Nr 4 (529) 2018

Spis treści 4/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

SZANSE, ZAGROŻENIA I NIEWIADOME ZATRUDNIENIA W STADIUMCZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ” Andrzej Mar­ian Świątkowski
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH POWSTANIU KOPRODUKCJI W KREOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYMPERSPEKTYWA RAD SENIORÓWAldona Frączkiewicz-Wronka, Anna Kozak
ZASTOSOWANIE MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH W FINANSOWANIU ZADAŃ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCERyszard Necel, Marcin Wiśniewski
POLSKI MODEL OCHRONY PRAWNEJ PRZED MOLESTOWANIEM SEKSUALNYM W ZATRUDNIENIUMateusz Gajda

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W UJĘCIU SPOŁECZNYM I EKONOMICZNYM W PERSPEKTYWIE AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ – Rafał Iwański, Edyta Sielicka

INFORMACJE
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. 100-LECIE POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Agnieszka Smoder

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Andrzej Mar­ian Świątkowski (prof., Akademia Igna­tianum w Krakowie)
SZANSE, ZAGROŻENIA I NIEWIADOME ZATRUDNIENIA W STADIUMCZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ” (s. 1–9)
Autor przed­stawia szanse, zagroże­nia i nie­jas­ności zatrud­nienia w sta­dium czwartej rewolucji prze­mysłowej epoki postin­dus­tri­al­nej. Rozważa kon­sek­wencje w postaci rozsz­erzenia aty­powych form zatrud­nienia w roz­woju czwartej fazy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej. Nowe tech­nolo­gie i pow­iązane z nimi niereg­u­lowane przepisami prawa pracy formy zatrud­nienia stanowią poważne wyzwanie dla prawa pracy, prawa zabez­pieczenia społecznego i poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: automatyza­cja, czwarta rewolucja prze­mysłowa, epoka postin­dus­tri­alna, glob­alna i innowa­cyjna gospo­darka, nowe formy zatrud­nienia, przyszłość prawa pracy, roboty

BIBLIOGRAFIA
Arntz M. et al. (2016), The Risk of Automa­tion of Jobs In OECD coun­tries, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Arthurs H. (2010), Extrater­ri­to­ri­al­ity by Other Means; How Labor Sneaks Across Bor­ders, Con­quers Minds, and Con­trols Work­places Abroad, Osgoode Hall Law School, „Com­par­a­tive Research in Law and Polit­i­cal Econ­omy”, No. 25.
Bal­li­ester T., Elsheikhi A. (2018), The Future of Work: A Lit­er­a­ture Review, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
Barnard C., Deakin S. (2000), In Search of Coher­ence: Social Pol­icy, the Sin­gle Mar­ket and Fun­da­men­tal Rights, „Indus­trial Rela­tions Jour­nal”, No. 31.
Bozio A. et al. (2016), Taxes and Tech­no­log­i­cal Deter­mi­na­tions of Wage Inequal­i­ties: France 1976–2010, Paris.
The Future of Work In the Devel­op­ing World (2016), Brook­ings Insti­tu­tion, Wash­ing­ton, D.C.
Codagnone C. et al. (2016), The Future of Work In the ‘Shar­ing Econ­omy’. Mar­ket Effi­ciency and Equi­table Oppor­tu­ni­ties Or Unfair Pre­cari­sa­tion?, EU Sci­ence Hub, Brus­sels.
Davis P., Freed­land M. (2000), Employ­ees, Work­ers and the Auton­omy of Labour Law, w: H. Collins, P. Davies, R. Ride­out (eds.), Legal Reg­u­la­tion of the Employ­ment Rela­tion, Lon­don.
Decanio S. (2016), Robots and Humans – com­ple­ments or sub­sti­tutes?, „Jour­nal of Macro­eco­nom­ics”, No. 49.
Este­vade­ordal A. et al. (2017), The Future of Work in Latin Amer­ica Inte­gra­tion 4.0, „Inte­gra­tion and Trade Jour­nal”, No. 21.
Faioli M. (2018), Atlantic Tran­si­tion for Law and Labor: CETA First and TTIP Sec­ond?, w: A. Perulli, T. Treu (eds.), Sus­tain­able Devel­op­ment, Global Trade and Social Rights, Wolters Kluwer, Kluwer Law Inter­na­tional.
French S. (2018), Bill Gates says Robots should pay taxes if they take your job, https://secure.marketwatch.com.story/bill-gates says-robots-should-pay-taxes-if-they-takeyour-job [18.02.2017].
Frey C., Osborne M. (2013), The Future of Employ­ment: How Sus­cep­ti­ble Are Jobs to Com­put­er­i­sa­tion?, Oxford.
Guer­reiro J. Rebelo S. Teles P. (2018), Should Robots Be Taxed?, Lon­don.
ILO (2016), Non-Standard Employ­ment around the World: Under­stand­ing Chal­lenges, Shap­ing Prospects, Geneva.
ILO (2017), Strength­en­ing Social Pro­tec­tion for Future Work, Geneva.
John­son L., Sachs L. (2014), Inter­na­tional Invest­ment Agree­ments, 2011–2012: A Review of Trends and New Approaches, w: A.K. Bjork­lund (ed.), Year­book on Inter­na­tional Invest­ment Law and Pol­icy 2012–2013, Oxford.
Ken­ney M., Zys­man J. (2016), The Rise of the Plat­form Econ­omy, „Issue in Sci­ence and Tech­nol­ogy”, Vol. XXXII, No. 3.
Klein­heis­terkamp J. (2013), Finan­cial Respon­si­bil­ity in Euro­pean Invest­ment Pol­icy, „Inter­na­tional and Com­par­a­tive Law Quar­terly”, Vol. 6, No. 2.
Luk­sha P. et al. (2015), Atlas of Emerg­ing Jobs, Moscow.
Man­power Group (2017), The Skills Rev­o­lu­tion: Dig­i­tal­iza­tion and Why Skills and Tal­ent Mat­ter, Geneva.
Manyika J. et al. (2017), A Future That Works: Automa­tion, Employ­ment and Pro­duc­tiv­ity, New York.
McK­in­sey Global Insti­tute, Tech­nol­ogy, Jobs and the Future of Work (2016), Brief­ing Note, New York.
OECD (2016a), Automa­tion and Inde­pen­dent Work in a Dig­i­tal Econ­omy, Paris.
OECD (2016b), Per­spec­tives on Global Devel­op­ment, Paris.
Pollin R. et al. (2014), Green Growth: A U.S. Pro­gram for Con­trol­ling Cli­mate Change and Expand­ing Job Oppor­tu­ni­ties, Cen­tre of Amer­i­can Progress, Wash­ing­ton, D.C.
PwC (2017), The Long-View: How Will the Global Econ­omy Order Change by 2050?, Lon­don.
Ser­vi­ceNow (2017), Today’s State of Work: At the Break­ing Point, Cal­i­for­nia.

Schmidt A. (2017), Dig­i­tal Labour Mar­kets in the Plat­form Econ­omy – Mop­ping the Polit­i­cal Chal­lenges of Crown Work and Gig Work, Bonn.
Skórska A. (2014), Praca w gospo­darce postin­dus­tri­al­nej – zatrud­nie­nie w sek­torze usług w Polsce, w: A. Rącza­szek, W. Koczur (red.), Poli­tyka społeczna wobec przemian demograficznych, Stu­dia Eko­nom­iczne nr 167, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach, Katow­ice.
Sokas R. (2017), The Gig Econ­omy and Con­tin­gent Work: An Occu­pa­tional Health, „Jour­nal of Occu­pa­tional and Envi­ron­men­tal Med­i­cine”, Vol. 59, No. 4.
Świątkowski A.M. (2010), Między­nar­o­dowe prawo pracy, tom II Między­nar­o­dowe pry­watne prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa.
Świątkowski A.M. (2011), Przed­miot sto­sunku pracy. Rozważa­nia de lege lata i de lege fer­enda, w: L. Flo­rek, Ł. Pis­ar­czyk (red.), Współczesne prob­lemy prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych, Warszawa.
United Nations (2015), World Pop­u­la­tion Prospects: The 2015 revi­sion, Key Finds and Advance Table, New York.
Van Par­ijs Ph. (2015), Dochód pod­sta­wowy dla wszys­t­kich, tłum. R. Szarfen­berg, „Boston Review”, Vol. X/XI.
Visco F. (2017), Get­ting the Robots To Pay Tax, Lon­don.
Vogt J.S. (2014), Trade and Invest­ment Arrange­ments and Labor Rights, w: L. Blecher, N. Kay­mar Stafford, G.C. Belamy (eds.), Cor­po­rate Respon­si­bil­ity for Human Rights Impacts, Amer­i­can Bar Asso­ci­a­tion, Chicago.
West D. (2015), What Hap­pens IF Robots Take the Jobs? The Impact of Emerg­ing Tech­nolo­gies on Employ­ment and Pub­lic Pol­icy, Wash­ing­ton, D.C.
World Eco­nomic Forum (2016), The Future of Jobs, Geneva.
World Eco­nomic Forum (2017), Robot Rev­o­lu­tion. The Eco­nomic of Automa­tion, Geneva.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo pracy, prawo zabez­pieczenia społecznego, poli­tyka społeczna, poli­tyka zatrudnienia

Aldona Frączkiewicz-Wronka (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
Anna Kozak (mgr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH POWSTANIU KOPRODUKCJI W KREOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYMPERSPEKTYWA RAD SENIORÓW (s. 10–18)
Wzrost pop­u­lacji starszych osób rodzi skutki odczuwane przez całe społeczeństwo i rzu­tuje na gospo­darkę, sto­sunki społeczne i kul­tur­alne danego państwa. Stąd konieczność pode­j­mowa­nia dzi­ałań, które przy­czynią się do poprawy jakości świad­czenia usług społecznych tej grupie społeczeństwa. W tym celu należy doprowadzić akty­wnego włączenia się orga­ni­za­cji reprezen­tu­ją­cych osoby starsze (np. Rady Seniorów) w dzi­ała­nia pode­j­mowane w środowisku lokalnym. Rady Seniorów powinny stać się tym part­nerem dla lokalnej władzy i społeczności lokalnej, który przez akty­wne dzi­ała­nia wspierać będzie pro­ces kopro­dukcji usług społecznych. Aby to osiągnąć, istotne jest ziden­ty­fikowanie tych czyn­ników, które w opinii zaan­gażowanych we współpracę pod­miotów muszą wys­tąpić, aby kopro­dukcja usług mogła zaist­nieć. Wiedza na temat tych zjawisk jest niezbędna, aby praw­idłowo przy­go­towywać i pode­j­mować dzi­ała­nia w środowisku lokalnym. Tak postaw­iona teza przy­czy­ni­ała się do zapro­jek­towa­nia i przeprowadzenia badań terenowych, których celem było ziden­ty­fikowanie zjawisk, które aktorzy orga­ni­za­cyjni (przed­staw­iciele Rad Seniorów) postrze­gają jako sprzy­ja­jące pow­sta­niu kopro­dukcji w pro­ce­sie dostar­cza­nia usług pub­licznych, w tym społecznych. Przeprowad­zone badanie umiejs­cowione zostało w trady­cji badań inter­pre­ta­cyjnych w bada­ni­ach jakoś­ciowych, w których opis badanego zjawiska jest kon­sek­wencją opisu rzeczy­wis­tości opartej na per­cepcji rozmów­ców. Zbieranie danych odby­wało się w kon­sek­wencji gro­madzenia i anal­izy tran­skrypcji wywiadów pogłębionych (10 wywiadów z przed­staw­icielami Rad Seniorów dzi­ała­ją­cymi w gmi­nach wojew­ództwa śląskiego), anal­izy doku­men­tów orga­ni­za­cyjnych (spra­woz­dań w zakre­sie oceny rezul­tatów doty­chcza­sowej dzi­ałal­ności Rad Seniorów) oraz obserwacji uczest­niczącej. W wyniku anal­izy treści wywiadów (przy wyko­rzys­ta­nia paki­etu NVivo) wyo­dręb­niono następu­jące zjawiska, które respon­denci uznali za konieczne do tego, żeby kopro­dukcja w zakre­sie kre­owa­nia i dostar­cza­nia usług w środowisku lokalnym mogła zaist­nieć: (1) motywacja do pode­j­mowa­nia dzi­ałań, (2) umiejęt­ność dele­gowa­nia władzy i ponoszenia odpowiedzial­ności za pode­j­mowanie dzi­ałań, (3) trak­towanie mieszkańców jako kluc­zowych odbior­ców usług, (4) umiejęt­ność tworzenia struk­tur inte­gru­ją­cych, (5) iden­ty­fikacja i akcep­tacja ryzyka oraz (6) zaufanie.

Słowa kluc­zowe: kopro­dukcja, Rada Seniorów, wartość publiczna/społeczna, usługi społeczne

BIBLIOGRAFIA
Alford J. (2009), Engag­ing Pub­lic Sec­tor Clients. From Service-Delivery to Co-production, Pal­grave Macmil­lan, Hampshire-New York.
Alford J., Yates S. (2014), Map­ping pub­lic value processes, „Inter­na­tional Jour­nal of Pub­lic Sec­tor Man­age­ment”, Vol. 27, No. 4, p. 334–352.
Andrews R.W., Guarneros-Meza V., Downe J.D. (2016), Pub­lic man­age­ment reforms and social cohe­sion in Europe: the view from the top, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 18, Issue 4, s. 558–582.
Bason C. (2010), Lead­ing pub­lic sec­tor inno­va­tion. Co-creating for a bet­ter soci­ety, The Pol­icy Press & Uni­ver­sity of Bris­tol, Great Britain.
Bovaird T. (2007), Beyond engage­ment and par­tic­i­pa­tion: User and com­mu­nity co-production of pub­lic ser­vices, „Pub­lic Admin­is­tra­tion Review”, Vol. 67, No. 5, s. 846–860.
Bovaird T., Loef­fler E. (2002), From engage­ment to co-production. The con­tri­bu­tion of users and com­mu­ni­ties to out­comes and pub­lic value, „Vol­un­tas”, Vol. 23, s. 1119–1138.
Brand­sen T., Hel­der­man J.K. (2012), The Con­di­tions for Suc­cess­ful Co-production in Hous­ing. A Case Study of Ger­man Hous­ing Coop­er­a­tives, w: V. Pestoff, T. Brand­sen, B. Ver­schuere (eds.), New Pub­lic Gov­er­nance, the Third Sec­tor and Co-Production, Rout­ledge, New York-London, s. 169–191.
Brown K., Keast R., Water­house J., Mur­phy G., Man­dell M. (2012), Co-management to solve home­less­ness: Wicked solu­tions for wicked prob­lems, w: V. Pestoff, T. Brand­sen, B. Ver­schuere (eds.), New pub­lic gov­er­nance, the third sec­tor and co-production, Rout­ledge, New York, s. 211–226.
Brown L., Osborne S.P. (2013), Risk and Inno­va­tion. Towards a Frame­work for risk gov­er­nance in pub­lic ser­vices, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 15, No. 2, s. 186–208.
Cal­abro A. (2012), Co-production: An alter­na­tive to the par­tial pri­va­ti­za­tion processes in Italy and Nor­way, w: Pestoff V., Brand­sen T., Ver­schuere B. (eds.), New pub­lic gov­er­nance, the third sec­tor and co-production, Rout­ledge, New York, s. 317–336.
Com­mis­sion (2003), Green Paper on Ser­vices of Gen­eral Inter­est, COM(2003) 270, 21 May.
Com­mis­sion (2004), Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment, the Coun­cil, the Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee and the Com­mit­tee of the Regions. White Paper of Ser­vices of Gen­eral Inter­est, COM(2004) 374, 12 May 2004.
Coun­cil of Europe (2007), Report of the High-level Task Force on Social Cohe­sion in the 21st Cen­tury: Towards an Active, Fair and Socially Cohe­sive Europe, Stras­burg.
Czernek K. (2012), Rola zau­fa­nia we współpracy na rzecz roz­woju turystyki – przykład wybranych gmin miejs­kich Beskidu Śląskiego, w: T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejs­kich. Uwarunk­owa­nia roz­woju, narzędzia pro­mocji, Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Wydzi­ałowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Katow­ice, s. 72–86Danik L., Żukowska J. (2011), Rola zau­fa­nia we współpracy w innowac­jach, „Inter­na­tional Jour­nal of Man­age­ment and Eco­nom­ics”, nr 32, s. 50–70.
Del­noij D.M., Klazinga N.S., van de Velden K. (2003), Build­ing inte­grated health sys­tems in cen­tral and east­ern Europe, „Euro­pean Jour­nal of Pub­lic Health”, Vol. 13, s. 240–245.
Euro­pean Com­mis­sion (2013), Pow­er­ing Euro­pean Pub­lic Sec­tor Inno­va­tion: Towards a New Archi­tec­ture, Report of the Expert Group on Pub­lic Sec­tor Inno­va­tion, Direc­torate Gen­eral for Research and Inno­va­tion, Inno­va­tion Union, Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Euro­pean Com­mis­sion (2014), Invest­ment for Jobs Growth: Pro­mot­ing Devel­op­ment and Good Gov­er­nance in EU Regions and Cities. Sixth Report on Eco­nomic, Social and Ter­ri­to­r­ial Cohe­sion, Euro­pean Union, Brus­sels.
Fenger M., Kok. P.J. (2001), Inter­de­pen­dency, Beliefs, and Coali­tion Behav­ior: A Con­tri­bu­tion to the Advo­cacy Coali­tion Frame­work, „Pol­icy Sci­ence”, Vol. 34, Issue 2, s. 157–170.
Fer­gu­son R.J., Paulin M., Moslein K. Muller C. (2005), Rela­tional gov­er­nance, com­mu­ni­ca­tion and the per­for­mance of biotech­nol­ogy part­ner­ships, „Jour­nal of Small Busi­ness and Enter­prise Devel­op­ment”, Vol. 12, No. 3, s. 395–408.
Gam­betta D. (1988), Can we trust?, w: D. Gam­betta (red.), Trust: Mak­ing and Break­ing Coop­er­a­tive Rela­tions, Black­well, Oxford, s. 213–237.
Gephart R.P. (2004), Qual­i­ta­tive research and the acad­emy of man­age­ment jour­nal, „Acad­emy of Man­age­ment Jour­nal”, Vol. 47, No. 4, s. 454–462.
Jaworski B., Kohli A. (1993), Mar­ket ori­en­ta­tion: Antecedents and con­se­quences, „Jour­nal of Mar­ket­ing”, Vol. 57, s. 53–70.
Joshi A., Moore M. (2004), Insti­tu­tion­alised co-production: Unortho­dox pub­lic ser­vice deliv­ery in chal­leng­ing envi­ron­ments, „Jour­nal of Devel­op­ment Stud­ies”, Vol. 40, No. 4, s. 31–49.
Kozak A. (2017), Czy kopro­dukcję usług pub­licznych można trak­tować jako innowację społeczną?, „Humanum”, tom 26, nr 3, s. 73–85.
Latusek-Jurczak D., Prystupa-Rządca K. (2014), Col­lab­o­ra­tion and trust-building in open inno­va­tion com­mu­nity, Jour­nals of Eco­nom­ics & Man­age­ment, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice, Vol. 17, p. 48–62.
McQuaid R.W. (2010), The­ory of Orga­ni­za­tional Part­ner­ships: Part­ner­ship Advan­tages, Dis­ad­van­tages and Suc­cess Fac­tors, w: S.P. Osborne (eds.), The New Pub­lic Gov­er­nance: Emerg­ing Per­spec­tives on the Prac­tice of Pub­lic Gov­er­nance, Rout­ledge, New York, s. 130–147.
Mejer A.J. (2011), Net­worked Co-production of Pub­lic Ser­vices in Vir­tual Com­mu­ni­ties: From a Gov­ern­ment Cen­tric to a Com­mu­nity Approach to Pub­lic Ser­vice Sup­port, „Pub­lic Admin­is­tra­tion Review”, Vol. 71, Issue 4, s. 598––607.
Miller C. (1999), Part­ners in Regen­er­a­tion: Con­struct­ing a Local Regime for Urban Man­age­ment?, „Pol­icy and Pol­i­tics”, Vol. 27, No. 3, s. 343–358.
Mintrom M., Luet­jens J. (2017), Cre­at­ing Pub­lic Value: Tight­en­ing Con­nec­tions Between Pol­icy Design and Pub­lic Man­age­ment, „The Pol­icy Stud­ies Jour­nal”, Vol. 45, No. 1, s. 170–190.
OECD (2011), Together for Bet­ter Pub­lic Ser­vices: Part­ner­ing with Cit­i­zens and Civil Soci­ety, OECD Pub­lic Gov­er­nance Reviews, OECD Pub­lish­ing.
Orn-orn P., Ting B. (2015), Col­lab­o­ra­tion Co-production, Net­works – Con­ver­gence of The­o­ries, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 17, Issue 4, s. 587–614.
Osborne S.P., McLaugh­lin K., Chew C. (2010), Rela­tion­ship mar­ket­ing, rela­tional cap­i­tal and the gov­er­nance of pub­lic ser­vices deliv­ery, w: S.P. Osborne (eds.), The New Pub­lic Gov­er­nance: Emerg­ing Per­spec­tives on the The­ory and Prac­tice of Pub­lic Gov­er­nance, Rout­ledge, New York, s. 35–42.
Osborne S.P., Rad­nor Z., Strokosch K. (2016), Co-production and the co-creation of value in pub­lic ser­vices: a suit­able case for treat­ment?, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 18, No. 5.
Osborne S.P., Strokosch K. (2013), It takes two to tango? Under­stand­ing the co-production of pub­lic ser­vices by inte­grat­ing the ser­vices man­age­ment and pub­lic admin­is­tra­tion per­spec­tives, „British Jour­nal of Man­age­ment”, No. 24, s. 31–47.
Ostrom E. (1990), Gov­ern­ing the com­mons. The evo­lu­tion of insti­tu­tions for col­lec­tive action, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Panda D.K. (2016), Pub­lic pri­vate part­ner­ships and value cre­ation: the role of rela­tion­ship dynam­ics, „Inter­na­tional Jour­nal of Orga­ni­za­tional Analy­sis”, Vol. 24, No. 1, s. 162–183.
Parks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oak­er­son R., Ostrom E., Ostrom V., Percy S.L., Van­di­vort M.B., Whitaker G.P., Wil­son R. (1981), Con­sumers as co-producers of pub­lic ser­vices some eco­nomic and insti­tu­tional con­sid­er­a­tions, „Pol­icy Stud­ies Jour­nal”, Vol. 9, No. 7, s. 1001–1011.
Pestoff V. (2012), Co-production and third sec­tor social ser­vices in Europe: Some con­cepts and evi­dence, „Vol­un­tas”, Vol. 23, No. 4, s. 1102–1118.
Pestoff V., Brand­sen T. (2010), Pub­lic gov­er­nance and the third sec­tor: oppor­tu­ni­ties for co-production and inno­va­tion?, Euro­pean Group of Pub­lic Admin­is­tra­tion. St Julians, Malta.
Pul­ford L. (2018), Net­works And Capac­ity Build­ing In Social Inno­va­tion, Future Chal­lenges and Infra­struc­tures.
Rad­nor Z., Osborne S.P., Kinder T., Mut­ton J. (2014), Oper­a­tional­iz­ing co-production in pub­lic ser­vice deliv­ery. The con­tri­bu­tion of ser­vice blue­print­ing, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 16, No. 3, s. 403–423.
Schlappa H. (2012), Co-management in urban regen­er­a­tion: New per­spec­tives on trans­fer­able col­lab­o­ra­tive prac­tice, w: V. Pestoff, T. Brand­sen, B. Ver­schuere (eds.), New pub­lic gov­er­nance, the third sec­tor and co-production, Rout­ledge, New York, s. 227–244.
Steijn B., Kli­jnm E.H., Ede­len­bos J. (2011), Public-private part­ner­ships: added value by orga­ni­za­tional form or man­age­ment, „Pub­lic Admin­is­tra­tion”, Vol. 89, No. 4, s. 1235–1252.
Tit­ter­ton M. (2005), Risk and Risk Tak­ing in Health and Social Wel­fare, Jes­sica Kings­ley Pub­lish­ers, London-Philadelphia.
Tuur­nas S. (2015), Learn­ing to co-produce? The per­spec­tive of pub­lic ser­vice pro­fes­sion­als, „Inter­na­tional Jour­nal of Pub­lic Sec­tor Man­age­ment”, Vol. 28, No. 7, s. 583–598.
WHO (1999), HEALTH21: The health for all pol­icy frame­work for WHO Euro­pean Region, Euro­pean Health for All Series No. 6.
Wilkin J. (2005), Pogoń za rentą przy pomocy mech­a­nizmów poli­ty­cznych, w: J. Wilkin (red.), Teo­ria wyboru pub­licznego. Wstęp do eko­nom­icznej anal­izy poli­tyki i funkcjonowa­nia sfery pub­licznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 204–219.
Wil­son D.I., Pel­ham N. Duffield C.F. (2010), A review of Aus­tralian PPP gov­er­nance struc­ture, „Jour­nal of Finan­cial Man­age­ment of Prop­erty and Con­struc­tion”, Vol. 15 No. 3, s. 198–215.
Ver­schuere B., Brand­sen T., Pestoff V. (2012), Co-production: The State of Art. In Research and the Future Agenda, VOLUNTAS, Vol. 23, No. 4, s. 1083–1101.
Vries M.S. (2008), Sta­bil­ity despite Reforms: Struc­tural Asym­me­tries in Dutch local pol­icy net­works, „Local Gov­ern­ment Stud­ies”, Vol. 34, No. 2, s. 221–243.
Yang K. (2006) Trust and cit­i­zen involve­ment deci­sions. Trust in cit­i­zens, trust in insti­tu­tions, and propen­sity to trust, Admin­is­tra­tion & Soci­ety, Vol. 38, No. 5, s. 573–595.

www.diagnoza.com [dostęp 20.03.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki o zarządza­niu, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: zarządzanie pub­liczne, poli­tyka społeczna

Ryszard Necel (dr, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)
Marcin Wiśniewski (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
ZASTOSOWANIE MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH W FINANSOWANIU ZADAŃ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE (s. 18–25)
W niniejszym artykule dyskusji pod­dano możli­wość zas­tosowa­nia mech­a­nizmu oblig­acji społecznych w celu finan­sowa­nia zadań ekonomii społecznej. Zapro­ponowany mech­a­nizm ma poz­wolić na bardziej efek­ty­wną – z zatrud­nieniowego i eko­nom­icznego punktu widzenia – akty­wiz­a­cję zawodową osób korzys­ta­ją­cych z zatrud­nienia soc­jal­nego. Opisano w szczegól­ności sam mech­a­nizm oblig­acji społecznych oraz doko­nano jego specy­fikacji na potrzeby obszaru ekonomii społecznej w Polsce. Pon­adto, wskazano na finan­sowe aspekty prezen­towanego mod­elu oraz per­spek­tywy jego wdroże­nia. Przed­staw­ione wnioski wskazują na zasad­ność prezen­towanego rozwiąza­nia w wymi­arze zadan­iowym, orga­ni­za­cyjnym i finansowym.

Słowa kluc­zowe: ekono­mia społeczna, zatrud­nie­nie soc­jalne, oblig­acje społeczne

BIBLIOGRAFIA
Jen­son J. (2015), Pro­ces prze­bu­dowy sys­temów oby­wa­tel­s­kich po neoliberalizmie-w kierunku inwest­y­cji społecznych, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), Poli­tyka społeczna jako inwest­y­cja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej im. Janusza Kor­czaka w Warsza­wie, Warszawa, s. 62–89.
Karwacki A. (2009), Cen­tra inte­gracji społecznej, kluby inte­gracji społecznej, zakłady akty­wności zawodowej w świ­etle badań, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Toruń.
Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (2015), Oblig­acje społeczne – nowy instru­ment finan­sowa­nia zadań społecznych, Stu­dia BAS nr 4(44), s. 205–222.
Mon­i­tor Pol­ski (2014), Kra­jowy Pro­gram Roz­woju Ekonomii Społecznej, MRPiPS, Warszawa, www.pozytek.gov.pl [dostęp 29.09.2017].
Morel N., Palier B., Palme J. (2015), Wykracza­jąc poza doty­chcza­sowe rozu­mie­nie państwa opiekuńczego?, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), Poli­tyka społeczna jako inwest­y­cja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej im. Janusza Kor­czaka w Warsza­wie, Warszawa, s. 1–30.
Mul­gan G., Reeder N., Aylott M., Bo’sher L. (2011), Social Impact Invest­ment: the chal­lenge and oppor­tu­nity of Social Impact Bonds, The Young Foun­da­tion, Lon­don.
NIK (2013), Zatrud­nie­nie soc­jalne jako instru­ment dzi­ałań na rzecz rozwiązy­wa­nia trud­nej sytu­acji życiowej oraz wzmoc­nienia akty­wności osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym – infor­ma­cja o wynikach kon­troli, Warszawa.
Necel R., Nosal P. (2015), Klaster jako sposób orga­ni­za­cji pod­noszący konkuren­cyjność pod­miotów ekonomii społecznej. Anal­iza wraz z rekomen­dac­jami, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Poz­na­niu, Poz­nań.
Necel R., Wasielewska N. (2015), Innowacje społeczne w prak­tyce reha­bil­i­tacji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną – przykład mod­elu, „Niepełnosprawność i reha­bil­i­tacja”, nr 2, s. 91–104.
Nosal P. (2017), Klas­try ekonomii społecznej w Polsce. Specy­fika zjawiska oraz kierunki roz­woju, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 27–32.
Piątek K. (2012), Oblicza poli­tyki społecznej. W kierunku auton­o­miza­cja poli­tyki soc­jal­nej, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Schinckus Ch. (2015), The val­u­a­tion of social impact bonds: An intro­duc­tory per­spec­tive with the Peter­bor­ough SIB, „Research in Inter­na­tional Busi­ness and Finance”, No. 35, s. 104–110.
Sejm RP (2012), Infor­ma­cja na temat funkcjonowa­nia Cen­trów i Klubów Inte­gracji Społecznej dla Sejmu i Sen­atu Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, Druk nr 679, Warszawa.
Sejm RP (2014), Infor­ma­cja o funkcjonowa­niu cen­trów i klubów inte­gracji społecznej w lat­ach 2012–2013, Druk nr 3065, Warszawa.
Sejm RP (2016), Infor­ma­cja dla Sejmu i Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej o funkcjonowa­niu cen­trów i klubów inte­gracji społecznej w lat­ach 2014–2015, Druk nr 1141, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
finanse, nauki o poli­tyce pub­licznej

Mateusz Gajda (mgr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
POLSKI MODEL OCHRONY PRAWNEJ PRZED MOLESTOWANIEM SEKSUALNYM W ZATRUDNIENIU (s. 25–30)
W artykule przed­staw­iono prob­lematykę reg­u­lacji prze­ci­wdzi­ała­ją­cych molestowa­niu sek­su­al­nemu w zatrud­nie­niu w pol­skim porządku prawnym. Autor pode­j­muje próbę wyjaśnienia głównych wąt­pli­wości, jakie mogą pojawić się w przy­padku wys­tąpi­enia prob­lemu molestowa­nia sek­su­al­nego w zakładzie pracy. Zwraca uwagę na konieczność dopre­cy­zowa­nia obec­nie obow­iązu­ją­cych przepisów w celu zapewnienia odpowied­nich stan­dardów ochrony ofiar. W tym celu pod­daje anal­izie ochronne przepisy odnoszące się zarówno do osób zatrud­nionych w ramach sto­sunku pracy, jak i innych form zatrud­nienia, w szczegól­ności umów cywilnoprawnych.

Słowa kluc­zowe: molestowanie sek­su­alne, zasada równego trak­towa­nia w zatrud­nie­niu, prze­moc psy­chiczna w miejscu pracy

BIBLIOGRAFIA
Barak-Erez D., Kothari J. (2011), When sex­ual harass­ment law goes east: fem­i­nism, legal trans­plan­ta­tion, and social change, „Jour­nal of Inter­na­tional Law”, Vol. 47, Issue 1, s. 176.
Dörre-Kolasa D. (2005), Ochrona god­ności i innych dóbr oso­bistych pra­cown­ika, Warszawa, s. 207.
Dörre-Kolasa D. (2014), Komen­tarz do art. 111 Kodeksu pracy, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komen­tarz, Warszawa, s. 38.
Kędziora K. (2017), Komen­tarz do art. 3 ustawy o wdroże­niu niek­tórych przepisów Unii Europe­jskiej w zakre­sie równego trak­towa­nia, w: K. Kędziora, K. Śmiszek, Ustawa o wdroże­niu niek­tórych przepisów Unii Europe­jskiej w zakre­sie równego trak­towa­nia, Warszawa, s. 115.
Lay­bourn K., Col­lette C., red. (2003), Mod­ern Britain Since 1979: A Reader, Lon­dyn, s. 222.
Pietrzak E., Szczepanik R. (2007), Prze­moc sek­su­alna wobec kobiet w miejscu pracy. Iden­ty­fikacja zjawiska i źródła, w: Szczepanik R., Wawrzy­w­niak J. (red.), Różne spo­jrzenia na prze­moc, Łódź 2018, s. 145.
Rogowski W. (2007), Whistle­blow­ing, czyli czego się nie robi dla pozyska­nia zau­fa­nia inwest­orów, „Przegląd Cor­po­rate Gov­er­nance”, nr 2(10), s. 9–10.
Sane­tra W. (2006), Odpowiedzial­ność za narusze­nie norm prawa pracy w warunk­ach demokracji i gospo­darki rynkowej, w: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa, s. 345–346.
Szew­czyk H. (2007), Ochrona dóbr oso­bistych w zatrud­nie­niu, s. 150.
Szew­czyk H. (2011), Molestowanie i molestowanie sek­su­alne jako forma dyskrymi­nacji w zatrud­nie­niu, MoP Nr 2, s. 85.
Varga C. (2012), Com­par­a­tive legal cul­tures on tra­di­tions clas­si­fied, their rap­proche­ment & trans­fer, and the anar­chy of Hyper – ratio­nal­ism with Appen­dix on Legal Ethnog­ra­phy, Budapeszt, s.181–207.
Wołosik A. (2011), Molestowanie sek­su­alne. Z dziejów poję­cia w prawie i w psy­chologii, w: A. Wołosik, E. Majew­ska, Napas­towanie sek­su­alne. Głu­pia zabawa czy poważna sprawa?, s. 29–31.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
prawo

Rafał Iwański (dr, Uni­w­er­sytet Szczeciński)
Edyta Sielicka (dr, Uni­w­er­sytet Szczeciński)
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W UJĘCIU SPOŁECZNYM I EKONOMICZNYM W PERSPEKTYWIE AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ (s. 30–36)
Artykuł jest prezen­tacją stanu rzeczy­wis­tego dzi­ała­nia pod­miotów orga­nizu­ją­cych opiekę pali­aty­wną i hos­picyjną w Polsce, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem aglom­er­acji miejskiej Szczecina. Wyniki prezen­towanych badań zostały oparte na anal­izie uwarunk­owań prawnych opieki pali­aty­wnej hos­picyjnej w Polsce, anal­izę spra­woz­dań mery­to­rycznych i finan­sowych pod­miotów oraz na wywiadach skon­cen­trowanych na tema­cie przeprowad­zonych z dyrek­torami placówek. Artykuł pokazuje zarówno aspekty prawne, finan­sowe, jak i społeczne real­i­zowanej opieki. Wskazuje również trud­ności wynika­jące z przyję­tych rozwiązań sys­te­mowych niead­ek­wat­nych do rzeczy­wistych potrzeb pacjentów.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka zdrowotna, opieka pali­aty­wna, opieka hospicyjna

BIBLIOGRAFIA
de Walden-Gałuszko K. (1996), U kresu. Opieka psy­chopali­aty­wna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie per­son­elowi medy­cznemu środ­kami psy­cho­log­icznymi, Wydawnictwo Medy­czne MAKmed, Gdańsk, s. 133.
Falkowski W., Lewandowska-Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W., red. (2004), Hos­picja Nadziei. Hos­pices of Hope, Wydawnictwo Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej, Warszawa, s. 143.
Górecki M. (2000), Hos­picjum w służ­bie umier­a­ją­cym, Wydawnictwo Aka­demickie Żak, Warszawa, s.72–76.
Jack­owska E. (2012), Syn­drom wypale­nia u osób wspo­ma­ga­ją­cych ter­mi­nal­nie chorych, w: B. Kro­molicka (red.), Z pomocą człowiekowi. Wspar­cie i opieka w sytu­acji nie uleczal­nej choroby, Wydawnictwo Eduka­cyjne AKAPIT s.c. Toruń, s. 103–115.
Kro­molicka B. (2000), Wolon­tar­iusz w służ­bie człowiekowi umier­a­jącemu, Wydawnictwo OR Towarzystwa Wiedzy Powszech­nej w Szczecinie, Szczecin, s. 22–37.
Kro­molicka B., red. (2012), Z pomocą człowiekowi. Wspar­cie i opieka w sytu­acji nieuleczal­nej choroby, Wydawnictwo Eduka­cyjne AKAPIT s.c , Toruń.
Łuczak J. (2008), Lecze­nie pali­aty­wne, w: P. Krakowiak, A. Mod­lińska, J. Bin­nebe­sel (red.), Podręczni koor­dy­na­tora wolon­tariatu hos­picyjnego, Bib­lioteka Fun­dacji Hos­picyjnej, Gdańsk, s. 323.
Rad­bruch L. (2010), Raport doty­czący stan­dardów i norm dla opieki hos­picyjnej i pali­aty­wnej w Europie: część 1, „Medy­cyna Pali­aty­wna w Prak­tyce”, vol. 4, nr 2, s. 41–53.
Staw­iarska P. (2011), Wolon­tariat Hos­picyjny, Per­spek­tywa inter­dyscy­pli­narna, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, s. 69.
Vachon M. (1995), Staff Stress in Hos­pice, Pal­lia­tive Care: a Review, „Pal­lia­tive Med­i­cine”, nr 9, s. 91–122.
Waleszczuk W. (2004), W trosce o człowieka umier­a­jącego. Geneza Hos­picjum w Polsce, Wydawnictwo Lamis, Wrocław, s. 67.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4/2018

OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND UNKNOWNS OF EMPLOYMENT IN THE FORTH POST INDUSTRIAL PERIOD Andrzej Mar­ian Świątkowski
IDENTIFICATION OF THE FACTORS FAVORING THE CO-PRODUCTION OF SOCIAL SERVICES IN THE LOCAL ENVIRONMENTSENIORS COUNCIL’S PERSPECTIVEAldona Frączkiewicz-Wronka, Anna Kozak
APPLYING THE MECHANISM OF SOCIAL IMPACT BONDS IN FINANCING THE TASKS OF SOCIAL ECONOMY IN POLANDRyszard Necel, Marcin Wiśniewski
POLISH MODEL OF LEGAL PROTECTION AGAINST SEXUAL HARASSMENT IN EMPLOYMENTMateusz Gajda

FROM RESEARCH AND STUDIES
PALLIATIVE AND HOSPICE CARE IN SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS, BASED ON SZCZECIN AGGLOMERATIONRafał Iwański, Edyta Sielicka

INFORMATIONS
PASTPRESENTFUTURE. 100 YEARS OF POLAND’S SOCIAL POLICYAgnieszka Smoder 

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

Andrzej Mar­ian Świątkowski (Pro­fes­sor, Jesuit Uni­ver­sity Igna­tianum in Cra­cow)
OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND UNKNOWNS OF EMPLOYMENT IN THEFORTH POST-INDUSTRIAL PERIOD (s. 1–9)
The Author dis­cusses the labour force devel­op­ments and the future of jobs dur­ing the period of the forth indus­trial rev­o­lu­tion. It presents debates on job destruc­tion and job cre­ation due to the shift of tech­nol­ogy and struc­tural changes which might intro­duced as results green­ing the econ­omy. He also presents the new forms of employ­ment and delib­er­ate how they might affect work­ing con­di­tions as well as the future of social pro­tec­tion. The last chap­ter high­lights the legal prospects on the invest­ment labour link­age in the forth­com­ing invest­ment mega-treaties on labour and employ­ment law in EU mem­ber states dur­ing the forth postin­dus­trial era.

Key­words: automa­tion, forth postin­dus­trial period, global and inno­v­a­tive econ­omy, future jobs, new forms of employ­ment, robots

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics, Katow­ice)
Kozak (mas­ter, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics, Katow­ice)
IDENTIFICATION OF THE FACTORS FAVORING THE CO-PRODUCTION OF SOCIAL SERVICES IN THE LOCAL ENVIRONMENTSENIORS COUNSIL’S PERSPECTIVE (s. 10–18)
Grow­ing pop­u­la­tion of the elderly peo­ple causes has con­se­quences for whole soci­ety and econ­omy and also social and cul­tural rela­tions. There­fore is nec­es­sar­ily to take actions that con­tribute to enhance the qual­ity of the pro­vi­sion of social ser­vices pro­vided to this group. To achieve this goal orga­ni­za­tions which rep­re­sents elderly peo­ple (for exam­ple Seniors Coun­cils) should actively par­tic­i­pate in actions under­taken in the local envi­ron­ment. Seniors Coun­cils should become a part­ner sup­port­ing co-production process for local author­i­ties and the local com­mu­nity. In order to achieve that it’s impor­tant to iden­tify those fac­tors that in the opin­ion of par­ties involved in part­ner­ship favor co-production. Knowl­edge on these phe­nom­ena is in turn nec­es­sary to prop­erly pre­pare and take action in the local envi­ron­ment. This the­sis con­tributed to the designed and con­ducted of field research aimed at iden­ti­fy­ing fac­tors which orga­ni­za­tional actors (rep­re­sen­ta­tives of the Seniors Coun­cil) per­ceive as favor­ing the cre­ation of co-production in the process of pro­vid­ing pub­lic ser­vices (includ­ing social ser­vices). The con­ducted research was placed in the tra­di­tion of inter­pre­ta­tive research in qual­i­ta­tive research in which the descrip­tion of the phe­nom­e­non under inves­ti­ga­tion is a con­se­quence of the descrip­tion of real­ity based on the per­cep­tion of the inter­locu­tors. To the data col­lec­tion were used the in-depth inter­views (10 inter­views with rep­re­sen­ta­tives of the Seniors Coun­cil from munic­i­pal­i­ties of the Sile­sian Region), the analy­sis of doc­u­ments (reports on the eval­u­a­tion of the results of cur­rent activ­i­ties of the SC) and the par­tic­i­pant obser­va­tion. The analy­sis of inter­views con­tent (using the NVivo pack­age) allowed for extract fol­low­ing fac­tors that respon­dents con­sid­ered as nec­es­sar­ily for ini­ti­at­ing co-production in the local envi­ron­ment: (1) moti­va­tions to co-production, (2) abil­ity to del­e­gate power and share respon­si­bil­ity in under­taken actions, (3) inhab­i­tants as a key ser­vices users, (4) abil­ity to cre­at­ing inte­grat­ing struc­tures, (5) iden­ti­fi­ca­tion and accep­tance of risk and (6) trust.

Key­words: co-production, Seniors Coun­cil, pub­lic value, social services

Ryszard Necel (PhD, Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity in Poz­nań)
Marcin Wiśniewski (PhD, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness in Poz­nań)
APPLYING THE MECHANISM OF SOCIAL IMPACT BONDS IN FINANCING THE TASKS OF SOCIAL ECONOMY IN POLAND (s. 18–25)
In this arti­cle the authors dis­cuss the pos­si­bil­ity of apply­ing the social impact bonds mech­a­nism to finance social econ­omy tasks. The pro­posed mech­a­nism is to enable more effec­tive employ­ment acti­va­tion of peo­ple ben­e­fit­ing from social employ­ment – from employ­ment and eco­nomic point of view. In order to show the poten­tial ben­e­fits, in par­tic­u­lar the mech­a­nism of social impact bonds was described and its spec­i­fi­ca­tion for the needs of the social econ­omy in Poland was made. Addi­tion­ally, the finan­cial aspects of the pre­sented model and the prospects of its imple­men­ta­tion were pointed out. The pre­sented solu­tion indi­cates the appro­pri­ate­ness of the pre­sented solu­tion in the task, orga­ni­za­tional and finan­cial dimensions.

Key­words: social econ­omy, social employ­ment, social impact bonds

Mateusz Gajda (mas­ter, Uni­ver­sity of Lodz)
POLISH MODEL OF LEGAL PROTECTION AGAINST SEXUAL HARASSMENT IN EMPLOYMENT (s. 25–30)
The arti­cle presents the prob­lem of reg­u­la­tions coun­ter­act­ing sex­ual harass­ment in employ­ment in the Pol­ish legal sys­tem. The author attempts to explain key doubts that may arise when sex­ual harass­ment takes place in the work­place, and also draws atten­tion to the need to clar­ify the cur­rent pro­vi­sions in order to ensure ade­quate stan­dards of pro­tec­tion for vic­tims. To this end, the author reviews the pro­tec­tive pro­vi­sions relat­ing both to per­sons employed under an employ­ment rela­tion­ship and other forms of employ­ment, includ­ing in par­tic­u­lar civil law contracts.

Key­words: sex­ual harass­ment, prin­ci­ple of equal treat­ment, psy­cho­log­i­cal vio­lence at workplace

Rafał Iwański (PhD, Uni­ver­sity of Szczecin)
Edyta Sielicka (PhD, Uni­ver­sity of Szczecin)
PALLIATIVE AND HOSPICE CARE IN SOCIAL AND ECONOMIC ASPECT, BASED ON SZCZECIN AGGLOMERATION (s. 30–36)
The arti­cle presents cur­rent con­di­tions for activ­i­ties of insti­tu­tions pro­vid­ing pal­lia­tive and hos­pice care in Poland, tak­ing under spe­cial con­sid­er­a­tion urban agglom­er­a­tion of Szczecin. The results of pre­sented research are based on an analy­sis of legal reg­u­la­tions of pal­lia­tive and hos­pice care in Poland, an analy­sis of fac­tual and finan­cial reports of the insti­tu­tions, and inter­views focus­ing on the sub­ject con­ducted with man­agers of such insti­tu­tions. The arti­cle shows legal, finan­cial and social aspects of pro­vided care. It also indi­cates dif­fi­cul­ties that come from cur­rent sys­temic solu­tions, which are inad­e­quate to actual needs of patients.

Key­words: health pol­icy, pal­lia­tive care, hos­pice care

 prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót