Nr 9 (534) 2018

Spis treści 9/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

SOCJALNA BIOGRAFIAPOLSKICH BABY BOOMERSÓW, CZYLI JAK POLITYKA SPOŁECZNA KSZTAŁTOWAŁA BIEG ŻYCIA TEGO POKOLENIABar­bara Szatur-Jaworska
POKOLENIESANDWICH GENERATION” W NURCIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCHWiesława Walkowska
UZNANIOWOŚĆ W POMOCY SPOŁECZNEJ. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W ŚWIETLE KONCEPCJI STREET-LEVEL BUREAUCRACYMateusz Trochymiak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PRZEKONANIA PRACOWNIKÓW ZAWODÓW POMOCOWYCH NA TEMAT OSÓB STARSZYCHAnna Kan­ios
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT PATHWAYS JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI I ZABURZENIAMI ZDROWIA PSYCHICZNEGO Alek­san­dra Piłat, Bar­bara Woź­niak, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE WETERANÓW POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA — Beata Czuba
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2018 R. – Piotr Kurowski

INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA 2.0. W POSZUKIWANIU NOWEGO KSZTAŁTU PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO – Krzysztof Dur­czak, Halina Ban­durska
WSPOMNIENIE O HENRYKU BIAŁCZYŃSKIM Antoni Rajkiewicz

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bar­bara Szatur-Jaworska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
SOCJALNA BIOGRAFIAPOLSKICH BABY BOOMERSÓW CZYLI JAK POLITYKA SPOŁECZNA KSZTAŁTOWAŁA BIEG ŻYCIA TEGO POKOLENIA (s. 1–7)
W artykule doko­nano syn­te­ty­cznego opisu i oceny prowad­zonej w Polsce poli­tyki społecznej, której benefic­jen­tem był powo­jenny wyż demograficzny. W anal­izie autorka połączyła dwie per­spek­tywy badaw­cze: cyklu życia i biegu życia. Baby boom został zdefin­iowany jako kohorty urod­zone w lat­ach 1948–1959. Okres anal­izy poli­tyki społecznej i jej wpływu na poszczególne fazy życia badanego pokole­nia obe­j­muje lata 1948–2018. Autorka wykazała, że ujed­no­li­ca­niu biegu życia wyżowych kohort sprzy­jało upowszech­nie­nie nieod­płat­nych usług społecznych (głównie eduka­cyjnych i zdrowot­nych) oraz pieniężnych świad­czeń społecznych. Głównymi czyn­nikami różnicu­ją­cymi ich soc­jalną biografię są: miejsce zamieszka­nia (miasto – wieś), płeć, rok urodzenia, poziom wyk­sz­tałce­nia i podle­ganie przy­wile­jom branżowym.

Słowa kluc­zowe: pokole­nie, powo­jenny wyż demograficzny, poli­tyka społeczna, cykl życia, bieg życia

BIBLIOGRAFIA
Adamski F., Białecki I., Jasiewicz K., Kolarska L., Mokrzyszewski A.„ Rychard A., Siko­rska J. (1981), Polacy’ 80. Wyniki badań anki­etowych, IFiS PAN, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodz­ina i poli­tyka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
Bang­ham G., Finch D., Philips T. (2018), A wel­fare gen­er­a­tion. Life­time wel­fare trans­fers between gen­er­a­tions, Res­o­lu­tion Foun­da­tion, https://www.resolutionfoundation.org/publications/a-welfare-generation-lifetime-welfare-transfers-between-generations/ [dostęp 14.04.2018].
Błę­dowski P. (2002), Lokalna poli­tyka społeczna wobec ludzi starych, AGH, Warszawa.
Dan­durand R.B. (2015), Muta­tions famil­iales, révo­lu­tion tran­quille et autres «révo­lu­tions». Les généra­tions du baby-boom au Québec, w: C. Bon­va­let, I. Olaz­a­bal, M. Oris (red.), Les baby-boomers, une his­toire de familles. Une com­para­i­son Québec – France, Presses de l’Université du Québec, Québec.
Dębek P. (2015), Jak zro­bić poli­tykę młodzieżową, Fun­dacja dla Edukacji Społecznej, Wrocław.
Esping-Andersen G. (2008), Trois leçons sur l’État-providence, Ed. Seuil, Paris.
Esping-Andersen G., Sarasa S. (2002), The gen­er­a­tional con­flict recon­sid­ered, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, nr 12(1), s. 5–21.
Gar­diner L. (2017), The mil­lion dol­lar be-question: inher­i­tances, gifts, and their impli­ca­tions for gen­er­a­tional liv­ing stan­dards, Res­o­lu­tion Foun­da­tion, https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2017/12/Inheritance.pdf [dostęp 14.04.2018].
Grabowska B. (2015), Wczesne wspo­ma­ganie roz­woju dziecka – zadanie lokalnej poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10, s. 15–19.
Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak M., Kudlińska I. (2016), Poli­tyka prze­biegu życia – teo­re­ty­czne i metodolog­iczne ramy badań nad pro­ce­sem osią­ga­nia dorosłości, „Przegląd Socjo­log­iczny”, nr LXV 65 (2), s. 83–104.
GUS (1963), Rocznik Statysty­czny, Warszawa.
GUS (1971), Rocznik Statysty­czny, Warszawa.
GUS (2013), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności. Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
Kohli M. (2006), Aging and jus­tice, w: R.H. Bin­stock, L.K. George (red.), Hand­book of Aging and the Social Sci­ences, wyd. 6, Aca­d­e­mic Press, San Diego CA, s. 456–478.
Lesnikowska-Ścigalska W. (2004), Higiena I medy­cyna szkolna w Polsce: wczo­raj, dziś, jutro, GWSP, Mysłow­ice.
Lüscher K., Klim­czuk A. i inni (2017), Gen­er­a­tions, inter­gen­er­a­tional rela­tion­ships, gen­er­a­tional pol­icy: A mul­ti­lin­gual com­pendium, Kon­stanz Uni­ver­sität, Kon­stanz, http://www.generationen-compendium.de/downloads/Luescher_Kompendium_polnisch_10-10–2017.pdf [dostęp 14.04.2018].
Möhring K. (2016), Life course regimes in Europe: Indi­vid­ual employ­ment his­to­ries in com­par­a­tive and his­tor­i­cal per­spec­tive, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, nr 26(2), s. 124–139.
Przy­byl­ski M. (2017), Poli­tyka społeczna a wybrane prob­lemy młodej dorosłości, „Stu­dia BAS”, nr 2 (50), s. 129–145.
Ros­set E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
Rysz-Kowalczyk B. (1995), Pokole­nie w fazie późnej dojrza­łości. Defor­ma­cje cyklu życia a zagroże­nia społeczne we współczes­nej Polsce, IPS UW, Warszawa.
Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (2004), Poli­tyka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, w: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starze­jące się społeczeństwo. Nadzieje i zagroże­nia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Schokkaert E., Van Par­ijs Ph. (2003), Debate on social jus­tice and pen­sion reform. Social jus­tice and the reform of Europe’s pen­sion sys­tems, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, nr 13(3), s. 245–263.
Szafraniec K. (2016), Główne obszary poli­tyk społecznych wobec młodzieży. Ustal­e­nia i reflek­sje socjologa, „Przegląd Socjo­log­iczny”, LXV (2), s. 57–81.
Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w poli­tyce społecznej, Elipsa, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2015), Poli­tyka senio­ralna w Polsce – anal­iza agendy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 30(3), s. 47–75.
Szatur-Jaworska B. (2016), Pol­ska poli­tyka społeczna wobec starzenia się lud­ności w lat­ach 1971–2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2017), Pol­ska poli­tyka senio­ralna, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Per­spek­tywy roz­woju pol­skiej poli­tyki społecznej – doświad­czenia i wyzwa­nia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 93–120.
Szukalski P. (2002), Przepływy między­pokole­niowe i ich kon­tekst demograficzny, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Theiss M. (2015), Kon­stru­u­jąc oby­wa­tela gminy – poli­tyka dostępu do usług przed­szkol­nych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 30–35.
Uścińska G. (2017), Przyszłość zabez­pieczenia emery­tal­nego, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Per­spek­tywy roz­woju pol­skiej poli­tyki społecznej – doświad­czenia i wyzwa­nia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 69–91.
Wątroba W. (2017), Dziedz­icze­nie ubóstwa a dług pokole­niowy, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu” nr 492, s. 84–96.
Wolff F.-Ch., Attias-Donfut C. (2007), Les com­porte­ments des trans­ferts intergénéra­tionnels en Europe, „Economie et Sta­tis­tique”, nr 403–404, s. 117–141.
Woź­niak Z. (2016), Starość: bilans – zadanie – wyzwanie, Wydawnictwo UAM, Poz­nań.
ZUS (2014), Najważniejsze infor­ma­cje z zakresu ubez­pieczeń społecznych 2013 r., Warszawa, ttp://www.zus.pl/documents/10182/167633/Wa%C5%BCniejsze+informacje+z+zakresu+ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych+2013+r/a0b191f3-9e5f-4d23-95b7-fe0fc150ddb0 [dostęp 12.06. 2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, nauki o polityce

Wiesława Walkowska (dr, Uni­w­er­sytet Śląski)
POKOLENIESANDWICZ GENERATION” W NURCIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH (s. 7–12)
Starze­nie się społeczeństw stało się prob­le­mem glob­al­nym i doty­czy więk­szości państw na świecie, a zwłaszcza państw wysoko rozwinię­tych. Do 2050 r. śred­nia dłu­gość życia lud­ności na świecie zwięk­szy się o prawie osiem lat. Świad­czy to o dużym postępie społecznym, ale też rodzi określone prob­lemy. Dane demograficzne dostar­czają bardzo istot­nych infor­ma­cji, które powinny być pod­stawą do planowa­nia dzi­ałań zdrowot­nych, opiekuńczych i akty­wiz­u­ją­cych. Najwięk­szy ciężar opieki nad starze­ją­cymi się rodzi­cami prze­j­mują zazwyczaj kobi­ety. Już współcześnie coraz częś­ciej pod­kreśla się trudną sytu­ację grupy określanej mianem sand­wich gen­er­a­tion, która „uwięziona” została w oczeki­wa­ni­ach i pomocy dla dorosłych dzieci i starych rodz­iców. W artykule naw­iązano do prob­lemów demograficznych świata oraz kluc­zowych definicji akty­wnej starości i starzenia. Pilotażowe bada­nia dają obraz trud­nej sytu­acji pokole­nia sand­wich gen­er­a­tion oraz są przy­czynkiem do dyskusji na rodzące się prob­lemy społeczne.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, demografia, sand­wich gen­er­a­tion, starość, wspar­cie, aktywność

