Nr 7 (532) 2018

Spis treści 7/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. PROPONOWANE ZMIANY, OCENA I ZAGROŻENIA W PRZEPISACH O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Gertruda Uścińska
OWDOWIENIE I OSIEROCENIA W III RP: PERSPEKTYWA POLITYKI SPOŁECZNEJ – Piotr Szukalski
PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTUR WIEKU LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO WYZNACZNIKIEM DLA LOKALNYCH POLITYK SPOŁECZNYCH – Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko
RODZINA W PROCESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA Monika Deja

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ W PERCEPCJACH MŁODYCH DOROSŁYCH POLAKÓWJolanta Grotowska-Leder, Iwona Kudlińska
MŁODZI DOROŚLI JAKO POSTULOWANI ADRESACI POLITYKI SPOŁECZNEJ – Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Marcin Gońda

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. PROPONOWANE ZMIANY, OCENA I ZAGROŻENIA W PRZEPISACH O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (s. 1–8)
W artykule przed­staw­iono aktu­alne zasady dele­gowa­nia pra­cown­ików na pod­stawie przepisów o koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Omówiono pro­ponowane zmi­any przepisów Unii Europe­jskiej z tego zakresu. Przed­staw­iono ocenę i zagroże­nia. Uwzględ­niono w tej oce­nie stanowisko part­nerów społecznych, insty­tucji właś­ci­wej i ekspertów.

Słowa kluc­zowe: dele­gowanie pra­cown­ików, koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego, prawo UE

BIBLIOGRAFIA
Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Sys­tem in Europe (2017), Direc­torate Pro­posal for Inter­nal Poli­cies, Pol­icy Depart­ment Eco­nomic and Sci­en­tific Pol­icy. A Study for the EMPL Com­mit­tee, Novem­ber, Euro­pean Par­lia­ment, Brus­sels, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614185/IPOL_STU(2017)614185_EN.pdf [dostęp 5.05.2018].
Komisja Europe­jska (2017), Roczne spra­woz­danie na temat mobil­ności pra­cown­ików wewnątrz UE za 2016 r., wydanie drugie, maj, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=7981&furtherPubs=yes [dostęp 10.07.2018].
Komisja Europe­jska (2018), Roczne spra­woz­danie na temat mobil­ności pra­cown­ików wewnątrz UE za 2017 r., https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/2637906c-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1 [10.07.2018].
Prak­ty­czny porad­nik – usta­wodaw­stwo mające zas­tosowanie w Unii Europe­jskiej (UE), Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym (EOG) i Szwa­j­carii (2013), Komisja Admin­is­tra­cyjna ds. Koor­dy­nacji Sys­temów Zabez­pieczenia Społecznego, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=pl [dostęp 5.05.2018].
Stan­dar­d­owe badanie Euro­barometr 88 „Opinia pub­liczna w Unii Europe­jskiej” (2017), grudzień, http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2143_88_3_STD88_ENG[2.05.2018].
ZUS (2018), Jak otrzy­mać zaświad­cze­nie A1. Porad­nik. Stan prawny na 20 czer­wca 2018 r., http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Jak+otrzyma%C4%87+za%C5%9Bwiadczenie+A1.pdf/3d18b0bf-3f4c-41bf-a9d7-72317ea3f733 [dostęp 15.07.2018].

Piotr Szukalski (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
OWDOWIENIE I OSIEROCENIE W III RP: PERSPEKTYWA POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 9–15)
Zgon to zdarze­nie, którego wys­tąpi­e­nie w życiu rodziny prowadzi do mody­fikacji całego życia. Ostat­nie ćwierćwiecze to okres szy­bkiego obniża­nia się poziomu umier­al­ności, co teo­re­ty­cznie powinno obniżać praw­dopodobieństwo utraty blis­kich oraz prowadzić do późniejszego wys­tępowa­nia sie­roctwa czy owdowienia. Celem artykułu jest wskazanie – na bazie danych GUS i ZUS – w jakim stop­niu po roku 1990 następuje zmi­ana częs­tości utraty osób blis­kich wskutek ich zgonu.

Słowa kluc­zowe: rodz­ina, umier­al­ność, osie­roce­nie, owdowienie

BIBLIOGRAFIA
Czepulis-Rutkowska Z. (2013), Nowe ryzyka soc­jalne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12, s. 9–14.
Fabiś A., Fabiś A. (2014), Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspier­a­ją­cych ludzi starszych, w: A.A. Zych (red.), Starość darem, wyzwaniem, zadaniem, Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”, Sosnowiec-Dąbrowa Gór­nicza, s. 315–336, http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/Dokumenty/
AdamAZych_Staro-%C5%9B%C4%87_darem_2c_zadaniem_i_wyzwaniem.pdf [dostęp 10.07.2018].
GUS (2006), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
GUS (2016), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2013), Ostatni rok życia Polaków w świ­etle danych SHARE: anal­iza porów­naw­cza, „Stu­dia Demograficzne”, nr 1(163), s. 53–72.
Łuszczyńska M. (2013), Praca soc­jalna wobec śmierci i umiera­nia, „Zeszyty Pracy Soc­jal­nej”, nr 2(18), s. 65–81.
Mon­nier A., Pen­nec S. (2004), L’expérience de la mort: une approche démo­graphique, w: G. Caselli, J. Vallin, G. Wun­sch (dir.), Démo­gra­phie: analyse et syn­thèse, Vol. VI. Pop­u­la­tion et Société, INED, Paris, s. 283–306.
Pawlak A. (2003), Społeczne postrze­ganie śmierci i umiera­nia we współczes­nej per­spek­ty­wie tana­to­log­icznej, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis. Folia Soci­o­log­ica”, nr 30.
Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa (2015), Sytu­acja demograficzna Pol­ski. Raport 2013–2014, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-radaludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/ [dostęp 10.07.2018].
Szukalski P. (2007a), Sie­roctwo bio­log­iczne osób nielet­nich w Polsce w dłu­gookre­sowej per­spek­ty­wie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XVIII, s. 163–186, http://hdl.handle.net/11089/5399 [dostęp 10.07.2018].
Szukalski P. (2007b), Zróżni­cow­anie poziomu umier­al­ności a stan cywilny, „Wiado­mości Statysty­czne”, nr 5, s. 33–44, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3837 [dostęp 10.07.2018].
Szukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódź.
Szukalski P. (2016a), Owdowienia we współczes­nej Polsce, „Demografia i Geron­tolo­gia Społeczna. Biule­tyn Infor­ma­cyjny”, nr 9, http://hdl.handle.net/11089/20261 [dostęp 10.07.2018].
Szukalski P. (2016b), Gdzie umier­ają Polacy?, „Demografia i Geron­tolo­gia Społeczna. Biule­tyn Infor­ma­cyjny”, nr 10, http://hdl.handle.net/11089/20262 [dostęp 10.07.2018].
Uścińska G. (2013), Ryzyko jako przesłanka ochrony w sys­temie zabez­pieczenia społecznego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12, s. 3–9.
Więcek R. (2016), Ewolucja ochrony rodziny w ubez­pieczeni­ach społecznych w związku z utratą żywiciela rodziny, w: Świad­czenia z ubez­pieczenia społecznego na rzecz rodziny. Ochrona interesów rodziny po stra­cie żywiciela w prawie ubez­pieczeń społecznych, ZUS, PSUS, Warszawa-Jodłowa, s. 7–30.
Zych A.A. (2014), Deka­log opieki nad człowiekiem cier­pią­cym i umier­a­ją­cym, w: A.A. Zych (red.), Starość darem, wyzwaniem, zadaniem, Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”, Sosnowiec-Dąbrowa Gór­nicza, s. 347–358, http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/Dokumenty/
AdamAZych_Staro%C5%9B%C4%87_darem_2c_zadaniem_i_wyzwaniem.pdf [dostęp 10.07.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Agata Zagórowska (prof., Uni­w­er­sytet Opol­ski)
Marta Rostropowicz-Miśko (dr, Uni­w­er­sytet Opol­ski)
PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTUR WIEKU LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO WYZNACZNIKIEM DLA LOKALNYCH POLITYK SPOŁECZNYCH (s. 15–24)
Obser­wowana w ostat­nich lat­ach zmi­ana struk­tury wieku lud­ności Pol­ski, a szczegól­nie wojew­ództwa opol­skiego wykazuje sys­tem­aty­czny wzrost udzi­ału osób starszych przy jed­noczes­nym spadku udzi­ału lud­ności w najmłod­szych gru­pach wiekowych, co skutkuje starze­niem się społeczeństwa. Wraz z przek­sz­tałce­niem struk­tury wieku następują zmi­any w struk­turze potrzeb lud­ności. Stąd też na poziomie lokalnym (powiatów i gmin) poli­tyka społeczna w dużej mierze zde­ter­mi­nowana jest przez przemi­any demograficzne, jakie zachodzą na danym obszarze. Szczebel lokalny najbardziej jest predystynowany do zaspoko­je­nia potrzeb w sposób uwzględ­ni­a­jący lokalną specy­fikę, zna­jo­mość struk­tury potrzeb i możli­wości ich zaspoko­je­nia. Porów­nanie struk­tur wieku w roku 1999 i 2015 w gmi­nach wojew­ództwa opol­skiego pokazuje zaawan­sowanie pro­cesu starzenia się lud­ności i jego zróżni­cow­any przestrzen­nie prze­bieg. W tym kon­tekś­cie aktu­alne i ważne jest pode­j­mowanie dzi­ałań stanow­ią­cych część lokalnej poli­tyki społecznej, które zabez­pieczą potrzeby pow­ięk­sza­jącej się grupy najs­tarszych mieszkańców gmin.

Słowa kluc­zowe: starze­nie lud­ności, lokalna poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Balcerzak-Paradowska B. (2008), Warunki życia i mieszkan­iowe osób starszych, w: A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Pol­ska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diag­noza i pro­gram dzi­ałań, PAN, Komitet Prog­noz „Pol­ska 2000 Plus”, Warszawa, s. 178.
Błę­dowski P. (2012), Starze­nie się jako prob­lem społeczny. Per­spek­tywy demograficzne starzenia się lud­ności Pol­ski do roku 2035, w: M. Mossakowska, A. Wiącek, P. Błę­dowski (red.), Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne, socjo­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce, Poz­nań, s. 5–6 i s. 19.
Błę­dowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytu­acji osób starszych w Polsce, Warszawa, s. 185–186.
Dybowska J. (2013a), Depop­u­lacja w wojew­ództwie opol­skim, w: A. Zagórowska (red.), Prob­lemy Śląska ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wojew­ództwa opol­skiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Opole, s. 46–57.
Dybowska J. (2013b), Przemi­any demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie wojew­ództwa opol­skiego, „Stu­dia i Mono­grafie”, nr 487, Opole.
Heffner K., Rauz­iński R. (2003), Region migra­cyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospo­dar­cze na przykładzie Śląska Opol­skiego), Opole.
Naegele G. (2013), Usługi społeczne dla osób starszych, w: A. Evers, R.G. Heinze, T. Olk (red.), Współczesna poli­tyka społeczna. Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, przekład K. Sos­nowska, redakcja naukowa i językowa przekładu M. Grewiński, E. Przedecka, Warszawa, s. 466 i s. 459.
Rauz­iński R., Szczy­giel­ski K. (2013), Współczesne prob­lemy demograficzne Śląska Opol­skiego, Opole.
Rauz­iński R. (2012), Śląsk Opol­ski regionem kryzysu demograficznego, w: R. Rauz­iński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opol­skiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole–Warszawa, s. 27.
Raven­stein E.G. (1885), The Laws of Migra­tion, „Jour­nal of the Royal Sta­tis­ti­cal Soci­ety”, Vol. 47, No. 2, s. 176–227.
Rostropowicz-Miśko M. (2012), Migracje zagraniczne a sytu­acja demograficzna Śląska Opol­skiego w lat­ach 1989–2000, „Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 98, s. 281–288.
Rostropowicz-Miśko M. (2014a), Prob­lemy demograficzne obszarów wiejs­kich wojew­ództwa opol­skiego, w: K. Polek-Duraj (red.), Pro­cesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne lud­ności wiejskiej w lat­ach 2002–2012. Wybrane prob­lemy na przykładzie wojew­ództwa opol­skiego, „Stu­dia i Mono­grafie”, z. 380, Opole, s. 5–18.
Rostropowicz-Miśko M. (2014b), Wpływ migracji na pro­ces starzenia się lud­ności Śląska Opol­skiego, w: M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Śląska Opol­skiego, Opole-Łubowice, s. 49–61.
Rostropowicz-Miśko M., Zagórowska A. (2014c), Wybrane prob­lemy starszych mieszkańców wojew­ództwa opol­skiego w kon­tekś­cie zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci, w: A. Walas, W. Goleński, A. Kijak, K. Mes­jasz (red.), Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców wojew­ództwa opol­skiego – wybrane prob­lemy dzieci i osób starszych, Obser­wa­to­rium Inte­gracji Społecznej Region­al­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej w Opolu, Opole, s. 79, s. 93 i s. 101–103.
Solga B. (2002), Migracje polsko-niemieckie i ich kon­sek­wencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejs­kich Śląska Opol­skiego, Opole.
Spec­jalna Strefa Demograficzna. Opol­skie przy­jazne rodzinie, mieszkań­com i przed­siębior­com (2012), kon­cepcja pro­gramu Zarządu Wojew­ództwa Opol­skiego pod kierunk­iem marsza­łka Józefa Sebesty, Opole, 26 listopada.
Strate­gia Roz­woju Wojew­ództwa Opol­skiego do 2020 r. (2012), Zarząd Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole, 28 grud­nia.
Szatur-Jaworska B. (2012), Psy­chospołeczny wymiar sytu­acji ludzi starych – wyniki badań „PolSe­nior”, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 18, s. 160.
Zagórowska A. (2010), Oblicza demograficzne Śląska Opol­skiego, w: A. Zagórowska (red.), Kap­i­tał ludzki na Śląsku Opol­skim. Przeszłość, ter­aźniejs­zość, przyszłość, „Stu­dia i Mono­grafie”, z. 268, Opole, s. 46–61.
Zagórowska A. (2013), Depop­u­lacja i starze­nie się lud­ności jako zagroże­nia i wyzwa­nia dla roz­woju region­al­nego i lokalnego Śląska Opol­skiego, w: A. Zagórowska (red.), Prob­lemy Śląska ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wojew­ództwa opol­skiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Opole, s. 26–37.
Zagórowska A. (2014), Starze­nie się lud­ności Śląska Opol­skiego a prob­lem niepełnosprawności wśród osób starszych wiekiem, w: M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Śląska Opol­skiego, Opole-Łubowice 2014, s. 42–45.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Monika Deja (mgr, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy)
RODZINA W PROCESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (s. 25–30)
W Polsce real­izuje się pro­gramy wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju dziecka, których celem jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzi­nom. Słuszne jest przeko­nanie, że w toku pracy z dzieck­iem niepełnosprawnym należy uwzględ­nić kon­tekst rodziny, skoro jest ona pod­sta­wowym środowiskiem życia i roz­woju dziecka. Artykuł przed­stawia miejsce rodziny w pro­ce­sie wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju, ujmu­jąc ją zarówno jako biorcę, jak i dawcę pomocy. W obu tych przy­pad­kach środowisko rodzinne trak­towane jest jako nieodłączny ele­ment życia chorego dziecka, którego nie można pom­inąć. Co więcej, pro­gramy wspo­ma­gania roz­woju dziecka uwzględ­ni­a­jące środowisko rodzinne okazują się wręcz być skuteczniejsze od tych, które zakładają sty­mu­lację dziecka w oder­wa­niu od kon­tek­stu rodzinnego.

Słowa kluc­zowe: wczesne wspo­ma­ganie roz­woju dziecka, rodz­ina, niepełnosprawność

BIBLIOGRAFIA
Bin­nebe­sel J. (2007), Zapom­ni­ani niepełnosprawni pac­jenci, w: J. Rot­ter­mud (red.), Prob­lemy edukacji, reha­bil­i­tacji i soc­jal­iza­cji osób niepełnosprawnych, tom 2, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 37–45.
Boruszak J., Gryglicka H. (2014), Sytu­acja zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieck­iem przewlekle chorym, „Nowa Pedi­a­tria”, nr 3, s. 103–110.
Cytowska B. (2011), Idea wczes­nej inter­wencji i wspo­ma­gania roz­woju małego dziecka, w: B. Cytowska, B. Wilczura (red.), Wczesna inter­wencja i wspo­ma­ganie roz­woju małego dziecka, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 15–26.
Deja M. (2014), Funkcjonowanie dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo w małżeńst­wie i rodzinie, w: M. Stepu­lak (red.), Współczesne prob­lemy sys­temu rodzin­nego: diag­noza, ter­apia, pro­fi­lak­tyka, Inno­va­tio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 75–90.
Drożdżow­icz L. (1999), Ogólna teo­ria sys­temów, w: B. de Bar­baro (red.), Wprowadze­nie do sys­te­mowego rozu­mienia rodziny, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków, s. 9–17.
Fewell R.R., Deutscher R. (2004), Con­tri­bu­tions of early lan­guage and mater­nal facil­i­ta­tion vari­ables to later lan­guage and read­ing abil­i­ties, „Jour­nal of Early Inter­ven­tion”, No. 2, s. 132–145.
Hulek A. (1984), Rodz­ina istot­nym ogni­wem rewal­i­dacji, w: A. Hulek (red.), Rewal­i­dacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, PWN, Warszawa, s. 9–18.
Izdeb­ski P., Laskowska S., Jankowska A. (2011), Rodzeństwo wobec choroby nowot­worowej brata/siostry. Stu­dia przy­pad­ków, w: H. Liber­ska (red.), Rodz­ina z dzieck­iem niepełnosprawnym – możli­wości i ograniczenia roz­woju, Difin, Warszawa, s. 257–278.
Jan­icka M., Deja M. (2017), Zdrowe rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego – wyzwanie do pracy psy­cho­log­icznej, w: M.Z. Stepu­lak, J. Łukasiewicz (red.), Wielowymi­arowe uję­cie niepełnosprawności, Inno­va­tio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 109–120.
Kam­pert K., Materny K. (2001), Towarzysze­nie dziecku niepełnosprawnemu przez rodz­iców i spec­jal­istów, w: A. Maciarz, Z. Janiszewska-Nieścioruk, H. Ochon­czenko (red.), Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 231–236.
Kosow­icz M. (2010), Psy­cho­log­iczne aspekty opieki nad umier­a­ją­cymi i ich rodz­i­nami, w: M. Górecki (red.), Prawda umiera­nia i tajem­nica śmierci, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa, s. 258–281.
Liber­ska H., Matuszewska M. (2011), Model rodziny z dzieck­iem niepełnosprawnym, w: H. Liber­ska (red.), Rodz­ina z dzieck­iem niepełnosprawnym – możli­wości i ograniczenia roz­woju, Difin, Warszawa, s. 41–66.
Maciarz A. (2001), Psy­choe­mocjon­alne i wychowaw­cze prob­lemy dzieci przewlekle chorych, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Mahoney G., Perales F. (2005), Relationship-focused early inter­ven­tion with chil­dren with per­va­sive devel­op­men­tal dis­or­ders and other abil­i­ties: A com­par­a­tive study, „Jour­nal of Devel­op­men­tal & Behav­ioral Pedi­atrics”, No. 22, s. 77–85.
Ocho­jska D., Rado­choński M. (1997), Choroba w rodzinie: style zma­gania się z sytu­acją trudną, „Prob­lemy Rodziny”, nr 5–6 (215–216), s. 39–43.
Odom S.L., Han­son J.A., Black­man J.A., Kaul S., red. (2003), Early inter­ven­tion prac­tices around the world, Brookes, Bal­ti­more.
Owieczko K., Łan­gowski I. (2003), Rodz­ice part­nerami w pro­ce­sie reha­bil­i­tacji dziecka niepełnosprawnego, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. Wybrane prob­lemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, tom 1, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 111–120.
Pisula E. (2007), Rodz­ice i rodzeństwo dzieci z zaburzeni­ami roz­woju, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Pisula E. (2010), Pozy­ty­wne doświad­czenia rodz­iców dzieci z zaburzeni­ami roz­woju, w: J. Wyczesany (red.), Wspo­ma­ganie roz­woju dzieci z zaburzeni­ami gene­ty­cznymi, Sto­warzysze­nie GEN, Poz­nań, s. 79–93.
Sharpe D., Rossiter L. (2002), Sib­lings of chil­dren with a chronic ill­ness: a meta-analysis, „Jour­nal of Pedi­atric Psy­chol­ogy”, No. 27, s. 699–710.
Skór­czyńska M. (2005), Pode­jś­cie zori­en­towane na rodz­inę we współczes­nej teorii i prak­tyce wczes­nej inter­wencji, w: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko z zaburzeni­ami w roz­woju. Kon­tek­sty diag­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 281–286.
Skór­czyńska M. (2007), Przewlekła choroba dziecka w aspekcie real­iza­cji zadań życiowych jed­nos­tki i rodziny, w: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko chore. Zagad­nienia biopsy­chiczne i ped­a­gog­iczne, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 39–51.
Stel­ter Ż. (2011), Real­iza­cja ról rodzin­nych w rodzinie z dzieck­iem niepełnosprawnym, w: H. Liber­ska (red.), Rodz­ina z dzieck­iem niepełnosprawnym – możli­wości i ograniczenia roz­woju, Difin, Warszawa, s. 67–94.
Świę­to­chowski W. (2003), Psy­cho­log­iczny kon­tekst pro­cesu „chorowa­nia” w rodzinie, w: I. Jan­icka, T. Ros­towska (red.), Psy­cholo­gia w służ­bie rodziny, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź, s. 208–219.
Świę­to­chowski W. (2014), Rodz­ina w uję­ciu sys­te­mowym, w: I. Jan­icka, H. Liber­ska (red.), Psy­cholo­gia rodziny, PWN, Warszawa, s. 21–45.
Twar­dowski A. (2012), Wczesne wspo­ma­ganie roz­woju dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami w środowisku rodzin­nym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poz­nań.
Twar­dowski A. (2014), Nowa kon­cepcja wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami, „Forum Ped­a­gog­iczne”, nr 1, s. 15–33.
Wójtowicz-Szefler M. (2018), Diag­no­zowanie roz­woju małego dziecka, cz. 1, Difin, Warszawa.
Ziółkowska B. (2010), Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspo­ma­gać rozwój dzieci przewlekle chorych, GWP, Gdańsk.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu
: ped­a­gogika, psy­cholo­gia

Jolanta Grotowska-Leder (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
Iwona Kudlińska (mgr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ W PERCEPCJACH MŁODYCH DOROSŁYCH POLAKÓW (s. 31–37)
Przed­miotem analiz w artykule jest rekon­strukcja kon­cepcji wchodzenia w dorosłość młodych dorosłych Polaków; ich potrzeb i oczeki­wań wobec włas­nej dorosłości. Empiryczną pod­stawę rozważań stanowią wyniki badań, które uzyskano real­izu­jąc jedno z zadań w ramach pro­jektu NCN „Poli­tyki pub­liczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce”, którego celem było odt­worze­nie instytucjonalno-politycznych ram pro­cesu osią­ga­nia dorosłości we współczes­nej Polsce. Prezen­tację wyników poprzedza tocząca się dyskusja nad rozu­mie­niem kat­e­gorii wchodzenia w dorosłość oraz ten­denc­jami i uwarunk­owa­ni­ami zjawiska osią­ga­nia dorosłości we współczes­nych społeczeństwach.

Słowa kluc­zowe: wczesna dorosłość, wchodze­nie w dorosłość, mark­ery dorosłości, młodzi dorośli, poli­tyka prze­biegu życia

BIBLIOGRAFIA
Arnett J.J. (2004), Emerg­ing Adult­hood: The Wind­ing Road from Late Teens through the Twen­ties, Oxford Uni­ver­sity Press, New York.
Arnett J.J., Galam­bos N.L. (2003), Explor­ing Cul­tural Con­cep­tions of the Tran­si­tion to Adult­hood, Spe­cial issue of New Direc­tions for Child & Ado­les­cent Devel­op­ment, Issue 100, Wydawca: John Wiley and Sons, s. 1–98.
Bau­man Z. (2006), Płynna nowoczes­ność, Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków.
Beck U., Beck-Gernsheim E. (1995), The Nor­mal Chaos of Love, Polity Press, Cam­bridge.
Béjin A. (1983), De l’adolescence a la post-adolescence: les annees inde­cises, „Le Debat”, Vol. 25, s. 126–132.
Bel­lah R.M., Sul­li­van W.M., Swi­dler A., Tip­ton S.M. (1985), Habits of the Heart: Indi­vid­u­al­ism and Com­mit­ment in Amer­i­can Life, Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia Press, Berke­ley.
Ben­dit R. (2006), Youth soci­ol­ogy and com­par­a­tive analy­sis in the Euro­pean Union mem­ber states, „Papers”, Vol. 79, s. 49–76.
Boven­berg A.L. (2007), The Life-Course Per­spec­tive and Social Poli­cies: An Overview of the Issues, „Mod­ernising Social Pol­icy for the New Life Course”, OECD, s. 23–73.
Brzez­ińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroc­zona dorosłość: akt czy arte­fakt?, „Nauka” nr 4, s. 67–107.
Brzez­ińska A.I., Syska W., red. (2016), Ścieżki wkracza­nia w dorosłość, Wydawnictwa UAM, Poz­nań.
Côté J.E., Byn­ner J.M. (2008), Changes in the trans­mis­sion to adult­hood in the UK and Canada: the role of struc­ture and agency in emerg­ing adult­hood, „Jour­nal of Youth Stud­ies”, Vol. 11 (3), s. 251–268.
Czerka E. (2008), Poli­tyka społeczna kra­jów Unii Europe­jskiej wobec kwestii wkracza­nia młodych ludzi w dorosłość, „Stu­dia Gdańskie”, t. V, s. 109–122.
Elder G.H. Jr, O’Rand A.M. (1995), Adult lives in a chang­ing soci­ety, w: K.S. Cook, G.A. Fine, J.S. House (eds.), Social Per­spec­tives on Social Psy­chol­ogy, Allyn & Bacon, Boston, s. 452–475.
Gal­land O. (2003), Ado­les­cence, Post-Adolescence, Youth: Revised Inter­pre­ta­tions, „Revue française de soci­olo­gie”, Vol. 44, Sup­ple­ment: An Annual Eng­lish Selec­tion, s. 163–188.
Gid­dens A. (2001), Nowoczes­ność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Grotowska-Leder J. (1991), Zróżni­cow­anie warunków mate­ri­al­nych, w pracy zbiorowej Młoda gen­er­acja w społeczeńst­wie pol­skim w momen­cie przełomu for­ma­cyjnego, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, s. 48–76.
Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak M., Kudlińska I. (2016), Poli­tyka prze­biegu życia – teo­re­ty­czne i metodolog­iczne ramy badań nad pro­ce­sem osią­ga­nia dorosłości, „Przegląd Socjo­log­iczny”, LXV (65), nr 2, s. 83–104.
Grotowska-Leder J. (2017a), Osią­ganie dorosłości przez współczes­nych młodych Polaków na tle UE w świ­etle danych Eurostatu, w: M. Bed­narski, Z. Czepulis-Rutkowska Z., D. Gło­gosz (red.), O racjon­alną poli­tykę rodzinną. Rodz­ina for­ma­cją nieza­stą­pi­oną? Księga Jubileuszowa Prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, IPiSS, Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. A. Bączkowskiego, Warszawa, s. 89–108.
Grotowska-Leder J. (2017b), Rynek pracy młodych Polaków w per­spek­ty­wie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych kra­jów uni­jnych. Wybrane wskaźniki, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7, s. 1–9.
Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość, w: J. Trem­pała (red.), Psy­cholo­gia roz­woju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 287–311.
Hart­mann D., Swartz T.T. (2006), The New Adult­hood? The Tran­si­tion to Adult­hood from the Per­spec­tive of Tran­si­tion­ing Young Adults, „Advances in Life Course Research”, Vol. 11, s. 253–286.
Hart­mann D., Swartz T.T. (2007), The New Adult­hood? The Tran­si­tion to Adult­hood from the Per­spec­tive of tran­si­tion­ing Young Adults, w: R. Macmil­lan (ed.), Con­struct­ing Adult­hood: Agency and Sub­jec­tiv­ity in the Life Course, „Advances in Life Course Research”, Vol. 10, s. 255–289.
Hav­ighurst R. (1972), Devel­op­men­tal tasks and edu­ca­tion, David McKay, New York.
Hendry L., Kloep M. (2010), How uni­ver­sal is emerg­ing adult­hood. An empir­i­cal exam­ple, „Jour­nal of Youth Stud­ies”, Vol. 13 (2), s. 169–179.
Hogan D.P., Astone N.M. (1986), The tran­si­tion to adult­hood, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review”, Vol. 12, s. 109–130.
Illouz E. (2008), Sav­ing the Mod­ern Soul: Ther­apy, Emo­tions, and the Cul­ture of Self-Help, Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia Press, Berke­ley.
Jones G., Wal­lace C. (1992), Youth, Fam­ily and Cit­i­zen­ship, Open Uni­ver­sity Press, Buck­ing­ham.
Junge M. (1995), For­ever Young? Junge Erwach­sene in Ost– und West­deutsch­land, Leske_Budrich, Opladen.
Leis­er­ing L. (2003), Gov­ern­ment and the Life Course, w: M.J. Shana­han (red.), The Hand­book of the Life course, Springer, s. 205–225.
Mis­z­tal B. (2000), Teo­ria socjo­log­iczna a prak­tyka społeczna, Wydawnictwo Uni­ver­si­tas, Kraków.
Mörch S. (1993), Youth life: Its con­struc­tion, use and change, „Psykol­o­gisk Lab­o­ra­to­rium”, Copen­hagen.
Rieff P. (1987), The Tri­umph of the Ther­a­peu­tic: Uses of Faith after Freud, Uni­ver­sity of Chicago Press, Chicago.
Shana­han M.J. (2000), Path­ways to adult­hood in chang­ing soci­eties: Vari­abil­ity and mech­a­nisms in life course per­spec­tive, „Annual Review of Soci­ol­ogy”, Vol. 26, s. 667–692.
Silva J.M. (2012), Con­struct­ing Adult­hood in an Age of Uncer­tainty, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review”, Vol. 77(4), s. 5–522.
Szukalski P. (2015), Od nor­maty­wnego mod­elu prze­biegu życia do poli­tyki prze­biegu życia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 1–5.
Trem­pała J. (2006), Dereg­u­lacja cyklu życia w planach życiowych młodzieży, „Pol­skie Forum Psy­cho­log­iczne”, nr 1, s. 108–120.
Urba­niak M. (2014), Gorzki pos­mak płyn­nej nowoczes­ności. Wybrane zagad­nienia z filo­zofii społecznej Zyg­munta Bau­mana, „Kwartal­nik Naukowy Uczelni Vis­tula”, nr 4(42), s. 5–27.
Walther A. (2006), Regimes of youth tran­si­tions: Choice, flex­i­bil­ity and secu­rity in young people’s expe­ri­ences across dif­fer­ent Euro­pean con­texts”, „Young”, Vol. 1, No. 14(2), s. 119–132.
Walther A., Hejl G., Jensen T.B. (2001), Youth tran­si­tions, youth pol­icy and par­tic­i­pa­tion, https://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/stateoftheart.pdf [dostęp 16.06.2018].
Wiszejko-Wierzbicka D., Kwiatkowska A. (2018), Wchodze­nie w dorosłość. Ogólnopol­skie Badanie młodych Polaków w wieku 18–29 lat, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 2, s. 147–176.
Zapędowska-Kling K. (2017), Zas­tosowanie per­spek­tywy cyklu życia w poli­tyce społecznej i pracy soc­jal­nej, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, 36 (1), s. 63–74.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
socjolo­gia, nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Marcin Gońda (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
MŁODZI DOROSŁOŚCI JAKO POSTULOWANI ADRESACI POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 38–43)
Celem opisanych w artykule badań było scharak­tery­zowanie grupy młodych dorosłych (osób w wieku 25–34 lata) w kon­tekś­cie osią­ga­nia pełnej dorosłości – w zakre­sie edukacji, pracy, warunków mieszkan­iowych i zakłada­nia rodziny oraz wskazanie niedostatków pode­j­mowanych na ich rzecz dzi­ałań państwa. W wyniku anal­izy danych statysty­cznych zaprezen­towany został iloś­ciowy obraz młodych dorosłych w Polsce. Nato­mi­ast anal­iza doku­men­tów strate­gicznych i prawnych poz­woliła ziden­ty­fikować dzi­ała­nia państwa na rzecz tej grupy. Poz­woliło to na wniosek o braku zhar­mo­ni­zowanej w omaw­ianych obszarach i adresowanej bezpośred­nio do młodych dorosłych poli­tyki, co może mieć negaty­wne kon­sek­wencje dla kwestii pop­u­la­cyjnych i sytu­acji na rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, poli­tyki pub­liczne, młodzi dorośli, wczesna dorosłość

BIBLIOGRAFIA
CBOS (2013a), Rodz­ina – jej współczesne znacze­nie i rozu­mie­nie, marzec, Warszawa.
CBOS (2013b), Postawy prokrea­cyjne kobiet, marzec, Warszawa.
CBOS (2017), Pełno­let­nie dzieci mieszka­jące z rodzi­cami, lip­iec, Warszawa.
Cza­piński J., Panek T., red. (2015), Diag­noza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
Czarnik Sz., Turek K. (2014), Akty­wność zawodowa i wyk­sz­tałce­nie Polaków. Na pod­stawie badań lud­ności zre­al­i­zowanych w 2013 roku w ramach IV edy­cji pro­jektu Bilans Kap­i­tału Ludzkiego, Edukacja a rynek pracy – tom II, PARP, Warszawa.
Goli­nowska S. (2015), Poli­tyka społeczna adresowana do grup lud­ności w cyklu życia. Wyzwa­nia dla teorii i prak­tyki, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 28(1), s. 15–43.
Grodzka D. (2016), Sytu­acja na rynku pracy a decyzje prokrea­cyjne Polaków, „Stu­dia BAS”, nr 1 (45), s. 77–111.
Gro­mada A. (2017), Rodz­ina 500+ jako poli­tyka pub­liczna, „Seria Anal­izy: poli­tyka społeczna, ekono­mia”, Insty­tut Studiów Zaawan­sowanych, Warszawa.
Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak M., Kudlińska I. (2016), Poli­tyka prze­biegu życia – teo­re­ty­czne i metodolog­iczne ramy badań nad pro­ce­sem osią­ga­nia dorosłości, „Przegląd Socjo­log­iczny”, nr 2(65), s. 83–104.
GUS (2009), Ksz­tałce­nie dorosłych, Warszawa.
GUS (2013), Ksz­tałce­nie dorosłych 2011, Warszawa.
GUS (2014), Gospo­darstwa domowe i rodziny. Charak­terystyka demograficzna, Warszawa.
GUS (2016a), Małżeństwa i dziet­ność w Polsce, Warszawa.
GUS (2016b), Rocznik Statysty­czny Pracy, Warszawa.
GUS (2017a), Lud­ność. Stan i struk­tura oraz ruch nat­u­ralny w przekroju tery­to­ri­al­nym w 2016 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa.
GUS (2017b), Rocznik Demograficzny 2017, Warszawa.
GUS (2018a), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski IV kwartał 2017 r., Warszawa.
GUS (2018b), Ksz­tałce­nie dorosłych 2016, Gdańsk.
Jeran A. (2016), Niedoce­ni­ana młodość? Młodzi dorośli na rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4(505), s. 8–14.
Kotowska I., Matysiak A., Mynarska M., red. (2016), Od opuszczenia domu rodzin­nego do prze­jś­cia na emery­turę. Życie Polaków w świ­etle danych z bada­nia anki­etowego „Gen­er­acje i Rodziny”, SGH, Warszawa.
MRPiPS, MiR (2014), Plan real­iza­cji „Gwarancji dla Młodzieży” w Polsce, Warszawa.
Sobo­ciński M. (2016), Kierunki poli­tyki państwa wobec rodziny w lat­ach 1989–2015, „Stu­dia BAS”, nr 1(45), s. 31–54.
Szafraniec K., Szym­borski P. (2017), Wchodze­nie w dorosłość: praca, aranżacja pry­wat­ności, poziom i jakość życia, w: K. Szafraniec, J. Doma­lewski, K. Wasielewski, P. Szym­borski, M. Wernerow­icz (red.), Zmi­ana warty. Młode pokole­nia a trans­for­ma­cje we wschod­niej Europie i Azji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2008), Kry­tyka i afir­ma­cja poli­tyki społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2013), Definicje, zakres i kon­tek­sty poli­tyki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 21–36.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
socjolo­gia, nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7/2018

POSTING OF WORKERS IN THE EUROPEAN UNION LAW. PROPOSED CHANGES, EVALUATION AND FUTURE THREATS IN THE COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMESGertruda Uścińska
WIDOW(ER)HOOD AND ORPHANHOOD IN POLAND: SOCIAL POLICY PERSPECTIVE  – Piotr Szukalski
TRANSITION OF AGE STRUCTURE IN OPOLE VOIVODESHIP’S GMINAS AS A DETERMINANT FOR LOCAL SOCIAL POLICIES  – Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko
FAMILY IN THE PROCESS OF EARLY SUPPORT OF CHILD DEVELOPMENT Monika Deja

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE TRANSITION TO ADULTHOOD IN THE PERSPECTIVE OF SELECTED THEORETICAL FRAMEWORKS AND YOUNG POLESPERCEPTION OF ADULTHOODJolanta Grotowska-Leder, Iwona Kudlińska
YOUNG ADULTS AS PROPOSED ADDRESSEES OF SOCIAL POLICY. OUTLINE OF THE PROBLEMAgnieszka Dziedziczak-Foltyn, Marcin Gońda

NEW BOOKS PUBLISHED BY INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY  
       

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
POSTING OF WORKERS IN THE EUROPEAN UNION LAW. PROPOSED CHANGES, EVALUATION AND FUTURE THREATS IN THE COORDINATION OF SOCIAL SCHEMES (s. 1–8)
The arti­cle presents the cur­rent legal solu­tions adopted in the area of post­ing of work­ers under the pro­vi­sions reg­u­lat­ing the coor­di­na­tion of social secu­rity schemes in the EU leg­is­la­tion. The pro­posed changes in the area of post­ing are reviewed and the pos­si­ble future threats are dis­cussed. The com­men­tary includes the posi­tion of social part­ners, experts and com­pe­tent insti­tu­tions.

Key­words: post­ing of work­ers, coor­di­na­tion of social secu­rity schemes, the EU law

Piotr Szukalski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
WIDOW(ER)HOOD AND ORPHANHOOD IN POLAND: SOCIAL POLICY PERSPECTIVE (s. 9–15)
Death is an event which affect fam­ily life forc­ing in-depth mod­i­fi­ca­tions. Last twenty five years is a period when rapid mor­tal­ity decline is observed in Poland what in the­ory should lower prob­a­bil­ity of los­ing fam­ily mem­bers and should post­pone orphan­hood or widow(er)hood. The paper is aimed at esti­mat­ing – with use of data col­lected by the Pol­ish Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office (GUS) and the Pol­ish Social Insur­ance Insti­tu­tion (ZUS) – how a fre­quency of death of fam­ily mem­bers is evolv­ing after 1990.

Key­words: fam­ily, mor­tal­ity, orphan­hood, wid­ow­er­hood, widowhood

Agata Zagórowska (Pro­fes­sor, Opole Uni­ver­sity)
Marta Roztropowicz-Miśko (PhD, Opole Uni­ver­sity)
TRANSITION OF AGE STRUCTURE IN OPOLE VOIVODESHIP’S GMINA AS A DETERMINANT FOR LOCAL SOCIAL POLICIES (s. 15–24)
Observed in the past few years changes in the Pol­ish pop­u­la­tion age struc­ture, espe­cially in Opole Voivode­ship, shows a con­stant increase in the share of elderly, with a simul­ta­ne­ous decrease in the share of pop­u­la­tion in the youngest age groups, which leads to an aging pop­u­la­tion. Together with the tran­si­tion of the age struc­ture there are changes in the struc­ture of population’s needs. There­fore on the local level (powiats and gmi­nas) social pol­icy is to a large extent deter­mined by demo­graphic tran­si­tions that occur in a given area. The local level is mostly pre­des­tined to meet the needs in a way that con­sid­ers local cir­cum­stances, famil­iar­ity with struc­ture of needs and an abil­ity to meet them, since it car­ries out tasks aris­ing from the Local Gov­ern­ment Act.

Key­words: aging of the pop­u­la­tion, local social policy

Monika Deja (Mas­ter, Uni­ver­sity of Casimir the Great in Byd­goszcz)
FAMILY IN THE PROCESS OF EARLY SUPPORT OF CHILD DEVELOPMENT (s. 25–30)
In Poland, pro­grams for early sup­port of child devel­op­ment are imple­mented. The aim of those pro­grams is to help dis­abled chil­dren and their fam­i­lies. It is right to believe that in the course of work­ing with a dis­abled child, the fam­ily con­text should be taken into account, because it is the basic envi­ron­ment of child’s life and devel­op­ment. The arti­cle presents the place of the fam­ily in the process of early devel­op­ment sup­port, treat­ing it both as a recip­i­ent and as a donor of help. In both cases, the fam­ily envi­ron­ment is treated as an insep­a­ra­ble ele­ment of a dis­abled child’s life, which can not be over­looked; what is more, child devel­op­ment sup­port pro­grams, tak­ing into account the fam­ily envi­ron­ment, turn out to be even more effec­tive than those that assume the stim­u­la­tion of the child in iso­la­tion from the fam­ily context.

Key­words: early sup­port of child devel­op­ment, fam­ily, disability

Jolanta Grotowska-Leder (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
Iwona Kudlińska (Mas­ter, Uni­ver­sity of Lodz)
THE TRANSITION TO ADULTHOOD IN THE PERSPECTIVE OF SELECTED THEORETICAL FRAMEWORK AND YOUNG POLESPERCEPTION OF ADULTHOOD (s. 31–37)
The tran­si­tion to adult­hood in the per­spec­tive of selected the­o­ret­i­cal frame­works and young Poles’ per­cep­tion of adult­hood. The sub­ject of the analy­sis in the arti­cle is the recon­struc­tion of the con­cepts of enter­ing into the adult­hood of young adult Poles; their needs and expec­ta­tions towards their own adult­hood. The empir­i­cal basis for delib­er­a­tions is the results of the research which was achieved by real­iz­ing one of the tasks under the NCN project “Pub­lic Poli­cies for Full Adult­hood in Poland”. The aim of the project was to recon­struct the insti­tu­tional and polit­i­cal frame­work of the process of achiev­ing adult­hood in con­tem­po­rary Poland. Pre­sen­ta­tion of the results is pre­ceded by ongo­ing dis­cus­sion on under­stand­ing the cat­e­gory of enter­ing adult­hood as well as ten­den­cies and deter­mi­nants of the phe­nom­e­non of achiev­ing adult­hood in con­tem­po­rary societies.

Key­words: young adult­hood, tran­si­tion to adult­hood, mark­ers of adult­hood, young adults, life course pol­icy

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
Marcin Gońda (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
YOUNG ADULTS AS PROPOSED ADDRESSES OF SOCIAL POLICY. OUTLINE OF THE PROBLEM (s. 38–43)
The aim of the research described in the arti­cle was to char­ac­ter­ize a group of young adults (peo­ple aged 25–34) in the con­text of achiev­ing full adult­hood in terms of edu­ca­tion, work, hous­ing con­di­tions and start­ing a fam­ily, and indi­cat­ing short­com­ings of state actions under­taken for their ben­e­fit. As a result of the sta­tis­ti­cal data analy­sis, a quan­ti­ta­tive pic­ture of young adults in Poland was pre­sented. On the other hand, the analy­sis of strate­gic and legal doc­u­ments allowed to iden­tify the actions of the Pol­ish state in favor of this group. It led to the con­clu­sion that there is no a har­mo­nized pol­icy cov­er­ing all dis­cussed areas and addressed directly to young adults, which may have neg­a­tive con­se­quences for pop­u­la­tion issues and the sit­u­a­tion on the labor market.

Key­words: social pol­icy, pub­lic poli­cies, youth adults, early adulthood

 prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót