Nr 10 (535) 2018

Spis treści 10/2018

   Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

ZACHOWANIA PROKREACYJNE W LATACH 2016–2017. KONTYNUACJA TRENDÓW CZY ZMIANA? – Piotr Szukalski
EUROPEJSKI URZĄD PRACYGertruda Uścińska
WPŁYW WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO NA UBÓSTWO – Michał Niedziela

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
MOTYWACJA DO PRACY WIELOPRACOWNIKÓW. ANALIZA PORÓWNAWCZAAgnieszka Lipińska-Grobelny
LOKALNE UWARUNKOWANIA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH – Agnieszka Sowa-Kofta
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WDRAŻAJĄCE ODDOLNE INNOWACJE SPOŁECZNE – Katarzyna Zajda

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
REGIONALNE RÓŻNICE W POLITYCE SPOŁECZNEJ II RZECZYPOSPOLITEJ Józef Orczyk

RECENZJE
Stanisława Goli­nowska: MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE I EUROPIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU – rec. Piotr Michoń
Monika Mak­sim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło: STRATEGIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W WIEKU 50+ DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIArec. Mirosław Szreder

INFORMACJE
PRACA SOCJALNANA PRZEŁOMIE LAT 2017–2018 – Jerzy Szma­gal­ski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Szukalski (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
ZACHOWANIA PROKREACYJNE W LATACH 2016–2017. KONTYNUACJA TRENDÓW CZY ZMIANA? (s. 1–4)
Lata 2016 i 2017 to okres wyraźnego wzrostu liczy urodzeń i współczyn­nika dziet­ności. Celem artykułu jest przyjrze­nie się zachodzą­cym w lat­ach 2016–2017 zmi­anom wzorca płod­ności i próba znalezienia ich specy­fiki. Na pod­stawie przeprowad­zonej anal­izy stwierd­zono kon­tynu­ację trendów z zakre­sie bezdziet­ności i natęże­nia urodzeń pier­wszych, a jed­nocześnie zmi­anę zachowań prokrea­cyjnych w zakre­sie urodzeń drugich i trze­cich pole­ga­jącą na zwięk­sze­niu praw­dopodobieństwa wyda­nia dzieci takiej kole­jności i przyspiesze­niu momentu wydawa­nia tych dzieci.

Słowa kluc­zowe: pro­cesy demograficzne, przemi­any lud­noś­ciowe, wzorzec płod­ności, Pol­ska, XXI wiek

BIBLIOGRAFIA
CBOS (2017), Ocena pro­gramu „Rodz­ina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, Komu­nikat z badań nr 36, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_036_17.PDF [dostęp 2.08.2018].
Gołata E. (2016), Esti­ma­tion of fer­til­ity in Poland and of Pol­ish born women in the United King­dom, „Stu­dia Demograficzne”, nr 1(169), s. 13–38.
Kędel­ski M., Paradysz J. (2006), Demografia, Wyd. AE, Poz­nań.
Kurkiewicz J., red. (2010), Pro­cesy demograficzne i metody ich anal­izy, Wyd. AE, Kraków.
Paradysz J. (2017), Per­spek­tywy roz­woju demograficznego wojew­ództwa wielkopol­skiego – wybrane kon­sek­wencje eko­nom­iczne i społeczne, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytu­acja demograficzna Wielkopol­ski jako wyzwanie dla poli­tyki społecznej i gospo­dar­czej, RRL, Warszawa, s. 170–210.
Pres­sat R. (2014), Słownik demograficzny. The Dic­tio­nary of Demog­ra­phy, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Szukalski P. (2015), Przestrzenne zróżni­cow­anie dziet­ności w Polsce, „Wiado­mości Statysty­czne”, nr 4, s. 13–27.
Szukalski P. (2018a), Dlaczego w 2017 r. nastąpił spadek udzi­ału urodzeń poza­małżeńs­kich?, „Demografia i Geron­tolo­gia Społeczna. Biule­tyn Infor­ma­cyjny”, nr 6, s. 1–6, http://hdl.handle.net/11089/25096 [dostęp 2.08.2018].
Szukalski P. (2018b), Zróżni­cow­anie przestrzenne zachowań prokrea­cyjnych we współczes­nej Polsce, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, J. Witkowski (red.), Sytu­acja demograficzna Pol­ski jako wyzwanie dla poli­tyki społecznej i gospo­dar­czej, RRL, Warszawa, s. 109–129.
Szukalski P. (2018c), Bliżej zastępowal­ności pokoleń. O przestrzen­nym zróżni­cow­a­niu zmian poziomu dziet­ności w lat­ach 2015–2017, „Demografia i Geron­tolo­gia Społeczna. Biule­tyn Infor­ma­cyjny”, nr 4, s. 1–6.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, nauki o polityce

Gertruda Uścińska (prof. Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Insty­tut Poli­tyki Społecznej)
EUROPEJSKI URZĄD PRACY (s. 5–10)
Jed­nym z etapów real­iza­cji europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych jest powołanie Europe­jskiego Urzędu ds. Pracy. Komisja Europe­jska złożyła wniosek roz­porządzenia w tej sprawie. Nadrzęd­nym celem powoła­nia Europe­jskiego Urzędu ds. Pracy jest przy­czynie­nie się do zapewnienia sprawnej mobil­ności pra­cown­ików na rynku wewnętrznym UE. W artykule omówiono przy­czyny i cele powoła­nia Europe­jskiego Urzędu ds. Pracy oraz jego struk­turę. Odnie­siono się do kwestii spójności z przepisami obow­iązu­ją­cymi w tej dziedzinie poli­tyki oraz innymi poli­tykami Unii Europe­jskiej. Zaprezen­towano korzyści dla oby­wa­teli UE i przed­siębior­ców wynika­jące z powoła­nia tego urzędu.

Słowa kluc­zowe: Europe­jski Urząd ds. Pracy, europe­jski filar praw soc­jal­nych, koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego, swo­bodny przepływ pra­cown­ików, dele­gowanie pracowników

BIBLIOGRAFIA
Juncker J.-C. (2014), Nowy początek dla Europy: Mój pro­gram na rzecz zatrud­nienia, wzrostu, spraw­iedli­wości oraz zmian demokraty­cznych – wyty­czne poli­ty­czne na następną kadencję Komisji Europe­jskiej, przemówie­nie inau­gu­ra­cyjne wygłos­zone pod­czas sesji ple­narnej Par­la­mentu Europe­jskiego przez kandy­data na urząd prze­wod­niczącego Komisji Europe­jskiej, Stras­burg, http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_pl [12.09.2018].
Juncker J.-C. (2017), State of the Union 2018. The Hour of Euro­pean Sov­er­eignty, Autho­rised Ver­sion of the State of the Union Address, Komisja Europe­jska, Bruk­sela, https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_pl [dostęp 22.09.2018].
Komisja Europe­jska (2014), Dziesięć pri­o­ry­tetów dla Europy. Nowy początek dla Europy: pro­gram UE na rzecz zatrud­nienia, wzrostu, spraw­iedli­wości oraz zmian demokraty­cznych, Dyrekcja Gen­er­alna ds. Komu­nikacji Społecznej, Bruk­sela, https://ec.europa.eu/commission/priorities_pl[dostęp 12.09.2018].
Komisja Europe­jska (2017a), Komu­nikat Komisji do Rady i Par­la­mentu Europe­jskiego Zwięk­szanie wzrostu gospo­dar­czego i spójności w regionach przy­granicznych UE, COM(2017)534 final, dnia 20 wrześ­nia, Bruk­sela.
Komisja Europe­jska (2017b), Wyty­czne doty­czące lep­szego stanowienia prawa, SWD(2017) 350, Bruk­sela.
Pri­o­ry­tet. Rynek wewnętrzny. Lep­iej rozwinięty i bardziej spraw­iedliwy rynek wewnętrzny, Komisja Europe­jska, https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_pl [2.09.2018].
Uścińska G. (2017), Europe­jski filar praw społecznych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6, s. 2–8.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Michał Niedziela (mgr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WPŁYW WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO NA UBÓSTWO (s. 10–18)
Artykuł został zain­spirowany prowad­zonym przez autora pro­jek­tem, którego celem było przed­staw­ie­nie kwestii godzi­wego wyna­grodzenia jako kat­e­gorii ochrony soc­jal­nej w kon­tekś­cie real­iów gospo­dar­czych. Celem artykułu było wykazanie ist­nienia ewen­tu­al­nej korelacji między kwotą min­i­mal­nego wyna­grodzenia a odsetkiem osób dotknię­tych różnymi kat­e­go­ri­ami ubóstwa. Autor przeanal­i­zował kwestię płacy min­i­mal­nej w pol­skim usta­wodaw­st­wie i przy­wołał sytu­ację gospo­dar­czą kraju od momentu przys­tąpi­enia do Unii Europe­jskiej, a także przed­stawił potenc­jalny wpływ płacy min­i­mal­nej na gospo­darkę. Odniósł się również do kwestii godzi­wego wyna­grodzenia określonego w Europe­jskiej Kar­cie Społecznej. Anal­i­zowane dane poz­woliły wykazać spadek poziomu ubóstwa prak­ty­cznie we wszys­t­kich kat­e­go­ri­ach, oprócz usta­wowego ubóstwa. Obecna kwota płacy min­i­mal­nej w Polsce nie speł­nia jed­nak stan­dardów godzi­wego wynagrodzenia.

Słowa kluc­zowe: wyna­grodze­nie min­i­malne, ubóstwo, wyna­grodze­nie godziwe, wyna­grodze­nie sprawiedliwe

BIBLIOGRAFIA
Abramowska A. (2015), Składki ZUS od umowy-zlecenia od 1 sty­cz­nia 2016, „Rzecz­pospolita” [online], http://www.rp.pl/ZUS/309249965-Skladki-ZUS-od-umowy-zlecenia-od-1-stycznia-2016.html [dostęp 1.07.2017].
Brown C., Gilroy C., Kohen A. (1982), The effect of the min­i­mum wage on employ­ment and unem­ploy­ment, „The Jour­nal of Eco­nomic Lit­er­a­ture”, Vol. 20, No. 2, s. 487–528.
Chądzyński M., Osiecki G. (2016), Płaca min­i­malna zależna od regionu? Najniższa w naj­bied­niejszych, Forsal.pl, http://forsal.pl/artykuly/997673, placa-minimalna-zroznicowanie-uzaleznionienie-od-regionu.html [dostęp: 01.07.2017].
Cip­iur J. (2013), Region­al­iza­cja płacy min­i­mal­nej to ucieczka w ułudę, Obserwatorfinansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/regionalizacja-placy-minimalnej-to-ucieczka-w-ulude/ [dostęp 1.07.2017].
Cyr­bus K. et al. (2013), Jed­nakowa stawka płacy min­i­mal­nej hamuje rozwój pol­s­kich wojew­ództw, Anal­iza FOR nr 6, Forum Oby­wa­tel­skiego Roz­woju, Warszawa.
Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Mean­ing and Mea­sure­ment, „Devel­op­ment and Change” 1977, No. 8, s. 183–208.
Dziubińska-Michalewicz M. (2001), Min­i­mum egzys­tencji a min­i­mum soc­jalne, Kance­laria Sejmu, Biuro Studiów i Eksper­tyz, Warszawa.
Euro­pean Anti-Poverty Net­work (2014), Ubóstwo i nierówności w Unii Europe­jskiej, Bruk­sela.
Fic M. (2010), Wpływ płacy min­i­mal­nej na zatrud­nie­nie, Annales. Etyka w życiu gospo­dar­czym, nr 1, Archi­diecez­jalne Wydawnictwo Łódzkie.
Fun­dow­icz J. et al. (2016), Szara strefa w pol­skiej gospo­darce w 2016 r., Insty­tut Badań nad Gospo­darką Rynkową, Warszawa.
Glaeser E. (2011), Tri­umph of the City: How Our Best Inven­tion Makes Us Richer, Smarter, Greener, Health­ier, and Hap­pier, Pen­guin Press, Nowy Jork.
GUS (2016), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2015 r., Warszawa.
Horodeński R.C. (2009), Pracu­jący w gospo­darce nar­o­dowej w Polsce. Reflek­sje ze studiów nad pow­iązaniem pracu­ją­cych z docho­dem nar­o­dowym, w: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska C. red., Gospo­darowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne, IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białym­stoku, Białystok–Warszawa.
ILO (2015), Com­pendium of inter­na­tional labour con­ven­tions and rec­om­men­da­tions, Genewa.
Layard R., Nick­ell S. (1999), Labour Mar­ket Insti­tu­tions and Eco­nom­ics Per­for­mance, w: O. Ashen­fel­ter, D. Card, Hand­book of Labour Eco­nom­ics, Vol. 3, Part C, Ams­ter­dam, North-Holland.
Męcina J. (2009), Wyzwa­nia pol­skiego rynku pracy, w: J. Gar­dawski, Pracu­jący Polacy a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Męcina J. (2015), Wyna­grodze­nie i wyda­jność pracy, w: C. Żołę­dowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red. nauk.), Dekada członkostwa w Unii Europe­jskiej. Per­spek­tywa poli­tyki społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Męcina J. (2017), Social Dia­logue in Face of Changes on the Labour Mar­ket in Poland. From Cri­sis to Break­through, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Budapeszt-Warszawa.
Mileni­jne Cele Roz­woju (2002), Ośrodek Infor­ma­cji ONZ, Warszawa, http://www.unic.un.org.pl/cele.php [dostęp 1.07.2017].
MRPiPS (2017), Min­i­malne wyna­grodze­nie za pracę, Warszawa, https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/ [dostęp 01.07.2017].
OECD (2018), Tax­ing Wages 2018, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Pacek M. (2010), Emi­gracja pol­ska po akcesji do UE – wyjazdy i powroty?, Cen­trum Europe­jskie Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Stu­dia Europe­jskie nr 3.
Piechowiak Ł. (2012), Kto zyskuje na wzroś­cie płacy min­i­mal­nej?, Bankier.pl,http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-zyskuje-na-wzroscie-placyminimalnej-2568367.html [dostęp 1.07.2017].
Puzio-Wacławik B. (2010), Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Pol­ski do Unii Europe­jskiej, Zeszyty Naukowe nr 8, Pol­skie Towarzystwo Eko­nom­iczne, Kraków.
Rozwad­owska A. (2017), GUS policzył liczbę pracu­ją­cych na umowach cywilno­prawnych i samoza­trud­nionych, „Gazeta Wybor­cza” [online], http://wyborcza.pl/1,155287,21250751,gus-policzyl-liczbe-pracujacych-na-umowach-cywilnoprawnych-i.html [dostęp 1.07.2017].
Ruzik A. (2007), Min­i­malne wyna­grodze­nie – anal­iza wpływu na zatrud­nie­nie w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1.
Schul­ten T. (2012), Euro­pean min­i­mum wage pol­icy: A con­cept for wage-led growth and fair wages in Europe, „Inter­na­tional Jour­nal of Labour Research”, Vol. 4(1), s. 85–104.
Śle­barska K. (2009), Prob­lem bezrobo­cia w obliczu masowej emi­gracji zarobkowej, Śląskie Stu­dia Historyczno-Teologiczne t. 42, Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach, Katow­ice.
Żuław­iński M. (2016), Koniec pewnego mitu. Pol­ska jed­nak była w recesji, Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec-pewnegomitu-Polska-jednak-byla-w-recesji-7331331.html [dostęp 1.07.2017].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej

Agnieszka Lipińska-Grobelny (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
MOTYWACJA DO PRACY WIELOPRACOWNIKÓW. ANALIZA PORÓWNAWCZA (s. 19–24)
Celem badań było sprawdze­nie, co moty­wuje do pracy „wielo­pra­cown­ików” oraz czy płeć różnicuje roz­pa­try­wane motywy. W bada­ni­ach wzięło udział 436 osób: 218 „wielo­pra­cown­ików” (109 kobiet i 109 mężczyzn) i 218 „mono­pra­cown­ików” z podob­nym rozkła­dem płci. Respon­denci wypeł­niali metryczkę wraz z kwes­t­ionar­iuszem odnoszą­cym się do moty­wów pode­j­mowa­nia pracy. Wyniki wskazują, że badani, pode­j­mu­jąc dodatkowe zatrud­nie­nie, kierują się moty­wami finan­sowymi i poza­fi­nan­sowymi. Płeć nie różnicuje anal­i­zowanej struk­tury motywacji. Kobi­ety i mężczyźni akcen­tują, że druga praca pozwala im reg­u­lować rachunki i zaspoka­jać dodatkowe potrzeby, ale również jest źródłem nowych doświad­czeń, ciągłego roz­woju zawodowego, satys­fakcji i różnorod­ności. Otrzy­mane dane są ważne z per­spek­tywy wspiera­nia prak­tyki biz­nesu przez naukę.

Słowa kluc­zowe: motywacja, wielo­praca, wielo­pra­cownik, mono­praca, płeć

BIBLIOGRAFIA
Averett S.L. (2001), Moon­light­ing: mul­ti­ple motives and gen­der dif­fer­ences, „Applied Eco­nom­ics”, Vol. 33, s. 1391–1410.
Bam­berry L., Camp­bell J. (2012), Mul­ti­ple job hold­ers in Aus­tralia: Motives and Per­sonal Impact, „Aus­tralian Bul­letin of Labor”, Vol. 38, s. 293–314.
Bohdziewicz P. (2010), Współczesne kari­ery zawodowe: od mod­elu biurokraty­cznego do przed­siębior­czego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 39–56.
Brown D., Gold M. (2007), Aca­d­e­mics on non-standard con­tracts in UK Uni­ver­si­ties: port­fo­lio work, choice and com­pul­sion, „Higher Edu­ca­tion Quar­terly”, Vol. 61, s. 439–460.
But­tler D. (2018), Motywacje wolon­tar­iuszy w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2(527), s. 29–36.
Clin­ton M., Tot­ter­dell P., Wood S. (2006), A grounded the­ory of port­fo­lio work­ing. Expe­ri­enc­ing the small­est of small busi­nesses, „Inter­na­tional Small Busi­ness Jour­nal”, Vol. 24, s. 179–203.
Cohen L., Mal­lon M. (1999), The tran­si­tion from orga­ni­za­tional employ­ment to port­fo­lio work­ing: per­cep­tions of „bound­ary­less­ness”, „Work, Employ­ment and Soci­ety”, Vol. 13, s. 329–352.
Cud­owski B. (2007), Dodatkowe zatrud­nie­nie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Pol­ska, Warszawa.
Dickey H., Wat­son V., Zan­ge­lidis A. (2011), Is it all about money? An exam­i­na­tion of the motives behind moon­light­ing, „Applied Eco­nom­ics”, Vol. 43(26), s. 3767–3774.
Euro­stat (2018), Employed per­sons hav­ing a sec­ond job by sex and pro­fes­sional sta­tus of both jobs (1000), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= lfsq_e2gps&lang=en [dostęp 21.08.2018].
Fraser J., Gold M. (2001), „Port­fo­lio Work­ers”: auton­omy and con­trol amongst free­lance trans­la­tors, „Work, Employ­ment and Soci­ety”, Vol. 15, s. 679–697.
Gold M., Fraser J. (2002), Man­ag­ing self-management: suc­cess­ful tran­si­tions to port­fo­lio careers, „Work, Employ­ment and Soci­ety”, Vol. 16, s. 579–598.
GUS (2018), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, I kwartał 2018, http: //stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotnibierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-ikwartal-2018-roku, 4,29.html [dostęp 23.08.2018].
Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Busi­ness Press, Warszawa.
Hei­neck G. (2003), New esti­mates of mul­ti­ple job­hold­ing in the UK, http://www.iser. essex.ac.uk/files/conferences/bhps/2003/docs/pdf/papers/heineck.pdf [dostęp 25.08.2018].
Hip­ple S.F. (2010), Mul­ti­ple job­hold­ing dur­ing the 2000s, „Monthly Labor Review”, Vol. 7, s. 21–32, https://www.bls.gov/opub/mlr/2010/07/art3full.pdf [dostęp 25.08.2018].
Jak rozwiązać prob­lem niedoboru tal­en­tów? 2018 Badanie niedoboru tal­en­tów, http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2018/07/NiedoborTalentow_ 2018_Polska.pdf [dostęp 21.08.2018].
Lipińska-Grobelny A. (2014), Zjawisko wielo­pracy. Psy­cho­log­iczne uwarunk­owa­nia i kon­sek­wencje, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Lipińska-Grobelny A. (2016), Wielo­praca a zad­owole­nie z różnych sfer życia – anal­iza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych, „Medy­cyna Pracy”, Vol. 67(3), s. 385–395, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00332.
Sliter M.T., Boyd E.M. (2014), Two (or three) is not equal to one: Mul­ti­ple job­hold­ing as a neglected topic in orga­ni­za­tional research, „Jour­nal of Orga­ni­za­tional Behav­ior”, Vol. 35, s. 1042–1046.
Soł­tys A. (2008), Wieloeta­towość, wielokon­trak­towość, wielo­funkcyjność jako nowy wymiar pracy w społeczeńst­wie ponowoczes­nym. W kierunku „wielo­pracy”, w: A. Siwik, L.H. Haber (red.), Od robot­nika do inter­nauty. W kierunku społeczeństwa infor­ma­cyjnego. 40-lecie socjologii w AGH, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 455–467.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: psy­cholo­gia, ekono­mia

Agnieszka Sowa-Kofta (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
LOKALNE UWARUNKOWANIA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH (s. 25–29)
Zaan­gażowanie społeczne osób starszych jest istot­nym ele­mentem zdrowego, akty­wnego i god­nego starzenia się, nakierowanego na poprawę jakości życia. Celem artykułu jest omówie­nie warunków twor­zonych przez otocze­nie społeczne prowadzenia akty­wności rekrea­cyjnych, eduka­cyjnych, kul­tur­al­nych i wolon­tariatu dla osób starszych. Anal­iza opiera się na bada­niu jakoś­ciowym przeprowad­zonym w wojew­ództwach małopol­skim i mazowieckim. Wyniki pokazują znaczny potenc­jał orga­ni­za­cji w dzi­ała­niu na rzecz akty­wiz­a­cji osób starszych, choć wymaga ono dos­tosowa­nia oferty do specy­ficznych potrzeb związanych z wiekiem i możli­woś­ci­ami zdrowot­nymi. Stereo­typy, ageism, zobow­iąza­nia rodzinne i nieod­powiedni sposób finan­sowa­nia pro­jek­tów są bari­erami orga­ni­za­cji akty­wności społecznych osób starszych.

Słowa kluc­zowe: osoby starsze, akty­wnie starze­nie się, zdrowe starze­nie się, par­ty­cy­pacja społeczna

BIBLIOGRAFIA
Błę­dowski P. (1998), Samodziel­ność osób starszych jako zadanie poli­tyki społecznej, „Geron­tología Pol­ska”, nr 6, s. 3–4.
Błę­dowski P. (2002), Lokalna poli­tyka społeczna wobec ludzi starych, Mono­grafie i Opra­cow­a­nia nr 510, SGH, Warszawa.
Giza-Poleszczuk A. (2005), Rodz­ina a sys­tem społeczny. Repro­dukcja i koop­er­acja w per­spek­ty­wie inter­dyscy­pli­narnej, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Goli­nowska S., Sowa A., Deeg D., Socci M., Prin­cipi A., Rodrigues R., Ilinca S., Galenkamp H. (2016), Par­tic­i­pa­tion in for­mal learn­ing activites of older Euro­peans in good and poor health, „Euro­pean Jour­nal of Age­ing”, nr 13(2), s. 115–127.
Grundy E., Bowl­ing A., Far­quhar M. (1996), Social suport, life sat­is­fac­tion and sur­vival at older ages, w: G. Cas­seli, A. Lopez (red.), Health and mor­tal­ity among elderly pop­u­la­tions, Claren­don Press, Oxford.
GUS (2013), Jakość życia, kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne w Polsce, GUS i Urząd Statysty­czny w Łodzi.
GUS (2017), Jakość życia osób starszych w Polsce na pod­stawie wyników bada­nia spójności społecznej 2015, Warszawa, https://stat.gov.pl/files/gfx/por talinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/26/1/1/jakosc_zycia_osob_starszych_w_polsce.pdf [dostęp 10.11.2018].
GUS (2018), Infor­ma­cja o sytu­acji osób starszych na pod­stawie badań Głównego Urzędu Statysty­cznego, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osobstarszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego-,1,2.html [dostęp 10.11.2018].
Hong SI, Morrow-Howell N. (2010), Health out­comes of Expe­ri­ence Corps: a high-commitment vol­un­teer pro­gram, „Social Sci­ence & Med­i­cine”, nr 71, s. 414–420.
Kahana E., Bhatta T., Love­g­reen L.D., Kahana B, Mid­larsky E. (2013), Altru­ism, help­ing, and vol­un­teer­ing: path­ways to well-being in late life, „Jour­nal of Aging and Health”, No. 25, s. 159–87.
Kahana E., Kahana B., Kercher K. (2003), Emerg­ing lifestyles and proac­tive options for suc­cess­ful age­ing, “Age­ing Inter­na­tional” nr 28(2), s. 155–80.
Litwin H. (2005), Cor­re­lates of suc­cess­ful aging: Are they uni­ver­sal?, „Inter­na­tional Jour­nal of Aging and Human Devel­op­ment”, nr 61(4), s. 313–33.
Maniecka-Bryła I., Bryła M. (2008), Poglądy osób starszych w wieku 65–74 lat na temat pomyśl­nego starzenia się, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 16(2), s. 47–59.
MRPiPS (2017), Spra­woz­danie z real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na Rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – rok 2016, Depar­ta­ment Poli­tyki Senio­ral­nej, https://das.mpips.gov.pl/source/ASOS%202016%20wyniki/Sprawozdanie%20ASOS%202016.pdf [dostęp 10.11.2018].
NIK (2017), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli. Opieka nad osobami starszymi w dzi­en­nych domach pomocy, https://www.nik.gov.pl/plik/id,13998, vp,16444.pdf [dostęp 03.04.2018].
Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wsty­dem a towarzyskoś­cią. Mod­ele uczest­nictwa społecznego osób starszych, w: Racław M. (red.), Pub­liczna troska, pry­watna opieka: społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2017), Życie rodzinne pol­s­kich seniorów na początku XXI wieku, w: M. Bed­narski, Z. Czepulis-Rutkowska, D. Gło­gosz (red.), O racjon­alną poli­tykę rodzinną. Rodz­ina for­ma­cją nieza­stą­pi­oną?, IPiSS, Warszawa.
Szatur-Jaworska B., Błę­dowski P., Dzięgielewska M. (2006), Pod­stawy geron­tologii społecznej, Ofi­cyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Szweda-Lewandowska Z. (2011), Poli­tyka społeczna wobec starości i osób starszych, w: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Ele­menty geron­tologii społecznej, Skrypt dla stu­den­tów Pody­plo­mowego Studium Geron­tologii Społecznej UŁ, Wyd. Bib­lioteka, Łódź.
Van­brugge L.M., Jette A.M. (1994), The dis­able­ment process, „Social sci­ence and med­i­cine”, No. 38(1), s. 1–14.
WHO (2015), World Report on Age­ing and Health, Lux­em­bourg. Woź­niak B. (2012), Zaan­gażowanie religi­jne a zdrowie w starości. Mech­a­nizmy zależności, wybrane wyniki badań, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjo­log­iczne

Katarzyna Zajda (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WDRAŻAJĄCE ODDOLNE INNOWACJE SPOŁECZNE (s. 29–33)
Artykuł poświę­cono rzadko pode­j­mowanej w Polsce prob­lematyce wdraża­nia przez orga­ni­za­cje pozarzą­dowe odd­ol­nych innowacji społecznych, tj. innowacji ukierunk­owanych na rozwiązy­wanie lokalnych prob­lemów społecznych. Jego celem jest ziden­ty­fikowanie zmi­en­nych, które odróż­ni­ają orga­ni­za­cje wdraża­jące te innowacje od tych, które takich doświad­czeń nie posi­adają. Na pod­stawie przeglądu lit­er­atury przed­miotu wyróżniono cztery takie zmi­enne. Zaprezen­towano wyniki badań empirycznych przeprowad­zonych w 2017 r. na losowej pró­bie orga­ni­za­cji pozarzą­dowych posi­ada­ją­cych siedz­ibę w Łodzi, prowadzą­cych dzi­ałal­ność w try­bie ciągłym. Anal­izy statysty­czne przeprowad­zono za pomocą testu U Manna-Whitneya. Efek­tem badań jest ziden­ty­fikowanie jed­nej zmi­en­nej istot­nej statysty­cznie w tym zakre­sie (było to zatrud­ni­anie przez orga­ni­za­cje pra­cown­ików na umowy cywilno­prawne). Pod­kreślono walor aplika­cyjny wyprowad­zonych wniosków.

Słowa kluc­zowe: lokalne pod­mioty poli­tyki społecznej, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, odd­olne innowacje społeczne

BIBLIOGRAFIA
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondy­cja sek­tora orga­ni­za­cji pozarzą­dowych w Polsce 2015. Raport z badań, Sto­warzysze­nie Klon/Jawor, Warszawa.
Alessio J. (2011), Social Prob­lems and Inequal­ity, ASHGATE, Lon­don.
Anheier H.K., Krlev G., Preuss S., Milden­berger G., Bekkers R., Mensink W., Bauer A., Knapp M., Wis­tow G., Her­nan­dez A., Ade­laja B. (2014), Social Inno­va­tion as Impact of the Third Sec­tor. Deliv­er­able 1.1 of the project: „Impact of the Third Sec­tor as Social Inno­va­tion” (ITSSOIN), Euro­pean Com­mis­sion – 7th Frame­work Pro­gramme, Euro­pean Com­mis­sion, DG Research, Brus­sels.
Batu­rina D., Bežo­van G. (2015), Social Inno­va­tion Impact-review. Sev­enth Frame­work Pro­gramme, Third Sec­tor Impact, Brus­sels.
Coatham V., Mar­ti­nali L. (2010), The role of community-based orga­ni­za­tions in sus­tain­ing com­mu­nity regen­er­a­tion: An eval­u­a­tion of the devel­op­ment and con­tri­bu­tion of Cas­tle Vale Com­mu­nity Regen­er­a­tion Ser­vices, „Inter­na­tional Jour­nal of Soci­ol­ogy and Social Pol­icy”, 30 (1/2), s. 84– 101.
Howaldt J., Butzin A., Doman­ski D., Kaletka C. (2014), The­o­ret­i­cal Approaches to Social Inno­va­tion – A Crit­i­cal Lit­er­a­ture Review. A deliv­er­able of the project: Social Inno­va­tion: Dri­ving Force of Social Change (SIDRIVE), Sozial­forschungsstelle, Dort­mund.
Howaldt J., Schwarz M. (2010), Social Inno­va­tion: Con­cepts, Research Fields and Inter­na­tional Trends, Aachen: Inter­na­tional Mon­i­tor­ing, http://www.asprea.org/imagenes/IMO%20Trendstudie_Howaldt_englisch_Final%20ds.pdf [dostęp 27.11.2017].
Jaskyte K. (2013), Does Size Really Mat­ter? Orga­ni­za­tional Size and Inno­va­tions in Non­profit Orga­ni­za­tions, „Non­profit Man­age­ment & Lead­er­ship”, 24 (2), s. 229–247.
Jaskyte K., Kisieliene A. (2006), Orga­ni­za­tional fac­tors, lead­er­ship prac­tices, and adop­tion of tech­no­log­i­cal and admin­is­tra­tive inno­va­tions: an exploratory study of Lithuan­ian non­profit social ser­vice orga­ni­za­tions, „Euro­pean Jour­nal of Social Work”, Vol. 9, No. 1, s. 21–37.
Osborne S. (1998a), Vol­un­tary Orga­ni­za­tions and Inno­va­tion in Pub­lic Ser­vices. Rout­ledge, Lon­don.
Osborne S. (1998b), The inno­v­a­tive capac­ity of vol­un­tary organ­i­sa­tions: Man­age­r­ial chal­lenges for local gov­ern­ment, „Local Gov­ern­ment Stud­ies”, 24:1, p. 19– 40.
Pellicer-Sifres V., Belda-Miquel S., López-Fogués A., Boni Aris­tizábal A. (2017), Grass­roots Social Inno­va­tion for Human Devel­op­ment: An Analy­sis of Alter­na­tive Food Net­works in the City of Valen­cia (Spain), „Jour­nal of Human Devel­op­ment and Capa­bil­i­ties”, 18:2, p. 258–274.
Piele­siak I. (2016), Dez­in­te­gracja przestrzeni Łodzi w świ­etle badań społecznych, „Stu­dia Miejskie”, t. 21, s. 53– 65.
Shier M.L., Handy F. (2015), From Advo­cacy to Social Inno­va­tion: A Typol­ogy of Social Change Efforts by Non­prof­its, „Vol­un­tas”, nr 26, p. 2581–2603.
Stanisz A. (2006), Przys­tępny kurs statystyki z zas­tosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medy­cyny, t. 1, Stat­Soft, Kraków.
Szukalski P., red. (2016), Pro­cesy demograficzne w wojew­ództwie łódzkim w XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Ter­striep J., Kle­ver­beck M., Deserti A., Rizzo F. (2015), Com­par­a­tive Report on Social Inno­va­tion across Europe. Deliv­er­able D3.2 of the project Boost­ing the Impact of SI in Europe through Eco­nomic Under­pin­nings» (SIMPACT), Euro­pean Com­mis­sion – 7th Frame­work Pro­gramme, Euro­pean Com­mis­sion, DG Research & Inno­va­tion, Brus­sels.
The Young Foun­da­tion (2012), Social Inno­va­tion Overview: A deliv­er­able of the project: The the­o­ret­i­cal, empir­i­cal and pol­icy foun­da­tions for build­ing social inno­va­tion in Europe (TEPSIE), Euro­pean Com­mis­sion – 7th Frame­work Pro­gramme, Euro­pean Com­mis­sion, DG Research, Brus­sels.
Zajda K. (2017), Col­lab­o­ra­tion between rural non-govermental orga­ni­za­tions and local enti­ties and their poten­tial for imple­ment­ing social inno­va­tions. The exam­ple of orga­ni­za­tions from Lubel­skie Province, „Acta Inno­va­tions”, 24, s. 14–21.
Zajda K. (2018), Prob­lemy społeczne akty­wiz­u­jące łódzkie NGO do wdraża­nia pro­duk­towych i pro­ce­sowych innowacji społecznych, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu”, w druku.
Zajda K., Kretek-Kamińska A. (2018), Między dzi­ała­ni­ami zru­tyni­zowanymi a innowac­jami społecznymi. Prak­tyki funkcjonowa­nia gmin­nych ośrod­ków pomocy społecznej z gmin wiejs­kich wojew­ództwa łódzkiego, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej”, nr 40(1).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia, poli­tyka społeczna

Józef Orczyk (prof., Wyższa Szkoła Bankowa w Poz­na­niu)
REGIONALNE RÓŻNICE W POLITYCE SPOŁECZNEJ II RZECZYPOSPOLITEJ (s. 34–378)
Wielkie zróżni­cow­anie sytu­acji społeczno-ekonomicznej na ter­e­nach, które weszły w skład Pol­ski utwor­zonej po 123 lat­ach podzi­ału, znalazło też wyraz w poziomie zabez­pieczenia społecznego. Wiązało się to niedoce­ni­an­iem roli społecznych insty­tucji w kre­owa­niu w postępu w znacznej części Pol­ski. Chcąc wyjaśnić ten nieco pełniej prob­lem, autor wziął pod uwagę zróżni­cow­anie stopy anal­fa­betyzmu w Polsce w różnych częś­ci­ach Pol­ski. W świ­etle danych spisu z 1921 r. poziom anal­fa­betyzmu w zachod­niej Polsce był na poziomie około 3%, pod­czas gdy we wschod­niej Polsce był na poziome powyżej 60%. Rząd Pol­ski był od początku świadomy tego ograniczenia i dlat­ego wybrał drogę akcep­towa­nia odręb­ności roz­woju zabez­pieczenia społecznego w wojew­ództwach zachod­nich i stop­niowej poprawy sytu­acji w pozostałych częś­ci­ach Pol­ski. Możli­wość taką stwarzał fakt, że insty­tucje społeczne utwor­zone na ter­e­nach zachod­nich przed pier­wszą wojną zostały prze­jęte przez lokalne społeczności. Ta poli­tyka funkcjonowała dobrze przez pier­wsze dziesię­ci­ole­cie, ale w drugim uległa zmi­anie. Powody zmi­any miały dwie przy­czyny: eko­nom­iczną i poli­ty­czną. W okre­sie kryzysu pogorszyła się znacznie sytu­acja auto­nom­icznych insty­tucji społecznych. Równocześnie po 1928 r. nasil­iła się wyraźnie poli­tyka cen­tral­iza­cji zmniejsza­jąca samorząd­ność regionów. W rezulta­cie sytu­acja społeczna w zachod­niej Polsce nie ule­gała poprawie, a w innych częś­ci­ach Pol­ski możemy można było odno­tować pewne pozy­ty­wne symptomy.

Słowa kluc­zowe: specy­fika sytu­acji Pol­ski po I wojnie św., duże zróżni­cow­anie region­alne, edukacja jako ważny warunek zmian, ewolucja poli­tyki społecznej w pier­wszym dziesię­ci­ole­ciu, poli­ty­czne i eko­nom­iczne źródła cen­tral­iza­cji, warunki ist­nienia regionalizacji

BIBLIOGRAFIA
Auleyt­ner J., Rajkiewicz A. (2018), Kwestie społeczne i ich rozwiązy­wanie w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym, w: E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rym­sza, G. Uścińska (red.), Stule­cie pol­skiej poli­tyki społecznej 1918–2018, MRPiPS, NCK, Warszawa, s. 29–53.
Bojanowska E., Grewiński M., Rym­sza M., Uścińska G., red. (2018), Stule­cie pol­skiej poli­tyki społecznej 1918–2018, MRPiPS, NCK, Warszawa.
Daszyńska-Golińska Z. (1929), Ubez­pieczenia społeczne, Międzys­to­warzyszeniowa Sekcja Wydawnicza Słuchaczów Wol­nej Wszech­nicy Pol­skiej, Warszawa, http://lewicowo.pl/ubezpieczenia-społeczne/ [dostęp 10.09.2018].
Goli­nowska S., Rysz-Kowalczyk B. (2014), Region­alne strate­gie poli­tyki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10, s. 2–11.
Grata P. (2013), Poli­tyka społeczna Drugiej Rzeczy­pospo­litej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego, Rzeszów.
GUS (1937), Mały Rocznik Statysty­czny, Warszawa.
GUS (1938), Mały Rocznik Statysty­czny, Warszawa.
Litwin A. (1932), Orga­ni­za­cja naucza­nia w szkołach powszech­nych niższych stopni, Nasza Księ­gar­nia, Warszawa.
Lund­green P. (1975), Edu­ca­tional Expan­sion and Eco­nomic Growth in Nine­teenth Ger­many, w: L. Stone (ed.), School­ing and Soci­ety, The Johns Hop­kins Uni­ver­sity Press, Bal­ti­more and Lon­don, s. 20–67.
Świę­ci­cki M. (1960), Insty­tucje pol­skiego prawa pracy w lat­ach 1918–1939, PWN, Warszawa.
Warkoczewski S. (1965), Położe­nie robot­ników rol­nych w Wielkopolsce w lat­ach 1929–1939, Książka i Wiedza, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2018

REPRODUCTIVE BEHAVIOURS IN POLAND, 2016–2017. CONTINUATION OR DISCONTINUATION? – Piotr Szukalski
EUROPEAN LABOUR OFFICE Gertruda Uścińska
IMPACT OF MINIMUM WAGE ON POVERTYMichał Niedziela

FROM RESEARCH AND STUDIES
MOTIVATION OF MULTIPLE JOB HOLDERSCOMPARATIVE STUDYAgnieszka Lipińska-Grobelny
LOCAL CONDITIONS FOR SOCIAL PARTICIPATION OF OLDER PEOPLEAgnieszka Sowa-Kofta
FEATURES WHICH DISTINCTIVE NGOS EXPERIENCE IN IMPLEMENTING GRASSROOTS SOCIAL INNOVATIONSKatarzyna Zajda

FROM THE HISTORY OF SOCIAL POLICY
REGIONAL DIFFERENCES IN SOCIAL POLICY IN POLAND IN THE YEARS 1918–1939 – Józef Orczyk

BOOK REVIEWS
Stanisława Goli­nowska: SOCIAL POLICY MODELS IN POLAND AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURYReviewed by Piotr Michoń
Monika Mak­sim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło: : ACTIVATION STRATEGIES OF THE UNEMPLOYED 50+ FOR PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES. THEORY AND PRACTISEReviewed by Mirosław Szreder

INFORMATION
MONTHLYSOCIAL WORKIN TURN OF 2017–2018 – Jerzy Szma­gal­ski

NEW BOOK
DIARY OF SOCIAL POLICY

Piotr Szukalski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
REPRODUCTIVE BEHAVIOURS IN POLAND, 2016–2017. CONTINUATION OR DISCONTINUATION? (s. 1–4)
In 2016 and 2017 an increase in num­ber of birth and total fer­til­ity rate was observed in Poland. An aim of the arti­cle is to present on-going changes in fer­til­ity pat­tern and to find speci­ficity of the changes. Main results of the research are: 1) in case of child­less­ness and the first births argu­ments sup­port­ing con­tin­u­a­tion were found, 2) in case of sub­se­quent births rea­sons sup­port­ing dis­con­tin­u­a­tion were emerg­ing (increase in prob­a­bil­ity of the sec­ond births and the third ones, decrease in age at the maternity).

Key­words: demo­graphic process, pop­u­la­tion change, fer­til­ity pat­tern, Poland, XXI c.

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
EUROPEAN LABOUR OFFICE (s. 5–10)
Estab­lish­ment of the Euro­pean Labour Author­ity is part of the agenda set by the Euro­pean Pil­lar of Social Rights. The Euro­pean Com­mis­sion has made a leg­isla­tive pro­posal in this mat­ter in March 2018. The gen­eral pur­pose of cre­at­ing a new agency is to fos­ter the real­i­sa­tion of free move­ment of work­ers within the inter­nal mar­ket. The spe­cific objec­tives of the new insti­tu­tion, poten­tial ben­e­fits for the cit­i­zens, as well as the planned struc­ture of the Euro­pean Labour Author­ity are being dis­cussed in the arti­cle. The analy­sis also cov­ers the ques­tion of con­sis­tency of the pro­posed reg­u­la­tion with the exist­ing pro­vi­sions in the area of free move­ment of work­ers and other Euro­pean policies.

Key­words: Euro­pean Labour Author­ity, Euro­pean Pil­lar of Social Rights, coor­di­na­tion of social secu­rity sys­tems, free move­ment of work­ers, post­ing of work­ers

Michał Niedziela (Mas­ter, War­saw Uni­ver­sity, Insti­tute of Social Pol­icy)
IMPACT OF MINIMUM WAAGE ON POVERTY (s. 10–18)
The arti­cle was inspired by a project con­ducted by the author, whose aim was to present the issue of fair remu­ner­a­tion as a cat­e­gory of social pro­tec­tion in the con­text of eco­nomic real­i­ties. The pur­pose of the arti­cle was to show the exis­tence of a pos­si­ble cor­re­la­tion between the amount of the min­i­mum wage and the per­cent­age of peo­ple affected by var­i­ous cat­e­gories of poverty. The author ana­lyzed the issue of min­i­mum wage in Pol­ish leg­is­la­tion and recalled the eco­nomic sit­u­a­tion of the coun­try since the acces­sion to the Euro­pean Union, and also pre­sented the poten­tial impact of min­i­mum wages on the econ­omy. He also referred to the issue of fair remu­ner­a­tion set out in the Euro­pean Social Char­ter. The ana­lyzed data allowed to show a decline in the poverty level in prac­ti­cally all cat­e­gories, apart from statu­tory poverty. The cur­rent amount of the min­i­mum wage in Poland, how­ever, does not meet the stan­dards of fair remuneration.

Key­words: min­i­mum wage, poverty, liv­ing wage, fair remu­ner­a­tion

Agnieszka Lipińska-Grobelny (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
MOTIVATION OF MULTIPLE JOB HOLDERS (s. 19–24)
The aim of the research was to check what moti­vates mul­ti­ple job hold­ers and whether sex dif­fer­en­ti­ates the con­sid­ered motives. The group of 436 per­sons: 218 mul­ti­work­ers (109 women and 109 men) and 218 monowork­ers with a sim­i­lar gen­der dis­tri­b­u­tion took part in the research. Respon­dents filled out a ques­tion­naire refer­ring to the motives of tak­ing up a job and social-demographics vari­ables. The results indi­cate that the respon­dents tak­ing addi­tional employ­ment are moti­vated by finan­cial and non-financial motives. Gen­der does not dif­fer­en­ti­ate the ana­lyzed moti­va­tion struc­ture. Women and men empha­size that the sec­ond job allows them to set­tle bills and meet addi­tional needs, but also is a source of new expe­ri­ences, con­tin­u­ous pro­fes­sional devel­op­ment, sat­is­fac­tion and diver­sity. The data received is impor­tant from the per­spec­tive of sup­port­ing busi­ness prac­tice through science.

Key­words: moti­va­tion, mul­ti­work, mul­ti­ple job hold­ers, monowork, gen­der

Agnieszka Sowa-Kofta (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
LOCAL CONDITIONS FOR SOCIAL PARTICIPATION OF OLDER PEOPLE (s. 25–29)
Social engage­ment of older peo­ple is an impor­tant ele­ment of healthy, active and suc­cess­ful age­ing improv­ing the qual­ity of life and well-being. The aim of the arti­cle is to dis­cuss pre­con­di­tions and social envi­ron­ment for orga­ni­za­tion of leisure, edu­ca­tion, cul­tur and vol­un­teer­ing activ­i­ties of older peo­ple. The anala­y­sis is based on qual­i­ta­tive research con­ducted in Małopol­skie and Mazowieckie region. Results point to the poten­tial for active age­ing in all age groups, even among the old­est peo­ple and peo­ple with mur­timo­bidi­ties if types of activ­ity are adjusted to their needs and abil­i­ties. Stereo­types related to age­ing, fam­ily oblig­a­tions and inad­e­quate financ­ing are iden­ti­fied as bar­ri­ers in orga­niz­ing social activ­i­ties for older people.

Key­words: older peo­ple, active age­ing, health age­ing, social participation

Katarzyna Zajda (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
FEATURES WHICH DISTINCTIVE NGOS EXPERIENCE IN IMPLEMENTING GRASSROOTS SOCIAL INNOVATIONS (s. 29–33)
The arti­cle has been ded­i­cated to the imple­men­ta­tion of grass­roots social inno­va­tions (aimed at tack­ling local social prob­lems) by Pol­ish NGOs. The aim of the arti­cle is to iden­tify vari­ables that dif­fer­en­ti­ate orga­ni­za­tions that imple­ment these inno­va­tions from those which do not have such expe­ri­ences. Based on the lit­er­a­ture review, four such vari­ables were dif­fer­en­ti­ated. The results of the empir­i­cal stud­ies car­ried out in 2017 on a ran­dom sam­ple of non-governmental orga­ni­za­tions located in Łódź (active in con­tin­u­ous oper­a­tion) were pre­sented. Sta­tis­ti­cal analy­sis was car­ried out with the U Manna-Whitney test. The result of the study is to iden­tify one vari­able sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant (this was hir­ing by orga­ni­za­tions the employ­ees for civil-law con­tracts). The appli­ca­tion value of the con­clu­sions was highlighted.

Key­words: Local social pol­icy actors, non-governmental orga­ni­za­tions, grass­roots social innovations

Józef Orczyk (Pro­fes­sor, WSB Uni­ver­sity in Poz­nań)
REGIONAL DIFFERENCES IN SOCIAL POLICY IN POLAND IN THE YEARS 1918–1939 (s. 34–38)
A high rate of dif­fer­en­ti­a­tion of socio-economic sit­u­a­tion in parts of Poland united in 1918 after 123 years of the par­ti­tion is reflected in the level of social secu­rity. This was com­bined with an inex­plic­a­ble role of pub­lic social insti­tu­tions in the cre­ation of progress. In order to explain this dif­fi­cult issue the author took into con­sid­er­a­tion only the level of illit­er­acy of adult peo­ple in dif­fer­ent parts of Poland. Accord­ing to the 1921 National Cen­sus in the west­ern part of Poland the illit­er­acy rate of adult pop­u­la­tion stood at 3%, whereas in the east­ern part of Poland the rate was over 60%. The Pol­ish gov­ern­ment became aware of this lim­i­ta­tion and, there­fore, accepted the line of social progress step by step. In the case of West Poland there existed pos­si­bil­i­ties for social insti­tu­tions to con­tinue work related with social secu­rity. It was pos­si­ble due to the fact that these social insti­tu­tions had been cre­ated before the war and had been accepted by local com­mu­ni­ties. This pol­icy func­tioned well for the first ten years but later on it changed. The rea­sons for the change was twofold: first, the dete­ri­o­ra­tion of the eco­nomic sit­u­a­tion of regional insti­tu­tions because of the eco­nomic cri­sis, and sec­ond, a strong ten­dency of cen­tral­iza­tion by cen­tral author­i­ties to dimin­ish self-dependence of regions. As a result of such pol­icy the social sit­u­a­tion of West Poland’s pop­u­la­tion did not improve. How­ever, we could still observe some pos­i­tive symp­toms in other regions.

Key­words: the speci­ficity of Poland’s sit­u­a­tion after the First World War, great regional diver­sity, edu­ca­tion as an impor­tant con­di­tion for change, the evo­lu­tion of social pol­icy in the first decade, polit­i­cal and eco­nomic sources of cen­tral­iza­tion, con­di­tions for the exis­tence of regionalization

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót