Nr 3 (528) 2018

 Spis treści 3/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

TENDENCJE ZMIAN W KSZTAŁTOWANIU SIĘ ROZPIĘTOŚCI PŁACOWYCH W POLSCE Hanna Karaszewska, Marek Zaręb­ski
FINANSOWANIE NAUKI JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓWKamila Pru­cia
POLITYKA I SYTUACJA MIESZKANIOWA JAKO CYWILIZACYJNE WYZWANIEPOLSKA I ŚWIAT – Maciej Cesarski
KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECIWacław Laskowski, Mar­lena Piekut

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
POTENCJALNY POPYT NA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH. SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY DWÓCH POKOLEŃ – WSPIERAJĄCEGO I WSPIERANEGODorota Kałuża-Kopias, Zofia Szweda-Lewandowska
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2017 R.
Piotr Kurowski

RECENZJE
Marta Petelewicz, JAKOŚĆ ŻYCIA DZIECI A STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY RODZINY. TEORIA I BADANIArec. Marta Zahorska

INFORMACJE
WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI, WSPÓLNIE O POLITYCE SPOŁECZNEJ – Anna Dudzik

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Hanna Karaszewska (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Zaręb­ski (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
TENDENCJE ZMIAN W KSZTAŁTOWANIU SIĘ ROZPIĘTOŚCI PŁACOWYCH W POLSCE (s. 1–8)
Artykuł zaw­iera wyniki anal­izy ten­dencji w ksz­tał­towa­niu się rozpię­tości pła­cowych w Polsce. Obe­j­muje ona 25-letni okres zapoc­zątkowany w 1991 r. przeło­mowymi zmi­anami w mech­a­niz­mach funkcjonowa­nia nar­o­dowej ekonomii. Wyko­rzys­tano w nim bogaty, ale niedoskon­ały mate­riał empiryczny pochodzący ze spra­woz­daw­c­zości GUS. W artykule wskazano na pod­sta­wowe założe­nia metody­czne leżące u pod­staw statystyki nar­o­dowej jako jedno ze źródeł braku pełnego i obiek­ty­wnego obrazu pio­nowych zróżni­cowań płac.

Słowa kluc­zowe: płace, nierówności pła­cowe, pio­nowe zróżni­cow­anie płac, rozpię­tości płac

BIBLIOGRAFIA
Ahluwalia M.S. (1976), Inequal­ity, Poverty and Devel­op­ment, „Jour­nal of Devel­op­ment Eco­nom­ics”, Vol. 3.
Anand S., Kan­bur R. (1991), Inter­na­tional Poverty Pro­jec­tions, „Work­ing Papers”, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1991/03/01/000009265_3960930222234 [dostęp 15.03.2018].
Bal­cerow­icz L. (1995), Wol­ność i rozwój. Ekono­mia wol­nego rynku, Znak, Kraków.
Bal­cerow­icz L., Rzońca A., red. (2010), Zagadki wzrostu gospo­dar­czego. Siły napę­dowe i kryzysy – anal­iza porów­naw­cza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Becker G.S. (1975), Human Cap­i­tal, NBER, New York.
Becker G.S. (1990), Eko­nom­iczna teo­ria zachowań ludz­kich, PWN, Warszawa.
Betcher­man G. (2014), Labor mar­ket reg­u­la­tions: What do we know about their impacts in devel­op­ing coun­tries?, World Bank Research Observer online, 16 Apr.
Bel­man D., Wolf­son P.J. (2014), What does the min­i­mum wage do?, W.E. Upjohn Insti­tute for Employ­ment Research, Kala­ma­zoo, MI.
Bertola G. (1993), Fac­tor shares and sav­ings in endoge­nous growth, „The Amer­i­can Eco­nomic Review”, Vol. 83, No. 5.
Boch­enek M., Mikoła­jew­ska M. (2013), Dys­pro­por­cje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu, www.ur.edu.pl/file/36614/12 [dostęp 15.03].
Bruno M., Squire L. (1996), The less equal the asset dis­tri­b­u­tion, the slower the growth, „Tran­si­tion”, nr 9–10.
Borkowska S. (1999), Wyna­grodze­nie godziwe. Kon­cepcja i pomiar, IPiSS, Warszawa.
Deininger K., Squire L. (1998), New Ways of Look­ing at Old Issues: Inequal­ity and Growth, „Jour­nal of Devel­op­ment Eco­nom­ics” No. 57.
Domańska E. (1986), Kap­i­tal­izm menedżer­ski, PWE, Warszawa.
Fields G.S. (1999), Dis­tri­b­u­tion and devel­op­ment: A sum­mary of the evi­dence for the devel­op­ing world, Cor­nell Uni­ver­sity.
Fried­man M. (1962), Cap­i­tal­ism and free­dom, Uni­ver­sity of Chicago Pr., New York.
Gal­braith J.K. (1979), Ekono­mia a cele społeczne, PWN, Warszawa.
Gal­braith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Pro­gram troski o życie, Dom Wydawniczy Bel­lona, Warszawa.
Gol­nau W. (2007), Znacze­nie płacy min­i­mal­nej dla funkcjonowa­nia rynku pracy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
GUS (1990), Zatrud­nie­nie w sek­torze uspołecznionym według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1989 r., Warszawa.
GUS (1992), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1991 r., Warszawa.
GUS (1993), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1992 r., Warszawa.
GUS (1994), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1993 r., Warszawa.
GUS (1995), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1994 r., Warszawa.
GUS (1996), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1995 r., Warszawa.
GUS (1997), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1996 r., Warszawa.
GUS (1998), Zatrud­nie­nie w gospo­darce nar­o­dowej według wysokości wyna­grodzeń za wrze­sień 1997 r., Warszawa.
GUS (1999), Wyna­grodzenia według zawodów w październiku 1998 r., Warszawa.
GUS (2000), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów za październik 1999 r., Warszawa.
GUS (2002), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów za październik 2001 r., Warszawa.
GUS (2014), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów za październik 2014, www.stat.gov.pl [dostęp 15.03.2018].
GUS (2016), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów za październik 2014, www.stat.gov.pl [dostęp 15.03.2018].
GUS (2017), Dzi­ałal­ność przed­siębiorstw o licz­bie pracu­ją­cych do 9 osób, Łódź, www.stat.gov.pl [dostęp 15.03.2018].
GUS, Wybrane zagad­nienia rynku pracy, www.stat.gov.pl [dostęp 15.03.2018].
Hig­gins M., Williamson J.G. (2002), Explain­ing Inequal­ity the World Round: Cohort Size, Kuznets Curves, and Open­ness, „South­east Asian Stud­ies”, Vol. 40, No. 3.
IMF (Inter­na­tional Mon­e­tary Fund) (2014), Fis­cal pol­icy and income inequal­ity, Wash­ing­ton, DC.
Jacukow­icz Z. (1995), Płaca godziwa a min­i­mum soc­jalne w Polsce, KUL, Lublin.
Karaszewska H. (2003), Ewolucja wyna­grodzeń w okre­sie zmian sys­temu eko­nom­icznego w Polsce, Wyd. UMK, Toruń.
Kot S. (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt, Politech­nika Gdańska, Gdańsk.
Kowa­lik T. (1997) Społeczne koszty trans­for­ma­cji, Opinie i Eksper­tyzy KP Unii Pracy, Zeszyt 3, Warszawa.
Kowa­lik T. (2013), O lep­szy ład społeczny, PTE, Warszawa.
Kumor P. (2010), Zależność nierówności płac od poziomu roz­woju gospo­dar­czego, „Gospo­darka Nar­o­dowa”, lip­iec.
Kuznets S. (1955), Eco­nomic Growth and Income Inequal­ity, „The Amer­i­can Eco­nomic Review”, Vol. I(1), No. 45.
Lund­berg M., Squire L. (2003), The Simul­ta­ne­ous Evo­lu­tion of Growth and Inequal­ity, „The Eco­nomic Jour­nal”, Vol. 113.
Min­i­mum wage sta­tis­tics http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Minimum_wage_statistics [dostęp 15.03.2018].
OECD (2014), Employ­ment Out­look 2014, Paris.
Stiglitz J.E. (1994), Whither Social­ism?, MIT Press, Cam­bridge.
Stiglitz J.E. (2004), Glob­al­iza­cja, PWN, Warszawa.
Stew­art F. (2000), Income Dis­tri­b­u­tion And Devel­op­ment, QEH Work­ing Paper Series –QEHWPS37, Work­ing Paper Num­ber 37.
Robin­son J. (1979), The gen­er­al­iza­tion of gen­eral the­ory and other essays, Springer, Lon­don.
Rodrik A.A.D. (1994), Dis­trib­u­tive pol­i­tics and eco­nomic growth, „The Quar­terly Jour­nal of Eco­nom­ics”, Vol. 109.2.
Roszkowska S., Rogut A. (2007), Rozkład płac i kap­i­tału ludzkiego w Polsce, „Gospo­darka Nar­o­dowa”, kwiecień.
Woj­tyna A. (2002), Prob­lem nierówności dochodów w kon­tekś­cie przys­tąpi­enia do Unii Europe­jskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Eko­nom­icznej w Krakowie, nr 600, Kraków.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, płace

Kamila Pru­cia (mgr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
FINANSOWANIE NAUKI JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW (s. 9–13)
Celem artykułu jest charak­terystyka finan­sowa­nia nauki, jako czyn­nika ksz­tał­tu­jącego konkuren­cyjność regionów. Zasad­niczą tezą jest stwierdze­nie, iż finan­sowanie nauki roz­pa­try­wane jako deter­mi­nanta konkuren­cyjności regionów w aspekcie iloś­ciowym oraz jakoś­ciowym znacząco wpływa na rynek pracy, szczegól­nie w dobie innowacji.
W zakre­sie konkuren­cyjności regionów w Polsce należy stwierdzić, że widoczny jest defi­cyt strate­gicznego pode­jś­cia do planowa­nia oraz zarządza­nia roz­wo­jem region­al­nym. Brakuje uję­cia zjawiska konkuren­cyjności w sposób kom­plek­sowy. Obec­nie pol­ska poli­tyka region­alna prze­chodzi pro­ces trans­for­ma­cji z trady­cyjnego pode­jś­cia, pole­ga­jącego na inter­wenc­jach cen­tral­nych w prob­lematy­czne regiony w kierunku strate­gicznych ram programowania.

Słowa kluc­zowe: konkuren­cyjność, regiony, finan­sowanie nauki

BIBLIOGRAFIA
Bro­nisz U. (2013), Metody bada­nia konkuren­cyjności regionów, Wyd. Komitet Przestrzen­nego Zagospo­darowa­nia Kraju PAN, Warszawa.
Chrabąszcz A. (2014), Sprawne państwo. Czy konieczne są sys­te­mowe zmi­any w funkcjonowa­niu jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego?, Wyd. Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie, Kraków.
Domański K. (2000), Narzędzia efek­ty­wnego zarządza­nia – planowanie zadań w układzie wielo­let­nim i rocznym, Wyd. Bry­tyjski Fun­dusz Know How, Warszawa.
Dziekański P. (2015), Planowanie i dzi­ałanie jed­nos­tki tery­to­ri­al­nej, Wyd. Uni­w­er­sytet Jana Kochanowskiego w Kiel­cach, Kielce.
Dzi­urbe­jko T. (2006), Planowanie roz­woju gminy jako instru­ment pozyski­wa­nia fun­duszy pomo­cowych Unii Europe­jskiej, Wyd. Difin, Warszawa.
Efek­ty­wność, planowanie, rozwój – jed­nos­tki samorządu tery­to­ri­al­nego wobec kluc­zowych wyzwań struk­tu­ral­nych (2012), Insty­tut J. Sobieskiego, Wyd. Insty­tut Sobieskiego, Warszawa.
Głębocki K. (2005), Wpływ fun­duszy struk­tu­ral­nych Unii Europe­jskiej na planowanie roz­woju wojew­ództw, Wyd. Wydział Zarządza­nia Politech­niki Częs­to­chowskiej, Częs­to­chowa.
Gole­jew­ska A. (2012), Kap­i­tał ludzki, innowacje i insty­tucje a konkuren­cyjność regionów Europy Środ­kowej i Wschod­niej, Wyd. Cen­trum Europe­jskie Natolin, Warszawa.
GUS (2015), Mały Rocznik Statysty­czny Pol­ski, Zakład Wydawnictw Statysty­cznych, Warszawa.
Haus­ner J. (2014), Naras­ta­jące dys­funkcje, zasad­nicze dylematy, konieczne dzi­ała­nia. Raport o stanie samorząd­ności tery­to­ri­al­nej w Polsce, tom II, Wyd. Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie, Kraków.
Kusideł E. (2016), Przed­siębior­c­zość, pro­duk­ty­wność i konkuren­cyjność regionów Pol­ski, Wyd. Adam Marsza­łek, Toruń.
Łyżwa E. (2014), Innowa­cyjność przed­siębiorstw a konkuren­cyjność regionów, Wyd. Uni­w­er­sytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
Poz­nańska K. (2001), Sfera badawczo-rozwojowa i przed­siębiorstwa w dzi­ałal­ności innowa­cyjnej, Insty­tut Funkcjonowa­nia Gospo­darki Nar­o­dowej Szkoły Głównej Hand­lowej, Warszawa.
Szczęsny W. (2008), Atrak­cyjność inwest­y­cyjna pol­s­kich regionów, Wyd. Pol­skie Towarzystwo Eko­nom­iczne, Warszawa.

STRONY INTERNETOWE
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/400-mlnzlotych-na-innowacje-w-regionach.html [dostęp 12.06.2016].
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego [dostęp 25.08.2016].
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane [26.03.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: finanse

Maciej Cesarski (prof., Szkoła Główna Hand­lowa)
POLITYKA I SYTUACJA MIESZKANIOWA JAKO CYWILIZACYJNE WYZWANIEPOLSKA I ŚWIAT (s. 14–20)
Cechy poli­tyki i sytu­acji mieszkan­iowej w Polsce są świadectwem struk­tu­ral­nego kryzysu mieszkan­iowego zaostr­zonego po 2008 r. struk­tu­ral­nym kryzy­sem kap­i­tal­izmu. Wyzwa­nia w tym zakre­sie trak­towane są w artykule jako cząstka zagrożeń i szans roz­woju przestrzeni zamieszkanej i całej przestrzeni zamieszki­wa­nia ludzkości. Przekaz taki ma także uza­sad­nić konieczność poszuki­wań sposobów naprawy i przek­sz­tałceń roz­woju cywiliza­cji zachod­niej skon­cen­trowanej na równoważe­niu roz­woju przestrzeni zamieszki­wa­nia przez wydat­niejszą real­iza­cję zrównoważonego roz­woju o nachyle­niu promieszkan­iowym. Tego typu zako­rze­nie­nie zamieszki­wa­nia prze­ci­wdzi­ała­jące megakryzysowi i megaprze­mocy wymaga glob­al­nego myśle­nia i dzi­ała­nia od wymi­aru miejs­cowego do światowego.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka mieszkan­iowa, sytu­acja mieszkan­iowa, kryzys, rozwój zrównoważony

BIBLIOGRAFIA
Alvarez L.J., Cabrero A. (2010), Does hous­ing really lead the busi­ness cycle?, „Doc­u­men­tos de Tra­bajo” Nr 1024, Banco de Espana, Madrid.
Andrze­jew­ski A. (1977), Sytu­acja mieszkan­iowa w Polsce w lat­ach 1914–1974, PWE, Warszawa.
Andrze­jew­ski A. (1987), Poli­tyka mieszkan­iowa, PWE, Warszawa.
Bau­man Z. (2016), Nieprawda, że igno­rancja stała się wartoś­cią, wywiad Zyg­munta Bau­mana, udzielony włoskiej gaze­cie „La Repub­lica” w czer­wcu 2016 http://krytykapolityczna.pl/swiat/bauman-goldkorn-wywiad/ [dostęp 10.03.2017].
Braudel F. (1999), His­to­ria i trwanie, Czytel­nik, Warszawa.
Cesarski M. (2007), Sytu­acja mieszkan­iowa w Polsce w lat­ach 1988–2005 – dziedz­ictwo i przemi­any, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cesarski M. (2009), Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospo­dar­cze XX i XXI w., w: J. Osiński (red. nauk.), Wymi­ary kryzysu – przy­czyny, prze­jawy, prog­nozy i środki zarad­cze, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cesarski M. (2012a), Infra­struk­tura osad­nicza w gospo­darce region­al­nej – kwestie równoważe­nia roz­woju, „Stu­dia i Prace KES”, nr 3.
Cesarski M. (2012b), Od funkcjon­al­nego mieszka­nia ku zrównoważonej przestrzeni zamieszki­wa­nia – rola infra­struk­tury osad­niczej, „Stu­dia i Prace KES”, nr 2 (10).
Cesarski M. (2013a), Poli­tyka mieszkan­iowa w Polsce w pra­cach naukowych 1918–2010. Doko­na­nia i wpływ pol­skiej szkoły badań, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cesarski M. (2013b), Powo­jenna poli­tyka mieszkan­iowa w Europie Zachod­niej – sek­tor pub­liczny a paradyg­mat wzrostu eko­nom­icznego, w: J. Osiński (red. nauk.), Kryzys, niepewność i niesta­bil­ność we współczes­nej Europie, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cesarski M. (2016a), Sytu­acja mieszkan­iowa gospo­darstw domowych i rodzin w świ­etle wyników Nar­o­dowego Spisu Powszech­nego Lud­ności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne/ [dostęp 30.04.2017].
Cesarski M. (2016b), Sytu­acja mieszkan­iowa w Polsce lat 2002–2014 – świa­towy kryzys, niewiadome i szanse zamieszki­wa­nia, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cesarski M. (2016c), Spraw­iedli­wość społeczna migracji osiedleńczych w kap­i­tal­izmie, w: J. Osiński (red. nauk.), Kap­i­tal­izm a spraw­iedli­wość społeczna, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Demo­graphic change will have big eco­nomic impacts (2015), „The Econ­o­mist”, Sep 26th.
Demo­graphic Year­book (2013 i 2016), UN, New York.
Dol K., Haffner M., red. (2010), Hous­ing sta­tis­tics in the Euro­pean Union 2010, OTB Research Insti­tute for the Built Envi­ron­ment, Delft Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Hague.
Euro­stat (2011), Pop­u­la­tion pro­jec­tions 2010–2060, Lux­em­bourg.
Fad­ing echoes. East Germany’s pop­u­la­tion is shrink­ing (2017), „The Econ­o­mist”, Apr 15th.
GUS (2003), Lud­ność. Stan i struk­tura demograficzno-społeczna, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2002, Warszawa.
GUS (2012), Gospo­darstwa domowe i rodziny. Charak­terystyka demograficzna, Nar­o­dowy Spis Powszechny 2011, Warszawa.
GUS (2013a), Lud­ność. Stan i struk­tura demograficzno-społeczna, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, GUS Warszawa.
GUS (2013b), Mieszka­nia, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2013c), Zamieszkane budynki, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2014), Prog­noza lud­ności na lata 2014–2050, Warszawa.
GUS (2016), Gospo­darka mieszkan­iowa w 2015 r., Warszawa.
Har­vey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Fun­dacja Bęc Zmi­ana, Warszawa.
Hei­deg­ger M. (1977), Budować, mieszkać myśleć, w: M. Hei­deg­ger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytel­nik, Warszawa.
House prices are on the rise again around the world (2015), „The Econ­o­mist”, Oct 3.
House­hold com­po­si­tion sta­tis­tics (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Main_tables [dostęp 15.09.2015].
House­hold com­po­si­tion sta­tis­tics Euro­stat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Source_data_for_tables_and_figures_.28MS_Excel.29 [dostęp 15.04.2017].
Kunicki-Goldfinger W.J.H. (1993), Znikąd do nikąd, PIW, Warszawa.
Kuź­niarz B. (2014), Świę­tość pracy. Posłowie, w: T. Eagle­ton, Dlaczego Marks miał rację, Wydawnictwo Kry­tyki Poli­ty­cznej, Warszawa.
Mit­terer J. (2004), Ucieczka od dowol­ności, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
New OECD Afford­able Hous­ing Data­base (2016), http://www.oecd.org/social/affordable-housing-database.htm [dostęp 15.04.2017].
Nowak A.W. (2008), Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś, Przed­mowa, w: I. Waller­stein, Utopistyka. Alter­natywy his­to­ryczne dla XXI wieku, Ofi­cyna Wydawnicza Bractwa Tro­jka, Poz­nań.
Okól­ski M., Kacz­mar­czyk P. (2013), Przyszłość demograficzna Pol­ski, „Opinie i Rekomen­dacje OBMF” nr 1.
Oniszczuk J. (2014), Budowanie nowoczes­nej polis, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Oniszczuk J. (2017), Prze­moc, pokój, prawa człowieka, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
The 2015 Age­ing Report. Eco­nomic and bud­getary pro­jec­tions for the 28 EU Mem­ber States (2013–2060) (2015), Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Tugend­hat E. (1999), Bycie. Prawda. Rozprawy filo­zoficzne, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Waller­stein I. (2008), Utopistyka. Alter­natywy his­to­ryczne dla XXI wieku, Ofi­cyna Wydawnicza ‚Bractwa Tro­jka, Poz­nań.
Wojtkun G. (2008), Wielorodzinne budown­ictwo mieszkan­iowe. Wizje a rzeczy­wis­tość, „Prace Naukowe Politech­niki Szczecińskiej” nr 591(nr 46), Wydawnictwo Uczel­ni­ane Politech­niki Szczecińskiej, Szczecin.
World pop­u­la­tion age­ing (2013), UN, New York.
Założe­nia poli­tyki lud­noś­ciowej Pol­ski 2013 (2014), Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Wacław Laskowski (prof., Szkoła Główna Gospo­darstwa Wiejskiego)
Mar­lena Piekut (dr, Politech­nika Warsza­wska)
KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI (s. 21–28)
Celem artykułu było przed­staw­ie­nie zróżni­cow­a­nia kon­sumpcji w różnych typach wiejs­kich gospo­darstw domowych rodz­iców samot­nie wychowu­ją­cych dzieci wyróżnionych ze względu na kry­te­ria eko­nom­iczne, społeczne i demograficzne. Celem było także stworze­nie włas­nej typologii rodzin bio­log­icznie niepełnych zamieszku­ją­cych wieś z egzem­pli­fikacją poziomu i struk­tury kon­sumpcji w utwor­zonych typach gospo­darstw domowych. Mate­riał źródłowy stanow­iły niepub­likowane, indy­wid­u­alne dane z bada­nia budżetów gospo­darstw domowych GUS za 2014 r. Deter­mi­nan­tami mają­cymi najsil­niejszy związek z wydatkami na dobra kon­sump­cyjne w wiejs­kich gospo­darst­wach domowych osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci okazały się: dochód roz­porządzalny na osobę, poziom wyk­sz­tałce­nia głowy domu oraz sta­tus społeczno-ekonomiczny gospo­darstwa domowego. Nato­mi­ast mniejszą siłą związku cechowały się takie zmi­enne, jak wiek i płeć głowy domu.

Słowa kluc­zowe: wydatki, rodziny niepełne, wieś

BIBLIOGRAFIA
Banaszkiewicz D., Komorowska O. (2014), Rodziny niepełne – sytu­acja społeczno-ekonomiczna w świ­etle wyników bada­nia budżetów gospo­darstw domowych w 2010 roku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (42), s. 85–93.
Dulli S., Furini S., Peron E. (2009), Data min­ing: metodie strate­gie, Springer Sci­ence & Busi­ness Media: Italia, Milano.
Everitt R.S., Lan­dau S., Leese M., Stahl D. (2011), Clus­ter Analy­sis, 5th Edi­tion, Wiley Series in Prob­a­bil­ity and Sta­tis­tics, John Wiley and Sons, Pub­li­ca­tion.
Grzega U. (2015), Typ bio­log­iczny oraz miejsce zamieszka­nia gospo­darstwa domowego jako deter­mi­nanty unowocześ­ni­a­nia kon­sumpcji w Polsce, „Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 231, s. 30–55.
Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmi­ałowski T. (2014). Kon­sumpcja papierosów w różnych gru­pach społeczno-ekonomicznych w Polsce w lat­ach 2000–2013, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospo­darstwa Wiejskiego w Warsza­wie. Prob­lemy Rol­nictwa Świa­towego, nr 14(3).
Kośny M., Szczepaniak-Sienniak J. (2016), Sytu­acja eko­nom­iczna pol­s­kich rodzin z dziećmi po dekadzie członkostwa w Unii Europe­jskiej, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu”, nr 438, s. 11–31.
Kotler P. (2005), Mar­ket­ing, REBIS, Poz­nań.
Michorowski M., Pol­lok A., Szopa B. (2016), Przeo­braże­nia w sferze dochodów gospo­darstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w lat­ach 1993–2014, Research Papers of the Wro­claw Uni­ver­sity of Economics/Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, nr 449.
Piekut M. (2014), Wydatki na kul­turę i rekreację w budże­tach gospo­darstw domowych Europe­jczyków, „Wiado­mości Statysty­czne”, nr 5, s. 75–89.
Piekut M. (2014a), Nierówności w wydatkach na edukację w europe­js­kich gospo­darst­wach domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo­dar­czy”, nr 39, s. 250–261.
Piekut M. (2014b), Wydatki na kul­turę i rekreację w budże­tach gospo­darstw domowych Europe­jczyków, „Wiado­mości Statysty­czne”, nr 5, s. 75–89.
Pietrzykowski R., Kobus P. (2008), Wielowymi­arowe metody statysty­czne w anal­izie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospo­darstw rol­nych wybranych państw Unii Europe­jskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospo­darstwa Wiejskiego w Warsza­wie. Prob­lemy Rol­nictwa Świa­towego, nr 4.
Poję­cia stosowane w statystyce pub­licznej, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/103,pojecie.html [dostęp 20.03.2018].
Radz­iukiewicz M. (2011), Redys­try­bucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci?, Pol­skie Wydawnictwo Eko­nom­iczne, Warszawa.
Sączewska-Piotrowska A. (2015), Nierówności dochodowe a typ gospo­darstwa domowego w świ­etle badań pan­elowych, „Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 232, s. 204–214.
Sokołowski A. (2004), Anal­izy wielowymi­arowe. Mate­ri­ały kur­sowe, Stat­soft, Kraków.
Ubóstwo eko­nom­iczne w Polsce w 2014 r. (2015), na pod­stawie bada­nia budżetów gospo­darstw domowych, GUS, Warszawa.
Ward Jr. J.H. (1963), Hier­ar­chi­cal group­ing to opti­mize an objec­tive func­tion, „Jour­nal of the Amer­i­can sta­tis­ti­cal asso­ci­a­tion”, No. 58(301), s. 236–244.
Wielka encyk­lo­pe­dia powszechna, 1987, t. 10, Warszawa, s. 29–31.
Zeliaś A. (2002), Some Notes on the Selec­tion of Nor­mal­iza­tion of Diag­nos­tic Vari­ables, „Sta­tis­tics in Tran­si­tion”, Vol. 5, No. 5, s. 787–802.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, ekonomika kon­sumpcji

Dorota Kałuża-Kopias (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Zofia Szweda-Lewandowska (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
POTENCJALNY POPYT NA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH. SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY DWÓCH POKOLEŃ – WSPIERAJĄCEGO I WSPIERANEGO (s. 28–34)
Pol­ska, jak więk­szość kra­jów rozwinię­tych, staje w obliczu starzenia się pop­u­lacji. Dynam­iczny wzrost liczby najs­tarszych seniorów (tzw. pro­ces pod­wójnego starzenia się) i ich prob­lemy w najbliższych dekadach zdomin­ują praw­dopodob­nie dyskurs doty­czący seniorów, a jed­nym z najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się tem­atów będzie prob­lem skutecznego spra­wowa­nia opieki tak for­mal­nej, jak i niefor­mal­nej nad osobami starszymi.
Celem artykułu jest ziden­ty­fikowanie potrzeb w zakre­sie opieki for­mal­nej i niefor­mal­nej nad najs­tarszymi osobami (w wieku 75 lat). Źródłem prezen­towanych danych będą wyniki grantu NCN (B1411200000556000) pt. Opieka nad senio­rami z per­spek­tywy dwóch pokoleń — udziela­ją­cych wspar­cia i wspier­anych. Imp­likacje dla sys­temu opieki nad osobami starszymi. Punkt wyjś­cia anal­izy stanow­iło badanie gospo­darstw domowych z osobami po 75. roku życia. Wyniki przeprowad­zonego bada­nia poz­woliły na rozpoz­nanie bieżącej sytu­acji w zakre­sie opieki nad najs­tarszymi senio­rami w Polsce i doko­nanie diag­nozy osób udziela­ją­cych wspar­cia i osób wspier­anych. Wskazano również na rolę cud­zoziem­ców w sys­temie opieki i wspar­cia seniorów.

Słowa kluc­zowe: starze­nie się, opieka nad osobami starszymi, migracje, rynek usług opiekuńczych

BIBLIOGRAFIA
Bojar H., Gąsior-Niemiec A., Bie­niecki M., Pawlak M. (2005), Migranci na rynku pracy w Polsce, ISP, Warszawa.
Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M. (2012), Migracje oby­wa­teli Ukrainy do Pol­ski w kon­tekś­cie roz­woju społeczno-gospodarczego: stan obecny, poli­tyka, trans­fery pieniężne, CRM Work­ing Papers, 60/118.
Cza­piński J., Panek T., red. (2014), Diag­noza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, raport, Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich, Warszawa, http://www.diagnoza.com/ [dostęp 30.04.2017].
Fichel A. (2008), Skala i struk­tura popytu na pracę cud­zoziem­ców w Polsce w świ­etle przeprowad­zonych badań, w: I. Grabowska-Lusińska, A. Żylicz (red.), Czy pol­ska gospo­darka potrze­buje cud­zoziem­ców, Ośrodek Badań nad Migrac­jami UW, Warszawa, s. 59–78.
Goli­nowska St. (red.), Bed­narski M., Broda-Wysocki P., Domaradzka E., Kor­czyńska J., Marek E., Morecka Z., Rajkiewicz A. (2004), Popyt na pracę cud­zoziem­ców. Pol­ska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
Górny A., red. (2010), Trans­for­ma­cja nieoczy­wista: Pol­ska jako kraj imi­gracji, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
GUS (2015), Prog­noza lud­ności rezy­du­jącej dla Pol­ski na lata 2015–2050, Warszawa.
Kępińska E., Okól­ski M. (2004), Zagraniczne migracje zarobkowe w Warsza­wie, w: J. Grze­lak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Inter­dyscy­pli­narne studium metropolii warsza­wskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 426–454.
Kotlarska-Michalska A. (1990), Sposoby poj­mowa­nia istoty funkcji rodziny, „Ruch Prawniczy, Eko­nom­iczny i Socjo­log­iczny”, z. 2.
Kotowska I.E., Wóy­ci­cka I. (2008), Spra­wowanie opieki oraz inne uwarunk­owa­nia pod­noszenia akty­wności zawodowej osób w starszym wieku pro­duk­cyjnym, raport z badań, Depar­ta­ment Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz MPiPS, Warszawa.
Krzyszkowski J. (2013), Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa pol­skiego, „Przegląd Socjo­log­iczny”, nr 2, s. 9–31.
Mossakowska M., Więcek A., Błę­dowski P., red. (2012), Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne, socjo­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się lud­ności w Polsce, POLSENIOR, Ter­me­dia Wydawnictwo Medy­czne, Warszawa, s. 596.
List S.M., Ryl L., Schel­hase T. (2009), Ange­bote der ambu­lanten und sta­tionären Ver sorgung, w: K. Bohm, C. Tesch-Romer, T. Ziese (2009), Gesund­heit und Krankheit im Alter. Beiträge zur Gesund­heits­berichter­stat­tung des Bun­des, Robert-Koch-Institut, Berlin, s. 167–193.
Samoraj B. (2007), Przed­siębior­c­zość kobiet na pol­skim rynku pracy na przykładzie cud­zoziemek zatrud­nionych niele­gal­nie w sek­torze usług domowych, raport, https://scholar.google.pl/scholar?q=Samoraj+B.%2C+%282007%29%2C&btnG=&hl=pl&as_sdt=0%2C5 [dostęp 30.04.2017].
Szukalski P. (2002), Przepływy między­pokole­niowe i ich kon­tekst demograficzny, Wyd. Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2017 R. (s. 34–36)
Artykuł prezen­tuje oceny koszyków min­i­mum soc­jal­nego – określany jako model uwzględ­ni­a­jący min­i­malny poziom kosztów utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych – w cenach z grud­nia od 2017 r. W ostat­nich trzech miesią­cach roku wskaźnik inflacji miał wyższą dynamikę (1,2%). Pod­czas tego okresu min­i­mum soc­jalne pow­ięk­szało się najbardziej w gospo­darst­wach domowych ze starszymi dziećmi (1,2%), najm­niej zaś w gospo­darstw domowych emery­tów (0,9%).

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2017), Biule­tyn Statysty­czny nr 12, Warszawa.
GUS (2018), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r., Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3/2018

TRENDS OF CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF WAGES INEQUALITIES IN POLAND Hanna Karaszewska, Marek Zaręb­ski
FINANCING OF SCIENCE AS A FACTOR AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONSKamila Pru­cia
HOUSING POLICY AND SITUATION AS A CIVILIZATIONAL CHALLENGE. POLAND AND THE WORLDMaciej Cesarski
CONSUMPTION IN RURAL HOUSEHOLD FAMILIES INCOMPLETEWacław Laskowski, Mar­lena Piekut

FROM RESEARCH AND STUDIES
POTENTIAL DEMAND FOR ELDERLY CAREGIVERS. THE TWO-GENERATION PERSPECTIVESENIORS AND CAREGIVERS Dorota Kałuża-Kopias, Zofia Szweda-Lewandowska
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR DECEMBER OF 2017 – Piotr Kurowski

BOOK REVIEWS
Marta Petelewicz, THE QUALITY OF CHILDREN’S LIFE AND THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE FAMILY. THEORY AND RESEARCH Reviewed by Marta Zahorska 

INFORMATION
TOGETHER ON THE CONSTITUTION, TOGETHER ON SOCIAL POLICY – Anna Dudzik

DIARY OF SOCIAL POLICY

Hanna Karaszewska (Pro­fe­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
Marek Zaręb­ski (Pro­fe­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
TRENDS OF CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF WAGES INEQUALITIES IN POLAND (p. 1–8)
The arti­cle con­tains the results of the analy­sis per­formed on the trends in the devel­op­ment of wage spreads in Poland. The analy­sis cov­ers 25-year period com­menced in 1991 by trans­form­ing changes in the mech­a­nisms of the func­tion­ing of the national econ­omy. It used a vast but imper­fect empir­i­cal mate­r­ial derived from the CSO report­ing. The arti­cle points to the basic method­olog­i­cal assump­tions under­ly­ing the national sta­tis­tics as one of the causes of the lack of a full and objec­tive pic­ture of ver­ti­cal pay differentials.

Key­words: wages, wage inequal­i­ties, ver­ti­cal wage dif­fer­en­ti­a­tion, wage spreads

Kamila Pru­cia (Mas­ter, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
FINANCING OF SCIENCE AS A FACTOR AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONS (p. 9–13)
The aim of the arti­cle is to char­ac­ter­ize the financ­ing of sci­ence as a fac­tor shap­ing regional com­pet­i­tive­ness. The fun­da­men­tal the­sis is the state­ment that the financ­ing of sci­ence con­sid­ered as a deter­mi­nant of the com­pet­i­tive­ness of regions in terms of quan­tity and qual­ity sig­nif­i­cantly affects the labor mar­ket, espe­cially in the era of inno­va­tion.
In terms of the com­pet­i­tive­ness of regions in Poland it should be noted that the deficit is vis­i­ble strate­gic approach to plan­ning and man­age­ment of regional devel­op­ment. There is no pic­ture of the phe­nom­e­non of com­pet­i­tive­ness in a com­pre­hen­sive man­ner. Cur­rently, Pol­ish regional pol­icy in the process of trans­for­ma­tion from a tra­di­tional approach, involv­ing the cen­tral inter­ven­tions in prob­lem­atic regions in the direc­tion of a strate­gic frame­work for programming.

Key­words: com­pet­i­tive­ness, regions, financ­ing of science

Maciej Cesarski (Pro­fes­sor, War­saw School of Eco­nom­ics)
HOUSING POLICY AND SITUATION AS A CIVILIZATIONAL CHALLENGE. POLAND AND THE WORLD (p. 14–20)
The fea­tures of the hous­ing pol­icy and hous­ing sit­u­a­tion in Poland are a tes­ti­mony to the struc­tural hous­ing cri­sis, tight­ened after 2008 by the struc­tural cri­sis of cap­i­tal­ism. Chal­lenges in this area are treated in the arti­cle as a part of threats and oppor­tu­ni­ties for the devel­op­ment of the inhab­ited space and the entire space of liv­ing in human­ity. Such a mes­sage is also sup­posed to jus­tify the need to search for ways to repair and trans­form the devel­op­ment of West­ern civ­i­liza­tion focused on bal­anc­ing the devel­op­ment of liv­ing space, through a more com­pre­hen­sive imple­men­ta­tion of sus­tain­able devel­op­ment with a pro-residential slope. This kind of root­ing of habits that coun­ter­act the mega-crisis and mega-violence requires global think­ing and action from the local to the global dimension.

Key­words: hous­ing pol­icy, hous­ing sit­u­a­tion, cri­sis, sus­tain­able development

Wacław Laskowski (Pro­fes­sor, War­saw School of Eco­nom­ics)
Mar­lena Piekut (PhD, War­saw Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
CONSUMPTION IN RURAL HOUSEHOLD FAMILIES INCOMPLETE (s. 21–28)
The aim of the arti­cle was to present the dif­fer­en­ti­a­tion of con­sump­tion in dif­fer­ent types of incom­plete rural single-parent house­holds (sin­gle par­ents). The aim was also to cre­ate their own typol­ogy of bio­log­i­cally incom­plete fam­i­lies with the exem­pli­fi­ca­tion of the level and struc­ture of con­sump­tion in the types of house­holds cre­ated. The source mate­r­ial was indi­vid­ual data from the sur­vey of CSO house­hold bud­gets for 2014. The deter­mi­nants that had the strongest rela­tion­ship with con­sumer spend­ing were: dis­pos­able income per capita, level of head edu­ca­tion and socioe­co­nomic sta­tus of the house­hold. Smaller influ­ences on con­sump­tion were as vari­able as the age and gen­der of house­hold heads.

Key­words: expenses, incom­plete fam­i­lies, village

Dorota Kałuża-Kopias (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
Zofia Szweda-Lewandowska (PhD, War­saw School of Eco­nom­ics)
POTENTIAL DEMAND FOR ELDERLY CAREGIVERS. THE TWO-GENERATION PERSPECTIVESENIORS AND CAREGIVERS (s. 28–34)
Poland, like most devel­oped coun­tries, faces an aging pop­u­la­tion. The dynamic growth in the num­ber of the old­est seniors (the so-called dou­ble aging) and their prob­lems in the com­ing decades will most prob­a­bly dom­i­nate the dis­course con­cern­ing seniors, and one of the most com­mon top­ics will be the prob­lem of effec­tive care, both for­mal and infor­mal.
The aim of this study is to iden­tify the needs in for­mal and infor­mal care over the old­est per­sons (aged 75). The source of the pre­sented data will be the results of the NCN grant (B1411200000556000) “Care for seniors from the per­spec­tive of two gen­er­a­tions — pro­vid­ing sup­port and sup­ported. Impli­ca­tions for the elderly care sys­tem”. The start­ing point of the analy­sis was an exam­i­na­tion of house­holds with peo­ple over 75 years of age. The results of the study made it pos­si­ble to rec­og­nize the cur­rent sit­u­a­tion in the care of the old­est seniors in Poland and to make a diag­no­sis of peo­ple pro­vid­ing sup­port and sup­ported seniors. The role of for­eign­ers in the care and sup­port of seniors was also pointed out.

Key­words: aging, care for the elderly, migra­tions, care services

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN DECEMBER 2017 (s. 34–36)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of Decem­ber of 2017. In in the last three months of the year, the infla­tion rate had slightly higher dynam­ics (1,2%). Dur­ing this period, social min­i­mum increased the most, inter alia, in case of house­holds with older chil­dren (1,2%). For pen­sion­ers’ house­holds, the value of social min­i­mum has increased the least (0,9%).

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót