Nr 2 (527) 2018

Spis treści 2/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

POLACY ZNIECHĘCENI BEZSKUTECZNYM POSZUKIWANIEM ZATRUDNIENIA W POLSCE – UJĘCIE ZASOBOWEEwa Gałecka-Burdziak, Jan Gro­madzki
ISTOTA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH. PRZYKŁAD DZIAŁANIA KWOTOWEGO SYSTEMU WSPIERANIA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – PIGOU CONTRA COASE  – Marcin Gar­bat

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
OSOBY DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCE BEZ PRACY W OPINII PRACOWNIKÓW pup I ops – Ewa Flaszyńska
PROBLEM MIGRACJI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCHEstera Skucha, Alicja Doma­gała
MOTYWACJE WOLONTARIUSZY W POLSCE Dominik Buttler

RECENZJE
Michał Izak, Monika Kostera, Michał Zawadzki (red.): THE FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATION rec. Kaz­imierz W. Frieske
Jacek Męcina: SOCIAL DIALOGUE IN FACE OF CHANGES ON THE LABOUR MARKET IN POLAND. FROM CRISIS TO BREAKTHROUGHrec. Damian Norwiński

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ewa Gałecka-Burdziak (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
Jan Gro­madzki (mgr, dok­torant, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
POLACY ZNIECHĘCENI BEZSKUTECZNYM POSZUKIWANIEM ZATRUDNIENIA W POLSCE – UJĘCIE ZASOBOWE (s. 1–8)
Autorzy badają zmi­any efektu zniechę­conego pra­cown­ika w Polsce w ciągu ostat­nich dwudzi­estu lat. Korzys­ta­jąc z danych Bada­nia Anal­izy Eko­nom­icznej Lud­ności, autorzy sza­cują liczbę zniechę­conych pra­cown­ików oraz stopę zniechę­conych pra­cown­ików jako frakcję rele­want­nej pop­u­lacji. Zarówno liczba, jak i stopa zniechę­conych pra­cown­ików wzrosła znacząco od 1995 r. Wśród zniechę­conych było więcej kobiet niż mężczyzn, a efekt był najsil­niejszy w najs­tarszych gru­pach wieku. Ze względu na ros­nącą skalę zjawiska, autorzy budują alter­naty­wną miarę stopy bezrobo­cia z uwzględ­nie­niem osób zniechę­conych. Różnica między trady­cyjną stopą bezrobo­cia a alter­naty­wną miarą jest bardzo istotna w przy­padku najs­tarszych grup. W pod­sumowa­niu artykułu zawarto rekomen­dacje dla poli­tyki gospodarczej.

Słowa kluc­zowe: efekt zniechę­conego pra­cown­ika, bezrobo­cie, bier­ność zawodowa

BIBLIOGRAFIA
GUS (2014), Akty­wność Eko­nom­iczna Lud­ności Pol­ski, różne wyda­nia, http://www.stat.gov.pl [dostęp 1.07.2014].
Benati L. (2001), Some empir­i­cal evi­dence on the ‘dis­cour­aged worker’ effect, „Eco­nom­ics Let­ters”, Vol. 70.
Bran­dolini A., Cipol­lone P., Viviano E. (2004), Does the ILO Def­i­n­i­tion Cap­ture All Unem­ploy­ment?, Eco­nomic work­ing papers 529, Bank of Italy, Eco­nomic Research and Inter­na­tional Rela­tions Area.
Bureau of Labor Sta­tis­tics (2014), http://www.bls.gov/cps/[dostęp 23.11.2014].
Fine­gan T. (1981), Dis­cour­aged Work­ers and Eco­nomic Fluc­tu­a­tions, „Indus­trial and Labor Rela­tions Review”, Vol. 36, No. 1.
Gałecka-Burdziak E. (2015), Rez­erwa siły roboczej? Akty­wność eko­nom­iczna w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 5–9.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2016), Dis­cour­aged or added worker effect: which one pre­vails in the Pol­ish labour mar­ket?, „Acta Oeco­nom­ica”, Vol. 66 (3), s. 489–505.
Góra M. (2005), Trwale wysokie bezrobo­cie w Polsce. Wyjaśnienia i propozy­cje, „Ekon­o­mista”, nr 1.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Marcin Gar­bat (dr, Uni­w­er­sytet Zielonogórski)
ISTOTA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH. PRZYKŁAD DZIAŁANIA KWOTOWEGO SYSTEMU WSPIERANIA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – PIGOU CONTRA COASE (s. 8–15)
W 1960 r. ekon­o­mista Ronald Coase opub­likował artykuł pt. Prob­lem kosztów społecznych który do dziś jest jed­nym z najczęś­ciej cytowanych tek­stów eko­nom­icznych i nadal wzbudza żywe dyskusje. W tekś­cie tym napisał, że prob­lem kosztów zewnętrznych ma dwo­jaką naturę: negaty­wne efekty zewnętrzne gen­erowane przez jeden pod­miot przynoszą drugiemu stratę, lecz zakazanie szkodzenia jest automaty­cznie stratą dla pier­wszego. Argu­men­tował to tym, że w przy­padku dobrze zdefin­iowanych praw włas­ności i nis­kich kosztów transak­cyjnych prob­lem efek­tów zewnętrznych może być rozwiązany przez transakcje między stron­ami, których te efekty doty­czą. Stało to w opozy­cji do wcześniejszych prób rozwiąza­nia tego prob­lemu przez reg­u­lację rzą­dową lub opo­datkowanie zapro­ponowane przez Arthura Pigou. W isto­cie – patrząc przez pryz­mat sys­temu wspiera­nia zatrud­nienia osób z niepełnosprawnoś­ci­ami – rozwiązanie sprowadza się do rozstrzyg­nię­cia: czy opłaca się ograniczyć zatrud­nie­nie osób sprawnych lub zasoby finan­sowe pra­co­daw­ców, aby zapewnić pracę mniej wyda­jnym osobom z niepełnosprawnoś­ci­ami, czy pozostawić te osoby bez wspar­cia na rynku pracy. W każdym przy­padku chodzi o wyrządze­nie jak najm­niejszej szkody społecznej. W artykule przed­staw­iono obie kon­cepcje na przykładzie sys­temu wspiera­nia zatrud­nienia osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w Polsce.

Słowa kluc­zowe: osoba z niepełnosprawnoś­ci­ami, sys­tem wspiera­nia zatrud­ni­a­nia, teo­re­mat Coase, podatek Pigou

BIBLIOGRAFIA
Arrow K.J. (1969), Agency and mar­ket, w: K.J. Arrow, M.D. Intril­li­ga­tor (eds.), Hand­book of Math­e­mat­i­cal Eco­nom­ics, Else­vier, Ams­ter­dam, s. 1183–1195.
GUS (2017), Badanie Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności BAEL, Warszawa, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81, bael [dostęp 17.12.2017].
Begg D., Fis­cher S., Dorn­busch R. (2003), Mikroekono­mia, PWE, Warszawa.
Boven­berg A.L., Goul­der H. (1996), Opti­mal Envi­ron­men­tal Tax­a­tion in the Pres­ence of Other Taxes: Gen­eral Equi­lib­rium Analy­ses, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, Vol. 86, No. 4, s. 9851006.
Coase R. (1959), The Fed­eral Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion, „Jour­nal of Law and Eco­nom­ics”, Vol. 2, s. 1–40.
Coase R. (1960), The Prob­lem of Social Cost, „Jour­nal of Law and Eco­nom­ics”, nr 3(1), s. 1–44.
Coase R. (1988), The Firm, the Mar­ket and the Law, Uni­ver­sity of Chicago Press, Chicago.
Davies W. (2014), The Lim­its of Neolib­er­al­ism: Author­ity, Sov­er­eignty and the Logic of Com­pe­ti­tion, SAGE, Lon­don.
De Alessi L. (1998), Reflec­tions on Coase, cost and effi­ciency, w: B. Monis­sen, J.M. Buchanan (eds.), The Econ­o­mist’ Vision, Cam­pus Ver­lag, Frank­furt, s. 91–114.
Hayek F.A. (1969), Freiburger Stu­dien. Gesam­melte Auf­sätze, JCB Mohr, Tübin­gen.
Klim­czak G. (2002), Dzi­ała­nia grup interesów okre­sie trans­for­ma­cji – teo­ria i zas­tosowanie, „Ekon­o­mista”, nr 4, s. 495–523.
Mankiw G.N., Tay­lor M.P. (2009), Mikroekono­mia, PWE, Warszawa.
Mer­rill T.W., Smith H.E. (2017), Prop­erty: Prin­ci­ples and Poli­cies, Uni­ver­sity Case­book Series (3rd ed.), Foun­da­tion Press, St. Paul.
Pezzey J.C.V. (1989), Eco­nomic Analy­sis of Sus­tain­able Growth and Sus­tain­able Devel­op­ment, Envi­ron­ment Depart­ment Work­ing Paper No.15, World Bank, Wash­ing­ton.
Pigou A.C. (1920), The Eco­nom­ics of the Wel­fare, Macmil­lan and co., Lon­don.
Sen A. (1991), Wel­fare, pref­er­ence and free­dom, „Jour­nal of Econo­met­rics”, Vol. 50, Issue 1–2, s.15–29.
Stiglitz J.E. (2004), Ekono­mia sek­tora pub­licznego, PWN, Warszawa.
Tieten­berg T. (1992), Envi­ron­men­tal and Nat­ural Resource Eco­nom­ics, Harper­Collins, New York.
Wilkin J. (2010), Słabość państwa w jego relacji do gospo­darki i słabość eko­nom­icznej teorii państwa, „Zarządzanie Pub­liczne”, nr 1(11), s. 25–35.
Williamson O.E. (1998), Eko­nom­iczne insty­tucje kap­i­tal­izmu. Firmy, rynki, relacje kon­trak­towe, PWN, Warszawa.
Williamson O.E. (2000), The New Insti­tu­tional Eco­nom­ics: Tak­ing Stock, Look­ing Ahead, „Jour­nal of Eco­nomic Lit­er­a­ture”, No. 38, s. 595–613.
Ząbkow­icz A. (2003), Współczesna ekono­mia insty­tucjon­alna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekon­o­mista”, nr 6, s. 795–823.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Ewa Flaszyńska (dr, Akademia Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warsza­wie)
OSOBY DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCE BEZ PRACY W OPINII PRACOWNIKÓW PUP I OPS (s. 15–24)
Część bezro­bot­nych, pomimo zwięk­sza­jącej się liczby miejsc pracy i sporego instru­men­tar­ium usta­wowego będącego w dys­pozy­cji powia­towych urzędów pracy, nadal pracy nie pode­j­muje. Przekłada się to zazwyczaj na istotne pogorsze­nie ich jakości życia i konieczność korzys­ta­nia ze świad­czeń społecznych. Ważnym staje się pytanie, na ile jest to świadomy wybór, a na ile konieczność spowodowana niewydol­noś­cią służb pub­licznych. Pytaniem pozostaje również, jakie warunki powinny być spełnione, aby skuteczność służb zaan­gażowanych w pro­ces pomo­cowy wzras­tała. Celem mojego artykułu jest przed­staw­ie­nie komu­nikatu z badań przeprowad­zonych w grud­niu 2016 roku wśród pra­cown­ików powia­towych urzędów pracy i ośrod­ków pomocy społecznej. Przed­miotem badań był prob­lem dłu­gotr­wałego pozostawa­nia bez pracy osób korzys­ta­ją­cych z pomocy tych instytucji.

Słowa kluc­zowe: dłu­gotr­wale bezro­botni, służby zatrud­nienia, służby społeczne, powia­towe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej

BIBLIOGRAFIA
Bronk A., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Ryzyko dłu­gotr­wałego bezrobo­cia w Polsce Diag­noza i metody zapo­b­ie­ga­nia, Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich, Warszawa.
Komisja Europe­jska (2015), Bezrobo­cie dłu­gotr­wałe: Europa pomoże 12 mil­ionom osób dłu­gotr­wale bezro­bot­nym wró­cić do pracy, Komu­nikat pra­sowy, Bruk­sela, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_pl.htm [dostęp 4.05.2017].
MRPiPS (2017a), Rynek pracy w Polsce w 2016 roku, Warszawa.
MRPiPS (2017b), Spra­woz­danie MPiPS-03-R za I–XII 2016 r., Warszawa.
MRPiPS (2017c), Infor­ma­cja o stanie i struk­turze zatrud­nienia w WUP i PUP w 2016 roku, Warszawa.
Rezolucja w sprawie statystyk lud­ności akty­wnej eko­nom­icznie, zatrud­nienia, bezrobo­cia i niepełnoza­trud­nienia (1982), XIII Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Statystyków Pracy, Genewa.

AKTY PRAWNE
Roz­porządze­nie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 wrześ­nia 2000 r. wykonu­jące roz­porządze­nie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie orga­ni­za­cji bada­nia prób losowych doty­czącego siły roboczej we Wspól­no­cie, doty­czące oper­a­cyjnej definicji bezrobo­cia (Dz. Urz. UE L 228 z 8.9.2000, p. 18–21).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie tery­to­ri­al­nym (DzU 2016, nr 0, poz. 446).
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2017, poz. 1769).
Ustawa z 20 kwiet­nia 2004 r. o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy (DzU 2017, poz. 1065).
Roz­porządze­nie Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społeczne z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pro­filowa­nia pomocy dla bezro­bot­nego (DzU 2014, poz. 631).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Estera Skucha (mgr, Col­legium Medicum, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
Alicja Doma­gała (dr, Col­legium Medicum, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
PROBLEM MIGRACJI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (s. 24–29)
Celem artykułu było przed­staw­ie­nie prob­lemu migracji w grupie zawodowej ratown­ików medy­cznych. Głównym prob­le­mem badaw­czym było pytanie, jak wygląda gotowość do wyjazdu za granicę ratown­ików medy­cznych w obliczu obec­nego trendu emi­gracji kadr medy­cznych z Pol­ski. Badanie przeprowad­zono na przełomie sty­cz­nia i lutego 2017 r. w grupie 110 pra­cown­ików Zakładu Ratown­ictwa Medy­cznego w Olkuszu oraz Wojew­ódzkiego Pogo­towia Ratunkowego w Bytomiu. Narzędziem badaw­czym był kwes­t­ionar­iusz autorski. Ratown­icy medy­czni w niewielkim stop­niu wyrażają chęć emi­gracji zarobkowej (11%). Czyn­niki, takie jak: negaty­wna ocena aktu­al­nej sytu­acji mate­ri­al­nej, wyjazd za granicę w przeszłości, zachęta ze strony osób trze­cich czy krótki staż pracy w zawodzie ratown­ika medy­cznego, okazały się nie mieć związku z pode­j­mowaniem decyzji o emi­gracji. Najwięk­sze znacze­nie miało nato­mi­ast posi­adanie zna­jomych osób, które aktu­al­nie prze­by­wają za granicą. Ist­nieje pilna potrzeba stworzenia wiary­god­nych i jed­no­li­tych narzędzi i sys­temów do gro­madzenia danych o przepły­wie per­son­elu medy­cznego. Prob­lem zjawiska migracji wśród ratown­ików medy­cznych nie jest wystar­cza­jąco poz­nany. Konieczne jest przeprowadze­nie więk­szej liczby badań i poczynienia dal­szych obserwacji w związku z obec­nymi stra­jkami w tej grupie zawodowej.

Słowa kluc­zowe: migracja, ratownik medy­czny, defi­cyt kadr, sys­tem zdrowotny

BIBLIOGRAFIA
Bab­bie E. (2003), Bada­nia społeczne w prak­tyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Binczycka-Anholcer M., Lep­iesza P. (2011), Stres na stanowisku pracy ratown­ika medy­cznego, „Hygeia Pub­lic Health”, Vol. 46(4), s. 455–461.
Biule­tyn Statysty­czny Min­is­terstwa Zdrowia (2015), Cen­trum Sys­temów Infor­ma­cyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
Grzy­bowski P. (2017), Ratown­icy medy­czni: Brak porozu­mienia – będzie kole­jny strajk, http://www.medexpress.pl/Chibrak-porozumienia-bedzie-kolejny-strajk/66762 [dostęp 28.04.2017].
GUS (2015), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku, Warszawa.
Ist­niejące i nowe zagroże­nia w sek­torze opieki zdrowot­nej, w tym w opiece domowej i poza­szpi­tal­nej (2014), Europe­jska Agencja Bez­pieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luk­sem­burg.
Min­is­terstwo Zdrowia (2006), Mon­i­torowanie migracji pol­s­kich lekarzy, pielęg­niarek i położnych po przys­tąpi­e­niu Pol­ski do Unii Europe­jskiej, Raport z real­iza­cji pro­gramu, Warszawa.
Naczelna Izba Pielęg­niarek i Położnych (2016), Zabez­piecze­nie społeczeństwa pol­skiego w świad­czenia pielęg­niarek i położnych, http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/08/Raport_2015_NIPiP-1.pdf [dostęp 14.12.2016].
NIK (2016), Ksz­tałce­nie i przy­go­towanie zawodowe kadr medy­cznych, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/060 [dostęp 15.02.2017].
NIL (2014), Zestaw­ie­nie liczbowe wg liczby wydanych zaświad­czeń, http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestrlekarzy/informacje-statystyczne [dostęp 14.12.2016].
Now­icki G., Rzońca P. i wsp. (2014), Strate­gie życiowe stu­den­tów kierunku ratown­ictwo medy­czne, Medy­cyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 20, nr 1, s. 51–56.
Rabiej E. (2015), Poli­tyka Unii Europe­jskiej wobec per­son­elu medy­cznego – narzędzie zrównoważonego roz­woju społecznego?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo­dar­czy”, nr 43.
Szczepańska B., Szady-Grad M. i wsp. (2010), Plany zawodowe stu­den­tów fizjoter­apii i ratown­ictwa medy­cznego Col­legium Medicum w Byd­goszczy, „Prob­lemy Higieny i Epi­demi­ologii”, nr 91(4), s. 704–707.
Wnukowski K., Kopański Z., Sianos G. (2015), Specy­fika pracy ratown­ika medy­cznego, „Jour­nal of Clin­i­cal Health­care”, Vol. 3, s. 2–9.
Zagraniczna migracja zarobkowa, Raport Pobadaw­czy (2009), przy­go­towany przez firmę Pub­lic Prof­its Sp. z o.o. na zlece­nie Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, WUP w Szczecinie, Szczecin.
Zagraniczne migracje zarobkowe. Anal­iza i inter­pre­tacja wyników przeprowad­zonych badań, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Szczecinie, https://www.wup.pl/images/uploads/Zagraniczne_migracje_zarobkowe_2011.pdf [dostęp 29.10.2016].
Zielona Księga w sprawie pra­cown­ików służby zdrowia w Europie (2008), Komisja Wspól­not Europe­js­kich, Bruksela.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: zarządzanie zasobami ludzkimi, poli­tyka zdrowotna, zdrowie pub­liczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: orga­ni­za­cja i zarządzanie, poli­tyka zdrowotna, ochrona zdrowia

Dominik But­tler (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
MOTYWACJE WOLONTARIUSZY W POLSCE (s. 29–36)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie struk­tury motywacji wolon­tar­iuszy dzi­ała­ją­cych w Polsce. Prezen­towane wyniki są efek­tem badań przeprowad­zonych w lat­ach 2014–2016 na pró­bie 692 pol­s­kich wolon­tar­iuszy. W pro­jek­cie wyko­rzys­tano kwes­t­ionar­iusz funkcji wolon­tariatu związany z tzw. funkcjon­al­nym pode­jś­ciem do motywacji. Badanie wykazało, że wolon­tar­iusze dzi­ała­jący w Polsce angażują się przede wszys­tkim ze względu na wyz­nawane wartości, a w mniejszym stop­niu kierują się per­spek­tywą kari­ery zawodowej (funkcja kari­ery) oraz chę­cią wzmoc­nienia psy­cho­log­icznego (funkcja wzmoc­nienia). Porów­nanie wyników z kraju potrans­for­ma­cyjnego o wyraźnej specy­fice funkcjonowa­nia wolon­tariatu z rezul­tatami wcześniejszych analiz, prowad­zonych w rozwinię­tych kra­jach demokracji rynkowej (USA, Aus­tralia, Europa Zachod­nia), potwierdz­iły raczej uni­w­er­sal­ność for­mułowanych wcześniej wniosków niż zaz­naczyły odręb­ność pol­skiego kon­tek­stu. Pro­file motywa­cyjne wolon­tar­iuszy różniły się w zależności od cech społeczno-demograficznych oraz obszaru dzi­ałal­ności badanych. W artykule zamieszc­zono również sug­estie odnośnie do dal­szych badań motywacji społeczników.

Słowa kluc­zowe: wolon­tariat, motywacje, sek­tor non-profit

BIBLIOGRAFIA
Adamiak P. (2014), Zaan­gażowanie społeczne Polek i Polaków. Raport z bada­nia, Sto­warzysze­nie Klon/Jawor, http://bibliotekawolontariatu.pl/wpcontent/uploads/RAPORT_klon_zaangazowanie_spoleczne_2013.pdf [dostęp 08.03.2017].
Alli­son L.D., Okun M.A., Dutridge K.S. (2002), Assess­ing vol­un­teer motives: a com­par­i­son of an open-ended probe and Lik­ert rat­ing scales, „Jour­nal of Com­mu­nity and Applied Social Psy­chol­ogy”, Vol. 12, s. 243–255.
Basińska A., Nowak M. (2010), Moty­wowanie i motywacja do pracy wolon­tar­iuszy, raport pro­jektu WOLIMP, http://centrumis.pl/assets/files/Wolontariat%20publikacje/Raport%20Motywowanie%20wolontariuszy.pdf [dostęp 08.03.2017].
Beher K., Liebig R., Rauschen­bach T. (2000), Struk­tur­wan­del des Ehre­namts. Gemein­wohlo­ri­en­tierung im Mod­ernisierung­sprozess, Juventa.
Bray­ley N., Obst P., White K.M., Lewis I.M., War­bur­ton J., Spencer N.M. (2014), Explor­ing the Valid­ity and Pre­dic­tive Power of an Extended Vol­un­teer Func­tions Inven­tory Within the Con­text of Episodic Skilled Vol­un­teer­ing by Retirees, „Jour­nal of Com­mu­nity Psy­chol­ogy”, Vol. 42, s. 1–18.
But­tler D. (2011), Pozy­cja wolon­tar­iuszy na rynku pracy, Wyd. Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań.
Cap­pel­lari L., Turati G. (2004), Vol­un­teer Labour Sup­ply: the role of work­ers’ moti­va­tions, „Annals of Pub­lic and Coop­er­a­tive Eco­nom­ics”, Vol. 75, s. 619–643.
Chimiak G. (2004), Motywacje społeczników dzi­ała­ją­cych w orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych w Polsce. Próba typologii, w: P. Gliński, B. Lewen­stein, A. Siciński (red.), Samoor­ga­ni­za­cja społeczeństwa pol­skiego: III sek­tor i wspól­noty lokalne w jed­noczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Clary E.G., Sny­der M.A. (1991), Func­tional analy­sis of altru­ism and proso­cial behav­ior: The case of vol­un­teerism, w: M. Clark (red.), „Review of Per­son­al­ity and Social Psy­chol­ogy”, Vol. 12, s. 119–148.
Clary E.G., Sny­der M. (1999), The Moti­va­tions to Vol­un­teer: The­o­ret­i­cal and Prac­ti­cal Con­sid­er­a­tions, „Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence”, Vol. 8, s. 156–159.
Clary E.G., Sny­der M., Ridge R.D., Copeland J., Stukas A.A., Hau­gen J., Miene P. (1998), Under­stand­ing and assess­ing the moti­va­tions of vol­un­teers: a func­tional approach, „Jour­nal of Per­son­al­ity and Social Psy­chol­ogy”, Vol. 74, s. 1516–1530.
Clary E.G., Sny­der M., Stukas A.A. (1996), Vol­un­teers’ Moti­va­tions: Find­ings from a National Sur­vey, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, Vol. 25, s. 485–505.
Cnaan R., Handy F., Wadsworth M. (1996), Defin­ing Who is a Vol­un­teer: Con­cep­tual and Empir­i­cal Con­sid­er­a­tions, „Non­profit and Vol­un­tary sec­tor Quar­terly”, Vol. 25, s. 371.
Esmond J., Dun­lop P. (2004), Devel­op­ing the Vol­un­teer Moti­va­tion Inven­tory, Clanwa Inc.
Fletcher T.D., Major D.A. (2004), Med­ical Stu­dents’ Moti­va­tions to Vol­un­teer: An Exam­i­na­tion of the Nature of Gen­der Dif­fer­ences, „Sex Roles”, Vol, 51, s. 109–114.
Free­man R.B. (1997), Work­ing for Noth­ing: The Sup­ply of Vol­un­teer Labor, „Jour­nal of Labor Eco­nom­ics”, Vol. 15, s. 140–166.
Gage R.L., Thapa B. (2012), Vol­un­teer Moti­va­tions and Con­straints Among Col­lege Stu­dents: Analy­sis of the Vol­un­teer Func­tion Inven­tory and Leisure Con­straints Mod­els, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, Vol. 41, s. 405–430.
Greenslade J.H., White K.M. (2005), The Pre­dic­tion of Above-Average Par­tic­i­pa­tion in Vol­un­teerism: A Test of the The­ory of Planned Behav­ior and the Vol­un­teers Func­tions Inven­tory in Older Aus­tralian Adults, „The Jour­nal of Social Psy­chol­ogy”, Vol. 145, s. 155–172.
Gün­tert S.T., Neufeind M., Wehner T. (2015), Motives for Event Vol­un­teer­ing: Extend­ing the Func­tional Approach, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, Vol. 44, s. 686–707.
Jiranek P., Kals E., Humm J.S., Strubel I.T., Wehner T. (2013), Vol­un­teer­ing as a Means to an Equal End? The Impact of a Social Jus­tice Func­tion on Inten­tion to Vol­un­teer, „The Jour­nal of Social Psy­chol­ogy”, Vol. 153, s. 520–541.
Katz D. (1960), The func­tional approach to the study of atti­tudes, „Pub­lic Opin­ion Quar­terly”, Vol. 24, s. 163–204.
Kim M., Zhang J.J., Con­naughton D. (2010), Mod­i­fi­ca­tion of the Vol­un­teer Func­tions Inven­tory for appli­ca­tion in youth sports, „Sport Man­age­ment Review”, Vol. 13, s. 25–38.
Leśniewska G. (2016), Wolon­tariat jako zjawisko społeczne, w: D. Walczak-Duraj, J. Koprow­icz (red.), Human­iza­cja pracy, nr 1/283, s. 35–43.
Luthe D., Strünck Ch. (1998), Diver­si­fizierte Barmherzigkeit. Organ­i­sa­tions­for­men frei­willi­gen Engage­ments im Struk­tur­wan­del, w: Nonprofit-Organisationen im Wan­del. Ende der Beson­der­heiten oder Beson­der­heiten ohne Ende?, Frank­furt a. Main, s. 155–176.
Menchik P., Weis­brod B. (1987), Vol­un­teer labor sup­ply, „Jour­nal of Pub­lic Eco­nom­ics”, Vol. 32, s. 159–183.
Nałęcz S., Goś-Wójcicka K. (2012), Wolon­tariat w orga­ni­za­c­jach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospo­darst­wem domowym – 2011, Stu­dia i Anal­izy Statysty­czne, GUS, Warszawa.
Piechota K. (2014), Motywacja do pracy wolon­tar­iuszy, Acta Uni­ver­si­tatis Nico­lai Coper­nici, nr 2.
Sokolowski S.W. (1996), Show me the way to the next wor­thy deed: Towards a microstruc­tural the­ory of vol­un­teer­ing and giv­ing, „Vol­un­tas”, Vol. 7, s. 259–278.
Stelzer E.-M., Lang F.R. (2016), Moti­va­tions of Ger­man Hos­pice Vol­un­teers: How Do They Com­pare to Non­hos­pice Vol­un­teers and US Hos­pice Vol­un­teers?, „Amer­i­can Jour­nal of Hos­pice and Pal­lia­tive Med­i­cine”, Vol. 33, nr 2, s. 154–163.
Stukas A.A., Hoye R., Nichol­son M., Brown K.M., Ais­bett L. (2016), Moti­va­tions to Vol­un­teer and Their Asso­ci­a­tions With Vol­un­teers’ Well-Being, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, Vol. 45, s. 112–132.
Stukas A.A., Worth K.A., Clary E.G., Sny­der M. (2009), The Match­ing of Moti­va­tions to Affor­dances in the Vol­un­teer Envi­ron­ment An Index for Assess­ing the Impact of Mul­ti­ple Matches on Vol­un­teer Out­comes, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, Vol. 38, s. 5–28.
Wu J., Wing Lo T., Liu E.S.C. (2009), Psy­cho­me­t­ric prop­er­ties of the vol­un­teer func­tions inven­tory with Chi­nese stu­dents, „Jour­nal of Com­mu­nity Psy­chol­ogy”, Vol. 37, s. 769–780.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
ekono­mia, psychologia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2018

DISCOURAGED WORKERS IN POLANDTHE STOCK APPROACHEwa Gałecka-Burdziak, Jan Gro­madzki
THE ESSENCE OF TRANSACTIVE COSTS ON THE EXAMPLE OF FUNCTIONING OF THE QUOTA SYSTEM OF EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIESPIGOU CONTRA COASE  – Marcin Gar­bat

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE LONG-TERM UNEMPLOYED IN THE OPINION OF LOCAL LABOUR OFFICES AND SOCIAL WELFARE CENTRES WORKERSEwa Flaszyńska
THE PROBLEM OF MIGRATION AMONG PARAMEDICSEstera Skucha, Alicja Doma­gała
VOLUNTEERSMOTIVATIONS IN POLANDDominik But­tler

BOOK REVIEWS
Michał Izak, Monika Kostera, Michał Zawadzki (eds.): THE FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATIONReviewed by Kaz­imierz W. Frieske
Jacek Męcina: SOCIAL DIALOGUE IN FACE OF CHANGES ON THE LABOUR MARKET IN POLAND. FROM CRISIS TO BREAKTHROUGHReviewed by Damian Norwiński

DIARY OF SOCIAL POLICY

Ewa Gałecka-Burdziak (PhD, War­saw School of Eco­nom­ics)
Jan Gro­madzki (Mas­ter, PhD can­di­date, War­saw School of Eco­nom­ics)
DISCOURAGE WORKERS IN POLANDTHE STOCK APPROACH (s. 1–8)
We study the evo­lu­tion of the dis­cour­aged worker effect in Poland in the last two decades. Using Labour Force Sur­vey we cal­cu­late the num­ber of dis­cour­aged work­ers and dis­cour­aged worker rate as a frac­tion of the rel­e­vant pop­u­la­tion. Both the num­ber and the rate of dis­cour­aged work­ers have increased sub­stan­tially since 1995. There were more women than men among the dis­cour­aged work­ers, and the effect was the strongest in the old­est age groups. Given the ris­ing scale of the dis­cour­aged worker effect we com­pute an alter­na­tive mea­sure of unem­ploy­ment rate, where we include dis­cour­aged work­ers. The dif­fer­ence between the tra­di­tional unem­ploy­ment rate and the alter­na­tive mea­sure is very sig­nif­i­cant in case of the old­est age groups. We con­clude with a set of pol­icy recommendations.

Key­words: dis­cour­aged worker effect, unem­ploy­ment, inactivity

Marcin Gar­bat (PhD, Uni­ver­sity of Zielona Góra)
THE ESSENCE OF TRANSACTIVE COSTS ON THE EXAMPLE OF FUNCTIONING OF THE QUOTA SYSTEM OF EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIESPIGOU CONTRA COASE (p. 8–15)
In 1960, Econ­o­mist Ronald Coase pub­lished an arti­cle enti­tled “The Prob­lem of Social Costs”, which is still one of the most fre­quently cited eco­nomic texts and still raises lively dis­cus­sions. He wrote there that the prob­lem of exter­nal costs is twofold: neg­a­tive exter­nal effects gen­er­ated by one entity cause loss for another, but the sup­pres­sion of injus­tice is auto­mat­i­cally a loss for the first one. He argued that in the case of well-defined prop­erty rights and low trans­ac­tion costs, the prob­lem of exter­nal effects can be solved through trans­ac­tions between par­ties affected by these effects. This was in oppo­si­tion to pre­vi­ous attempts to solve this prob­lem through gov­ern­ment reg­u­la­tion or tax­a­tion pro­posed by Arthur Pigou. In fact – look­ing through the prism of the sys­tem of sup­port­ing employ­ment of peo­ple with dis­abil­i­ties – the solu­tion is deci­sion whether it is prof­itable to limit the employ­ment of effi­cient peo­ple or finan­cial resources of employ­ers in order to pro­vide work for less-efficient peo­ple with dis­abil­i­ties, or to leave these peo­ple with­out sup­port on the labour mar­ket. In each case, it is about doing the least pos­si­ble social dam­age. This arti­cle presents both con­cepts on the exam­ple of a sys­tem of sup­port­ing the employ­ment of peo­ple with dis­abil­i­ties in Poland.

Key­words: per­son with dis­abil­i­ties, employ­ment sup­port sys­tem, Coase the­o­rem, Pigou tax

Ewa Flaszyńska (PhD, The Maria Grze­gorzewska Ped­a­gog­i­cal Uni­ver­sity in War­saw)
THE LONG-TERM UNEMPLOYED IN THE OPINION OF LOCAL LABOUR OFFICES AND SOCIAL WELFARE CENTRES WORKERS (p. 15–24)
Despite the grow­ing num­ber of work­places and a wide range of legal instru­ments avail­able for local labour offices, some of the unem­ployed still do not work. This usu­ally leads to a sig­nif­i­cant low­er­ing of their liv­ing con­di­tions level as well as to the neces­sity of help from social wel­fare. There appears a ques­tion of whether this sit­u­a­tion is a con­scious per­sonal choice or the result of pub­lic ser­vices inef­fi­ciency. Another ques­tion is that of what con­di­tions should be sat­is­fied in order to increase the effi­ciency of the pub­lic ser­vices involved in the help­ing activ­i­ties. The aim of the arti­cle is to present the report on the research done in Decem­ber 2016 among the work­ers of regional labour offices and social wel­fare cen­tres. The sub­ject of the research was the prob­lem of long-term unem­ploy­ment among social ser­vices beneficiaries.

Key­words: long-term unem­ployed, employ­ment ser­vices, social wel­fare ser­vices, local labour offices, social wel­fare centres

Estera Skucha (Mas­ter, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
Alicja Doma­gała (PhD, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
THE PROBLEM OF MIGRATION AMONG PARAMEDICS (s. 24–29)
Analy­sis of the prob­lem of migra­tion in group of para­medics. The main research prob­lem was the ques­tion of how ready to go abroad para­medics, in view of the cur­rent trend of emi­gra­tion of Pol­ish med­ical per­son­nel. The study was con­ducted at the turn of Jan­u­ary and Feb­ru­ary 2017 in the group of 110 employ­ees of the Med­ical Res­cue Depart­ment in Olkusz and the Regional Emer­gency Med­ical Ser­vice in Bytom. The research tool was an author’s ques­tion­naire. Para­medics have a small degree of will­ing­ness to emi­grate (11%). Fac­tors such as a neg­a­tive assess­ment of cur­rent finan­cial sit­u­a­tion, travel abroad in the past, encour­age­ment from a third party, or a short med­ical career have proved to be unre­lated to the deci­sion to emi­grate. The most impor­tant thing was hav­ing friends who are cur­rently stay­ing abroad. There is an urgent need for reli­able and uni­form tools and sys­tems to col­lect data on the flow of med­ical staff. The prob­lem of migra­tion among para­medics is not suf­fi­ciently under­stood. It is nec­es­sary to carry out more research and make fur­ther follow-up to the cur­rent strikes in this pro­fes­sional group.

Key­words: migra­tion, para­medic, human resources short­age, health sys­tem

Dominik But­tler (PhD, Poz­nan Uni­ver­sity of Eco­nomic and Busi­ness)
VOLUNTEERSMOTIVATIONS IN POLAND (s. 29–36)
The aim of the paper is the pre­sen­ta­tion of the moti­va­tional pro­files of Pol­ish vol­un­teers. The pre­sented results are the effect of the orig­i­nal sur­vey con­ducted in years 2014–2016 on the sam­ple of 692 active vol­un­teers. In the sur­vey the Vol­un­teer Func­tions Inven­tory was used which applies the so called func­tional approach to moti­va­tions. The con­ducted research has shown that the vol­un­teers in Poland are moti­vated mostly through the val­ues func­tion and the career and enhance­ment func­tions have the minor impor­tance. The com­par­i­son of the results from the tran­si­tion coun­try with the results of for­mer sur­veys car­ried out mostly in con­text of devel­oped mar­ket economies con­firmed the uni­ver­sal­ity of already drawn con­clu­sions.  The moti­va­tional pro­files of vol­un­teers dif­fered sig­nif­i­cantly with respect to their socio-economic char­ac­ter­is­tics and the sec­tor of char­i­ta­ble engage­ment. The con­clud­ing part of the paper sug­gests some rec­om­men­da­tions for fur­ther research

Key­words: vol­un­teer­ing, moti­va­tions, non-profit sector

prze­jdź do Spisu treści

« powrót