Nr 11-12 (524-525) 2017

Spis treści 11–12/2017

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO A KOSZT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – Gertruda Uścińska
SZARA STREFA W SEKTORZE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE. POLSKA PERSPEKTYWA Marek Bed­narski
SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIESZKANIA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH O NISKICH I BARDZO NISKICH DOCHODACH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCEAndrzej Przymeński
CUDZOZIEMCY JAKO PACJENCI W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJSYTUACJA PRAWNAMaria Strzemieczna, Jacek ImielaWYBRANE ROZWIĄZANIA POLITYKI RODZINNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W TEORII
I W OPINII PRAKTYKÓWMarzena Ruszkowska
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2017 R. – Piotr Kurowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
CZYNNIKI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH. POPYT ZREALIZOWANY A POPYT POTENCJALNY. PRZYKŁAD BADAŃ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGOSabina Kubiciel-Lodzińska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SZCZEŚCIOGODZINNY DZIEŃ PRACY W SZWECJI: PRZESŁANKI, ROZWIĄZANIA I EFEKTYPiotr Maleszyk, Piotr Wetoszka

INFORMACJE
PRACOWNICY MIGRACYJNI NA RYNKU PRACYOCENA SYTUACJI Z PERSPEKTYWY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ EUROPYIwona Zakrzewska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO A KOSZT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (s. 1–6)
Prawo do zabez­pieczenia społecznego real­i­zowane jest przede wszys­tkim za pomocą sys­temu ubez­pieczeń społecznych – pod­sta­wowego pro­gramu pub­licznego real­izu­jącego zabez­piecze­nie społeczne w Polsce. Zada­nia z zakresu ubez­pieczeń społecznych real­izuje Fun­dusz Ubez­pieczeń Społecznych, czyli państ­wowy fun­dusz celowy, którego dys­po­nen­tem jest Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Jego środki przez­naczane są przede wszys­tkim na wypłatę świad­czeń z ubez­pieczeń społecznych. Real­iza­cja prawa do zabez­pieczenia społecznego ma konkretny wymiar finan­sowy. Odpowiedź na pytanie, ile kosz­tuje real­iza­cja tego prawa, wymaga sys­te­mowej anal­izy i oceny.

Słowa kluc­zowe: prawo do zabez­pieczenia społecznego, sys­tem ubez­pieczeń społecznych, Fun­dusz Ubez­pieczenia Społecznego, koszty

BIBLIOGRAFIA
Kijowski A., Pod­stawa i treść sto­sunku zatrud­nienia a obow­iązek ubez­pieczenia społecznego, „Przegląd Ubez­pieczeń Społecznych i Gospo­dar­czych” 2001, z. 10, s. 3 i n. (cz. I), z. 11, s. 3 i n. (cz. II).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, prawo, poli­tyka społeczna

Marek Bed­narski (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
SZARA STREFA W SEKTORZE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE. POLSKA PERSPEKTYWA (s. 7–10)
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia dwóch kwestii. Pier­wsza doty­czy przy­czyn, dla których szara strefa stanowi przestrzeń dającą szanse na funkcjonowanie zmar­gin­al­i­zowanym na for­mal­nym rynku fir­mom i zasobom siły roboczej. Druga doty­czy warunków skutecznego dzi­ała­nia mech­a­nizmów reg­u­la­cyjnych na tym obszarze. Wiodąca rola zostaje tu przyz­nana ist­niejącej sieci pow­iązań społecznych.

Słowa kluc­zowe: szara strefa, mikro i małe przed­siębiorstwa, insty­tucje for­malne, insty­tucje niefor­malne, sieć pow­iązań społecznych

BIBLIOGRAFIA
Bed­narski M. (2013), Szara strefa gospo­dar­cza a dobre rządze­nie w Polsce, w: J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, mon­i­torować i popraw­iać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Bed­narski M. (2016), Wysokość kosztów pracy i struk­tura zatrud­nienia w MŚP a dynamika szarej strefy w Polsce, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 292.
Burns P., Dewhurst J., eds. (1996), Small Busi­ness and Entre­pre­neur­ship, Macmil­lan Press, Lon­don.
Chmielewski P. (2011), Homo agens. Insty­tucjon­al­izm w naukach społecznych, Wydawnictwo Pol­text, Warszawa.
Fil­ipek K. (2013), Kap­i­tał sieciowy a rozwój nowej gospo­darki, w: S. Fel (red.), Gospo­darka społecznie zako­rzeniona, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Gra­novet­ter M. (1985), Eco­nomic Action and Social Struc­ture, „Amer­i­can Jour­nal of Soci­ol­ogy”, nr 91.
Grze­siuk K. (2015), Zako­rze­nie­nie społeczne gospo­darki. Kon­cepcja Marka Gra­novet­tera, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Kryńska E., red. (2015), Praca niere­je­strowana – charak­terystyka zjawiska w wojew­ództwie łódzkim, Region­alne Obser­wa­to­rium Rynku Pracy
w Łodzi, Łodź.
Kryńska E., Kukulak-Dolata I., Poli­w­czak I., Pierzchała M., Gra­bias S. (2015), Praca niere­je­strowana na Mazowszu. Syn­teza raportu z bada­nia jakoś­ciowego i iloś­ciowego, WUP w Warsza­wie, Warszawa.
Noga A. (2009), Teorie przed­siębiorstw, PWE, Warszawa.
North D. (2002), Insti­tu­tions, Insti­tu­tional Change and Eco­nomic Per­for­mance, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
OECD (2002), Hand­book for Mea­sure­ment of the Non – Observed Econ­omy, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Ostrom E. (2013), Dys­ponowanie wspól­nymi zasobami, Wolters Kluwer Pol­ska, Warszawa.
Packard T., Koettl J., Mon­tene­gro C. (2012), In From the Shadow. Inte­grat­ing Europe’s Infor­mal Labor, The World Bank, Wash­ing­ton D.C.
Pejovich S., ed. (1997), The Eco­nomic Foun­da­tions of Prop­erty Rights, Edward Elgar, Chel­tenham UK.
Rakowski T. (2009), Łowcy, zbier­acze, prak­tycy niemocy, Słowo/obraz tery­to­ria, Gdańsk.
Rutkowski W. (2009), Współczesne państwo dobrobytu. Ekspan­sja, kryzys, spory, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Schnei­der F., ed. (2011), Hand­book on the Shadow Econ­omy, Edward Elgar, Chel­tenham UK.
Tar­nawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Brat­nicki M. (2013), Global Entre­pre­neur­ship Mon­i­tor Poland, PARP, Warszawa.
Voight S. (2013), How (Not) to Mea­sure Insti­tu­tions, „Jour­nal of Insti­tu­tional Eco­nom­ics”, nr 9.
Wilkin J. (2016), Insty­tucjon­alne pod­stawy gospo­darowa­nia. Human­isty­czna per­spek­tywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Woźniak-Jęchorek B. (2016), Insty­tucjon­alne uwarunk­owa­nia pol­skiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poznań.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Andrzej Przymeński (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIESZKANIA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH O NISKICH I BARDZO NISKICH DOCHODACH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE (s. 10–17)
Przed­miotem artykułu jest społeczne zapotrze­bowanie na mieszka­nia dla gospo­darstw domowych o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach we współczes­nej Polsce. Przed­staw­iono w nim czyn­niki zwięk­sza­jące i zmniejsza­jące to zapotrze­bowanie, nie uwzględ­nione w jego rzą­dowym sza­cunku. W Polsce wys­tępuje statysty­czna nad­wyżka liczby mieszkań nad liczbą gospo­darstw domowych i równocześnie wysoki defi­cyt mieszkan­iowy. Zjawisko to wynika między innymi z dużej liczby nieza­mieszkanych mieszkań (ponad 1 mln). W artykule pod­jęto także zagad­nienia ustro­jowych zasad soc­jal­nej poli­tyki mieszkan­iowej i specy­fiki mieszkalnictwa socjalnego.

Słowa kluc­zowe: mieszkalnictwo soc­jalne, gospo­darstwa domowe o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach, zapotrze­bowanie na mieszka­nia socjalne

BIBLIOGRAFIA
Bryx M. (2013), Rynek nieru­chomości a pro­cesy rewital­iza­cji miast, w: Bryx M. (red.), Rynek nieru­chomości. Finan­sowanie roz­woju miast, CeDeWu, Warszawa.
Cesarski M. (2016), Sytu­acja mieszkan­iowa gospo­darstw domowych i rodzin w świ­etle wyników Nar­o­dowego Spisu Powszech­nego Lud­ności i Mieszkań 2011, GUS, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne/sytuacja-mieszkaniowa-gospodarstw-domowych-i-rodzin-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2011,1,1.html [dostęp 10.05.2017].
Cesarski M. (2017), Społeczna poli­tyka mieszkan­iowa w Europie – czy możliwa w rynkowym paradyg­ma­cie wzrostu?, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 36(1), s. 95–106.
Foryś I. (2013), Stan i per­spek­tywy pol­skiego rynku mieszkan­iowego, w: Bryx M. (red.), Rynek nieru­chomości. Finan­sowanie roz­woju miast, CeDeWu, Warszawa.
Frieske K.W. (2010), Zamienię porsche na gorsze: o biedzie, wyk­lucze­niu i rein­te­gracji społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10.
GUS (2013), Mieszka­nia. Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2016), Gospo­darka mieszkan­iowa w 2015 r., Warszawa.
Kukuła Z., Dudziak B., (2013), Prze­jawy patologii i przestępc­zości wśród mieszkańców lokali soc­jal­nych, „Praca Soc­jalna” nr 4, s. 122–137.
Księżopol­ski M. (1999), Mod­ele poli­tyki społecznej, IPiSS, Warszawa.
Lis P. (2017), Zrównoważony rozwój rynków mieszkan­iowych jako współczesne wyzwanie dla poli­tyki mieszkan­iowej państwa, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 37(2).
Min­is­terstwo Infra­struk­tury i Budown­ictwa (2016), Nar­o­dowy Pro­gram Mieszkan­iowy, załącznik do uch­wały nr 115/2016 Rady Min­istrów, Warszawa.
Min­is­terstwo Infra­struk­tury i Budown­ictwa (2017), http://mib.gov.pl/files/0/1796792/Wydatkibudzetupanstwanasferemieszkaniowaod1995.pdf [dostęp 20.05.2017].
NIK (2014) Wykony­wanie przez wybrane gminy obow­iązku zapewnienia lokali soc­jal­nych i pomieszczeń tym­cza­sowych, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7725,vp,9681.pdf [dostęp 20.05.2017].
Oliwa-Ciesielska M. (2013), W poszuki­wa­niu kul­tury ubóstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poz­nań.
Orczyk J. (2005), Poli­tyka społeczna. Uwarunk­owa­nia i cele, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poz­nań.
Piątek K. (2012), Oblicza poli­tyki społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Przymeński A., Oliwa-Ciesielska M. (2014), Pub­liczna pomoc mieszkan­iowa a demar­gin­al­iza­cja społeczna lud­ności ubo­giej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań.
Przymeński A. (2016a), Sys­tem soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej w Polsce i jego ocena, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2.
Przymeński A. (2016b), Soc­jalny najem mieszkań jako instru­ment demar­gin­al­iza­cji mieszkan­iowej w Polsce, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, #32, nr 1.
Przymeński A. (2016c), Soc­jalna pomoc mieszkan­iowa w Polsce w świ­etle wyników Nar­o­dowego Spisu Powszech­nego Lud­ności i Mieszkań 2011, GUS, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne/socjalna-pomocmieszkaniowa-w-polsce-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2011,2,1.html [dostęp 20.05.2017].
Rataj Z. (2013), Osiedle soc­jalne Darzy­bór w Poz­na­niu – założe­nia a real­iza­cja, „Praca Soc­jalna”, nr 6.
Zaniewska H., red. (2007), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce pub­licznej

Maria Strzemieczna (mgr, Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny)
Jacek Imiela (prof., Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny)
CUDZOZIEMCY JAKO PACJENCI W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SYTUACJA PRAWNA (s. 17–23)
Dane statysty­czne wskazują na ciągły wzrost liczby cud­zoziem­ców przy­jeżdża­ją­cych do Pol­ski. Zapewnie­nie dostępu do opieki zdrowot­nej osobom, które – nieza­leżnie od swo­jego pochodzenia — cza­sowo lub stale prze­by­wają na tere­nie Pol­ski, wynika z umów między­nar­o­dowych i usta­wodaw­stwa kra­jowego. Sytu­acja prawna cud­zoziem­ców różni się w zależności od kraju pochodzenia i przy­czyn dla których prze­by­wają oni na tere­nie Pol­ski. Za orga­ni­za­cję opieki nad osobami oczeku­ją­cymi na wydanie decyzji o przyz­na­niu ochrony między­nar­o­dowej, odpowiada Urząd do Spraw Cud­zoziem­ców. Doty­czą ich także spec­jalne pro­ce­dury związane z prze­by­waniem w ośrod­kach recep­cyjnych (filtr epi­demi­o­log­iczny). Osoby prze­by­wa­jące w Polsce legal­nie mają zapewnione ubez­piecze­nie na tych samych zasadach co oby­wa­tele Pol­ski (składki odprowadzane przez pra­co­daw­ców, ubez­piecze­nie dla członków rodzin pra­cown­ików, ubez­piecze­nie dobrowolne itp.). W najtrud­niejszej sytu­acji prawnej są migranci nieu­doku­men­towani. Potrzeba jest ułatwienia dostępu do infor­ma­cji doty­czącej zasad korzys­ta­nia z opieki zdrowot­nej – zarówno dla migrantów, jak i pra­cown­ików medy­cznych. Należy także rozwiązać prob­lem refun­dacji świad­czeń udzielanych w sytu­acji zagroże­nia życia i zdrowia osobom nieubez­piec­zonym. Konieczne jest także zapewnie­nie pełnego dostępu do opieki zdrowot­nej dzieciom i kobi­etom w ciąży, bez względu na obywatelstwo.

Słowa kluc­zowe: migracje między­nar­o­dowe, poli­tyka migra­cyjna, ubez­piecze­nie zdrowotne

BIBLIOGRAFIA
Budowa fil­tra epi­demi­o­log­icznego na tere­nie obiektu Urzędu ds. Cud­zoziem­ców w Białej Pod­lask­iej (2015), prezen­tacja, Urząd ds. Cud­zoziem­ców, https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/7_KIK_02_prezentacja.pdf [dostęp 17.05.2017].
Chrzanowska A., Klaus W. (2011), Poprawa dostępu migrantów do opieki zdrowot­nej. Rekomen­dacje wynika­jące z przeprowad­zonych badań, w: Chrzanowska A., Klaus W. (red.), Poza sys­te­mem. Dostęp do ochrony zdrowia nieu­doku­men­towanych migrantów i cud­zoziem­ców ubie­ga­ją­cych się o ochronę między­nar­o­dową w Polsce, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej, Warszawa.
Cian­ciara D., Zgliczyński W. (2013), Pac­jenci obcokra­jowcy w opini­ach pol­s­kich lekarzy, „Hygeia Pub­lic Health”, Vol. 48(1).
Dane liczbowe doty­czące postępowań prowad­zonych wobec cud­zoziem­ców w 2015 r. Liczba osób, wobec których w 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cud­zoziem­ców wydał decyzje w sprawie o nadanie sta­tusu uchodźcy w RP (wg oby­wa­telstwa) (2015), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 17.05.2017].
Dane liczbowe doty­czące postępowań prowad­zonych wobec cud­zoziem­ców w 2016 r. Liczba osób, wobec których w 2016 r. Szef Urzędu do Spraw Cud­zoziem­ców wydał decyzje w sprawie o nadanie sta­tusu uchodźcy w RP (wg oby­wa­telstwa) (2016a), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 17.05.2017].
Dane liczbowe doty­czące postępowań prowad­zonych wobec cud­zoziem­ców w 2016 r. Liczba osób, które posi­adają ważne doku­menty potwierdza­jące prawo pobytu na tery­to­rium RP (2016b), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 26.05.2017].
Fer­enc A., Mendelt M. (2014), Wyk­lucze­nie sys­te­mowe a integracja/sytuacja Romów rumuńs­kich mieszka­ją­cych we Wrocławiu, raport, NOMADA Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji Społeczeństwa Wielokul­tur­owego, Wrocław.
„Filtr epi­demi­o­log­iczny” rozpoczął dzi­ałal­ność (2017), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, https://UdSC.gov.pl/filtr-epidemiologiczny-rozpoczal-dzialalnosc/[dostęp 22.06.2017].
Jabłecka B. (2012), Struk­tu­ralne i kul­tur­owe bari­ery w dostępie imi­grantów do ochrony zdrowia, ISP, Warszawa.
Jaroszewska E. (2013), Migracje a zdrowie. Uwarunk­owa­nia kondy­cji zdrowot­nej migrantów oraz bari­ery w korzys­ta­niu z opieki medy­cznej, IPS UW, Warszawa.
Kędzier­ska K. (2012) Dostęp cud­zoziem­ców do bezpłat­nych świad­czeń opieki zdrowot­nej w Polsce, „Prawo i Medy­cyna”, nr 2 (47, Vol. 14).
Komen­tarz do danych za pier­wsze półrocze 2015 r. (2015a), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 17.05.2017].
Komen­tarz do danych doty­czą­cych zestaw­ienia za pier­wsze półrocze 2015 r., (2015b), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, https://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 19.05.2017].
Kosow­icz A., Piegat-Kaczmarczyk M. (2014), Jestem mamą w Polsce. Infor­ma­tor dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce, Fun­dacja Pol­skie Forum Migra­cyjne, Fun­dacja Rodzić po Ludzku, Izabelin.
Książak M. (2011), Dostęp do pomocy medy­cznej i psy­cho­log­icznej osób ubie­ga­ją­cych się o sta­tus uchodźcy w Polsce, w: A. Chrzanowska, W. Klaus (red.), Poza sys­te­mem. Dostęp do ochrony zdrowia nieu­doku­men­towanych migrantów i cud­zoziem­ców ubie­ga­ją­cych się o ochronę między­nar­o­dową w Polsce, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej, Warszawa.
MSZ (2015), Raport kon­sularny, http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/raporty_konsularne/raport_konsularny_2015 [dostęp 23.10.2017].
NIK (2014), Raport. Pomoc społeczna dla uchodźców, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10216,vp,12539.pdf [dostęp 23.10.2017].
Raporty okre­sowe. Zestaw­ienia roczne (lata 2007–2016), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawieniaroczne/[dostęp 20.05.2017].
Wło­dar­czyk J., Wój­cik Sz. (2014), Dzieci cud­zoziem­skie bez opieki w kon­tekś­cie sys­temu ochrony dzieci w Polsce, „Dziecko Krzy­wd­zone. Teo­ria, Bada­nia, Prak­tyka”, Vol. 13, nr 2.
Zalewska-Puchała J., Majda A. (2014), Różnice kul­tur­owe w postrze­ga­niu człowieka, w: J. Zalewska-Puchała, A. Majda (red. nauk.), Różnorod­ność kul­tur­owa w opiece pielęg­niarskiej, Wydawnictwo MOIPIP, Kraków.
Zestaw­ie­nie liczbowe doty­czące postępowań prowad­zonych wobec cud­zoziem­ców w 2016 r. Liczba osób, które posi­adają ważne doku­menty potwierdza­jące prawo pobytu na tery­to­rium RP (stan na 1.01.2017 r.) (2017), Urząd ds. Cud­zoziem­ców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raportyokresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 17.05.2017].

Dziedziny naukowe: nauki o zdrowiu, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej

Marzena Ruszkowska (dr, Państ­wowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod­lask­iej)
WYBRANE ROZWIĄZANIA POLITYKI RODZINNE W ZAKRESIE ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W TEORII I W OPINII PRAKTYKÓW (s. 23–26)
Współczesna rodz­ina ulega licznym przemi­anom społecznym, oby­cza­jowym, kul­tur­owym, admin­is­tra­cyjnym, cywiliza­cyjnym i in. Istotne wydaje się przeanal­i­zowanie poli­tyki społecznej z punktu widzenia efek­tów dla rodziny, szczegól­nie będącej w kryzysie. Kon­cen­tru­jąc się na rodz­i­nach dys­funkcyjnych do celów poli­tyki rodzin­nej w Polsce należy zal­iczyć przede wszys­tkim: rozwój pieczy zastępczej, wspieranie rodzin w real­iza­cji ich funkcji społecznych (dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne w formie pracy z rodz­iną czy asysta rodzinna), wspieranie sytu­acji mate­ri­al­nej rodzin z dziećmi (świad­czenia wychowaw­cze na dziecko). Anal­izy infor­ma­cji zawartych w reg­u­lac­jach prawnych wzbo­ga­cono o mate­riał pozyskany dzięki badan­iom inter­ne­towym za pośred­nictwem forów tem­aty­cznych, cza­tów, por­tali społecznoś­ciowych w grupie pra­cown­ików pomocy społecznej. Pyta­nia doty­czyły następu­ją­cych obszarów tem­aty­cznych: realia, możli­wości a oczeki­wa­nia klien­tów pomocy społecznej, wspar­cie rodziny w sytu­ac­jach problemowych.

Słowa kluc­zowe: rodz­ina dys­funkcyjna, wspar­cie rodziny, pra­cown­icy soc­jalni, klienci pomocy społecznej

BIBLIOGRAFIA
Adam­czewski R. (2015), Kom­pe­tencje zawodowe koor­dy­na­torów rodzin­nej pieczy zastępczej do pracy z rodz­i­nami zastępczymi. Kilka uwag klienta pomocy społecznej, w: K. Biało­brzeska, C. Kurkowski (red.), Zagrożone człowieczeństwo. W poszuki­wa­niu i rozwi­ja­niu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, t. IV, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
Hellinckx W. (2001), Nowe ten­dencje w opiece nad dzieck­iem w Europie, w: Z.W. Stel­maszuk (red.), Zmi­any w sys­temie opieki nad dzieck­iem i młodzieżą. Per­spek­tywa europe­jska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katow­ice.
Mate­jek J. (2015), Rodz­ina zastępcza spokrewniona jako środowisko wychowaw­cze, „Roczniki Ped­a­gog­iczne”, nr 4.
NIK (2015), Funkcjonowanie koor­dy­na­torów rodzin­nej pieczy zastępczej w wojew­ództwie pod­laskim. Infor­ma­cja o wynikach kon­troli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9413,vp,11647.pdf [dostęp 18.06.2017].
Ruszkowska M. (2013), Diag­noza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczes­ności, CRZL, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: ped­a­gogika, praca soc­jalna, poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ped­a­gogika społeczna, poli­tyka rodzinna

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2017 R. (s. 26–28)
W artykule zaprezen­towano sza­cunkowe wartości koszyków min­i­mum soc­jal­nego – wskaźnika kosztów utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych, sza­cow­ane dla warunków z marca i czer­wca 2017 r. W marcu wartość koszyków wzrosła z 1,6% w gospo­darst­wie dwo­jga osób starszych do 2% w gospo­darst­wach z dziećmi starszymi. W czer­wcu koszyki min­i­mum soc­jal­nego wzrosły z 0,5% w gospo­darst­wie samot­nego emeryta do 1% w dwu­osobowym gospo­darst­wie osób pracujących.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2017a), Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w gospo­darce nar­o­dowej w I półroczu 2017 r., Warszawa.
GUS (2017b), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r., Warszawa.
GUS (2017c), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w sierp­niu 2017 r., Warszawa.
GUS (2017d), Biule­tyn Statysty­czny, Nr 9, Warszawa.
NBP (2017a), Kwartalny raport o rynku pracy w I kwartale 2017 r., nr 2, lip­iec, Warszawa.
NBP (2017b), Sytu­acja finan­sowa sek­tora gospo­darstw domowych w I kwartale 2017 r., nr 3, lip­iec, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Sabina Kubiciel-Lodzińska (dr, Politech­nika Opol­ska)
CZYNNIKI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH. POPYT ZREALIZOWANY A POPYT POTENCJALNY. PRZYKŁAD BADAŃ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (s. 29–33)
W artykule omówione zostały wybrane wyniki badań doty­czą­cych popytu na pracę cud­zoziem­ców w przed­siębiorstwach. Przeprowad­zone zostały wśród 263 pra­co­daw­ców z wojew­ództwa opol­skiego. Były to bada­nia pio­nier­skie w regionie, ponieważ objęły zarówno pra­co­daw­ców mają­cych doświad­cze­nie w zatrud­ni­a­niu zagranicznych pra­cown­ików, jak również po raz pier­wszy wśród respon­den­tów znalazły się także te firmy, które doty­chczas nie korzys­tały z pracy obcokra­jow­ców. Bada­nia miały na celu zarówno ustal­e­nie powodów, które skła­ni­ają pra­co­daw­ców do zatrud­ni­a­nia cud­zoziem­ców, jak również wskazanie czyn­ników, które mogłyby nakłonić pra­co­daw­ców do sięg­nię­cia po zagranicznego pra­cown­ika. Ich zadaniem było także określe­nie przy­czyn, które spraw­iają, że przed­siębiorcy nie zatrud­ni­ają obcokra­jow­ców. Chodz­iło więc o uzyskanie infor­ma­cji na temat popytu zre­al­i­zowanego i potenc­jal­nego na pracę obcokra­jow­ców w wojew­ództwie opol­skim. Ustalono, że w przy­padku pra­co­daw­ców zatrud­ni­a­ją­cych obcokra­jow­ców, głównym powo­dem korzys­ta­nia z pracy cud­zoziemca był brak pra­cown­ików o poszuki­wanych kwal­i­fikac­jach. Wśród pra­co­daw­ców nie zatrud­ni­a­ją­cych obcokra­jow­ców i rozważa­ją­cych zatrud­nie­nie obcokra­jowca czyn­nikiem, który przesądz­iłby o sięg­nię­ciu po zagraniczną siłę roboczą byłby brak pra­cown­ików gotowych pra­cować za ofer­owaną płacę.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, imi­gracja, Opol­szczyzna, pra­co­dawcy, popyt na pracę

BIBLIOGRAFIA
Gmaj K. (2005), Imi­granci na pol­skim rynku pracy w świ­etle opinii pra­co­daw­ców, Raporty i Anal­izy nr 3, Cen­trum Sto­sunków Między­nar­o­dowych, http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2008/03/imigrancina-polskim-rynku-pracy.pdf [dostęp 20.07.2016].
Goli­nowska S., red. (2004), Popyt na pracę cud­zoziem­ców. Pol­ska i sąsiedzi, Warszawa.
Grabowska-Lusińska I., Źylicz A., red. (2008), Czy pol­ska gospo­darka potrze­buje cud­zoziem­ców?, Warszawa.
Jończy R., Kubi­ciel S. (2010), Zatrud­nie­nie obcokra­jow­ców w wojew­ództwie opol­skim (w kon­tekś­cie niedopa­sowań struk­tu­ral­nych na opol­skim rynku pracy), Opole.
Kacz­mar­czyk P., red. (2008), Migracje zagraniczne a pro­cesy rynku pracy – przy­padek Lubel­szczyzny, Warszawa-Lublin.
Kalski M., Łazarczyk P. (2005), Zapotrze­bowanie na pra­cown­ików z Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego, Opole.
Klimek D. (2014), Funkcja eko­nom­iczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Pol­ski z per­spek­tywy pol­s­kich przed­siębior­ców, Łódź.
Kor­czyńska J., Duszczyk M. (2005), Zapotrze­bowanie na pracę cud­zoziem­ców w Polsce. Próba anal­izy i wniosków dla poli­tyki migra­cyjnej, http://www.isp.org.pl/files/10686100250984876001118673762.pdf[dostęp 15.07.2016].
Kubiciel-Lodzińska S. (2011a), Zatrud­nie­nie cud­zoziem­ców w Polsce jako skutek otwar­cia rynków pracy kra­jów Unii Europe­jskiej oraz dual­iza­cji pol­skiego rynku pracy (ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wojew­ództwa opol­skiego) – aspekty teo­re­ty­czne oraz wyniki badań empirycznych, w: A. Organiściak-Krzykowska (red. nauk.), Region­alne aspekty rynku pracy, Warszawa-Olsztyn.
Kubiciel-Lodzińska S. (2011b), Zatrud­nie­nie cud­zoziem­ców w woj. opol­skim jako kon­sek­wencja przemian następu­ją­cych na region­al­nym rynku pracy. Stan obecny i per­spek­tywy, „Barometr Region­alny. Anal­izy i Prog­nozy”, nr 4 (26).
Kubiciel-Lodzińska S. (2016), Zatrud­nie­nie cud­zoziem­ców w przed­siębiorstwach. Deter­mi­nanty i per­spek­tywy (przykład wojew­ództwa opol­skiego), Katow­ice.
Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H. (2013), Syn­teza wyników bada­nia mikropod­miotów w Polsce, Warszawa.
Morecka Z., Domaradzka E. (2000), Zatrud­nie­nie obcokra­jow­ców w pol­s­kich gospo­darst­wach domowych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyk­lewicz K., Sko­rska A., Kucharski L. (2013), Popyt na pracę cud­zoziem­ców, Olsz­tyn.
Pol­ska 2030. Wyzwa­nia roz­wo­jowe (2009), https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badaniaaktywne starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pd [dostęp27.03.2017].
Raporty doty­czące zatrud­nienia cud­zoziem­ców w Polsce, Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, pro­tokół dostępu: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcoww-polsce [27.03.2017].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

Piotr Maleszyk (dr, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Piotr Wetoszka (mgr, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
SZEŚCIOGODZINNY DZIEŃ PRACY W SZWECJI: PRZESŁANKI, ROZWIĄZANIA I EFEKTY (s. 34–39)
W artykule zaprezen­towano wyniki ekspery­mentu pole­ga­jącego na wprowadze­niu sześ­cio­godzin­nego dnia pracy dla pielęg­niarek w domu opieki w Svartedalen (Göte­borg), jak również inne rozwiąza­nia skra­ca­jące tygod­niowy czas pracy w Szwecji. Wskazano przesłanki i efekty dokony­wanych zmian i doko­nano oceny per­spek­tyw skra­ca­nia czasu pracy. W ekspery­men­cie w Svartedalen potwierd­zono pozy­ty­wny wpływ redukcji czasu pracy na zdrowie pra­cown­ików i godze­nie obow­iązków zawodowych z poza­za­wodowymi, nie udoku­men­towano nato­mi­ast zależności między redukcją czasu pracy a wyda­jnoś­cią pracy. Przeprowad­zona dyskusja prowadzi do wniosku, że skra­ca­niu czasu pracy w Szwecji sprzy­jał model insty­tucjon­alny, a w kole­jnych lat­ach czas pracy może być skra­cany w drodze inic­jatyw lokalnych.

Słowa kluc­zowe: 6-godzinny dzień pracy, ekspery­ment w Svartedalen, Szwecja, model państwa dobrobytu

BIBLIOGRAFIA
Anxo D. (2009), Work­ing time pol­icy in Swe­den, The Japan Insti­tute for Labour Pol­icy and Train­ing, Tokio.
Balcerzak-Paradowska B. (2015), Czas pracy jako instru­ment zatrud­nienia przy­jaznego rodzinie – pol­skie realia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4, s. 30–35.
Bengts­son E. (2014), Labour’s share in twentieth-century Swe­den: a rein­ter­pre­ta­tion, „Scan­di­na­vian Eco­nomic His­tory Review”, t. 62, z. 3, s. 290–314.
Bengts­son E., Molin­der J. (2017), The eco­nomic effects of the 1920 eighthour work­ing day reform in Swe­den, „Scan­di­na­vian Eco­nomic His­tory Review”, t. 65, z. 2, s. 149–168.
Boeri T., van Ours J. (2011), Ekono­mia niedoskon­ałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
Bosh G, Lehn­dorff S. (2001), Work­ing time reduc­tion and employ­ment: expe­ri­ences in Europe and eco­nomic pol­icy rec­om­men­da­tions, „Cam­bridge Jour­nal of Eco­nom­ics”, t. 25, z. 2, s. 209–243.
Boulin J., Lalle­ment M, Mes­sen­ger J, Michon F., red. (2007), Decent work­ing time: New trends, new issues, ILO, Genewa.
CEDEFOP (2015), Swe­den: skills sup­ply and demand up to 2025, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/countryreports/sweden-skills-forecasts-2025 [dostęp 9.07.2017].
Eggvall J. (2006), Sex­tim­mars­da­gen i Kiruna – en utvärder­ing av arbet­stids­förko­rt­nin­gen inom hemtjän­sten, http://blogg.kommunal.se/utredare/files/2011/04/Sextimmarsdagen_i_Kiruna_2006.pdf [dostęp9.07.2017].
Enok­son U. (2011), Tid som välfärds­fak­tor. Föran­drade motiv i svensk arbet­stid­spol­icy, „Soci­ol­o­gisk Forskn­ing”, t. 48, z. 3, s. 75–92.
Euro­fund (2016), Six Euro­pean Work­ing Con­di­tions Sur­vey – Overview report, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Luk­sem­burg.
Fagan C., Lyo­nette C., Smith M., Saldana-Tejeda A. (2012), The influ­ence of work­ing time arrange­ments on work-life inte­gra­tion or bal­ance: a review of the inter­na­tional evi­dence, „Con­di­tions of Work and Employ­ment Series”, nr 32, ILO, Genewa.
Fil­mundus pol­icy on 6 hour work­ing day, nota infor­ma­cyjna (mate­riał niepub­likowany).
Isidors­son, T. (2011), Stri­den om tiden. Arbet­sti­den utveck­ling i Sverige under 100 ar i ett inter­na­tionellt per­spek­tiv, Uni­w­er­sytet w Gote­borgu, Gote­borg.
Golden L. (2012), The effects of work­ing time on pro­duc­tiv­ity and firm per­for­mance: a research syn­the­sis paper, „Con­di­tions of Work and Employ­ment Series”, No. 33, ILO, Geneva.
Her­mann C. (2014), Cap­i­tal­ism and the Polit­i­cal Econ­omy of Work Time, Rout­ledge.
Keynes J.M. (1963), Eco­nomic pos­si­bil­i­ties for our grand­chil­dren, w: J.M. Keynes, Essays in per­sua­sion, W.W. Nor­ton & Com­pany, s. 358–373.
Layard R., Nick­ell S. J. (2011), Com­bat­ting unem­ploy­ment, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Lee S., McCann D., Mes­sen­ger J.C. (2007), Work­ing time around the world: Trends in work­ing hours, laws and poli­cies in a global com­par­a­tive per­spec­tive, Rout­ledge.
Lorent­zon B. (2017), 23 man­ader med 6 tim­mar. Föl­je­forskn­ing om försök med reduc­erad arbet­stid, raport VD Pacta Guide­line, Uni­w­er­sytet w Sztokholmie, Sztokholm.
Maleszyk P. (2016), Rynki pracy państw Unii Europe­jskiej w okre­sie kryzysu, Wyd. UMCS, Lublin.
Malm­berg J., Byr­gren M., Hans­son M. (2003), Kartläg­gn­ing av arbet­stids­förko­rt­ningar 2000–2003, raport nr 2003:15, Arbet­slivsin­sti­tutet, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:317611/FULLTEXT01.pdf [dostęp 9.07.2017].
OECD (2010), Employ­ment Out­look 2010. Mov­ing beyond the jobs cri­sis, Paryż.
Pen­cavel J. (2015), The pro­duc­tiv­ity of work­ing hours, „The Eco­nomic Jour­nal”, z. 125, s. 2052–2076.
Spross L. (2017), A dilemma for the wel­fare state: man­ag­ing the cost for shorter work­ing hours, 1919–2002, „Labor His­tory”, t. 58, z. 1, s. 26–43.
Spur­geon A. (2003), Work­ing time: Its impact on safety and health, ILO, Genewa.
Strzemińska H., Bed­narski M., red. (2014), Czyn­nik czasu w nowej gospo­darce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
Swe­den­borg B. (2010), Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z per­spek­tywy amerykańsko-szwedzkiej, w: W. Bieńkowski, M. Radło (red.), Wzrost gospo­dar­czy czy bez­pieczeństwo soc­jalne, PWN, Warszawa.
Toy­ota Cen­ter Gote­borg, Six hour in two shift on day time with full pay. This is how we did, http://online.pubhtml5.com/jqpw/hqlh/#p=1 [dostęp 9.07.2017].
Tucker P., Folkard S. (2012), Work­ing time, health and safety: A research syn­the­sis paper, „Con­di­tions of Work and Employ­ment Series” No. 31, ILO, Geneva.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12/2017

HE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN THE CONTEXT OF THE COST OF POLISH SOCIAL INSURANCEGertruda Uścińska
INFORMAL ECONOMY IN THE MICRO AND SMALLSIZED ENTERPRISE SECTOR. ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT. POLISH PERSPECTIVE Marek Bed­narski
SOCIAL DEMAND FOR DWELLINGS FOR LOW AND VERY LOW INCOME HOUSEHOLDS IN PRESENT-DAY POLANDAndrzej Przymeński
FOREIGNERS AS PATIENTS IN THE POLISH HEALTH CARE SYSTEMLEGAL SITUATIONMaria Strzemieczna, Jacek Imiela
SELECTED FAMILY POLICY SOLUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF FOSTER CAREIN THEORY AND IN THE OPINION OF THE PRACTITIONERSMarzena Ruszkowska
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH AND JUNE OF 2017 – Piotr Kurowski

FROM THE RESEARCH AND STUDIES
FACTORS OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN COMPANIES. EXECUTE DEMAND VS. POTENTIAL DEMAND (ON THE EXAMPLE OF RESEARCH FROM OPOLSKIE VOIVODESHIP) – Sabina Kubiciel-Lodzińska

SOCIAL POLICY ABROAD
SIX-HOUR WORKING DAY IN SWEDEN: PREMISES, MEASURES, AND RESULTSPiotr Maleszyk, Piotr Wetoszka

INFORMATION
EMPLOYEES IN THE LABOUR MARKETASSESSMENT OF THE SITUATION OF THE EASTERN AND WESTERN EUROPE PERSPECTIVEIwona Zakrzewska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Social Pol­icy, Uni­ver­sity of War­saw)
THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN THE CONTEXT OF THE COST OF POLISH SOCIAL INSURANCE (p. 1–6)
The right to social secu­rity is imple­mented pri­mar­ily through the social secu­rity sys­tem – the basic pub­lic pro­gram imple­ment­ing social secu­rity in Poland. Social insur­ance is imple­mented by the Social Insur­ance Fund, ie the state-owned spe­cial pur­pose fund, which is man­aged by the Social Insur­ance Insti­tu­tion. Its funds are pri­mar­ily used for the pay­ment of social secu­rity ben­e­fits. The imple­men­ta­tion of the social secu­rity law has a spe­cific finan­cial dimen­sion. The answer to the ques­tion of how much the imple­men­ta­tion of this law requires is sys­temic analy­sis and evaluation.

Key­words: right to social secu­rity, social secu­rity sys­tem, Social Secu­rity Fund, costs

Marek Bed­narski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
INFORMAL ECONOMY IN THE MACRO AND SMALL-SIZED ENTERPRISE SECTOR. ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT. POLISH PERSPECTIVE (p. 7–10)
The paper raises two issues. Firstly, it explains the rea­sons why infor­mal econ­omy pro­vides oppor­tu­ni­ties for func­tion­ing of com­pa­nies and labor force that are mar­gin­al­ized in the for­mal sec­tor. Sec­ondly, it deals with the con­di­tions under which reg­u­la­tory mech­a­nisms in the under­ground econ­omy act effec­tively. Spe­cial atten­tion is paid to the exist­ing net­works of social ties.

Key­words: infor­mal econ­omy, micro and small – sized enter­prise, for­mal insti­tu­tions, infor­mal insti­tu­tions, net­work of social ties

Andrzej Przymeński (Pro­fes­sor, Poz­nan Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness)
SOCIAL DEMAND FOR DWELLINGS FOR LOW AND VERY LOW INCOME HOUSEHOLDS IN PRESENT DAY POLAND (p. 10–17)
The sub­ject of the arti­cle is social demand for coun­cil dwellings for low and very low income house­holds in present-day Poland. The fac­tors increas­ing and decreas­ing that demand which haven’t been taken into account in a gov­ern­men­tal esti­mate are pre­sented in it. There is a sta­tis­ti­cal sur­plus of num­ber of dwellings in com­par­i­son with num­ber of house­holds in Poland and at the same time exist large hous­ing short­age. The phe­nom­e­non is caused, among other fac­tors, by great num­ber of unin­hab­ited flats (over 1 mil­lion). In the arti­cle are also under­taken issues of regime prin­ci­ples of pub­lic hous­ing pol­icy and char­ac­ter­is­tics of assisted housing.

Key­words: pub­lic hous­ing, low and very low income house­holds, demand for coun­cil dwellings

Maria Strzemieczna (mas­ter, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw)
Jacek Imiela (Pro­fes­sor, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw)
FOREIGNERS AS PATIENTS IN THE POLISH HEALTH CARE SYSTEMLEGAL SITUATION (p. 17–23)
The aim of the ana­lyze was to present demo­graphic and the legal sit­u­a­tion of for­eign­ers as patients in the Pol­ish health care sys­tem. Research was based on legal doc­u­ments and offi­cial sta­tis­tics of The Depart­ment of For­eign­ers. The legal sit­u­a­tion of for­eign­ers is var­ied depend­ing on the coun­try of ori­gin and the rea­sons for their res­i­dence on Pol­ish ter­ri­tory. The Depart­ment of For­eign­ers is respon­si­ble for the orga­ni­za­tion of health care for peo­ple wait­ing for a deci­sion of inter­na­tional pro­tec­tion. Per­sons who are legally in Poland can be insured on the same terms as Pol­ish cit­i­zens. Those in the most dif­fi­cult legal sit­u­a­tion are the undoc­u­mented migrants. It is nec­es­sary to pro­vide easy access to infor­ma­tion con­cern­ing the reg­u­la­tion of health care – both for migrants and med­ical work­ers. The prob­lem con­cern­ing the refund for med­ical help for unin­sured migrants in case of a threat to life and health, should be solved. Full access to health care for chil­dren and preg­nant women, regard­less of their nation­al­ity, should be ensured.

Key­words: inter­na­tional migra­tion, migra­tion pol­icy, health insur­ance

Marzena Ruszkowska (PhD, Higher State School in Biała Pod­laska)
SELECTED FAMILY POLICY SOLUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF FOSTER CAREIN THEORY AND IN THE OPINION OF THE PRACTITIONERS (p. 23–26)
Socio-cultural changes in our coun­try have cre­ated new needs and chal­lenges and, in con­se­quence, they have ini­ti­ated reforms of the care sys­tem. Reforms have so far focused on the devel­op­ment of fam­ily forms of fos­ter care and the min­i­miza­tion of par­tic­i­pa­tion in children’s care edu­ca­tion insti­tu­tions. Analy­ses of the infor­ma­tion con­tained in the lat­est reg­u­la­tions were enriched with the mate­r­ial obtained through Inter­net research such as the­matic forums, chat rooms and social net­work­ing sites in the group of social work­ers. The ques­tions con­cerned a num­ber of solu­tions pro­posed in the Fam­ily Sup­port and Fos­ter Care Sys­tem Act, i.e. the sup­port fam­ily, the fam­ily sup­port coor­di­na­tor, includ­ing the coor­di­na­tor and social worker cooperation.

Key­words: dys­func­tional fam­ily, fos­ter care, coor­di­na­tor of fam­ily fos­ter care, sup­port family

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH AND JUNE OF 2017 (p. 26–28)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of March and June of 2017. In March, the value of bas­kets increased from 1.6% (2 per­sons at the retire­ment age) to 2% in case of 4-person house­holds, with older chil­dren. In June, the min­i­mum bas­kets increased from 0.5% in a single-person house­hold (pen­sioner) to 1% in a two-person house­hold of work­ing age.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Sabina Kubiciel-Lodzińska (PhD, Opole Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
FACTORS OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN COMPANIES. EXECUTE DEMAND VS. POTENTIAL DEMAND (ON THE EXAMPLE OF RESEARCH FROM OPOLSKIE VOIVODESHIP) (p. 29–33)
The paper pro­vides selected con­clu­sions of the for­eign employ­ees demand study. This research, in which 263 com­pa­nies were inves­ti­gated, was car­ried out in the Opol­skie Voivode­ship. It was a unique study in the region, it included inter­views with both: employ­ers with employ­ment of for­eign­ers expe­ri­ence and those who didn’t use such labour. The aim of the research was to find out the rea­sons of for­eign­ers employ­ment and fac­tors which could encour­age com­pa­nies to look for work­ers from aboard. Its goal was also to rec­og­nize why busi­ness in the region still do not employ for­eign­ers very often. The acqui­si­tion of the poten­tial and realised demand of for­eign­ers work in the Opol­skie Voivode­ship. It was per­ceived that the main rea­son to employ for­eign­ers for the com­pa­nies was the lack of staff with needed skills. Among those who still do not employ for­eign­ers but con­sid­er­ing doing this, the deci­sive cause could be the short­age of employ­ees ready to take the job with pro­posed wage.

Key­words: labour mar­ket, immi­gra­tion, Opol­skie Voivode­ship, demand for labour

Piotr Maleszyk (PhD, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
Piotr Wetoszka (mas­ter, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
SIX-HOUR WORKING DAY IN SWEDEN: PREMISES, MEASURES AND RESULTS (p. 34–39)
The arti­cle presents find­ings of dif­fer­ent mea­sures of work­ing time reduc­tion in Swe­den. These include the intro­duc­tion of a six-hour work­ing day in the elderly care cen­tre in Svartedalen (Göte­borg). Premises and effects of this trial were dis­cussed and pos­si­bil­i­ties for work­ing time reduc­tions in the future were out­lined. The results of the Svartedalen exper­i­ment con­firm the pos­i­tive impact of a short­en­ing of work­ing hours on employ­ees’ health and work-life bal­ance. There is, how­ever, no con­clu­sive evi­dence for increases in pro­duc­tiv­ity as a result of the exper­i­ment. The dis­cus­sion led to the con­clu­sion that insti­tu­tional set­tings in Swe­den were con­ducive to work­ing time reduc­tions and that fur­ther ini­tia­tives of this kind are pos­si­ble through local initiatives.

Key­words: 6-hour work­ing day, Svartedalen exper­i­ment, Swe­den, wel­fare state

prze­jdź do Spisu treści

« powrót