BIBLIOGRAFIA
Brody E.M. (1981), „Women in the Mid­dle and Fam­ily Help to Older Peo­ple”, „Geron­tol­o­gist”, Vol. 21, s. 471–480.
Europe’s Response to World Age­ing (2002), Pro­mot­ing Eco­nomic and Social Progress in an Age­ing: A Con­tri­bu­tion of the Euro­pean Com­mis­sion to the Sec­ond Word Assem­bly on Age­ing, Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Coun­cil and the Euro­pean Par­lia­ment.
GUS (2016), Wpływ zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na orga­ni­za­cję sys­temu ochrony zdrowia i Nar­o­dowy Pro­gram Zdrowia, Warszawa.
He W., Good­kind D., Kowal P. (2016), An Aging World: 2015, Inter­na­tional Pop­u­la­tion Reports, P95/16–1, U.S. Cen­sus Bureau, U.S. Gov­ern­ment Pub­lish­ing Office, Wash­ing­ton D.C.
Miller D. A. (1981), The „Sand­wich” gen­er­a­tion: adult chil­dren of the aging, „Social Work”, Vol. 26(5).
Min­kler M., Fadem P. (2002), Suc­cess­ful Aging: A dis­abil­ity per­spec­tive, „Jour­nal of Dis­abil­ity Pol­icy Stud­ies”, Vol. 12, s. 229–235.
Oxley H. (2009), Poli­cies for Healthy Age­ing: An Overview, OECD Health Work­ing Papers, No. 42, OECD Pub­lish­ing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/226757488706 [dostęp 24.04.2019].
Pędich W. (1996), Ludzie starzy, CRSS, Warszawa.
Rowe J. W., Kahn L. (1998), Suc­cess­ful Aging, Ran­dom House Pub­lish­ing, New York.
WHO (2004), A Glos­sary of Terms for Com­mu­nity Health Care and Ser­vices for Older Per­sons, Geneva.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Mateusz Trochymiak (dr, Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
UZNANIOWOŚĆ W POMOCY SPOŁECZNEJ. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W ŚWIETLE KONCEPCJI STREET-LEVEL BUREAUCRACY (s. 12–19)
W artykule omówione zostały tak­tyki pra­cown­ików soc­jal­nych w zakre­sie doboru wspar­cia dla klien­tów ośrod­ków pomocy społecznej w Polsce. Autor odwołuje się do kon­cepcji Street-Level Bureau­cracy opra­cow­anej przez Mar­tina Lipsky’ego i prezen­tuje wyniki badań jakoś­ciowych real­i­zowanych z pra­cown­ikami pomocy społecznej w lat­ach 2015–2017. Wyniki pro­jektu wskazują na wys­tępowanie w pomocy społecznej zjawiska creamingu, co ma istotny przełoże­nie na formę i zakres udzielanego wspar­cia. Pon­adto strate­gie pra­cown­ików soc­jal­nych są zróżni­cow­ane z uwagi na zasoby i sposób orga­ni­za­cji pracy w ośrodku pomocy społecznej.

Słowa kluc­zowe: pra­cown­icy soc­jalni, pomoc społeczna, urzęd­nicy pier­wszego kontaktu

