Nr 3 (516) 2017

Spis treści 3/2017

  Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

PAŃSTWO POLSKIE WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH. STRATEGIA I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARCZEJ Krystyna Iglicka
WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC PIECZY ZASTĘPCZEJ Joanna Szczepaniak-Sienniak
RODZINNA I INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POLSCEPORÓWNANIEAgata Skalec
CZAS NA KULTURĘ. „BRAMKITOMASA HAMMERA, CZYLI DROGA KU LEPSZEJ POLITYCE IMIGRANTÓW W EUROPIE Dominika Pszczółkowska
MINIMUM SOCJALNE W MARCU, CZERWCU I WRZEŚNIU 2016 R. – Piotr Kurowski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – Olga Komorowska
INTERNETOWE OFERTY PRACY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPOTRZEBOWANIU NA KOMPETENCJERobert Pater

RECENZJE
Marek Leszczyński, Michał Kubiak (red.): POLITYKA SPOŁECZNA DLA BEZPIECZNEGO ROZWOJUrec. Kaz­imierz Albin Kłosiński

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Krystyna Iglicka (prof., Uczel­nia Łazarskiego)
PAŃSTWO POLSKIE WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH. STRATEGIA I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ (s. 1–4)
Artykuł jest do pewnego stop­nia kon­tynu­acją idea zawartych w artykule autorki opub­likowanym w numerze 1 „Poli­tyki Społecznej” z 2013 r. Sfor­mułowane są w nim jed­nak nowe prze­myśle­nia, oparte na wynikach badań, związane z fak­tem, iż w prze­ciągu czterech ostat­nich lat nie udało się zahamować emi­gracji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co pogłębiło nieko­rzystne ten­dencje demograficzne, a kryzys imi­gra­cyjny zmienił per­spek­tywę doty­czącą imi­gracji przy­byszy z innych kul­tur jako łatwego instru­mentu hamu­jącego nieko­rzystne zmi­any lud­noś­ciowe. Dlat­ego też w artykule rozważane są takie mod­ele i instru­menty poli­tyki eko­nom­icznej oraz społecznej, które zahamują emi­gracje młodych Polaków oraz stworzą bodźce do powrotów.

Słowa kluc­zowe: demografia, emi­gracja, imi­gracja, powroty, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Barce­vi­cius E., Iglicka K., Repeck­aite D., Zvalionyte D. (2012), Labour mobil­ity within the EU: The impact of return migra­tion, EUROFUND, Dublin.

Cas­tles S., Miller M. (1993), The Age of Migra­tion. Inter­na­tional Pop­u­la­tion Move­ment in the Mod­ern World, Macmil­lan, London.

Castes S. (2000), Glob­al­i­sa­tion and eth­nic­ity: from migrant worker to transna­tional cit­i­zen, Sage, London.

Friberg J.H. (2012), The stages of migra­tion: from going abroad to set­tling down. Post acces­sion Pol­ish migrant work­ers in Nor­way, „Jour­nal of Eth­nic and Migra­tion Stud­ies”, Vol. 38, Issue 1, s. 4–9.

GUS (różne lata), online, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042015,2,9.html [dostęp 12 marzec 2017].

Iglicka K. (2013), Demograficzne wyzwa­nia dla rynków pracy, poli­tyk społecznych i bez­pieczeństwa Europy Środ­kowej, „Poli­tyka Społeczna” nr 1, s. 1–5.

Iglicka K., Gmaj K. (2015), Od inte­gracji do par­ty­cy­pacji. Wyzwa­nia imi­gracji w Polsce i Europie, Scholar, Warszawa.

Iglicka K., Gmaj K., Wierze­jski A. (2016), The Poles in Nor­way – we wanted work­ers but peo­ple arrived, „Myśl Eko­nom­iczna i Poli­ty­czna”, nr 1, s. 116–139.

 White A. (2011), Pol­ish Fam­i­lies and migra­tion since EU acces­sion, The Pol­icy Press, Bris­tol

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Joanna Szczepaniak-Sienniak (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu)
WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC PIECZY ZASTĘPCZEJ (s. 4–11)
Celem artykułu jest usys­tem­aty­zowanie i pogłę­bi­e­nie wiedzy o głównych prob­lemach pieczy zastępczej w Polsce oraz ziden­ty­fikowanie i pod­kreśle­nie najważniejszych wyzwań poli­tyki społecznej w danym obszarze, a także oży­wie­nie dyskursu wśród poli­tyków społecznych wokół naras­ta­ją­cych prob­lemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin i sie­roctwa społecznego. W pier­wszej części przed­staw­ione zostały główne etapy i uwarunk­owa­nia zmian sys­temu pieczy zastępczej w Polsce. Część druga artykułu obe­j­muje wyniki zog­niskowanego wywiadu eksper­ck­iego z przed­staw­icielami wybranych insty­tucji i orga­ni­za­cji na temat barier orga­ni­za­cji  i funkcjonowa­niu pieczy zastępczej. Przed­staw­ione bada­nia prowadzą do wniosku, że główne prob­lemy i wyzwa­nia w omaw­ianym obszarze pozostają nierozwiązane od co najm­niej kilku­nastu lat. Ów stan rzeczy powinien skła­niać do ciągłego poszuki­wa­nia efek­ty­wnych sposobów poprawy sytu­acji opisy­wanych rodzin i dzieci zarówno przez badaczy,  jak i praktyków.

Słowa kluc­zowe: rodz­ina z prob­le­mami opiekuńczo-wychowawczymi (dys­funkcyjna), piecza zastępcza, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Badora S. (2002), Teo­re­ty­czne aspekty sie­roctwa i jego opiekuńczej kom­pen­sacji, w: S. Badora, D. Marzec (red.), Sys­tem opieki kom­pen­sacyjnej w Zjed­noc­zonej Europie, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Com­mon Euro­pean Guide­lines on the Tran­si­tion from Insti­tu­tional to Community-Based Care (2012), www.deinstitutionalisationguide.eu [dostęp 10.07.2016].

Dąbrowski Z. (1988), Ped­a­gogika opiekuńcza w zarysie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej, Olsztyn.

Dobre prak­tyki powiatów w real­iza­cji Ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2016), Koal­icja na rzecz Rodzin­nej Pieczy Zastępczej, Warszawa, http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/dobre-praktyki/ [dostęp 31.05.201].

GUS (2012a), Rocznik Statysty­czny Wojew­ództw, Warszawa.

GUS (2013), Rocznik Statysty­czny Wojew­ództw, Warszawa.

GUS (2014), Rocznik Statysty­czny Wojew­ództw, Warszawa.

GUS (2015a), Rocznik Statysty­czny Wojew­ództw, Warszawa.

GUS (2012b), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2015b), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2015c), Pomoc społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w 2014 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2014-r-,10,6.html [dostęp 10.03.2016].

Kacz­marek M. (2004), Stan opieki zastępczej nad dzieck­iem „na półmetku” wdraża­nia reformy. Z per­spek­tywy stan­dardów. „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.

Kalankiewicz M. (2002), Zmi­any w sys­temie opieki nad dziećmi, raport opra­cow­any przy Radzie Pomocy Społecznej przy Min­istrze Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.

NIK (2009), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli real­iza­cji niek­tórych zadań w zakre­sie pomocy społecznej przez admin­is­trację samorzą­dową powiatów, Warszawa.

NIK (2014), Koor­dy­nacja poli­tyki rodzin­nej w Polsce. Infor­ma­cja o wynikach kon­troli (KPS-4101–003-01/2014), Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf [dostęp 28.02.2016].

Raport z oceny real­iza­cji ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2016), Koal­icja na rzecz Rodzin­nej Pieczy Zastępczej, Warszawa, http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/dobre-praktyki/ [dostęp 31.05.2016].

Staręga-Piasek J. (2004), Reg­u­lacje usta­wowe a rzeczy­wis­tość, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2.

Struk­tura rodzin według typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2008 roku (2008), https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/statystyka/ par/rodzina/swiadczenia-rodzinne/struktura-rodzin-wg-typu-rodziny-i-liczby-dzieci-w-rodzinie/2014 (dostęp: 18.07.2016).

Struk­tura rodzin według typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2014 roku (2014), https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/statystyka/ par/rodzina/swiadczenia-rodzinne/struktura-rodzin-wg-typu-rodziny-i-liczby-dzieci-w-rodzinie/2014 (dostęp: 18.07.2016).

Szczepa­niak J. (2006), Kierunki przek­sz­tałceń placówek soc­jal­iza­cyjnych a wyma­gania opieki kom­pen­sacyjnej. Wnioski i reflek­sje z badań włas­nych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 9.

Szczepa­niak J. (2007a), Pol­skie a europe­jskie stan­dardy w dziedzinie opieki nad rodz­iną i dzieck­iem, w: K. Głąbicka (red.), Pol­ska poli­tyka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo PTPS oraz Politech­niki Radom­skiej, Radom.

Szczepa­niak J. (2007b), Zasada pomoc­nic­zości w sys­temie opieki nad dzieck­iem i rodz­iną – założe­nia a rzeczy­wis­tość, w: K. Piątek, A. Karwacki (red.), Akty­wna poli­tyka społeczna z per­spek­tywy Europy soc­jal­nej, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń.

Szczepa­niak J. (2010a), Sub­sy­di­arność w poli­tyce społecznej wobec rodziny w warunk­ach współczes­nych – między ideą a rzeczy­wis­toś­cią, Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, nr 146, Wrocław.

Szczepa­niak J. (2010b), Zada­nia samorządów w sferze opieki nad rodz­iną i dzieck­iem, w: D. Moroń, K. Zamorska (red.), Samorzą­dowa poli­tyka społeczna, Ofi­cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Szczepaniak-Sienniak J. (2015), Prob­lemy wspiera­nia rodzin i pieczy zastępczej, w: M. Makuch, J. Pluta, Rodz­ina w sys­temie wspar­cia społecznego. Teo­ria i prak­tyka, Wydawnictwo CEdu, Wrocław.

Szczepaniak-Sienniak J. (2016), Wspieranie rodziny i piecza zastępcza we Wrocławiu – prob­lemy i wyzwa­nia, raport z badań, Wrocław, http://frip.org.pl/images/piecza_zastpcza.pdf [dostęp 15.07.2016]).

Uza­sad­nie­nie do pro­jektu ustawy o wspar­ciu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2010), http://www.mpips.gov.pl/bip/download/ uzasadnienie%20do%20pieczy-29–01–10.pdf [dostęp 29.01.2010].

Spra­woz­da­nia z real­iza­cji ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2012, 2013, 2014), http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/sprawozdania-z-realizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/ [dostęp 29.05.2016]).

Strate­gia Roz­woju Kap­i­tału Ludzkiego 2020, https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl—projekt-z-31072012-r/ [dostęp 31.05.2016].

Wszołek J. (2002), Niepokój o opiekę nad dzieck­iem, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 6.

Wszołek J. (2002), Na półmetku zmian w opiece, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Agata Skalec (mgr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
RODZINNA I INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POLSCEPORÓWNANIA (s. 12–18)
Artykuł poświę­cony jest porów­na­niu rodzin­nej i insty­tucjon­al­nej pieczy zastępczej w Polsce pod kątem skuteczności odd­zi­ały­wań wychowaw­czych oraz efek­ty­wności eko­nom­icznej. Prezen­towane wyniki badań ukazują przewagę rodzin zastępczych nad rozwiąza­ni­ami insty­tucjon­al­nymi w dwóch wskazanych wymi­arach: rodzinna piecza zastępcza jest tańsza od insty­tucjon­al­nej 2–3-krotnie, a jej efekty dla roz­woju psy­chospołecznego podopiecznych są dużo wyższe.

Słowa kluc­zowe: opieka zastępcza, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinna i insty­tucjon­alna piecza zastępcza

BIBLIOGRAFIA
Bucharest Early Inter­ven­tion Project (2009), Car­ing for Orphaned, Aban­doned and Mal­treated Chil­dren, http://www.unicef.bg/public/ images/tinybrowser/upload/PPT%20BEIP%20Group%20for%20website.pdf [dostęp 03.01.2016].

Euro­pean Com­mis­sion (2009), Report of the Ad Hoc Expert Group on the Tran­si­tion from Insti­tu­tional to Community-Based Care, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3992&langId=en [dostęp 31.11.2017].

Europe­jska Grupa Ekspertów ds. Prze­jś­cia od Opieki Insty­tucjon­al­nej do Opieki świad­c­zonej na poziomie Lokalnych Społeczności (2012), Ogól­noeu­rope­jskie wyty­czne doty­czące prze­jś­cia od opieki insty­tucjon­al­nej do opieki świad­c­zonej na poziomie lokalnych społeczności Wyty­czne w zakre­sie wdraża­nia i wspiera­nia trwałego prze­jś­cia od opieki insty­tucjon­al­nej do alter­naty­wnych rozwiązań rodzin­nych i opieki świad­c­zonej na poziomie lokalnych społeczności w przy­padku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mają­cych prob­lemy ze zdrowiem psy­chicznym oraz osób starszych w Europie, Bruksela.

Fojkowska M. (2008), Prob­lemy prawne rodzi­cielstwa zastępczego,  „Anal­izy, Raporty. Eksper­tyzy” nr 8, interwencjaprawna.pl/docs/ARE-808-problemy-prawne-rodzicielstwa-zastepczego.pdf [dostęp 31.11.2016].

GUS (2013), Pomoc społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w 2012 r., Warszawa.

GUS (2015), Pomoc społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w 2014 r., Warszawa.

GUS (2016), Pomoc społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w 2015 r., Warszawa.

Helinckx W. (1999), Opieka insty­tucjon­alna i jej alter­natywy w kra­jach Unii Europe­jskiej, w: Z.W. Stel­maszczuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieck­iem. Wybór tek­stów, Wydawnictwo Żak, Warszawa.

MPiPS (2014), Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.

MPiPS (2015), Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.

MRPiPS (2016), Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.

John­son R., Browne K., Hamilton-Giachritsis C. (2006), Young chil­dren in insti­tu­tional care at risk of harm, „Trauma Vio­lence Abus”, Vol. 7(1), p. 34–60.

Raport z oceny real­iza­cji ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej – wyniki analiz i badań jakoś­ciowych i iloś­ciowych (2015), Koal­icja na rzecz rodzin­nej opieki zastępczej, Warszawa.

Kwak A. (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założe­nia a rzeczy­wis­tość, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.

Kacz­marek M. (2012), Szanse i bari­ery real­iza­cji ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2.

NIK (2012), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdzi­ałanie z innymi insty­tuc­jami na rzecz powrotu dzieci do wychowanie w rodzinie, Warszawa.

NIK (2014), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli: Pomoc w usamodziel­ni­a­niu się pełno­let­nich wychowanków pieczy zastępczej, Warszawa.

Racław M. (2011), Kon­trady­cje opieki zastępczej, w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Inter­dyscy­pli­narne rozważa­nia o pub­licznej trosce o dziecko i rodz­inę, Akapit Wydawnictwo Eduka­cyjne, Toruń, s. 105–123.

Stel­maszczuk Z.W. (2001), Rola i zada­nia służb społecznych do spraw pomocy dziecku i rodzinie. Per­spek­tywa europe­jska, w: Z.W. Stel­maszczuk (red.), Zmi­any w sys­temie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Per­spek­tywa europe­jska, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katow­ice, s. 85–106.

Szy­mańczak J. (2003), Opieka zastępcza nad dzieck­iem w Polsce w lat­ach 1991–2003, Kance­laria Sejmu Biuro Studiów i Eksper­tyz, Warszawa.

Wyko­nane orzeczenia sądu o umieszcze­niu mało­let­nich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w lat­ach 1989–2014, Wydział Statysty­cznej Infor­ma­cji Zarząd­czej, Depar­ta­ment Strate­gii i Fun­duszy Europe­js­kich Min­is­terstwa Spraw­iedli­wości, Min­is­terstwo Spraw­iedli­wości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [dostęp 01.02.2016].

Założe­nia do pro­jektu zmi­any ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2014), Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Dominika Pszczółkowska (mgr, Ośrodek Badań nad Migrac­jami, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
CZAS NA KULTURĘ. „BRAMKITOMASA HAMMARA, CZYLI DROGA KU LEPSZEJ POLITYCE INTEGRACJI IMIGRANTÓW W EUROPIE (s. 18–23)
Europa nie poradz­iła sobie z pełną inte­gracją imi­grantów, a trud­ności w tej dziedzinie wpły­wają dziś na sto­sunek społeczeństw do przy­byszów i na poli­tyki imi­gra­cyjne państw. Opier­a­jąc się na kon­cepc­jach szwedzkiego poli­tologa Tomasa Ham­mara, który zapro­ponował cztery „bramki” inte­gracji (poli­ty­cznej), państwa powinny zdefin­iować dla swych imi­grantów „bramki” inte­gracji poli­ty­cznej, eko­nom­icznej i kul­tur­owej. Doświad­czenia ostat­nich dziesię­ci­oleci pokazują, że inte­gracja poli­ty­czna jest konieczna, lecz niewystar­cza­jąca. Sfera eko­nom­iczna jest już powszech­nie uznawana za kluc­zową, nato­mi­ast badacze i twórcy poli­tyk nadal przy­wiązują niewystar­cza­jącą wagę do sfery kul­tur­owej. By ułatwić inte­grację, konieczne są także poli­tyki ksz­tał­tu­jące postawy społeczeństw przyjmujących.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka imi­gra­cyjna, poli­tyka inte­gra­cyjna, Ham­mar, inte­gracja poli­ty­czna, inte­gracja kulturowa

BIBLIOGRAFIA
Allen J. (2006), The french-muslim con­nec­tion. Is France doing a bet­ter job of inte­gra­tion than its crit­ics?, pew research cen­tre, august 17, http://www.pewresearch.org/2006/08/17/the-frenchmuslim-connection/ [dostęp 1.05.2016].
Andrejuk K. (2015), Czy brak nat­u­ral­iza­cji wyk­lucza nową tożsamość nar­o­dową? Kon­struowanie tożsamości w nar­rac­jach wielo­let­nich imi­grantów bez oby­wa­telstwa pol­skiego, „Qual­i­ta­tive Soci­ol­ogy Review”, Przegląd Socjologii Jakoś­ciowej, tom XI, nr 4, s. 146–166, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume32/
PSJ_11_4_Andrejuk.pdf [dostęp 30.04.2016].
Bauböck R. (2005), Expan­sive Cit­i­zen­ship: Vot­ing beyond Ter­ri­tory and Mem­ber­ship, „PS: Polit­i­cal Sci­ence and Pol­i­tics”, Vol. 38, No. 4, p. 683–687.
Ble­ich E. (2001), Race pol­icy in France, Brookings.edu, May, http://www.brookings.edu/research/articles/2001/05/france-bleich [dostęp 15.03.2016].
Brubaker R. (2001), The return of assim­i­la­tion? Chang­ing per­spec­tives on immi­gra­tion and its sequels in France, Ger­many and the United States, „Eth­nic and Racial Stud­ies”, Vol. 24, No. 4, p. 531–548.
Cas­tles S. (2004), The Fac­tors That Make and Unmake Migra­tion Poli­cies, „The Inter­na­tional Migra­tion Review”, Vol. 38, No. 3, p. 852–884.
CBOS (2016), Sto­sunek do przyj­mowa­nia uchodźców w Polsce i w Czechach, Komu­nikat z badań nr 54, http://cbos.pl/
SPISKOM.POL/2016/K_054_16.PDF [dostęp 2.02.2016].
Duszczyk M. (2012), Pol­ska poli­tyka imi­gra­cyjna a rynek pracy, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski.
Entzinger H., Biezeveld R. (2003), Bench­mark­ing in Immi­grant Inte­gra­tion, Report for the Euro­pean Com­mis­sion, Rot­ter­dam.
Euro­pean Com­mis­sion (2008), A Com­mon Immi­gra­tion Pol­icy for Europe, MEMO/08/402, 17 June, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-402_en.htm [dostęp 3.03.2016].
Free­man G.P. (2004), Immi­grant incor­po­ra­tion in West­ern democ­ra­cies, „Inter­na­tional Migra­tion Review”, No. 38, p. 945–969.
Ham­mar T. (1992), Laws and Poli­cies Reg­u­lat­ing Pop­u­la­tion Move­ment: A Euro­pean Per­spec­tive, w: M. Kritz, L. Lim, H. Zlot­nick (eds.), Inter­na­tional Migra­tion Sys­tems, Claren­don Press, Oxford.
Ham­mar T. (1990), Democ­racy and the Nation State. Aliens, Denizens and Cit­i­zens in a World of Inter­na­tional Migra­tion, Ave­bury, Alder­shot.
Ham­mar T., Lith­man Y.G. (1987), The inte­gra­tion of migrants: expe­ri­ence, con­cepts and poli­cies, w: The Future of Migra­tion, Orga­ni­za­tion for Eco­nomic Coop­er­a­tion and Devel­op­ment, Paris.
Ham­mar T. (1985), Euro­pean Immi­gra­tion Pol­icy, Cam­bridge Uni­ver­sity Press.
Kirszbaum T., Brin­baum Y. Simon P., Gezer E. (2009), The chil­dren of immi­grants in France: the emer­gence of a sec­ond gen­er­a­tion, UNICEF Inno­centi Work­ing Papers Spe­cial Series on Chil­dren in Immi­grant Fam­i­lies in Afflu­ent Soci­eties, UNICEF, Octo­ber, https://www.academia.edu/21844225/The_children_of_immigrants_in_France_the_emergence_of_a_second_generation [dostęp 2.03.2016].
Łodz­iński S., Szon­ert M. (2016), „Niepoli­ty­czna poli­tyka”? Ksz­tał­towanie się poli­tyki migra­cyjnej w Polsce w lat­ach 1989–2016 (kwiecień), CMR Work­ing Paper, nr 90(148), Warszawa.
Mar­tiniello M. (1994), Cit­i­zen­ship of the Euro­pean Union. A Crit­i­cal View, w: R. Bauböck (ed.), From Aliens to Cit­i­zens. Redefin­ing the Sta­tus of Immi­grants in Europe, Vienna, Ave­bury, http://www.ises.hu/webimages/files/11_Martinello_Heller_Baubock.pdf [dostęp 13.03.2016].
Messina A.M. (2007), The Log­ics and Pol­i­tics of Post-WWII Migra­tion to West­ern Europe, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, New York.
MIPEX (2015), Migrant Inte­gra­tion Pol­icy Index 2015, www.mipex.eu [dostęp 12.06.2016].

National Pub­lic Radio (2005), ‘Sci­ences po’ Exper­i­ments with Affir­ma­tive Action, Novem­ber 22, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyid=5023185 [dostęp 1.05.2016].

OECD (2015), Indi­ca­tors of Immi­grant Inte­gra­tion 2015. Set­tling In, July 02, http://www.oecd.org/migration/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in-9789264234024-en.htm [dostęp 6.03.2016].
Orange R., Fos­ter P. (2015), Swe­den calls on Britain to help with migrant cri­sis as it re-imposes bor­der con­trols, „The Tele­graph”, [online], http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11990054/Sweden-calls-on-Britain-to-help-with-migrant-crisis-as-it-re-imposes-border-controls.html [dostęp 7.03.2016].
Pszczółkowska D. (2005), To dyskrymi­nacja jest winna zamieszkom. Wywiad z Vin­cent Tiberj, „Gazeta Wybor­cza” z 9 listopada,  online, http://wyborcza.pl/1,75515,3008753.html [dostęp 1.03.2016].
Reid S. (2015), Torn apart by an open door for migrants: Swe­den is seen as Europe’s most lib­eral nation, but vio­lent crime is soar­ing and the Far Right is on the march, „MailOn­line”, 14 November,http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317978/Torn-apart-open-door-migrants-Sweden-seen-Europe-s-liberal-nation-violent-crime-soaring-Far-Right-march-reports-SUE-REID.html [dostęp 1.05.2016].
Simon P., Tiberj V. (2012), Les reg­istres de l’identité. Les immi­grés et leurs descen­dants face à l’identité nationale, Série Tra­jec­toires et Orig­ines (TeO) Enquête sur la diver­sité des pop­u­la­tions en France: 176, INED, Paris, http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/
19566/publi_pdf1_176bis.fr.pdf [dostęp 2.06.2016].
The Econ­o­mist (2011), Sec­ond life. From Brick Lane to Brix­ton to Brad­ford: the prob­lems and promise of the trick­i­est gen­er­a­tion, [online] May 3rd, http://www.economist.com/node/18283909, [dostęp 1.05.2016].
The Econ­o­mist (2005), France’s fail­ure. The biggest les­son of the French riots is that more jobs are needed, [online], Novem­ber 10th, http://www.economist.com/node/5136305 [dostęp 1.05.2016].
Tiberj V. (2006), L’intégration à la française: à qui la panne?, „Nou­veaux regards”, FSU, France.
Tri­adafilopou­los T., Kor­te­weg A., Gar­cia Del Moral P. (2011), The Ben­e­fits and Lim­its of Prag­ma­tism: Immi­grant Inte­gra­tion Pol­icy and Social Cohe­sion in Ger­many, w: Spoon­ley P., Tol­ley E. Diverse Nations, Diverse Responses. Approaches to Social Cohe­sion in Immi­grant Soci­eties, McGill-Queen’s Uni­ver­sity Press, Mon­treal, https://triadafilopoulos.files.wordpress.com/2011/09/triadafilopoulos-korteweg-garcia-del-moral_the-benefits-and-limits-of-pragmatism-revised-14–09-11.pdf [dostęp 2.06.2016].
Weil P. (2009), Why the French laic­ité is lib­eral, „Car­dozo Law Review”, Vol. 30, No. 6, p. 2699–2714.
Weil P. (2014), Etre Français. Les qua­tre pil­liers de la nation­al­ité, Edi­tions de l’Aube, France.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, socjolo­gia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W MARCU, CZERWCU I WRZEŚNIU 2016 R. (s. 24–27)
Artykuł przed­stawia sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego dla warunków z marca, czer­wca i wrześ­nia 2016 r. W pier­wszych dwóch miesią­cach wartość min­i­mum wzras­tało szy­b­ciej niż inflacja. We wrześniu wartości koszyków lekko obniżyły się. Głównym czyn­nikiem tych ten­dencji były sezonowe waha­nia cen żywności.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2016a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju. I–III kwartał 2016 r., 24 października, Warszawa.
GUS (2016b), Szy­bki sza­cunek pro­duktu kra­jowego brutto za III kwartał 2016 r., opra­cow­anie syg­nalne, Warszawa.
GUS (2016c): Biule­tyn Statysty­czny, nr 9 (wrze­sień), Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Olga Komorowska (dr, Uni­w­er­sytet Gdański)
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (s. 27–32)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na akty­wność zawodową rodz­iców wychowu­ją­cych dziecko z niepełnosprawnoś­cią. Do anal­izy zostały wyko­rzys­tane wypowiedzi rodz­iców uzyskane w ramach bada­nia jakoś­ciowego, wyniki bada­nia iloś­ciowego oraz wypowiedzi ekspertów uzyskane w pan­elu dyskusyjnym na kon­fer­encji. Bada­nia zostały przeprowad­zone w ramach pro­jektu finan­sowanego ze środ­ków NCN „Zachowa­nia przed­siębior­cze i kon­sump­cyjne w rodz­i­nach opieku­ją­cych się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”.

Słowa kluc­zowe: akty­wność zawodowa, rodz­ina z dzieck­iem niepełnosprawnym, deter­mi­nanty, niepełnosprawność

BIBLIOGRAFIA
Baranowska-Rataj A., Rynko M., (2014), Dos­tosowanie sposobu orga­ni­za­cji czasu pracy do obow­iązków rodzin­nych w Polsce, w: Stu­dia Demograficzne, Komitet Nauk Demograficznych Pol­skiej Akademii Nauk, Warszawa.
Bohdziewicz-Lulewicz M., Sutuła J., (2012), Ekono­mia społeczna jako instru­ment roz­woju regionu oraz społeczności lokalnych, w: Ekono­mia Społeczna, 2/2012, Kraków.
Bucker Ch. (2010), Leben mit einem behin­derten Kind. Bewal­ti­gung­shan­deln pfle­gen­der Mut­ter im Zeitver­lauf, Huber, Bern.
Gid­dens A. (2008), Socjolo­gia, PWN, Warszawa.
GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2013 i 2014, Stu­dia i Anal­izy Statysty­czne, Warszawa.
Kotowska I., red. (2009), Struk­tu­ralne i kul­tur­owe uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej kobiet w Polsce, Scholar, Warszawa.
Myśli­w­czyk I. (2011), Kryzys w rodzinie z dzieck­iem niepełnosprawnym. Przeszłość, czy ter­aźniejs­zość?, Niepełnosprawność, nr 6.
Raport Ciemna strona macierzyństwa – o niepoko­jach współczes­nych matek (2012), Axa, Warszawa.
Rodz­ina z dzieck­iem niepełnosprawnym (2011), Fun­dacja Roz­woju UG, Gdańsk.
Such­ci­cka A., red. (2011), Egza­min z miłości. Reflek­sje matek dzieci z zespołem Downa, Sto­warzysze­nie Rodzin i Opiekunów Osób z zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa.
Ubóstwo w Polsce w świ­etle badań GUS (2013), Warszawa.
Wołow­icz A., Zasępa E. (2010), Jakość życia rodzin z dzieck­iem z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, Wydawnictwo Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, ekono­mia

Robert Pater (dr, Wyższa Szkoła Infor­matyki i Zarządza­nia w Rzes­zowie)
INTERNETOWE OFERTY PRACY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPOTRZEBOWANIU NA KOMPETENCJE (s. 32–39)
Reprezen­ta­cyjne bada­nia wol­nych miejsc pracy nie dostar­czają pełnej infor­ma­cji o struk­turze wakatów. Celem artykułu jest zaprezen­towanie dodatkowych infor­ma­cji o wol­nych miejs­cach pracy, które mogą dostar­czyć inter­ne­towe oferty pracy. Są to przede wszys­tkim dane na temat struk­tury wakatów w wielu przekro­jach, a w szczegól­ności według kierunku ksz­tałce­nia, kwal­i­fikacji i kom­pe­tencji pra­cown­iczych. W artykule zaprezen­towano wyniki bada­nia ofert pracy umieszczanych na pol­s­kich stronach inter­ne­towych pod kątem kom­pe­tencji pra­cown­iczych w okre­sie od października 2012 r. do października 2013 r. Wskazano na zasad­ność wyko­rzys­ta­nia badań inter­ne­towych ofert pracy w ksz­tał­towa­niu poli­tyki edukacji oraz szkoleń bezrobotnych.

Słowa kluc­zowe: oferty pracy, wolne miejsca pracy, wakaty, kom­pe­tencje pra­cown­icze, kra­jowe ramy kwalifikacji

BIBLIOGRAFIA
Abra­ham K., Shimer S. (2001), Changes in Unem­ploy­ment Dura­tion and Labor-Force Attach­ment, w: A.B. Krueger, R.M. Solow (eds.), The Roar­ing Nineties: Can Full Employ­ment Be Sus­tained, Rus­sell Sage Foun­da­tion, New York, p. 367–421.
Blan­chard O.J., Wolfers J. (2000), The Role of Shocks and Insti­tu­tions in the Rise of Euro­pean Unem­ploy­ment: The Aggre­gate Evi­dence, „Eco­nomic Jour­nal”, No. 110, p. C1C33.
Boy­atzis R. (1982), The Com­pe­tent Man­ager: A Model for Effec­tive Per­for­mance, John Wiley & Sons, New York.
Bruno M., Sachs J. (1985), The Eco­nom­ics of World­wide Stagfla­tion, Har­vard Uni­ver­sity Press, Cambridge.

CEDEFOP (2013), Quan­ti­fy­ing skill needs in Europe. Occu­pa­tional skills pro­files: method­ol­ogy and appli­ca­tion, CEDEFOP Research Paper No. 30, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5530 [dostęp 18.09.2015].
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., War­gacki M. (2006), Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, w: M. Mocek (red.), Diag­no­zowanie i prog­no­zowanie koni­unk­tury gospo­dar­czej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej, Poz­nań.
Fil­ipow­icz G. (2004), Zarzadzanie kom­pe­tenc­jami zawodowymi, PWE, Warszawa.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Ile jest wol­nych miejsc pracy w Polsce, „Gospo­darka Nar­o­dowa”, nr 5, s. 171–186.
Komisja Europe­jska (2015), ESCO. Euro­pean Skills, Com­pe­tences, Qual­i­fi­ca­tions and Occu­pa­tions, https://ec.europa.eu/esco/web

guest/hierarchybrowser/-/browser/Qualification [dostęp 22.08.2015].
Marsza­łek A. (2013), Nowe pode­jś­cie do kari­ery zawodowej w XXI wieku, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7, s. 20–25.
McClel­land D.C. (1973), Test­ing for Com­pe­tence Rather Than for Intel­li­gence, „Amer­i­can Psy­chol­o­gist”, No. 28, p. 1–14.
Mitrani A., Dalziel M., Fitt D. (1992), Com­pe­tency Based Human Resource Man­age­ment: Value-Driven Strate­gies for Recruit­ment, Devel­op­ment and Reward, Kogan Page, Lon­don.
NBP (2012), Badanie Anki­etowe Rynku Pracy. Raport 2012, Insty­tut Eko­nom­iczny Nar­o­dowego Banku Pol­skiego, http://www.nbp.pl, [dostęp 1.03.2015].
Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami teo­ria i prak­tyka, Ofi­cyna Eko­nom­iczna, Kraków.
Phelps E.S., Zoega G. (2000), The Rise and Down­ward Trend of the Nat­ural Rate, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, No. 90, p. 283–289.
Wojdyło-Preisner M. (2013), Kon­cepcje pro­filowa­nia bezro­bot­nych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 11–14.
Zgier­ska A., red. (2013), Popyt na pracę w 2012 roku, GUS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu
: ekono­mia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3/2017

DEMOGRAPHIC CHALLENGES BY POLAND. STRATEGIES AND INSTRUMENTS OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES Krystyna Iglicka
CHALLENGES OF SOCIAL POLICY TOWARDS FOSTER CARE Joanna Szczepaniak-Sienniak
FAMILY AND RESIDENTIAL FOSTER CARE IN POLANDCOMPARISONAgata Skalec
TIME FOR CULTURE. TOMAS HAMMER’S „GATES” – THE ROAD TOWARDS A BETTER POLICY OF IMMIGRANT INTEGRATION IN EUROPEDominika Pszczółkowska
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH, JUNE AND SEPTEMBER OF 2016 – Piotr Kurowski

SOCIAL POLICY ABROAD
FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF PARENTS BRINGING UP CHILDREN WITH DISABILITIES Olga Komorowska
INTERNET JOB OFFERS AS SOURCES OF INFORMATION ABOUT VACANCIESRobert Pater

BOOK REVIEWS
Marek Leszczyński, Michał Kubiak (eds.): SOCIAL POLICY FOR SECURE DEVELOPMENTReviewed by Kaz­imierz Albin Kłosiński

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

Krystyna Iglicka (Pro­fes­sor, Lazarski Uni­ver­sity)
DEMOGRAPHIC CHALLENGES BY POLAND. STRATEGIES AND INSTRUMENTS OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES (p. 1–4)
The cur­rent text is to some extent a con­tin­u­a­tion of ideas con­tained in my arti­cle for Poli­tyka Społeczna no 1/2013, but I add my reflec­tions con­nected with the fact that in the last four years we have not suc­ceeded in stop­ping emi­gra­tion from Cen­tral and East­ern Europe which exac­er­bated neg­a­tive demo­graphic trends. In addi­tion, the migra­tion cri­sis changed the per­spec­tive on immi­gra­tion of new­com­ers from dif­fer­ent cul­tures as an easy instru­ment stop­ping the adverse pop­u­la­tion changes. Hence, the author dis­cusses mod­els and instru­ments of eco­nomic and social pol­icy that should stop the emi­gra­tion of young Pol­ish peo­ple to the West and pro­vide them with incen­tives to come back.

Key­words: demog­ra­phy, emi­gra­tion, immi­gra­tion, returns, social policy

Joanna Szczepaniak-Sienniak (PhD, Wrocław Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
CHALLENGES OF SOCIAL POLICY TOWARDS FOSTER CARE (p. 4–11)
This arti­cle aims is to sys­tem­atize and deepen the knowl­edge about the major prob­lems of fos­ter care in Poland and to iden­tify and high­light the key chal­lenges of social pol­icy in this area, as well as a revival of sci­en­tific and pub­lic dis­course about the grow­ing prob­lems of dys­func­tional fam­i­lies, orphan­hood and fos­ter care. The first part presents the main stages and cir­cum­stances of changes in field of fos­ter care sys­tem in Poland. The sec­ond part of the arti­cle includes the results of focus group (expert) inter­view (FGI) with rep­re­sen­ta­tives of cho­sen insti­tu­tions and orga­ni­za­tions on the bar­ri­ers the orga­ni­za­tion and func­tion­ing of fos­ter care. These research pro­vides to the key con­clu­sion that the main prob­lems and chal­lenges in this area per­sist for at least sev­eral years. For this rea­son, it is essen­tial to the con­tin­u­ous search for effec­tive ways to improve the sit­u­a­tion of described fam­i­lies and chil­dren by both researchers and practitioners.

Key­words: dys­func­tional fam­ily, fos­ter care, social policy

Agata Skalec (Mas­ter, Uni­ver­sity of War­saw)
FAMILY AND RESIDENTIAL FOSTER CARE IN POLANDCOMPARISON (p. 12–18)
The arti­cle presents the com­par­i­son of fam­ily and insti­tu­tional fos­ter care in Poland in terms of the effec­tive­ness of care and eco­nomic effi­ciency. The pre­sented results of stud­ies show the supe­ri­or­ity of fos­ter fam­i­lies on insti­tu­tional arrange­ments in the two men­tioned dimen­sions: fam­ily fos­ter care is less expen­sive than insti­tu­tional 2–3 times, and its effects on psy­choso­cial devel­op­ment charges are much higher.

Key­words: fos­ter care, fos­ter fam­i­lies, fam­ily and insti­tu­tional fos­ter care

Dominika Pszczółkowska (Mas­ter, Cen­tre of Migra­tion Research, Uni­ver­sity of  War­saw)
TIME FOR CULTURE. TOMAS HAMMAR’S „GATE” – THE ROAD TOWARDS A BETTER POLICY OF IMMIGRANT INTEGRATION IN EUROPE (p. 18–23)
Europe has failed to fully inte­grate its immi­grants, and dif­fi­cul­ties in this domain influ­ence pub­lic opin­ion regard­ing new­com­ers and immi­gra­tion poli­cies today. Draw­ing on the con­cepts of Swedish polit­i­cal sci­en­tist Tomas Ham­mar, who pro­posed four “gates” to (polit­i­cal) inte­gra­tion, coun­tries should define “gates” for the polit­i­cal, eco­nomic and cul­tural inte­gra­tion of their immi­grants. As expe­ri­ences of the last decades have shown, polit­i­cal inte­gra­tion is nec­es­sary, but not suf­fi­cient. The eco­nomic sphere has been accepted as key, but the cul­tural sphere has yet to receive the atten­tion of schol­ars and pol­i­cy­mak­ers it requires. Poli­cies directed at receiv­ing soci­eties are also nec­es­sary to facil­i­tate integration.

Key­words: immi­gra­tion pol­icy, inte­gra­tion pol­icy, Ham­mar, polit­i­cal inte­gra­tion, cul­tural inte­gra­tion

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH, JUNE AND SEPTEMBER OF 2016 (p. 24–27)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds in prices of March, June and Sep­tem­ber of 2016. In the first half of the year the social min­i­mum has increased faster than the CPI. In Sep­tem­ber the value of bas­kets has slightly decreased. The main fac­tor of these changes has been sea­sonal fluc­tu­a­tions of food prices.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Olga Komorowska (PhD, Uni­ver­sity of Gdansk)
FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF PARENTS BRINGING UP CHILDREN WITH DISABILITIES (p. 27–32)
This arti­cle presents the fac­tors affect­ing the eco­nomic activ­ity of par­ents bring­ing up a child with a dis­abil­ity. For the analy­sis were used expres­sion par­ents obtained through qual­i­ta­tive research, the results of quan­ti­ta­tive research and expert state­ments obtained in a panel dis­cus­sion at the con­fer­ence. The research was con­ducted within the frame­work of a project funded by the National Sci­ence Cen­tre “Entre­pre­neur­ial behav­ior and con­sump­tion in fam­i­lies car­ing for chil­dren and youth with disabilities”.

Key­words: pro­fes­sional activ­ity, a fam­ily with a dis­abled child, deter­mi­nants, dis­abil­ity

Robert Pater (PhD, Uni­ver­sity of Infor­ma­tion Tech­nol­ogy and Man­age­ment in Rzes­zow)
INTERNET JOB OFFERS AS SOURCES OF INFORMATION ABOUT VACANCIES (p. 32–39)
The rep­re­sen­ta­tive sur­vey of vacan­cies does not pro­vide com­plete infor­ma­tion about the struc­ture of vacan­cies. The aim of the arti­cle is to present what addi­tional infor­ma­tion on vacan­cies can be pro­vided by Inter­net job offers. They are espe­cially use­ful in ana­lyz­ing the struc­ture of vacan­cies, e.g. by field of edu­ca­tion, qual­i­fi­ca­tions and com­pe­ten­cies of job seek­ers. The arti­cle presents results of the study of work­ers’ com­pe­ten­cies occur­ring in Inter­net job offers placed on Pol­ish web­sites in the period from Octo­ber 2012 to Octo­ber 2013. The results can be use­ful in edu­ca­tion and train­ing sec­tor for the unem­ployed pol­icy making.

Key­words: job offers, online job adver­tise­ments, vacan­cies, worker com­pe­ten­cies, national qual­i­fi­ca­tion framework

  Prze­jdź do Spisu Treśći

« powrót