Nr 5-6 (518-519) 2017

Spis treści 5– 6/2017

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Kierunki roz­woju i badań  nad poli­tyką społeczną

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERUJacek Męcina
EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH Gertruda Uścińska
SANKCJE SOCJALNE W ŚWIETLE GRAMATYKI INSTYTUCJONALNEJNOWE SPOJRZENIE NA AKTYWNĄ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ – Bar­tosz Pieliński, Ryszard Szarfen­berg
WYJAŚNIENIA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ. PODEJŚCIA I TRADYCJE BADAWCZEMaria Theiss
CAPABILITY APPROACH JAKO PODEJŚCIE BADAWCZE W POLITYCE SPOŁECZNEJ – Anna Kurowska
NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJSZANSA NA ROZWÓJ CZY ŚLEPA ULICZKA DLA BADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ? – Ryszard Szarfen­berg
BADANIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Z PERSPEKTYWY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UWEwa Leś
WYBRANE METODY I PERSPEKTYWY W BADANIACH NAD ZABEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM Beata Samoraj-Charitonow
HUMANISTYCZNA ANALIZA POLITYKI MIESZKANIOWEJ JAKO PODEJŚCIE DO BADANIA MIESZKALNICTWA ROZWIJANE W INSTYTUCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ UWAlek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka
DWADZIEŚCIA LAT BADAŃ NAD MIGRACJAMI Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ – Emilia Jaroszewska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jacek Męcina (Prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU (s. 1)
Odd­a­jąc Państwu ten numer „Poli­tyki Społecznej” chcę pod­kreślić, że już dawno nie zde­cy­dowano się na poświęce­nie całego pisma omówie­niu głównych nurtów badań nad współczesną poli­tyką społeczną. Przy­czynkiem do tego jest swoisty bilans badań, które od kilku dekad prowadzą pra­cown­icy Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW.
Na tym tle szczególne miejsce zaj­muje artykuł G. Uścińskiej, która omawia pro­ces tworzenia europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych. Tem­atyka ta jest istotna w Europie nie tylko ze względu na skutki kryzysu między­nar­o­dowego i nowo pode­j­mowaną dyskusję na temat odpowiedzial­ności Unii Europe­jskiej i państw członkows­kich za real­iza­cję społecznych celów i pri­o­ry­tetów UE. To także pytanie o przyszłość UE w kon­tekś­cie tempa i zakresu dal­szej inte­gracji i zasad ksz­tał­towa­nia zobow­iązań za poli­tykę społeczną oraz zabez­piecze­nie społeczne i poli­tykę zatrud­nienia na szczeblu europe­jskim i kra­jowym.
W artykule B. Pielińskiego i R. Szarfen­berga gra­matyka insty­tucjon­alna została użyta do prześledzenia tego, w jaki sposób zmieni­ają się możli­wości ograniczenia świad­czeń, ofer­owanych przez pomoc społeczną w Polsce. W tym celu przeanal­i­zowano mody­fikacje jed­nego artykułu ustawy o pomocy społecznej, który reg­u­luje sankcje soc­jalne. Autorzy skon­cen­trowali się na czterech głównych wer­s­jach tej ustawy: pier­wot­nym pro­jek­cie z 1990 r., jej uch­walonej wer­sji z tego samego roku, jej wer­sji z 2004 r. oraz na jej obec­nej wer­sji w brzmie­niu z 1.02.2017 r. Wyróżnione rodzaje zmian możemy inter­pre­tować jako wielowymi­arowy wzrost poziomu represyjności pol­skiej pomocy społecznej. Jej nieu­dana reforma z lat 2013–2015 świad­czy o tym, że poprzedni rząd zamierzał zasad­niczo zwięk­szyć ten poziom. Zniesie­nie fakul­taty­wności zas­tosowa­nia sankcji soc­jal­nej w przy­padku niepod­pisa­nia i niewywiązy­wa­nia się z obow­iązków narzu­conych kon­trak­tem soc­jal­nym prowadz­iłoby do upowszech­nienia i zaostrzenia stosowa­nia sankcji.
Z kolei M. Theiss dokonuje wyjaśnienia lokalnej poli­tyki społecznej jako pode­jś­cia i trady­cji badaw­czej. Autorka anal­izuje współczesne nurty wyjaś­ni­a­nia różnic w lokalnej poli­tyce społecznej. W artykule for­mułowana jest teza, że znaczna część pol­skiej lit­er­atury przed­miotu opiera się na założe­niu o tym, że lokalną poli­tykę społeczną należy wyjaś­niać głownie w kat­e­go­ri­ach sprawności samorządu. Na plan dal­szy schodzą zatem wyjaśnienia eko­nom­iczne, demograficzne, poli­ty­czne i kul­tur­owe. Wyniki anal­izy autorki wskazują, że sprawnoś­ciowe wyjaś­ni­anie lokalnej poli­tyki społecznej jest pow­iązane z jej wąskim rozu­mie­niem i utrud­nia iden­ty­fikację przestrzen­nych aspek­tów nierówności społecznych.
A. Kurowska przy­bliża nam Capa­bil­ity Approach (CA), czyli pode­jś­cie zori­en­towane na realne możli­wości, które w bada­ni­ach zostało zapoc­zątkowane w lat­ach 80. jako nowe ramy anal­i­ty­czne lub szerzej nowy paradyg­mat w defin­iowa­niu i mierze­niu roz­woju ludzkiego/społecznego, dobrobytu, jakości życia, ubóstwa oraz spraw­iedli­wości i nierówności społecznych. Istota tego pode­jś­cia polega na ode­jś­ciu od zori­en­towa­nia na badanie zasobów, jakie ludzie posi­adają, na rzecz oceny real­nych możli­wości, jakimi dys­ponują, co przekłada się na ich pod­miotowość. CA ofer­uje również określoną inter­pre­tację rzeczy­wis­tości i związków przyczynowo-skutkowych między zasobami (środ­kami), jakie ludzie posi­adają lub do których mają dostęp a obser­wowanymi stanami i proce­sami zachodzą­cymi we współczes­nych społeczeńst­wach.
O bada­ni­ach w poli­tyce społecznej pisze R. Szarfen­berg, wskazu­jąc, że urzę­dowe wprowadze­nie dyscy­pliny nauk o poli­tyce pub­licznej w 2011 r. wywołało intere­su­jącą dyskusję o wpły­wie tego wydarzenia na sytu­ację doty­chczas nieuz­nanych nauk o poli­tyce społecznej. Zagad­nie­nie to ma dwa wymi­ary: organizacyjno-finansowy oraz mery­to­ryczny. W artykule skon­cen­trowano się na tym drugim, czyli na odpowiedzi na pytanie o możliwy wpływ dorobku teorii nauk o poli­tyce pub­licznej na bada­nia poli­tyki społecznej. Zapro­ponowano dwie odpowiedzi na główne pytanie artykułu. Pier­wsza wskazuje na już obecne pozy­ty­wne odd­zi­ały­wa­nia nauk o poli­tyce pub­licznej na rozwój badań poli­tyki społecznej w Polsce. Druga bierze pod uwagę tezę o kryzysie stan­dar­d­owego mod­elu nauk społecznych i ostrzega przed ślepą uliczką, w której są zachod­nie nauki o poli­tyce pub­licznej.
E. Leś przed­stawia dorobek badaw­czy IPS UW w zakre­sie badań nad orga­ni­za­c­jami społecznymi, stanow­ią­cymi ważny, ale niedoce­ni­any ele­ment społeczeństwa oby­wa­tel­skiego w Polsce. Przed­miotem analiz i studiów były i są zarówno dzieje odd­ol­nych inic­jatyw społecznych, jak i współczesne znacze­nie orga­ni­za­cji społecznych w okre­sie dom­i­nacji państ­wowej dok­tryny opiekuńc­zości i w fazie jej rekon­strukcji oraz wyk­sz­tał­ca­nia się for­muły pomoc­nic­zości państwa.
Artykuł B. Samoraj-Charitonow przed­stawia metody i per­spek­tywy badań nad zabez­piecze­niem społecznym, w których częś­ciej korzysta się z instru­men­tar­ium metod iloś­ciowych. W nauce o poli­tyce pub­licznej bowiem, a zwłaszcza w bada­ni­ach nad zabez­piecze­niem społecznym, badacze zain­tere­sowani są najczęś­ciej per­spek­tywą szer­szą – doty­czącą całego społeczeństwa. Z tego względu w bada­ni­ach nad zabez­piecze­niem społecznym najczęś­ciej sięga się do anal­izy doku­men­tów, a w bada­ni­ach empirycznych do iloś­ciowych metod zapew­ni­a­ją­cych reprezen­taty­wność próby. Metody jakoś­ciowe są jed­nak nieza­stą­pi­one wszędzie tam, gdzie badaczy intere­suje per­spek­tywa subiek­ty­wna benefic­jen­tów pro­gramów lub tam, gdzie niezwykle trudne jest przeprowadze­nie badań iloś­ciowych.
Dorobek badaw­czy IPS doty­czący mieszkalnictwa prezen­tuje A. Zubrzycka-Czarnecka. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie są specy­ficzne cechy pode­jś­cia rozwi­janego przez badaczy mieszkalnictwa. Zarysowuje też pode­jś­cie do bada­nia mieszkalnictwa stosowane przez badaczy związanych z IPS, które określa jako „human­isty­czną anal­izę poli­tyki mieszkan­iowej”. Przy­wołuje założe­nia teo­re­ty­czne tego pode­jś­cia oraz płynące z niego zalece­nia dla sposobu for­mułowa­nia wskazówek dla prak­tyki poli­tyki mieszkan­iowej. Pode­jś­cie to zostaje skon­fron­towane z kry­tyką sfor­mułowaną wobec sposobu bada­nia mieszkalnictwa przez anglosas­kich poli­tyków społecznych w teorii badań mieszkan­iowych.
Tekst E. Jaroszewskiej zaw­iera anal­izę bogat­ego dorobku migra­cyjnych pro­jek­tów badaw­czych, real­i­zowanych przez IPS od połowy lat 90. do roku 2017. W anal­izie tej uwzględ­niono typ i zakres pro­jektu, przyjętą per­spek­tywę, wybór i uję­cie tem­atu oraz zas­tosowane narzędzia badaw­cze. Celem anal­izy była próba uch­wyce­nia charak­terysty­cznych ten­dencji, co może być przy­czynkiem do określe­nia specy­fiki badań migra­cyjnych prowad­zonych z per­spek­tywy poli­tyki społecznej.
Prezen­towane opra­cow­a­nia z pewnoś­cią wzbo­gacą dyskusję nad roz­wo­jem badań nad poli­tyką społeczną. Prezen­tują też potenc­jał jed­nego, wybranego, ale z pewnoś­cią głównego ośrodka badań nad poli­tyką społeczną, jakim od czterech dekad pozostaje Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warszawskiego.

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH (s. 2–8)
Artykuł przed­stawia wstępny zarys europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych, który wyz­nacza kierunki dzi­ała­nia dla poli­tyki zatrud­nienia i poli­tyki społecznej Unii Europe­jskiej i państw członkows­kich, w tym zwłaszcza wspar­cie dla rynków pracy i sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Europe­jski filar praw soc­jal­nych ma stanowić zebranie doty­chcza­sowego dorobku prawnego w tym zakre­sie i ocenę jego przy­dat­ności na następne dziesię­ci­ole­cia. Filar ten ma stworzyć nowoczesne mech­a­nizmy mon­i­torowa­nia zatrud­nienia i sys­temów społecznych w państ­wach członkows­kich UE (szczebel kra­jowy) oraz odpowied­nie dzi­ała­nia na szczeblu uni­jnym. Zakres przed­miotowy filaru obe­j­muje trzy główne kat­e­gorie zagad­nień: 1) równość szans i dostęp do zatrud­nienia, 2) ucz­ciwe warunki pracy zapew­ni­a­jące właś­ciwy i sta­bilny podział praw i obow­iązków między pra­cown­ikami a pra­co­daw­cami oraz 3) odpowied­nia i zrównoważona ochrona socjalna.

Słowa kluc­zowe: europe­jski filar praw soc­jal­nych, Komisja Europe­jska, Europe­jski, biała księga

BIBLIOGRAFIA
Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Reflek­sje i sce­nar­iusze doty­czące przyszłości UE-27 do 2025 r. (2017), Komisja Europe­jska COM(2017)2025, 1 marca 2017 r., Bruk­sela, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_ przyszlosci_europy_pl.pdf [pobrano 18.04.2017].
Com­mis­sion Staff Work­ing Doc­u­ment. Report of the pub­lic con­sul­ta­tion. Accom­pa­ny­ing the doc­u­ment Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment, the Coun­cil, The Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee and the Com­mit­tee of the Regions. Estab­lish­ing a Euro­pean Pil­lar of Social Rights (2017), SWD (2017) 206 final, 26.4.2017 r., Brus­sels.
Komu­nikat Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady oraz Europe­jskiego Banku Cen­tral­nego w sprawie dzi­ałań na rzecz dokończenia budowy unii gospo­dar­czej i walu­towej (2015), COM(2015) 600 final, 21.10.2015 r., Bruk­sela.
Komu­nikat Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady, Europe­jskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczę­cie kon­sul­tacji w sprawie europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2016), SWD(2016) 50 final, SWD(2016) 51 final, COM(2016) 127 final, 8.03.2016 r., Stras­burg.
Pub­lic Con­sul­ta­tion on the Euro­pean Pilar of Social Rights. (2016), Sub­mis­sion of the Euro­pean Social Insur­ance Plat­form (ESIP), Brus­sels.
Rezolucja Par­la­mentu Europe­jskiego z dnia 19 sty­cz­nia 2017 r. w sprawie europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2016/2095(INI) (2017), tek­sty przyjęte, wer­sja tym­cza­sowa, P8_TA-PROV(2017)0010, 19 sty­cz­nia 2017 r., Stras­burg.
Spra­woz­danie w sprawie europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2016/ 2095(INI)) (2016), Par­la­ment Europe­jski, Komisja Zatrud­nienia i Spraw Soc­jal­nych, spra­woz­daw­czyni: Maria Joao Rodrigues, A8-0391/2016, Doku­ment z posiedzenia, 20.12.2016 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016–0391+0+DOC+PDF+V0//PL [dostęp 18.04.2017].
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Mono­grafie LEX, Wolter Kluwer Pol­ska SA, Warszawa.
Uścińska G. (2017), Kierunki przyszłości Unii Europe­jskiej – kilka słów komen­tarza, „Zabez­piecze­nie Społeczne. Teo­ria, Prawo, Prak­tyka”, nr 6.
Wniosek w sprawie międzyin­sty­tucjon­al­nej prokla­macji Europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2017), COM(2017) 251 final, 26.04.2017 r., Bruk­sela.
Załącznik. Pier­wszy wstępny zarys europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2016), doku­ment towarzyszący komu­nika­towi Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady, Europe­jskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczę­cie kon­sul­tacji w sprawie europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych, COM(2016) 127 Final, Annex 1, dnia 8.3.2016 r., Stras­burg.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Bar­tosz Pieliński (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Ryszard Szarfen­berg (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
SANKCJE SOCJALNE W ŚWIETLE GRAMATYKI INSTYTUCJONALNEJNOWE SPOJRZENIE NA AKTYWNĄ POLITYKĄ SPOŁECZNĄ (s. 9–14)
Celem artykułu jest przeanal­i­zowanie sankcji soc­jal­nych, które są częś­cią pol­skiej ustawy o pomocy społecznej. W naszych bada­ni­ach przeanal­i­zowal­iśmy cztery wer­sje tejże ustawy – pro­jekt ustawy z 1990 roku, przyjętą ustawę z tego samego roku, ustawę z 2004 roku oraz ustawę z 2017 roku. Wyko­rzys­tu­jąc gra­matykę insty­tucjon­alną stwor­zoną przez S.E.S. Craw­ford i E. Ostrom byliśmy w stanie określić trwałe cechy sankcji soc­jal­nych, jak też te cechy, które ule­gały zmi­anie z upły­wem czasu. W wyniku naszych badań okazało się, że sankcje soc­jalne rozwi­jają się ze względu na swój charak­ter, jak i zasięg, jak też osła­bi­e­niu ule­gają ograniczenia nakładane na stosowanie owych sankcji

Słowa kluc­zowe: sankcje soc­jalne, Pol­ska, pomoc społeczna, gra­matyka instytucjonalna

BIBLIOGRAFIA
Adler M. (2016), A New Leviathan: Ben­e­fit Sanc­tions in the Twenty-first Cen­tury, „Jour­nal of Law and Soci­ety”, Vol. 43, No 2, p. 195–227.
Basurto X., Kings­ley G., McQueen K., Smith M., Weible C. (2010), A Sys­tem­atic Approach to Insti­tu­tional Analy­sis: Apply­ing Craw­ford and Ostrom’s Gram­mar, „Polit­i­cal Research Quar­terly”, Vol. 63, No. 3, p. 523–537.
Craw­ford S.E.S., Ostrom E. (1995), A Gram­mar of Insti­tu­tions, „Amer­i­can Polit­i­cal Sci­ence Review”, Vol. 89, Issue 3, p. 582–600.
Espinosa S. (2015), Unveil­ing the Fea­tures of a Reg­u­la­tory Sys­tem. The Insti­tu­tional Gram­mar of Tobacco Leg­is­la­tion in Mex­ico, „Inter­na­tional Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion”, Vol. 38, Issue 9, p. 616–631.
Kalina-Prasznic U., red. (2007), Encyk­lo­pe­dia prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Kaźmier­czak T. (2016), O kon­trak­cie soc­jal­nym i reformie akty­wnej inte­gracji, czyli jak pomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmi­aną. Reflek­sja roczni­cowa, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 35.
Kaźmier­czak T. (2014), Akty­wne oby­wa­telstwo: relacja państwo – oby­wa­tel zre­defin­iowana, w: A. Karwacki, T. Kaźmier­czak, M. Rym­sza (red.), Rein­te­gracja. Akty­wna poli­tyka społeczna w prak­tyce, ISP, Warszawa.
Kurowska A., Pieliński B., Szarfen­berg R., Wojtewicz A. (2016), Per­spek­tywa gen­der w poli­tyce społecznej, UMK, Toruń.
Nitecki S. (2013), Komen­tarz do ustawy o pomocy społecznej, Gaskor, Wrocław.
Pieliński B. (2013), Insty­tucjon­al­izmy a poli­tyka społeczna, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i dyskusje”, nr 22.
Pieliński B. (2014), From poly­cen­tric­ity analy­sis to poverty analy­sis. Using IAD in social pol­icy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 25(2).
Rym­sza M. (2003), Akty­wna poli­tyka społeczna w teorii i prak­tyce, w: T. Kaźmier­czak, M. Rym­sza (red.), W stronę akty­wnej poli­tyki społecznej, ISP, Warszawa.
Rym­sza M., Karwacki A. (2015), Akty­wna poli­tyka społeczna jako innowa­cyjne poszuki­wanie „złotego środka” – na kan­wie pol­s­kich doświad­czeń w obszarze akty­wiz­a­cji, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowa­cyjna poli­tyka społeczna, WSP im. J. Kor­czaka, Warszawa.
Sid­diki S., Weible C.M., Basurto X., Calanni J. (2011), Dis­sect­ing Pol­icy Designs. An Appli­ca­tion of the Insti­tu­tional Gram­mar Tool, „Pol­icy Stud­ies Jour­nal”, Vol. 39, No. 1, p. 79–103.
Szarfen­berg R. (2006), Dwa mod­ele akty­wnej poli­tyki społecznej na pod­stawie artykułu Idesa Nicaise’a, „Biule­tyn Infor­ma­cyjny PTPS Wiado­mości Społeczne” nr 1, s 7–13.
Szarfen­berg R. (2007), Rodzaje i formy akty­wnej poli­tyki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna. Podręcznik aka­demicki, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2014), Ros­nąca rola warunk­owości pomocy społecznej a dochód powszechny, „Prak­tyka Teo­re­ty­czna”, 2(12), s. 19–39.
Szarfen­berg R. (2016), Sankcje soc­jalne, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagad­nień współczes­nej poli­tyki społecznej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2017), Akty­wna poli­tyka społeczna w czworoką­cie dobrobytu, w druku.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: dziedz­ina nauk społecznych
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Maria Theiss (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WYJAŚNIENIA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ. PODEJŚCIA I TRADYCJE BADAWCZE (s. 14–20)
Celem artykułu jest przeanal­i­zowanie współczes­nych nurtów wyjaś­ni­a­nia różnic w lokalnej poli­tyce społecznej. W artykule for­mułowana jest teza, że znaczna część pol­skiej lit­er­atury przed­miotu opiera się na założe­niu o tym, że lokalną poli­tykę społeczną należy wyjaś­niać głównie w kat­e­go­ri­ach sprawności samorządu. Na plan dal­szy schodzą zatem omaw­iane w artykule wyjaśnienia eko­nom­iczne, demograficzne, poli­ty­czne i kul­tur­owe. Artykuł ukazuje, że sprawnoś­ciowe wyjaś­ni­anie lokalnej poli­tyki społecznej jest pow­iązane z jej wąskim rozu­mie­niem oraz utrud­nia iden­ty­fikację przestrzen­nych aspek­tów nierówności społecznych.

Słowa kluc­zowe: lokalna poli­tyka społeczna, lokalny pro­ces poli­ty­czny, decentralizacja

BIBLIOGRAFIA
Andreotti A., Min­gione E., Polizzi E. (2012), Local Wel­fare Sys­tems: A Chal­lenge for Social Cohe­sion, „Urban Stud­ies”, Vol. 49(9), p. 1925–1940.
Bartkowski J. (2003), Trady­cja i poli­tyka. Wpływ trady­cji kul­tur­owych pol­s­kich regionów na współczesne zachowa­nia społeczne i poli­ty­czne, Żak, Warszawa.
Blomquist W. (2007), The Pol­icy Process in Large N Com­par­a­tive Stud­ies, w: P. Sabatier (red.), The­o­ries of the Pol­icy Process, West­view Press, Boul­der, p. 261–293.
Błę­dowski P. (2002), Lokalna poli­tyka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
Błę­dowski P., Kubicki P. (2014), Kalku­la­tor społeczny jako ele­ment pro­jektu „Kalku­la­tor kosztów zaniecha­nia” w lokalnej poli­tyce społecznej, „Poli­tyka społeczna”, nr tem­aty­czny 3, s. 2–5.
Bober J., Haus­ner J. i in. (2013), Naras­ta­jące dys­funkcje, zasad­nicze dylematy, konieczne dzi­ała­nia. Raport o stanie samorząd­ności tery­to­ri­al­nej w Polsce.
Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kap­i­tal­isty­cznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa (ory­gi­nał: 1990, Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Polity Press, Black­well, Cam­bridge).
Frieske K.W., red. (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki pro­gramów rein­te­gracji społecznej, IPiSS, Warszawa.
Goer­res A., Tepe M. (2012), Doing It for the Kids? The Deter­mi­nants of Atti­tudes towards Pub­lic Child­care in Uni­fied Ger­many, „Jour­nal of Social Pol­icy”, Vol. 41(02), p. 349–372.
Goli­nowska S. (2015), Decen­tral­iza­cja i poli­tyka społeczna. Siła, słabość czy niedos­tosowanie? Próba oceny, „Poli­tyka Społeczna”, nr tem­aty­czny 1, s. 2–10.
Gorze­lak G. (2001), Zewnętrzna inter­wencja jako czyn­nik roz­woju lokalnego na przykładzie Pro­gramu Inic­jatyw Lokalnych, w: M. Warow­icki, Z. Woź­niak (red.), Akty­wność oby­wa­tel­ska w roz­woju społeczności lokalnej, FRDL, Warszawa.
Gorze­lak G. (2009), Społeczno-ekonomiczne region­alne zróżni­cow­anie Pol­ski, w: K. Zagorski, G. Gorze­lak, B. Jałowiecki (red.), Zróżni­cow­a­nia warunków życia. Pol­skie rodziny i społeczności lokalne, Scholar, Warszawa, s. 86–148.
Grewiński M., Kamiński S. (2007), Oby­wa­tel­ska poli­tyka społeczna, PTS TWP Warszawa.
Grewiński M. (2009), Wielosek­torowa poli­tyka społeczna. O przeo­braże­ni­ach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
Jensen P.H., Lolle H. (2013), The Frag­mented Wel­fare State: Explain­ing Local Vari­a­tions in Ser­vices for Older Peo­ple, „Jour­nal of Social Pol­icy”, Vol. 42(02), p. 349–370.
Karwacki A. (2010), Papierowe skrzy­dła. Recz o spójnej poli­tyce akty­wiz­a­cji, Wyd. UMK, Toruń.
Klim­czuk A. (2009), Kap­i­tał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny, IBnGR, Gdańsk.
Kopańska A. (2014), Efek­ty­wność decen­tral­iza­cji. Anal­iza zde­cen­tral­i­zowanego dostar­cza­nia dóbr o charak­terze pon­ad­lokalnym, Difin, Warszawa.
Kowalewski M. (2016), Protest miejski. Przestrze­nie, tożsamości, prak­tyki niezad­owolonych oby­wa­teli miast, Nomos, Warszawa.
Kurowska A. (2015), Zmi­any dostępu do opieki nad dzieck­iem w wieku poniżej trzech lat w pol­s­kich gmi­nach przed wejś­ciem w życie ustawy „żłobkowej” i po jej wdroże­niu, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 30(3), s. 119–139.
Kurowska A., Tomaszewska M. (2013), Zróżni­cow­anie real­iza­cji uprawnienia do opieki przed­szkol­nej w wojew­ództwie mazowieckim – w poszuki­wa­niu poli­ty­cznych uwarunk­owań lokalnego oby­wa­telstwa społecznego, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej”, nr 23(4), s. 85–103.
Kurowska A. (2011), Wskaźniki społeczne w poli­tyce społecznej. His­to­ria, teo­ria i zas­tosowanie w prak­tyce, Difin, IPS UW, Warszawa.
Krzyszkowski J., Przy­wo­jska J. (2011), Lokalne strate­gie rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych jako instru­ment decen­tral­iza­cji poli­tyki społecznej, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strate­gie w poli­tyce społecznej, MCPS, Warszawa.
Kulesza E. (2013), Lokalna poli­tyka społeczna, CRZL, Warszawa.
Kurzynowski A., Błę­dowski P. (2001), Poli­tyka społeczna cen­tralna, region­alna i lokalna, w: A. Kurzynowski (red.), Poli­tyka społeczna, SGH, Warszawa, s. 297–315.
Lien S., Pet­tersen P.A. (2004), Local Gov­ern­ment and Wel­fare Gen­eros­ity: Munic­i­pal­ity Spend­ing on Social Wel­fare, „Scan­di­na­vian Polit­i­cal Stud­ies”, Vol. 27(4), p. 343–365.
Man­des S. (2015) Bari­ery inte­gracji poli­tyki zatrud­nienia na poziomie lokalnym, „Poli­tyka Społeczna”, nr tem­aty­czny 1, s. 10–15.
Min­gione E., Oberti M. (2003), The Strug­gle against Social Exclu­sion at the Local Level Diver­sity and Con­ver­gence in Euro­pean Cities, „Euro­pean Jour­nal of Spa­tial Devel­op­ment”, No. 1, p. 1–23.
Moroń D. (2014), Wyzwa­nia lokalnej poli­tyki eduka­cyjnej w kon­tekś­cie zmian demograficznych, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 2(25), s. 109–124.
Pow­ell M., Boyne G. (2001), Spa­tial Divi­sion of Wel­fare, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, Vol. 35 (2), p. 181–194.
Pfau-Effinger B., Smidt M. (2011), Dif­fer­ences in Women’s Employ­ment Pat­terns and Fam­ily Poli­cies: East­ern and West­ern Ger­many, „Com­mu­nity, Work & Fam­ily”, (spe­cial issue) 14, 2, p. 217–232.
Put­nam R. (1995), Demokracja w dzi­ała­niu. Trady­cje oby­wa­tel­skie we współczes­nych Włoszech, Znak, Krakow.
Ros­ner A. (2010), Przestrzenne zróżni­cow­anie poziomu roz­woju społeczno-gospodarczego obszarów wiejs­kich a dynamika przemian, w: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżni­cow­anie obszarów wiejs­kich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
Rybka I., Trawkowska D. (2011), Wyty­czne do tworzenia samorzą­dowej strate­gii rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strate­gie w poli­tyce społecznej, MCPS, Warszawa.
Sad­owski I. (2011), Społeczna kon­strukcja demokracji lokalnej. Rola kap­i­tału społecznego w dzi­ała­ni­ach insty­tucji przed­staw­iciel­s­kich, ISP PAN.
Schridde H. (2002), Local Wel­fare Regimes and the Restruc­tur­ing of the Wel­fare State – an Anglo-German Com­par­i­son, „Ger­man Pol­icy Studies/ Poli­tik­fel­d­analyse”, Vol. 2(1), p. 105–142.
Skrzypczak B. (2014), W kierunku społecznoś­ciowej pracy soc­jal­nej. Edukacyjno-środowiskowe deter­mi­nanty inter­wencji pub­licznej, CAL, Warszawa.
Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżni­cow­anie roz­woju obszarów wiejs­kich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
Swian­iewicz P. (2016), Współczesne bada­nia nad samorzą­dem i poli­tyką lokalną, w: G. Gorze­lak (red.), Pol­ska Gmina 2015, Scholar, Warszawa.
Swian­iewicz P., Klim­ska U., Miel­czarek A. (2004), Nierówne koal­icje – lid­erzy miejscy w poszuki­wa­niu nowego mod­elu zarządza­nia roz­wo­jem, Scholar, Warszawa.
Swian­iewicz P., Łukom­ska J. (2004), Władze samorzą­dowe wobec lokalnego roz­woju gospo­dar­czego. Które poli­tyki są skuteczne?, „Samorząd Tery­to­ri­alny”, nr 6.
Szarfen­berg R. (2008), Kry­tyka i afir­ma­cja poli­tyki społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2014), Diag­no­zowanie w poli­tyce społecznej. Metody i prob­lemy, IPS UW, Warszawa.
Szlen­dak T, Karwacki A. (2015), Napię­cia, star­cia, rozład­owa­nia. Samotna gra w krę­gle w obszarze kul­tury, Wyd. „Wilk Stepowy”, Elbląg.
Sztandar-Sztanderska K. (2016), Oby­wa­tel spo­tyka państwo. O urzę­dach pracy jako biurokracji pier­wszego kon­taktu, Scholar, Warszawa.
Swian­iewicz P., Herbst J., Lack­owska M, Miel­czarek A. (2008), Sza­farze darów europe­js­kich. Kap­i­tał społeczny a real­iza­cji poli­tyki region­al­nej w wojew­ództwach, Scholar, Warszawa.
Theiss M. (2012), Różne światy lokalnego oby­wa­telstwa społecznego? O zróżni­cow­a­ni­ach gmin­nej poli­tyki społecznej w Polsce, „Stu­dia Poli­ty­czne”, nr 30.
Theiss M. (2013), Per­spek­tywa sieci społecznych w bada­ni­ach lokalnej poli­tyki społecznej, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22(3), s. 99–114.
Theiss M. (2015), Kon­stru­u­jąc oby­wa­tela gminy – poli­tyka dostępu do usług przed­szkol­nych, „Poli­tyka Społeczna”, nr tem­aty­czny 1, s. 30–35.
Theiss M. (2016), Dis­cur­sive con­struc­tion of local social cit­i­zen­ship – between claims of uni­ver­sal pro­vi­sion and demands of more civic duties, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 32(1), s. 67–84.
Trutkowski C. (2016), Kondy­cja samorządu tery­to­ri­al­nego – różne per­spek­tywy, roz­bieżne inter­pre­tacje, w: G. Gorze­lak (red.), Pol­ska Gmina 2015, Scholar, Warszawa.
Żukowski T. (2008), Kap­i­tał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżni­cow­a­nia na początku pier­wszej dekady XXI w., w: E. Leś (red.), Gospo­darka społeczna i przed­siębiorstwo społeczne. Wprowadze­nie do prob­lematyki, WUW, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Anna Kurowska (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
CAPABILITY APPROACH JAKO PODEJŚCIE BADAWCZE W POLITYCE SPOŁECZNEJ (s. 20–26)
Autorka prezen­tuje propozy­cję osadzenia badań poli­tyki społecznej w pode­jś­ciu zori­en­towanym na możli­wości (Capa­bil­ity Approach). Ukazuje również w jaki sposób można zrein­ter­pre­tować za pomocą CA jedną z kluc­zowych pespek­tyw badaw­czych we współczes­nych bada­ni­ach porów­naw­czych wel­fare state. Przed­stawia ona również przykład empirycznego zas­tosowa­nia swo­jej propozy­cji w bada­niu porów­naw­czym sys­temów urlopów rodzin­nych w kra­jach nordy­c­kich i bał­ty­c­kich. Artykuł ma na celu zain­spirowanie czytel­ników do pode­j­mowa­nia dal­szych rozważań prezen­towanego zagad­nienia a także szer­szego zas­tosowa­nia pode­jś­cia zori­en­towanego na realne możli­wości w bada­ni­ach poli­tyki społecznej w Polsce.

Słowa kluc­zowe: pode­jś­cie zori­en­towane na możli­wości, poli­tyka społeczna jako nauka, bada­nia porów­naw­cze, urlopy rodzicielskie

BIBLIOGRAFIA
Bru­giavini A., Pasini G., Tre­visan E. (2010), Mater­nity and labour mar­ket out­come: Short and long term effects, MEA dis­cus­sion paper series 10222.
Cic­cia R., Ver­loo M. (2012), Parental Leave Reg­u­la­tions and the Per­sis­tence of the Male Bread­win­ner Model: Using Fuzzy-Set Ideal Type Analy­sis to Assess Gen­der Equal­ity in an Enlarged Europe, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, Vol. 22(5), p. 507–528.
Comim F., Qizil­bash M., Alkire S. (2008), The Capa­bil­ity Approach: Con­cepts, Mea­sures and Appli­ca­tions, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Crosby F.J., Sabat­tini L., Aizawa M. (2013), Affir­ma­tive action and gen­der equal­ity, w: M.K. Ryan, N.R. Branscombe, The SAGE Hand­book of Gen­der and Psy­chol­ogy, Sage, New­bury Park, CA.
Eiffe F.F. (2008), A Capa­bil­ity Approach for the Euro­pean Union, Work­ing Papers 03/2008, Insti­tut fur Sozialpoli­tik, WU Vienna Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness, Vienna, http://epub.wu.ac.at/1318/ [dostęp 15.03.2017].
Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton, NJ.
Esping-Andersen G. (1999), Social Foun­da­tions of Postin­dus­trial Economies, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Europe 2020. A strat­egy for smart, sus­tain­able and inclu­sive growth. Com­mu­ni­ca­tion from teh Com­mis­sion, Bruk­sela 3.3.2010, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN: PDF [dostęp 15.03.2017].
Fahlen E. (2013), Capa­bil­i­ties and child­bear­ing inten­tions in Europe, „Euro­pean Soci­eties”, Vol. 15(5), p. 639–662.
Fahlen S. (2012), Facets of Work-Life Bal­ance across Europe. How the inter­play of insti­tu­tional con­texts, work arrange­ments and indi­vid­ual resources affect capa­bil­i­ties for hav­ing a fam­ily and being involved in fam­ily life, Stock­holm Uni­ver­sity, Stock­holm.
Gough (2014), Lists and Thresh­olds: com­par­ing the Doyal-Gough the­ory of human need with Nussbaum’s capa­bil­i­ties approach, w: F. Comim, M.C. Nuss­baum, Capa­bil­i­ties, Gen­der, Equal­ity. Towards Fun­da­men­tal Enti­tle­ments, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge, s. 357–381.
Hob­son B. (2011), The Agency Gap in Work-Life Bal­ance: Apply­ing Sen’s Capa­bil­i­ties Frame­work Within Euro­pean Con­texts, „Social Pol­i­tics”, Vol. 18(2), p. 147–167.
Hob­son B. (2014), Work-Life Bal­ance, The Agency & Capa­bil­i­ties Gap, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Huerta M.C. et al. (2013), Father’s leave, father’s involve­ment and child devel­op­ment: Are they related? Evi­dence from four OECD coun­tries, OECD Social, Employ­ment and Migra­tion Work­ing Papers No. 140.
Javornik J., Kurowska A. (2017), Work and Care oppor­tu­ni­ties under dif­fer­ent parental leave sys­tems: gen­der and class inequal­i­ties in north­ern Europe, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, Vol. 51, Issue 4 (in press).
Jen­son J. (2009), Lost in trans­la­tion: The social invest­ment per­spec­tive and gen­der equal­ity, „Social Pol­i­tics”, Vol. 16(4), p. 446–483.
Korpi W. (2000), Faces of Inequal­ity: Gen­der, Class, and Pat­terns of Inequal­i­ties in Dif­fer­ent Types of Wel­fare States, „Social Pol­i­tics”, Vol. 7, Issue 2, p. 127–191.
Korpi W., Fer­rarini T., Englund S. (2013), Women’ s oppor­tu­ni­ties under dif­fer­ent fam­ily pol­icy con­stel­la­tions: Gen­der, class, and inequal­ity trade­offs inWest­ern Coun­tries re-examined, „Social Pol­i­tics”, Vol. 20, Issue 1, p. 1–40.
Kuklys W. (2005), Amartya Sen’s capa­bil­ity approach: The­o­ret­i­cal Insights and Empir­i­cal Appli­ca­tions, Springer, Berlin.
Kurowska A. (2016), (De)familialization and (De)genderization – Com­pet­ing or Com­ple­men­tary per­spec­tives in Com­par­a­tive Pol­icy Analy­sis?, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, on-line first, DOI: 10.1111/spol.12272.
Lis­ter R. (1994), She has other duties – women, cit­i­zen­ship and social secu­rity, w: S. Bald­win, J. Falk­ing­ham (eds.), Social Secu­rity and Social Change: New Chal­lenges to the Bev­eridge Model, Har­vester Wheat­sheaf, Lon­don, p. 31–44.
Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Beyond the welfare-state we knew it?, w: Morel N., Palier B., Palme J. (eds.), Towards a Social Invest­ment Wel­fare State? Ideas, Poli­cies and chal­lenges, The Pol­icy Press, Bris­tol, p. 1–32.
Morel N., Palier B., Palme J., eds. (2012), Towards a Social Invest­ment Wel­fare State? Idas, Poli­cies and chal­lenges, The Pol­icy Press, Bris­tol.
Nuss­baum M.C. (2001), Women and Human Devel­op­ment. The Capa­bil­i­ties Approach, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Olędzki M. (1981), Wstęp do teorii poli­tyki społecznej, PWE, Warszawa.
Papadopou­los F., Tsak­loglou P. (2005), Social Exclu­sion in the EU. A capability-based approach, Euro­pean Insti­tute Work­ing Paper 2005/01, http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%20Series/EIWP2005-01.pdf [dostęp 15.03.2017].
Pfau-Effinger B. (2012), Women’s Employ­ment in the Insti­tu­tional and Cul­tur­al­Con­text, „Inter­na­tional Jour­nal of Soci­ol­ogy and Social Pol­icy”, Vol. 32(9), p. 530–543.
Robeyns I. (2006), Capa­bil­ity Approach in Prac­tice, „The Jour­nal of Polit­i­cal Phi­los­o­phy”, Vol. 14(3), p. 351–376.
Ruhm C.J. (2000), Parental leave and child health, „Jour­nal of Health Eco­nom­ics”, Vol. 19(6), p. 931–960.
Sara­ceno C. (1997), Fam­ily change, fam­ily poli­cies and the restruc­tur­ing of wel­fare, w: Fam­ily, Mar­ket and Com­mu­nity: Equity and Effi­ciency in Social Pol­icy, Organ­i­sa­tion­for Eco­nomic Co-operation and Devel­op­ment, Paris, p. 81–100.
Sax­on­berg S. (2013), From defa­mil­ial­iza­tion to degen­der­iza­tion: Toward a new wel­fare typol­ogy, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, Vol. 47(1), p. 26–49.
Sen A. (1983), Choice, Wel­fare, and Mea­sure­ment, Basil Black­well, Oxford.
Sen A. (1985), Com­modi­ties and Capa­bil­i­ties, 1st ed., North-Holland Sole dis­trib­u­tors for the U.S.A. New York, NY and Else­vier Sci­ence Pub­lish­ing Co., Canada.
Sen A. (1992), Inequal­ity Re-examined, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Sen A. (1999a), Com­modi­ties and Capa­bil­i­ties, 2nd ed., Oxford Uni­ver­sity Press, Delhi, New York.
Sen A. (1999b), Devel­op­ment as Free­dom, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Sen A. (2009), The Idea of Jus­tice, Allen Lane and Har­vard Uni­ver­sity Press, New Delhi.
Szarfen­berg R. (2002), Recen­zja książki: Amartya Sen. Nierówności. Dal­sze Rozważa­nia, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej, Stu­dia i Dyskusje”, nr 4, s. 255–266.
Szarfen­berg R. (2003a), Recen­zja książki: Amartya Sen. Rozwój i Wol­ność, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej, Stu­dia i Dyskusje”, nr 5, s. 189–200.
Szarfen­berg R. (2003b), Definicje poli­tyki społecznej, zmody­fikowany frag­ment pracy dok­torskiej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf [dostęp 15.03.2017].
Szarfen­berg R. (2013), Per­spek­tywy badaw­cze poli­tyki społecznej – wprowadze­nie, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22(3), s. 11–22.
Szarfen­berg R., (2008), Kry­tyka i afir­ma­cja poli­tyki społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Szczepański J. (1981), Kon­sumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa.
Thaler R.H., Sun­stein C.R (2008), Nudge. Improv­ing Deci­sions about Health, Wealth and Hap­pi­ness, Yale Uni­ver­sity Press.
War­ren T. (2015), Work–life balance/imbalance: the dom­i­nance of the mid­dle class and the neglect of the work­ing class, „The British Jour­nal of Soci­ol­ogy” Vol. 66(4), p. 691–717.
Yerkes M.A., den Dulk L. (2015), Arbeid-en-zorgbeleid in de par­tic­i­patiesamen­lev­ing, „Tijd­schrift Voor Arbei­dsvraagstukken”, No. 31, p. 510–528.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Ryszard Szarfen­berg (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJSZANSA NA ROZWÓJ CZY ŚLEPA ULICZKA DLA BADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ? (s. 27–31)
Urzę­dowe wprowadze­nie dyscy­pliny nauk o poli­tyce pub­licznej w 2011 r. wywołało intere­su­jącą dyskusję o wpły­wie tego wydarzenia na sytu­ację doty­chczas nieuz­nanych nauk o poli­tyce społecznej. Zagad­nie­nie to ma dwa wymi­ary organizacyjno-finansowy oraz mery­to­ryczny. W artykule skon­cen­trowano się na tym drugim, czyli na odpowiedzi na pytanie o możliwy wpływ dorobku teorii nauk o poli­tyce pub­licznej na bada­nia poli­tyki społecznej. Teorie te sprowad­zono do kon­cepcji sta­di­al­nej pro­cesu poli­tyki pub­licznej oraz listy ośmiu teorii naukowych nastaw­ionych na wyjaś­ni­anie przyczynowo-skutkowe. Dodatkowo uwzględ­niono również dynamikę w innych obszarach nauk społecznych, w szczegól­ności związaną z roz­wo­jem ekonomii behaw­io­ral­nej. Zapro­ponowano dwie odpowiedzi na główne pytanie artykułu. Pier­wsza wskazuje na już obecne pozy­ty­wne odd­zi­ały­wa­nia nauk o poli­tyce pub­licznej na rozwój badań poli­tyki społecznej w Polsce. Druga bierze pod uwagę tezę o kryzysie stan­dar­d­owego mod­elu nauk społecznych i ostrzega przed ślepą uliczką, w której są zachod­nie nauki o poli­tyce publicznej.

Słowa kluc­zowe: nauki o poli­tyce pub­licznej, teo­ria poli­tyki pub­licznej, poli­tyka pub­liczna, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Afeł­tow­icz Ł., Pietrow­icz K. (2013), Maszyny społeczne, PWN, Warszawa.
Bakalar­czyk R. (2017), Poli­tyka wspar­cia niefor­mal­nych opiekunów niesamodziel­nych osób starszych. Na pod­stawie zmian prawnych w lat­ach 2003–2015, rozprawa dok­torska obro­niona na Wydziale Nauk Poli­ty­cznych i Stu­diow Między­nar­o­dowych.
Birk­land T.A. (2016), An Intro­duc­tion to the Pol­icy Process: The­o­ries, Con­cepts, and Mod­els of Pub­lic Pol­icy Mak­ing, Rout­ledge.
Błę­dowski P. (2014), Poli­tyka społeczna jako spec­jal­ność nauk o poli­tyce pub­licznej – próba charak­terystyki, „Stu­dia z Poli­tyki Pub­licznej”, nr 3(3), s. 9–23.
Brus W. (1975), Uspołecznie­nie a ustrój poli­ty­czny, Aneks, Upp­sala, Paryż.
Daniłowska S. (2016), Duńskie państwo dobrobytu a kon­cepcja flex­i­cu­rity, ASPRA-JR, Warszawa.
Dye T.R. (2014), Under­stand­ing pub­lic pol­icy, 14 wyd., Pear­son Edu­ca­tion Lim­ited, Har­low, Essex.
Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton.
Gar­son G.D. (1980), From Pol­icy Sci­ence to Pol­icy Analy­sis: A Quar­ter Cen­tury of Progress?, „Pol­icy Stud­ies Jour­nal”, Vol. 9, No 4, p. 535–544.
Godlewska-Szyrkowa J. (2013), Czy nauka o poli­tyce społecznej potrze­buje kry­tyki fem­i­nisty­cznej? „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22.
Hughes O.E. (2003), Pub­lic Man­age­ment and Admin­is­tra­tion: An Intro­duc­tion, 3 wydanie, Pal­grave, Lon­don.
Jolls C., Sun­stein C. R., Thaler R. H. (2000), Behav­ioral Approach to Law and Eco­nom­ics, w: C. Sun­stein (ed.), Behav­ioral Law and Eco­nom­ics, Cam­bridge Uni­ver­sity Press.
Knill C., Tosun J. (2012), Pub­lic Pol­icy: A New Intro­duc­tion, Pal­grave Macmil­lan, New York.
Kolek A. (2017), Reformy sys­temów emery­tal­nych w wybranych państ­wach OECD w kon­tekś­cie eko­nom­icznej teorii demokracji, rozprawa dok­torska obro­niona na Wydziale Nauk Poli­ty­cznych i Stu­diow Między­nar­o­dowych.
Kul­czy­cki L. (1933), W poszuki­wa­niu nowego ustroju społecznego, Nakła­dem Księ­garni M. Frucht­mana, Warszawa.
Kulesza M., Sześ­ciło D. (2013), Poli­tyka admin­is­tra­cyjna i zarządzanie pub­liczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kurowska A., Pieliński B., Szarfen­berg R., Wojtewicz A. (2016), Per­spek­tywa gen­der w poli­tyce społecznej, UMK, Toruń.
Lind­blom C.E. (1959/2013), Nauka o „przezwycięża­niu trud­ności”, „Zoon Poli­tikon”, nr 4, s. 145–164.
Mazur S., red. (2015), Współzarządzanie pub­liczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Net­ting F.E., O’Connor M.K. (2011), Analysing Social Pol­icy: Mul­ti­ple Per­spec­tives for Crit­i­cally Under­stand­ing and Eval­u­at­ing Pol­icy, Wiley, Hobo­ken.
Ole­jniczak K., Śli­wowski P. (2014), Nad­chodzi rewolucja? Anal­izy behaw­io­ralne w inter­wenc­jach pub­licznych, w: Haber, A., Ole­jniczak K. (red.), ®ewalu­acja 2. Wiedza w dzi­ała­niu, Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości, Warszawa.
Pieliński B. (2013a), Insty­tucjon­al­izm his­to­ryczny w kon­tekś­cie poli­tyki społecznej, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22.
Pieliński B. (2013b), Insty­tucjon­al­izmy a poli­tyka społeczna, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22.
Pieliński B. (2014), From poly­cen­tric­ity analy­sis to poverty analy­sis. Using IAD in social pol­icy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 25(2).
Pier­son P. (1992), “Pol­icy Feed­backs” and Polit­i­cal Change: Con­trast­ing Rea­gan and Thatcher’s Pension-Reform Ini­tia­tives, „Stud­ies in Amer­i­can Polit­i­cal Devel­op­ment”, nr 6, p. 359–390.
Pier­son P. (1993), When Effect Becomes Cause: Pol­icy Feed­back and Polit­i­cal Change, „World Pol­i­tics”, Vol. 45, No. 4, p. 595–628.
Polakowski M. (2010), The Insti­tu­tional Trans­for­ma­tion of Social Pol­icy in East Cen­tral Europe. Poland and Hun­gary in Com­par­a­tive and Insti­tu­tional Per­spec­tive, Boeken­plan MGSOG Dis­ser­ta­tion Series, nr 14.
Sabatier P.A., ed. (2007), The­o­ries of the Pol­icy Process, 2 wyd., West­view Press, Boul­der.
Sabatier P.A., Weible C.M., red. (2014), The­o­ries of the Pol­icy Process, 3 wyd., West­view Press, Boul­der.
Sent E.-M. (2004), Behav­ioural eco­nom­ics: how psy­chol­ogy made its (lim­ited) way back into eco­nom­ics, “His­tory of Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 36, p. 735–760.
Shafir E., red. (2013), The Behav­ioral Foun­da­tions of Pub­lic Pol­icy, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton.
Simon H.A. (1987), Behav­ioural Eco­nom­ics, w: J. Eatwell, M. Mil­gate, P. New­man (red.), The New Pal­grave A Dic­tio­nary of Eco­nom­ics, Vol. 1, Macmil­lan Press.
Skocpol T. (1992), Pro­tect­ing Sol­diers and Moth­ers, The Polit­i­cal Ori­gins of Social Pol­icy in United States, Har­vard.
Smith K.B., Larimer C.W. (2009), Pub­lic Pol­icy The­ory Primer, West­view Press, Boul­der.
Somit A., Peter­son S. A. (2003), Human Nature and Pub­lic Pol­icy: An Evo­lu­tion­ary Approach, Pal­grave, Lon­don.
Sun­stein C. (2016), The Ethics of Influ­ence: Gov­ern­ment in the Age of Behav­ioral Sci­ence, Cam­bridge Uni­ver­sity Press.
Sun­stein C.R., Thaler R.H. (2003), Lib­er­tar­ian Pater­nal­ism, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, Vol. 93(2), p. 175–179.
Sun­stein C.R., Thaler R.H. (2008), Nudge: Improv­ing Deci­sions About Health, Wealth, and Hap­pi­ness, Yale Uni­ver­sity Press.
Supińska J. (2014), Dylematy poli­tyki społecznej, 2 wyd., ASPRA-JR, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2002), Pod­stawy i granice racjon­al­iza­cji poli­tyki społecznej, praca dok­torska napisana pod kierunk­iem J. Supińskiej, obro­niona na Wydziale Dzi­en­nikarstwa i Nauk Poli­ty­cznych.
Szarfen­berg R. (2007), Mity w kry­tyce poli­tyki społecznej, w: A. Rącza­szek i W. Koczur (red.), Poli­tyka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Akademia Eko­nom­iczna w Katow­icach, Katow­ice.
Szarfen­berg R. (2012), Anal­iza poli­tyki pub­licznej – per­spek­tywa racjon­al­nej dyskusji, w: A. Woj­ciuk, (red.), Anal­iza poli­tyki pub­licznej. Pode­jś­cia teoretyczno-metodologiczne, IBE, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2013a), O bliskim związku i wza­jem­nych inspirac­jach między poli­tyką pub­liczną i poli­tyką społeczną, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej”, nr 22, s. 149–166.
Szarfen­berg R. (2013b), Per­spek­tywy badaw­cze poli­tyki społecznej – wprowadze­nie, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22.
Szarfen­berg R. (2016a), Poli­tyka pub­liczna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagad­nień współczes­nej poli­tyki społecznej, WUW, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2016b), Poli­tyka pub­liczna – zagad­nienia i nurty teo­re­ty­czne, „Stu­dia z Poli­tyki Pub­licznej”, nr 1(9), s. 45–75.
Szatur-Jaworska B. (2015), Poli­tyka senio­ralna w Polsce – anal­iza agendy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 30(3).
Szatur-Jaworska B. (2016), Poli­tyka soc­jalna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagad­nień współczes­nej poli­tyki społecznej, WUW, Warszawa.
Szelewa D. (2014), The sec­ond wave of anti-feminism? Post-crisis mater­nal­ist poli­cies and the attack on gen­der stud­ies in Poland, „Gen­der, rovne přileži­tosti, vyzkum”, Vol. 15, No. 2, p. 33–47.
Szelewa D. (2016), Killing ‘Unborn Chil­dren’? The Catholic Church and Abor­tion Law in Poland Since 1989, „Social and Legal Stud­ies”, Vol. 25, No. 6, p. 741–764.
Theiss M. (2013), Per­spek­tywa sieci społecznych w bada­ni­ach lokalnej poli­tyki społecznej, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 22.
Tooby J., Cos­mides L. (1992), The psy­cho­log­i­cal foun­da­tions of cul­ture, w: J. Barkow, L. Cos­mides, J. Tooby (red.), The adapted mind: Evo­lu­tion­ary psy­chol­ogy and the gen­er­a­tion of cul­ture, Oxford Uni­ver­sity Press, New York.
Uścińska G., Samoraj-Charitonow B., Kolek A. (2016), Metodolo­gia badań nauk o poli­tyce pub­licznej w obszarze zabez­pieczenia społecznego, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Stu­diow Między­nar­o­dowych, Warszawa.
Woźnicki J. (2012), Nowa dyscy­plina – „nauki o poli­tyce pub­licznej” usy­tuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka”, 1, s. 133–151.
Woźnicki J. (2015), Nauki o poli­tyce pub­licznej – cztery lata roz­woju w sym­biozie z poli­tologią, „Politeja”, 4(36), s. 9–25.
Zaw­icki M. (2011), Nowe zarządzanie pub­liczne, PWE, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: dziedz­ina nauk społecznych
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Ewa Leś (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
BADANIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Z PERSPEKTYWY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UW (s. 31–35)
Artykuł przed­stawia dorobek naukowy Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego na temat orga­ni­za­cji społecznych i ich zmieni­a­jącej się roli w real­iza­cji zadań z zakresu poli­tyki społecznej w Polsce. W tekś­cie wskazano na potenc­jał pol­s­kich orga­ni­za­cji społecznych i doko­nano wstęp­nej anal­izy urzeczy­wist­nienia w prak­tyce życia społecznego i poli­ty­cznego kon­sty­tucyjnych zapisów o mod­elu społecznej gospo­darki rynkowej oraz zasadzie sub­sy­di­arności. Artykuł zaw­iera wnioski z prowad­zonych w IPS badań wskazu­ją­cych na doko­na­nia dostaw­ców usług społecznych jakimi są orga­ni­za­cje społeczne. W artykule wskazuje się na konieczność więk­szej otwartości admin­is­tracji pub­licznej na kon­trak­towanie usług orga­ni­za­cji społecznych w ramach umów wieloletnich.

Słowa kluc­zowe: pomoc­nic­zość, zada­nia pub­liczne, kon­trakty długoterminowe

BIBLIOGRAFIA
Enjol­ras B., Sala­mon L.M., Sivesind K., Zim­mer A. (2016), The Third Sec­tor. A Renew­able Resource for Europe, Third Sec­tor Impact, www.thirdsectorimpact. eu [dostęp 10.03.2017].
Evers A. (2011), New „Wel­fare Par­adise” and New Lan­guage of Wel­fare, referat wygłos­zony pod­czas kon­fer­encji „Wspołczesna poli­tyka społeczna”, WSP TWP, Warszawa.
Gąciarz B., Bartkowski J. (2012), Samorząd a rozwój. Insty­tucje. Oby­wa­tele. Pod­miotowość, IFiS PAN, Warszawa.
GUS (2016a), Dzi­ałal­ność orga­ni­za­cji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świad­cze­nie usług społecznych, Warszawa.
GUS (2016b), Sek­tor non profit w 2014, Warszawa.
Kargol-Wasiluk A., Łopaciuk-Gonczaryk B., Falkowski J. (2013), Par­ty­cy­pacja oby­wa­tel­ska w gmi­nach wojew­ództwa pod­lask­iego z punktu widzenia przed­staw­icieli władz samorzą­dowych, w: J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, mon­i­torować i popraw­iać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Leś E. (1991), Niepańst­wowe pod­mioty poli­tyki społecznej i siły postępotwór­cze w mikroskali, w: A. Piekara (red.), Terenowa poli­tyka społeczna, IPS UW, Warszawa.
Leś E. (1994), Vol­un­tary Sec­tor in Post-Communist East Cen­tral Europe. From small cir­cles of free­dom to civil soci­ety, World Alliance for Cit­i­zen Par­tic­i­pa­tion, Wash­ing­ton.
Leś E. (2000), Od filantropii do pomoc­nic­zości. Studium porów­naw­cze roz­woju i dzi­ałal­ności orga­ni­za­cji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Leś E. (2000), Zarys his­torii dobroczyn­ności i filantropii w Polsce, Proszyński i S-ka, Warszawa.
Leś E., Nałęcz S. (2002), Potenc­jał eko­nom­iczny i społeczny sek­tora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań między­nar­o­dowych sek­tora non-profit, w: P. Gliński, B. Lewen­stein, A. Siciński (red.), Samoor­ga­ni­za­cja społeczeństwa pol­skiego: Trzeci sek­tor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Ołdak M. (2016), Wybrane aspekty funkcjonowa­nia spółdzielni soc­jal­nych w Polsce w świ­etle wyników bada­nia „Mon­i­tor­ing Spółdzielni Soc­jal­nych 2014”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Roz­woju Społeczeństwa Oby­wa­tel­skiego IPS UW”, nr 1–2.
Piekara A., Leś E. (1988), Wybrane formy pod­miotowości społecznej a rozwój, IPS UW, Warszawa.
Pieliński B. (2010), Państwo, rynek i orga­ni­za­cje trze­ciego sek­tora w społeczeńst­wie postin­dus­tri­al­nym. Przegląd kon­cepcji i syn­teza dorobku, w: E. Leś (red.), Anal­iza porów­naw­cza mod­eli współpracy admin­is­tracji pub­licznej z orga­ni­za­c­jami not for profit w wybranych państ­wach Unii Europe­jskiej, Bib­lioteka Pożytku Pub­licznego MPiPS, Warszawa.
Pol­icy Rec­om­men­da­tions for Sus­tain­able Devel­op­ment of Third Sec­tor Orga­ni­za­tions in Europe: Get the Pub­lic Back In! (2016), Third Sec­tor Impact, Brus­sels.
Study on the Recent Evo­lu­tions of the Social Econ­omy in the Euro­pean Union (2017), Inter­me­di­ate Report for The Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee, CIRIEC Inter­na­tional.
Wyka A. (2006), Wokół zasady pomoc­nic­zości w Polsce, w: A. Gawkowska, P. Gliński, A. Koś­ci­ański (red.), Teorie wspól­no­towe a prak­tyka społeczna: oby­wa­tel­skość, poli­tyka, lokalność, IFiS PAN, Warszawa.
Żukowski T. (1997), Pra­wom­oc­ność sys­temu władzy i społeczna par­ty­cy­pacja w rządze­niu, w: Raport o roz­woju społecznym. Zmieni­a­jąca się rola państwa. POLSKA ’97, CASE i UNDP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Beata Samoraj-Charitonow (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WYBRANE METODY I PERSPEKTYWY W BADANIACH NAD ZABEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM (s. 35–40)
Zabez­piecze­nie społeczne stanowi jeden z ważniejszych obszarów poli­tyki społecznej, który wymaga reg­u­larnych i wieloob­szarowych badań. W artykule autorka pode­j­muje próbę nakreśle­nia wybranych per­spek­tyw badaw­czych w bada­ni­ach nad zabez­piecze­niem społecznym, a także przed­stawia ogólny zarys instru­men­tar­ium badaw­czego wyko­rzysty­wanego przy real­iza­cji badań w tym obszarze.

Słowa kluc­zowe: zabez­piecze­nie społeczne, metody badaw­cze, paradyg­mat, per­spek­tywa badawcza

BIBLIOGRAFIA
Atkin­son P., Sil­ver­mann D. (1997), Kundera’s Immor­tal­ity. The Inter­view Soci­ety and the Inven­tion of the Self, „Qual­i­ta­tive Inquiry”, Vol. 3, No. 3.
Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2012), Anal­iza kosztów-korzyści w wyce­nie środowiska nat­u­ral­nego, Difin, Warszawa.
Ciesiel­ska M., Wolanik-Bostrom K., Ohlander M. (2012), Obserwacja, w: D. Jemiel­niak, Bada­nia jakoś­ciowe, tom 2, PWN, Warszawa.
Frey J.H., Fontana A. (1991), The group inter­view in social research, „Social Sci­ence Jour­nal”, No. 28.
Garfinkel H. (2007), Stu­dia z etnometodologii, PWN, Warszawa.
Glaser B., Strauss A. (1967), The dis­cov­ery of grounded the­ory: Strate­gies for qual­i­ta­tive research, Aldine, Chicago.
Gold R.L. (1997), The ethon­graphic method in soci­ol­ogy, „Qual­i­ta­tive inquiry”, No. 3.
Guess G., Farn­ham P. (2011), Cases in Pub­lic Pol­icy, Analy­sis, George­town Uni­ver­sity Press, Wash­ing­ton D.C.
Hen­zel P., Glinka B. (2012), Teo­ria ugrun­towana, w: D. Jemiel­niak, Bada­nia jakoś­ciowe, Pode­jś­cia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
Księżopol­ski M. (2016), Metody badaw­cze w naukach o poli­tyce pub­licznej, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metodolo­gia badań nauk o poli­tyce pub­licznej w obszarze zabez­pieczenia społecznego, WDiNP Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Warszawa.
Mor­gan D. (2002), Focus group as qual­i­ta­tive research, w: J. Gubrium, J. Hol­stein, (red.), Hand­book of inter­view research: Con­text and method, Sage, Thou­sand Oaks, SA.
Okoń-Horodyńska E. (2009), Pod­sta­wowe infor­ma­cje o pro­gramie i metodzie, w: A. Kowalewska, J. Głuszyński (red.), Zas­tosowanie metody Del­phi w nar­o­dowym Pro­gramie Fore­sight Pol­ska 2020. Główne wyniki, doświad­czenia i wnioski, Nar­o­dowy Pro­gram Fore­sight Pol­ska 2020, Pen­tor Research Inter­na­tional, Warszawa.
Piotrowski J. (1964), Zabez­piecze­nie społeczne, SGPiS, Warszawa.
Rus­sell R., Tay­lor B. (2009), Oper­a­tions Man­age­ment Along the Sup­ply Chain, 6th edi­tion, Courier/Kendallvile, USA.
Stasik A., Gendźwiłł A. (2012), Pro­jek­towanie badań jakoś­ciowych, w: D. Jemiel­niak, Bada­nia jakoś­ciowe, Pode­jś­cia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
Sułek A. (2002), Ogród metodologii socjo­log­icznej, Scholar, Warszawa.
W 70 wskaźników dookoła zdrowia (2009), Cen­trum Sys­te­mow Infor­ma­cyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
HUMANISTYCZNA ANALIZA POLITYKI MIESZKANIOWEJ JAKO PODEJŚCIE DO BADANIA MIESZKALNICTWA ROZWIJANE W INSTYTUCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ UW (s. 40–45)
Przed­miotem artykułu jest dorobek naukowy badaczy mieszkalnictwa związanych z Insty­tutem Poli­tyki Społecznej UW. Autorka przyj­muje tezę, że anal­i­zowane prace można przyp­isać do spójnego pode­jś­cia badaw­czego, określanego jako human­isty­czna anal­iza poli­tyki mieszkan­iowej. Przegląd wybranych badań pozwala wyróżnić wspólne założe­nia teo­re­ty­czne oraz metodolog­iczne podzielane przez badaczy z IPS UW. Wskazuje się jed­nak także na pewne odręb­ności w ramach omaw­ianych tekstów.

Słowa kluc­zowe: human­isty­czna anal­iza poli­tyki mieszkan­iowej, Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

BIBLIOGRAFIA
Andrze­jew­ski A. (1959), Poli­tyka mieszkan­iowa. Zagad­nienia eko­nom­iczne i soc­jalne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Andrze­jew­ski A. (1979), Społeczne aspekty poli­tyki mieszkan­iowej, w: A. Rajkiewicz (red.), Poli­tyka społeczna, PWE, Warszawa.
Andrze­jew­ski A. (1987), Poli­tyka mieszkan­iowa, PWE, Warszawa.
Andrze­jew­ski A. (1996), Od odbu­dowy kraju do lat trans­for­ma­cji, w: Życie w pasji i dzi­ała­niu, Książka z okazji osiemdziesię­ci­ole­cia prof. dra Witolda Nieci­uńskiego. Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa.
Bakalar­czyk R. (2012), Wepch­nięci w bez­dom­ność, „Mag­a­zyn Kon­takt”, http://magazynkontakt.pl/wepchnieci-w-bezdomnosc.html [dostęp 6.01.2017].
Cesarski M. (2013), Poli­tyka mieszkan­iowa w Polsce w pra­cach naukowych 1918–2010. Doko­na­nia i wpływ pol­skiej szkoły badań, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Clapham D. (2012), Social Pol­icy Approaches to Hous­ing Research, w: D.F. Clapham, W.A.V. Clark, K. Gibb (red.) (2012) The SAGE Hand­book of Hous­ing Stud­ies, SAGE Pub­li­ca­tions Ltd., Thou­sand Oaks.
Clapham D., Kemp P., Smith S. (1990), Hous­ing and Social Pol­icy. Stud­ies in social pol­icy, Macmil­lan, Lon­don.
Danecki J. (1998), Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diag­nozy, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopol­ski (red.), Poli­tyka społeczna. Mate­ri­ały do stu­diowa­nia, „Śląsk”, Katow­ice.
Danecki J., red. (1991), Postęp i regres społeczny. Raport z badań prowad­zonych w lat­ach 1987–1990, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.
Hrynkiewicz J. (2010), Kwes­tia społeczna w pra­cach Lud­wika Krzy­wick­iego, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Hut P. (1999), Mar­gin­al­iza­cja osiedla mieszkan­iowego – przykład Meschenich-Am Koelnberg, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7.
Hut P. (2007), Współczesna kwes­tia mieszkan­iowa w Polsce; geneza, uwarunk­owa­nia, per­spek­tywy rozwiązań, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna. Podręcznik aka­demicki, PWN, Warszawa, s. 291–301.
Iatri­adis D.S. (2009), Crit­i­cal Social Pol­icy, w: J. Midg­ley, M. Liv­er­more (red.), The Hand­book of Social Pol­icy, Sage Pub­li­ca­tions Ltd., Lon­don.
Jew­doki­mow M., Łuka­siuk M. red. (2014), Socjolo­gia zamieszki­wa­nia, Sub Lupa, Warszawa.
Kaltenberg-Kwiatkowska E., red. (1982), Mieszkanie anal­iza socjo­log­iczna, PWE, Warszawa.
Krzeczkowski K. (1939), Kwes­tia mieszkan­iowa w mias­tach pol­s­kich, Związek Miast Pol­s­kich, Warszawa.
Krzy­wicki L. (1892), Nowy pro­jekt, „Gazeta Pol­ska”, nr 2, prze­druk w: Dzieła, t. 6, s. 11, 1962, PWN, Warszawa.
Krzy­wicki L. (1936), Przed­mowa, w: A. Zdanowski, Warunki mieszkan­iowe robot­ników w okre­sie kryzysu i bezrobo­cia, IGS, Warszawa.
Mishra R. (1977), Soci­ety and Social Pol­icy, Macmil­lan, Lon­don.
Nieci­uński W. (1991), Roz­pad i dziedz­ictwo soc­jal­izmu real­nego a trans­for­ma­cja społeczeństwa, Dział Wydawnictw Filii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego w Białym­stoku, Białys­tok.
Nieci­uński W. (1998), Kwes­tia mieszkan­iowa, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopol­ski (red.), Poli­tyka społeczna. Mate­ri­ały do stu­diowa­nia, Bib­lioteka Pra­cown­ika Soc­jal­nego, Śląsk, Katow­ice.
Nieci­uński W. (2000), Pięć kanonów poli­tyki mieszkan­iowej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Nieci­uński W. (2005), Czter­dzi­esta pier­wsza teza w sprawie zwrotu w poli­tyce mieszkan­iowej, „Biule­tyn Rady Społecznej”, nr 4.
Nieci­uński W. (2006), Próby doradza­nia wład­zom w sprawach poli­tyki mieszkan­iowej w okre­sie trans­for­ma­cji ustro­jowej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Nieci­uński W., Supińska J. (2000), Kole­jny rok błęd­nej poli­tyki mieszkan­iowej, w: M. Deniszczuk, J. Hal­ber­sz­tadt, M. Puchal­ska (red.), Pol­ska przed nowymi prob­le­mami, Sto­warzysze­nie Stu­diow i Inic­jatyw Społecznych, Warszawa.
Nieci­uński W., Supińska J., Wiśnicka-Hińcza, M. (1993), Tezy do dyskusji nad społecznym pro­gramem mieszkan­iowym, Raport Biura Stu­diow i Eksper­tyz Kance­larii Sejmu nr 38, Warszawa.
Rysz-Kowalczyk B. (2007), Teo­ria kwestii i prob­lemów społecznych, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna. Podręcznik aka­demicki, PWN, Warszawa.
Spicker P. (2012), Social Pol­icy Approaches, w: S.J. Smith (ed.), Inter­na­tional Ency­clo­pe­dia of Hous­ing and Home, tom 6, Else­vier, Ams­ter­dam, Boston, Hei­del­berg, Lon­don, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Fran­cisco, Sin­ga­pore, Syd­ney, Tokyo.
Supińska J. (1991), Dylematy poli­tyki społecznej, IPS UW, Warszawa.
Supińska J. (1994), Uwagi o wydatkach budże­towych na poli­tykę mieszkan­iową (na pod­stawie pro­jektu budżetu na rok 1995), Kance­laria Sejmu, Biuro Stu­diow i Eksper­tyz, Warszawa.
Supińska J. (2005), Miejsce poli­tyki mieszkan­iowej w poli­tyce społecznej, w: L. Frąck­iewicz (red.), Przeszłość i przyszłość pol­skiej poli­tyki mieszkan­iowej, IPiSS, IGN, Warszawa.
Supińska J. (2013), Debaty o poli­tyce społecznej, Aspra-Jr, Warszawa.
Supińska J. (2014), Dylematy poli­tyki społecznej, Aspra-Jr, Warszawa.
Supińska J., Szew­czyk Ł. (2009), O społecznych kon­sek­wenc­jach (braku) poli­tyki mieszkan­iowej w Polsce, referat na kon­fer­encji spal­skiej.
Szarfen­berg R. (2016), Pol­ska poli­tyka mieszkan­iowa na zakrę­cie?, Wprowadze­nie do XXIV spotka­nia w ramach „Warsza­ws­kich debat o poli­tyce społecznej” orga­ni­zowanych przez Fun­dację im. F. Eberta we współpracy z Fun­dacją ICRA.
Szew­czyk Ł. (2009), Miasta i habi­tat w kryzysie, w: M. Księżopol­ski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołę­dowski (red.), Poli­tyka społeczna w kryzysie, Aspra-Jr, Warszawa.
Szew­czyk Ł. (2010), Wyk­lucze­nie przestrzenne, w: R. Szarfen­berg, C. Żołę­dowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne – per­spek­tywa poz­naw­cza, Elipsa, Warszawa.
Wage­naar H. (2015), Trans­form­ing per­spec­tives: the crit­i­cal func­tions of inter­pre­tive pol­icy analy­sis, w: F. Fis­cher, D. Torg­er­son, A. Durnova, M. Orsini (eds.), Hand­book of Crit­i­cal Pol­icy Stud­ies, Edward Elgar Pub­lish­ing Lim­ited, Chel­tenham, s. 422–440.
Zrałek M. (1998), Poli­tyka mieszkan­iowa, w: A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek (red.), Poli­tyka społeczna, AE w Katow­icach, Katow­ice.
Zubrzycka-Czarnecka A. (2014), Mieszkalnictwo – klucz do spójności społecznej. Propozy­cje zmian zawarte w pro­jek­cie ustawy z 2013 roku o zmi­anie ustawy o ochronie praw loka­torów, mieszkan­iowym zaso­bie gminy i o zmi­anie Kodeksu cywilnego oraz niek­tórych innych ustaw, eksper­tyza dla EAPN, Warszawa.
Zubrzycka-Czarnecka A. (2016), Democ­racy of hous­ing pol­icy as exem­pli­fied by Poland. Polit­i­cal and lin­guis­tic analy­sis, „Hous­ing Stud­ies”, Vol. 31 (8), s. 916–934.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauka o poli­tyce społecznej, nauka o poli­tyce pub­licznej, nauki polityczne

Emilia Jaroszewska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DWADZIEŚCIA LAT BADAŃ NAD MIGRACJAMI Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 45–48)
Tekst zaw­iera anal­izę migra­cyjnych pro­jek­tów badaw­czych real­i­zowanych przez Insty­tut Poli­tyki Społecznej od połowy lat dziewięćdziesią­tych do roku 2017. W anal­izie tej uwzględ­niono typ i zakres pro­jektu, przyjętą per­spek­tywę, wybór i uję­cie tem­atu oraz zas­tosowane narzędzia badaw­cze. Celem anal­izy była próba uch­wyce­nia charak­terysty­cznych ten­dencji, co może być przy­czynkiem do określe­nia specy­fiki badań migra­cyjnych prowad­zonych z per­spek­tywy poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: migracje, bada­nia, anal­iza, pro­jekt, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Duszczyk M. (2012), Pol­ska poli­tyka imi­gra­cyjna a rynek pracy, Ofi­cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
Duszczyk M. (2013), Kon­wer­gencja poli­tyki imi­gra­cyjnej na świecie na przykładzie anal­izy stosowa­nia wybranych instru­men­tów, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 21.
Duszczyk M. (2014), Migra­tion in the 21st cen­tury from the per­spec­tive of the CEE coun­tries – an oppor­tu­nity or a threat?, CEED Insti­tute, Warszawa.
Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2008), Czym chata bogata… Pomoc dla cud­zoziem­ców poszuku­ją­cych ochrony w Polsce w świ­etle badań społeczności i insty­tucji lokalnych, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2008), Jak poma­gać cud­zoziem­com poszuku­ją­cym w Polsce ochrony? Porad­nik dla insty­tucji pub­licznych i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2014), Imi­granci w pol­skim dyskur­sie pub­licznym, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P., red. (2016), Europe­jskie poli­tyki imi­gra­cyjne. Stare dylematy, nowe wyzwa­nia, Zakład Migracji i Sto­sunkow Etnicznych Insty­tutu Poli­tyki Społecznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Firlit-Fesnak G., red. (2008), W poszuki­wa­niu bez­piecznej przys­tani. Cud­zoziemcy z Czeczenii w Polsce. Wyniki zog­niskowanych badań grupowych prowad­zonych wśród cud­zoziem­ców poszuku­ją­cych ochrony w Polsce w ramach pro­jektu EQUAL @lterCamp, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Godlewska J. (2005), Inte­gra­tion Pol­icy towards Immi­grants – the EU Approach, w: Con­tem­po­rary migra­tion issues: migra­tion and soci­ety. Legal frame­work of migra­tion ver­sus human rights, Pry­watna Wyższa Szkoła Busi­nessu i Admin­is­tracji, Warszawa.
Godlewska J. (2011), Poli­tyka imi­gra­cyjna Unii Europe­jskiej jako odpowiedź na wyzwa­nia dla bez­pieczeństwa wewnętrznego, Nauki Społeczne, tom 1(3).
Godlewska J., Firlit-Fesnak G., Żołę­dowski C., red. (2013), Migracje i migranci w pis­mach Lud­wika Krzy­wick­iego, Flo­ri­ana Znanieck­iego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tek­stów, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Hut P. (2002), Warunki życia i pro­ces adap­tacji repa­tri­antów 1992–2000, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Hut P. (2008a), Migracje między­nar­o­dowe a mod­ern­iza­cja sys­temu poli­ty­cznego i społecznego, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Hut P. (2008b), „Widely open closed doors”. The repa­tri­a­tion and repa­tri­a­tion pol­icy in Poland after 1989, w: Home­com­ing. An anthro­pol­ogy of return migra­tions, NOMOS, s. 99–115.
Iglicka K. (2010), Migra­tion Research in a Migra­tions Coun­try; the Pol­ish Case, w: D. Thran­hardt, M. Bommes (eds.), National par­a­digms of migra­tion research, IMIS-Schriften 13, Uni­ver­si­tatsver­lag Osnabruck bei V&R uni­press.
Jaroszewska E. (2003), Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN: relacje pol­s­kich part­nerów na tle obrazu innych małżeństw binacjon­al­nych, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Jaroszewska E. (2013), Migracje a zdrowie. Uwarunk­owa­nia kondy­cji zdrowot­nej migrantów oraz bari­ery w korzys­ta­niu z opieki medy­cznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Jaroszewska E., Danecka M. (2013), Imi­granci z Afryki w Polsce – przy­czynek do anal­izy czyn­ników bloku­ją­cych ich napływ i inte­grację, „Kul­tura i Społeczeństwo”, tom LVII, nr 3.
Łotocki Ł. (2004), Obcy w dyskur­sie. Przykłady opinii imi­grantów, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3.
Łotocki Ł. (2009), Między swo­jskoś­cią a obcoś­cią? Imi­granci z Armenii w Polsce, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszaw.
Łotocki Ł. (2010), Wieviel Nähe, wieviel Dis­tanz? Die Inte­gra­tion von Aus­län­dern in Polen, Polen-Analysen, tom 71.
Łukaszewska-Bezulska J. (2010), Kap­i­tał społeczny i migracje – wybrane aspekty wza­jem­nych odd­zi­ały­wań, w: O. Kowal­czyk (red.), Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagroże­nia, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław.
Łukaszewska-Bezulska J. (2012), Emi­gracja jako prob­lem lokalny i glob­alny, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2.
Łukaszewska-Bezulska J. (2014), Social cap­i­tal and migra­tions: an analy­sis of inter­ac­tions in light of par­tic­u­lar the­o­ret­i­cal con­cepts, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 27.
Rajkiewicz A. (2002), Soziale und wirtschaftliche Auswirkun­gen der Arbeitsmi­gra­tion aus die Ensender­län­des – Beispiel Polens, w: Weggenossen­schaft im Wan­del: Berufs­forschung und Beruf­sori­en­tierung; Hein­rich Nieder zum 80. Geburt­stag, Hrsg. B. Jen­schke, Berlin.
Rajkiewicz A. (2004), Zatrud­nie­nie obcokra­jow­ców w kra­jach UE. Zatrud­nie­nie obcokra­jow­ców w Niem­czech. Turcy i Polacy na niemieckim rynku pracy, w: S. Goli­nowska (red.), Popyt na pracę cud­zoziem­ców: Pol­ska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
Rajkiewicz A., red. (2000), Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczes­nej Polsce. Wybrane zagad­nienia, WSH-E, IPiSS, Warszawa.
Samoraj-Charitonow B. (2015), Doświad­czenia w zatrud­ni­a­niu migrantek z Ukrainy do opieki – per­spek­tywa seniorów, w: P. Sobiesiak-Penszko, Niewidzialna siła robocza. Migranci w usłu­gach opiekuńczych nad osobami starszymi, ISP, Warszawa.
Samoraj-Charitonow B., red. (2012), Warunki pracy cud­zoziem­s­kich pomocy domowych w Polsce, w: W. Klaus (red.), Ziemia obiecana? Warunki pracy cud­zoziem­ców w Polsce, Warszawa.
Samoraj-Charitonow B., Uścińska G. (2015), Prawo do emery­tury osób przemieszcza­ją­cych się w Unii Europe­jskiej, w: C. Żołę­dowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red.), Dekada członkostwa w Unii Europe­jskiej. Per­spek­tywa poli­tyki społecznej, Warszawa.
Zawadzki P. (2008), Raport cząstkowy z badań insty­tucji w gminie, w której zlokali­zowany jest ośrodek dla uchodźców w ramach pro­gramu @ltercamp, PCK, Warszawa.
Żołę­dowski C. (2007), Przy­czynek do migracji pra­cown­iczych z Pol­ski, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Żołę­dowski C. (2009a), Migracje zarobkowe w cza­sie kryzysu, w: M. Księżopol­ski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołę­dowski (red. nauk.), Poli­tyka społeczna w kryzysie, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Żołę­dowski C. (2009b), Nomady­czna wielokul­tur­owość? Migracje zarobkowe jako czyn­nik zmi­any lokalnych kap­i­tałów społeczno-kulturowych na pograniczach, w: U. Abłażewicz-Gornicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sad­owski (red.), Kap­i­tały społeczne i kul­tur­owe miast środ­kowoeu­rope­js­kich i wschod­nioeu­rope­js­kich pograniczy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, Białys­tok.
Żołę­dowski C. (2010), Stu­denci zagraniczni w Polsce. Motywy przy­jazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2017

Direc­tions of per­spec­tives and over social pol­icy research

NOTE FROM THE EDITOR OF THIS ISSUEJacek Męcina
EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTSGertruda Uścińska
RESEARCH ON ACTIVE SOCIAL POLICY: BENEFIT SANCTIONS IN THE LIGHT OF INSTITUTIONAL GRAMMARBar­tosz Pieliński, Ryszard Szarfen­berg
EXPLANATIONS OF LOCAL SOCIAL POLICY. APPROACHES AND RESEARCH TRADITIONSMaria Theiss
CAPABILITY APPROACH IN SOCIAL POLICY ANALYSISAnna Kurowska
PUBLIC POLICY SCIENCESAN OPPORTUNITY FOR NEW DEVELOPMENT OR DEAD END FOR RESEARCH ON SOCIAL POLICY? – Ryszard Szarfen­berg
RESEARCH ON SOCIAL ORGANIZATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY OF THE UNIVERSITY OF WARSAWEwa Leś
RESEARCH ON SOCIAL SECURITY. METHODS AND PERSPECTIVES Beata Samoraj-Charitonow
HUMANISTIC ANALYSIS OF HOUSING POLICY AS AN APPROACH TO HOUSING RESEARCH DEVELOPED IN THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY (IPS) OF THE UNIVERSITY OF WARSAWAlek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka
TWENTY YEARS OF RESEARCH IN THE AREA OF MIGRATION FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL POLICY Emilia Jaroszewska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS (s. 2–8)
The paper presents the pre­lim­i­nary shape of the Euro­pean Pil­lar of Social Rights, i.e. the doc­u­ment which will deter­mine the future direc­tions for employ­ment pol­icy and social pol­icy of the Euro­pean Union and its Mem­ber States, in par­tic­u­lar the sup­port for the labour mar­kets and social secu­rity sys­tems. Euro­pean Pil­lar of Social Rights eval­u­ates the future rel­e­vance of the EU social acquis com­mu­nau­taire. The doc­u­ment should build the mod­ern mech­a­nisms of mon­i­tor­ing the state of employ­ment, and social secu­rity in EU Mem­ber States, and Euro­pean pol­icy in that scope. The Pil­lar is built with 20 key prin­ci­ples divided into three cat­e­gories: 1) equal oppor­tu­ni­ties and access to the labour mar­ket, 2) fair work­ing con­di­tions, 3) social pro­tec­tion and inclusion.

Key­words: Euro­pean Pil­lar of Social Rights, Euro­pean Com­mis­sion, Euro­pean Par­lia­ment, white paper

Bar­tosz Pieliński (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
Ryszard Szarfen­berg (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
RESEARCH ON ACTIVE SOCIAL POLICY: BENEFITS SANCTIONS IN THE LIGHT OF INSTITUTIONAL GRAMMAR (s. 9–14)
The aim of this arti­cle is to inves­ti­gate ben­e­fit sanc­tions which are a part of the Pol­ish law on social assis­tance. In our stud­ies we analysed four ver­sions of the law – the law pro­posal from 1990, the passed law from 1990, the law from 2004 and the law from 2017. Using insti­tu­tional gram­mar cre­ated by S.E.S. Craw­ford and E. Ostrom we were able to dis­tin­guish per­ma­nent char­ac­ter­is­tics of ben­e­fit sanc­tions as well these char­ac­ter­is­tics which have been chang­ing dur­ing recent years. Over­all, ben­e­fit sanc­tions have been devel­op­ing in their char­ac­ter and scope and lim­its imposed on their usage has been relaxed since their intro­duc­tion in 1990.

Key­words: ben­e­fit sanc­tions, Poland, social assis­tance, insti­tu­tional gram­mar

Maria Theiss (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
EXPLANATIONS OF LOCAL SOCIAL POLICY. APPROACHES AND RESEARCH TRADITIONS (s. 14–20)
The arti­cle pro­vides the analy­sis of method­ol­ogy of con­tem­po­rary research on local social pol­icy in Poland. Its goal is to map the main cur­rent approaches which explain the dif­fer­en­ti­a­tion of local social pol­icy. In the arti­cle it is claimed that the major­ity of con­tem­po­rary Pol­ish analy­ses of local social pol­icy pro­pose tech­ni­cal and man­age­r­ial expla­na­tions of its diver­sity. Thus, the eco­nomic, demo­graphic, polit­i­cal and cul­tural expla­na­tions tend to be over­looked. In the arti­cle it is shown how expla­na­tions focus­ing on tech­ni­cal aspects cor­re­late with nar­row under­stand­ing of local social pol­icy and how they obscure spa­tial aspect of social inequalities.

Key­words: local social pol­icy, local pol­i­tics, decen­tral­iza­tion.

Anna Kurowska (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
CAPABILITY APPROACH IN SOCIAL POLICY ANALYSIS (s. 20–26)
The author aims at pro­vid­ing the­o­ret­i­cal and method­olog­i­cal frames for the appli­ca­tion of Capa­bil­ity Approach (CA) in social pol­icy research/analysis. She also povides a recon­cep­tu­al­iza­tion of the main­stream ana­lyt­i­cal per­spec­tive in com­par­a­tive social pol­icy in CA ((de)familialization). Fur­ther­more, she describes an exam­ple of the study in which she uses CA to sys­tem­at­i­cally com­pare Nordic and Baltic parental leave sys­tems show­ing the advan­tages of using CA in com­par­a­tive studies.

Key­words: Capa­bil­i­ties, pol­icy analy­sis, com­par­a­tive social pol­icy, parental leaves

Ryszard Szarfen­berg (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
PUBLIC POLICY SCIENCESAN OPPORTUNITY FOR NEW DEVELOPMENT OR DEAD END FOR RESEARCH ON SOCIAL POLICY? (s. 27–31)
The offi­cial intro­duc­tion of a dis­ci­pline of pub­lic pol­icy sci­ences in 2011 pro­voked an inter­est­ing dis­cus­sion about the impact of this event on the sit­u­a­tion of still offi­cially unrec­og­nized social pol­icy sci­ences. The issue has two dimen­sions: more for­mal (orga­ni­za­tional and finan­cial) and sub­stan­tive. The arti­cle focuses on the sec­ond one and tries to answer ques­tion about the pos­si­ble impact of the achieve­ments of the the­ory of pub­lic pol­icy on research on social pol­icy. To do that the­ory of pub­lic pol­icy was divided on pol­icy stages con­cept and eight sci­en­tific cause-and-effect the­o­ries of pub­lic pol­icy. Addi­tion­ally, it takes into account also the dynam­ics in other areas of social sci­ences, in par­tic­u­lar con­cern­ing the devel­op­ment of behav­ioral eco­nom­ics. Two answers were pro­posed to the main ques­tion of the arti­cle. The first points to already iden­ti­fi­able pos­i­tive impact of the­o­ries of pub­lic pol­icy on research on social pol­icy in Poland. The sec­ond takes into account the the­sis about the cri­sis of the stan­dard social sci­ences model and warns of the dead end where west­ern approach to pub­lic pol­icy may stuck.

Key­words: Pub­lic pol­icy sci­ences, the­ory of the pub­lic pol­icy, pub­lic pol­icy, social policy

Ewa Leś (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
RESEARCH ON SOCIAL ORGANIZATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY OF THE UNIVERSITY OF WARSAW (s. 31–35)
This arti­cle presents the body of research work con­ducted by the Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of War­saw on social orga­ni­za­tions and their chang­ing role in the imple­men­ta­tion of social poli­cies in Poland. The text high­lights the poten­tial of Pol­ish social orga­ni­za­tions and presents a pre­lim­i­nary analy­sis of the actual imple­men­ta­tion of the con­sti­tu­tional pro­vi­sions on the model of a social mar­ket econ­omy and the prin­ci­ple of sub­sidiar­ity in soci­ety and pol­i­tics. The arti­cle also presents the con­clu­sions of IPS’ research, which show the achieve­ments of social orga­ni­za­tions in pro­vid­ing social ser­vices. The arti­cle points to the need for pub­lic admin­is­tra­tion to be more open to con­tract­ing for social ser­vices under long-term contracts.

Key­words: sub­sidiar­ity, pub­lic ser­vices, long-term con­tracts

Beata Samoraj-Charitonow (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
RESEARCH ON SOCIAL SECURITY METHODS AND PERSPECTIVES (s. 35–40)
Social secu­rity is one of the most impor­tant field of social pol­icy that requires reg­u­lar and multi-level research. In this arti­cle, the author attempts to out­line selected research per­spec­tives in social secu­rity research, and gives an overview of the research instru­ment used in research in this area.

Key­words: Social secu­rity, research meth­ods, par­a­digm, research per­spec­tive

Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka (PhD, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
HUMAN­IS­TiC ANALYSIS OF HOUSING POLICY AS AN APPROACH TO HOUSING RESEARCH DEVELOPED IN THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY (IPS) OF THE UNIVERSITY OF WARSAW (s. 40–45)
The sub­ject of the present arti­cle is the sci­en­tific out­put of the researchers linked to the Insti­tute of Social Pol­icy (IPS) of the War­saw Uni­ver­sity involved in stud­ies on hous­ing pol­icy. The author puts the the­sis that ana­lyzed works form a con­sis­tent approach which can be described as human­is­tic analy­sis of hous­ing pol­icy. The study shows the­o­ret­i­cal and method­olog­i­cal assump­tions shared by the schol­ars asso­ci­ated to IPS. The author indi­cates, how­ever, also some vari­a­tions among the stud­ied texts.

Key­words: Human­is­tic analy­sis of hous­ing pol­icy, The Insti­tute of Social Pol­icy (IPS) of the Uni­ver­sity of Warsaw

Emilia Jaroszewska (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
TWENTY YEARS OF RESEARCH IN THE AREA OF MIGRATION FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL POLICY (s. 45–48)
This paper is an analy­sis of research projects in the field of migra­tion, car­ried out at the Insti­tute of Social Pol­icy between the mid-1990s and 2017. The analy­sis cov­ers project type and scope, research per­spec­tive, selec­tion and approach to the topic, and applied research tools. Our goal was to cap­ture dis­tinc­tive trends in the research work at the Insti­tute, which may con­tribute to defin­ing specifics of migra­tion research from the per­spec­tive of social policy.

Key­words: migra­tion, research, analy­sis, project, social policy

Prze­jdź do Spisu Treści

« powrót