Nr 1 (526) 2018

Spis treści 1/2018

   Table of Contents

MODELE PRAWNEJ REGULACJI PROSTYTUCJI A SPOŁECZNA MARGINALIZACJA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE Izabela Ślęzak
AKTYWNE STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI Z PERSPEKTYWY RADY EUROPYBar­bara Mikoła­jczyk
UBÓSTWO I POGŁĘBIONA DEPRYWACJA MATERIALNA RODZIN W KONTEKŚCIE WDROŻENIA „PROGRAMU 500 Plus” – Ryszard Szarfen­berg
EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W POLSCEJacek Lewkow­icz
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2017 R. – Piotr Kurowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
CZY WARTO WSPIERAĆ DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNYCH. DOŚWIADCZENIA Z LOKALNEGO RYNKU PRACYAnna Jack­owska, Zenon Wiśniewski
SIEĆ WSPÓŁPRACY GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO A WDRAŻANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH – Katarzyna Zajda

RECENZJE
Jerzy Kwaśniewski (red.): NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ. STUDIA I MATERIAŁY – rec. Dar­iusz Zalewski

INFORMACJE
BREXIT I JEGO SKUTKI DLA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Agnieszka Smoder
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANDorota Gło­gosz, Beata Kaczyńska

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Izabela Ślęzak (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
MODELE PRAWNEJ REGULACJI PROSTYTUCJI A SPOŁECZNA MARGINALIZACJA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE (s. 1–6)
Pod­stawą artykułu jest anal­iza lit­er­atury przed­miotu doty­czącej reg­u­lacji prawnych prosty­tucji w XIX i początkach XX w., a także aktu­al­nie toczą­cych się debat na ten temat. Na jej pod­stawie wyróżniono i opisano his­to­ryczne oraz współczesne mod­ele reg­u­lacji prosty­tucji. W artykule skon­cen­trowano się na sytu­acji kobiet świad­czą­cych usługi sek­su­alne oraz wpły­wie konkret­nych reg­u­lacji prawnych na ich sytu­ację społeczną. Rozwiąza­nia prawne składa­jące się na zaprezen­towane mod­ele reg­u­lacji prosty­tucji w różnym stop­niu przy­czy­ni­ają się do zmi­any zakresu mar­gin­al­iza­cji społecznej doświad­czanej przez zaan­gażowane w nią kobiety.

Słowa kluc­zowe: krymi­nal­iza­cja, dekrymi­nal­iza­cja, depe­nal­iza­cja, legal­iza­cja, prostytucja

BIBLIOGRAFIA
Abel G.M. (2014), A decade of decrim­i­nal­iza­tion: Sex work ‘down under’ but not under­ground, „Crim­i­nol­ogy and Crim­i­nal Jus­tice”, Vol. 14, s. 580–592.
Abel G.M., Fitzger­ald L., Brun­ton C. (2007),The impact of the Pros­ti­tu­tion Reform Act on the health and safety prac­tices of sex work­ers: Report to the Pros­ti­tu­tion Law Review Com­mit­tee, Depart­ment of Pub­lic Health and Gen­eral Prac­tice, Uni­ver­sity of Otago, Christchurch.
Abel G.M., Fitzger­ald L., Brun­ton C. (2009), The Impact of Decrim­i­nal­i­sa­tion on the Num­ber of Sex Work­ers in New Zealand, „Jour­nal of Social Pol­icy”, Vol. 38, s. 515–531.
Frieske K.W. (1999), Mar­gin­al­ność społeczna, w: H. Domański, A. Kojder, K. Koseła, K. Kowalewicz (red.), Encyk­lo­pe­dia socjologii, tom 2, PWN, Warszawa.
Gere­mek B. (2003), Ludzie mar­gin­esu w śred­niowiecznym Paryżu: XIVXV wiek, Wydawnictwo PTPN, Poz­nań.
Grze­gorzyk T., Zbro­jew­ska M., Jankowski W. (2010), Kodeks Wykroczeń. Komen­tarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
Imieliński K. (1990), Manowce seksu – prosty­tucja, Res Polona, Łódź.
Jasińska M. (1976), Prob­lematyka prosty­tucji w Polsce, w: A. Podgórecki (red.), Zagad­nienia patologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 435–456.
Jef­freys S. (2001), Legal­iza­cja prosty­tucji nie jest rozwiązaniem, „Prawo i Płeć”, Vol. 1, s. 34–40.
Karpiński M. (1997), Najs­tarszy zawód świata. His­to­ria prosty­tucji, Lemur, Lon­dyn.
Kowalak T. (1998), Mar­gin­al­ność i mar­gin­al­iza­cja społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Kwaśniewski J. (1997), Postrze­ganie mar­gin­al­iza­cji oraz strate­gii środ­ków kon­troli społecznej, w: J. Kwaśniewski (red.), Kon­trola społeczna pro­cesów mar­gin­al­iza­cji, Inter­art, Warszawa.
Levy J., Jakob­s­son P. (2014), Sweden’s abo­li­tion­ist dis­course and law: Effects on the dynam­ics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex work­ers, „Crim­i­nol­ogy and Crim­i­nal Jus­tice”, Vol. 14, s. 593–607.
Mahler F. (1993), Malde­vel­op­ment and Mar­gin­al­ity, w: J. Danecki (ed.), Insights into Malde­vel­op­ment. Recon­sid­er­ing the Idea of Progress, The Uni­ver­sity of War­saw, War­saw.
Moz­gawa M. (2014), Uwagi na temat wykroczenia z art. 142 k.w., w: M. Moz­gawa (red.), Prosty­tucja, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 117–136.
NSWP Global Net­work of Sex Work Projects (b.d.), Sex Work and the Law: Under­stand­ing Legal Frame­works and the Strug­gle for Sex Work Law Reforms, „Brief­ing Paper” 07.
Ole­chowski A.P. (2007), Krótki zarys his­torii wojskowych domów pub­licznych, „Inne Oblicza His­torii”, Vol. 2–3, s. 100–105.
Pospiszyl I. (2008), Patolo­gie społeczne, PWN, Warszawa.
Radecki W. (1968), Sytu­acja prawna prosty­tucji w Polsce, „Prob­lemy Krymi­nal­istyki”, Vol. 73, s. 344–362.
Roberts N. (1997), Dzi­wki w his­torii: prosty­tucja w społeczeńst­wie zachod­nim, Vol­u­men, Warszawa.
Scoular J. (2010), What’s Law Got To Do With it? How and Why Law Mat­ters in the Reg­u­la­tion of Sex Work, „Jour­nal of Law and Soci­ety”, Vol. 37, Issue 1, p. 12–39.
Sikorska-Kulesza J. (2004), Zło tolerowane. Prosty­tucja w Królest­wie Pol­skim w XIX wieku, MADA. Warszawa.
Sitek E. (2012), Prosty­tucja w Europie, „Policja 997”, Vol. 85, s. 22–23.
Ślęzak I. (2015), Zjawisko prosty­tucji w Polsce na tle europe­jskim jako obszar dzi­ałań insty­tucji państ­wowych i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, Vol. 28(1), s. 85–100.
Ślęzak I. (2016), Praca kobiet świad­czą­cych usługi sek­su­alne w agenc­jach towarzys­kich, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Zając I. (2007), Walka z chorobami wen­erycznymi wśród prosty­tutek w uję­ciu pol­s­kich cza­sop­ism lekars­kich z lat 1890–1914, w: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdraw­iać, poma­gać, Wydawnictwo Arbore­tum, Wrocław, s. 179–199.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, socjolo­gia

Bar­bara Mikoła­jczyk (prof., Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach)
AKTYWNE STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI Z PERSPEKTYWY RADY EUROPY (s. 7– 11)
W artykule przeanal­i­zowano trak­taty i „miękkie prawo” Rady Europy doty­czące pro­mocji akty­wnego starzenia się. Selekcji i zbada­niu podle­gały postanowienia zakazu­jące dyskrymi­nacji i pro­mu­jące sol­i­darność między­pokole­niową, a także sto­jące na straży nieza­leżności, autonomii, par­ty­cy­pacji i samo­re­al­iza­cji osób starszych. Autorka kon­kluduje, że w prawie Rady Europy tkwi ogromny potenc­jał w zakre­sie akty­wiz­a­cji osób starszych. Może ono pozy­ty­wnie wpłynąć na usta­wodaw­stwo i poli­tykę jej państw członkows­kich, ale jest to uza­leżnione od ich świado­mości i woli politycznej.

Słowa kluc­zowe: akty­wne starze­nie się, Rada Europy, prawa osób starszych

BIBLIOGRAFIA
Adam­czyk M.D. (2015), Akty­wnie ku emery­turze, TWWP, Odd­ział Lublin, Lublin.
Bin­stock R.H. (2000), Older Peo­ple and Vot­ing Par­tic­i­pa­tion: Past and Future, „The Geron­tol­o­gist”, Vol. 40, No. 1, s. 18–31.
Boulton-Lewis M. (2010), Edu­ca­tion and Learn­ing for the Elderly: Why, How, What?, „Edu­ca­tional Geron­tol­ogy”, Vol. 36, No. 3, s. 213–228.
But­ler R. (1969), Age-Ism: Another Form of Big­otry, „The Geron­tol­o­gist”, Vol. 9, No. 4, s. 243–246.
De Pauw M. (2014), Inter­pret­ing The Euro­pean Con­ven­tion on Human Rights in Light of Emerg­ing Human Rights Issues: an Older Per­sons’ Per­spec­tive, „Human Rights and Inter­na­tional Legal Dis­course”, Vol. 8, No. 2, s. 235–257.
Dhillon P. (2011), The Role of Edu­ca­tion in Free­dom from Poverty as a Human Right, „Edu­ca­tional Phi­los­o­phy The­ory”, Vol. 43, No. 3, s. 249–259.
Gar­licki L. (2011), Kon­wencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod­sta­wowych Wol­ności, tom II, Komen­tarz do artykułów 19–59 oraz Pro­tokołów dodatkowych, C.H. Beck, Warszawa.
Jurek Ł. (2012), „Akty­wne starze­nie się” jako paradyg­mat w poli­tyce społecznej, „Poli­tyka Społeczna” nr 3, s. 8–13.
Laak­so­nen A. (2010), Mak­ing Cul­ture Acces­si­ble: Access, Par­tic­i­pa­tion and Cul­tural Pro­vi­sion in the Con­text of Cul­tural Rights in Europe, Coun­cil of Europe.
Łuszczyńska M. (2014), Oblicza sol­i­darności między­pokole­niowej – bari­ery, korzyści i per­spek­tywy, w: P. Szukalski (red.), Starze­nie się lud­ności a sol­i­darność między­pokole­niowa, Wyd. UŁ, Łódź, s. 31–51.
Mar­tin C., Rodríguez-Pinzón D., Brown B. (2015), Human Rights of Older Peo­ple: Uni­ver­sal and Regional Legal Per­spec­tive, „Ius Gen­tium: Com­par­a­tive Per­spec­tives on Law and Jus­tice”, Vol. 45, Springer, London/Dordrecht/New York.
McGoldrick D. (2007), Cul­ture, Cul­tures, and Cul­tural Rights, w: M.A. Baderin, R. McCorquo­dale (red.), Eco­nomic, Social and Cul­tural Rights in Action, Oxford, s. 447–473.
Mikoła­jczyk B. (2013), Is the ECHR ready for global age­ing?, „Inter­na­tional Jour­nal of Human Rights”, Vol. 17, No. 4, s. 511–529.
Mikoła­jczyk B. (2015), Inter­na­tional Law and Ageism, „Pol­ish Year­book of Inter­na­tional Law”, Col. XXXV, s. 83–108.
Numhauser-Henning A. (2013), The EU Ban on Age-Discrimination and Elderly Work­ers – Poten­tials and Pit­falls, Paper to the IJCLLIR Panel on “Non-Discrimination Law and Equal, Treat­ment of Employ­ees – Recent Devel­op­ments and Future Chal­lenges”, Barcelona.
OECD (2011), Min­is­te­r­ial Meet­ing on Social Pol­icy. Pay­ing For The Past, Pro­vid­ing For The Future: Inter­gen­er­a­tional Sol­i­dar­ity. Back­ground Doc­u­ment of 2–3 May 2011, Paris, http://www.oecd.org/els/publicpensions/47712019.pdf [dostęp 26.07.2017].
OECD (2016), Elderly pop­u­la­tion (indi­ca­tor), https://data.oecd.org/pop/ elderly-population.htm [dostęp 20.07.2017].
Radović-Marković M. (2013), An Aging Work­force: Employ­ment Oppor­tu­ni­ties and Obsta­cles, „CADMUS”, Vol. 1, No. 6, s. 142–155.
Riekki­nen M. (2011), Assist­ing the Elderly in Remain­ing Polit­i­cally Active: A Focus on Rus­sia and its Inter­na­tional Legal Oblig­a­tion, „Review of Cen­tral and East Euro­pean Law”, Vol. 36, No. 2, s. 157–195.
Schlachter M. (2011), Manda­tory Retire­ment and Age Dis­crim­i­na­tion under EU Law, „Inter­na­tional Jour­nal of Com­par­a­tive Labour Law and Indus­trial Rela­tions”, Vol. 27, No. 3, s. 287–299.
Shel­ton D. (2003), Law, Non-law and the Prob­lem of ‘Soft Law’. Intro­duc­tion, w: D. Shel­ton (red.), Com­mit­ment and Com­pli­ance: The Role of Non-binding Norms in the Inter­na­tional Legal Sys­tem, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford, s. 1–18.
Spanier B., Doron I., Milman-Sivan F. (2013), Older Per­sons’ Use of the Euro­pean Court of Human Right, „Jour­nal of Cross Cul­tural Geron­tol­ogy”, Vol. 28, No. 4, s. 407–420.
Spanier B., Doron I., Milman-Sivan F. (2016), In Course of Change? Soft Law, Elder Rights, and the Euro­pean Court of Human Right, „Law and Inequal­ity”, Vol. 34, No. 1, s. 55–86.
Szatur-Jaworska B. (2008), Uczest­nictwo osób starszych w sferze pub­licznej, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrze­ga­nia praw osób starszych w Polsce. Anal­iza i rekomen­dacje dzi­ałań, Biule­tyn Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich – Mate­ri­ały 65, Warszawa, s. 115–122.
Szatur-Jaworska B., Szukalski P. (2014), Akty­wne starze­nie się. Prze­ci­wdzi­ałanie barierom, Wyd. UŁ, Łódź.
Szukalski P. (2008), Ageizm – przy­czyny, prze­jawy, w: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starze­nie się lud­ności Pol­ski – między demografią a geron­tologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź, s. 153–184.
Szukalski P. (2012), Sol­i­darność pokoleń. Dylematy relacji między­pokole­niowych, Wyd. UŁ, Łódź.
Szukalski P. (2016), Kul­tur­owe uwarunk­owa­nia (auto) dyskrymi­nacji ze względu na wiek, w: P. Broda-Wysocki, A. Dyl­lus, M. Pawlus (red.), Dyskrymi­nacja seniorów w Polsce. Diag­noza i prze­ci­wdzi­ałanie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 39–53.
Tymowski J. (2015), Euro­pean Year for Active Age­ing and Sol­i­dar­ity between Gen­er­a­tions (2012) In-Depth Analy­sis, Euro­pean Par­lia­men­tary Research Ser­vice.
UNECE, Euro­pean Com­mis­sion (2015), Active Age­ing Index 2014: Ana­lyt­i­cal Report, by Asghar Zaidi and David Stan­ton, Euro­pean Commission’s Direc­torate Gen­eral for Employ­ment, Social Affairs and Inclu­sion, Brus­sels.
WHO (2002), Active age­ing: A pol­icy frame­work, http://whqlibdoc.who.int/ hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf [dostęp 26.07.2017].
Zrałek M. (2014), Tworze­nie warunków sprzy­ja­ją­cych akty­wności ludzi starszych, w: Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, ROPS, Katow­ice, s. 27–40.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo (prawo międzynarodowe)

Ryszard Szarfen­berg (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
UBÓSTWO I POGŁĘBIONA DEPRYWACJA MATERIALNA RODZIN W KONTEKŚCIE WDROŻENIA „PROGRAMU 500 PLUS (s. 11–17)
Celem artykułu jest porów­nanie wyników symu­lacji wpływu pro­gramu „Rodz­ina 500 Plus” (500+) na ubóstwo w 2015 r. ze zmi­aną jego wskaźników między rok­iem 2015 i 2016. W obu przy­pad­kach pod­stawą były bada­nia budżetów gospo­darstw domowych GUS. Pomoc­niczo wyko­rzys­tano dane z badań EU-SILC w zakre­sie pogłębionej deprywacji mate­ri­al­nej. Zmi­any ubóstwa rok do roku były dużo mniejsze niż te stwierd­zone w symu­lacji. Stwierd­zone roz­bieżności można wyjaś­niać, odwołu­jąc się do cech wdroże­nia 500+ (pełne wypłaty dopiero od połowy roku), metodologii symu­lacji (założe­nia doty­czące dochodów i wydatków, inne czyn­niki stałe) oraz badań budżetów gospo­darstw domowych GUS (badanie w ciągu miesiąca, ubóstwo wydatkowe).

Słowa kluc­zowe: mikrosy­mu­lacja, ubóstwo, pro­gram „Rodz­ina 500 Plus”, świad­cze­nie wychowawcze

BIBLIOGRAFIA
Brzez­iński M., Najsz­tub M. (2017), The impact of „Fam­ily 500+” pro­gramme on house­hold incomes, poverty and inequal­ity, „Poli­tyka Społeczna” nr 1 ENG, s. 16–25; wer­sja pol­ska http://coin.wne.uw.edu. pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_ wersja.pdf [dostęp 16.11.17].
EAPN (2016), Przewidy­wane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy, EAPN Pol­ska. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/ 2016/12/przewidywania500.pdf [dostęp 10.11.17].
EAPN (2017), Skra­jne ubóstwo i pogłębiona deprywacja mate­ri­alna w Polsce w lat­ach 2014–2016, EAPN Pol­ska http://www.eapn.org. pl/wp-content/uploads/2017/10/Povertywatch2017ost1.pdf [dostęp 17.10.17].
Szarfen­berg R. (2015), Konkre­tyza­cja i koor­dy­nacja celów poli­tyki pub­licznej w wielopoziomowym rządze­niu. Przykład celu Unii Europe­jskiej w zakre­sie ubóstwa, „Stu­dia z Poli­tyki Pub­licznej”, nr 2, s. 41–56.
Szarfen­berg R. (2017), Wpływ świad­czenia wychowaw­czego (500+) na ubóstwo na pod­stawie mikrosy­mu­lacji, „Poli­tyka Społeczna” nr 4, s. 1–6.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Jacek Lewkow­icz (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W POLSCE (s. 17–21)
Artykuł doty­czy kwestii efek­ty­wności insty­tucji orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców w Polsce. Pier­wsza część zaw­iera przegląd empirycznej lit­er­atury eko­nom­icznej doty­czącej orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców, a w druga doty­czy anal­izy dogmatyczno-prawnej pol­s­kich reg­u­lacji obe­j­mu­ją­cych tworze­nie i dzi­ałal­ność orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców. Zasad­niczym ele­mentem artykułu jest przed­staw­ie­nie wyników z indy­wid­u­al­nych wywiadów pogłębionych (IDI) z przed­staw­icielami rządu, orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców, związków zawodowych oraz społeczności aka­demick­iej. Wnioski zestaw­iają osiąg­nięte rezul­taty z kwestią efek­ty­wności pol­ski reg­u­lacji doty­czą­cych orga­ni­za­cji pracodawców.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, eko­nom­iczna anal­iza prawa

BIBLIOGRAFIA
Abramow­icz B. (2009), Dia­log społeczny w Polsce – insty­tucjon­al­iza­cja i prak­tyka, „Ruch Prawniczy, Eko­nom­iczny i Socjo­log­iczny” 71 (4), s. 225–244.
Behrens M. (2004), New Forms of Employ­ers’ Col­lec­tive Inter­est Rep­re­sen­ta­tion?, „Indus­trielle Beziehun­gen”, Vol. 11, s. 77–92.
Behrens M., Traxler F. (2004), Employ­ers’ orga­ni­za­tions in Europe, Euro­found.
Fałkowski M., Grosse T.G., Napi­ontek O. (2006), Dia­log społeczny i oby­wa­tel­ski w Polsce 2002–2005, Fun­dacja Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Frieske K.W. (1997), Insty­tucjon­alny plu­ral­izm czy per­son­alne wpływy? Formy reprezen­tacji interesów gospo­dar­czych w Polsce: pra­co­dawcy, przed­siębiorcy, ludzie interesu, Fun­dacja im. F. Eberta, Warszawa.
Gar­dawski J. (2004), Między negoc­jac­jami a dialo­giem społecznym, w: P. Zuk (red.), Demokracja spek­taklu? Kondy­cja pol­skiego życia pub­licznego 15 lat po zmi­anie sys­te­mowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Grob­ler P.A., Kirsten M., Wär­nich S. (2005), Build­ing capac­ity for their mem­bers: What employ­ers’ orga­ni­za­tions in South Africa need to know, „S. Afr. J. Bus. Man­age” Vol. 36(2), s. 39–56.
Góral Z., red. (2013), Układy zbiorowe pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Hajn Z. (2006), Pra­co­dawcy i ich orga­ni­za­cje, w: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, C.H. Beck, Warszawa, s. 444.
Hei­d­hues P. (2000), Employ­ers’ Asso­ci­a­tions, Industry-wide Unions, and Com­pe­ti­tion, „CIG Work­ing Papers”.
Hucap J., Pauly U., Wey Ch. (1999), The Incen­tives of Employ­ers’ Asso­ci­a­tions to Raise Rivals’ Costs in the Pres­ence of Col­lec­tive Bar­gain­ing, „CIG Work­ing Papers”.
Jagoda H. (2010), Związek pra­co­daw­ców jako forma branżowego zrzeszenia przed­siębiorstw, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu” nr 128, s. 327–333.
Kur­czewska U., Molęda-Zdziech M. (1999), Lob­bing w Unii Europe­jskiej – zarys prob­lematyki, „Stu­dia Europe­jskie” 2, s. 49–71.
Mar­tin C.J., Swank D. (2005), Does the Orga­ni­za­tion of Cap­i­tal Mat­ter? Employ­ers and Active Labor Mar­ket Pol­icy at the National and Firm Lev­els, „Amer­i­can Polit­i­cal Sci­ence Review” Vol. 98(4), s. 593–611.
Męcina J. (2004), Dia­log społeczny wobec wyzwań roz­woju społeczno-gospodarczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1, s. 63–81.
Piątkowski C. (2004), Orga­ni­za­cja pra­co­daw­ców i przed­siębior­ców na szczeblu wspól­no­towym, „Przegląd Europe­jski” 1, s. 125–138.
Sil­via S.J., Schroeder W. (2007), Why Are Ger­man Employ­ers’ Asso­ci­a­tions Declin­ing?, „Com­par­a­tive Polit­i­cal Stud­ies” Vol. 40(12), s. 1433–1459.
Skrzyp­iński D. (2001), Orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców i przed­siębior­ców w pro­ce­sie ksz­tał­towa­nia się sto­sunków prze­mysłowych w Polsce po 1989 roku, Wyd. Adam Marsza­łek, Warszawa.
Sroka J. (2003), Admin­is­tracja i poli­tyka. Ewolucja sto­sunków prze­mysłowych w Europie Środ­kowej i Wschod­niej, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.

AKTY PRAWNE
Kon­sty­tucja Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z dnia 2 kwiet­nia 1997 r. uch­walona przez Zgro­madze­nie Nar­o­dowe w dniu 2 kwiet­nia 1997 r., przyjęta przez Naród w ref­er­en­dum kon­sty­tucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., pod­pisana przez Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Kon­sty­tucja RP).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dia­logu Społecznego i innych insty­tuc­jach dia­logu społecznego.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2017 R. (s. 21–23)
Artykuł omawia sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego w miesiącu wrześniu 2017 r. W porów­na­niu z danymi z czer­wca dynamika koszyków utrzy­mała lekką ten­dencję słab­nącą. Wartości min­i­mum soc­jal­nego dla gospo­darstw emeryc­kich prawie nie zmieniły się, zaś w gospo­darst­wach pra­cown­iczych wzrost był niewielki: od 0,3% do 0,6%. W miesią­cach lipiec–wrzesień br. inflacja utrzy­mała się na tym samym ślad­owym poziomie, co w poprzed­nich trzech miesią­cach (0,1%).

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2017a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r., GUS, Warszawa.
GUS (2017 b), Biule­tyn Statysty­czny, Nr 10, GUS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Anna Jack­owska (Powia­towy Urząd Pracy we Włocławku)
Zenon Wiśniewski (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
CZY WARTO WSPIERAĆ DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNYCH. DOŚWIADCZENIA Z LOKALNEGO RYNKU PRACY (s. 23–31)
W artykule pod­jęto próbę określe­nia efek­tów dotacji dla bezro­bot­nych na pod­ję­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w mieś­cie Włocławku i powiecie ziem­skim. Anal­izą objęto 1845 pod­miotów założonych w lat­ach 2010–2015 przez benefic­jen­tów dotacji. Zbadano okres funkcjonowa­nia uru­chomionych pod­miotów, cechy demograficzno-społeczne osób pode­j­mu­ją­cych samoza­trud­nie­nie i ocenę ich wpływu na przeży­wal­ność firmy. Określono też pro­file dzi­ałal­ności zakładanych firm, a także charak­terystyki osób rezygnu­ją­cych z prowadzenia biz­nesu i ich dal­sze losy zawodowe.

Słowa kluc­zowe: dotacje dla bezro­bot­nych na pod­ję­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, akty­wna poli­tyka rynku pracy, przeży­wal­ność sub­sy­diowanych start-ups, Włocławek i powiat ziemski

BIBLIOGRAFIA
Auer P., Efendio­glu Ü., Leschke J. (2005), Active labour mar­ket poli­cies around the world. Cop­ing with the con­se­quences of glob­al­iza­tion, ILO, Geneva.
Caliendo M. (2016), Start-up sub­si­dies for unem­ployed. Oppor­tu­ni­ties and lim­i­ta­tions, IZA World of Labor, http://wol.iza.org/articles/ [dostęp].
Card D., Kluve J., Weber A. (2010), Active Labor Mar­ket Pol­icy Eval­u­a­tions: A Meta-Analysis, “The Eco­nomic Jour­nal” 120.
Dolny E., Wiśniewski Z. (2013), Możli­wości i ewolucja pro­gramów rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna” nr 3.
EU-Consult (2011), Badanie ogólnopol­skie nt. stosowanej formy akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych jaką jest przyz­nawanie środ­ków Fun­duszu Pracy na pod­ję­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, Gdańsk.
Furmańska-Maruszak A., Męcina J., Michoń P., Szylko-Skoczny M., Wiśniewski Z. (2015), Poli­tyka państwa na rynku pracy. Uwarunk­owa­nia – kierunki zmian – efekty, UMK, Toruń.
Heck­man J.J., Smith J.A. (1996), Exper­i­men­tal and Non­ex­per­i­men­tal Eval­u­a­tion, w: G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schö­mann (eds.), Inter­na­tional Hand­book of Labour Mar­ket Pol­icy and Eval­u­a­tion, Edward Elgar, Cheltenham-Brookfield.
Mak­sim M. (2008), Ewalu­acja szkoleń dla bezro­bot­nych w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim, TNOiK, Toruń.
Mar­tin J.P., Grubb D. (2001), What works and for whom: A review of OECD coun­tries’ expe­ri­ences with active labour mar­ket poli­cies, „Swedish Eco­nomic Pol­icy”, No 8.
MRPIPS (2016), Efek­ty­wność pod­sta­wowych form akty­wiz­a­cji zawodowej, real­i­zowanych w ramach pro­gramów na rzecz pro­mocji zatrud­nienia, łagodzenia skutków bezrobo­cia i akty­wiz­a­cji zawodowej w 2015 roku, Depar­ta­ment Fun­duszy, Warszawa.
Państ­wowa Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości (2016), Raport o stanie sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw w Polsce, Warszawa.
Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efek­ty­wność poli­tyki rynku pracy w Polsce, UMK, Toruń.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
ekono­mia

Katarzyna Zajda (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
SIEĆ WSPÓŁPRACY GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO A WDRAŻANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH (s. 31–36)
Potenc­jal­nym uwarunk­owaniem wdraża­nia innowacji społecznych jest ist­nie­nie sieci współpracy pod­miotów dzi­ała­ją­cych na rzecz rozwiązy­wa­nia lokalnych prob­lemów społecznych. Celem artykułu jest scharak­tery­zowanie obec­nej oraz prefer­owanej sieci współpracy gmin­nych ośrod­ków pomocy społecznej, to jest określe­nie rodzaju pod­miotów z którymi obec­nie mogą wejść w koop­er­ację w celu rozwiązy­wa­nia lokalnych prob­lemów społecznych oraz pod­miotów z którymi chci­ałyby współpracę w tym zakre­sie naw­iązać w przyszłości. Charak­terystyki doko­nano na pod­stawie bada­nia zre­al­i­zowanego w 2016 r. na obszarze gmin wiejs­kich wojew­ództwa lubel­skiego na reprezen­taty­wnej pró­bie 118 kierown­ików gmin­nych ośrod­ków pomocy społecznej. Część empiryczną badań zre­al­i­zowano w okre­sie listopad-grudzień 2016 r. na pomocą tech­niki wywiadu swo­bod­nego ze standary­zowaną listą poszuki­wanych infor­ma­cji. Wybór wojew­ództwa na obszarze którego przeprowad­zono bada­nia był podyk­towany wieloś­cią prob­lemów społecznych doświad­czanych przez jego mieszkańców (zwłaszcza mieszkańców obszarów wiejs­kich), która mogła stanowić katal­iza­tor dla tworzenia sieci pod­miotów lokalnej poli­tyki społecznej, której celem było ich rozwiązy­wanie. Efek­tem przeprowad­zonych badań jest dostrzeże­nie, iż wśród pod­miotów nieak­ty­wnych w zakre­sie rozwiązy­wa­nia lokalnych prob­lemów społecznych zna­j­dują się spółdziel­nie soc­jalne oraz lokalni przed­siębiorcy. Kierown­icy gmin­nych ośrod­ków pomocy społecznej w najwięk­szym stop­niu odczuwają potrzebę włączenia do tych sieci orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, w których akty­wności upa­trują szczegól­nej szansy na wdrażanie dzi­ałań niety­powych, nie­s­tandar­d­owych, którymi są innowacje społeczne. Widzą również potrzebę zaan­gażowa­nia spółdzielni soc­jal­nych oraz przed­siębior­ców. Sieci te nie mają homogenicznego charak­teru, a ich prefer­owany skład wskazuje na potenc­jał w zakre­sie włącza­nia do nich nowych pod­miotów reprezen­tu­ją­cych sek­tor społeczny oraz gospodarczy.

Słowa kluc­zowe: innowacje społeczne, pod­mioty lokalnej poli­tyki społecznej, współpraca pod­miotów lokalnych, prob­lemy społeczne

BIBLIOGRAFIA
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2015), Kondy­cja sek­tora orga­ni­za­cji pozarzą­dowych w Polsce 2015. Raport z badań, Sto­warzysze­nie KLON/Jawor, Warszawa, s. 77–96.
Błę­dowski P., Kubicki P. (2014), Lokalna poli­tyka społeczna wobec nowych wyzwań. Od inter­wencji do akty­wiz­a­cji, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 34–38.
Błę­dowski P., Sem­pruch G. (2014), Innowacje społeczne jako instru­ment dos­tosowa­nia poli­tyki społecznej do nowych wyzwań, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 44–47.
Cajaiba-Santana G. (2014), Social inno­va­tion: Mov­ing the field for­ward. A con­cep­tual frame­work, „Tech­no­log­i­cal Fore­cast­ing & Social Change”, Vol. 82, s. 42–51.
Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Nor­man W. (2012), Social Inno­va­tion Overview. A deliv­er­able of the project: „The the­o­ret­i­cal, empir­i­cal and pol­icy foun­da­tions for build­ing social inno­va­tion in Europe” (TEPSIE), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Cooke P. (1992), Regional inno­va­tion sys­tems: com­pet­i­tive reg­u­la­tion in the new Europe, „Geo­fo­rum”, Vol. 23, s. 365–382.
Dossi G., Free­man Ch., Nel­son R., Sil­ver­berg G., Stech­ni­cal L., red. (1988), Tech­ni­cal change and eco­nomic the­ory, Printer Pub­lish­ers, Lon­don.
Dutkiewicz M. (2012), Jak nas widzą, tak nas piszą – wiz­erunek pub­licznych pra­cown­ików soc­jal­nych, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa, s. 121–140.
Edguist Ch., red. (1997), Sys­tem of inno­va­tion – tech­nolo­gies, insti­tu­tions and orga­ni­za­tions, Printer Pub­lish­ers, Lon­don.
Frąckiewicz-Wronka A. (2013), Part­nerstwo publiczno-społeczne jako instru­ment wielosek­torowej poli­tyki społecznej – per­spek­tywa zarządza­nia pub­licznego, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu”, nr 277, s. 165–180.
Fur­mankiewicz M. (2013), Współrządze­nie czy ukryta dom­i­nacja sek­tora pub­licznego? Kon­cepcja gov­er­nance w prak­tyce lokalnych grup dzi­ała­nia, „Stu­dia Region­alne i Lokalne”, nr 1(51), s. 71–89.
Gra­nosik M. (2012), „Mówię, jak jest, robię, co mi każą” – o inter­pre­ta­cyjnym roz­dar­ciu współczes­nego pra­cown­ika soc­jal­nego, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa, s. 187–202.
Karwacki A., Glińska-Neweś A. (2015), Innowa­cyjność w pod­mio­tach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakoś­ciowe, „Ekono­mia Społeczna” nr 2, s. 21–42.
Komisja Europe­jska (2013), Guide to Social Inno­va­tion, Bruk­sela.
Krzyszkowski J. (2003), Insty­tucje i orga­ni­za­cje społeczne jako part­nerzy władz samorzą­dowych w walce z biedą, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobo­cia i biedy, Insty­tut Socjologii UŁ, Łódź, s. 43–46.
Krzyszkowski J. (2011), Anal­iza doświad­czeń w obszarze pracy soc­jal­nej i poli­tyki społecznej, w: Orga­ni­zowanie społeczności lokalnej. Anal­izy, kon­tek­sty, uwarunk­owa­nia, Wydawnictwo CAL, Warszawa, s. 17–36.
Mencwel J., Wyg­nański J. (2014), Głos stoczni – innowacje społeczne, Pra­cow­nia badań i innowacji społecznych Stocz­nia, Gdańsk.
Oost­er­lynck S., Kazepov Y., Novy A., Cools P., Bar­beris E., Wukovitsch F., Sar­ius T., Leubolt B. (2013), The but­ter­fly and the ele­phant: local social inno­va­tion, the wel­fare state and new poverty dynam­ics, ImPRovE Dis­cus­sion Paper No. 13/03. Her­man Deleeck Cen­tre for Social Pol­icy – Uni­ver­sity of Antwerp, Antwerp.
Przy­byłowska I. (1978), Wywiad swo­bodny ze standary­zowaną listą poszuki­wanych infor­ma­cji i możli­wości jego zas­tosowa­nia w bada­ni­ach socjo­log­icznych, „Przegląd Socjo­log­iczny”, T. XXX, s. 54–68.
Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D. (2013), Struk­tura i uwarunk­owa­nia kap­i­tału społecznego lokalnych grup dzi­ała­nia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Sku­bik B., Jurewicz K. (2016), Prak­ty­czne aspekty wdraża­nia innowacji społecznych. Rekomen­dacje dla decy­den­tów, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu”, nr 433, s. 172–179.
Strate­gia Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Lubel­skiego na lata 2014–2020 (2013), Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Lublinie, Lublin.
Trawkowska D. (2012), Pra­cown­icy soc­jalni jako środowisko zawodowe. Portret czy portrety pra­cown­ików soc­jal­nych? w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa, s. 141–158.
Tuziak A. (2013), Innowa­cyjność w endo­genicznym roz­woju regionu peryfer­yjnego. Studium socjo­log­iczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Zajda K. (2011), Nowe formy kap­i­tału społecznego wsi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zajda K. (2012), Rozwój wielo­funkcyjny, zrównoważony i innowa­cyjny w gmi­nach wiejs­kich. Real­iza­cja typu ide­al­nego czy dzi­ała­nia pozorne (na przykładzie powiatu radom­szcza­ńskiego), „Wieś i Rol­nictwo”, nr 3(156), s. 66–77.
Zajda K. (2015), Wieś jako tery­to­rium innowa­cyjne, „Wieś i Rol­nictwo”, nr 3(168), s. 7–20.
Zajda K., Sykała Ł., Janas K., Dej M. (2016), Metody i instru­menty roz­woju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia (w szczegól­ności socjolo­gia prob­lemów społecznych oraz socjolo­gia wsi), praca soc­jalna, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2018

SYSTEMS OF LEGAL REGULATION OF PROSTITUTION AND SOCIAL MARGINALIZATION OF PERSONS PROVIDING SEX SERVICES Izabela Ślęzak
ACTIVE AGEING FROM THE COUNCIL OF EUROPE’S PERSPECTIVEBar­bara Mikoła­jczyk
POVERTY AND FAMILIES SEVERE MATERIAL DEPRIVATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 500+ PROGRAMMERyszard Szarfen­berg
THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONS REGARDING EMPLOYERSORGANIZATIONS IN POLANDJacek Lewkow­icz
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR SEPTEMBER OF 2017 – Piotr Kurowski

FROM RESEARCH AND STUDIES
IS IT WORTH SUBSIDISING BUSINESS ACTIVITIES OF THE UNEMPLOYED? EXPERIENCES FROM THE LOCAL LABOUR MARKET Anna Jack­owska, Zenon Wiśniewski
COLLABORATION NETWORK OF COMMUNAL SOCIAL WELFARE CENTERS FROM LUBELSKIE PROVINCE AND SOCIAL INNOVATIONS IMPLEMENTATIONKatarzyna Zajda

BOOK REVIEWS
Jerzy Kwaśniewski  (ed.): PUBLIC POLICY SCIENCES. STUDIES AND RESOURCESReviewed by Dar­iusz Zalewski

INFORMATIONS
BREXIT AND ITS SOCIAL SECURITY SYSTEM IMPLICATIONSAgnieszka Smoder
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCESDorota Gło­gosz, Beata Kaczyńska

RESULTS xIXTH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESE AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICY

DIARY OF SOCIAL POLICY

Izabela Ślęzak (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
SYSTEMS OF LEGAL REGULATION OF PROSTITUTION AND SOCIAL MARGINALIZATION OF PERSONS PROVIDING SEX SERVICES (p. 1–6)
Sub­ject of the arti­cle is con­sti­tuted by an analy­sis of his­tor­i­cal and first of all con­tem­po­rary sys­tems of legal reg­u­la­tion of pros­ti­tu­tion, and their influ­ence on a social posi­tion of per­sons involved in sex busi­ness. His­tor­i­cal legal sys­tems, which reg­u­lated the notion of social func­tion­ing of pros­ti­tu­tion in 19th and 20th cen­tury, despite the social and cus­tom­ary trans­for­ma­tions, still exert some influ­ence on the def­i­n­i­tion of that phe­nom­e­non. They also influ­ence direc­tions of cur­rent leg­isla­tive and admin­is­tra­tive actions, towards the per­sons pro­vid­ing sex ser­vices, their clients and per­sons, who orga­nize and facil­i­tate their oper­a­tion. The main pur­pose of the arti­cle is to ana­lyze the legal sys­tems cur­rently dis­cussed in Europe and around the world: crim­i­nal­iza­tion, decrim­i­nal­iza­tion, depe­nal­iza­tion and legal­iza­tion of pros­ti­tu­tion. The arti­cle poses an analy­sis of argu­ments raised in the debate, and poten­tial results of intro­duc­tion of the pro­posed solu­tions, for a sit­u­a­tion of per­sons pro­vid­ing sex ser­vices, and first of all of the level of social mar­gin­al­iza­tion that they experience.

Key­words: crim­i­nal­iza­tion, decrim­i­nal­iza­tion, depe­nal­iza­tion, legal­iza­tion, pros­ti­tu­tion

Bar­bara Mikoła­jczyk (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Sile­sia)
ACTIVE AGEING FROM THE COUNCIL OF EUROPE’S PERSPECTIVE (p. 7–11)
This paper analy­ses treaties adopted at the Coun­cil of Europe forum, as well as its soft law relat­ing to the pro­mo­tion of active age­ing. The rel­e­vant pro­vi­sions pro­hibit­ing dis­crim­i­na­tion of older per­sons and pro­mot­ing inter­gen­er­a­tional sol­i­dar­ity, the elderly’s inde­pen­dence, auton­omy, par­tic­i­pa­tion and self – real­i­sa­tion are analysed. The author con­cludes, that the Coun­cil of Europe has a mas­sive poten­tial to pos­i­tively affect the laws and poli­cies of its mem­bers States in the field of active age­ing, but that this is con­tin­gent on States’ aware­ness and polit­i­cal will.

Key­words: active age­ing, Coun­cil of Europe, rights of older per­sons

Ryszard Szarfen­berg (Pro­fes­sor, The Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of War­saw)
POVERTY AND  FAMILIES SEVERE MATERIAL DEPRIVATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 500+ PROGRAMME (p. 11–17)
The main aim of the arti­cle is to com­pare sim­u­la­tion results for 2015 to change of poverty between 2015 and 2016 in Poland. It is inter­est­ing for the assess­ment of the impact of a new gen­er­ous child allowance intro­duced by new gov­ern­ment from April-May 2016 (Pro­gram 500 Plus). Data for the sim­u­la­tion and year to year com­par­i­son were from 2015 and 2016 house­holds bud­get sur­veys car­ried on by Gov­ern­ment Sta­tis­ti­cal Office (GUS). To check some results the research was sup­ple­mented by severe mate­r­ial depri­va­tion indi­ca­tor from the EU-SILC. Poverty change year to year was much less impres­sive than results from sim­u­la­tion. It could be explained by not full year imple­men­ta­tion of the new allowance, method­olog­i­cal assump­tions of the sim­u­la­tions (full cov­er­age, other con­di­tions unchanged) and house­hold bud­get sur­veys (one month sur­vey, expen­di­tures poverty).

Key­words: Microsim­u­la­tion, poverty, Pro­gram 500 Plus, child allowance

Jacek Lewkow­icz (PhD, Uni­ver­sity of War­saw, Fac­ulty of Eco­nomic Sci­ences)
THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONS REGARDING EMPLOYERSORGANIZATIONS IN POLAND (p. 17–21)
The arti­cle is devoted to the issue of effec­tive­ness of insti­tu­tions regard­ing employ­ers’ orga­ni­za­tions in Poland. In the first part of the paper, eco­nomic lit­er­a­ture (mostly empir­i­cal) about employ­ers’ orga­ni­za­tions is pre­sented. The fol­low­ing sec­tion con­tains legal-dogmatic analy­sis of Pol­ish reg­u­la­tions linked with employ­ers’ orga­ni­za­tions. The cru­cial ele­ment of the arti­cle is the sec­tion includ­ing the results from in-depth inter­views with rep­re­sen­ta­tives of the gov­ern­ment, employ­ers’ orga­ni­za­tions, trade unions and aca­d­e­mic sec­tor. The con­clu­sions relate the out­come of the study to the issue of the effec­tive­ness of Pol­ish reg­u­la­tions in the field of employ­ers’ organizations.

Key­words: labour mar­ket, employ­ers’ orga­ni­za­tions, law & eco­nom­ics

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR SEPTEMBER OF 2017 (p. 21–23)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of Sep­tem­ber of 2017. With infla­tion, which remained at the same level as in the pre­vi­ous quar­ter (0,1%), for pen­sion­ers’ house­holds, the value has hardly changed. In the employ­ees’ house­holds, the increase was small (from 0,3 to 0,6%).

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Anna Jack­owska (Poviat Labour Office in Włocławek)
Zenon Wiśniewski (Pro­fes­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
IS IT WORTH SUBSIDISING BUSINESS ACTIVITIES OF UNEMPLOYED? EXPERIENCES FROM THE LOCAL LABOUR MARKET (p. 23–31)
This arti­cle endeav­ours to assess the effects of sub­si­dies for the unem­ployed to start busi­ness activ­ity in the city of Włocławek and the dis­trict. The analy­sis cov­ered 1845 busi­ness enti­ties estab­lished between 2010 and 2015 by ben­e­fi­cia­ries of the start-up sub­si­dies. The dura­tion of activ­ity of launched enti­ties, the demo­graphic and social char­ac­ter­is­tics of the self-employed indi­vid­u­als and their impact on the sur­vival of the com­pany were analysed. This paper also describes the pro­file of com­pa­nies’ activ­ity, char­ac­ter­is­tics of those who resigned from run­ning a busi­ness and their fur­ther pro­fes­sional lives.

Key­words: sub­si­diz­ing busi­ness activ­i­ties of the unem­ployed, active labour mar­ket pol­icy, sur­vival of the sub­si­dized start-ups, Włocławek and the district

Katarzyna Zajda (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
COLLABORATION NETWORK OF COMMUNAL SOCIAL WELFARE CENTERS FROM LUBELSKIE PROVINCE AND SOCIAL INNOVATIONS IMPLEMENTATION (p.  31–36)
The exis­tence of a net­work of enti­ties aim­ing to solve local social prob­lems is a poten­tial deter­mi­nant of social inno­va­tions. The aim of this arti­cle is to char­ac­ter­ize the cur­rent and pre­ferred col­lab­o­ra­tion net­work of com­mu­nal social wel­fare cen­ters, i.e., to iden­tify the kind of enti­ties they can cur­rently col­lab­o­rate with to solve local social prob­lems and enti­ties with which they would like to start col­lab­o­rat­ing in the future for this pur­pose. The char­ac­ter­i­za­tion was based on a study car­ried out in 2016 in rural com­munes of Lubel­skie Province, using a rep­re­sen­ta­tive sam­ple of 118 man­agers of com­mu­nal social wel­fare cen­ters. The empir­i­cal part of the study was car­ried out in Novem­ber and Decem­ber 2016 using the free-form inter­view tech­nique with a stan­dard­ized list of pieces of infor­ma­tion to find. The choice of the province to carry out the study was moti­vated by the mul­ti­plic­ity of social prob­lems faced by its res­i­dents (espe­cially rural res­i­dents), which could serve as a cat­a­lyst for the for­ma­tion of a net­work of local social pol­icy enti­ties in order to solve them. The study resulted in the obser­va­tion that enti­ties that were inac­tive in terms of solv­ing local social prob­lems were social coop­er­a­tives and local entre­pre­neurs. The man­agers of com­mu­nal social wel­fare cen­ters espe­cially would like to include non-governmental orga­ni­za­tions in those net­works, since they per­ceive their activ­ity as a unique oppor­tu­nity to imple­ment atyp­i­cal, non-standard activ­i­ties such as social inno­va­tions. The can also see the need to engage social coop­er­a­tives and entre­pre­neurs in the work. The net­works are not homo­ge­neous, and their pre­ferred com­po­si­tion shows the poten­tial for the inclu­sion of new enti­ties rep­re­sent­ing the social and eco­nomic sectors.

Key­words: social inno­va­tions, local social pol­icy enti­ties, col­lab­o­ra­tion between local enti­ties, social problems

prze­jdź do Spisu treści

« powrót