Nr 4 (517) 2017

Spis treści 4/2017

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

WPŁYW ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA UBÓSTWO NA PODSTAWIE MIKROSYMULACJI Ryszard Szarfen­berg
SYSTEM EMERYTALNY A WYBRANE DECYZJE EMERYTALNE. ANALIZA ILOŚCIOWA DLA KRAJÓW EUROPEJSKICH Filip Chy­bal­ski
DOSTĘPNOŚĆ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DLA UZNANYCH UCHODŹCÓW W POLSCE Beata Samoraj-Charitonow
ZAWODY PRIORYTETOWE DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. WYKORZYSTANIE DANYCH O OFERTACH PRACY I BEZROBOTNYCH Piotr Maleszyk
FORMY INTERWENCJI SĄDOWEJ I POZASĄDOWEJ A DYSFUNKCJONALNOŚCI RODZINY – UJĘCIE INSTYTUCJONALNE – Daniel Jakimiec
ZARZĄDZANIE WIEKIEM W POLSCESTAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU Izabela Warwas

RECENZJE
Bar­bara Rysz-Kowalczyk, Bar­bara Szatur-Jaworska (red.): W KRĘGU POJĘĆ I ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – rec. Włodz­imierz Anioł

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ryszard Szarfen­berg (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WPŁYW ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA UBÓSTWO NA PODSTAWIE MIKROSYMULACJI (s. 1–6)
Tem­atem artykułu jest wpływ świad­czenia wychowaw­czego (500+) na ubóstwo relaty­wne i skra­jne ogółem, rodzin oraz dzieci. W pier­wszym punkcie porów­nano 500+ z zasiłkami rodzin­nymi. W drugiej części przed­staw­iono cel ograniczenia ubóstwa w świ­etle doku­men­tów i wypowiedzi rzą­dowych, teorii i danych empirycznych. W ostat­nim punkcie zestaw­iono sza­cunki wpływu 500+ na ubóstwo na pod­stawie trzech mod­eli mikrosy­mu­la­cyjnych: Min­is­terstwa Finan­sów, Banku Świa­towego i Komisji Europe­jskiej (EUROMOD). Z tych sza­cunków wynika, że ogranicze­nie ubóstwa, w szczegól­ności rodzin z dziećmi i dzieci może być bardzo znaczące. W związku z tym struk­tura zagroże­nia ubóst­wem w Polsce może zasad­niczo się zmienić i najbardziej zagrożone nim będą teraz jed­noosobowe gospo­darstwa domowe.

Słowa kluc­zowe: zasiłki rodzinne, świad­czenia na dzieci, ubóstwo, mikrosy­mu­lacja, ubóstwo dzieci, 500+

BIBLIOGRAFIA
Behrendt C. (2002), At the Mar­gins of the Wel­fare State: Social Assis­tance and the Alle­vi­a­tion of Poverty in Ger­many, Swe­den and the United King­dom, Ash­gate, Burling­ton.
Brad­shaw J.R., Huby M. (2014), Decom­pos­ing Child Poverty Reduc­tion, „Euro­pean Jour­nal of Social Secu­rity”, Vol. 16, No 1, p. 26–50.
Inchauste G., Cor­ral Rodas P., Goraus K. (20016), Skutki dys­try­bucyjne pro­gramu Rodz­ina 500 Plus, nota z 2 maja.
Fun­dacja Repub­likańska (2016), Mapa wydatków państwa, http://www.mapawydatkow.pl/ [dostęp 23.02.2017].
KE (2017), In-depth analy­sis of tax reforms – POLAND.
Konopczak K., Skibicki J. (2012), Mikrosy­mu­la­cyjny model podatkowo-zasiłkowy Min­is­terstwa Finan­sów – doku­men­tacja, MF Work­ing Paper Series, No 12, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1209344/mf_wp_12.1.pdf [dostęp 18.02.2017].
Lis M., Miazga A., Sałach K., Szpor A., Świę­ci­cka K. (2016), Ubóstwo ener­gety­czne w Polsce – diag­noza i rekomen­dacje, Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Warszawa.
Morawski L., Seme­niuk A. (2013), Zakres ubóstwa a reformy podatkowo-świadczeniowe w lat­ach 2006–2010, „Gospo­darka Nar­o­dowa”, nr 4, s. 21–40.
MPiPS (2016), Wpływ pro­gramu Rodz­ina 500 plus na zagroże­nie ubóst­wem, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/wplyw-programu-rodzina-500-plus-na-zagrozenie-ubostwem/ [dostęp 15.02.2017].
Myck M. (2009), Anal­izy pol­skiego sys­temu podatkowo-zasiłkowego z wyko­rzys­taniem mod­elu SIMPL, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 9, s. 87–100.
Myck M., Kun­dera M., Najsz­tub M., Oczkowska M. (2015), Pro­gramy wybor­cze 2015: kto zyska, kto straci i ile to będzie kosz­towało, V Raport Przed­wybor­czy CenEA, Szczecin, http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/commentaries/raport5.pdf [dostęp 18.02.2017].
Myck M., Morawski L., Seme­niuk A., Domitrz A. (2012), Dys­try­bucyjny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych wprowad­zonych w lat­ach 2006–2011, Microsim­u­la­tion Report: 01/2012, Fun­dacja Cen­trum Analiz Eko­nom­icznych CenEA, Szczecin.
Owczarek D. (2016), Ubóstwo ener­gety­czne – nowe wyzwanie, nowe rozwiąza­nia, Fun­dacja Blisko, http://fundacjablisko.pl/index.php/owczarek-ubostwo-energetyczne-nowe-wyzwanie-nowe-rozwiazania/ [dostęp 12.02.2017].
Rafal­ska E. (2016), Wys­tąpi­e­nie Elż­bi­ety Rafal­skiej, Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej pod­czas pier­wszego czy­ta­nia rzą­dowego pro­jektu ustawy o pomocy państwa w wychowywa­niu dzieci w dniu 9 lutego 2016 r., https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-/ [dostęp 22.02.2017].
Rzą­dowy pro­jekt ustawy o pomocy państwa w wychowywa­niu dzieci (2016), Druk Sej­mowy nr 216, http://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=216 [dostęp 12.02.2017].
Sawul­ski J. (2016), Budżet zmarnowanej szansy, Opinia IBS o pro­jek­cie budżetu państwa na rok 2016, IBS Pol­icy Paper 01, Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Warszawa.
Żół­taszek, A. 2013, Mod­ele mikrosy­mu­la­cyjne. Teo­ria i zas­tosowa­nia ekonomiczno-społeczne, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Filip Chy­bal­ski (prof., Politech­nika Łódzka)
SYSTEM EMERYTALNY A WYBRANE DECYZJE EMERYTALNE. ANALIZA ILOŚCIOWA DLA KRAJÓW EUROPEJSKICH (s. 7–12)
W artykule pod­jęto prob­lematykę potenc­jal­nego wpływu, jaki kon­strukcja sys­temu emery­tal­nego oraz jego wybrane para­me­try mogą wywoły­wać na decyzje jed­nos­tek w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałań zmierza­ją­cych do pod­wyższenia świad­czenia emery­tal­nego. Oce­nie pod­dano dwa rodzaje takich decyzji: uczest­nictwo w dobrowol­nych planach emery­tal­nych oraz moment zaprzes­ta­nia akty­wności zawodowej. Na pod­stawie mod­eli ekonom­e­trycznych osza­cow­anych dla 22 kra­jów europe­js­kich postaw­iono wniosek, że oprócz takiego para­metru eko­nom­icznego, jak stopa pro­cen­towa, wpływ na decyzje mające na celu pow­ięk­sze­nie dochodu emery­tal­nego mają: obecna i oczeki­wana hojność sys­temu emery­tal­nego, metoda finan­sowa­nia w sys­temie emery­tal­nym oraz for­muła wymi­aru świad­czeń emerytalnych.

Słowa kluc­zowe: sys­tem emery­talny, oszczędzanie, decyzje emery­talne, wiek emerytalny

BIBLIOGRAFIA
Ando A., Modigliani F. (1963), The life cycle hypoth­e­sis of sav­ing: Aggre­gate impli­ca­tions and tests, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, No 53(1), p. 55–84.
Barr N. (1993), Ekonomika poli­tyki społecznej, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poz­nań.
Barr N., Dia­mond P. (2006), The eco­nom­ics of pen­sions, „Oxford Review of Eco­nom­ics Pol­icy”, No 22(1), p. 15–39.
Blake D. (2006), Pen­sion Eco­nom­ics, John Wiley & Sons, West Sus­sex.
Chy­bal­ski F., Marcinkiewicz E. (2017), Does myopia jus­tify a sig­nif­i­cant role of the state in a pen­sion sys­tem? A cross-section study for OECD coun­tries [w trak­cie recen­zji].
Elli­son N. (2003), Chang­ing the Mix: Pen­sions, Pri­va­ti­za­tion and the Prob­lem of Equal­ity in Old Age, referat wygłos­zony na ESPAnet Con­fer­ence „Chang­ing Euro­pean Soci­eties – the Role for Social Pol­icy”, 13–15 listopada, Kopen­haga.
Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kap­i­tal­isty­cznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
Fisher I. (1930), The The­ory of Inter­est, Macmil­lan, Lon­don.
Fried­man M. (1957), A The­ory of Con­sump­tion Func­tion, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton.
Góra M. (2008), Retire­ment deci­sions, ben­e­fits and the neu­tral­ity of pen­sion sys­tems, ENEPRI Research Report, No. 51.
Hin­richs K. (2001), Ele­phants on the Move: Pat­terns of Pub­lic Pen­sion Reform in OECD Coun­tries, w: S. Leibfried (ed.), Wel­fare State Futures, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Keynes J. (1936), The Gen­eral The­ory of Employ­ment, Inter­est and Money, Macmil­lan, London.Modigliani F., Brum­berg R. (1954), Util­ity
analy­sis and the con­sump­tion func­tion: An inter­pre­ta­tion of cross-section data, w: K. Kuri­hara (ed.), Post-Keynesian eco­nom­ics, Rut­gers Uni­ver­sity Press, New Brunswick.
Parker J. (2008), The­o­ries of Con­sump­tion and Sav­ing, [online], http://www.reed.edu/economics/course_pages/314_s08/Coursebook/Ch16.pdf [dostęp 4.05.2016].
Rhodes M., Natali D. (2003), Wel­fare regimes and pen­sion reform agen­das, referat wygłos­zony na kon­fer­encji, „Pen­sion Reform in Europe: Shared Prob­lems, Shar­ing Solu­tions”, 5 grud­nia, Lon­dyn.
Soede A., Vrooman C. (2008), A Com­par­a­tive Typol­ogy of Pen­sion Regimes, ENEPRI Research Report nr 54.
White­house E. (2013), Poli­cies to Encour­age Pri­vate Pen­sion Sav­ings: Evi­dence from OECD Coun­tries, w: R. Hinz, R. Holz­mann, D. Tuesta, N. Takayama (eds.), Match­ing Con­tri­bu­tions for Pen­sions, The World Bank, Waszyn­g­ton

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Beata Samoraj-Charitonow (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DOSTĘPNOŚĆ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DLA UZNANYCH UCHODŹCÓW W POLSCE (s. 13–19)
Artykuł kon­cen­truje się na krótkiej anal­izie dostępu uchodźców do poszczegól­nych kom­po­nen­tów sys­temu zabez­pieczenia społecznego, mającego za zadanie dawać poczu­cie bez­pieczeństwa soc­jal­nego oraz wspar­cie w sytu­ac­jach trud­nych i kryzysowych lub w innych przy­pad­kach ziszczenia się ryzyk soc­jal­nych. Kry­terium anal­izy był sta­tus prawny cud­zoziem­ców i sto­jące za tym reg­u­lacje prawne umożli­wia­jące im korzys­tanie bądź brak możli­wości korzys­ta­nia z dostępu do świad­czeń soc­jal­nych. Przed­miotem analiz są osoby, które uzyskały w Polsce sta­tus uchodźcy.

Słowa kluc­zowe: sta­tus uchodźcy, zabez­piecze­nie społeczne, bez­pieczeństwo socjalne

BIBLIOGRAFIA
Chlebny J., red. (2006), Prawo o cud­zoziem­cach, C.H Beck, Warszawa.
Flor­czak A. (2003), Uchodźcy w Polsce. Między human­i­taryzmem a prag­matyzmem, Toruń.
Jasi­akiewicz A. (2006), Pomoc inte­gra­cyjna dla uchodźców, w: W. Klaus (red.), Prawne uwarunk­owa­nia inte­gracji uchodźców w Polsce. Komen­tarz dla prak­tyków, Warszawa.
Jończyk J. (2006), Prawo zabez­pieczenia społecznego, Zakamy­cze, Warszawa.
Napływ cud­zoziem­ców ubie­ga­ją­cych się o obję­cie ochroną między­nar­o­dową do Pol­ski w lat­ach 2009–2015 (2015), Raport spec­jalny Urzędu ds. Cud­zoziem­ców, Warszawa, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/ochrona-miedzynarodowa-trendy/ [dostęp 27.03.2017].
Prudzienica M. (2011), Sys­tem emery­talny w Polsce i na świecie – stan i per­spek­tywy, „Poli­tyka Społeczna” numer spec­jalny pt. „Prob­lemy zabez­pieczenia emery­tal­nego w Polsce i na świecie”, część 1.
Samoraj B. (2007), W kierunku inte­gracji uchodźców. Pro­ces pow­stawa­nia insty­tucji odpowiedzial­nych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie, w: J. Fre­lak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przys­tanek Pol­ska, Anal­iza skuteczności pro­gramów inte­gracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
Samoraj B., Bie­niecki M. (2007), Ocena skuteczności Indy­wid­u­al­nych Pro­gramów. Wyniki badań przeprowad­zonych wśród osób zaj­mu­ją­cych się uchodź­cami, w: J. Fre­lak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przys­tanek Pol­ska, Anal­iza skuteczności pro­gramów inte­gracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
Samoraj-Charitonow B. (2009), Indy­wid­u­alne Pro­gramy Inte­gracji w: A. Jasińska-Kania, S. Łodz­iński (red.), Obszary i formy wyk­luczenia etnicznego w Polsce. Mniejs­zości nar­o­dowe, imi­granci, uchodźcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Szon­ert M., Lewandowski K. (bez daty), Poli­tyka wobec cud­zoziem­ców w Polsce po 1989 roku, Mate­ri­ały Bib­lioteki Depar­ta­mentu ds. Migracji i Uchodźstwa, nr kat. S/3849.
Uchodźcy w Polsce – Kalen­dar­ium (2001), „Z obcej Ziemi. Sprawy Uchodźców”, nr 13.
Uścińska G. (2005), Europe­jskie stan­dardy zabez­pieczenia społecznego a współczesne rozwiąza­nia pol­skie, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Piotr Maleszyk (dr, Uni­w­er­sytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
ZAWODY PRIORYTETOWE DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. WYKORZYSTANIE DANYCH O OFERTACH PRACY I BEZROBOTNYCH (s. 20–27)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie i ocena metody diag­nozy zawodów pri­o­ry­te­towych dla szkol­nictwa zawodowego z wyko­rzys­taniem danych o ofer­tach pracy i bezro­bot­nych, na przykładzie rynku pracy miasta Lublin. Dużym atutem metody jest uwzględ­nie­nie nie tylko ofert zgłos­zonych do urzędów pracy, ale także tych pochodzą­cych z innych źródeł, m.in. z por­tali inter­ne­towych, agencji zatrud­nienia, Biule­tynu Infor­ma­cji Pub­licznej czy prasy. Anal­iza tych danych umożli­wia iden­ty­fikację niedopa­sowań struk­tu­ral­nych na poziomie dużych, śred­nich i ele­men­tarnych grup zawodowych Klasy­fikacji Zawodów i Spec­jal­ności, co z kolei pozwala na dos­tosowanie kierunków ksz­tałce­nia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, szkol­nictwo zawodowe, niedopa­sowa­nia strukturalne

BIBLIOGRAFIA
Badanie funkcjonowa­nia sys­temu ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Raport koń­cowy (2011), Kra­jowy Ośrodek Wspiera­nia Edukacji Zawodowej i Ustaw­icznej, Warszawa.
Barometr Zawodów, https://barometrzawodow.pl/ [dostęp 19.08.2004].
Cieślak M., red. (2008), Prog­no­zowanie gospo­dar­cze, Wyd. PWN, Warszawa.
Davis S., Halti­wanger J. (1992), Gross Job Cre­ation, Gross Job Destruc­tion and Employ­ment Real­lo­ca­tion, „Quar­terly Jour­nal of Eco­nom­ics”, Vol. 107, No. 3, p. 819–863.
Grotkowska G., Gajderow­icz T. (2014), Metodolo­gia iden­ty­fikacji zawodów kluc­zowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9, s. 18–24.
Jeruszka, U., red. (2012), Unowocześnie­nie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Diag­noza i oczeki­wane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa.
Kabaj M. (2010), Sys­tem ksz­tałce­nia zawodowego i kierunki jego doskonale­nia w warunk­ach inte­gracji i wzrostu konkuren­cyjności: diag­noza i ele­menty pro­gramu szer­szego wdroże­nia dual­nego sys­temu ksz­tałce­nia w Polsce, Związek Rzemiosła Pol­skiego, Warszawa.
Kucharski L. (2014), Bezrobo­cie równowagi w Polsce. Uję­cie teo­re­ty­czne i empiryczne, Wyd. Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Kwiatkowska W., red. (2009), Bezrobo­cie równowagi w gospo­darce pol­skiej, Wyd. Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Rank­ing szkół wyższych wg poziomu bezrobo­cia. Rok aka­demicki 2013–2014 (2015), Wojew­ódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin.
Yousuf M. (2007), Using experts’ opin­ions through Del­phi tech­nique, „Prac­ti­cal Assess­ment, Research & Eval­u­a­tion”, Vol. 12(4), p. 1–8.
Mon­i­tor­ing ofert pracy w wojew­ództwie lubel­skim. Listopad 2013 – kwiecień 2015 (2015), Lubel­skie Obser­wa­to­rium Rynku Pracy – Wojew­ódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, socjolo­gia

Daniel Jakimiec (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie)
FORMY INTERWENCJI SĄDOWEJ I POZASĄDOWEJ A DYSFUNKCYJNOŚĆ RODZINY – UJĘCIE INSTYTUCJONALNE (s. 27–32)
Rodz­ina stanowi pod­sta­wową jed­nos­tką społeczną złożoną z osób pow­iązanych więzami małżeńskimi i rodzi­ciel­skimi. Gdy kole­jne pokole­nia odchodzą od pri­o­ry­te­towych dla niej wartości w sposób zagraża­jący jej funkcjonowa­niu, wów­czas rodz­ina staje się dys­funkcjon­alna i w kon­sek­wencji niezbędna jest pomoc państwa. Dys­funkcjon­al­ność rodziny stanowi rew­ers jej funkcjon­al­ności, czyli praw­idłowej i sprawnej real­iza­cji celów i zadań, jakie są przed nią staw­iane. Wspar­cie rodziny w trud­noś­ci­ach zagraża­ją­cych jej praw­idłowemu funkcjonowa­niu należy do kon­sty­tucyjnych zasad państwa pol­skiego. Zatem rodz­ina ze swoimi prob­le­mami nie jest pozostaw­iona całkowicie samej sobie, ale może liczyć na wspar­cie organów państ­wowych. Przed­staw­ione zagad­nienia prowadzą do stwierdzenia, że pomoc organów władzy państ­wowej, przyj­mu­jąc za kry­terium udział benefic­jen­tów, można podzielić na dwa sta­dia. Pier­wsze z nich oparte jest na zasadzie dobrowol­ności, gdy pomoc udzielana jest w sta­dium przed­są­dowym przez organy poza­są­dowe. W prze­waża­ją­cym zakre­sie są to dzi­ała­nia real­i­zowane przez insty­tucje funkcjonu­jące w ramach jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego. Gdy stopień dys­funkcjon­al­ności rodziny i brak zaan­gażowa­nia ze strony benefic­jen­tów pomocy zagraża dal­szemu funkcjonowa­niu tej pod­sta­wowej jed­nos­tki społecznej, wtedy konieczne jest zainicjowanie drugiego ze stadiów wspar­cia, które pozbaw­ione jest dobrowol­ności. Wów­czas pomoc jest udzielana w ramach wykony­wanego orzeczenia sądowego.

Słowa kluc­zowe: forma i charak­ter pomocy rodzinie, dys­funkcjon­al­ność rodziny, sąd opiekuńczy, pra­cownik soc­jalny, pomoc socjalna

BIBLIOGRAFIA
Adamski F. (2002), Rodz­ina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków.
Ambroziak W. (1997), Dewiacje wychowaw­cze w środowisku wiejskim, Poz­nań.
Bal­cerzak B.-Paradowska (2012), Ogólne kierunki zmian w poli­tyce rodzin­nej kra­jów Unii Europe­jskiej, w: M. Zubik (red.), Poli­tyka rodzinna w kra­jach Unii Europe­jskiej – wnioski dla Pol­ski, Warszawa.
Brad­shaw J. (1994), Zrozu­mieć rodz­inę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Warszawa.
Dłu­goszewska I. (2012), Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbaw­ienia władzy rodzi­ciel­skiej, Warszawa.
Hołyst B. (2000), Krymi­nolo­gia, Warszawa.
Izdeb­ska H. (1967), Funkcjonowanie rodzin a zada­nia opieki nad dzieck­iem, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Kłosowska A. (1968), Socjo­log­iczne aspekty prawnej ochrony rodziny, „Państwo i Prawo”, nr 2.
Kuć M. (2010), Krymi­nolo­gia, Warszawa.
Nazar M. (1997), Niek­tóre zagad­nienia doty­czące małżeństwa i rodziny w świ­etle unor­mowań Kon­sty­tucji RP z dnia 2 kwiet­nia 1997 r., „Rejent”, nr. 5.
Pro­ce­dury zin­te­growanej międzyin­sty­tucjon­al­nej współpracy w pomocy dziecku krzy­wd­zonemu i jego rodzinie (2012), Eksper­cki Inter­dyscy­pli­narny Zespół Oper­a­cyjny przy Proku­raturze Apela­cyjnej w Szczecinie, Szczecin 2012, http://www.onet.pl/ [dostęp 22.11.2016].
Sarzała K. (2009), Inter­wencja kryzysowa w przy­pad­kach prze­mocy w rodzinie, Warszawa, http://www.niebieskalinia.pl/ przewodnik_ustawa/poradnik_-_eksperci_radza/05._Krzysztof_Sarzala.pdf [dostęp 22.11.2016].
Sier­powska I. (2009a), Prawo pomocy społecznej, Warszawa.
Sier­powska I. (2009b), Ustawa o pomocy społecznej. Komen­tarz, Warszawa.
Szwed A. (2007), Rodz­ina – uję­cie socjo­log­iczne i prawne, „Rodz­ina i Prawo”, nr 3.
Szy­mańczak J. (2016), Opinia prawna i mery­to­ryczna do rzą­dowego pro­jektu ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej. Opinia prawna w sprawie pry­watno­prawnych aspek­tów rzą­dowego pro­jektu ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej. Druk sej­mowy nr 3378, http://orka. sejm.gov.pl /rexdomk6. nsf/Opdodr? Open Page&nr=3378, [dostęp 22.11.2016].
Tur­owski J. (1993), Socjolo­gia. Małe struk­tury społeczne, Lublin.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo, socjolo­gia, psy­cholo­gia, pedagogika

Izabela War­was (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
ZARZĄDZANIE WIEKIEM W POLSCESTAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU (s. 33–38)
Jed­nym ze współczes­nych trendów społeczno-ekonomicznych jest  zjawisko starzenia się lud­ności. Wieloaspek­towe następstwa tego zjawiska obe­j­mują coraz więk­szą część pol­s­kich orga­ni­za­cji. Starzeją się bowiem ich klienci i pra­cown­icy oraz pozostali intere­sar­iusze. Wyzwan­iom związanym z tym pro­ce­sem towarzyszyć mogą prob­lemy doty­czące zarządza­nia (utrata wiedzy orga­ni­za­cyjnej, kon­flikt między­gen­er­a­cyjny) czy zarządza­nia zasobami ludzkimi (pozyskanie kandy­datów o odpowied­nich kom­pe­tenc­jach, prowadze­nie sukcesji w ramach gen­er­acji, szkole­nie dojrza­łych pra­cown­ików). Wiele orga­ni­za­cji boryka się z niedos­tosowaniem swo­jej oferty hand­lowej do zmieni­a­ją­cych się potrzeb kon­sumen­tów. Dlat­ego niezbędne jest wdroże­nie zarządza­nia wiekiem do orga­ni­za­cji. Istotna jest nie tylko wiedza na temat stanu zaawan­sowa­nia zarządza­nia wiekiem, ale też nakreśle­nie per­spek­tyw i kierunków zmian. W artykule scharak­tery­zowano pro­ces, przed­staw­iono wyniki badań i autorski model zarządza­nia wiekiem oraz rekomen­dacje pow­iązane z kon­cepc­jami: sil­ver econ­omy i akty­wnym starze­niem się.

Słowa kluc­zowe zarządzanie wiekiem, wiek, starszy pra­cownik, starze­nie się

BIBLIOGRAFIA
Aassve B., Arpino A., Goi­sis (2012), Grand­par­ent­ing and moth­ers’ labour force par­tic­i­pa­tion: A com­par­a­tive analy­sis using the gen­er­a­tions and gen­der sur­vey, „Demo­graphic Research Vol­ume”, Vol. 27, http://www.recwowe.eu.data [dostęp 23.09.2016].
Abramow­icz M., Brosz M., Strza­łkowska A., Tobis T., Załęcki J. (2011), Ocena jakości wspar­cia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w pro­jek­tach real­i­zowanych w ramach Dzi­ała­nia 6.1 PO KL, Gdańsk.
Age diver­sity in employ­ment, cyt. za: B. Urba­niak (2006), Akty­wność zawodowa osób w zaawan­sowanym wieku, w: B. Urba­niak, P. Bohdziewicz (red.), Gospo­darowanie kap­i­tałem ludzkim (wybrane prob­lemy), „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis”, Folia Oeco­nom­ica 199, s.19–42.
Błę­dowski P., Szuwarzyński A. (2009), Akty­wiz­a­cja zawodowa osób w wieku 50+ – szanse i ograniczenia, PBS DGA, Sopot.
Boni M. (2007), Gen­er­acja 50+: prob­lemy, wyzwa­nia, szanse, w: B. Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Rynek pracy a osoby bezro­botne 50+. Bari­ery i szanse, Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce, Warszawa.
Czer­necka M., Woszczyk P., red. (2011), Człowiek to inwest­y­cja. Podręcznik do zarządza­nia wiekiem w orga­ni­za­c­jach, HRP, Łódź.
Dojrza­łość to ich atut. Pro­mocja zatrud­nienia osób 50+ (2011), Grudziądz-Warszawa.
Dolny E. (2009), Popy­towe bari­ery zatrud­ni­a­nia osób starszych, w: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie wiekiem w orga­ni­za­c­jach wobec pro­cesów starzenia się lud­ności, Dom Orga­ni­za­tora, Toruń.
Dymek M. (2010), Dobre prak­tyki zarządza­nia wiekiem – jak wspier­ane są osoby po 45 roku życia w Niem­czech, Fun­dacja Gre­jpfrut, Warszawa.
Dzień akty­wiz­a­cji 50+. Kat­a­log dobrych prak­tyk (2011), pub­likacja pro­jektu „Pra­cownik 50+. Przełamy­wanie barier na rynku pracy”, maszynopis powielony, Wrocław.
Ilmari­nen J. (2005), Towards a longer Work­life! Age­ing and the qual­ity of work­life in the Euro­pean Union, Finnish Insti­tute of Occu­pa­tional Health, Min­istry of Social Affairs and Health, Helsinki.
Ilmari­nen J. (2010), Sus­tain­able employ­a­bil­ity and work­a­bil­ity, ESF-Age Net­work, 18–19.10.2010, Maas­tricht.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pra­cown­ikami w dojrza­łym wieku. Wyzwa­nia i prob­lemy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Zarządzanie wiekiem a poli­tyka wspiera­nia starszych pra­cown­ików. Doświad­czenia pol­skie na tle innych kra­jów, „Stu­dia Demograficzne”, nr 2, s. 37–56.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem – jak pra­co­dawcy mogą odpowiadać na wyzwa­nia demograficzne?, w: Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiąza­nia sprzy­ja­jące akty­wnemu starze­niu się w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Kryńska E., Krzyszkowski J., Urba­niak B., Wik­torow­icz J. (2013), Diag­noza obec­nej sytu­acji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Kryńska E., Szukalski P., red. (2013), Rozwiąza­nia sprzy­ja­jące akty­wnemu starze­niu się w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Kunisch S., Boehm S., Bop­pel M., eds. (2011), From Grey to Sil­ver. Man­ag­ing the Demo­graphic Change Suc­cess­fully, Springer.
Kwiatkiewicz A. (2010), Anal­iza dobrych prak­tyk doty­czą­cych zarządza­nia wiekiem w pol­s­kich przed­siębiorstwach – studium przy­padku, PARP, Warszawa.
Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Dziech­ciarz J. (2007), Anal­iza porów­naw­cza odczuć satys­fakcji zawodowej – Pol­ska na tle wybranych kra­jów Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Kulicka S. (2012), Prak­ty­czny porad­nik zarządza­nia różnorod­noś­cią wiekową, Car­i­tas Pol­ska, Warszawa.
Liwiński J. (2010), Opis dobrych prak­tyk doty­czą­cych zarządza­nia wiekiem w przed­siębiorstwach pol­s­kich oraz innych kra­jów UE, PARP, Warszawa.
Liwiński J., Sztander­ska U. (2010a), Wstępne stan­dardy zarządza­nia wiekiem w przed­siębiorstwach, PARP, Warszawa.
Liwiński J., Sztander­ska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przed­siębiorstwach, UW, Warszawa.
Martens P., S. Rus­sell, I. Steinke (2011), Sil­ver Mar­kets and Busi­ness Cus­tomers: Oppor­tu­ni­ties for Indus­trial Mar­kets?, [w:] F. Kohlbacher, C. Her­statt (eds), The Sil­ver Mar­ket Phe­nom­e­non. Mar­ket­ing and Inno­va­tion in the Aging Soci­ety, Springer, Berlin–Heidelberg.
Mazur, M. Skrzek-Lubasińska, I. Kołodziejczyk, I. Anuszewska, A. Ślusar­czyk, K. Podle­jska, M. Fil­ipek (2009), Szanse i bari­ery zatrud­nienia osób w wieku 45+ w wojew­ództwie pomorskim, WUP, Gdańsk.
Mól D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa.
Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good prac­tice in age man­age­ment, Euro­pean Foun­da­tion for the Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions, Dublin, www.eurofound.eu.int [dostęp 2.03.2016].
Perek-Białas J., Turek K. (2012), Organisation-level pol­icy toward older work­ers in Poland, „Inter­na­tional Jour­nal of Social Wel­fare”, Vol. 21.
Storey J. (1992), Devel­op­ments in the Man­age­ment of Human Resources: An Ana­lyt­i­cal Review, Black­well, Cam­bridge.
Schmidt Cz., red. (2012), Kom­plek­sowy pro­gram akty­wiz­a­cji osób starszych 50+. Raport koń­cowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Urba­niak B., red. (2007), Pra­cown­icy 45+ w naszej fir­mie, Pro­gram Nar­o­dów Zjed­noc­zonych ds. Roz­woju, Warszawa.
Urba­niak B. (2011), Zatrud­nie­nie i insty­tucje rynku pracy w warunk­ach starze­ją­cych się zasobów pracy – bada­nia dla Pol­ski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Wallin M., Hussi T. (2011), Best prac­tices in Age Man­age­ment – eval­u­a­tion of organ­i­sa­tion cases. Final report, Finnish Work Envi­ron­ment Fund.
Walker A. (1998), Man­ag­ing an Age­ing Work­force A Guide to Good Prac­tice, Foun­da­tion for the Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions, Dublin, www.eurofound.eu.int [dostęp 5.04.2016].
Walker A. (2005), The Emer­gence of Age Man­age­ment in Europe, „Inter­na­tional Jour­nal of Organ­i­sa­tional Behav­iour”, Vol. 10(1), p. 685–697.
Woszczyk P., red. (2011), Zarządzanie pra­cown­ikami 50+. Teo­ria a prak­tyka, HRP, Łódź.
Wza­jemna ocena w Polsce. Wskaźnik akty­wnego starzenia się i rozsz­erze­nie go na szczebel region­alny (2014), Komisja Europe­jska, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl&newsId=2099&moreDocuments=yes&tableName=news [dostęp 10.01.2015]; www.agepositive.gov.uk [dostęp 5.07.2016].
Schi­manek T., Trzos K., Zatorska M. (2011), Zarządzanie wiekiem – szansa dla przed­siębior­ców. Miniprze­wod­nik zarządza­nia wiekiem, Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce, Warszawa.
Schi­manek T. (2011), Prak­ty­czne metody akty­wiz­a­cji zawodowej osób 50+ i zarządza­nia wiekiem, Zgorz­elec, s. 13–15.
SISC – Senior Inter­gen­er­a­tional Social Cap­i­tal. Raport kra­jowy pod­sumowu­jący wywiady w fir­mach (2009), Insty­tut Badań nad Demokracją i Przed­siębiorstwem Pry­wat­nym, Warszawa.
Sup­ply Demand (2010), 2010 Tal­ent Short­age Sur­vey Results, Man­power, www.manpower.com.data [dostęp 6.03. 2016].
War­was I. (2016), Postawy wobec akty­wności zawodowej starszych pra­cown­ików – per­spek­tywa pra­co­daw­ców, „Edukacja Ekon­o­mistów i Menedżerów”, nr 1 (39), s. 107–122.
War­was I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczes­nej orga­ni­za­cji – aspekty orga­ni­za­cyjne i psy­cho­log­iczne, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Wziątek-Staśko A. (2012), Diver­sity Man­age­ment. Narzędzie do skutecznego moty­wowa­nia pra­cown­ików, Difin, Warszawa.
Zaidi A. (2015), Active Age­ing Index 2014: Ana­lyt­i­cal Report, April, UNECE/European Commission.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4/2017

CHILD ALLOWANCE (500+) IMPACT ON POVERTY: MICROSIMULATION RESULTS Ryszard Szarfen­berg
PENSION SYSTEM AND SELECTED PENSION DECISIONS: A QUANTITATIVE ANALYSIS FOR EUROPEAN COUNTRIES Filip Chy­bal­ski
AVAILABILITY OF SOCIAL SECURITY FOR RECOGNIZED REFUGEES IN POLANDBeata Samoraj-Charitonow
IDENTIFYING PRIORITY OCCUPATIONS FOR VOCATIONAL SCHOOLING ON THE BASIS OF JOB VACANCIES AND UNEMPLOYMENT DATAPiotr Maleszyk
FORMS AND CHARACTER OF INTERVENTION IN RELATION TO THE ADDRESS DYSFUNCTION OF THE FAMILY Daniel Jakimiec
AGE MANAGEMENT ON POLANDTHE STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVEIzabela War­was

BOOK REVIEWS
Bar­bara Rysz-Kowalczyk, Bar­bara Szatur-Jaworska (eds.): UNDERSTANDING CONCEPT AND ISSUES OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICYReviewed by Włodz­imierz Anioł

NEW BOOKS PUBLISHED BY INSTITUTE LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Ryszard Szarfen­berg (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
CHILD ALLOWANCE (500+) IMPACT ON POVERTY: MICROSIMULATION RESULTS (p. 1–6)
Child allowance (500+) is a new fam­ily ben­e­fit intro­duced in Poland in 2016. There is a lot of dis­cus­sions on many respects of the new ben­e­fit. One of them is expected impact on child, fam­ily and gen­eral poverty. In the first part I described goals of fam­ily pol­icy and the new ben­e­fit in com­par­i­son to fam­ily ben­e­fits. Sec­ond part con­tains crit­i­cal exam­i­na­tion of offi­cial jus­ti­fi­ca­tion of 500+ in the light of a the­ory of poverty reduc­tion by cash ben­e­fits. In the main part I pre­sented shortly microsim­u­la­tion mod­els and results of three of them (Min­istry of Finance, World Bank and Euro­pean Com­mis­sion). It is likely that 500+ impact on over­all poverty and child and fam­ily poverty in finan­cial dimen­sion will be impres­sive. In the result the change of the struc­ture of poverty risk in Poland can be substantial.

Key­words: fam­ily ben­e­fits, child allowances, poverty, micorsy­mu­la­tion, child poverty, 500+

Filip Chy­bal­ski (Pro­fes­sor, Lodz Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
PENSION SYSTEM AND SELECTED PENSION DECISIONS: A QUANTITATIVE ANALYSIS FOR EUROPEAN COUNTRIES (p. 7–12)
The paper dis­cusses the topic of pos­si­ble impact which the con­struc­tion of a pen­sion sys­tem and its selected para­me­ters may have on the deci­sions aim­ing at increas­ing pen­sion ben­e­fits. Two types of deci­sions are stud­ied: the par­tic­i­pa­tion in vol­un­tary pen­sion schemes and the moment of exit from the labour mar­ket. On the basis of esti­mated regres­sion mod­els (for 22 Euro­pean coun­tries) the fol­low­ing syn­thetic con­clu­sion has been drawn: apart from fac­tor such as inter­est rate (result­ing from the­ory of con­sump­tion), pen­sion deci­sions aim­ing at increas­ing future ben­e­fits are influ­enced by present and pre­dicted gen­eros­ity of a pen­sion sys­tem, the method of financ­ing and ben­e­fit formula.

Key­words: pen­sion sys­tem, sav­ing, pen­sion deci­sions, retire­ment age

Beata Samoraj-Charitonow (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
AVAILABILITY OF SOCIAL SECURITY FOR RECOGNIZED REFUGEES IN POLAND (p. 13–19)
This arti­cle focuses on a brief analy­sis of the access of refugees to par­tic­u­lar com­po­nents of the social secu­rity sys­tem, designed to pro­vide a sense of social secu­rity and sup­port in dif­fi­cult and cri­sis sit­u­a­tions or in other cases of social exclu­sion. The cri­te­rion of the analy­sis will be the legal sta­tus of for­eign­ers and legal reg­u­la­tions enabling them to use or lack of access to social ben­e­fits. The sub­jects of the analy­sis are those who received refugee sta­tus in Poland.

Key­words: refugee sta­tus, social secu­rity, social security

Piotr Maleszyk (PhD, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity)
IDENTIFYING PRIORITY OCCUPATIONS FOR VOCATIONAL SCHOOLING ON THE BASIS OF JOB VACANCIES AND UNEMPLOYMENT DATA (p. 20–27)
The objec­tive of the arti­cle is to present and assess the method of diag­no­sis pri­or­ity occu­pa­tions for voca­tional school­ing on the basis of job vacan­cies and unem­ploy­ment data, with labour mar­ket of the City of Lublin used as an exam­ple. The great advan­tage of this method results from using not only data on vacan­cies from Labour Offices, but from other sources as well, i.a. web por­tals, employ­ment agen­cies, Pub­lic Infor­ma­tion Bul­letin, or news­pa­pers. The analy­sis enables the iden­ti­fi­ca­tion of occu­pa­tional mis­match on the level of large, medium and ele­men­tary occu­pa­tional groups orga­nized in the Pol­ish Clas­si­fi­ca­tion of Occu­pa­tions and Spe­cial­iza­tions for Labour Mar­ket Needs, which sub­se­quently gives the oppor­tu­nity to adjust voca­tional edu­ca­tion to local labour mar­ket needs.

Key­words: labour mar­ket, voca­tional school­ing, occu­pa­tional mis­match

Daniel Jakimiec (Regional Court Lublin-Zachód in Lublin)
FORMS AND CHARACTER OF INTERVENTION IN RELATION TO THE ADDRESS DYSFUNCTION OF THE FAMILY (p. 27–32)
The fam­ily con­sti­tutes with social fun­da­men­tal unit com­pound of con­nected per­sons with mar­riage bonds and parental. When next gen­er­a­tions are diverg­ing than pri­or­ity for her val­ues in the way threat­en­ing for her func­tion­ing, then the fam­ily is hap­pen­ing dys­func­tion and in con­se­quence for her a state aid is essen­tial. The dys­func­tion of the fam­ily con­sti­tutes the order slip of her func­tion­al­ity that is the cor­rect and effi­cient achieve­ment of the goals and tasks which before her are being put. Sup­port­ing the fam­ily in prob­lems which he is pass­ing, threat­en­ing her cor­rect func­tion­ing, belongs to con­sti­tu­tional prin­ci­ples of the Pol­ish state. And so the fam­ily with its prob­lems isn’t left entirely to itself, but can count for sup­port­ing state agen­cies. Pre­sented issues cause the state­ment, that accept­ing the help of organs to the author­ity of the state behind the cri­te­rion it is pos­si­ble to divide the par­tic­i­pa­tion of ben­e­fi­cia­ries in two stages. First from them it is based on the prin­ci­ple of the free­dom, when the help is being given in the pre-court stage by extra­ju­di­cial bod­ies. Cur­rently, in the pre­dom­i­nant scope, they are it is action car­ried out by insti­tu­tions func­tion­ing as part of self-government units. Depend­ing on the degree of the dys­func­tion of the fam­ily and employ­ing per­sons, to which the man­aged aid is, this action can end includ­ing the stage. Dif­fer­ently how­ever, when the degree of the dys­func­tion of the fam­ily and the lack of employ­ing on the part of aid ben­e­fi­cia­ries are threat­en­ing fur­ther func­tion­ing of this social fun­da­men­tal unit, then ini­ti­at­ing is nec­es­sary sec­ond from stages of the sup­port. The sec­ond stage is deprived of the free­dom. Then the help is being given in frames of the court deci­sion car­ried out.

Key­words: the form and char­ac­ter of the assis­tance of the fam­ily, dys­func­tion of the fam­ily, guardian­ship court, a social worker, the pub­lic assistance

Izabela War­was (Pro­fes­sor, Uni­w­er­sytet Łódzki)
AGE MANAGEMENT ON POLANDTHE STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVE (p. 33–38)
As one of the most impor­tant con­tem­po­rary socioe­co­nomic trends appears to be an aging pop­u­la­tion. Mul­ti­fac­eted con­se­quences of an aging pop­u­la­tion con­cern increas­ing num­ber of Pol­ish orga­ni­za­tions. their cus­tomers and employ­ees and other stake­hold­ers aging. The chal­lenge of this process may be accom­pa­nied by prob­lems of man­age­ment (loss of orga­ni­za­tional knowl­edge, inter­gen­er­a­tional con­flict) and human resources man­age­ment (acqui­si­tion can­di­dates with the proper com­pe­ten­cies, suc­ces­sion, train­ing of mature work­ers). Many orga­ni­za­tions strug­gle with the inad­e­quacy of its com­mer­cial offer to the chang­ing needs of con­sumers. It is there­fore nec­es­sary to imple­ment age man­age­ment orga­ni­za­tion. It is impor­tant to not only know about the progress of age man­age­ment, but also to out­line the prospects and trends. There­fore, in the arti­cle at the begin­ning of the process has been char­ac­ter­ized, pre­sented the results of research, author’s model and age man­age­ment rec­om­men­da­tions related sil­ver econ­omy and active aging concepts.

Key­words: age man­age­ment, age, older worker, ageing

 Prze­jdź do Spisu Treści

 

« powrót