BIBLIOGRAFIA
Brehm J., Hamil­ton J.T. (1996), Non­com­pli­ance in envi­ron­men­tal report­ing: Are vio­la­tors igno­rant, or eva­sive, of the law?, „Amer­i­can Jour­nal of Polit­i­cal Sci­ence”, Vol. 40, No. 2, s. 444–477.
Brod­kin E.Z. (2011), Pol­icy Work: Street-Level Orga­ni­za­tions Under New Man­age­ri­al­ism, „Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion Research and The­ory”, Vol. 21, No. 2, s. 253–277.
Brod­kin E.Z. (2015), The inside story: street-level research in the US and beyond, w: P. Hupe, M. Hill, A. Buf­fat (eds.), Under­stand­ing Street-Level Bureau­cracy, Pol­icy Press, Bris­toll, s. 37–54.
Crother L., Den­hard J.V., Vin­zant L.C. (1998), Street-level lead­er­ship: dis­cre­tion and legit­i­macy in front-line pub­lic ser­vice, George­town Uni­ver­sity Press, New York.
Davis K.C. (1969), Dis­cre­tionary Jus­tice: A Pre­lim­i­nary Inquiry, Louisiana State Uni­ver­sity Press, Baton Rouge.
Dubois V. (2010), The Bureau­crat and the Poor. Encoun­ters in French Wel­fare Offices, Ash­gate, Burling­ton.
Dud­kiewicz M., Gra­nosik M., Racław M. (2011), Rekon­strukcja uwarunk­owań i rekomen­dacje, w: M. Dud­kiewicz (red.), Pra­cown­icy soc­jalni: pomiędzy insty­tucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa, s. 127–145.
Dworkin R.M. (1977), Is Law a Sys­tem of Rules?, w: R.M. Dworkin (eds.), The Phi­los­o­phy of Law, Oxford Uni­ver­sity Press, New York, s. 38–66.
Evans T. (2010), Pro­fes­sional dis­cre­tion in wel­fare ser­vices, Alder­shot, Ash­gate.
Gul­land J. (2011), Tick­ing Boxes: Decision-Making in Employ­ment and Sup­port Allowance, „Jour­nal of Social Secu­rity Law”, Vol. 18, No. 2, s. 69–86.
Hupe P. (2013), Dimen­sions of Dis­cre­tion: Spec­i­fy­ing the Object of Street-Level Bureau­cracy Research, „Recht und Man­age­ment”, Vol. 6, No. 2, s. 425–240.
Leser J. (2017), The Emo­tional Leviathan – How Street-Level Bureau­crats gov­ern Human Traf­fick­ing Vic­tims, „Dig­ithum”, Vol. 19, s. 19–36.
Lip­sky M. (2010), Street-Level Bureau­cracy, 30th Ann. Ed.: Dilem­mas of the Indi­vid­ual in Pub­lic Ser­vice, Rus­sel Sage Foun­da­tion, New York.
Maynard-Moody S., Musheno M. (2000), State agent or cit­i­zen agent: Two nar­ra­tives of dis­cre­tion, „Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion Research and The­ory”, Vol. 10, No. 2, s. 329.
Musioł S., Twar­dowska M. (2011), Pro­fesjon­alny pra­cownik soc­jalny – pro­fesjon­alne dzi­ałanie na rzecz wyk­luc­zonych, Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych, Warszawa.
Nielsen V.L. (2006), Are street-Level Bureau­crats Com­pelled Or Enticed to Cope?, „Pub­lic Admin­is­tra­tion”, Vol. 84, No. 4, s. 861–889.
Olech A., Łuczyńska M. (2013), Pra­cown­icy soc­jalni w Polsce – portret zbiorowy 2013, Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych, Warszawa.
Racław M. (2011), Ludzie insty­tucji i ludzie w insty­tucji. Pra­cown­icy soc­jalni o swo­jej pracy, w: M. Dud­kiewicz (red.), Pra­cown­icy soc­jalni: pomiędzy insty­tucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa, s. 27–58.
Rym­sza M., red. (2012), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Sevä M. (2015), The Deci­sive Role of Street-Level Bureau­crats in Envi­ron­men­tal Man­age­ment, Luleĺ Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Luleĺ.
Smith B., Dono­van S. (2003), Child Wel­fare Prac­tice in Orga­ni­za­tional and Insti­tu­tional Con­text, „Social Ser­vice Review”, Vol. 77, No. 4, s. 541–563.
Sobkowiak M. (2012), Prze­moc insty­tucjon­alna w jed­nos­tkach orga­ni­za­cyjnych pomocy społecznej, Pub­lika­tor­nia, Szczecin.
Sztandar-Sztanderska K. (2017), Oby­wa­tel spo­tyka państwo. O urzę­dach pracy jako biurokracji pier­wszego kon­taktu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Tum­mers L., Bekkers V. (2014), Pol­icy imple­men­ta­tion, street-level bureau­cracy and the impor­tance of dis­cre­tion, „Pub­lic Man­age­ment Review”, Vol. 16, No. 4, s. 527–547.
Vedung E. (2015), Auton­omy and street-level bureau­crats’ cop­ing strate­gies, „Nordic Jour­nal of Stud­ies in Edu­ca­tional Pol­icy”, Vol. 2, doi:https:/DOI: 10.3402/nstep.v1.28643.
Walker C. (2015), Dis­cre­tionary pay­ments in social assis­tance, w: P. Hupe, M. Hill, A. Buf­fat (eds.), Under­stand­ing Street-Level Bureau­cracy, Pol­icy Press, Bris­toll, s. 57–72.
Watkins-Hayes C. (2009), The New Wel­fare Bureau­crats. Entan­gle­ments of Race, Class, and Pol­icy Reform, The Uni­ver­sity of Chicago Press, Chicago.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia, nauki o zarządzaniu

Anna Kan­ios (prof., Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
PRZEKONANIA PRACOWNIKÓW ZAWODÓW POMOCOWYCH NA TEMAT OSÓB STARSZYCH (s. 19–24)
Celem badań była diag­noza przekonań pra­cown­ików pomo­cowych na temat osób starszych. W bada­ni­ach uwzględ­niono przeko­na­nia pra­cown­ików zawodów pomo­cowych na temat funkcjonowa­nia osób starszych w pię­ciu obszarach: rynku pracy, służby zdrowia, pomocy społecznej, w obszarze życia rodzin­nego i szer­szego środowiska społecznego. W wyniku badań okazało się, że opinie pra­cown­ików pomo­cowych na temat osób starszych są podzielone, a nawet sprzeczne. Z jed­nej strony uważają oni np., iż seniorzy są kom­pe­tent­nymi pra­cown­ikami, z drugiej zaś, że powinni ode­jść na emery­turę po przekrocze­niu wieku emery­tal­nego. W wielu anal­i­zowanych aspek­tach badanym trudno było wyrazić jed­noz­naczną opinię.

Słowa kluc­zowe: pra­cown­icy zawodów pomo­cowych, osoby starsze, poli­tyka społeczna, praca socjalna

BIBLIOGRAFIA
Błę­dowski P. (2012), Starze­nie się jako prob­lem społeczny. Per­spek­tywy demograficznego starzenia się lud­ności Pol­ski do roku 2035, w: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błę­dowski (red.), Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce, POLSENIOR, Poz­nań, s. 11.
GUS (2014), Sytu­acja demograficzna osób starszych i kon­sek­wencje starzenia się lud­ności Pol­ski w świ­etle prog­nozy na lata 2014–2050, Warszawa, file:///C:/Users/hp/Downloads/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp 3.07.2018].
Hrynkiewicz J. (2012), Los starca zależy od kon­tek­stu społecznego – wprowadze­nie, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytu­acji ludzi starszych, II Kon­gres Demograficzny, tom 3, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Warszawa.
Kosińska E. (2016), Zachowa­nia ryzykowane seniorów. Uwarunk­owa­nia, pro­fi­lak­tyka, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego, Byd­goszcz.
Kotlarska-Michalska A. (2000), Starość w uję­ciu socjo­log­icznym, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XII.
Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, w: R. Szarf­fen­berg (red.), Kra­jowy raport badaw­czy. Pomoc i inte­gracja społeczna wobec wybranych grup – diag­noza standaryza­cji usług i mod­eli insty­tucji, Warszawa.
Leszczyńska-Rejchert A. (2016), Praca soc­jalna z senio­rami w per­spek­ty­wie ger­a­gogiki, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski, Olsz­tyn.
Makara-Studzińska M., Sos­nowska K. (2012), Prze­moc wobec osób starszych – przegląd badań, „Psy­chi­a­tria Pol­ska”, nr 1, s. 59.
Orze­chowska G. (2010), Poczu­cie bez­pieczeństwa seniorów we współczes­nej rodzinie, w: M. Hal­icka, J. Hal­icki, K. Czykiera (red.), Zagroże­nia w starości i na jej przed­polu, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, Białys­tok.
Pikuła N. (2012), Wstęp, w: N. Pikuła (red.), Starość może być atrak­cyjna, Scrip­tum, Kraków.
Półtawska W. (2006), Rola i zada­nia ludzi starszych w koś­ciele, „Apos­tolstwo Chorych”, nr 9, s. 5.
Sęk H. (2000), Wypale­nie zawodowe u nauczy­cieli. Uwarunk­owa­nia i możli­wości zapo­b­ie­ga­nia, w: H. Sęk (red.), Wypale­nie zawodowe. Przy­czyny i zapo­b­ie­ganie, PWN, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2005), Dyskrymi­nacja ze względu na wiek w obszarze pomocy społecznej, w: B. Tokarz (red.), Stop dyskrymi­nacji ze względu na wiek, Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce, Warszawa.
Szukalski P. (2007), Pro­ces starzenia się lud­ności, w: T. Grodz­icki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geri­a­tria z ele­men­tami geron­tologii ogól­nej. Podręcznik dla lekarzy i stu­den­tów, Via Med­ica, Gdańsk.
Szukalski P. (2017), Ludzie bardzo starzy – „kłopotliwa” kat­e­go­ria klien­tów pra­cown­ików zawodów pomo­cowych?, „Zeszyty Pracy Soc­jal­nej”, nr 1.
Szweda-Lewandowska Z. (2011), Poli­tyka społeczna wobec starości i osób starszych, w: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Ele­menty geron­tologii społecznej. Skrypt dla stu­den­tów Pody­plo­mowego Studium Geron­tologii Społecznej UŁ, Wydawnictwo Bib­lioteka, Łódź.
Tokarz B., red. (2005), Stop dyskrymi­nacji ze względu na wiek, Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce, Warszawa.
Trafi­ałek E. (2006), Starze­nie się i starość. Wybór tek­stów z geron­tologii społecznej, Wszech­nica Świę­tokrzyska, Kielce.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ped­a­gogika, nauki o poli­tyce pub­licznej

Alek­san­dra Piłat (mgr, Col­legium Medicum Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
Bar­bara Woź­niak (dr, Col­legium Medicum Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
Monika Brzyska (mgr, Col­legium Medicum Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
Beata Tobiasz-Adamczyk (prof., Col­legium Medicum Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT PATHWAYS JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI I ZABURZENIAMI ZDROWIA PSYCHICZNEGO (s. 24–29)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie pro­jektu PATHWAYS, który zmierza do iden­ty­fikacji strate­gii inte­gracji i rein­te­gracji osób cho­ru­ją­cych na choroby przewlekłe w Europie oraz stworzenia rekomen­dacji doty­czą­cych wdraża­nia efek­ty­wnych pro­gramów zawodowej inte­gracji i rein­te­gracji. Pro­jekt opiera się na łącze­niu wielu metod i tech­nik badaw­czych, w tym anal­izie treści, anal­izie danych zas­tanych, indy­wid­u­al­nych wywiadów z eksper­tami czy badań son­dażowych z eksper­tami i osobami cho­ru­ją­cymi przewlekle. W Polsce ist­nieją reg­u­lacje doty­czące osób z orzecze­niem o niepełnosprawności i ich sytu­acji na rynku pracy. Brakuje rozwiązań skierowanych na osoby cho­ru­jące przewlekle, w tym osoby z zaburzeni­ami zdrowia psy­chicznego. Pro­jekt PATHWAYS jest potrzebny w celu wypełnienia luki infor­ma­cyjnej zarówno dla ekspertów, jak i benefic­jen­tów systemu.

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność, choroby przewlekłe, zdol­ność do pracy, rynek pracy

BIBLIOGRAFIA
BAEL (2014), Badanie Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności, Warszawa.
Gąciarz B. (2014), Prze­myśleć niepełnosprawność na nowo. Od insty­tucji państwa opiekuńczego do inte­gracji i akty­wiz­a­cji społecznej, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 2 (213), s. 15–42.
Gier­manowska E. (2015), Niepełnosprawni oby­wa­tele i pra­cown­icy. Niedoce­niony potenc­jał zawodowy z per­spek­tywy pra­co­daw­ców i poli­tyki społecznej, „Stu­dia BAS”, nr 2(42), s. 177–201.
GUS (2015a), Benefic­jenci pomocy społecznej świad­czeń rodzin­nych w 2014 r., Kraków.
GUS (2015b), Stan zdrowia lud­ności Pol­ski w 2014, Warszawa.
GUS (2017), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, Warszawa.
Jaworski J. (2009), Praca dla osób niepełnosprawnych w zwal­cza­niu ich wyk­luczenia społecznego. Ocena pol­skiego sys­temu wspiera­nia zatrud­nienia osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
Klyszcz L. (2011), Pułapka świad­czeniowa a akty­wność zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych, Fun­dacja Insty­tut Roz­woju Region­al­nego, Kraków.
Macie­jasz M., Kubicki P. (2014), Niepełnosprawność i dłu­gotr­wała choroba – defin­iowanie, koszty i zada­nia dla lokalnej poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3.
MPiPS (2017), Spra­woz­danie MPiPS-03-R za I–XII 2016 r., Warszawa.
ROPS (2017), Ocena zasobów pomocy społecznej wojew­ództwa małopol­skiego, Kraków.
Ruzik-Sierdzińska A. (2012), Trud­ności uczest­nictwa osób niepełnosprawnych we współczes­nym rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr tem­aty­czny 2, Warszawa.
Rym­sza M., Gier­manowska E. (2009), Poli­tyka inte­gracji społecznej i zawodowej osób Niepełnosprawnych w Polsce: duże nakłady, małe efekty, „Trzeci Sek­tor”, nr 16.
Struck-Paregończyk M. (2015), Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Rzeszów.
ZUS, Http://www.zus.pl/ [dostęp 10.06.2017].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki o zdrowiu
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia

Beata Czuba (dr, Wydział Cyber­ne­tyki, Wojskowa Akademia Tech­niczna)
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE WETERANÓW POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA (s. 29–35)
Przed­miotem artykułu jest bez­pieczeństwo soc­jalne weter­anów misji poza grani­cami państwa. Do 2011 r. niepełnosprawni żołnierze nie mogli liczyć na oczeki­waną pomoc państwa. Obec­nie sytu­acja weter­anów poszkodowanych jest o wiele lep­sza niż przed wejś­ciem w życie przepisów ustawy o weter­anach. Ustawa została uch­walona dzięki kap­i­tałowi społecznemu żołnierzy, w tym członków orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Prob­lem badaw­czy staw­iany w artykule brzmi „Czy bez­pieczeństwo soc­jalne weter­anów poszkodowanych zmieniło się od czasu uch­wale­nia w 2011 r. ustawy o weter­anach?”. Przed­miotem anal­izy są wywiady przeprowad­zone na pró­bie 32 weteranów.

Słowa kluc­zowe: weterani, bez­pieczeństwo soc­jalne, bez­pieczeństwo wspól­no­towe, bez­pieczeństwo roz­wo­jowe, bez­pieczeństwo społeczne, kap­i­tał społeczny

BIBLIOGRAFIA
Bau­man Z. (2017), O wszys­tkim co najważniejsze [Cytaty], http://wyborcza.pl/7,75398,21222206,bauman-o-wszystkim-conajwazniejsze.html [dostęp 18.07.2018].
Biuro Bez­pieczeństwa Nar­o­dowego (2013), Biała Księga Bez­pieczeństwa Nar­o­dowego Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Warszawa, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf [dostęp 14.07.2018].
Bour­dieu P. (1986), The forms of cap­i­tal, w: J.G. Richard­son (ed.), Hand­book of the­ory and research for the soci­ol­ogy of Edu­ca­tion, Green­wood Press, New York, s. 246.
Cole­man J.C. (1988), Social cap­i­tal in the cre­ation of human cap­i­tal, „Amer­i­can Jour­nal of Soci­ol­ogy”, Vol. 94, s. 321.
Cole­man J.S. (1990), Foun­da­tions of social the­ory, The Belk­nap Press the Har­vard Uni­ver­sity Press, Cam­bridge, MA, s. 318–319.
Fukuyama F. (1995), Trust. The social virtues and the cre­ation of pros­per­ity, A Free Press Paper­backs, New York, s. 8–10.
Infor­ma­cja na temat liczby weter­anów poszkodowanych uzyskana 4.08.2017 r., Biule­tyn Infor­ma­cji Pub­licznej MON, Warszawa.
Jędrze­jowska J., Mod­ele państwa opiekuńczego w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się, http://www.pte.pl/kongres/referaty/J%C4%99drzejowska%20Karina/J%C4%99drzejowska%20Karina%20-%20MODELE%20PA%C5%83STWA%20OPIEKU-%C5%83CZEGO%20W%20KRAJACH%20ROZWIJAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98.pdf [dostęp 23.07.2018].
Korze­niewski K. (2008), Zabez­piecze­nie medy­czne oper­acji wojskowych w Iraku i Afgan­istanie, „Lekarz Wojskowy”, nr 86(1), s. 48.
Leszczyński M. (2011), Bez­pieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa, s. 58.
Put­nam R.D. (1995), Demokracja w dzi­ała­niu: trady­cje oby­wa­tel­skie we współczes­nych Włoszech, Społeczny Insty­tut Wydawniczy Znak, Kraków-Warszawa, s. 257–264.
Put­nam R.D. (2008), Samotna gra krę­gle. Upadek i odrodze­nie wspól­not lokalnych w Stanach Zjed­noc­zonych, Wyd. Aka­demickie i Pro­fesjon­alne, Warszawa, s. 226.
Szlen­dak T. (2015), Zau­fanie, w: M. Bogunia-Borowska (red.), Fun­da­menty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wyd. Znak, Kraków, s. 333.
Sztompka P. (2016), Kap­i­tał społeczny. Teo­ria przestrzeni między­ludzkiej, Wyd. ZNAK, Kraków, s. 286–287.
Żółkowska T. (2014), Zau­fanie. Szkice teo­re­ty­czne, PWN, Warszawa, s. 7.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o bez­pieczeńst­wie, nauki o obronności

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2018 R. (s. 35–37)
Artykuł przed­stawia sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego dla warunków z marca i czer­wca 2018 r. Wartość koszyków z marca  wzrosła od 1% w gospo­darst­wach 4-osobowych do 2% w gospo­darst­wie 2-osobowym dorosłych. W czer­wcu koszyki min­i­mum wzrosły od 1% w gospo­darst­wie samot­nego emeryta do 1,8% w gospo­darst­wach z jed­nym dzieckiem.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, z. 10, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2018), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r., Warszawa.
NBP (2018), Raport o inflacji, lip­iec 2018 r., Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy Table of Con­tents No 9/2018

POLISH BABY BOOMERS’ “SOCIAL BIOGRAPHY”, OR HOW SOCIAL POLICY SHAPED THE LIFE COURSE OF THIS GENERATION  – Bar­bara Szatur-Jaworska
SANDWICH GENERATION IN THE MAINSTREAM OF CONTEMPORARY CHANGESWiesława Walkowska
DISCRETION IN SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM IN POLAND. STREET-LEVEL-BUREAUCRACY AND TACTICS OF SOCIAL WORKERSMateusz Trochymiak

FROM RESEARCH AND STUDIES
BELIEFS MANIFESTED BY MEMBERS OF THE HELPING PROFESSIONS TOWARDS THE ELDERLYSELECTED CONTEXTSAnna Kan­ios
THE INTERNATIONAL PATHWAYS PROJECT AS A TOOL FOR THE INTEGRATION AND REINTEGRATION OF PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES AND MENTAL HEALTH DISORDERSAlek­san­dra Piłat, Bar­bara Woź­niak, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
SOCIAL SECURITY VETERANS INJURED IN MISSIONS OUTSIDE THE COUNTRYBeata Czuba
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH AND JUNE OF 2018 – Piotr Kurowski

INFORMACJE
SOCIAL POLICY 2.0. IN A QUEST FOR NEW FORMS OF WELFARE STATEKrzysztof Dur­czak, Halina Ban­durska
HENRYK BIAŁCZYŃSKI OBITIUARY Antoni Rajkiewicz

DIARY OF SOCIAL POLICY

Bar­bara Szatur-Jaworska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Social Pol­icy, Uni­ver­sity of War­saw)
POLISH BABY BOOMERS’ „SOCIAL BIOGRAPHY”, OR HOW SOCIAL POLICY SHAPED THE LIFE COURSE OF THE GENERATION (p. 1–7)
The arti­cle pro­vides a syn­thetic descrip­tion and eval­u­a­tion of social pol­icy run in Poland, with the post-war baby boom as a ben­e­fi­ciary. In the analy­sis, the author merged two research per­spec­tives: the life cycle and the life course. The baby boom was defined as cohorts born in the years 1948–1959. The analy­sis period for the social pol­icy and its influ­ence on par­tic­u­lar life phases of the stud­ied gen­er­a­tion spans the years 1948–2018. The author demon­strated that uni­fy­ing the life course of the peak cohorts was fos­tered by the uptake of the free-of-charge social ser­vices (mostly in edu­ca­tion and health­care) and the finan­cial social ben­e­fits. The main cri­te­ria that dif­fer­en­ti­ate their social biog­ra­phy are: the place of res­i­dence (cities – vil­lages), sex, year of birth, edu­ca­tion level and being sub­ject to indus­try prerogatives.

Key­words: gen­er­a­tion, post-war baby boom, social pol­icy, life cycle, life course

Wiesława Walkowska (PhD, Uni­ver­sity of Sile­sia in Katow­ice)
SANDWICH GENERATION IN THE MAINSTREAM OF CONTEMPORARY CHANGES (p. 7–12)
Aging is a global prob­lem and affects most coun­tries in the world, espe­cially devel­oped coun­tries. It should be noted that by 2050 the aver­age life expectancy of the world pop­u­la­tion will increase by almost eight years. This shows great social progress but is caus­ing prob­lems. Demo­graph­ics pro­vide infor­ma­tion that should be the basis for plan­ning health, care and acti­vat­ing activ­i­ties. The great­est bur­den of car­ing for aging par­ents take the women. Already today high­lights the plight of the sand­wich gen­er­a­tion group that helps adult chil­dren and old par­ents. The arti­cle addresses the demo­graphic prob­lems of the world and the key def­i­n­i­tions of active aging. Stud­ies show the dif­fi­cult sit­u­a­tion of sand­wich gen­er­a­tion and con­tribute to dis­cus­sion in social policy.

Key­words: social pol­icy, demog­ra­phy, sand­wich gen­er­a­tion, old age, sup­port, activ­ity

Mateusz Trochymiak (PhD, Insti­tute of Soci­ol­ogy, War­saw Uni­ver­sity)
DISCRETION IN SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM IN POLAND. STREET-LEVEL BUREAUCRACY AND TACTICS OF SOCIAL WORKERS (p. 12–19)
The arti­cle dis­cusses the tac­tics of social work­ers in the qual­i­fi­ca­tion of ben­e­fi­cia­ries to social wel­fare assis­tance process in Poland.  The author refers to the con­cept of Street-Level Bureau­cracy devel­oped by Mar­tin Lip­sky and presents the results of qual­i­ta­tive research car­ried out with social work­ers between 2015 and 2017. Project find­ings indi­cate the exis­tence of the cream­ing phe­nom­e­non which has a sig­nif­i­cant impact on the form and scope of pro­vided sup­port. In addi­tion, the tac­tics of social work­ers are diverse due to resources and orga­ni­za­tion of work in a social wel­fare office.

Key­words: social work­ers, social assis­tance, street-level-bureaucrats

Anna Kan­ios (Pro­fes­sor, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
ELIEFS MANIFESTEM BY MEMBERS OF THE HELPING PROFESSIONS TOWARDS THE ELDERLYSELECTED CONTEXT (p. 19–24)
The study objec­tive was to diag­nose the beliefs man­i­fested by mem­bers of the help­ing pro­fes­sions towards the elderly. The sur­vey took account of the beliefs held by social work­ers on the func­tion­ing of senior cit­i­zens in five areas: the labour mar­ket, health care, social assis­tance, fam­ily life and the broader social envi­ron­ment. It turned out that the respon­dents’ opin­ions on the elderly are quite var­ied, even con­tra­dic­tory.
For exam­ple, they believe that the elderly are qual­i­fied employ­ees on the one hand but, on the other, that they should retired upon reach­ing retire­ment age. In many of the analysed aspects, the respon­dents found it hard to express a clear view.

Key­words: mem­bers of the help­ing pro­fes­sions, elderly, social pol­icy, social work

Alek­san­dra Piłat (Mas­ter, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
Bar­bara Woź­niak (PhD, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
Monika Brzyska (Mas­ter, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
Beata Tobiasz-Adamczyk (Pro­fes­sor, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity, Med­ical Col­lege)
THE INTERNATIONAL PATHWAYS PROJECT AS A TOOL FOR THE INTEGRATION AND REINTEGRATION OF PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES AND MENTAL HEALTH DISORDERS (p. 25–29)
The aim of the paper is to present inter­na­tional PATHWAYS project, which con­tributes to develop inno­v­a­tive approaches to pro­mote the pro­fes­sional re/integration of per­sons with chronic health prob­lems. Project method­ol­ogy was based on the mixed-methods approach, includ­ing lit­er­a­ture review, con­tent analy­sis, in-depth inter­views, sur­vey with experts and peo­ple with chronic dis­eases or men­tal dis­or­der. In Poland the sit­u­a­tion of peo­ple with dis­abil­i­ties at the labour mar­ket is reg­u­lated, unlike the sit­u­a­tion of peo­ple with spe­cific health con­di­tions, but not hav­ing the “cer­tifi­cate of dis­abil­ity”. Spe­cific solu­tions to improve work abil­ity and employ­a­bil­ity of these groups of patients are needed. PATHWAYS project is needed in order to fill the infor­ma­tion gap for both experts and the ben­e­fi­cia­ries of the system.

Key­words: dis­abil­ity, chronic con­di­tions, labour mar­ket, employ­a­bil­ity

Beata Czuba (PhD, Mil­i­tary Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
SOCIAL SECURITY VETERANS INJURED IN MISSIONS OUTSIDE THE COUNTRY (p. 29–35)
The sub­ject of the arti­cle is social secu­rity of mis­sions vet­er­ans out­side the state of Poland. Until 2011, the sit­u­a­tion of peo­ple injured dur­ing the mis­sions was very dif­fi­cult. Dis­abled sol­diers could not relay on the state aid. Cur­rently, the sit­u­a­tion of the injured vet­er­ans is much bet­ter than before imple­men­ta­tion vet­er­ans’ law. The act was passed thanks to the social cap­i­tal of sol­diers, includ­ing mem­bers of non-governmental orga­ni­za­tions. The research prob­lem in the arti­cle is “How has the social secu­rity of injured vet­er­ans changed since 2011 and what is the role of com­mu­ni­ties secu­rity in this sys­tem?”. The sub­ject of the analy­sis are inter­views con­ducted on a sam­ple of 32 veterans.

Key­words: vet­er­ans, social secu­rity, com­mu­ni­ties secu­rity, devel­op­men­tal safety, social capital

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH AND JUNE 2018 (p. 35–37)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of March and June of 2018. In March, the value of social min­i­mum bas­kets have increased from 1% (4-person house­holds, with two chil­dren) to 2% in a two-person house­hold of work­ing age. In June, the min­i­mum bas­kets have increased from 1% in a single-person house­hold (pen­sioner) to 1,8% in fam­i­lies with one child.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót