Nr 7 (520) 2017

Spis treści 7/2017

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

RYNEK PRACY MŁODYCH POLAKÓW W PERSPEKTYWIE CYKLU ŻYCIA NA TLE UE OGÓŁEM I WYBRANYCH KRAJÓW UNIJNYCH. WYBRANE WSKAŹNIKI – Jolanta Grotowska-Leder
EDUKACJA CZY TYLKO ZATRUDNIENIE A MOŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA? – Józef Orczyk
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CEL EDUKACJI FORMALNEJ, POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJSte­fan M. Kwiatkowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
RODZINA DYSFUNKCYJNA W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH I W OPINII PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ – Marzena Ruszkowska
SATYSFAKCJA Z ŻYCIA I Z PRACY W ASPEKCIE UELASTYCZNIANIA ZATRUDNIENIAAnna Lubrańska

INFORMACJE
RYNEK PRACY I UBEZPIECZENIA W DOBIE INNOWACJI Beata Kaczyńska
NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W EPOCE SPOŁECZEŃSTWA POSTINDUSTRIALNEGOMonika Abucewicz, Sebas­t­ian Micha­lik
  WSPOMNIENIE O PROF. JÓZEFIE PENCU  Józef Jagas

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Grotowska-Leder (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
RYNEK PRACY MŁODYCH POLAKÓW W PERSPEKTYWIE CYKLU ŻYCIA NA TLE UE OGÓŁEM I WYBRANYCH KRAJÓW UNIJNYCH. WYBRANE WSKAŹNIKI (s. 1–9)
Pod­ję­cie pracy zawodowej jest ważnym etapem ksz­tał­towa­nia ścieżek życia ludzi młodych, bo warunk­uje możli­wość real­iza­cji pozostałych ról dojrza­łego człowieka (prowadzącego własne gospo­darstwo domowe i założy­ciela rodziny). Są one pochodną indy­wid­u­al­nych decyzji i poziomu roz­woju społeczno-ekonomicznego kraju. Celem pod­jętej w artykule reflek­sji jest, obok teo­re­ty­cznego wprowadzenia w prob­lematykę badań nad osią­ganiem dorosłości, anal­iza sytu­acji na rynku pracy młodych Polaków należą­cych dwóch kat­e­gorii wiekowych (20–24 lata i 25–29 lat) na tle UE ogółem i wybranych kra­jów europe­js­kich. Przeprowad­zone anal­izy z wyko­rzys­taniem danych Eurostatu wery­fikują tezę, że wchodze­nie w dorosłość i możli­wości usamodziel­ni­a­nia się poprzez akty­wność zawodową popraw­iają się dla młodych Polaków w ostat­nich lat­ach, ale są niesatys­fakcjonu­jące w porów­na­niu z wieloma ich europe­jskimi rówieśnikami w wielu krajach.

Słowa kluc­zowe: osią­ganie dorosłości, rynek pracy ludzi młodych, młodzi dorośli

BIBLIOGRAFIA
Arnett J.J. (1997), Young people’s con­cep­tions of the tran­si­tion to adult­hood, „Youth and Soci­ety”, No 29, p. 1–23.
Arnett J.J. (2000), Emerg­ing adult­hood. A the­ory of devel­op­ment from the late teens through the twen­ties, „Amer­i­can Psy­chol­o­gist”, Vol. 55 (5), p. 469–480.
Bam­boc­cioni po pol­sku, czyli komu poma­gają Polacy 50+ (http://wizjanazdrowie.pl/2016/08/ bamboccioni-po-polsku-czyli-komu-pomagaja-polacy-50/ [dostęp 16.08.2016].
Ben­dit R. (2006), Youth Soci­ol­ogy and Com­par­a­tive Analy­sis in the Euro­pean Union Mem­ber States, Papers 79.
Brzez­ińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroc­zona dorosłość: fakt czy arte­fakt?, „Nauka”, nr 4.
Chester E. (2006), Młodzi w pracy Jak zad­bać o pra­cown­ików z pokole­nia Y, Wydawnictwo Helion, Gli­wice.
Gór­niak J., red. (2015), Diag­noza szkol­nictwa wyższego, Warszawa, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=G%C3%B3rniak+Diagnoza+szkolnictwa+wy%C5%BCszego [dostęp 20.10.2016].
Grotowska-Leder J. (2007), Bezrobo­cie pol­skiej młodzieży w per­spek­ty­wie UE, w: K. Piątek, A. Karwacki (red.), Akty­wna poli­tyka społeczna z per­spek­tywy Europy soc­jal­nej UE, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT s.c., Toruń.
Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak M., Kudlińska I. (2016), Poli­tyka prze­biegu życia – teo­re­ty­czne i metodolog­iczne ramy badań nad pro­ce­sem osią­ga­nia dorosłości, „Przegląd Socjo­log­iczny”, nr 2 (w druku).
GUS (2013), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku, Warszawa.
GUS (2016), Akty­wność Eko­nom­iczna Lud­ności Pol­ski I kw. 2016, Warszawa.
Kryńska E. (2013), Pol­ski rynek pracy – mity i rzeczy­wis­tość, czyli prze­ciw stereo­ty­pom, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.) Praca i poli­tyka społeczna. Współczesne ten­dencje i wyzwa­nia, IPiSS, Warszawa, s. 85–97.
Młodzi wal­czą (2016), „Agora”, nr 34 z 21 wrześ­nia.
O’Rand A. (2006), The future of the life course: Late moder­nity and life course risks, w: J. Mor­timer, M. Shana­han (red.), Hand­book of the life course, Springer, New York.
Szafraniec K. (2012), Młodość jako wyła­ni­a­jący się prob­lem i nowa poli­ty­czna siła, „Nauka”, nr 1.
Walther A., Heil G., Jensen T. (2001), Youth Tran­si­tions, Youth Pol­icy and Par­tic­i­pa­tion, http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.pdf [dostęp 10.10.2016].
Zick­uhr K. (2010), Gen­er­a­tions 2010, http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/ Reports/2010/PIP_Generations_and_Tech10. [dostęp 10.10.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Józef Orczyk (prof., Wyższa Szkoła Bankowa w Poz­na­niu)
EDUKACJA CZY TYLKO ZATRUDNIENIE A MOŻE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA? (s. 9–12)
Od edukacji oczekuje się speł­ni­a­nia wielu funkcji, rzadko się jed­nak zwraca uwagę, że ich znacze­nie ulega mniej lub bardziej wyraźnym zmi­anom. W obec­nych warunk­ach coraz wyraźniej rysuje się konieczność reflek­sji nad lep­szym ksz­tał­towaniem relacji społecznych i to zarówno poziomych jak pio­nowych a nie tylko przy­go­towaniem do zatrud­nienia w określonym zawodzie, który później i tak często ulega zmi­anie. Autor przyj­muje, że dobrze real­i­zowana przed­siębior­c­zość społeczna, może stać się ważnym kap­i­tałem umożli­wia­ją­cym społecznoś­ciom szukanie rozwiązań eduka­cyjnych ksz­tał­tu­ją­cych kom­pe­tencje ludzi dos­tosowanych do ich potrzeb, możli­wości i kul­tury. Inaczej mówiąc generuje ona kom­pe­tencje ważne dla życia i pracy ludzi w zmieni­a­ją­cych się dynam­icznie warunkach.

Słowa kluc­zowe: edukacja, kom­pe­tencje, przed­siębior­c­zość społeczna, praca, zatrud­nie­nie, społeczeństwo obywatelskie

BIBLIOGRAFIA
Deni­siuk M. (2007), Formy prawne przed­siębior­c­zości społecznej, w: Z. Orłowska (red.), Spo­jrzenia na przed­siębior­c­zość społeczną, Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce, Warszawa.
Frączek M., Haus­ner J., Mazur S., red. (2012), Wokół ekonomii społecznej, Małopol­ska Szkoła Admin­is­tracji Pub­licznej, Kraków.
Hilde­brandt A. (2013), Koniec z pracą?, Difin, Warszawa.
Góźdź B. (2013), Przed­siębior­c­zość społeczna, s. 231–240, bgozdz@ahoo.com [dostęp 15.09.2016].
Jeruszka U. (2006), Kwal­i­fikacje zawodowe. Poglądy teo­re­ty­czne a rzeczy­wis­tość, IPiSS, Warszawa.
Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwal­i­fikacje a kom­pe­tencje, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 19–31.
Orczyk J. (2015), Zmi­any w pracy a przek­sz­tałce­nia w edukacji, „Edukacja Ekon­o­mistów i Menedżerów”, nr 4, s 131–142.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Ste­fan M. Kwiatkowski (prof., Akademia Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warsza­wie)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CEL EDUKACJI FORMALNEJ, POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ (s. 13–17)
W artykule przed­staw­iono propozy­cję inte­gral­nego roz­pa­try­wa­nia kom­pe­tencji i cech przed­siębior­ców – w kon­tekś­cie edukacji for­mal­nej, pozafor­mal­nej i niefor­mal­nej. Na tle pożą­danych kom­pe­tencji i cech omówiono możli­wości ich zdoby­cia i roz­woju w wyróżnionych typach edukacji. Szczególną uwagę poświecono anal­izie pro­gramu przed­miotu „pod­stawy przed­siębior­c­zości” przy­go­towanego z myślą o szkole branżowej I stop­nia – będącego pod­stawą edukacji for­mal­nej w tym zakresie.

Słowa kluc­zowe: przed­siębior­c­zość, wiedza, umiejęt­ności, kom­pe­tencje społeczne

BIBLIOGRAFIA
Hol­land J.L. (1985), Mak­ing Voca­tional Choices. A The­ory of Voca­tional Per­son­al­i­ties & Work Envi­ron­ments, Prentice–Hall Inc., New Jer­sey.
Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J. (2013), Przed­siębior­c­zość w teorii eko­nom­icznej, „Zeszyty Naukowe Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych Politech­niki Kosza­l­ińskiej”, nr 17, s. 29–40.
Kwiatkowski S.M. (2002), Ucze­nie się przez całe życie – mem­o­ran­dum Komisji Europe­jskiej, „Edukacja”, nr 1, s. 110–116.
Kwiatkowski S.M. (2016), Kom­pe­tencje społeczne pra­cown­ików – kon­tekst eduka­cyjny, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9, s. 33–36.
Piecuch T. (2014), Charak­terystyka przed­siębior­ców społecznych – przegląd lit­er­atury, „Ekono­mia Społeczna, nr 2, s. 58–68.
Pół­turzy­cki J. (2016), Spór o ksz­tałce­nie ustaw­iczne. Polemiki i anal­izy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Sław­iński S., red. (2014), Słownik pod­sta­wowych ter­minów doty­czą­cych kra­jowego sys­temu kwal­i­fikacji, Wydawnictwo Insty­tutu Badań Eduka­cyjnych, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Marzena Ruszkowska (dr., Państ­wowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod­lask­iej)
RODZINA DYSFUNKCYJNA W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH I W OPINII PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ (s. 18–22)
Przemi­any społeczno-kulturowe w naszym kraju wywołały nowe potrzeby i wyzwa­nia, a w kon­sek­wencji zapoc­zątkowały reformy sys­temu opiekuńczego. Reformy kon­cen­trowały się doty­chczas na rozwi­ja­niu rodzin­nych form pieczy zastępczej i min­i­mal­i­zowa­niu udzi­ału w opiece nad dziećmi insty­tucji opiekuńczo-wychowawczych. Anal­izy infor­ma­cji zawartych w najnowszych reg­u­lac­jach prawnych wzbo­ga­cono o mate­riał pozyskany dzięki badan­iom inter­ne­towym za pośred­nictwem forów tem­aty­cznych, cza­tów, por­tali społecznoś­ciowych w grupie pra­cown­ików pomocy społecznej. Pyta­nia doty­czyły kilku rozwiązań zapro­ponowanych w ustawie o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej, tj.: rodz­ina pomo­cowa, koor­dy­na­tor rodzin­nej pieczy zastępczej, w tym także współpraca koor­dy­na­tora i pra­cown­ika socjalnego.

Słowa kluc­zowe: rodz­ina dys­funkcyjna, piecza zastępcza, koor­dy­na­tor rodzin­nej pieczy zastępczej, rodz­ina pomocowa

BIBLIOGRAFIA
Kan­tow­icz E. (2001), Ele­menty teorii i prak­tyki pracy soc­jal­nej, Wydawnictwo UWM, Olsz­tyn.
Kan­tow­icz E. (2014), Rozwiąza­nia poli­tyki rodzin­nej a praca socjalno-wychowawcza z rodz­iną ryzyka. Nieprzy­jazny świat „Wielkiego Brata” czy instru­ment kre­owa­nia rodziny?, w: W. Danilewicz, W. Theiss (red. nauk.), Ped­a­gogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei spraw­iedli­wości społecznej, t. II, Wyd. Aka­demickie „Żak”, Warszawa, s. 437.
Kawula S. (2003), Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczes­nych form rodzin­nych i małżeńs­kich, Wyd. Adi­aphora, Olsz­tyn.
Kawula S. (2004), Rodz­ina o sku­mu­lowanych czyn­nikach pato­gen­nych, w: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, (red.), Ped­a­gogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marsza­łek, Toruń, s. 137–174.
Kita B., Repelewicz-Iwaniuk A. (2012), Stan­dard świad­czenia pracy asys­tenta rodziny w m. st. Warszawa jako przykład zas­tosowa­nia Dia­logu Moty­wu­jącego w pracy z rodz­i­nami z wieloma prob­le­mami, w: J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko, Dia­log Moty­wu­jący w teorii i prak­tyce, Toruń.
Marynowicz-Hetka E. (1987), Dziecko w rodzinie prob­le­mowej. Pomoc w roz­woju, Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
Ruszkowska M. (2014), Wpływ zmian w reg­u­lac­jach prawnych na liczeb­ność rodzin­nych form pieczy zastępczej – anal­iza danych statysty­cznych, „Praca Soc­jalna”, nr 4.
Ruszkowska M. (2016), Rodz­ina wspier­a­jąca – kole­jny zapis w ustawie czy realna pomoc rodzinie dys­funkcyjnej?, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 10, s. 12–16.
Ruszkowska M., Jez­nach A. (2015), Rodz­ina wspier­a­jąca jako jedna z form pomocy rodzinie dys­funkcyjnej, w: K. Biało­brzeska, C. Kurkowski (red.), Zagrożone człowieczeństwo. W poszuki­wa­niu i rozwi­ja­niu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, t. IV, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Szy­mańczak J. (2016), Dzieci odbier­ane rodz­i­com – przy­czyny umieszcza­nia dzieci w pieczy zastępczej, Anal­izy nr 5(141), Biuro Analiz Sej­mowych, Warszawa.
Wódz K. (1998), Praca soc­jalna w środowisku zamieszka­nia, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

Dziedziny naukowe: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe: nauki o poli­tyce pub­licznej

Anna Lubrańska (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
SATYSFAKCJA Z ŻYCIA I Z PRACY W ASPEKCIE UELASTYCZNIANIA ZATRUDNIENIA (s. 23–29)
W artykule pod­jęto prob­lem wza­jem­nych relacji satys­fakcji z życia i satys­fakcji z pracy wobec prak­tyk uelasty­cz­ni­a­nia zatrud­nienia stosowanych przez współczesne orga­ni­za­cje. Przyjęto założe­nie, iż stosowanie przez orga­ni­za­cję elasty­cznych rozwiązań warunk­uje poziom satys­fakcji z życia i z pracy wśród pra­cown­ików. Uczest­nikami bada­nia były osoby pracu­jące, reprezen­tu­jące różne okresy dorosłości. W wyko­nanych anal­izach uwzględ­niono efekt różnic międzypł­ciowych, między­pokole­niowych oraz między rodzi­cami i osobami bezdzietnymi.

Słowa kluc­zowe: satys­fakcja z życia, satys­fakcja z pracy, elasty­czność zatrud­nienia, wiek, pokolenia

BIBLIOGRAFIA
Budrowska B. (2008), Stosowanie rozwiązań z zakresu praca-rodzina jako istotny ele­ment poli­tyki pro­mowa­nia równości kobiet i mężczyzn w przed­siębiorstwach, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki dzi­ałań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej, Białys­tok, s. 61–85.
Chełpa S. (1993), Wal­i­dacja Kwes­t­ionar­iusza Kli­matu Orga­ni­za­cyjnego Kolba, „Przegląd Psy­cho­log­iczny”, nr 28, s. 217–235.
Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Grif­fin S. (1985), The sat­is­fac­tion with life scale, „Jour­nal of Per­son­al­ity Assess­ment”, No. 124, p. 197–229.
Fourth Euro­pean Work­ing Con­di­tions Sur­vey (2007), Euro­pean Foun­da­tion for the Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions.
Hildt-Ciupińska K. (2012), Work-life bal­ance a wiek pra­cown­ików, „Bez­pieczeństwo Pracy”, nr 10, s. 14–17.
Hildt-Ciupińska K., Buga­jska J., Łastowiecka-Moras E., Mal­ińska M. (2012), Przykłady dobrych prak­tyk na rzecz zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+, „Bez­pieczeństwo Pracy”, nr 3, s. 12–15.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pra­cown­ikami w dojrza­łym wieku. Wyzwa­nia i prob­lemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Kryńska E. (2007), Elasty­czność zatrud­nienia na pol­skim rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12, s. 1–8.
Kryńska E., red. (2013), Elasty­czne formy zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy a akty­wność zawodowa osób starszych, IPiSS, Warszawa.
Kubiak E. (2014), Pokole­nie X na rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokole­nia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 39–63.
Litwiński J., Sztander­ska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przed­siębiorstwie, PARP, Warszawa.
Machol-Zajda L. (2008), Rozwiąza­nia ułatwia­jące godze­nie pracy z życie poza­za­wodowym – elasty­czne formy pracy przy­jazne rodzinie, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elasty­czne formy pracy. Szanse i zagroże­nia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej, Białys­tok, s. 13–23.
Machol-Zajda L. (2015), Czas pracy – teo­re­ty­czne i prak­ty­czne prob­lemy poj­mowa­nia elasty­czności, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4, s. 2–7.
Męcina J.P. (2015), Czas pracy – między bez­pieczeńst­wem a konkuren­cyjnoś­cią, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4, s. 16–21.
Merecz D., red. (2010), Dopa­sowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunk­owa­nia i skutki, Insty­tut Medy­cyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź.
Michoń P. (2008), Praca a zad­owole­nie z życia matek w kra­jach Unii Europe­jskiej, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki dzi­ałań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej, Białys­tok, s. 256–266.
Molek-Winiarska D. (2010), Orga­ni­za­cyjne i indy­wid­u­alne pro­gramy zarządza­nia stre­sem, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 116–124.
Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2015), Poczu­cie zad­owole­nia z pracy – czy wiek ma znacze­nie? „Przed­siębior­c­zość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, cz. II, s. 61–77.
Rogozińska-Pawełczyk A. (2010), Czyn­niki zad­owole­nia i niezad­owole­nia z pracy w oce­nach zatrud­nionych w przed­siębiorstwach uzwiązkowionych i nieuzwiązkowionych, w: B. Urba­niak, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Strate­giczne zarządzanie zasobami ludzkimi a ksz­tał­towanie warunków pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 105–132.
Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kap­i­tałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokole­nia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17–37.
Rogozińska-Pawełczyk A., Kołodziejczyk-Olczak I. (2008), Niezad­owole­nie i stres w sad­owisku pracy źródłem zach­wia­nia równowagi między życiem pry­wat­nym a zawodowym, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki dzi­ałań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej, Białys­tok, s. 106–118.
Rze­chowska E., Dacka M. (2013), Ksz­tał­towanie zad­owole­nia z życia w relac­jach rodzin­nych i zawodowych u osób w wieku śred­nim zagrożonych utartą pracy, w: I. Jan­icka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodz­ina i kari­era. Równoważe­nie czy kon­flikt ról, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 367–390.
Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psy­cholo­gia a wyzwa­nia dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Smoder A. (2015), Elasty­czne formy pracy jako instru­ment work-life bal­ance, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 14–19.
Stem­pień J. (2013), Elasty­czność w zatrud­nie­niu – nowe spo­jrzenia na zatrud­nie­nie, w: M. Czer­necka, M. Woszczyk (red.), Człowiek to inwest­y­cja, HRP Group, Łódź, s. 111–137.
Urba­niak B. (2011), Zatrud­nie­nie a insty­tucje rynku pracy w warunk­ach starze­ją­cych się zasobów pracy – bada­nia dla Pol­ski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem – ku wzros­towi efek­ty­wności orga­ni­za­cji, w: M. Czer­necka, M. Woszczyk (red.), Człowiek to inwest­y­cja, HRP Group, Łódź, s. 33–53.
Zalewska A. (2003), „Skala Satys­fakcji z Pracy” – pomiar poz­naw­czego aspektu ogól­nego zad­owole­nia z pracy, „Folia Psy­cho­log­ica”, nr 7, s. 49–61.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki human­isty­czne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o zarządza­niu, psychologia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7/2017

THE LABOR MARKET OF YOUNG POLES IN THE LIFE-CYCLE PERSPECTIVE IN COMPARISON WITH THE EU TOTAL AND SELECTED EU COUNTRIES. SELECTED INDICATORSJolanta Grotowska-Leder
EDUCATION NOT ONLY FOR EMPLOYMENT BUT MAYBE MORE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP? – Józef Orczyk
ENTREPRENEURSHIP AS A GOAL OF FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATIONSte­fan M. Kwiatkowski

FORM THE RESEARCH AND STUDIES
DYSFUNCTIONAL FAMILY IN THE STATE AID SCHEMEIN THE LIGHT OF THE LEGISLATION AND IN THE OPINION OF EMPLOYEES OF SOCIAL WELFARE INSTITUTIONSMarzena Ruszkowska
LIFE SATISFACTION AND JOB SATISFACTION IN THE ASPECT OF MAKING EMPLOYMENT MORE FLEXIBILITYAnna Lubrańska

INFORMATION
LABOUR MARKET AND SOCIAL PROTECTION IN ERA INNOVATIONBeata Kaczyńska
SOCIAL INEQUALITIES AND EXCLUSION IN THE ERA OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY Monika Abucewicz, Sebas­t­ian Micha­lik
 PROF. JÓZEF PENC  OBITUARY  Józef Jagas

NEW BOOKS PUBLISHED BY INSTITUTE LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Jolanta Grotowska-Leder (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
THE LABOR MARKET OF YOUNG POLES IN THE LIFE CYCLE PERSPECTIVE IN COMPARISON WITH THE EU TOTAL AND SELECTED EU COUNTRIES. SELECTED INDICATORS (p. 1–9)
Hav­ing a job is an impor­tant step in shap­ing the paths of life of young peo­ple, because it deter­mines the pos­si­bil­ity of imple­ment­ing other roles of a mature man (run­ning own house­hold and fam­ily). They are derived from indi­vid­ual deci­sions and the level of socio-economic devel­op­ment of the coun­try. The objec­tive of the arti­cle is a reflec­tion, in addi­tion to a the­o­ret­i­cal intro­duc­tion to the prob­lems of research on attain­ing adult­hood, analy­sis of the sit­u­a­tion on the labour mar­ket of two age cat­e­gories (20–24 and 25–29) of young Poles in com­par­i­son with the EU total and selected Euro­pean coun­tries. The analy­sis car­ried out using Euro­stat data ver­ify the the­sis that attain­ment of adult­hood and oppor­tu­ni­ties for empow­er­ment through eco­nomic activ­ity is improv­ing for young Poles in recent years, but they are not sat­is­fac­tory com­pared to Euro­pean peers in aver­age and in some countries.

Key­words: attain­ment of adult­hood, the labour mar­ket of young peo­ple, young adults

Józef Orczyk (Pro­fes­sor, WSB Uni­ver­sity Poz­nan)
EDUCATION NOT ONLY FOR EMPLOYMENT BUT MAYBE MORE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP? (p. 9–12)
Edu­ca­tion is sup­posed to serve many func­tions, yet we rarely notice that the sig­nif­i­cance of these func­tions is under­go­ing changes in a more or less vis­i­ble way. Now in Poland one can observe more and more clearly the neces­sity to reflect on a bet­ter shap­ing of hor­i­zon­tal and ver­ti­cal rela­tions rather than on the prepa­ra­tion for employ­ment in a par­tic­u­lar pro­fes­sion. It turns out that later on the very pro­fes­sion often under­goes changes. The author assumes that well applied social entre­pre­neur­ship may become very impor­tant cap­i­tal that could make it pos­si­ble for soci­eties to look for edu­ca­tional solu­tions shap­ing the skills and com­pe­ten­cies that are adjusted to people’s needs, pos­si­bil­i­ties and cul­ture. In other words this gen­er­ates com­pe­ten­cies and skills essen­tial for people’s life and work in a dynam­i­cally chang­ing environment.

Key­words: edu­ca­tion, com­pe­tence, social entre­pre­neur­ship, work, employ­ment, cit­i­zen soci­ety

Ste­fan M. Kwiatkowski (Pro­fes­sor, The Maria Grze­gorzewska Acad­emy of Spe­cial Edu­ca­tion in War­saw)
ENTREPRENEURSHIP AS A GOAL OF FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION (p. 13–17)
The arti­cle presents a pro­posal for the inte­gral han­dling of com­pe­ten­cies and char­ac­ter­is­tics of entre­pre­neurs – in the con­text of for­mal, non–formal and infor­mal edu­ca­tion. On the back­ground of desir­able com­pe­tences and traits the pos­si­bil­i­ties for their acqui­si­tion and devel­op­ment in selected types of edu­ca­tion are dis­cussed. Par­tic­u­lar atten­tion was paid to the analy­sis of the “basics of entre­pre­neur­ship” cur­ricu­lum pre­pared for the first–level voca­tional school – the basis of for­mal edu­ca­tion in this field.

Key­words: entre­pre­neur­ship, knowl­edge, skills, social competences

Marzena Ruszkowska (PhD, Pope John Paul II State School of Higher Edu­ca­tion in Biala Pod­laska)
DYSFUNCTIONAL FAMILY IN THE STATE AID SCHEMEIN THE LIGHT OF THE LEGISLATION AND IN THE OPINION OF EMPLOYEES OF SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS (p. 18–22)
Mod­ern fam­ily under­goes many trans­for­ma­tions such as social, moral, cul­tural, admin­is­tra­tive, civ­i­liza­tion and oth­ers. It seems impor­tant to ana­lyze the social pol­icy from the point of view of the effects for the fam­ily, espe­cially being in cri­sis. Focus­ing on dys­func­tional fam­i­lies for the pur­pose of fam­ily pol­icy in Poland should include pri­mar­ily: the devel­op­ment of fos­ter care, fam­ily sup­port in the imple­men­ta­tion of their social func­tion (pre­ven­tive mea­sures in the form of work with the fam­ily or fam­ily assist), to sup­port the finan­cial sit­u­a­tion of fam­i­lies with chil­dren (e.g pro­vide a child with edu­ca­tion). Analy­sis of the infor­ma­tion con­tained in the reg­u­la­tions have been enriched with mate­r­ial derived through online research through the­matic forums, chat rooms, social net­work­ing sites in a group of social work­ers. Ques­tions cov­ered the fol­low­ing the­matic areas: real­i­ties and pos­si­bil­i­ties vs. expec­ta­tions of social assistance’s clients, fam­ily sup­port in prob­lem­atic situations.

Key­words: dys­func­tional fam­ily, fam­ily sup­port, social work­ers, social assis­tance proteges

Anna Lubrańska (PhD, The Uni­ver­sity of Lodz)
LIFE SATISFACTION AND JOB SATISFACTION IN THE ASPECT OF MAKING EMPLOYMENT MORE FLEXIBILITY (p. 23–29)
The study deals with the issue of mutual rela­tions among life sat­is­fac­tion and job sat­is­fac­tion as related to prac­tices of mak­ing employ­ment more flex­i­ble, which are used by con­tem­po­rary organ­i­sa­tions. It has been assumed that use of flex­i­ble solu­tions by an organ­i­sa­tion deter­mines the lev­els of life and job sat­is­fac­tion employ­ees. The study was con­ducted in a group of work­ing per­sons who rep­re­sented var­ied stages of adult­hood. The per­formed analy­ses included gen­der and inter­gen­er­a­tional dif­fer­ences, and dif­fer­ences between par­ents and child­less persons.

Key­words: life sat­is­fac­tion, job sat­is­fac­tion, employ­ment flex­i­bil­ity, age, generations

prze­jdź do Spisu treści

« powrót