Nr 10 (523) 2017

Spis treści 10/2017

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

INNOWACJE W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STARSZYCH BEZROBOTNYCHMonika Mak­sim, Zenon Wiśniewski
GDZIE SENIOROM ŻYJE SIĘ NAJLEPIEJ? ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH W POLSCE Karolina Lewandowska-Gwarda, Witold Olszewski
DEFICYT FINANSÓW EMERYTALNYCH W POLSCE I JEGO PODŁOŻE – Teresa H. Bed­nar­czyk, Maciej Raszewski
SKUTKI FINANSOWE OBNIŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO WOBEC ZASADY ZDEFINIOWANEJ SKŁADKI – Kamil Berra­hal
EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMUGWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” NA POLSKIM RYNKU PRACYDamian Nor­wiński

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Lokalne zróżni­cow­anie śred­niego kosztu utrzy­ma­nia mieszkańców domów pomocy społecznej NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH 2013–2016 – Joanna Gwarda-Żurańska

RECENZJE
Zofia Czepulis-Rutkowska: INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO – rec. Maciej Żukowski

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Monika Mak­sim (dr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zenon Wiśniewski (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
INNOWACJE W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STARSZYCH BEZROBOTNYCH (s. 1–7)
W artykule zaprezen­towano innowa­cyjne i nie­s­tandar­d­owe instru­menty, jakie wyko­rzys­tują pub­liczne służby zatrud­nienia do akty­wiz­a­cji społeczno-zawodowej starszych bezro­bot­nych w różnych kra­jach Unii Europe­jskiej, w tym również w Polsce. Szczególny nacisk położono na nakreśle­nie specy­fiki indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia oraz wykazanie słuszności stosowa­nia tej kon­cepcji w pro­ce­sie przy­wraca­nia do sfery zatrud­nienia osób, które doz­nają bezrobo­cia w starszym wieku. Na pod­stawie doświad­czeń opisy­wanych kra­jów pod­jęto również próbę sfor­mułowa­nia rekomen­dacji dla poli­tyki rynku pracy w Polsce, których wdroże­nie przy­czyniłoby się do poprawy jakości obsługi klien­tów w wieku 50+ oraz do uzyska­nia wyższych i trwal­szych efek­tów dzi­ałań pode­j­mowanych przez służby zatrud­nienia wobec tej grupy bezrobotnych.

Słowa kluc­zowe: akty­wiz­a­cja społeczno-zawodowa, starsi bezro­botni, innowa­cyjne instru­menty, zindy­wid­u­al­i­zowane pode­jś­cie, pub­liczne służby zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA
Dobre prak­tyki z kon­fer­encji region­al­nych pt. Jak wspierać skutecznie? Dobre prak­tyki w zakre­sie akty­wiz­a­cji zawodowej osób w wieku 50+ (2015), MPiPS, Warszawa, http://www.analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/50plus/dobre_praktyki_50+_konferencje-2015.pdf [dostęp 26.07.2017].
Europe 2020. Inte­grated guide­lines for the eco­nomic and employ­ment poli­cies of the Mem­ber States (2010), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, http://ec.europa.eu/europe2020/services/europe-2020-step-by-step/index_pl.htm#1 [dostęp 26.07.2017].
Euro­pean Com­mis­sion (2011), The role of pub­lic employ­ment ser­vices in extend­ing work­ing lives, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, Author B.J. Hake, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
Euro­pean Com­mis­sion (2012a), PES and older work­ers. Toolkit for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, Brus­sels, Author A. Scharle, http://www.budapestinstitute.eu/uploads/P2P_older_workers_toolkit_20120809.pdf [dostęp 26.07.2017].
Euro­pean Com­mis­sion (2012b), Peer review: PES and older work­ers. Com­par­a­tive paper, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, Brus­sels, Author M. Knuth, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
Hofacker D. (2015), In line or at odds with active labour mar­ket poli­cies? Indi­vid­ual retire­ment pref­er­ences in a chang­ing pen­sion land­scape, „Age­ing and Soci­ety”, V d. 35(7).
Kryńska E. (2015), Sre­brny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymy­wa­nia i przy­wraca­nia akty­wności zawodowej starze­ją­cych się zasobów pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7.
Kryńska E., Krzyszkowski J., red. (2013), Diag­noza obec­nej sytu­acji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport koń­cowy, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łodź.
Lager­strom J. (2011), How impor­tant are case­work­ers – and why? New evi­dence from Swedish employ­ment offices, IFAU Work­ing Paper no.10.
Lind­say (2010), In a Lonely Place. Social net­works, job­seek­ers and the expe­ri­ence of long-term unem­ploy­ment, „Social Pol­icy and Soci­ety”, Vol. 9, No. 1.
Model JOB­firmy. Opis pro­duktu innowa­cyjnego w ramach pro­jektu „JOB­firma jako model pracy z osobami bezro­bot­nymi 50+” (2014), Szczecińska Fun­dacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin.
OECD (2010), Rec­og­niz­ing Non-formal and Infor­mal Learn­ing, Paris.
Peer Review: PES and older work­ers, (2012), Bun­de­sagen­tur fur Arbeit: Host Coun­try PES Issues Paper, Nurn­berg, Ger­many, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
Schmid (2010), Non-standard Employ­ment and Labour Mar­ket Par­tic­i­pants. A Com­par­a­tive View of the Recent Devel­op­ment in Europe, IZA Dis­cus­sion Paper no. 5087

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Karolina Lewandowska-Gwarda (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Witold Olszewski (mgr, dok­torant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego)
GDZIE SENIOROM ŻYJE SIĘ NAJLEPIEJ? ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH W POLSCE (s. 7–13)
Polacy należą do najszy­b­ciej starze­ją­cych się społeczeństw Unii Europe­jskiej. Wzrost pop­u­lacji osób starszych rodzi wyzwa­nia nie tylko dla medy­cyny, ale także dla poli­tyki społecznej i gospo­dar­czej kraju. W dyskus­jach na temat poli­tyki senio­ral­nej coraz więcej uwagi poświęca się również zagad­nieniom z zakresu jakości życia osób w podeszłym wieku. Celem artykułu jest przestrzenno-czasowa anal­iza jakości życia seniorów w Polsce. W bada­niu wyko­rzys­tano bogaty zestaw zmi­en­nych eko­nom­icznych, społecznych, środowiskowych oraz z zakresu opieki zdrowot­nej w celu opra­cow­a­nia miernika jakości życia osób w wieku 65+. Następ­nie zas­tosowano narzędzia eksplo­racyjnej anal­izy danych przestrzen­nych w celu iden­ty­fikacji zależności przestrzen­nych wys­tępu­ją­cych w ksz­tał­towa­niu się poziomu życia seniorów w Polsce. Anal­izy przeprowad­zono na pod­stawie danych statysty­cznych dla powiatów w roku 2010 i 2015.

Słowa kluc­zowe: jakość życia seniorów, tak­so­nom­iczny miernik roz­woju, anal­iza przestrzenna

BIBLIOGRAFIA
Antczak E. (2013), Przestrzenny tak­so­nom­iczny miernik roz­woju, „Wiado­mości Statysty­czne”, nr 7.
Bau­mann K. (2006), Jakość życia w okre­sie późnej dorosłości – dyskurs teo­re­ty­czny, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 14 (4).
Camp­bell A., Con­verse P.E., Rogers W.L. (1976), The qual­ity of Amer­i­can Life: per­cep­tion, eval­u­a­tion and sat­is­fac­tion, Rus­sel Sage Foun­da­tion, New York.
Cza­piński J., Panek T. (2015), Diag­noza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, „Con­tem­po­rary Eco­nom­ics. Quar­terly of Uni­ver­sity of Finance and Man­age­ment in War­saw”, No. 9(4).
Chib­nal J.T., Tait R.C. (1999), The qual­ity of scale: a pre­lim­i­nary study with chronic pain patients, „Psy­chol­ogy & Health”, No. 4.
Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Del­phi pro­ce­dure and rat­ing qual­ity of life fac­tors, Uni­ver­sity Cal­i­for­nia LA.
De Walden-Gałuszko K. (1993), Wyko­rzysty­wanie bada­nia jakości życia w psy­chi­a­trii. Pamięt­nik VII Gdańs­kich Dni Leczenia Psy­chi­a­trycznego, Gdańsk, s. 141–145.
Gałuszka M. (2006), Jakość życia seniora. Przegląd wybranych kon­cepcji i metod bada­nia, w: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starze­nie się jako doświad­cze­nie jed­nos­tek i zbiorowości ludz­kich, Zakład Demografii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111–118.
Gotowska M., Jakubczak A. (2012), Zas­tosowanie wybranych metod do oceny zróżni­cow­anie poziomu życia lud­ności w Polsce, IX Kon­gres Ekon­o­mistów Pol­s­kich, Warszawa, online, http://www.pte.pl/kongres/referaty/ [dostęp 20.02.2017].
Gra­jew­ska M. (2013), Tak­so­nom­iczna anal­iza przestrzen­nego zróżni­cow­a­nia poziomu roz­woju społeczno-gospodarczego w Polsce w lat­ach 2003–2009, „Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego”, nr 786, s. 49–58.
GUS (2016), Prog­noza lud­ności na lata 2014–2050, online, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014–2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [dostęp 2.03.2017].
Hal­icka M. (2004), Satys­fakcja życiowa ludzi starych, Akademia Medy­czna w Białym­stoku, Białys­tok, s. 34–40.
Hell­wig Z. (1968), Zas­tosowanie metody tak­so­nom­icznej do typo­log­icznego podzi­ału kra­jów ze względu na poziom ich roz­woju oraz zasoby i struk­turę wyk­wal­i­fikowanych kadr, „Przegląd Statysty­czny”, nr 4.
Jaworowska-Obłój Z., Skuza B. (1986), Poję­cie wspar­cia społecznego i jego funkcje w bada­ni­ach naukowych, „Przegląd Psy­cho­log­iczny”, nr 29.
Krakowiak-Bal A. (2005), Wyko­rzys­tanie wybranych miar syn­te­ty­cznych do budowy miary roz­woju infra­struk­tury tech­nicznej, „Infra­struk­tura i Ekolo­gia Terenów Wiejs­kich”, nr 3.
Leszczyńska-Rejchert A. (2006), Człowiek starszy i jego wspo­ma­ganie – w stronę ped­a­gogiki i starości, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsz­tyn, s. 170–172.
Malina A., Zeliaś A. (1997), O budowie tak­so­nom­icznej miary jakości życia, „Tak­sono­mia”, Zeszyt 4, s. 238–262.
Matras-Bolibok A. (2013), Region­alne rozmieszcze­nie kap­i­tału ludzkiego w Polsce, „Annales Uni­ver­si­tatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polo­nia”, XLVII, 1, s. 97–106.
Mularska-Kucharek M., Wik­torow­icz J. (2012), Jakość życia mieszkańców Łodzi. Wymiar subiek­ty­wny, „Stu­dia Region­alne i Lokalne”, nr 2 (48).
Peace S.M. (1990), Research­ing social geron­tol­ogy. Con­cepts, meth­ods and issues, SAGE Pub­li­ca­tions, Lon­dyn, s. 165–177.
Pietrzak M.B. (2014), Tak­so­nom­iczny miernik roz­woju (TMR) z uwzględ­nie­niem zależności przestrzen­nych, „Przegląd Statysty­czny”, R. LXI, z. 2.
Power M., Bullinger M., Harper A. (1999), The Word Orga­ni­za­tion WHOQOL-100: Test of the uni­ver­sal­ity of qual­ity of life in 15 dif­fer­ent cul­tural groups world­wide, „Health Psy­chol­ogy”, No. 18(5).
Rom­nay D.M. (2002), A struc­tural analy­sis of health related qual­ity of life dimen­sions, „Human Rela­tions”, No. 45.
Schip­per H. (1996), Qual­ity of life stud­ies. Def­i­n­i­tions and con­cep­tual issues, w: B. Spilker B. (ed.), Qual­ity of life and phar­ma­coeco­nom­ics in clin­i­cal tri­als, Lippincott-Raven Pub­lish­ers, Philadel­phia, s. 11–23.
Trafi­ałek E. (2006), Starze­nie się i starość. Wybór tek­stów z geron­tologii społecznej, Wydawnictwo Uczel­ni­ane Wszech­nica Świę­tokrzyska, Kielce, s. 34–44.
Tor­rance G.W. (1987), Util­ity approach to mea­sur­ing health-related qual­ity of life, „Jour­nal of Chronic Dis­eases”, No. 40.
Wierzbicka A. (2013), Deter­mi­nanty zdrowia – anal­iza tak­so­nom­iczna deter­mi­nant stanu zdrowia starszej sub­pop­u­lacji kra­jów europe­js­kich, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis Folia Oeco­nom­ica”, nr 297.
WHO (1993), Report of WHOQOL Focus Group Work, Geneva.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia, ekonomia

Teresa H. Bed­nar­czyk (prof., Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Maciej Raszewski (mgr, dok­torant na Wydziale Eko­nom­icznym Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
DEFICYT FINANSÓW EMERYTALNYCH W POLSCE I JEGO PODŁOŻE (s. 13–19)
Ubez­pieczenia społeczne, w tym emery­talne są instru­mentem poli­tyki państwa. Ich efek­tem jest między­pokole­niowa redys­try­bucja dochodów, a główna zasada ich funkcjonowa­nia opiera się na sol­i­darności społecznej, a nie na rachunku eko­nom­icznym. Defi­cyt fun­duszu emery­tal­nego jest nat­u­ralną kon­sek­wencją niez­bi­lan­sowa­nia dochodów i wydatków emery­tal­nych i jest automaty­cznie pokry­wany z budżetu państwa. Finanse emery­talne w Polsce charak­teryzują się per­ma­nentną nierównowagą finan­sową. Głównym celem artykułu jest anal­iza rozmi­arów defi­cytu fun­duszu ubez­pieczeń emery­tal­nych w lat­ach 1999–2016 oraz najważniejszych czyn­ników go ksz­tał­tu­ją­cych. Celem dodatkowym jest określe­nie wpływu ostat­niego obniże­nia wieku emery­tal­nego na rozmi­ary tego defi­cytu w kole­jnych lat­ach. Główna metoda badaw­cza to stu­dia lit­er­atury kra­jowej i zagranicznej oraz anal­iza danych statysty­cznych.
W kon­kluzji koń­cowej stwierd­zono, że obecna i prog­no­zowana wielkość defi­cytu, mimo stałej ten­dencji wzros­towej, nie powinna stanowić zagroże­nia dla sta­bil­ności budżetu i wzrostu gospo­dar­czego. Sto­sunek defi­cytu fun­duszu emery­tal­nego do Pro­duktu Kra­jowego Brutto pozostaje na sta­bil­nym i akcep­towal­nym poziomie.

Słowa kluc­zowe: finanse emery­talne, defi­cyt ubez­pieczeń emery­tal­nych, wiek emerytalny

BIBLIOGRAFIA
Ancy­parow­icz G. (2014), Przy­czyny naras­ta­nia defi­cytu Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych, „Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego”, nr 802.
Aus­tralian Cen­tre For Finan­cial Stud­ies & Mer­cer (2015), Mel­bourne Mer­cer Global Pen­sion Index – Can Pen­sion Sys­tems Koop Deliv­er­ing, Mel­bourne.
Bed­nar­czyk T. (2016), Rodzaje ubez­pieczeń, w: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubez­pieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
Euro­stat (2015), Peo­ple in the EU: who are we and how do we live?, Luk­sem­burg.
Góra M. (2014), Cele reformy emery­tal­nej i rola Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych w ich real­iza­cji w XXI wieku, w: K. Frieske, E. Przy­chodaj (red.), Ubez­pieczenia społeczne w pro­ce­sie zmian, ZUS, Warszawa.
Holz­mann R., Guven U. (2009), Ade­quacy of retire­ment income after pen­sion reforms in cen­tral, east­ern, and south­ern Europe – eight coun­tries stud­ies, The World Bank, Waszyn­g­ton.
Łańcucki J. (1993), Finanse ubez­pieczeń gospo­dar­czych, Pol­text, Warszawa.
Pacud R. (2015), Różni­cow­anie wysokości składki ze względu na charak­ter i częs­totli­wość wys­tępowa­nia ryzyka soc­jal­nego, w: K. Śle­bzak (red.), Składki na ubez­pieczenia społeczne, ZUS, Warszawa-Poznań.
Spra­woz­danie z wyko­na­nia ustawy budże­towej z lat 1999–2016 (online), Min­is­terstwo Finan­sów, www.mf.gov.pl [dostęp 9.06.2017].
Wantoch-Rekowski J. (2015), Składki na ubez­pieczenia społeczne w sys­temie finan­sowa­nia ubez­pieczeń społecznych i w sys­temie finan­sów pub­licznych – wybrane zagad­nienia prawno­fi­nan­sowe, w: K. Śle­bzak (red.), Składki na ubez­pieczenia społeczne, ZUS, Warszawa-Poznań.
Weaver K. (2015), Pol­icy feed­back and pen­sion pol­icy change, w: C. Torp (ed.), Chal­lenges of aging – pen­sions, retire­ment and gen­er­a­tional jus­tice, Pal­grave MacMil­lan, Nowy Jork.
Wielo­letni plan finan­sowy państwa na lata 2017–2020 (2017), Rada Min­istrów, Warszawa.
Wik­torow A. (2013), Czy możliwe są oszczęd­ności w sys­temie emery­tal­nym i ren­towym, w: Równowaga eko­nom­iczna sys­temów emery­tal­nych, ZUS, Warszawa.
Zalewska H. (2012), Finan­sowanie emery­tur z sys­temu repar­ty­cyjnego w świ­etle prog­noz Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emery­talny, PSUS, Kaz­imierz Dolny.
ZUS (2016), Prog­noza wpły­wów i wydatków fun­duszu emery­tal­nego do 2060 roku, Warszawa.
ZUS (2017a), Infor­ma­cja z wyko­na­nia planów finan­sowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS za lata 1999–2016, http://bip.zus.pl [dostęp 15.05.2017].
ZUS (2017b), Prog­noza wpły­wów i wydatków Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych na lata 2018–2022, Warszawa.
Żukowski M. (2014), Eko­nom­iczne aspekty ubez­pieczeń społecznych, w: K. Frieske, E. Przy­chodaj (red.), Ubez­pieczenia społeczne w pro­ce­sie zmian, ZUS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Kamil Berra­hal (mgr, dok­torant na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim)
SKUTKI FINANSOWE OBNIŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO WOBEC ZASADY ZDEFINIOWANEJ SKŁADKI (s. 19–25)
Przy­wróce­nie w Polsce wieku emery­tal­nego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nastąpiło 1 października 2017 r. W artykule przeanal­i­zowano skutki finan­sowe obniże­nia wieku emery­tal­nego w zakre­sie wypłaty świad­czeń w sys­temie zdefin­iowanej składki. Wnioski z anal­izy można odnieść do ubez­pieczenia emery­tal­nego, w którym wysokość emery­tury usta­lana jest przez podzie­le­nie zwalo­ry­zowanej kwoty składek, kap­i­tału początkowego oraz stanu sub­konta przez śred­nie dal­sze trwanie życia dla danej osoby. W sys­temie zdefin­iowanej składki obniże­nie wieku emery­tal­nego nie prowadzi do wzrostu całkow­itych wydatków emery­tal­nych w pełnym hory­zon­cie cza­sowym. Powoduje nato­mi­ast presję budże­tową, zwięk­sze­nie zapotrze­bowa­nia na dotację z budżetu, prze­sunię­cie wypłaty środ­ków z dal­szej na bliższą przyszłość, co narusza równowagę między­pokole­niową z korzyś­cią dla pokole­nia pracu­jącego w dal­szej przyszłości i stratą pokole­nia pracu­jącego w bliższej przyszłości.

Słowa kluc­zowe: sys­tem emery­talny, wiek emery­talny, fun­dusz emery­talny, reformy społeczne

BIBLIOGRAFIA
Auer­bach A., Gokhale J., Kot­likoff L. (1994), Gen­er­a­tional Account­ing. A Mean­ing­ful Way to Eval­u­ate Fis­cal Pol­icy, „Jour­nal of Eco­nomic Per­spec­tives”, nr 1.
Barr N., Dia­mond P. (2008), Reform­ing pen­sions. Prin­ci­ples and pol­icy choices, Oxford Uni­ver­sity Press, Nowy Jork.
Berra­hal K. (2015), Różnorod­ność wskaźników walo­ryza­cji w ubez­piecze­niu emery­tal­nym w świ­etle celu i funkcji walo­ryza­cji, „Ubez­pieczenia Społeczne. Teo­ria i Prak­tyka”, nr 4.
Góra M. (2003), Sys­tem emery­talny, PWE, Warszawa.
GUS (2016), Emery­tury i renty w 2015 r., Warszawa.
Jędrasik-Jankowska I. (2017), Poję­cia i kon­strukcje prawne ubez­pieczenia społecznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Kłos B. (2015), Opinia mery­to­ryczna z dnia 22 grud­nia 2015 r. do prezy­denck­iego pro­jektu ustawy o zmi­anie ustawy o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych oraz niek­tórych innych ustaw, druk sej­mowy nr 62, Warszawa.
Piotrowski J. (2016), Zabez­piecze­nie społeczne. Prob­lematyka i metody, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Prezy­dencki pro­jekt z dnia 29 listopada 2015 r. ustawy o zmi­anie ustawy o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych oraz niek­tórych innych ustaw (2015), druk sej­mowy nr 62, Warszawa.
Ruzik-Sierdzińska A. (2016), O zmi­anach wieku emery­tal­nego w Polsce, anal­iza, Insty­tut Oby­wa­tel­ski, wrze­sień.
Rzą­dowy pro­jekt z dnia 20 kwiet­nia 2012 r. ustawy o zmi­anie ustawy o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych oraz niek­tórych innych ustaw (2012), druk sej­mowy nr 329, Warszawa.
Set­ter­gren O. (2003), Finan­cial and Inter-generational Bal­ance? An intro­duc­tion to how the new Swedish pen­sion sys­tem man­ages con­flict­ing ambi­tions, „NFT”, nr 2.
Szpor G. i in., red. (2016), Sys­tem ubez­pieczeń społecznych. Zagad­nienia pod­sta­wowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Szukalski P. (2000), Rachunkowość gen­er­a­cyjna, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Zie­le­niecki M. (2015), Kilka reflek­sji na temat pod­wyższenia wieku emery­tal­nego w Polsce (na mar­gin­e­sie wyroku Try­bunału Kon­sty­tucyjnego w sprawie K 43/120), „Gdańskie Stu­dia Prawnicze”, t. 33.
ZUS (2016a), Ważniejsze infor­ma­cje z zakresu ubez­pieczeń społecznych. 2015 r., Warszawa.
ZUS (2016b), Zielona księga. Przegląd emery­talny 2016 – Bez­pieczeństwo dzięki odpowiedzial­ności, Warszawa.

Dziedziny naukowe: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Damian Nor­wiński (mgr, dok­torant Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego)
EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMUGWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” NA POLSKIM RYNKU PRACY (s. 26–32)
Celem artykułu jest wery­fikacja staw­ianej w artykule tezy, że wdrażany przez Pol­skę od 2014 r. europe­jski pro­gram „Gwarancje dla Młodzieży” z per­spek­tywy swo­jego trzylet­niego funkcjonowa­nia wpłynął na poprawę sytu­acji młodych Polaków na lokalnych rynkach pracy. Dostępne dane statysty­czne oraz raporty MRPiPS posłużyły do anal­izy wskaźników bezrobo­cia i akty­wiz­a­cji młodzieży i stanow­iły tło dla pogłębionej na pod­stawie dostęp­nych badań i lit­er­atury oceny sytu­acji bezro­bot­nej młodzieży na rynku pracy. Ważnym źródłem infor­ma­cji są zebrane w rapor­tach i opra­cow­a­ni­ach anal­izy dzi­ałań pode­j­mowanych przez resort pracy i pub­liczne służby zatrud­nienia oraz ocena ich efek­tów w zakre­sie real­iza­cji pro­gramów akty­wiz­a­cji młodzieży na rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, młodzież, rynek pracy, młodzież NEET, pro­gram „Gwarancje dla Młodzieży”

BIBLIOGRAFIA
Boni M., Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kance­laria Prezesa Rady Min­istrów, Warszawa.
Choudhry M.T., Marelli E. Sig­norelli M. (2010), Youth Unem­ploy­ment and the Impact of Finan­cial Crises, XXV Con­vegno Nazionale di Econo­mia del Lavoro Uni­ver­si­tadegli Studi G. D’Annunzio, Chieti-Pescara.
Gór­niak J. (2015), (Nie)wykorzystany potenc­jał. Szanse i bari­ery na pol­skim rynku pracy. Raport pod­sumowu­jący V edy­cję badań BKL z 2014 r., PARP, Warszawa-Kraków.
GUS (2017), Kwartalna infor­ma­cja o rynku pracy, Warszawa.
Jelonek M., Kasperek K., Magierowski M. (2015), Młodzi na rynku pracy – pra­cown­icy, przed­siębiorcy, bezro­botni, PARP, Warszawa.
Kryńska E. (2008), Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja, w: E. Sulima (red.), Rynek pracy a edukacja, Wyd. Uni­w­er­sytetu Biało­s­tock­iego, Białys­tok.
Kryńska E. (2011), Absol­wenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczeki­wa­nia i rzeczy­wis­tość, w: K. Jędral­ska, J. Bernais (red.), Kom­pe­tencje absol­wen­tów studiów eko­nom­icznych. Per­spek­tywa biz­nesu i nauki, Prace Naukowe UE, Katow­ice.
Komu­nikat Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady, Europe­jskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2016), Gwarancja dla Młodzieży i inic­jatywa na rzecz zatrud­nienia ludzi młodych trzy lata później {SWD(2016) 323 final} {SWD(2016) 324 final}.
Męcina J. (2001), Absol­went na rynku pracy: anal­iza społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunk­owań startu zawodowego młodzieży w Polsce w lat­ach dziewięćdziesią­tych, IPS UW, Wyd. Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Męcina J. (2014), „Gwarancje dla młodzieży” jako wspólna inic­jatywa państw UE na rzecz poprawy sytu­acji ludzi młodych na rynku pracy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 26(3).
MRPiPS (2016), Real­iza­cja Gwarancji dla Młodych w Polsce w 2015 roku, Warszawa.
MRPiPS, MiR (2014), Plan real­iza­cji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, Warszawa.
Piróg D. (2012), Aspiracje i plany zawodowe młodzieży aka­demick­iej w Polsce na przykładzie stu­den­tów geografii, w: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przy­go­towanie zawodowe młodych ped­a­gogów, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Rysz-Kowalczyk B. (2002), Leksykon poli­tyki społecznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Sta­ni­aszek M. (2008), Młodzi na rynku pracy, Sto­warzysze­nie Łódka, Łódź.
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (2008), Poli­tyka społeczna, PWN, Warszawa.
MRPiPS (2017), Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce, raport miesięczny, Warszawa.
Poli­tyka zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików (2013), raport Insty­tutu Badań Eduka­cyjnych, IBE, Warszawa.
Zaręba P., Kępczyk R., Mis­z­tal J., Hadrian M., Bier­nat A. (2013), Współpraca szkół z pra­co­daw­cami. Przykład­owe rozwiąza­nia szkoła zawodowa szkołą pozy­ty­wnego wyboru, KOWEZiU, Warszawa.

STRONY INTERNETOWE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3215_en.htm [dostęp 4.10.2016].
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01) [dostęp 22.04.2013].
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_en.htm [04.02.2015].
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0646&from=EN [dostęp 04.10.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Joanna Gwarda-Żurańska (mgr, dok­toran­tka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Uni­w­er­sytetu Łódzkiego)
LOKALNE ZRÓŻNICOWANIE ŚREDNIEGO KOSZTU UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH 2013–2016 (s. 33–39)
Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej są prob­le­mami początków XXI wieku. Jed­nym z nich jest zapewnie­nie całodobowej opieki w odpowied­nich warunk­ach wszys­tkim potrze­bu­ją­cym niesamodziel­nym. W artykule przed­staw­iono zasady funkcjonowa­nia domów pomocy społecznej w Polsce, w szczegól­ności pod kątem ich finan­sowa­nia. Przeanal­i­zowano średni koszt utrzy­ma­nia mieszkańców w domach pomocy społecznej wojew­ództwa łódzkiego oraz koszty, jakie ponoszą gminy w związku z dofi­nan­sowaniem pobytów w placówkach stacjonarnych w całej Polsce. Przy­bliżono prob­lemy związane z finan­sowaniem placówek całodobowego pobytu.

Słowa kluc­zowe: opieka dłu­goter­mi­nowa, domy pomocy społecznej, średni koszt utrzy­ma­nia mieszkańca domu pomocy społecznej

BIBLIOGRAFIA
Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, CRZL, Warszawa, http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf [dostęp 16.08.2016].
GUS (2014), Stan i struk­tura lud­ności oraz ruch nat­u­ralny w przekroju tery­to­ri­al­nym w 2013 roku, Warszawa.
GUS (2015a), Stan i struk­tura lud­ności oraz ruch nat­u­ralny w przekroju tery­to­ri­al­nym w 2014 roku, Infor­ma­cje i opra­cow­a­nia statysty­czne, Warszawa.
GUS (2015b), Sytu­acja gospo­darstw domowych w 2014 r. w świ­etle wyników bada­nia budżetów gospo­darstw domowych, Notatka infor­ma­cyjna, Warszawa.
GUS (2016), Stan i struk­tura lud­ności oraz ruch nat­u­ralny w przekroju tery­to­ri­al­nym w 2015 roku, GUS, Warszawa.
Jachow­icz A (2006), Domy Pomocy Społecznej – konieczność czy może luk­sus. Sytu­acja DPS w świ­etle zmi­any ustawy o pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Spra­woz­danie z dzi­ałal­ności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 2015 (2016), MOPS w Łodzi, s. 18–19, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=332 [dostęp 20.08.2016].
MPiPS (2014), Spra­woz­danie MPiPS-03 za 2013 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-2013/ [dostęp 20.08.2016].
MPiPS (2015), Spra­woz­danie MPiPS-03 za 2014 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocyspolecznej/statystyka-za-rok-2014-a/ [dostęp 20.08.2016].
MPiPS (2016), Spra­woz­danie MPiPS-03 za 2015 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocyspolecznej/statystyka-za-rok-2015/ [dostęp 20.08.2016].
Ogłoszenia Starostów: Piotrkowskiego i Pajęcza­ńskiego z lat 2013–2016 w sprawie ustal­e­nia śred­niego miesięcznego kosztu utrzy­ma­nia mieszkańca w domach pomocy społecznej (online), https://docs.google.com/document/d/1engVYEA4ktQ4R1ikEOW-TRBm_9G8fXnIn3O79RfB_Y8/edit?usp=sharing [dostęp 20.08.2016].
Przy­byłka A. (2012), Sys­tem zabez­pieczenia społecznego wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce, w: Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції „Соціальна Політика Щодо Невиліковно Хворих”(15–16 березня 2012 p.).
Spra­woz­danie z dzi­ałal­ności Domu Pomocy Społecznej w Karoli­nowie za 2007 rok, (online), https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivkMSPhv7OAhXFVywKHT5ZAH8QFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.powiat-plonski.pl%2Findex2.php%3Fcmd%3Dzawartosc%26opt%3Dpokaz%26id%3D122%26lang%3D&usg=AFQjCNHZ93nWdZWFvrxTO1QKW1j0rKHwGg&cad=rja [dostęp 5.08.2016].
Wyporska-Frankiewicz J. (2015), Wyzwa­nia sto­jące przed admin­is­tracją w zakre­sie real­iza­cji obow­iązku zapewnienia opieki w domu pomocy społecznej. Zagad­nienia wybrane, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/16522/7_156_pdf_INNOWACJE%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp 20.08.2016].
Zarządzenia starostów i prezy­den­tów miast z lat 2013–2016 w sprawie ustal­e­nia śred­niego miesięcznego kosztu utrzy­ma­nia mieszkańca w domach pomocy społecznej, (online), https://docs.google.com/document/d/1engVYEA4ktQ4R1ikEOW-TRBm_9G8fXnIn3O79RfB_Y8/edit?usp=sharing [dostęp 20.08.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, finanse


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2017

INNOVATIVE MEASURES FOR ACTIVATION OF OLDER UNEMPLOYEDMonika Mak­sim, Zenon Wiśniewski
WHERE SENIORS LIVE BEST? SPATIAL DIVERSIFICATION OF LIFE QUALITY OF THE ELDERLY IN POLAND Karolina Lewandowska-Gwarda, Witold Olszewski
DEFICIT OF PENSION FINANCES IN POLAND AND ITS BACKGROUNDTeresa H. Bed­nar­czyk, Maciej Raszewski
LOWERING THE RETIREMENT AGE IN A DEFINED CONTRIBUTION SCHEME AND ITS FINANCIAL CONSEQUENCESKamil Berra­hal
EFFECTS OF IMPLEMENTING THEGUARANTEES FOR YOUTHPROGRAM ON THE POLISH LABOUR MARKETDamian Nor­wiński

FROM THE RESEARCH AND STUDIES
LOCAL DIFFERENTIATION ACCORDING TO AVERAGE UPKEEPING OF THE WELFARE HOUSES ON THE EXAMPLE OF THE LODZ VOIVODESHIP IN THE YEARS 2013–2016 – Joanna Gwarda-Żurańska

BOOK REVIEWS
Zofia Czepulis-Rutkowska: SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS FOR THE ELDERLY AT THE BACKGROUND OF THE WELFARE STATE CHANGESReviewed by Maciej Żukowski

DIARY OF SOCIAL POLICY

Monika Mak­sim (PhD, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
Zenon Wiśniewski (Pro­fes­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
INNOVATIVE MEASURES FOR ACTIVATION OF OLDER UNEMPLOYED (s. 1–7)
The paper presents non-standard and inno­v­a­tive mea­sures for acti­va­tion of older unem­ployed in var­i­ous Euro­pean Union coun­tries, and in Poland. The main empha­sis was on show­ing dif­fer­ences between indi­vid­u­alised and stan­dard­ised pro­ce­dures accord­ing to ‘tar­get group’ used to fight unem­ploy­ment. The study con­cludes that in case of re-integration of unem­ployed older work­ers allo­ca­tion of active labour mar­ket mea­sures should fol­low a cus­tomised, indi­vid­u­alised approach. On the basis of dif­fer­ent coun­tries’ expe­ri­ences, sev­eral rec­om­men­da­tions for Pol­ish labour mar­ket pol­icy have been for­mu­lated, which imple­mented should con­tribute to improv­ing qual­ity of pub­lic employ­ment ser­vice for unem­ployed 50+ and to ensure higher and last­ing employ­ment out­comes of active labour mar­ket pro­grams tar­geted to older job-seekers.

Key­words: acti­va­tion, older unem­ployed, inno­v­a­tive mea­sures, indi­vid­u­alised approach, pub­lic employ­ment services

Karolina Lewandowska-Gwarda (PhD, Uni­ver­sity of Łodz)
Witold Olszewski (mas­ter, PhD stu­dent, Fac­ulty of Eco­nom­ics and Soci­ol­ogy Uni­ver­sity of Łodz)
WHERE SENIORS LIVE BEST? SPATIAL DIVERSIFICATION OF LIVE QUALITY OF THE ELDERLY IN POLAND (s. 7–13)
Accord­ing to sta­tis­ti­cal data pub­lished by Euro­stat, Poles are among the fastest aging soci­eties in the Euro­pean Union. The increase in the elderly pop­u­la­tion poses chal­lenges not only for med­ical ser­vices, but also for social and eco­nomic pol­icy of the coun­try. Dis­cus­sions on the senior pol­icy focus increas­ingly also around issues con­cern­ing the qual­ity of life of the elderly. This paper aims at spatio-temporal analy­sis of liv­ing stan­dards of older peo­ple in Poland. The study uses rich set of eco­nomic, social, envi­ron­men­tal and health care data to develop a mea­sure of stan­dard of liv­ing for peo­ple age 65+. Exploratory spa­tial data analy­sis tools are imple­mented to iden­tify spa­tial rela­tions shap­ing the liv­ing stan­dards among the elderly in Poland. The study is car­ried out based on sta­tis­ti­cal data for povi­ats, in 2010 and 2015.

Key­words: senior pop­u­la­tion, liv­ing stan­dards, tax­o­nomic mea­sure of devel­op­ment, spa­tial analysis

Teresa H. Bed­nar­czyk (Pro­fes­sor, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
Maciej Raszewski (mas­ter, PhD stu­dent, Fac­ulty of Eco­nom­ics Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
DEFICIT OF PENSION FINANCES IN POLAND AND ITS BACKGROUND (s. 13–19)
Social insur­ances, includ­ing old-age insur­ances, are an instru­ment of state pol­icy. The inter­gen­er­a­tional redis­tri­b­u­tion of income demon­strates its action, and the main prin­ci­ple of their func­tion­ing is based on social sol­i­dar­ity, not on the eco­nomic cal­cu­la­tion. The pen­sion fund deficit is a nat­ural con­se­quence of the imbal­ance of pen­sion incomes and pen­sion expen­di­tures and is auto­mat­i­cally cov­ered by the state bud­get. Retire­ment pen­sion finances in Poland are char­ac­ter­ized by per­ma­nent finan­cial imbal­ances. The main pur­pose of this study is to ana­lyze the size of the pen­sion fund deficit in the years 1999–2016 and the most impor­tant fac­tors influ­enc­ing it. An addi­tional goal is the attempt to iden­tify the impact of the recent reduc­tion in retire­ment age on the size of this deficit in next years. The main research method con­sist of lit­er­a­ture stud­ies (domes­tic and for­eign) as well as analy­sis of sta­tis­ti­cal data. It was con­cluded that the cur­rent and pro­jected deficit vol­ume, despite a steady upward trend, should not pose a threat to bud­get sta­bil­ity and eco­nomic growth. The ratio of the pen­sion fund deficit to the Gross Domes­tic Prod­uct remains at the sta­ble and accept­able level.

Key­words: pen­sion finance, pen­sion fund deficit, retire­ment age

Kamil Berra­hal (mas­ter, PhD stu­dent, Uni­ver­sity of War­saw)
LOWERING THE RETIREMENT AGE IN A DEFINED CONTRIBUTION SCHEME AND ITS FINANCIAL CONSEQUENCES (s. 19–25)
In 2013, Poland has increased the retire­ment age to 67 with a grad­ual step for men born in 1948–53 and women born in 1953–73. On 1 Octo­ber 2017, how­ever, the reform has been reversed back to 65 for men and 60 for women. The paper analy­ses qual­i­ta­tively the finan­cial effects of low­er­ing the retire­ment age for the pub­lic defined con­tri­bu­tion old-age pen­sion scheme (part of social insur­ance scheme), which cov­ers ca. 80 per­cent of pen­sion­ers in the coun­try. The reform does not increase the total expen­di­ture on retire­ment ben­e­fits of the social insur­ance fund in an infi­nite hori­zon analy­sis. It does, how­ever, aug­ment the fis­cal pres­sure by shift­ing the finan­cial bur­den from the dis­tant future to the near future, and nar­row­ing the work­ing pop­u­la­tion and extend­ing the pen­sioner pop­u­la­tion, thus act­ing in favour of dis­tant future gen­er­a­tions of tax­pay­ers on the expense of their predecessors.

Key­words: old-age pen­sion sys­tem, retire­ment age, pen­sion fund, wel­fare state reform

Damian Nor­wiński (mas­ter, PhD stu­dent, Insti­tute of Social Pol­icy Uni­ver­sity of War­saw)
EFFECTS OF IMPLEMENTING THEGUARANTEES FOR YOUTHPROGRAM ON THE POLISH LABOUR MARKET (s. 26–32)
This arti­cle deals with ver­i­fi­ca­tion of the the­sis, that imple­mented since 2014 The Euro­pean Youth Guar­an­tee Pro­gram, from the per­spec­tive of its three-year func­tion has improved the sit­u­a­tion of young Poles in local labor mar­kets. In this arti­cle sta­tis­ti­cal data and MRPPS reports were used to ana­lyze the unem­ploy­ment rates and acti­va­tion of young peo­ple on the labor mar­ket. An impor­tant ele­ment of the com­par­a­tive eval­u­a­tion of the pro­gram is devel­oped on the basis of a Euro­pean Com­mis­sion report on the Youth Guar­an­tee and Youth Employ­ment Ini­tia­tive three years on, which presents a qual­i­ta­tive and quan­ti­ta­tive analy­sis based on data col­lected from Mem­ber States, includ­ing Poland.

Key­words: unem­ploy­ment, youth, labor mar­ket, NEET, Guar­an­tees for Youth

Joanna Gwarda-Żurańska (mas­ter, PhD stu­dent, Fac­ulty of Eco­nom­ics and Soci­ol­ogy Uni­ver­sity of Łodz)
LOCAL DIFFERENTIATION ACCORDING TO AVERAGE UPKEEPING OF THE WELFARE HOUSES ON THE EXAMPLE OF THE LODZ VOIVODESHIP IN THE YEARS 2013–2016 (s. 33–39)
The prob­lems of the long term car­ing date from the begin­nings of the 21st cen­tury. One of them is to pro­vide a 24-hour car­ing under appro­pri­ate con­di­tions to all the peo­ple in need. The arti­cle presents the rules of the func­tion­ing of wel­fare houses in Poland, pay­ing spe­cial atten­tion to their financ­ing. The author analy­ses an aver­age cost of main­te­nance as well as the cost paid by com­mu­ni­ties in rela­tion to sub­si­diz­ing the stays in sta­tion­ary 24-hour facilities.

Key­words: long term care, wel­fare house, aver­age cost of main­te­nance res­i­dent wel­fare house

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót