Nr 1 (538) 2019

Spis treści 1/2019

   Table of Contents

NOWE, NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA W EPOCE POSTINDUSTRIALNEJ Andrzej Mar­ian Świątkowski
OBYWATELSTWO SPOŁECZNE KOBIET A POLITYKA SPOŁECZNA – PRZEZ PRAWA DO UPODMIOTOWIENIA? – Katarzyna Zamorska
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE ŚWIADCZONYCH USŁUG – Zdzisław Cza­jka
BON NA ZASIEDLENIEWYBRANE ASPEKTY PRAWNE I STATYSTYCZNEJustyna Łukaszewska-Bezulska
ZAKRES I REZULTATY REFORM EMERYTALNYCH W CHILE, POLSCE I SZWECJI PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007–2008 – Krzysztof Kołodziejczyk
ZNIESIENIE GÓRNEJ GRANICY PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWEZAGADNIENIA PRAWNE I EKONOMICZNESebas­t­ian Jakubowski

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Andrzej Mar­ian Świątkowski (prof., Akademia Igna­tianum w Krakowie)
NOWE, NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA W EPOCE POSTINDUSTRIALNEJ (s. 1–11)
Autor omawia specy­fikę funkcjonowa­nia plat­formy pracy w państ­wach Unii Europe­jskiej i w Stanach Zjed­noc­zonych. Prezen­tuje i anal­izuje trójstronne relacje między pod­miotem lub osobą zamaw­ia­jącą wyko­nanie usług, plat­formą pracy i real­iza­torem – osobą zatrud­nioną. Przed­stawia domin­u­jącą kon­cepcję pracy wykony­wanej nie w prawnych ramach pra­cown­iczego sto­sunku pracy, lecz samoza­trud­nienia real­i­zowanego przez indy­wid­u­al­nych przed­siębior­ców dzi­ała­ją­cych na własny rachunek. Pod­kreśla, że wykonu­ją­cym pracę na pod­stawie cywilno­prawnych umów o dzieło lub zlece­nia nie przysługują uprawnienia do świad­czeń reg­u­lowanych przepisami prawa pracy. Z tego względu autor rozważa możli­wość uzna­nia za pra­cown­ików plat­formy pracy osoby świad­czące pracę na rzecz jej klien­tów, zamaw­ia­ją­cych wyko­nanie usługi za jej pośrednictwem.

Słowa kluc­zowe: elek­tron­iczna plat­forma pracy, zatrud­nie­nie pra­cown­icze, samozatrudnienie

BIBLIOGRAFIA
Berg J. (2016), Income Secu­rity in the On-Demand Econ­omy: Find­ings and Pol­icy Lessons from a Sur­vey of Crowd­work­ers, „Com­par­a­tive Labor Law and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37, No. 3.
Bogg A. (2012), Sham-self-employment in the Supreme Court, „Indus­trial Law Jour­nal”, Vol. 41, No. 3.
Cain Miller C. (2015), When Algo­rithms Dis­crim­i­nate, New York Times, July 9th, 2015, www.nytimes.com/2015/07/10/upshot/when-agoritms-discriminate.html
Cherry M. (2016), Beyond mis­clas­si­fi­ca­tion: the dig­i­tal trans­for­ma­tion of work, „Com­par­a­tive Labor Law and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37, No. 3.
Davi­dov G., Freed­land M., Kon­touris N. (2015), The Sub­jects of Labour Law: „Employ­ees” and Other Work­ers, w: M. Finkin, G. Mund­lak (eds.), Research Hand­book of Com­par­a­tive Labour Law, Edward Elgar, Chel­tenham, UK.
De Groen W.P. et al. (2017), Impact of Dig­i­tal­i­sa­tion on the On-Demand Econ­omy and Labour Mar­kets and the Con­se­quences of Employ­ment and Indus­trial Rela­tions, Study pre­pared for the Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee.
De Groen W.P., Maselli I. (2015), The Impact of the Col­lab­o­ra­tive Econ­omy on the Labour Mar­ket, CEPS Spe­cial Report No.138.
De Ste­fano V. (2016), Intro­duc­tion: Croud­sourc­ing, the GIG-Economy, and the Law, „Com­par­a­tive Labor and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37, No. 3.
Dokka J. et al. (2015), Work­ers on the Online Gig Econ­omy, The Hamil­ton Project.
Fabo B., Beblavý M., Kil­hof­fer Z., Lenaerts K. (2017), An overview of Euro­pean plat­forms: Scope and busi­ness mod­els, Joint Research Cen­ter, Pub­li­ca­tion Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Finck M. (2017), Dig­i­tal Reg­u­la­tion: Design­ing a Super­na­tional Legal Frame­work for the Plat­form Econ­omy, Lon­don School of Eco­nom­ics Legal Stud­ies Work­ing Paper No. 15.
Finkin M. (2016), Beclouded work, beclouded work­ers in his­tor­i­cal per­spec­tive, „Com­par­a­tive Labor Law and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37, No. 3.
Flem­ing P. (2017), The human cap­i­tal hoax: work, debt and inse­cu­rity in the era of Uber­iza­tion, „Orga­ni­za­tion Stud­ies”, Vol. 38, No. 5.
Fudge J. (2006a), Frag­ment­ing Work and Frag­ment­ing Orga­ni­za­tions: the Con­tract of Employ­ment and the Scope of Labour Reg­u­la­tions, „Osgoode Hall Law Jour­nal”, Vol. 44.
Fudge J. (2006b), The Legal Bound­aries of the Employer, Pre­car­i­ous Work­ers, and Labour Pro­tec­tion, w: G. Davi­dov, B. Langile (eds.), Bound­iers and Fron­tiers of Labour Law, Hart Pub­lish­ing, Oxford – Port­land.
Huws U. et al. (2016), Crowd Work in Europe. Pre­lim­i­nary Results from a Sur­vey in the UK, Swe­den, Ger­many, Aus­tria and the Nether­lands, Foun­da­tion for Euro­pean Progress Stud­ies.
Issakc W., Dixon A. (2017), Why Big-Data Analy­sis of Police Activ­ity Is Inher­ently Biased, Con­ver­sa­tion, Novem­ber 24th, http://theconversation.com/why-big-data-analysis of– police-activity– is– inher­ently– biased-72640 [dostęp 10.12.2018].
Ivanova M., Bronow­icka J., Kocher E., Deg­ner A. (2018), The App as a Boss? Con­trol and Auton­omy in Application-Based Man­age­ment. Arbeit/Grenze/Fluss – Work in Progress inter­diszi­plinärer Arbeits­forschung Nr 2, Frank­fur (Oder): Viad­rina.
Kirch­ner L. (2016), When Dis­crim­i­na­tion Is Baked Into Algo­rithms, Atlantic, Sep­tem­ber 6th, 2015.www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/discrimination-algoritms-disparate-impact/403969 [dostęp 10.12.2018].
Kull­mann M. (2018), Plat­form Work, Algo­rith­mic Decision-Making, and EU Gen­der Equal­ity Law, „Inter­na­tional Jour­nal of Com­par­a­tive Labour Law and Indus­trial Rela­tions”, No. 1.
Mil­iand K. (2016), Crowd Work: the Fury and the Fear, Foun­da­tion for Euro­pean Pro­gres­sive Stud­ies (FEPS) The Dig­i­tal Econ­omy and the Sin­gle Mar­ket, Brussels.Moore P.V., Upchurch M., Whit­taker X. (2018), Humans and Machines at Work: Mon­i­tor­ing, Sur­veil­lance and Automa­tion in Con­tem­po­rary Cap­i­tal­ism, w: P.V. Moore, M. Upchurch, X. Whit­taker (eds.), Humans and Machines at Work, Pal-grave Macmil­lan, Cham.
Nogler L. (2009), Die Typologish-Funktionale Meth­ode am Beispiel des Arbeit­nehmers­be­gri­hhs, 10 ZESAR.
O’Connor S. (2016), When your boss is an algo­rithm. https://on.ft.com/2cJHEUA [dostęp 10.12.2018].
Pasquale F. (2015), The Black Box Soci­ety: The Secret Algo­rithms That Con­trol Money and Infor­ma­tion, Har­vard Uni­ver­sity Press.
Prassl J. (2017), Who is a worker?, „Law Quar­terly Review” No. 133.
Prassl J. (2018), Humans as a Ser­vice. The Promise and Per­ills of Work in the GiG Econ­omy, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Prassl J., Risak M. (2016), Uber, TaskRab­bit, and Co: Plat­forms as Employ­ers? Rethink­ing the Legal Analy­sis of Crowd­work, „Com­par­a­tive Labor Law and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37, No. 3.
Prassle J. (2015), The Con­cept of Employer, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Rosen­blat A., Stark L. (2016) Algo­rith­mic labor and infor­ma­tion asym­me­tries. A case study of Uber’s dri­vers, Inter­na­tional Jour­nal of Com­mu­ni­ca­tion, No. 10/27.
Simonite T. (2015), When Your Boss Is an Uber Algo­rithm, MIT Tech­nol­ogy Review, www.technologyrevies.com/s/543946/when-your-boss-is-an-uber-algoritm [dostęp 10.12.2018].
Świątkowski A.M. (2015a), Prawo pracy II RP: sym­bioza zatrud­nienia pra­cown­iczego i cywilno­prawnego (pro­le­gom­ena do współczes­nego podzi­ału zatrud­nienia), Stu­dia z Dziejów Państwa i Prawa Pol­skiego, t. XVIII.
Świątkowski A.M. (2015b), Cywilno­prawne zatrud­nie­nie niepra­cown­icze, w: K.W. Baran (red.), Zatrud­nie­nie niepra­cown­icze, Sys­tem prawa pracy, t. VII, Kluwer, Warszawa.
Tellers R. Jr. (2016), Dig­i­tal Match­ing Firms: A New Def­i­n­i­tion in the „Shar­ing Econ­omy”, Space, Eco­nom­ics and Sta­tis­tics Admin­is­tra­tion Issue Brief 1, https://goo.gl/ZP9KqD.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne

Katarzyna Zamorska (prof., Uni­w­er­sytet Wrocławski)
OBYWATELSTWO SPOŁECZNE KOBIET A POLITYKA SPOŁECZNA – PRZEZ PRAWA DO UPODMIOTOWIENIA? (s. 11–17)
Artykuł jest próbą przed­staw­ienia istot­nej roli poli­tyki społecznej w określa­niu zmieni­a­jącego się pod wpły­wem rozsz­erzenia praw społecznych miejsca kobiet w społeczeńst­wie. Przyjęto założe­nie, że poję­cie oby­wa­telstwa społecznego zmienia się i zależy od mod­elu państwa o charak­terze opiekuńczym. W celu ukaza­nia tej zależności wyróżnione zostały sym­bol­icznie trzy odrębne etapy w pol­skiej poli­tyce społecznej: dwudziestole­cie między­wo­jenne, okres PRL-u oraz etap zapoc­zątkowany w lat­ach 90. XX w. W artykule zas­tosowano metody opisową i porównawczo-krytyczną, się­ga­jąc do prac różnych autorów. Zasady równoś­ciowe na poziomie stan­dardów prawnych były zawsze obecne w poli­tyce społecznej w Polsce. Na poziomie prak­tyki ich real­iza­cja nie jest jeszcze dokończona.

Słowa kluc­zowe: prawa społeczne, sta­tus kobiet, poli­tyka społeczna, równouprawnie­nie, upodmiotowienie

BIBLIOGRAFIA
Bour­dieu P. (2004), Męska dom­i­nacja, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Daszyńska-Golińska Z. (1925), Kwes­tia kobieca a małżeństwo, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kwestia-kobiecaa-malzenstwo.html [dostęp 9.06.2018].
Dekret z 28 listopada 1918 o ordy­nacji wybor­czej do Sejmu Usta­wodaw­czego (1999), w: T. Szym­czak, Wybór źródeł do nauki prawa kon­sty­tucyjnego, Łódź.
Fidelis M. (2010), Kobi­ety, komu­nizm i indus­tri­al­iza­cja w powo­jen­nej Polsce, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Fuszara M. (2009), Kobi­ety w poli­tyce dwudziestole­cia (1989–2009), w: Kobi­ety dla Pol­ski. Pol­ska dla kobiet. 20 lat trans­for­ma­cji 1989–2009, Wydawca Feminoteka, Warszawa.
Grata P. (2014), Rola par­la­mentu w kre­owa­niu poli­tyki społecznej Drugiej Rzeczy­pospo­litej, „Przegląd Sej­mowy”, nr 4(123).
GUS (1939), Mały Rocznik Statysty­czny, Rok X, Warszawa.
Hapo­niuk M. (2014), Sytu­acja kobiet na rynku pracy w Polsce, nr 2, Insty­tut Oby­wa­tel­ski, Warszawa.
Janowska Z., Martini-Fiwek J., Góral Z. (1992), Bezrobo­cie kobiet w Polsce, „Poli­tyka Eko­nom­iczna i Społeczna”, z. 18.
Jarska N. (2016), Eman­cy­pacja kobiet w okre­sie PRL-u była dość powierz­chowna, wywiad M. Szukała, https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-jarska-emancypacja-kobietw-okresie-prl-byla-dosc-powierzchowna, ostat­nia aktu­al­iza­cja: 11.12.2017.
Kael­ble H. (2010), Społeczna his­to­ria Europy. Od 1945 do współczes­ności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
King D.S., Wal­dron J. (1988), Cit­i­zen­ship, social cit­i­zen­ship and the defence of wel­fare pro­vi­sion, „British Jour­nal of Polit­i­cal Sci­ence”, Vol. 18, No. 4.
Kołaczek B. (1991), Sytu­acja zawodowa i rodzinna kobiet poszuku­ją­cych pracy, „Stu­dia i Mate­ri­ały” IPiSS, z. 21, Warszawa.
Kon­dracka M. (2000), Kobi­ety na uni­w­er­syte­tach, w: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. Kobi­ety w Polsce między­wo­jen­nej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Kozek B. (2009), Praca, płaca i uprzedzenia, czyli rynek pracy z per­spek­tywy gen­derowej, w: Raport: 20 lat – 20 zmian. Kobi­ety w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji 1989–2009, Wydawca Feminoteka, Warszawa.
Łozowska-Marcinkowska K. (2010), Sprawy niewieś­cie. Prob­lematyka cza­sop­ism kobiecych Drugiej Rzeczy­pospo­litej. Wydawnictwo Poz­nańskie, Poz­nań.
Łysko M. (2015), Udział kobiet w życiu pub­licznym II Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, „Mis­cel­lanea His­torico Iuridica”, t. XIV, z. 1.
Magda I., Kiełczewska A., Brandt N. (2018), The Fam­ily 500+ child allowance and female labour sup­ply in Poland, www.ibs.org.pl [dostęp 14.11.2018].
Mar­shall T.H. ([1950] 2009), Cit­i­zen­ship and social class, w: T.H. Mar­shall, T. Bot­to­more, Cit­i­zen­ship and social class, Pluto Press, Lon­don.
Mierzecki W. (2000), Praca zarobkowa kobiet w środowisku robot­niczym w Polsce między­wo­jen­nej, w: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. Kobi­ety w Polsce między­wo­jen­nej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Orloff A.S. (1996), Gen­der and the Wel­fare State, https://www.ssc.wisc.edu/irpweb/publications/dps/pdfs/dp10-8296.pdf [dostęp 14.05.2018].
Polakowski M., Szelewa D. (2015), Warsza­wskie debaty o poli­tyce społecznej. Poli­tyka społeczna PRL, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/pdpc.pdf [dostęp 20.05.2018].
Raport Kobi­ety na rynku pracy. Ambicje i wyzwa­nia (2017), www.hays.pl/kobiety [dostęp 15.11.2018].
Siemieńska R. (1996), Kobi­ety: nowe wyzwa­nia. Star­cie przeszłości z ter­aźniejs­zoś­cią, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Stańczyk P. (2016), Wyk­sz­tałce­nie lud­ności II Rzeczy­pospo­litej w świ­etle badań GUS, „Społeczeństwo i Ekono­mia”, nr 1 (5).
Sty­pułkowska M. (1994), Trudna droga kobiet do wykony­wa­nia zawodów prawniczych, „Palestra”, nr 38/9–10 (441–442).
Wal­czewska S. (2000), Damy, ryc­erze i fem­i­nistki. Kobiecy dyskurs eman­cy­pa­cyjny w Polsce, Wydawnictwo eFKa, Warszawa.
Waszkiewicz E. (2009), Reg­u­lacje prawne równego sta­tusu kobiet I mężczyzn w III Rzeczy­pospo­litej pol­skiej, Acta Uni­ver­si­tatis Wrtislavien­sis, nr 3109, „Przegląd Prawa i Admin­is­tracji”, LXXIX.
Wutezi D. (2010), Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bez­pieczeństwa” nr 1.
Zabiegliński K., Łabaziewicz Z. (2009), Pol­skie prawo pracy w okre­sie między­wo­jen­nym (wybrane zagad­nienia), „Col­lo­quium Wydzi­ału Nauk Human­isty­cznych i Społecznych AMW”, Rocznik I.
Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2006), Kobi­ety i insty­tucje, Wydawnictwo Śląsk, Katow­ice.
Żarnowski J. (2000), Kobi­ety w struk­turze społeczno-zawodowej Pol­ski między­wo­jen­nej, w: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. Kobi­ety w Polsce między­wo­jen­nej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Zdzisław Cza­jka (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W ŚWIETLE ŚWIADCZONYCH USŁUG (s. 18–24)
Jakość świad­czeń dla osób korzys­ta­ją­cych z pomocy społecznej zależy w dużym stop­niu od poziomu kom­pe­tencji pra­cown­ików soc­jal­nych. Celem artykułu jest ocena obec­nego poziomu kom­pe­tencji pra­cown­ików soc­jal­nych na tle zakresu zadań pomocy społecznej i oczeki­wań klien­tów, a także prezen­tacja opinii pra­cown­ików o poziomie ich kom­pe­tencji. W artykule wyko­rzys­tano mate­ri­ały orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się przy­go­towaniem zawodowym pra­cown­ików soc­jal­nych oraz wyniki kilku badań prowad­zonych w ośrod­kach pomocy społecznej. Z doko­nanej oceny kom­pe­tencji wynika, że przy real­iza­cji świad­czeń soc­jal­nych najbardziej przy­datne są kom­pe­tencje społeczne oraz miękkie związane z motywacją wewnętrzną pra­cown­ika i cechami charak­tero­log­icznymi. Jed­nocześnie pra­cown­icy soc­jalni poziom ich przys­wo­je­nia oce­ni­ają nisko. Dlat­ego w trak­cie przy­go­towa­nia zawodowego pra­cown­ików soc­jal­nych trzeba poświę­cać im więcej uwagi.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, pomoc społeczna, pra­cownik soc­jalny, kom­pe­tencje, stan­dardy kwalifikacyjne

BIBLIOGRAFIA
Anal­iza struk­tury zatrud­nienia w JOPS z terenu wojew­ództwa wraz z badaniem potrzeb ksz­tałce­nia i zatrud­nienia (2011), Raport przy­go­towany przez prof. J. Krzyszkowskiego, Region­alne Cen­trum Poli­tyki Społecznej w Łodzi, Łódź.
Krzyszkowski J. (2005), Między państ­wem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeńst­wem: deter­mi­nanty funkcjonowa­nia środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Kwal­i­fikacje upraw­ni­a­jące w Polsce do wykony­wa­nia zawodu reg­u­lowanego pra­cown­ika soc­jal­nego (2018), www.mpips.gov.pl/bip/zawody-regulowane/pracownik-socjalny/ [dostęp 22.10.2018].
MPiPS (2007), Kra­jowy Stan­dard Kwal­i­fikacji Zawodowych. Spec­jal­ista pracy soc­jal­nej (244502), Depar­ta­ment Rynku Pracy, Wyd. Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji, Radom.
MRPiPS (2018), Infor­ma­cja o zawodzie: spec­jal­ista pracy soc­jal­nej (263504), Depar­ta­ment Rynku Pracy, Warszawa.
Raport. Przeprowadze­nie bada­nia potrzeb szkole­niowych w ramach pro­jektu „Pod­nosze­nie kwal­i­fikacji pra­cown­ików pomocy i inte­gracji społecznej” (2013), www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/kształcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/ [dostęp 22.10.2018].
Szarfen­berg R., red. (2011), Kra­jowy Raport Badaw­czy. Pomoc i inte­gracja społeczna wobec wybranych grup – diag­noza standaryza­cji usług i mod­eli insty­tucji, Wyd. Wspól­nota Robocza Związków Orga­ni­za­cji Soc­jal­nych WRZOS, Warszawa.
Szkole­nia dla pra­cown­ików soc­jal­nych i pra­cown­ików pomocy społecznej, Insty­tut Szkoleń i Analiz Gospo­dar­czych SA. https://www.instytutsiag,pl/szkolenia-pracownikow-socjalnych/ [dostęp 7.12.2018].
Szkole­nia: orga­ni­za­cja pomocy społecznej, Państ­wowa Wyższa Szkoła Infor­matyki i Przed­siębior­c­zości w Łomży, Wydział Nauk Społecznych i Human­isty­cznych, www.pwsip.edu.pl/wnsh/kandydat/kursy-i-szkolenia/organizacja-pomocy-spolecznej/ [dostęp 7.12.2018].
Zatrud­nie­nie w jed­nos­tkach orga­ni­za­cyjnych pomocy i inte­gracji społecznej, www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/ [dostęp 22.10.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Justyna Łukaszewska-Bezuska (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
BON NA ZASIEDLENIEWYBRANE ASPEKTY PRAWNE I STATYSTYCZNE (s. 25–30)
Celem artykułu jest anal­iza aktów prawnych reg­u­lu­ją­cych funkcjonowanie jed­nego z najnowszych instru­men­tów zwal­cza­nia bezrobo­cia, jakim jest bon na zasiedle­nie, a także omówie­nie jego fak­ty­cznego funkcjonowa­nia i przed­staw­ie­nie charak­terystyki benefic­jen­tów. W tekś­cie doko­nana została również wstępna ocena tego instru­mentu wraz ze wskazaniem ewen­tu­al­nych luk oraz propozy­cji zmian. Wykazano, że z bon jest świad­cze­niem dla quasi-bezrobotnych, tj. korzys­tają z niego osoby, które wcześniej znalazły zatrud­nie­nie, a bon jest dla nich dodatkową pre­mią za mobil­ność. Wykazano także słabą dodat­nią korelację między stopą bezrobo­cia a liczbą przyz­nanych bonów, co oznacza, że świad­cze­nie może stanowić formę wspar­cia dosłownej ucieczki od bezrobo­cia i trud­nej sytu­acji na lokalnym rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: bon na zasiedle­nie, bon migra­cyjny, bezrobo­cie

BIBLIOGRAFIA
GUS (2018), Mon­i­tor­ing Rynku Pracy – Kwartalna infor­ma­cja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartymkwartale-2017-r-,12,32.html [dostęp 07.06.2018].
Kawczyńska-Butrym Z., Czapka E., red. (2016), Opieka nad dziećmi i starszymi rodzi­cami w rodz­i­nach migru­ją­cych kobiet, Wydawnictwo Poli­hym­nia, Lublin.
Lee E. (1966), A the­ory of migra­tion, „Demog­ra­phy”, Vol. 3, s. 47–57.
Męcina J. (2002), Bezrobo­cie, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon Poli­tyki Społecznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Okól­ski M., red. (2018), Wyzwa­nia starze­jącego się społeczeństwa. Pol­ska dziś i jutro, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Sos­nowska A. (2016), Pol­ski Green­point a Nowy Jork. Gen­try­fikacja, sto­sunki etniczne i imi­grancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Krzysztof Kołodziejczyk (dr, Politech­nika Poz­nańska)
ZAKRES I REZULTATY REFORM EMERYTALNYCH W CHILE, POLSCE I SZWECJI PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007–2008 (s. 30–36)
Kryzys finan­sowy z roku 2007 i 2008 dotknął, w ten czy inny sposób, sys­temy emery­talne w wielu kra­jach. Artykuł ma na celu anal­izę zmian wprowadzanych w obszarze zabez­pieczenia emery­tal­nego trzech kra­jów OECD: Chile, Pol­ski i Szwecji. Zmi­any w tych kra­jach, przy­na­jm­niej w pewnym zakre­sie, były odpowiedzią na skutki tamtego kryzysu. Artykuł kon­cen­truje się na pod­sta­wowych założe­ni­ach wcześniejszych reform przeprowad­zonych we wskazanych wyżej kra­jach. Reformy te spowodowały całkowite lub częś­ciowe zastąpi­e­nie sys­temu repar­ty­cyjnego przez sys­tem oparty na kap­i­tal­iza­cji. Należy pod­kreślić, że tzw. reformy struk­tu­ralne zostały zainicjowane w różnym cza­sie (Chile – 1979, Pol­ska – 1997, Szwecja – 2002). Omówiono również najważniejsze rozwiąza­nia wprowad­zone w wybranych sys­temach emery­tal­nych po kryzysie. Sprawd­zono także, w jaki sposób zmi­any te wpłynęły na pozy­cję poszczegól­nych kra­jów w prestiżowym glob­al­nym rankingu sys­temów emery­tal­nych, ogłaszanym od 2009 r. przez Aus­tralian Cen­tre for Finan­cial Stud­ies i glob­alną firmę kon­sultin­gową Mercer.

Słowa kluc­zowe: reformy emery­talne, kryzys finan­sowy, Chile, Pol­ska, Szwecja

BIBLIOGRAFIA
Asso­ci­a­tion of Super­an­nu­a­tion Funds of Aus­tralia – ASFA (2017), The Chilean pen­sion ten­der model, https://www.superannuation.asn.au/ArticleDocuments/359/ASFA_Chilean_tender_model_paper.pdf.aspx [dostęp 15.09.2018].
Barr N., Dia­mond P. (2016), Reform­ing pen­sions in Chile, „Poli­tyka Społeczna”, No. 1, s. 4–9, https://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr_and_Diamond_2016_Chile.pdf [dostęp 15.06.2018].
Bertra­nou F. (2016), Pen­sion ben­e­fits in Chile: is it pos­si­ble to improve ade­quacy and sol­i­dar­ity?, con­fer­ence paper, “Assess­ing the effects of labor mar­ket reforms – a global per­spec­tive”, 10–11 March, ILO, Geneva.
Domosławski A. (2014), Chile: tutaj źle wys­zli na OFE. Otwarte do zamknię­cia, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1579483,3,chile-tutaj-zle-wyszli-na-ofe.read [dostęp 15.10.2018].
Ferro G. (2005), Options for Rad­i­cal Reforms to Pen­sion Sys­tems: Chilean and Swedish Model Com­pared, Work­ing Paper No. 19, CEER, Buenos Aires.
Goli­nowska S. (1993), Bazowy sys­tem emery­talny i ren­towy w Szwa­j­carii, w: S. Goli­nowska (red.), Bazowe sys­temy emery­talne w świecie, IPiSS, „Stu­dia i Mate­ri­ały” nr 16/389, tom II, Warszawa, s. 107–121.
Hal­mosi P. (2014), Trans­for­ma­tion of the Pen­sion Sys­tems in OECD Coun­tries after the 2008 Cri­sis, „Pub­lic Finance Quar­terly”, No. 4, s. 457–469.
Hepp S. (1998), Manda­tory Occu­pa­tional Pen­sion Schemes in Switzer­land. The First Ten Years, „Annals of Pub­lic and Coop­er­a­tive Eco­nom­ics”, No. 69/4.
ILO (2018), Revers­ing pen­sion pri­va­ti­za­tion: Rebuild­ing pub­lic pen­sion sys­tems, red. I. Ortiz i in., Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
Janek K. (2014), Reformy sys­temu emery­tal­nego w Chile w lat­ach 1980–2014, „Ubez­pieczenia społeczne w Polsce. Teo­ria i prak­tyka”, nr 6(123), s. 53–59.
Kan­gas O, Lund­berg U., Ploug N. (2010), Three Routes to Pen­sion Reform: Pol­i­tics and Insti­tu­tions in Reform­ing Pen­sions in Den­mark, Fin­land and Swe­den, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, Vol. 44, No. 3, s. 265–284.
Kołodziejczyk K. (2004), Sys­temy emery­talne w Ameryce Łacińskiej. Od repar­ty­cji do kap­i­tal­iza­cji, Wyd. WSB w Poz­na­niu, Poz­nań.
Mel­bourne Cen­tre for Finan­cial Stud­ies and Mer­cer, Mel­bourne Mer­cer Global Pen­sion Index, lata 2009–2016, www.globalpensionindex.com [dostęp 15.05.2018].
Min­istry of Health and Social Affairs (2016), The Swedish old age pen­sion sys­tem. How the income pen­sion, pre­mium pen­sion and guar­an­tee pen­sion work, Stock­holm https://www.government.se/49aff8/contentassets/f48ac850ff0f4ed4be065ac3b0bcab15/the-swedish-old-age-pensionsystem_webb.pdf [dostęp 20.04.2018].
Montes M., Riesco M. (2018), Pen­sions: Risk­ing the twen­ti­eth century’s biggest social gain, https://doc-research.org/2018/02/chile-pensions-2/ [dostęp 15.10.2018].
Nerka A. (2012), Charak­terystyka wybranych zmian prawa emery­tal­nego, „Annales. Etyka w życiu gospo­dar­czym”, Vol. 15, s. 271–279, Archi­diecez­jalne Wydawnictwo Łódzkie, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2012/2012_nerka_271_279.pdf [dostęp 15.04.2018].
OECD (2015), Pen­sions at a Glance 2015: OECD and G20 indi­ca­tors, OECD Pub­lish­ing, Paris, https://doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en [dostęp 15.04.2018].
OECD (2013), Pen­sions at a Glance 2013: OECD and G20 Indi­ca­tors, OECD Pub­lish­ing, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en [dostęp 15.04.2018].
Oren­stein M.A. (2011), Pen­sion Pri­va­ti­za­tion in Cri­sis: Death or Rebirth of a Global Pol­icy Trend?, „Inter­na­tional Social Secu­rity Review”, Vol. 64, Issue 3, s. 65–80, https://ssrn.com/abstract=1879020 [dostęp 30.04.2018] lub http://dx.doi.org/10.1111/j.1468 246X.2011.01403.x [dostęp 30.04.2018].
Rof­man R., Apella I., Vezza E., red. (2015), Beyond Con­trib­u­tory Pen­sions: Four­teen Expe­ri­ences with Cov­er­age Expan­sion in Latin Amer­ica, Direc­tions in Devel­op­ment – Human Devel­op­ment, Wash­ing­ton DC, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20602 [dostęp 30.10.2018].
Rutecka J. (2014), Sys­tem emery­talny po zmi­anach od 2014 r., „Ubez­pieczenia społeczne w Polsce. Teo­ria i prak­tyka”, nr 1(118), s. 2–7.
Szczur M. (2014), Sys­tem emery­talny w Szwecji – przykład innowa­cyjnego i sta­bil­nego finan­sowo rozwiąza­nia prob­lemu zabez­pieczenia dochodów na starość, „Ubez­pieczenia społeczne w Polsce. Teo­ria i prak­tyka” nr 6(123), s. 34–45.
Żukowski M. (2013), Dwie fale reform emery­tal­nych w kra­jach Europy Środkowo-Wschodniej 1998–2012, „Stu­dia Oeco­nom­ica Poz­nanien­sia” Vol. 1, No. 1(250), s. 91–100.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Sebas­t­ian Jakubowski (dr, Uni­w­er­sytet Wrocławski)
ZNIESIENIE GÓRNEJ GRANICY PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWEZAGADNIENIA PRAWNE I EKONOMICZNE (s. 37–40)
Zniesie­nie górnego lim­itu pod­stawy wymi­aru składek na ubez­pieczenia emery­talne i ren­towe będzie miało kon­sek­wencje zarówno dla sys­temu ubez­pieczeń społecznych, jak i rynku pracy i kra­jowego rynku emery­tal­nego. Niestety wpływ ten będzie miał przede wszys­tkim charak­ter negaty­wny. Lik­widacja lim­itu osłabi zasadę sol­idaryzmu społecznego, nieko­rzyst­nie wpłynie na stan finan­sów fun­duszu ubez­pieczeń społecznych w długim okre­sie oraz zaburzy funkcjonowanie rynku pracy i zagrozi funkcjonowa­niu kra­jowego rynku emery­tal­nego. Celem artykułu jest wskazanie powyższych zagrożeń oraz ich dłu­go­falowych kon­sek­wencji. Anal­iza została oparta na metodzie formalno-dogmatycznej oraz metodzie eko­nom­icznej anal­izy prawa.

Słowa kluc­zowe: emery­tura, ubez­pieczenia społeczne, sys­tem emery­talny, rynek emery­talny, rynek pracy

BIBLIOGRAFIA
Antonów R. (2003), Prawo do emery­tury, Kan­tor Wydawniczy Zakamy­cze, Zakamy­cze.
Baran K.W., Antonów K., Dorre-Kolasa D., Góral Z., Lewandowicz-Machnikowska M., Wal­czak K., Wło­dar­czyk M. (2017), Prawo Pracy i Ubez­pieczeń Społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Bielawska K. (2015), Skutki finan­sowe odwrotu od reformy emery­tal­nej z 1999 r. dla Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych, w: W. Sułkowska, G. Strupczewski (red.), Dylematy teorii i prak­tyki ubez­pieczeń, Pol­text, Warszawa.
Bielawska K. (2018), Miary adek­wat­ności świad­czeń emery­tal­nych – czy obecne stan­dardy odpowiadają wyzwan­iom przyszłości?, „Z zagad­nień zabez­pieczenia społecznego – Social Secu­rity Issues”, 7/2018, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, s. 9–20.
Buch­holtz S., Bukowski M. (2013), Wyk­luczeni – społeczne wymi­ary biedy w Polsce i Europie, w: M. Bukowski, I. Magda (red.), Zatrud­nie­nie w Polsce – Ubóstwo a praca, IBS, Warszawa, s. 61–100.
Chy­bal­ski F. (2018), Poverty Alle­vi­a­tion and Con­sump­tion Smooth­ing in Euro­pean Pen­sion Sys­tems: Con­ver­gence or Diver­gence?, „Argu­menta Oeco­nom­ica”, No. 1(40), s. 181–202.
Czepulis-Rutkowska Z. (2010), Indi­vid­u­al­i­sa­tion of Enti­tle­ments to Ben­e­fits Against the Back­ground of Changes and Reg­u­la­tions in the Euro­pean Union, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1 ENG, s. 15–17.
Dybał M. (2016), Charak­terystyka wybranych sys­temów emery­tal­nych, w: F. Chy­bal­ski (red.), Adek­wat­ność dochodowa, efek­ty­wność i redys­try­bucja w sys­temach emery­tal­nych: uję­cie teo­re­ty­czne, metody­czne i empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 136–161.
Dzieni­siuk D. (2016), Prawo pracy a prawo ubez­pieczeń społecznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Góra M., Bier­nat E., Buch­holtz S. (2016), Phys­i­cal activ­ity for longer work­ing lives: an analy­sis of phys­i­cal activ­ity pro­files of selected occu­pa­tional groups in Poland, „La Med­i­c­ina del Lavoro”, Vol. 107(6), s. 444–461.
Gudowska B., Strusińska-Żukowska (2014), Ustawa o sys­temie ubez­pieczeń społecznych. Komen­tarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Jakubowski S. (2017), Insty­tucja sub­konta ZUS – uwarunk­owa­nia prawne i finan­sowe, „Rozprawy Ubez­pieczeniowe. Kon­sument na rynku usług finan­sowych”, nr 24, s. 84–98.
Jakubowski S. (2018a), Funkcje sub­konta ZUS a uwarunk­owa­nia prawne, „Rozprawy Ubez­pieczeniowe. Kon­sument na rynku usług finan­sowych”, nr 27, s. 80–94.
Jakubowski S. (2018b), Sub-Account of the Insured Per­son as an Instru­ment of Income Allo­ca­tion Over the Life Course – Legal Aspects, w: F. Chy­bal­ski, E. Marcinkiewicz (red.), Con­tem­po­rary prob­lems of inter­gen­er­a­tional rela­tions and pen­sion sys­tems: a the­o­ret­i­cal and empir­i­cal per­spec­tive, Wydawnictwo Politech­niki Łódzkiej, Łódź.
Jędrasik-Jankowska I. (2018), Poję­cia i kon­strukcje prawne ubez­pieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Jedy­nak T. (2016a), Ryzyko starości a dodatkowy sys­tem emery­talny w Polsce, „Zeszyty Naukowe, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie”, nr 8(956), s. 5–22.
Jedy­nak T. (2016b). The direc­tions of the devel­op­ment of sup­ple­men­tary pen­sion scheme in Poland, „Jour­nal of Insur­ance, Finan­cial Mar­kets and Con­sumer Pro­tec­tion”, Vol. 22(3).
Jończyk J. (2006), Prawo zabez­pieczenia społecznego. Ubez­pieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobo­cie i pomoc społeczna, Kan­tor Wydawniczy Zakamy­cze, Zakamy­cze.
Kalina-Prasznic U. (2012), Społeczne zabez­piecze­nie emery­talne pra­cown­ików. Między Prawem a rynkiem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Kolek A., Wojew­ódka M. (2017), Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe – szansa czy miraż?, Insty­tut Emery­talny, Warszawa.
Leśna-Wierszołowicz E. (2016), IKE i IKZE jako dobrowolne formy gro­madzenia oszczęd­ności emery­tal­nych, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, Finanse Pub­liczne”, nr 451, s. 219–229.
Marcinkiewicz E. (2018), Uwarunk­owa­nia roz­woju dobrowol­nych pro­gramów emery­tal­nych per­spek­tywa makro-mikroekonomiczna, Wydawnictwo Politech­niki Łódzkiej, Łódź.
Min­is­terstwo Roz­woju (2017), Strate­gia na rzecz odpowiedzial­nego roz­woju, Warszawa.
Muszal­ski W. (2004), Ubez­piecze­nie Społeczne, PWN, Warszawa.
Muszal­ski W. (2010), Prawo soc­jalne, PWN, Warszawa.
OZZ, OP (2017), Stanowisko reprezen­taty­wnych Orga­ni­za­cji Związków Zawodowych i reprezen­taty­wnych Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rzą­dowego pro­jektu ustawy o zmi­anie ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych oraz innych ustaw (druk 1974) doty­czącego zniesienia górnego lim­itu składek na ubez­pieczenia emery­talne i ren­towe, Warszawa 23 listopada.
Pacud R. (2012), Zmi­ana kierunku reformy emery­tal­nej z 1999 r., „Państwo i Prawo”, nr 1.
Pacud R. (2015). Spraw­iedli­wość w prawie emery­tal­nym. Kwestie między­pokole­niowe oraz eko­nom­iczne, „Annales Uni­ver­si­tatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec­tio H, Econo­mia”, LXII(2), s. 159–171.
Pieńkowska-Kamieniecka S. (2017), Wybrane aspekty dodatkowego oszczędza­nia emery­tal­nego – Per­spek­tywa behaw­io­ralna, „Stu­dia Oeco­nom­ica Pos­nanien­sia”, 2017, Vol. 5, No. 10, Poz­nań, s. 9–22.
Raport pła­cowy Pol­ska i Świat (2017), Związek Pra­co­daw­ców i Przed­siębior­ców, Warszawa.
Rutecka J. (2012), Zakres redys­try­bucji dochodowej w ubez­pieczeniowym sys­temie emery­tal­nym, Ofi­cyna Wydawnicza Szkoła Główna Hand­lowa, Warszawa.
Salwa Z. (2008), Prawo pracy i ubez­pieczeń społecznych, Lexis Nexis, Warszawa.
Stevens Y. (2017), The silent pen­sion pil­lar implo­sion, „Euro­pean Jour­nal of Social Secu­rity”, Vol. 2017.
Szu­bert W. (1987), Ubez­piecze­nie społeczne. Zarys sys­temu, PWN, Warszawa.
Wal­czak D. (2017), Przy­wileje emery­talne – aspekt społeczno-ekonomiczny, Stu­dia Oeco­nom­ica Pos­nanien­sia, Vol. 5, No. 10, s. 49–62.
Wal­czak D., Pieńkowska-Kamieniecka S. (2015), Sol­i­dar­ity on the exam­ple of farm­ers’ pen­sion insur­ance in Poland, w: Agrar­ian Per­spec­tives XXIV. Global Agribusi­ness and the Rural Econ­omy, Pro­ceed­ings of the 24th Inter­na­tional Sci­en­tific Con­fer­ence, Prague, s. 16–18.Wantoch-Rekowski J. (2015), Ustawa o sys­temie ubez­pieczeń społecznych. Komen­tarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Żukowski M. (2017), Wydatki soc­jalne w Polsce na tle UE, „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki prawne


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2019

NEW, ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT IN THE POSTINDUSTRIAL PERIODAndrzej Mar­ian Świątkowski
WOMEN’S SOCIAL CITIZENSHIP AND SOCIAL POLICYTHROUGH THE RIGHTS TO EMPOWERMENT? – Katarzyna Zamorska
COMPETENCE OF SOCIAL WORKERS IN THE LIGHT OF THE SERVICES PROVIDEDZdzisław Cza­jka
THE HOUSING VOUCHER: SELECTED LEGAL AND STATISTICAL ASPECTSJustyna Łukaszewska-Bezulska
THE SCOPE AND RESULTS OF PENSION REFORMS IN CHILE, POLAND AND SWEDEN AFTER THE 2007–2008 CRISISKrzysztof Kołodziejczyk
ELIMINATION OF THE LIMIT ON OLD-AGE AND DISABILITY INSURANCE CONTRIBUTIONLEGAL AND ECONOMIC ISSUESSebas­t­ian Jakubowski

DIARY OF SOCIAL POLICY

Andrzej Mar­ian Świątkowski (Pro­fes­sor, Jesuit Uni­ver­sity in Kraków)
NEW, ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT IN POSTINDUSTRIAL PERIOD (p. 1–11)
The Author focuses on the cur­rent phe­nom­e­non of dig­i­tal work orga­nized by elec­tronic work plat­forms in Euro­pean Union and the United States. His paper char­ac­ter­izes labour rela­tions based not on an con­tract of employ­ment but a civil type of rela­tions between self­em­ployed pri­vate entre­pre­neur, work plat­form and cus­tomer on which behalf a work is per­formed via inter­me­di­ary – plat­form. Per­form­ing work indi­vid­u­als (self-employed) involved that tri­an­gu­lar model of rela­tion­ship do not enjoy nei­ther the labour rights nor social secu­rity priv­i­leges. For that rea­son the Author con­sider the pos­si­bil­ity whether work­ers engaged in above men­tioned com­plex rela­tion­ship could be treated as an employ­ees employed by the plat­form of work per­form­ing work ordered by plat­form clients. Since the work is man­aged and con­trolled by the inter­me­di­ary – the plat­form the Author adver­tizes the idea that work­ers ought to be treated as employ­ees and plat­form as an employer in sit­u­a­tion when the first (work­ers) are being sub­or­di­nated the sec­ond one (platform).

Key words: elec­tronic work plat­form, employ­ment, self-employment

Katarzyna Zamorska (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Wrocław)
WOMEN’S SOCIAL CITIZENSHIP AND SOCIAL POLICYTHROUGH THE RIGHTS TO EMPOWERMENT? (p. 11–17)
The arti­cle is an attempt to present the key role of social pol­icy in deter­min­ing the chang­ing due to the exten­sion of social rights place of women in soci­ety. The assump­tion was made that the con­cept of social cit­i­zen­ship changes and depends on the model of a wel­fare state. In order to show this rela­tion­ship, three sep­a­rate stages in Pol­ish social pol­icy were dis­tin­guished sym­bol­i­cally: the inter­war period, the period of the Pol­ish People’s Repub­lic and the stage, ini­ti­ated in the 1990s. The arti­cle uses descrip­tive and comparative-critical meth­ods, reach­ing to the work of var­i­ous authors. Equal­ity prin­ci­ples at the level of legal stan­dards have always been present in social pol­icy in Poland. At the level of prac­tice, how­ever, their imple­men­ta­tion has not been yet completed

Key words: social rights, women’s sta­tus, social pol­icy, equal­ity, empowerment.

Zdzisław Cza­jka (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
COMPETENCE OF SOCIAL WORKERS IN THE LIGOT OF THE SERVICES PROVIDED (p. 18–24)
The qual­ity of ben­e­fits for ben­e­fi­cia­ries of social assis­tance depends to a large extent on the com­pe­tence of employ­ees. The aim of the arti­cle is to asses the cur­rent level of com­pe­tence of social work­ers against the back­ground of the scope of social assis­tance tasks and clients expec­ta­tions. The aim is also pre­sen­ta­tion the opin­ions of social work­ers about the level of their com­pe­tence. The arti­cle was pre­pared on the basis of infor­ma­tion from orga­ni­za­tions deal­ing with pro­fes­sional prepa­ra­tion of these employ­ees and research in social assis­tance cen­tres. The arti­cle shows, that the most use­ful in social work are social com­pe­tences related to the employ­ees moti­va­tion and char­ac­ter traits.

Key words: social pol­icy, social assis­tance, social work­ers, com­pe­tences, qual­i­fi­ca­tion standards

Justyna Łukaszewska-Bezulska (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
THE HOUSING VOUCHER: SELECTED LEGAL AND STATISTICAL ASPECTS (p. 25–30)
The aim of this arti­cle is to analyse legal acts reg­u­lat­ing one of the most recent instru­ments to fight unem­ploy­ment: the hous­ing voucher, and to describe its actual func­tion­ing and give char­ac­ter­is­tics of the ben­e­fi­cia­ries. The text also fea­tures a pre­lim­i­nary assess­ment of this instru­ment, together with an indi­ca­tion of poten­tial legal loop­holes and pro­posed changes. It has been proven that the voucher is a ben­e­fit for the “quasi-unemployed”, that is, its ben­e­fi­cia­ries are the per­sons who found work ear­lier, and the voucher is an addi­tional pre­mium for mobil­ity for them. Also, a weak pos­i­tive cor­re­la­tion was demon­strated between the unem­ploy­ment rate and the num­ber of vouch­ers granted, mean­ing that this ben­e­fit may con­sti­tute a form of sup­port for a lit­eral escape from unem­ploy­ment and dif­fi­cult sit­u­a­tion on the local labour market.

Key words: hous­ing voucher, migra­tion voucher, unemployment

Krzysztof Kołodziejczyk (PhD, Poz­nań Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
THE SCOPE AND RESULTS OF PENSION REFORMS IN CHILE, POLAND AND SWEDEN AFTER THE 2007–2008 CRISIS (p. 30–36)
Many pen­sion sys­tems world­wide have been affected by the finan­cial cri­sis of 2007–2008, although in dif­fer­ent ways. This arti­cle is pri­mar­ily aimed at ana­lyz­ing changes in pen­sion solu­tions that were, at least in part, the answer to the effects of the cri­sis. It cov­ers three cases of OECD coun­tries: Chile, Poland and Swe­den. Ear­lier reforms in these coun­tries have accounted for the full or par­tial replace­ment of the pay-as-you-go sys­tem by the cap­i­tal­iza­tion sys­tem. It should be empha­sized that these so-called struc­tural reforms were ini­ti­ated at dif­fer­ent times (Chile – 1979, Poland – 1997, Swe­den – 2002). Then the arti­cle dis­cusses the most impor­tant changes intro­duced in selected retire­ment pen­sion sys­tems after the cri­sis. It also exam­ines how these changes have influ­enced the posi­tion of indi­vid­ual coun­tries in the pres­ti­gious global pen­sion sys­tems rank­ing, announced by the Aus­tralian Cen­ter for Finan­cial Stud­ies and Mer­cer since 2009.

Key words: pen­sion reforms, finan­cial cri­sis, Chile, Poland, Sweden

Sebas­t­ian Jakubowski (PhD, Uni­ver­sity of Wrocław)
ELIMINATION OF THE LIMIT ON OLD-AGE DISABILITY INSURANCE CONTRIBUTION LEGAL AND ECONOMIC ISSUES (p. 37–40)
To improve the finan­cial sit­u­a­tion of Social Insur­ance Fund in Poland, limit on pen­sion and dis­abil­ity insur­ance con­tri­bu­tion will be removed. The change will dilute social sol­i­dar­ity. High-earners will receive much higher pen­sion ben­e­fits than aver­age work­ers. This will lead to major finan­cial chal­lenges for the Social Insur­ance Sys­tem in the future. How­ever, the elim­i­na­tion of the limit will also affect the labour mar­ket and dis­turb the pen­sion mar­ket in Poland. The goal of this arti­cle is to indi­cate and analyse these threats. The for­mal dog­matic method was applied together with the eco­nomic analy­sis of law.

Key words: pen­sion, social insur­ance, pen­sion sys­tem, pen­sion mar­ket, labour market

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót