Nr 9 (522) 2017

Spis treści 9/2017

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

SPORU O PAŃSTWO DOBROBYTU CIĄG DALSZY. OD EKSPANSJI DO STABILNOŚCI FINANSOWEJ I EFEKTYWNOŚCI – Wik­tor Rutkowski
PRAWA SPOŁECZNE W EUROPEJSKIEJ KARCIE SPOŁECZNEJ A UWARUNKOWANIA GOSPODARCZEJerzy Wratny
KONCEPCJA PAŃSTWA JAKO PRACODAWCY OSTATNIEJ INSTANCJI W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEJ TEORII PIENIĄDZA – Robert Huter­ski
WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Izabela Jakubowska
WYJŚCIE Z CIENIA: POLITYKA UCHODŹCZA W SYTUACJI KRYZYSU Paweł Kubicki, Mikołaj Pawlak, Adri­ana Mica, Anna Horo­lets
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2016 R. – Piotr Kurowski
MINIMUM SOCJALNE W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ISTOTA I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – Jakub Nied­bal­ski

OGŁOSZENIE: KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wik­tor Rutkowski (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
SPORU O PAŃSTWO DOBROBYTU CIĄG DALSZY. OD EKSPANSJI DO STABILNOŚCI FINANSOWEJ I EFEKTYWNOŚCI (s. 1–9)
Wyzwaniem dla poli­tyki społecznej państw Unii Europe­jskiej jest dos­tosowanie trady­cyjnych struk­tur i insty­tucji państwa dobrobytu do dynam­icznych przemian gospo­dar­czych i społecznych ostat­nich dekad. Ze względu na obsz­erny zakres tej prob­lematyki, w artykule ogranic­zono się do dwóch obszarów państwa dobrobytu o istot­nym znacze­niu dla finan­sów pub­licznych i bez­pieczeństwa soc­jal­nego – sys­temu emery­tal­nego i sys­temu opieki zdrowot­nej. Przed­miotem rozważań są przede wszys­tkim: (a) zagroże­nia dla sta­bil­ności finan­sowej sys­temu emery­tal­nego i adek­wat­ności emery­tur oraz strate­gie prze­ci­wdzi­ała­nia tym zagroże­niom; (b) pro­ces refor­mowa­nia sys­temów opieki zdrowot­nej w zakre­sie orga­ni­za­cji, zarządza­nia i finan­sowa­nia w celu poprawy ich efektywności.

Słowa kluc­zowe: państwo dobrobytu, wydatki soc­jalne, sys­tem emery­talny, sys­tem opieki zdrowotnej

BIBLIOGRAFIA
Arrow K. (1963), Uncer­tainty and the Wel­fare Eco­nom­ics of Med­ical Care, „The Amer­i­can Eco­nomic Review”, No. 5.
Carone G., Eck­elfeldt P., Giamboni L., Laine V., Pamies Sum­ner S. (2016), Pen­sions Reforms in the EU Since the Early 2000’s: Achieve­ments and Chal­lenges Ahead, Dis­cus­sion Paper 042, Euro­pean Com­mis­sion, Lux­em­burg.
Enthoven A. (2000), In Pur­suit of an Improv­ing National Health Ser­vice, „Health Affairs”, maj–czerwiec.
Euro Health Con­sumer Index 2016 Report (2017), Health Con­sumer Pow­er­house, https://healthpowerhouse.com/publications/euro-healthconsumer-index-2016 [dostęp 12.04.2017].
Euro­pean Com­mis­sion (2016a), Joint Report on Health Care and Long-Term Sys­tems and Fis­cal Sus­tain­abil­ity, Vol. 1, Lux­em­burg.
Euro­pean Com­mis­sion (2016b), So what? Strate­gies across Europe to assess qual­ity of care, report by the Expert Group on Health Sys­tems Per­for­mance Assess­ment, Lux­em­burg.
Euro­pean Com­mis­sion (2015), The 2015 Age­ing Report. Eco­nomic and bud­getary pro­jec­tions for the 28 EU Mem­ber States (2013–2060), Brus­sels.
Euro­pean Com­mis­sion (2014), Patient Safety and Qual­ity of Care, Spe­cial Euro­brom­e­ter 411, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf [dostęp 12.04.2017].
Mel­bourne Mer­cer Global Pen­sion Index (2016), Aus­tralian Cen­tre for Finan­cial Stud­ies, Mer­cer, Mel­bourne.
OECD (2004), Towards High-Performing Health Sys­tems. Sum­mary Report, Paris.
OECD/EU (2016), Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Rutkowski W. (2009), Współczesne państwo dobrobytu. Ekspan­sja, kryzys, spory, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Tanzi V., Schuknecht L. (2000), Pub­lic Spend­ing in the 20th Cen­tury: A Global Per­spec­tive, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cambridge.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekonomia

Jerzy Wratny (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
PRAWA SPOŁECZNE W EUROPEJSKIEJ KARCIE SPOŁECZNEJ A UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE (s. 10–13)
W artykule przed­staw­iono poję­cie społecznych praw człowieka zawartych w doku­men­tach między­nar­o­dowych i europe­js­kich oraz doko­nano ich charak­terystyki w naw­iąza­niu do praw oby­wa­tel­s­kich i poli­ty­cznych zal­iczanych do tzw. praw pier­wszej gen­er­acji. Pod­sta­wowym źródłem prokla­macji praw społecznych na forum europe­jskim jest Europe­jska karta społeczna, raty­fikowana przez Pol­skę oraz Zrewid­owana europe­jska karta społeczna, pod­pisana, lecz nier­aty­fikowana przez Pol­skę. Omówiono szerzej dwa główne prawa społeczne zawarte w Kar­cie, a mianowicie: prawo do pracy i prawo do spraw­iedli­wego wyna­grodzenia. Zwró­cono uwagę na uwarunk­owa­nia gospo­dar­cze związane z imple­men­tacją odpowied­nich postanowień Karty do kra­jowych porząd­ków prawnych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sytu­acji w Polsce. Pod­kreślono, że w zakre­sie pro­mocji praw społecznych w wielu dziedz­i­nach nastąpił postęp, co stanowi argu­ment za raty­fikacją przez Pol­skę Zrewid­owanej europe­jskiej karty społecznej.

Słowa kluc­zowe: społeczne prawa człowieka, Europe­jska karta społeczna, prawo do pracy, prawo do spraw­iedli­wego wynagrodzenia

BIBLIOGRAFIA
Jan Paweł II (1981), Encyk­lika Laborem Exercens, Libre­ria Editrice Vat­i­cana, Watykan.
Nowak M. (1993), Trzy gen­er­acje praw człowieka. Ich znacze­nie w świ­etle przesłanek ide­owych i his­to­rycznych oraz w świ­etle ich genezy, w: B. Banaszak (red.), Prawa człowieka. Geneza, kon­cepcje, ochrona, „Acta Uni­ver­si­tatis Vratislavien­sis”, nr 1588.
Sew­eryński M. (2016), Ewolucja praw soc­jal­nych w Unii Europe­jskiej, „Europe­jski Przegląd Sądowy”, sier­pień.
Zubik M., red. (2008), Wybór doku­men­tów prawa między­nar­o­dowego doty­czą­cych praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich, t. II, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo, prawo pracy

Robert Huter­ski (dr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
KONCEPCJA PAŃSTWA JAKO PRACODAWCY OSTATNIEJ INSTANCJI W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEJ TEORII PIENIĄDZA (s. 14–18)
Kon­cepcja państwa jako pra­co­dawcy ostat­niej instancji (Employer of Last ResortELR) jest na tyle pow­iązana z nowoczesną teorią pieniądza (Mod­ern Money The­oryMMT), że mogą one stanowić dwa filary jed­nej idei. MMT ma zapewnić finan­sową wykon­al­ność ELR, a ELR ma wspomóc sta­bil­ność cen w ramach MMT, dzięki ustanowie­niu poziomu płacy w tym pro­gramie jako najważniejszej ceny w całej piramidzie cen w gospo­darce. ELR wspier­ane przez MMT ma umożli­wić uzyskanie społecznego celu pełnego zatrud­nienia z równoczes­nym zapewnie­niem sta­bil­ności siły naby­w­czej waluty kra­jowej.
Wiele szczegółowych założeń ELR i MMT wzbudza duże kon­trow­er­sje w świecie naukowym, nawet wewnątrz nurtu neokey­ne­sowskiego, do którego te idee przy­należą. Siła kon­trow­er­sji wydaje się ros­nąć wraz ze zdoby­waniem wpły­wów poli­ty­cznych przez przed­staw­icieli ELR i MMT. Są to jed­nak kon­cepcje sil­nie uksz­tał­towane przez specy­fikę gospodarczo-społeczną Stanów Zjed­noc­zonych i przez to napo­tyka­jące bardzo wiele sys­te­mowych przeszkód imple­men­ta­cyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych kra­jach Unii Europejskiej.

Słowa kluc­zowe: pieniądz, zatrud­nie­nie, pra­co­dawca ostat­niej instancji, nowoczesna teo­ria pieniądza, teo­ria neokey­ne­sowska, czartalizm

BIBLIOGRAFIA
Bell S., Wray L.R. (2002–2003), Fis­cal Effects on Reserves and the Inde­pen­dence of the Fed, „Jour­nal of Post Key­ne­sian Eco­nom­ics”, Vol. 25(2), p. 264–265.
Full­wiler S. (2012), The Costs and Ben­e­fits of a Job Guar­an­tee: Esti­mates from a Multi-Country Econo­met­ric Model, SSRN May, http:// ssrn.com/abstract=2194960, p. 5 [dostęp 15.08.2016].
Full­wiler S., Kel­ton S., Wray L.R. (2012), Mod­ern Money The­ory: A Response to Crit­ics, w: Mod­ern Mon­e­tary The­ory: A Debate, Polit­i­cal Econ­omy Research Insti­tute, Uni­ver­sity of Mass­a­chu­setts Amherst, Work­ing Paper Series No 279, Jan­u­ary, p. 17.
Huber J. (2014), Mod­ern Money The­ory and New Cur­rency The­ory. A com­par­a­tive dis­cus­sion, includ­ing an assess­ment of their rel­e­vance to mon­e­tary reform, „Real-World Eco­nom­ics Review”, Issue No. 66, p. 54.
Huter­ski R. (2014), Nowoczesna teo­ria pieniądza a przy­padek Pol­ski, w: R.W Ciborowski et al. (red.), Gospo­darka, społeczeństwo, finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w lat­ach 1989–2014, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, Białys­tok, s. 235.
Juniper J., Sharpe T.P., Watts M.J. (2014), Mod­ern mon­e­tary the­ory: con­tri­bu­tions and crit­ics, „Jour­nal of Post Key­ne­sian Eco­nom­ics”, Vol. 37, No. 2, p. 284, 291.
Lavoie M. (2013), The mon­e­tary and fis­cal nexus of neo-chartalism: A friendly crit­i­cal look, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. 47, No. 1, p. 4, 9, 13.
Mitchell W., Wray L.R. (2005), In Defense of Employer of Last Resort: a response to Mal­colm Sawyer, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. XXXIX, No. 1, p. 236, 239.
Mosler W. (1997–1998), Full Employ­ment and Price Sta­bil­ity, „Jour­nal of Post Key­ne­sian Eco­nom­ics”, Vol. 20(2), p. 175.
Roche C.O. (2013), A Cri­tique of Mod­ern Mon­e­tary The­ory (MMT), Prag­matic Cap­i­tal­ism, Novem­ber, http://pragcap.com/wp-content/ uploads/2014/03/Critique-of-Modern-Monetary-Theory.pdf, p. 18 [dostęp 27.08.2016].
Sawyer M. (2003), Employer of Last Resort: Could It Deliver Full Employ­ment and Price Sta­bil­ity?, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. 37 (4), p. 881, 884.
Tch­erneva P. (2005), The Nature, Ori­gins, and Role of Money: Broad and Spe­cific Propo­si­tions and Their Impli­ca­tions for Pol­icy, Uni­ver­sity of Missouri-Kansas City, Work­ing Paper No. 46, p. 12.
Wis­man J.D., Pacitti A. (2014), End­ing the Unem­ploy­ment Cri­sis with Guar­an­teed Employ­ment and Retrain­ing, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. XLVIII, No. 3.
Wray L.R. (1998), Zero unem­ploy­ment and sta­ble prices, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. 32, No. 2.
Wray L.R. (2002), State money, „Inter­na­tional Jour­nal of Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 32(3), Fall.
Wray L.R., Pigeon M.-A. (2000), Can a Ris­ing Tide Raise All Boats? Evi­dence from the Clinton-Era Expan­sion, „Jour­nal of Eco­nomic Issues”, Vol. 34, No. 4.

STRONY INTERNETOWE
Forbes (2015), http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/01/12/watch-out-mmts-about-as-bernie-sanders-hires-stephanie-kelton/#21f8e5304709 [dostęp 27.08.2016].
Kry­tyka Poli­ty­czna (2014), http://www.krytykapolityczna.pl/instytut/profjan-toporowski-post-keynesian-monetary-theory-and-global-financial-system [dostęp 15.08.2016].
Levy Eco­nom­ics Insti­tute (2016), http://www.levyinstitute.org/scholars/stephanie-a-kelton [dostęp 28.08.2016].
Nowoczesna Teo­ria Pieniądza MMT (2014), http://modernmoneytheory.blox.pl/tagi_b/588822/warren-mosler-w-polsce.html [dostęp 15.08.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Izabela Jakubowska (mgr, dok­toran­tka na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)
WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO (s. 18–22)
Przed­miotem artykułu są rozważa­nia nad kwes­t­i­ami związanymi z wyna­gradzaniem pra­cown­ików młodocianych zatrud­nionych w celu przy­go­towa­nia zawodowego. Prob­lematyka ta jest złożona i wielowątkowa, choć pomi­jana w teorii i prak­tyce. Autorka postaw­iła sobie za cel przede wszys­tkim zwróce­nie uwagi na sytu­ację młodocianych, poda­jąc w wąt­pli­wość aktu­al­nie obow­iązu­jące stawki wyna­gradza­nia tej kat­e­gorii pod­miotów świad­czą­cych pracę, które w znacznym stop­niu odb­ie­gają od stan­dardów między­nar­o­dowych. Anal­izy prowad­zone są w kon­tekś­cie god­ności człowieka pracy, wyna­grodzenia godzi­wego, wartości eko­nom­icznej, jakości i ilości pracy oraz doświad­czenia i kwal­i­fikacji, które mogą być przesłankami odmi­en­nego niż w przy­padku pra­cown­ików dorosłych ksz­tał­towa­nia wyna­grodzenia młodocianych.

Słowa kluc­zowe: pra­cownik młodociany, przy­go­towanie zawodowe, wyna­grodze­nie, wyna­grodze­nie godziwe

BIBLIOGRAFIA
Baran K.W., red. (2016), Akty wykon­aw­cze prawa pracy. Komen­tarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Dyczewski L. (1994), Słuszna i spraw­iedliwa płaca w katolick­iej nauce społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2.
Goździewicz G. (1977), Prob­lematyka prawna nauki zawodu w uspołecznionych zakładach pracy, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Jacukow­icz Z. (1994), Płaca godziwa – wymóg Europe­jskiej Karty Społecznej, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 5.
Jaśkowski K., Maniewska E., red. (2016), Kodeks pracy. Komen­tarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europe­jskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom I, LEX a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
Laborem exercens (1995), encyk­lika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księ­garni Archi­diecez­jal­nej, Wrocław.
Liszcz T. (2015), Praca nie jest towarem, „Annales Uni­ver­si­tatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, vol. LXII, s. 115–127.
Nowak M. (2014), Wyna­grodze­nie za pracę, LEX a Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
Salwa Z. (1996), Dos­tosowanie prawa pol­skiego w zakre­sie pracy kobiet i młodocianych do prawa Rady Europy, w: L. Flo­rek (red.), Europe­jskie prawo pracy i ubez­pieczeń społecznych, IPiSS, Warszawa, s. 193–227.
Skoczyński J. (1997), Prawo do godzi­wego wyna­grodzenia, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 4.
Stad­niczeńko L. (2000), Urzeczy­wist­ni­anie prawa w zatrud­ni­a­niu młodocianych w okre­sie trans­for­ma­cji, Uni­w­er­sytet Opol­ski, Opole.
Wag­ner B. (1996), Ekwi­wa­lent­ność wyna­grodzenia i pracy, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 6.
Wło­dar­czyk M. (1990), Zatrud­ni­anie młodocianych według kodeksu pracy, w: Z. Salwa (red.), Przesłanki reformy prawa pracy, cz. II, IPiSS, Warszawa, s. 155–170.
Wratny J. (2017), Prawo do wyna­grodzenia za pracę w świ­etle zasad spraw­iedli­wości i równości, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 3.
Wujczyk M. (2017), Opinia w zakre­sie oceny zgod­ności pol­s­kich reg­u­lacji z postanowieni­ami Zrewid­owanej Europe­jskiej Karty Społecznej przy­go­towana na zlece­nie Rady Dia­logu Społecznego, mate­riał otrzy­many pod­czas sem­i­nar­ium „Strate­gia raty­fikacji Zrewid­owanej Europe­jskiej Karty Społecznej: błyskaw­iczna oper­acja czy długi marsz?”, 21.04.2017 r., Wydział Prawa i Admin­is­tracji UAM.

Dziedziny naukowe: nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe: prawo, prawo pracy

Paweł Kubicki (dr, Insty­tut Gospo­darstwa Społecznego SGH)
Mikołaj Pawlak (dr, Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji UW)
Adri­ana Mica (dr, Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji UW)
Anna Horo­lets (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WYJŚCIE Z CIENIA: POLITYKA UCHODŹCZA W SYTUACJI KRYZYSU (s. 22–28)
Artykuł prezen­tuje stan europe­jskiej i pol­skiej poli­tyki uchodźczej przed wybuchem kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz reakcje na sytu­ację zdefin­iowaną jako kryzysowa. Przed 2015 r. poli­tyka uchodźca była real­i­zowana w sferze pub­licznej igno­rancji i nie była przed­miotem debaty pub­licznej. W Polsce sprzy­jało to tech­nokraty­cznemu zarządza­niu i wdraża­niu poli­tyki Unii Europe­jskiej . Wyjś­cie z cienia i zain­tere­sowanie opinii pub­licznej spowodowało, że uchodźstwo zostało skon­struowane jako prob­lem społeczny, wobec którego konieczne jest akty­wne tworze­nie poli­tyki. W pol­skiej poli­tyce uchodźczej domin­u­ją­cym uję­ciem jej przed­miotu stało się bez­pieczeństwo, a kwes­tia human­i­tarna zeszła na dal­szy plan. Wyjś­cie ze sfery igno­rancji umożli­wia akty­wną reformę, ale towarzyszy mu obję­cie igno­rancją innych aspek­tów danego zjawiska.

Słowa kluc­zowe: igno­rancja, kryzys, poli­tyka pub­liczna, uchodźcy

BIBLIOGRAFIA
An Intro­duc­tion to the Com­mon Euro­pean Asy­lum Sys­tem for Courts and Tri­bunals: A Judi­cial Analy­sis (2016), Euro­pean Asy­lum Sup­port Office, Inter­na­tional Asso­ci­a­tion of Refugee Law Judges, Pub­li­ca­tions Office, Lux­em­bourg [dostęp 07.02.2017].
Asy­lum and first time asy­lum appli­cants by cit­i­zen­ship, age and sex Annual aggre­gated data (rounded) (2016), Euro­stat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza-&lang=en%20[dost%C4%99p%2023.11.2016] [dostęp 7.02.2017].
Badora B. (2016), Sto­sunek do przyj­mowa­nia uchodźców, Komu­nikat z badań 169/2016, CBOS, Warszawa.
Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment, the Euro­pean Coun­cil, the Coun­cil and the Euro­pean Invest­ment Bank on estab­lish­ing a new Part­ner­ship Frame­work with third coun­tries under the Euro­pean Agenda on Migra­tion (2016), COM (2016) 385 final, Euro­pean Com­mis­sion, Stras­bourg.
Costello C., Mouzourakis M. (2016), The Com­mon Euro­pean Asy­lum Sys­tem – Where Did it All Go Wrong?, w: M. Fletcher, E. Herlin-Karnell, C. Mat­era (red.), The Euro­pean Union as an Area of Free­dom, Secu­rity and Jus­tice, Rout­ledge, p. 263–300.
Dąbrowski P. (2009), Ustawa z dnia 13 czer­wca 2003 r. o udziela­niu cud­zoziem­com ochrony na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Komen­tarz z orzecznictwem (art. 1–104), CMR Work­ing Papers 41/99.
Duszczyk M., Matuszczyk K. (2016), The Begin­ning of the End. Will the Migrants Cause the EU to Col­lapse?, Cen­tral and East­ern Europe Devel­op­ment Insti­tute, War­saw.
EU-Turkey Joint Action Plan (2015), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
EU-Turkey State­ment, 18 March 2016 (2016), Euro­pean Coun­cil, Coun­cil of the Euro­pean Union, Brus­sels, www.consilium.europa.eu [dostęp 6.01.2017].
Feld­man G. (2011), The Migra­tion Appa­ra­tus: Secu­rity, Labor, and Pol­i­cy­mak­ing in the Euro­pean Union, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stan­ford.
First Mea­sures under the Euro­pean Agenda on Migra­tion: Ques­tions and Answers (2015), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
Hall P. (1993), Pol­icy Par­a­digms: Social Learn­ing and the State. The Case of Eco­nomic Pol­i­cy­mak­ing in Britain, „Com­par­a­tive Pol­i­tics”, No. 3.
Hof­mann M. (2016), The Emer­gence of a New For­eign Migra­tion Pol­icy in Europe, Vienna Migra­tion Con­fer­ence, ICMPD Work­ing Paper No. 11, ICMPD.
Hur­witz A. (1999), The 1990 Dublin Con­ven­tion: A Com­pre­hen­sive Assess­ment, „Inter­na­tional Jour­nal of Refugee Law”, No. 4, https://doi.org/10.1093/ijrl/11.4.646 [dostęp 7.02.2017].
Joint For­eign and Home Affairs Coun­cil: Ten Point Action Plan on Migra­tion (2016), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
Łodz­iński S., Szon­ert M. (2011), Poli­tyka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w lat­ach 1990–2011, „Stu­dia Migra­cyjne – Przegląd Poloni­jny”, nr 4.
Łodz­iński S., Szon­ert M. (2016), Niepoli­ty­czna poli­tyka”? Ksz­tał­towanie się poli­tyki migra­cyjnej w Polsce w lat­ach 1989–2016 (kwiecień), CMR Work­ing Papers 90/148.
Olek­siewicz I. (2008), Uchodźcy w Unii Europe­jskiej: aspekty prawne i poli­ty­czne, Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Byd­goszcz, Rzeszów.
Pawlak M. (2013), Orga­ni­za­cyjna reakcja na nowe zjawisko: szkoły i insty­tucje pomo­cowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji UW, Warszawa.
Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P. (2015), Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe wobec cud­zoziem­ców w Polsce: od pomocy doraźnej do upowszech­ni­a­nia europe­jskiej ramy poli­tyki inte­gracji, „Trzeci Sek­tor”, nr 2.
Refugee Cri­sis: Euro­pean Com­mis­sion Takes Deci­sive Action (2015), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
Relo­ca­tion and Reset­tle­ment: Mem­ber States Need to Sus­tain Efforts to Deliver on Com­mit­ments (2016), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, europa.eu [dostęp 23.11.2016].
Scha­ef­fer P. (2010), Refugees: On the Eco­nom­ics of Polit­i­cal Migra­tion, „Inter­na­tional Migra­tion», No. 1.
Sit­u­a­tion Overview: Euro­pean Migra­tion Cri­sis, West­ern Balkans (2015), REACH Research Cen­tre, Geneva, www.reachresourcecentre.info [dostęp 6.01.2017].
Spe­cial Meet­ing of the Euro­pean Coun­cil, 23 April 2015 – state­ment (2015), Euro­pean Coun­cil, Coun­cil of the Euro­pean Union, Brus­sels, www.consilium.europa.eu [dostęp 6.01.2017].
Spijker­boer T. (2016) Europe’s Refugee Cri­sis: A Per­fect Storm. https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/europe’s-refugee [dostęp 6.01.2017].
Stark O. (2004), On the Eco­nom­ics of Refugee Flows, ZEF – Dis­cus­sion Papers on Devel­op­ment Pol­icy No. 84, Cen­ter for Devel­op­ment Research.
Szon­ert M. (1999), Dzi­ałal­ność Depar­ta­mentu do spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA na rzecz uchodźców, w: S. Łodz­iński, J.J. Milewski (red.), Do stołu dla zamożnych: ruchy migra­cyjne w Afryce oraz ich znacze­nie dla Pol­ski, Insty­tut Kra­jów Rozwi­ja­ją­cych się, Wydział Geografii i Studiów Region­al­nych Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Warszawa, s. 213–223.
Towards a Reform of the Com­mon Euro­pean Asy­lum Sys­tem and Enhanc­ing Legal Avenues to Europe (2016), Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment and the Coun­cil, COM (2016) 197 final, Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Wag­ner M., Baum­gart­ner P., Dim­i­tri­adi A., O’Donnell R., Kraler A., Peru­madan J., Yaba­sun D. (2016), The Imple­men­ta­tion of the Com­mon Euro­pean Asy­lum Sys­tem, Pol­icy Depart­ment C: Citizen’s Rights and Con­sti­tu­tional Affairs Euro­pean Par­lia­ment.
Wag­ner M., Kraler A. (2016), Inter­na­tional Refugee Pro­tec­tion and Euro­pean Responses, ICMPD Work­ing Paper no 12, ICMPD.
Weinar A. (2006), Europeiza­cja pol­skiej poli­tyki wobec cud­zoziem­ców: 1990–2003, Scholar, Warszawa.
Ząbek M., Łodz­iński S. (2008), Uchodźcy w Polsce: próba spo­jrzenia antropo­log­icznego, Ofi­cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
Zielińska I. (2015), Panika moralna. Homosek­su­al­ność w dyskur­sach medi­al­nych, Nomos, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, socjologia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2016 R. (s. 28–30)
W artykule zaprezen­towano wartości min­i­mum soc­jal­nego – wskaźnika kosztów utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych, sza­cow­ane dla warunków z grud­nia 2016 r. Jest to jedna z istot­nych infor­ma­cji o ten­denc­jach w kosz­tach utrzy­ma­nia rodzin zagrożonych sferą niedostatku.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2017), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., 30 sty­cz­nia, Warszawa.
GUS (2016), Biule­tyn Statysty­czny, nr 12 (grudzień), Warszaw.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE (s. 30–31)
W artykule przed­staw­iono sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego dla 2016 r., na pod­stawie śred­niorocznych notowań cen udostęp­nionych przez GUS. Min­iony rok stanowił okres gas­nącej deflacji i powraca­jącej w ostat­nich miesią­cach zwyżki cen. W 2016 r. wartości min­i­mum soc­jal­nego wzrosły: od 1,4% w gospo­darst­wach emeryc­kich do 2% w gospo­darst­wie z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu. Wartości min­i­mum soc­jal­nego powracają na ścieżkę wzrostów.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2013–2014, Warszawa.
GUS (2016), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2015 r. (na pod­stawie budżetów gospo­darstw domowych), Opra­cow­anie syg­nalne, maj, Warszawa.
GUS (2017a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
GUS (2017b): Biule­tyn statysty­czny, nr 1, Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE (s. 32–33)
Min­i­mum egzys­tencji, zwane także min­i­mum bio­log­icznym, to miara opra­cow­ana przy pier­wszych szer­szych bada­ni­ach nad ubóst­wem w Polsce po 1989 r., która wpisała się w trady­cję badań ubóstwa eko­nom­icznego. Kat­e­go­ria ta wyz­nacza mod­e­lowy sposób zaspoko­je­nia pod­sta­wowych potrzeb na min­i­mal­nym poziomie, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia i roz­woju człowieka, umożli­wia­jący jedynie przeży­cie, wyz­nacza­jąc tym samym dolną granicę obszaru ubóstwa. W warunk­ach słab­nącej deflacji, prze­chodzącej w ostat­nich miesią­cach w inflację, w 2016 r. wartości min­i­mum egzys­tencji wzrosły od 1,6% (gospo­darstwo z trójką dzieci) do 2,2% (gospo­darstwo dwo­jga emery­tów), co stanowi powrót do ten­dencji wzrostu wydatków.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Broda-Wysocki P., red. (2015a), Wysokość i struk­tura Progu Inter­wencji Soc­jal­nej. Raport wery­fika­cyjny, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
Broda-Wysocki P., red. (2015b), Wery­fikacja Progu Wspar­cia Dochodowego Rodzin, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996), Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
Goli­nowska S. (1996), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., Sowa A., Kurowski P., Broda-Wysocki P. (2016), Zagroże­nie ubóst­wem. Ewolucja zjawiska. Pol­ska i inne kraje, IPiSS, Warszawa.
GUS (2014), Ubóstwo eko­nom­iczne w Polsce w 2013 r., infor­ma­cja syg­nalna, GUS, Warszawa.
GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2013–2014, GUS Warszawa.
GUS (2016), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2015 r. (na pod­stawie budżetów gospo­darstw domowych), Opra­cow­anie syg­nalne, maj, Warszawa.
GUS (2017a), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2016 r. (na pod­stawie budżetów gospo­darstw domowych), Opra­cow­anie syg­nalne, czer­wiec, Warszawa.
GUS (2017b), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
GUS (2017c), Biule­tyn Statysty­czny, nr 1, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2017), Wpływ świad­czenia wychowaw­czego (500+) na ubóstwo na pod­stawie mikrosy­mu­lacji, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Jakub Nied­bal­ski (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
ISTOTA I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (s. 34–39)
Kul­tura orga­ni­za­cyjna stanowi jeden z pod­sta­wowych czyn­ników, jakie charak­teryzują i odróż­ni­ają insty­tucje od siebie. W ramach danej orga­ni­za­cji wyk­sz­tałca się określony zasób wartości, norm, czy dążeń, które nadają jej specy­ficzny ksz­tałt i spraw­iają, że jest ona rozpoz­nawalna na tle innych orga­ni­za­cji. Nie ma firmy, która nie posi­adałaby wyróż­ni­a­jącej ją kul­tury orga­ni­za­cyjnej. Mno­gość ele­men­tów i zróżni­cow­any ich splot tworzą struk­tury niepow­tarzalne, które nie mają swoich iden­ty­cznych odpowied­ników. Podob­nie ma się rzecz w przy­padku domów pomocy społecznej. Są to bowiem insty­tucje pod wieloma wzglę­dami podobne do siebie i wykazu­jące wiele cech wspól­nych. To sprawia, iż bardzo często trak­tuje się je w sposób niemalże mono­li­ty­czny, a każdą placówkę postrzega się jako kopię poprzed­niej. Fak­ty­cznie wiele jest podobieństw miedzy poszczegól­nymi domami, a niek­tóre ele­menty kon­struk­cyjne pow­tarzają się nieza­leżnie od tego, o jakim domu pomocy mówimy. Jed­nocześnie zróżni­cow­anie warunków i wielość zmi­en­nych wpły­wają na bogactwo ich odmi­en­ności. Możemy więc z jed­nej strony wskazać te cechy, które upodob­ni­ają do siebie owe placówki, a z drugiej wykazać szereg zasad­niczych różnic ist­nieją­cych między nimi.

Słowa kluc­zowe: kul­tura orga­ni­za­cyjna, dom pomocy społecznej, pomoc społeczna, bada­nia jakościowe

BIBLIOGRAFIA
Barańska B. (2012), Kul­tura orga­ni­za­cyjna w jed­nos­tkach ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego, Katow­ice.
Den­zin N.K., Lin­coln Y.S. (2000), Intro­duc­tion: The Dis­ci­pline and Prac­tice of Qual­i­ta­tive Research, w: Hand­book of Qual­i­ta­tive Research, Sec­ond Edi­tion, Sage, Thou­sand Oaks-London-New Delhi, p. 1–29.
Flick U. (2010) Pro­jek­towanie bada­nia jakoś­ciowego, PWN, Warszawa.
Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I., red. (2015), Kul­tura orga­ni­za­cji pub­licznych świad­czą­cych usługi społeczne: ori­en­tacje, uwarunk­owa­nia, efekty, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego, Katow­ice.
Goff­man E. (1975), Charak­terystyka insty­tucji total­nych, w: W. Der­czyński, A. Jasińska-Kania, J. Sza­cki (red.), Ele­menty teorii socjo­log­icznych. Mate­ri­ały do dziejów współczes­nej socjologii zachod­niej, PWN, Warszawa, s. 151–177.
Goff­man E. (2011), Insty­tucje totalne. O pac­jen­tach szpi­tali psy­chi­a­trycznych i mieszkań­cach insty­tucji total­nych, tłum. O. Waśkiewicz i J. Łaszcz, rec. wyd. W. Burszta, J. Sza­cki, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Sopot.
Her­manowski M., red. (2015), Kul­tura orga­ni­za­cyjna w służbach mundurowych: praca zbiorowa, WSUS, Poz­nań.
Konecki K. (1985), Kul­tura orga­ni­za­cyjna, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 3–4(98–99).
Konecki K. (1992), Nowi pra­cown­icy a kul­tura orga­ni­za­cyjna: studium folk­loru fab­rycznego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Kostera M., Kow­nacki S. (1996), Kierowanie zachowa­ni­ami orga­ni­za­cyjnymi, w: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teo­ria i prak­tyka, PWN, Warszawa, s. 397–450.
Kłóska I. (2005) Kul­tura orga­ni­za­cyjna w insty­tuc­jach pub­licznych, ATH, Bielsko-Biała.
Krzyszkowski J. (1997), Ele­menty orga­ni­za­cji i zarządza­nia w pomocy społecznej, Wydawnictwo Omega-Praksis, Łódź.
Nied­bal­ski J. (2013), Żyć i pra­cować w domu pomocy społecznej. Socjo­log­iczne studium inter­akcji per­son­elu z upośled­zonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Schein E.H. (1992) Orga­ni­za­tional cul­ture and lead­er­ship, 2nd ed., CA: Jossey Bass, San Fran­cisco.
Sitko-Lutek A., red. (2014), Kom­pe­tencje i kul­tura orga­ni­za­cyjna przed­siębiorstw w per­spek­ty­wie między­nar­o­dowej, UMCS, Lublin.
Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J. (1994), Życie codzi­enne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Insty­tutu Filo­zofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Tarkowska E. (1997), Ludzie w insty­tucji total­nej. Przy­padek domów pomocy społecznej, w: E. Zakrzewska-Manterys, A. Gus­tavs­son (red.), Upośledze­nie w społecznym zwier­ci­a­dle, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
Witkowska B. (2005), Osobowoś­ciowe uwarunk­owa­nia postaw pra­cown­ików domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeni­ami psy­chicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Zie­le­niewski J. (1981), Orga­ni­za­cja i zarządzanie, PWN, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2017

THE DISPUTE ABOUT THE WELFARE STATE CONTINUED. FROM EXPANSION TO FINANCIAL STABILITY AND EFFICIENCY Wik­tor Rutkowski
SOCIAL RIGHTS IN EUROPEAN SOCIAL CHARTER AND ECONOMIC CONDITIONSJerzy Wratny
THE CONCEPT OF THE STATE AS EMPLOYER OF LAST RESORT IN THE CONTEXT OF MODERN MONEY THEORY Robert Huter­ski
A FEW COMMENTS ABOUT REMUNERATION OF YOUNG WORKERS EMPLOYED FOR VOCATIONAL TRAINING Izabela Jakubowska
OUT OF THE SHADOWS: THE REFUGEE POLICY IN THE SITUATION OF CRISIS Paweł Kubicki, Mikołaj Pawlak, Adri­ana Mica, Anna Horo­lets
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR DECEMBER OF 2016 – Piotr Kurowski
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2016 – Piotr Kurowski
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS IN 2016 – Piotr Kurowski

FROM THE RESEARCH AND STUDIES
ESSENCE AND DIVERSITY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN SOCIAL WELFARE HOMESJakub Nied­bal­ski

AD: XIXTH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUE AND SOCIAL POLICY
DIARY OF SOCIAL POLICY

Wik­tor Rutkowski (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
THE DISPUTE ABOUT THE WELFARE STATE CONTINUED. FROM EXPANSION TO FINANCIAL STABILITY AND EFFICIENCY (s. 1–9)
The chal­lenge for the social poli­cies of the Euro­pean Union is to adapt the tra­di­tional struc­tures and insti­tu­tions of the wel­fare state to the dynamic eco­nomic and social changes of the last decades. Due to the exten­sive scope of this issue, this arti­cle is lim­ited to two areas of the wel­fare state of key impor­tance for pub­lic finance and social secu­rity – the pen­sion sys­tem and the health care sys­tem. The main con­cerns are: (a) threats to the finan­cial sta­bil­ity and ade­quacy of the pen­sion sys­tem and strate­gies to counter these threats; (b) the process of reform­ing health care sys­tems in terms of orga­ni­za­tion, man­age­ment and fund­ing to improve their effectiveness.

Key­words: wel­fare state, social expen­di­tures, pen­sion sys­tem, health care system

Jerzy Wratny (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
SOCIAL RIGHTS IN EUROPEAN SOCIAL CHARTER AND ECONOMIC CONDITIONS (s. 10–13)
Con­cept of social human rights has been pre­sented in this study in rela­tion to the civic rights. Euro­pean Social Char­ter rat­i­fied by Poland as well as Revised Euro­pean Social Char­ter signed but not yet rat­i­fied are fun­da­men­tal source in Euro­pean order of human social rights. Two key social rights i.e. right to work and right to fair remu­ner­a­tion have been broader dis­cussed. The author has paid spe­cial atten­tion to eco­nomic con­di­tions con­nected with imple­men­ta­tion of par­tic­u­lar rules of Char­ter con­sid­er­ing the sit­u­a­tion in Poland. It has been stressed that some progress is noticed in social rights pro­mo­tion in many fields, what jus­ti­fies the rat­i­fi­ca­tion of Revised Social Chanter, by the Pol­ish authorities.

Key­words: social human rights, Euro­pean Social Char­ter, right to work, right to fair remuneration

Robert Huter­ski (PhD, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Torun)
THE CONCEPT OF STATE AS EMPLOYER OF LAST RESORT IN THE CONTEXT OF MODERN MONEY THEORY (s. 14–18)
The con­cept of the Employer of Last Resort (ELR) is so strongly bound up with the Mod­ern Money The­ory (MMT) that they can be treated as two pil­lars of the sin­gle idea. The MMT has to pro­vide finan­cial fea­si­bil­ity of ELR, and ELR is designed to sup­port price sta­bil­ity within MMT by set­ting ELR wage level as the most impor­tant price in the whole pyra­mid of prices in the econ­omy. ELR sup­ported by MMT is to enable social objec­tive of full employ­ment and in the same time to ensure sta­bil­ity of pur­chas­ing power of the national cur­rency.
Numer­ous detailed assump­tions ELR and MMT give rise to con­tro­versy within sci­en­tific world, even inside neokey­ne­sian school to which these ideas belong. The power of con­tro­versy seems to grow along with acquir­ing of polit­i­cal influ­ence by rep­re­sen­ta­tives of ELR and MMT. But these con­cepts are strongly shaped by eco­nomic and social char­ac­ter­is­tics of the United States and because of that it faces a lot of sys­temic obsta­cles in case of an attempt to imple­ment them both in Poland and in another coun­tries of the Euro­pean Union.

Key­words: money, employ­ment, Employer of Last Resort, Mod­ern Money The­ory, neo-keynesian the­ory, char­tal­ism

Izabela Jakubowska (Mas­ter, Chair of the Labour Law and Social Law, The Fac­ulty of Law and Admin­is­tra­tion of the Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity in Poz­nan)
A FEW COMMENTS ABOUT REMUNERATION OF YOUNG WORKERS EMPLOYED FOR VOCATIONAL TRAINING (s. 18–22)
The arti­cle deals with issues related to the remu­ner­a­tion of young work­ers employed for voca­tional train­ing. This issue is com­plex and mul­ti­thread, but in the­ory and in prac­tice it is skipped. First of all the author set her­self a goal to draw atten­tion to the sit­u­a­tion of youth­ful, ques­tion­ing the cur­rent rates of salaries for this cat­e­gory of providers, which dif­fer sig­nif­i­cantly from inter­na­tional stan­dards. The ana­lyzes are car­ried out in the con­text of human dig­nity, fair salary, eco­nomic value, qual­ity and quan­tity of work, expe­ri­ence and qual­i­fi­ca­tions which may be cause to dif­fer­ent from the adult work­ers shap­ing remu­ner­a­tion for youth workers.

Key­words: youth worker, voca­tional train­ing, salary, fair remu­ner­a­tion

Paweł Kubicki (PhD, War­saw School of Eco­nom­ics)
Mikołaj Pawlak (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
Adri­ana Mica (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
Anna Horo­lets (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
OUT OF THE SHADOWS: THE REFUGEE POLICY IN THE SITUATION OF CRISIS (s. 22–28)
The arti­cle offers an overview of the Euro­pean and Pol­ish refugee pol­icy before the so called refugee cri­sis of 2015 and the reac­tions to what has been defined as a crit­i­cal sit­u­a­tion. Prior to 2015 refugee pol­icy has been car­ried out in the sphere of pub­lic igno­rance and has not been an issue of pub­lic debate. In Poland this pro­moted the tech­no­cratic man­age­ment and imple­men­ta­tion of the EU pol­icy. Step­ping of the issue out of the shad­ows and the ensu­ing inter­est of pub­lic opin­ion resulted in the con­struc­tion of exile as a social prob­lem that calls for urgent pol­icy mak­ing efforts. The dom­i­nant fram­ing of its sub­ject mat­ter for the emer­gent Pol­ish refugee pol­icy has been secu­rity, while human­i­tar­ian con­cerns has been back­grounded. Step­ping out of the igno­rance sphere facil­i­tated active reform, yet it also made some pol­icy sub­ject mat­ter fea­tures to fall into the sphere of ignorance.

Key­words: refugee pol­icy, migra­tion cri­sis, ignorance

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR DECEMBER OF 2016 (s. 28–30)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of Decem­ber of 2016. The last month of the year brought an increase in bas­kets value from 1.3% for a sin­gle per­son in retire­ment age to 2.7% in a house­hold with three chil­dren. These increases in bas­ket costs partly cor­re­sponded to price increases (CPI).

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2016 (s. 30–31)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets based on aver­age prices of 2016. Social min­i­mum val­ues return to the path of growth. The main growth fac­tor was a higher food bas­ket, whose dynam­ics was higher than the CPI. The cost of hous­ing also grew (albeit mod­estly), despite a slight drop in the CPI in this group.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS IN 2016 (s. 32–33)
Sub­sis­tence min­i­mum is defined as the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to sur­vive. The arti­cle presents the esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum bas­kets – index which is used to mea­sure the extreme poverty – for 2016. In con­di­tion of weak­en­ing defla­tion, the esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum have increased from 1,6% (fam­ily with 3 chil­dren) to 2,2% (house­hold in retire­ment age).

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Jakub Nied­bal­ski (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
ESSENCE AND DIVERSITY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN SOCIAL WELFARE HOMES (s. 34–39)
Orga­ni­za­tional cul­ture is one of the basic fac­tors that char­ac­ter­ize and dif­fer­en­ti­ate insti­tu­tions. A spe­cific group of val­ues, stan­dards or goals is devel­oped within a given orga­ni­za­tion, pro­vid­ing it with a par­tic­u­lar shape and ren­der­ing it rec­og­niz­able when com­pared to other orga­ni­za­tions. There are no com­pa­nies with­out any dis­tin­guish­ing orga­ni­za­tional cul­ture. Mul­ti­tude of ele­ments and dif­fer­ent ways of their entan­gle­ment com­pose unique struc­tures that have no iden­ti­cal equiv­a­lents. The thing is sim­i­lar in case of social wel­fare homes. These insti­tu­tions are sim­i­lar in many terms, prov­ing a lot of com­mon fea­tures. There­fore, they are fre­quently treated in an almost mono­lithic man­ner, and each facil­ity is seen as a copy of the pre­vi­ous one. It is true that there are numer­ous sim­i­lar­i­ties between dif­fer­ent social wel­fare homes, and some struc­tural ele­ments repeat regard­less the type of the social wel­fare home we talk about. At the same time, dif­fer­en­ti­a­tion of con­di­tions and mul­ti­tude of vari­ables influ­ence rich­ness of their dif­fer­ence. Thus, on one hand we can point to those fea­tures that make those facil­i­ties sim­i­lar, and on the other we can present a series of pro­found dif­fer­ences between them.

Key­words: orga­ni­za­tional cul­ture, social wel­fare home, social wel­fare, qual­i­ta­tive research

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót