Nr 5-6 (530-531) 2018

Spis treści 5–6/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. OCENA I ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE NOWEJ DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓWGertruda Uścińska
INSTRUMENTY RYNKU PRACY DE JURE I DE FACTOMał­gorzata Szczęsny
ANALIZA RYNKU PRACY NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŃSKIM – Katarzyna Him­st­edt, Tomasz Kacprzak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PROBLEMY PROGNOZOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE. POTRZEBY I OCZEKIWANIA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIAMarek Bed­narski, Iwona Kukulak-Dolata
MINIMUM EGZYSTENCJI ORAZ MINIMUM SOCJALNE W 2017 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski

RECENZJE
Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Mar­i­anna Zielińska, UTRZYMAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI. O WALCE Z BIEDĄ W PIĘCIU EUROPEJSKICH KRAJACH W PERSPEKTYWIE INDYWIDUALNEGO SPRAWSTWArec. Marta Zahorska

INFORMACJE
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O SWOBODZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. 50 LAT ROZPORZĄDZENIA NR 1612/68 – Agnieszka Smoder

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. OCENA I ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE NOWEJ DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW (s. 1–8)
W artykule przed­staw­iono aktu­alne zasady dele­gowa­nia pra­cown­ików na pod­stawie przepisów o koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Omówiono pro­ponowane zmi­any przepisów Unii Europe­jskiej z tego zakresu. Przed­staw­iono ocenę i zagroże­nia. Uwzględ­niono w tej oce­nie stanowisko part­nerów społecznych, insty­tucji właś­ci­wej i ekspertów.

Słowa kluc­zowe: dele­gowanie pra­cown­ików, koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego, prawo UE

AKTY PRAWNE
Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grud­nia 2008 r. ustanaw­ia­jąca Komitet Ekspertów ds. Dele­gowa­nia Pra­cown­ików (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).
Decyzja Komisji Admin­is­tra­cyjnej ds. Koor­dy­nacji Sys­temów Zabez­pieczenia Społecznego nr A2 z dnia 12 czer­wca 2009 r. doty­czącej wykładni art. 12 roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie usta­wodaw­stwa mającego zas­tosowanie do pra­cown­ików dele­gowanych i osób wykonu­ją­cych pracę na własny rachunek, tym­cza­sowo pracu­ją­cych poza państ­wem właś­ci­wym (Dz. Urz. UE C106 z 24.04.2010 r., s. 5).
Decyzja Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europe­jskiej plat­formy na rzecz usprawnienia współpracy w zakre­sie prze­ci­wdzi­ała­nia pracy niere­je­strowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).
Dyrek­tywa 96/71/WE Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z dnia 16 grud­nia 1996 r. doty­cząca dele­gowa­nia pra­cown­ików w ramach świad­czenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).
Dyrek­tywa Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czer­wca 2018 r. zmieni­a­jąca dyrek­tywę 96/71/WE doty­czącą dele­gowa­nia pra­cown­ików w ramach świad­czenia usług (Dz. Urz. UE L 173/16 z 9.7.2018, s. 1); (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)).
Dyrek­tywa Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tym­cza­sowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
Dyrek­tywa Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzek­wowa­nia dyrek­tywy 96/71/WE doty­czącej dele­gowa­nia pra­cown­ików w ramach świad­czenia usług, zmieni­a­jąca roz­porządze­nie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy admin­is­tra­cyjnej za pośred­nictwem sys­temu wymi­any infor­ma­cji na rynku wewnętrznym („roz­porządze­nie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).
Dyrek­tywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obow­iązku pra­co­dawcy doty­czącego infor­mowa­nia pra­cown­ików o warunk­ach stosowanych do umowy lub sto­sunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).
Roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w sprawie koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego (Dz.Urz. L 166 z 30.4.2004, s. 1).
Roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrześ­nia 2009 r. doty­czące wykony­wa­nia roz­porządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego (Dz. Urz. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo pracy, prawo zabez­pieczenia społecznego, poli­tyka społeczna, poli­tyka zatrudnienia

Mał­gorzata Szczęsny (mgr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
INSTRUMENTY RYNKU PRACY DE JURE I DE FACTO (s. 8–15)
Zgod­nie z ustawą o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy pod­sta­wowymi for­mami akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych są usługi i instru­menty rynku pracy. Now­ela tej ustawy, która weszła w życie z dniem 27.05.2014 r., znacząco posz­erzyła instru­men­tar­ium dostęp­nych form akty­wiz­a­cji zawodowej osób bezro­bot­nych. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie instru­men­tów rynku pracy oraz doko­nanie ich oceny, ze wskazaniem na ich liczne manka­menty.
W opra­cow­a­niu pod­jęto próbę ukaza­nia prob­lemu nieefek­ty­wnego wydatkowa­nia środ­ków na real­iza­cję m.in. staży, braku kon­troli państwa nad wydatkowaniem środ­ków pub­licznych przez­nac­zonych na nowe instru­menty rynku pracy oraz przed­staw­ienia wielu instru­men­tów rynku pracy, z których osoby bezro­botne nie korzystają.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, instru­menty rynku pracy, akty­wiz­a­cja zawodowa

BIBLIOGRAFIA
NIK (2015), Raport NIK z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyników kon­troli przeprowad­zonej w powia­towych urzę­dach pracy doty­czą­cych skuteczności akty­wiz­a­cji bezro­bot­nych, sygn. LRX-4101–009-2014 NR ewid. 16/2015/P/14/109/LRZ, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8905,vp,11060.pdf [dostęp 15.03.2018].
Patul­ski A. (2015), Sposoby akty­wiz­a­cji zawodowej młodych w świ­etle now­eliza­cji ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy, w: Stu­dia Iuridica Lubli­nen­sia. Księga Jubileuszowa dedykowana Pro­fe­sor Tere­sie Liszcz, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Skąp­ski M. (2015), Prob­lem naduży­wa­nia niepra­cown­iczych form zatrud­nienia w pro­gra­mach prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu, w: Stu­dia Iuridica Lubli­nen­sia. Księga Jubileuszowa dedykowana Pro­fe­sor Tere­sie Liszcz, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Szczęsny M. (2016a), Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Alek­sander Jerzy Witosz (red.), Kap­i­tał – praca – człowiek. Księga jubileuszowa Pro­fe­sora Jana Woj­tyły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Szczęsny M. (2016b), Pro­mocja szans czy ali­men­tacja bezrad­ności w poli­tyce rynku pracy, w: Dorota Kot­lorz (red.), Stu­dia Eko­nom­iczne, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Katow­ice.
Woj­tyła J. (2015), Dylematy wyna­gradza­nia za pracę w pol­s­kich reali­ach gospo­darki rynkowej, w: Z. Hajn, D. Skupień (red.), Przyszłość prawa pracy. Liber Ami­co­rum. W pięćdziesię­ci­ole­cie pracy naukowej Pro­fe­sora Michała Sew­eryńskiego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: prawo pracy, poli­tyka społeczna, poli­tyka zatrudnienia

Katarzyna Him­st­edt (mgr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Tomasz Kacprzak (dr, Uni­w­er­sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl­cach)
ANALIZA RYNKU PRACY NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŃSKIM (s. 15–23)
Artykuł porusza prob­lematykę rynku pracy w sąsiadu­ją­cych ze sobą obszarach wschod­niej Pol­ski i zachod­niej Ukrainy. Artykuł zaw­iera pod­sta­wowe wskaźniki rynku pracy, których anal­iza pozwala określić, czy przy­graniczne położe­nie pol­s­kich wojew­ództw i ukraińs­kich obwodów przy­czy­nia się do osiąg­nię­cia przez te regiony korzyści płyną­cych z funkcjonowa­nia na rynku pracy. Z przeprowad­zonych analiz wynika, że niestety przy­graniczne wojew­ództwa i obwody nie czer­pią
(w stop­niu zapew­ni­a­ją­cym wyrów­nanie do śred­nich kra­jowych) prof­itów ze współpracy trans­granicznej związanych z poprawą sytu­acji na rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, współpraca trans­graniczna, region transgraniczny

BIBLIOGRAFIA
GUS (2015), Powierzch­nia i lud­ność w przekroju tery­to­ri­al­nym w 2015 roku, Infor­ma­cje i Opra­cow­a­nia Statysty­czne, Warszawa, s. 19, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2015.pdf [dostęp 1.04.2018].
Cторощук M. I., Kовaльськa E. M., Pинок прaці в Yкрaїні: сучaсний стaн тa пер-пективи розвитку, Pub­lish­ing House Edu­ca­tion and Sci­ence, http://www.rusnauka.com [dostęp 1.04.2018].
Toczyski W., Zaucha J. (1998), Między­nar­o­dowa współpraca regionów. Wybór eksper­tyz, praca zbiorowa, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa, s. 23–26.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
rynek pracy

Marek Bed­narski (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Iwona Kukulak-Dolata (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
PROBLEMY PROGNOZOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE. POTRZEBY I OCZEKIWANIA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA (s. 24–32)
Celem artykułu jest ziden­ty­fikowanie wad w ist­nieją­cym narzędziu prog­no­zowa­nia popytu na pracę oraz wskazanie potrzeb­nych zmian. Z przeprowad­zonych obserwacji wynika, że wad jest wiele, a ich elim­i­nowanie powinno pole­gać na ciągłej aktu­al­iza­cji danych wyko­rzysty­wanych do opra­cow­a­nia prog­noz zatrud­nienia. Prog­nozy nie powinny być opra­cowywane tylko w przekroju regionów, ale dla mniejszych obszarów, jak na przykład powiat. Prog­nozy należy również przy­go­towywać dla zawodów kodowanych sześ­cioma cyframi. Wprowad­zone mody­fikacje powinny zwięk­szyć użyteczność narzędzia z per­spek­tywy oczeki­wań pra­cown­ików pub­licznych służb zatrud­nienia. Artykuł opra­cow­ano na pod­stawie wyników badań IDI i FGI, jakie zre­al­i­zowano w kwiet­niu 2018 r. w ramach pro­jektu Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, prog­no­zowanie zatrud­nienia, pub­liczne służby zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA
Arendt Ł., Ulrichs M. (2012), Dobre prak­tyki prog­no­zowa­nia popytu na pracę w Europie, IPiSS, Warszawa.
Bed­narski M., red. (2016), Wyna­grodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warszawa.
Bur­dziak A., Gałecka-Burdziak E., Kubiak P., Wło­dar­czyk P. (2013), Prog­no­zowanie zatrud­nienia według zawodów w świecie – syn­teza, IPiSS, Warszawa.
Corvers F., de Grip A., Heijke H. (2002), Beyond man­power plan­ning: a labour mar­ket model for the Nether­lands and its fore­cast to 2006, w: M. Neu­gart, M. Schomann (ed.), Fore­cast­ing labour mar­kets in OECD coun­tries: mea­sur­ing and tack­ling mis­matches, Edward Elgar Pub­lish­ing, Chel­tenham Glos.
Kukulak-Dolata I. (red.), Poli­w­czak I., Mirosław J., Sobocka-Szczapa H. (2013), Pro­jekty rzą­dowe i samorzą­dowe w zakre­sie prog­no­zowa­nia zatrud­nienia według zawodów w Polsce, IPiSS, Warszawa.
Strzemińska H., Bed­narski M., eds. (2014), Work­ing Time. Trends and Prospects in the New Econ­omy, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Suchecki B. (2004), SPPP jako sys­tem infor­ma­cyjny, w: Sys­tem prog­no­zowa­nia popytu na pracę w Polsce, część II Pro­jekt sys­temu, baza danych, model makroeko­nom­iczny, „Stu­dia i Mate­ri­ały, tom XII, Rzą­dowe Cen­trum Studiów Strate­gicznych, Międzyre­sor­towy Zespół do Prog­no­zowa­nia Popytu na Pracę, Warszawa.
Tes­sar­ing M. (1998), The future of work and skills – Visions, trends and fore­casts, Office for offi­cial Pub­li­ca­tions of the Euro­pean Com­mu­ni­ties, Lux­em­burg.
Zuk­er­steinova A., Strietska-Ilina O., red. (2007), Towards Euro­pean skill needs fore­cast­ing, CEDEFOP Panorama series 137, Lux­em­burg.
van Eijs P. (1994), Man­power fore­cast­ing in the west­ern world; the cur­rent state of art, Research Cen­tre for Edu­ca­tion and the Labour Mar­ket, Fac­ulty of Eco­nomic Sci­ences, Rijk­suni­ver­siteit Lim­burg, Maas­tricht.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
ekono­mia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM EGZYSTENCJI ORAZ MINIMUM SOCJALNE W 2017 R. DANE ŚREDNIOROCZNE (s. 32–35)
Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego na pod­stawie cen śred­niorocznych w 2017 r. Min­i­mum egzys­tencji wyz­nacza mod­e­lowy sposób zaspoka­ja­nia potrzeb na min­i­mal­nym poziomie, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia. Z kolei min­i­mum soc­jalne przed­stawia mod­e­lowe koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roz­tacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna” nr 4.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2018a), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2017 r., Infor­ma­cja syg­nalna, Warszawa.
GUS (2018b), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r., sty­czeń, Warszawa.
GUS (2017a), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2015 i 2016, Warszawa.
GUS (2017b), Budżety gospo­darstw domowych w 2016 r., Infor­ma­cje i opra­cow­a­nia statysty­czne GUS, Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.
Kurowski P., red. (2018), Wysokość i struk­tura progu inter­wencji soc­jal­nej. Według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r., raport IPiSS dla MRPiPS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2018

POSTING OF WORKERS IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION. EVALUATION AND THREATS IN THE CONTEXT OF THE NEW DIRECTIVE ON THE POSTING OF WORKERSGertruda Uścińska
INSTRUMENTS OF LABOUR MARKET DE JURE AND DE FACTOMał­gorzata Szczęsny
LABOR MARKET ON THE POLISH-UKRAINIAN BORDER AS AN ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTKatarzyna Him­st­edt, Tomasz Kacprzak

FROM RESEARCH AND STUDIES
PROBLEMS OF FORECASTING THE LABOUR MARKET IN POLAND. NEEDS AND EXPECTATIONS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICESMarek Bed­narski, Iwona Kukulak-Dolata
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS AND SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR 2017 – Piotr Kurowski

BOOK REVIEWS
Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Mar­i­anna Zielińska, KEEP ON THE SURFACE. ON THE FIGHT AGAINST POVERTY IN FIVE EUROPEAN COUNTRIES IN THE PERSPECTIVE OF INDIVIDUAL AGENCYReviewed by Marta Zahorska

INFORMATIONS
POSTING IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF MOVEMENT AND COORDINATION PROVISIONS. THE 50th ANNIVERSARY OF REGULATION NO 1612/68 – Agnieszka Smoder

DIARY OF SOCIAL POLICY

 

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. OCENA I ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE NOWEJ DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW (s. 1–8)
The arti­cle presents legal deter­mi­nants of real­i­sa­tion of free move­ment of ser­vices by the exam­ple of post­ing of work­ers. The arti­cle explains the cir­cum­stances of pass­ing the direc­tive 96/71, as well as the increas­ing prob­lems with its appli­ca­tion in UE Mem­ber States and EU Court of Jus­tice case-law in the fol­low­ing years, which led to the pass­ing of an impor­tant amend­ment of the direc­tive in 2018.

Key­words: post­ing of work­ers, free move­ment of ser­vices, EU law 

Mał­gorzata Szczęsny (Mas­ter, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
Instru­ment OF LABOUR MARKET DE JURE AND DE FACTO (s. 8–15)
In accor­dance with the Act about the Pro­mo­tion of the Employ­ment and the Insti­tu­tions of the labour mar­ket the basic way of pro­fes­sional acti­va­tion of unem­ploy­ment peo­ple are ser­vices and instru­ments of the labour mar­ket. The amend­ment of the Act, which came into the force on 27th may 2014, sig­nif­i­cantly broad­ened the instru­ments of the acces­si­ble ways of pro­fes­sional acti­va­tion of unem­ploy­ment peo­ple. The aim of this arti­cle is pre­sen­ta­tion instru­ments of the labour mar­ket and the accom­plish­ment the eval­u­a­tion, with the indi­ca­tion on their numer­ous short­com­ings. In the arti­cle will be under­taken the effort to show the prob­lem of inef­fec­tive spend­ing money on real­iza­tion of appren­tices,  the lack of the government’s con­trol of spend­ing the pub­lic funds designed on new instru­ments the labour mar­ket and pre­sen­ta­tion many instru­ments of the labour mar­ket with whose unem­ployed peo­ple do not use.

Key­words: unem­ploy­ment, instru­ments of labour mar­ket, employ­ment activation

Katarzyna Him­st­edt (Mas­ter, Uni­ver­sity of Lodz)
Tomasz Kacprzak (PhD, Uni­ver­sity of Nat­ural Sci­ences and Human­i­ties in Siedlce)
LABOR MARKET ON THE POLISH-UKRAINIAN BORDER AS AN ECONOMIC AND SOCIAL ASPECT (s. 15–23)
The arti­cle refers to the prob­lems of the labor mar­ket in the neigh­bor­ing Pol­ish bor­der­land areas of east­ern and west­ern Ukraine. The arti­cle con­tains the basic labour mar­ket indi­ca­tors, the analy­sis of which allows you to spec­ify whether the bor­der loca­tion Pol­ish and Ukrain­ian regions cir­cuits, con­tributes to the achieve­ment of these regions ben­e­fit from the func­tion­ing of the labour mar­ket. Analy­ses show that, unfor­tu­nately, the bor­der province and cir­cuits do not derive (to the extent nec­es­sary align­ment to the national aver­age) prof­its from the cross-border coop­er­a­tion in terms of the labour market.

Key­words: labour mar­ket, cross-border coop­er­a­tion, cross– bor­der regions

Marek Bed­narski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
Iwona Kukulak-Dolata (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
PROBLEMS OF FORECASTING THE LABOR MARKET IN POLAND. NEEDS AND EXPECTATIONS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES (s. 24–32)
The pur­pose of this arti­cle is to iden­tify flaws in the exist­ing tool for fore­cast­ing demand for labour and to indi­cate changes in it. The obser­va­tions made show that there are many dis­ad­van­tages, and their elim­i­na­tion should con­sist of con­stant updat­ing of data used to develop employ­ment fore­casts. Fore­casts should not be devel­oped only in the cross-section of regions but for smaller areas such as the poviat. Fore­casts should also be pre­pared for pro­fes­sions encoded with six dig­its. The mod­i­fi­ca­tions intro­duced should increase its use­ful­ness from the per­spec­tive of pub­lic employ­ment ser­vices. The arti­cle was pre­pared on the basis of IDI and FGI research results that were car­ried out in April 2018 as part of the project: Sys­tem for fore­cast­ing the Pol­ish labour market.

Key­words: labour mar­ket, employ­ment fore­cast­ing, pub­lic employ­ment services

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS AND SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR 2017 (s. 32–35)
The arti­cle presents esti­mates of Sub­sis­tence min­i­mum as well as Social min­i­mum bas­kets based on aver­age prices of 2017. Sub­sis­tence min­i­mum defines the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to sur­vive, while Social min­i­mum defines a model cat­e­gory allow­ing the min­i­mum level of decent life, nec­es­sary for social inte­gra­tion. Between these two extremes there is a sphere of scarcity.

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum, social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

 prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót