Nr 3 (540) 2019

Spis treści 3/2019

   Table of Contents

ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA OSÓB W WIEKU 55+ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004–2017 – Anna Skórska
ARCHITEKTURA W SŁUŻBIE DEINSTYTUCJONALIZACJI. UWARUNKOWANIA TWORZENIA MODELU MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA SENIORÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI, W TYM CHOROBAMI ALZHEIMERA I PARKINSONAJoanna Borow­czyk
ROBOTY PUBLICZNE SKUTECZNĄ FORMĄ AKTYWIZACJI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Ewa Flaszyńska
ZAANGAŻOWANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE W PRAWA OKOŁOPRACOWNICZE – PERSPEKTYWA ZWIĄZKOWCÓW Jan­ina Petel­czyc, Kamil Matuszczyk
SPECYFIKA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W INDYWIDUALNYM PRAWIE PRACYBłażej Mądrzy­cki, Mateusz Pękala
ZWIĄZEK ZAWODOWY W KORPORACJI MEDIALNEJ. STUDIUM PRZYPADKU – Krzysztof Lep­czyński

RECENZJE
Stanisława Goli­nowska, O POLSKIEJ BIEDZIE W LATACH 1990–2015. DEFINICJE, MIARY I WYNIKI rec. Jacek Klich

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Anna Skórska (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA OSÓB W WIEKU 55+ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004–2017 (s. 1–7)
Zmi­any demograficzne stanowią jeden z mega­trendów, który wpływa na wiele obszarów życia społeczno-ekonomicznego Europy, w tym na rynek pracy. Pod­czas gdy w każdym kraju członkowskim UE udział osób w wieku 55+ wzrasta, wskaźnik akty­wności zawodowej i zatrud­nienia maleje wraz z wiekiem. Jedną z cech, które wpły­wają na poziom zatrud­nienia tej grupy wieku obok płci, jest poziom wyk­sz­tałce­nia. Uwzględ­ni­a­jąc powyższe przesłanki, celem artykułu jest przed­staw­ie­nie przestrzen­nego zróżni­cow­a­nia poziomu zatrud­nienia osób w wieku 55–64 lata w kra­jach członkows­kich UE w lat­ach 2004–2017 oraz pro­jekcji ich zatrud­nienia w per­spek­ty­wie roku 2070. Anal­iza obe­j­muje lata 2004–2017, a jej głównym źródłem są dane pozyskane z bada­nia akty­wności eko­nom­icznej lud­ności, prowad­zonych przez Eurostat.

Słowa kluc­zowe: zatrud­nie­nie, starsi pra­cown­icy, Pol­ska, Unia Europejska

BIBLIOGRAFIA
D’Addio A.C., Keese M., White­house E. (2010), Pop­u­la­tion age­ing and labour mar­kets, „Oxford Review of Eco­nomic Pol­icy”, Vol. 26, Issue 4, s. 613–635.
Employ­ment in Europe Report (2007), Euro­pean Com­mis­sion, Directorate-General for Employ­ment, Social Affairs and Equal Oppor­tu­ni­ties.
Grotkowska G. (2013), Anal­iza porów­naw­cza zmian sytu­acji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych kra­jach UE inten­sy­wnie pro­mu­ją­cych poli­tykę zarządza­nia wiekiem, PARP, Warszawa.
Hey­wood J.S, Jir­jahn U. (2016), The hir­ing and employ­ment of older work­ers in Ger­many: A com­par­a­tive per­spec­tive, „Jour­nal for Labour Mar­ket Research”, Vol. 49, Issue 4, s. 349–366.
Kotowska I.E., Grabowska I. (2007), Ogólna charak­terystyka lud­ności w wieku 45 lat i więcej na rynku pracy, w: Prze­jś­cie z pracy na emery­turę, Infor­ma­cje i opra­cow­a­nia statysty­czne, GUS, Warszawa.
Palmer K.T. et al. (2017), Frailty, pre­frailty and employ­ment out­comes in Health and Employ­ment After Fifty (HEAF) Study, „Occu­pa­tional and Envi­ron­men­tal Med­i­cine”, Vol. 74, Issue 7, s. 476–482.
Skórska A. (2016), Rynek pracy. Wybrane zagad­nienia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Katow­ice.
Skórska A. (2018), The Aging Work­force as the Chal­lenge for Sus­tain­able Devel­op­ment, Pro­ceed­ings of 18th Inter­na­tional Joint Con­fer­ence Cen­tral and East­ern Europe in the Chang­ing Busi­ness Envi­ron­ment, Oeco­nom­ica Pub­lish­ing House, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics, Prague, s. 394–404.
Skórska A., Ugryu­mova A., Wąsow­icz J. (2018) Employ­ment or self-employment of peo­ple aged 50 and over in the Euro­pean Union? w: W. Szkut­nik, A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (eds.), Meth­ods and Mod­els of Regional Devel­op­ment, Con­fer­ence Pro­ceed­ings of 9th Inter­na­tional Sci­en­tific Con­fer­ence „Analy­sis of Inter­na­tional Rela­tions 2018”. Pub­lish­ing House of the Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice, s. 119–129.
Styp­ińska J. (2015), Starszy pra­cownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+? Czy tylko „plus”?, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 2 (217), s. 143–165.
The 2018 Age­ing Report Under­ly­ing Assump­tions and Pro­jec­tion Method­olo­gies (2017), Euro­pean Econ­omy Insti­tu­tional Papers 065, Euro­pean Com­mis­sion Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Urba­niak B. (2011), Zatrud­nie­nie i insty­tucje rynku pracy w warunk­ach starze­ją­cych się zasobów pracy – bada­nia dla Pol­ski, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Uścińska G. (2011), Diag­noza sytu­acji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych kra­jach UE na pod­stawie danych zas­tanych. Aspekt prawny, IPiSS, Warszawa.
Was­sel J.J., Cut­ler N.E., (2016), Yet Another Boomer Chal­lenge for Finan­cial Pro­fes­sion­als: The „Senior” Sand­wich Gen­er­a­tion, „Jour­nal of Finan­cial Ser­vice Pro­fes­sion­als”, Vol. 70, s. 61–73.
Wiemers E.E., Bianchi S.M. (2015), Com­pet­ing demands from aging par­ents and adult chil­dren, „Pop­u­la­tion Devel­op­ment Review”, Vol. 41, s. 127–176.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Joanna Borow­czyk (dr inż. arch., Politech­nika Łódzka)
ARCHITEKTURA W SŁUŻBIE DEINSTYTUCJONALIZACJI. UWARUNKOWANIA TWORZENIA MODELU MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA SENIORÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI, W TYM CHOROBAMI ALZHEIMERA I PARKINSONA (s. 8–12)
Celem artykułu jest opisanie wybranych uwarunk­owań tworzenia stan­dardu mieszkań wspo­ma­ganych dla seniorów oraz osób z chorobami neu­ro­log­icznymi. Przed­miotem uwagi jest dos­tosowanie wyty­cznych z obszaru kre­owa­nia rozwiązań przestrzen­nych do potrzeb przyszłych użytkown­ików, co anal­izuje się na pod­stawie wniosków z zada­nia „Opra­cow­anie mod­e­lowego standardu/rozwiązania z zakresu dein­sty­tucjon­al­iza­cji”, będącego częś­cią pro­jektu „Nieza­leżne życie – wypra­cow­anie stan­dardu oraz przeprowadze­nie pilotażu w zakre­sie mieszkalnictwa wspo­ma­ganego dla osób z chorobami neu­ro­log­icznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkin­sona oraz osób starszych”. Wyniki przeprowad­zonych badań stanowią ele­ment aktu­al­nie prowad­zonej dyskusji nad roz­wo­jem nowych form mieszkalnictwa, pow­sta­ją­cych w Polsce z myślą o wspiera­niu samodziel­ności osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym.

Słowa kluc­zowe: mieszkalnictwo wspo­ma­gane, stan­dardy architek­ton­iczne, jakość życia, osoby starsze, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Bańka A. (2002), Społeczna psy­cholo­gia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Benek I., Szew­czenko A. (2015), Ergono­mia w pro­jek­towa­niu obiek­tów z funkcją opieki dla osób starszych, „Zeszyty Naukowe Małopol­skiej Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej w Tarnowie”, nr 2–3, s. 79–95.
Bhi­dayasiri R., Jitkrit­sadakul O., Sringean J., Jan­tana­porn­chai T., Kan­tachad­vanich N., Phumphid S., Boon­pang K., Pen­sook S., Aungkab N., Hat­tori N., Chaud­huri K. (2018), Explor­ing Bed­room Usabil­ity and Acces­si­bil­ity in Parkinson’s Dis­ease (PD): The Util­ity of a PD Home Safety Ques­tion­naire and Impli­ca­tions for Adap­ta­tions, „Fron­tiers in Neu­rol­ogy”, Vol. 360(9), s. 1–9.
Bhi­dayasiri R., Jitkrit­sadakul O., Boon­rod N., Sringean J., Calne S.M.., Hat­ton N, Hayashi A. (2015), What is the evi­dence to sup­port home envi­ron­men­tal adap­ta­tion in Parkinson’s dis­ease? A call for mul­ti­dis­ci­pli­nary inter­ven­tions, „Parkin­son­ism & Related Dis­or­ders”, Vol. 21(10), s. 1127–1132.
Blanchet R., Edwards N. (2018), A need to improve the assess­ment of envi­ron­men­tal haz­ards for falls on stairs and in bath­rooms: results of a scop­ing review, „BMC Geri­atrics”, Vol. 272(8), s. 2–16.
Błaszczak R. (2018), Użytkown­icy mieszkań wspo­ma­ganych, eksper­tyza w ramach opra­cow­a­nia „Model utworzenia oraz prowadzenia mieszka­nia wspo­ma­ganego według uni­w­er­sal­nych stan­dardów jakoś­ciowych”, maszynopis.
Com­mon Euro­pean Guide­lines on the Tran­si­tion from Insti­tu­tional to Community-based Care (2012), Euro­pean Expert Group on the Tran­si­tion from Insti­tu­tional to Community-based Care, Bruk­sela, https://esneu.org/raw.php?page=files&id=334 [dostęp 10.09.2018].
ENIL’s Key def­i­n­i­tions in the Inde­pen­dent Liv­ing area (2009), Euro­pean Net­work on Inde­pen­dent Liv­ing, https://enil.eu/independent-living/definitions/[dostęp 13.12.2018].
Fidecki W., Wysok­iński M., Wrońska I., Ślusarz R. (2011), Ele­menty kom­plek­sowej oceny geri­atrycznej w prak­tyce pielęg­niarskiej, „Przegląd Medy­czny Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego i Nar­o­dowego Insty­tutu Leków w Warsza­wie”, nr 9(2), s. 205–211.
Fol­stein M.F., Fol­stein S.E., McHugh P.R. (1975), Mini-mental state: a prac­ti­cal method for grad­ing the cog­ni­tive state of patients for the clin­i­cian, „Jour­nal of Psy­chi­atric Research”, Vol. 12(3), s. 189–198.
Goli­nowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A. (2011), Spójność Społeczna: akty­wność – sol­i­darność – wspar­cie. Eksper­tyza na potrzeby aktu­al­iza­cji Strate­gii Roz­woju Kraju 2007–2015, IPiSS, MPiPS, Warszawa.
Iwars­son S. (1999), The Hous­ing Enabler: An objec­tive tool for assess­ing acces­si­bil­ity, „British Jour­nal of Occu­pa­tional Ther­apy”, Vol. 62(11), 491–497.
Iwars­son S., Nygren C., Slaug B. (2005), Cross-national and multi-professional inter-rater reli­a­bil­ity of the Hous­ing Enabler, „Scan­di­na­vian Jour­nal of Occu­pa­tional Ther­apy”, Vol. 12, s. 29–39.
Janow­icz A. (2014), Rola opiekunów niefor­mal­nych w opiece u kresu życia. Przy­czynek do badań w ramach pro­jektu Euro­pean Pal­lia­tive Care Acad­emy (EUPCA), „Pielęg­niarstwo i Zdrowie Pub­liczne”, nr 4, s. 161–167.
Kawas C.H., Brook­meyer R. (2001), Aging and the Pub­lic Health Effects of Demen­tia, „The New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine”, nr 344, s. 1160––1161.
Kumięga P., Grata-Borkowska U., Bujnowska-Fedak M., Drob­nik J. (2016), Całoś­ciowa ocena geri­atryczna a opieka medy­czna nad osobą w wieku podeszłym, „Puls Uczelni”, nr 2(10), s. 44–48.
Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J., Beecham J. (2007), Dein­sti­tu­tion­al­i­sa­tion and com­mu­nity liv­ing – out­comes and costs: report of a Euro­pean Study, Tizard Cen­tre, Uni­ver­sity of Kent, Can­ter­bury.
Opin­ion of the Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee on long-term social care and dein­sti­tu­tion­al­i­sa­tion – exploratory opin­ion (2015), Offi­cial Jour­nal of the Euro­pean Union, C 332 (58), s. 1–7, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:332:FULL&from=EN, [dostęp 15.12.2018].
Piotrow­icz K. (2013), Opieka ukierunk­owana na starszego pac­jenta z wie­lo­chorobowoś­cią – pode­jś­cie zapro­ponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geri­atrycznego, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 21(3), s. 63–74.
Potrzeby osób chorych neu­ro­log­icznie w tym z chorobą Parkin­sona, Alzheimera oraz osób starszych w różnych for­mach wspar­cia (2018), Region­alne Cen­trum Poli­tyki Społecznej w Łodzi – GRUPA BSTEU-CONSULT, maszynopis.
Rymaszewska J., Szmigiel A. (2008), Potrzeby osób w starszym wieku – definicje i narzędzia oceny, „Psy­chogeri­a­tria Pol­ska”, nr 5(2), s. 95–104.
Sławek J., Jasińska-Myga B., Wiec­zorek D. (2006), Zaburzenia poz­naw­cze w choro­bie Parkin­sona, „Pol­ski Przegląd Neu­ro­log­iczny”, nr 4(2), s. 203–209.
Wolf­son C., Wolf­son D.B., Asghar­ian M., M’lan C.E., Řst­bye T., Rock­wood K., Hogan D.B. (2001), A Reeval­u­a­tion of the Dura­tion of Sur­vival after the Onset of Demen­tia, „The New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine”, Vol. 344(15), s. 1111– 1116.
Wysocki M. (2015), Real­iza­cja zasady równości szans i niedyskrymi­nacji, w tym dostęp­ności dla osób z niepełnosprawnoś­ci­ami. Porad­nik dla real­iza­torów pro­jek­tów i insty­tucji sys­temu wdraża­nia fun­duszy europe­js­kich 2014–2020, Min­is­terstwo Roz­woju, Warszawa.
Założe­nia Dłu­go­falowej Poli­tyki Senio­ral­nej w Polsce na lata 2014–2020 – ZDPS (2013), Warszawa, https://senior.gov.pl/source/Zalozenia%20Dugofalowej%20Polityki%20Senioralnej.pdf [dostęp 11.12.2018].
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2015), Dylematy związane z uczest­nictwem osób starszych w pro­ce­sie pode­j­mowa­nia decyzji w samorządzie lokalnym, w: E. Kornberger-Sokołowska (eds.) Lokalne poli­tyki pub­liczne skierowane do osób starych, CSSTiRL Uni­w­er­sytet Warsza­wski, LEPRA Uni­ver­site Fran­cois Rabelais, Warszawa, s. 55–65.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki
społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: architek­tura i urban­istyka, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Ewa Flaszyńska (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
ROBOTY PUBLICZNE SKUTECZNĄ FORMĄ AKTYWIZACJI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (s. 13–19)
Celem artykułu jest zebranie w syn­te­ty­cznej formie infor­ma­cji doty­czą­cych real­iza­cji robót pub­licznych w Polsce przez powia­towe urzędy pracy oraz zbadanie skuteczności tego instru­mentu w akty­wiz­a­cji osób bezro­bot­nych. Zakres anal­izy został zawężony do lat 2015–2017, przy czym ze względu na dobrą sytu­acje gospo­dar­czą szczegól­nie brano pod uwagę uczest­nictwo w nich osób dłu­gotr­wale bezrobotnych.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, bezrobo­cie, dłu­gotr­wale bezro­botni, roboty publiczne

BIBLIOGRAFIA
Blud­nik I. (2010), Neokey­ne­sizm, anal­iza kry­ty­czna, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań.
Culepa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka D. (2015), Ustawa o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy. Komen­tarz, Warszawa.
Dolecka M. (1999), Roboty pub­liczne jako pod­sta­wowa forma walki z bezrobo­ciem (na przykładzie Lublina w okre­sie między­wo­jen­nym), „Zamo­jskie Stu­dia i Mate­ri­ały”, nr 1.
MPiPS (2006), Infor­ma­cja o akty­wnych for­mach prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu i wyko­rzys­ta­niu środ­ków finan­sowych, Warszawa.
MRPiPS (2018a), Bezro­botni pozosta­jący bez pracy powyżej 12 miesięcy dłu­gotr­wale bezro­botni w 2017 r., Warszawa.
MRPiPS (2018b), Infor­ma­cja o wydatkach Fun­duszu Pracy ponie­sionych na finan­sowanie pod­sta­wowych form akty­wiz­a­cji zawodowej oraz śred­nich wartoś­ci­ach osiąg­nię­tych wskaźników efek­ty­wności zatrud­nieniowej i kosz­towej tych form w 2017, Warszawa.
MRPiPS (2018c), Rynek pracy w Polsce w 2017 r., Warszawa.
MRPiPS (2018d), Spra­woz­danie MPiPS-01 o rynku pracy, Warszawa.
MRPiPS (2018e), Spra­woz­danie MPiPS-02 o przy­chodach i wydatkach z Fun­duszu Pracy, Warszawa.
Poświs­tak S. (1998), Roboty pub­liczne w II Rzeczy­pospo­litej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6, s. 27–31.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Jan­ina Petel­czyc (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Kamil Matuszczyk (mgr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
ZAANGAŻOWANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE W PRAWA OKOŁOPRACOWNICZE – PERSPEKTYWA ZWIĄZKOWCÓW (s. 20–24)
Od kilku dziesię­ci­oleci związki zawodowe przeży­wają kryzys związany z coraz mniejszą liczbą członków i członkiń. W lit­er­aturze przed­miotu pode­j­muje się wątki związane z tzw. rewital­iza­cją, czyli zwięk­szaniem uzwiązkowienia, szczegól­nie w sek­torze pry­wat­nym i wśród młodych pra­cown­ików. Jest to coraz trud­niejsze także z powodu zmieni­a­jącego się rynku pracy i coraz więk­szej prekaryza­cji zatrud­nienia. Jed­nym z dzi­ałań rewital­iza­cyjnych, jakie pode­j­mują związki zawodowe, jest otwieranie się na nowe grupy i kwestie społeczne. Celem tek­stu jest ukazanie, jak związkowcy postrze­gają rolę swoich orga­ni­za­cji w zakre­sie angażowa­nia się w kwestie zna­j­du­jące się na pograniczu praw pra­cown­iczych i praw człowieka. W artykule zna­j­duje się anal­iza badań iloś­ciowych przeprowad­zonych za pomocą anki­ety wśród członków związków zawodowych w Polsce. Wyniki badań iloś­ciowych dowodzą sil­nego zróżni­cow­ana pomiędzy poszczegól­nymi związkami zawodowymi w tym zakre­sie. O ile panuje zgoda na angażowanie się w walkę z dyskrymi­nacją pra­cown­ików ze względu na wiek czy pochodze­nie, o tyle związkowcy są podzie­leni w przy­padku dzi­ałań na rzecz praw repro­duk­cyjnych kobiet czy ochrony osób LGBT.

Słowa kluc­zowe: związki zawodowe, prawa człowieka, prawa pra­cown­icze, strate­gie rewitalizacyjne

BIBLIOGRAFIA
Berna­ciak M., Kahan­cová M. (2017), Intro­duc­tion: inno­va­tion against all odds?, w: M. Berna­ciak, M. Kahan­cová M. (eds.), Inno­v­a­tive union prac­tices in Central-Eastern Europe, Euro­pean Trade Union Insti­tute, Brus­sels, s. 7–20.
Bloomer F., Fegan E. (2014), Cri­tiquing recent abor­tion law and pol­icy in North­ern Ire­land, „Crit­i­cal Social Pol­icy”, Vol. 34, Issue 1, s. 109––120.
Brochard D., Letabliers M.-T. (2017), Trade union involve­ment in work-family life bal­ance: lessons from France, „Work, employ­ment and soci­ety”, Vol. 31, Issue 4, s. 657–674.
CBOS (2016), Zau­fanie społeczne, Komu­nikat z badań nr 18/2016, Warszawa.
Col­gan F. (1999), Recog­nis­ing the les­bian and gay con­stituency in UK trade unions: mov­ing for­ward in UNISON, „Indus­trial Rela­tions Jour­nal”, Vol. 30, Issue 6, s. 444–463.
Con­nolly H. (2010), Renewal in the French Trade Union Move­ment. A Grass­roots Per­spec­tive, Peter Lang, Oxford, Bern, Berlin, Brux­elles, Frank­furt am Main, New York, Wien.
Cza­piński J. (2015), Stan społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, w: J. Cza­piński, T. Panek (red.), Diag­noza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
Diani M. (2018), Unions as social move­ments or unions in social move­ments?, w: Groete J., Wage­mann C. (eds.), Social Move­ments and Orga­nized Labor. Pas­sions and Inter­est, Ash­gate, Lon­don.
Duszczyk M., Matuszczyk K. (2018), The Employ­ment of For­eign­ers in Poland and the Labour Mar­ket Sit­u­a­tion, „Cen­tral and East­ern Europe Migra­tion Review”, Vol. 7, Issue 2, s. 53–68.
Frege C.M., Kelly J. (2003), Union Revi­tal­iza­tion Strate­gies in Com­par­a­tive Per­spec­tives, „Euro­pean Jour­nal of Indus­trial Rela­tions”, Vol. 9, Issue 1, s. 7–24.
Gar­dawski J. (2009), Związki zawodowe w bada­ni­ach z 2007 r., w: J. Gan­dawski (red.), Polacy pracu­jący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gar­dawski J. (2014). Wstęp, w: J. Czarza­sty, A. Mro­zow­icki (red.), Orga­ni­zowanie związków zawodowych w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gumbrell-McCormick R. (2011), Euro­pean trade unions and „atyp­i­cal” work­ers, „Indus­trial Rela­tions Jour­nal”, Vol. 42, Issue 3, s. 293––310.
Gumuła M. (2014), Związki zawodowe: przyszłość, kierunki dzi­ałań i roz­woju, w: Czarza­sty J., Mro­zow­icki A. (red.), Orga­ni­zowanie związków zawodowych w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pra­cown­ikami w dojrza­łym wieku. Wyzwa­nia i prob­lemy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Kubisa J. (2017), Trade unions and migrant work­ers in Poland: First stage of a work in progress, w: S. Marino, J. Roos­blad, R. Pen­ninx (eds.), Trade Unions and Migrant Work­ers. New Con­texts and Chal­lenges in Europe, Edward Elgar Pub­lish­ing, Chel­tenham, s. 330–352.
Marino S., Pen­ninx R., Roos­blad J. (2015), Trade union, immi­gra­tion and immi­grants in Europe revis­ited: Unions’ atti­tudes and actions under new con­di­tions, „Com­par­a­tive Migra­tion Stud­ies”, Vol. 3, Issue 1, s. 1–16.
Mil­ner S., Math­ers A. (2013), Mem­ber­ship. Influ­ence and voice: a dis­cus­sion of trade union renewal in the French con­text, „Indus­trial Rela­tions Jour­nal”, Vol. 44, Issue 2, s. 122–138.
Mro­zow­icki A., Traw­ińska M. (2012), Women’s union activism and trade union revi­tal­iza­tion: The Pol­ish expe­ri­ence, „Eco­nomic and Indus­trial Democ­racy”, Vol. 34, Issue 2, s. 269–289.
Niedz­iński T. (2018), Dyskrymi­nacja w zatrud­nie­niu, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Petel­czyc J. (2017), Poli­tyka społeczna wobec oby­wa­teli – wybrane reformy rynku pracy i zabez­pieczenia społecznego w cza­sie kryzysu gospo­dar­czego, w: M. Theiss, A. Kurowska, J. Petel­czyc, B. Leben­stein (red.), Oby­wa­tel na zielonej wyspie, poli­tyka społeczna i oby­wa­telstwo społeczne w Polsce w dobie europe­jskiego kryzys eko­nom­icznego, Wydawnictwo Insty­tutu Filo­zofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Wib­ber­ley G., Ben­nett T., Jones C., Hollinrake A. (2018), The role of trade unions in sup­port­ing vic­tims of domes­tic vio­lence in the work­place, „Indus­trial Rela­tions Jour­nal”, Vol. 49, Issue 1, s. 69–85.
Wratny J. (2010), Związki zawodowe. Znacze­nie w życiu poli­ty­cznym i społeczno-gospodarczym, w: J. Wratny, M. Bed­narski (red.), Związki zawodowe a nie związkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­icze w gospo­darce post­trans­for­ma­cyjnej, IPiSS, Warszawa.
Van de Vall M. (1963), De vak­be­weg­ing in de wel­vaartsstaat, Boom, Mep­pel. Zam­mit E.L., Rizzo S. (2002), The per­cep­tion of trade unions by their mem­bers, „Employess Rela­tions”, Vol. 24, Issue 1, s. 53–68.
Żuk P. (2017), Employ­ment struc­tures, employee atti­tudes and work­place resis­tance in neolib­eral Poland, „The Eco­nomic and Labour Rela­tions Review”, Vol. 28, Issue 1, s. 91–112.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki socjo­log­iczne

Błażej Mądrzy­cki (dr, Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach)
Mateusz Pękala (dr, Akademia Igna­tianum w Krakowie)
SPECYFIKA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W INDYWIDUALNYM PRAWIE PRACY (s. 25–32)
Celem artykułu jest inter­dyscy­pli­narna anal­iza cech charak­terysty­cznych dla sytu­acji kon­flik­towych, jakie mogą wys­tąpić w relac­jach między pra­cown­ikiem a pra­co­dawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przed­staw­ie­nie funkcji indy­wid­u­al­nego prawa pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem funkcji roz­jem­czej, a także przed­staw­ie­nie sposobów rozwiązy­wa­nia sporów przez prawo pracy w świ­etle aktu­al­nie obow­iązu­ją­cych przepisów. Anal­iza socjo­log­iczna, wyko­rzys­tu­jąca w szczegól­ności ele­menty teorii kon­flik­tów inter­per­son­al­nych, posłuży za pod­stawę do omówienia przykładów różnych rodza­jów sytu­acji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pra­cown­ikiem a pra­co­dawcą. Moty­wem, który zain­spirował autorów do pod­ję­cia tego tem­atu, jest reflek­sja nad spec­jal­nym charak­terem więzi społecznej łączącej pra­co­dawcę i pracownika.

Słowa kluc­zowe: medi­acja, kon­flikt, spór, ADR, prawo pracy

BIBLIOGRAFIA
Arkuszewska A., Bosak M. (2008), Medi­acja jako metoda rozwiązy­wa­nia indy­wid­u­al­nych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski (red.), Sądy pol­ubowne i medi­acje, Warszawa, s. 155–177.
Baran K. W. (2002), O funkc­jach zbiorowego prawa pracy uwag kilka, w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wag­ner (red.), Prawo pracy a wyzwa­nia XXI wieku: księga jubileuszowa Pro­fe­sora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa, s. 399–400.
Borucka-Arctowa M. (1982), Społeczne funkcje prawa for­mułowane w dok­trynie, usta­wodaw­st­wie i orzecznictwie, w: Borucka-Arctowa M. (red.), Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982, s. 7–27.
Cybulko A. (2009), Kon­flikt, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Medi­acje: teo­ria i prak­tyka, Warszawa, s. 53–56.
Ćwiert­niak B.M., Salwa Z., (2010), Funkcje prawa pracy, w: K.W. Baran (red.), Zarys sys­temu prawa pracy, tom I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa, s. 172.
Duszka-Jakimko H. (2008), Kon­flikty prawne a alter­naty­wne rozwiązy­wanie sporów, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), Sys­tem prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 345–356.
Folta M. (2013), Możli­wość wprowadzenia obow­iązkowej medi­acji w Polsce, Fun­dacja Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Golema K., Sław­icki P. (2017), Zasada dobrowol­ności medi­acji w świ­etle now­eliza­cji Kodeksu postępowa­nia cywilnego z 10.9.2015 r., „ADR Arbi­traż i Medi­acja”, nr 4, s. 16.
Goździewicz G. (1998), Funkcje prawa pracy w nowym ustroju w Polsce, w: B.M. Ćwiert­niak (red.), Prawo pracy, ubez­pieczenia społeczne, poli­tyka społeczna: wybrane zagad­nienia, Opole, s. 27 i nast.
Grudziecka M., Książek J. (2009), Medi­acje pra­cown­icze, „Medi­a­tor: kwartal­nik Pol­skiego Cen­trum Medi­acji”, nr 3, s. 27–28.
Guza Ł. (2016), Obow­iązkowe medi­acje w sprawach pra­cown­iczych mają zmniejszyć liczbę pozwów, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/928883 [dostęp 11.07.2018].
Guza Ł. (2017), Medi­acje w spo­rach pra­cown­iczych coraz pop­u­larniejsze, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/1090173,duzezdjecie,1,mediacje-w-sporach-pracowniczych-coraz-popularniejsze.html [dostęp 11.07.2018].
Hajn Z. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 sierp­nia 2001 r., I PKN 563/00, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne,” nr 6, s. 39.
Sprawy medi­a­cyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w lat­ach 2006–2017), Infor­ma­tor Statysty­czny Wymi­aru Spraw­iedli­wości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/ [dostęp 6.08.2018].
Jakubiak-Mirończuk A. (2008), Insty­tucja medi­acji cywilnej w Polsce w per­spek­ty­wie prawno­porów­naw­czej, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), Sys­tem prawny a porządek prawny, Szczecin.
Jończyk J. (1984), Prawo pracy, Warszawa.
Kalisz A. (2013), Kon­flikt społeczny a prawo, w: A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa, s. 109–111.
Kłóska I. (2007), Kon­flikty w miejscu pracy, w: D. Cza­kon, A. Mar­gasiński (red.), Kon­flikty i medi­acje we współczes­nej rzeczy­wis­tości społecznej, Częs­to­chowa, s. 31–42.
Kol­bus A. (2009) Zasada ugodowego załatwia­nia sporów indy­wid­u­al­nych ze sto­sunku pracy, w: J. Olszewski (red.), Arbi­traż i medi­acja: aktu­alne prob­lemy teorii i prak­tyki funkcjonowa­nia sądów pol­ubownych i ośrod­ków medi­a­cyjnych, Rzeszów, s. 149–160.
Koryb­ski A. (1993), Alter­naty­wne rozwiązy­wanie sporów w USA, Lublin.
Majew­ski A., Mula­rczyk K. (2010), Medi­acja jako ADR w prawie pracy, „ADR. Arbi­traż i Medi­acja”, nr 3, s. 45–64.
Mitrus L. (2018), Wypowiedze­nie umowy o prace z przy­czyn doty­czą­cych pra­cown­ika, Warszawa.
Moore Ch.W. (2009), Medi­acje: prak­ty­czne strate­gie rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów, tłum. A. Cybulko, M. Zieliński, Warszawa.
Morawski L. (1993), Pro­ces sądowy a insty­tucje alter­naty­wne (na przykładzie sporów cywilnych), „Państwo i Prawo”, nr 1, s. 12–24.
Mor­reale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komu­nikacja między ludźmi: motywacja, wiedza, umiejęt­ności, przekład P. Izdeb­ski, A. Jaworska, D. Kobylińska, redakcja naukowa U. Jakubowska, Warszawa.
Musi­ała A. (2007), Prawo do godzi­wego wyna­grodzenia a roszcze­nie o pod­wyższe­nie wyna­grodzenia za pracę – glosa I PK 230/05, „Mon­i­tor Prawa Pracy”, nr 10, s. 548–550.
Muszal­ski W. (1995), Przemi­any funkcji ochron­nej i orga­ni­za­cyjnej w prawie pracy, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 3 , s. 11.
Nord­helle G. (2010), Medi­acja: sztuka rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów, tłum. K. Droz­dowska, Gdańsk.
Nowosiel­ska K. (2016), Spory pra­cown­icze rozwiązy­wane w drodze medi­acji, http://www.rp.pl/Kadry/308119991-Spory-pracownicze-rozwiazywane-w-drodze-mediacji.html [dostęp 11.07.2018].
Pieniążek A., Ste­fa­niuk M. (2000), Socjolo­gia prawa – zarys wykładu, Kraków.
Redel­bach A., Wronkowska S., Ziem­biński Z. (1992), Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa.
Rewald R., Miszkin-Wojciechowska M. (2018), Skoro już tu jesteśmy, to poroz­maw­ia­jmy – o obow­iązkowej medi­acji, http://www.rp.pl/Rzeczo-prawie/305259965-Skoro-juz-tu-jestesmy-to-porozmawiajmyo-obowiazkowej-mediacji.html [dostęp 18.07.2018].
Rycka A. (2016), w: J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa, s. 625.
Skąp­ski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy, Kraków.
Stawecki T., Winc­zorek P. (2003), Wstęp do pra­woz­naw­stwa, Warszawa.
Szu­ber W. (1972), Zarys prawa pracy, Warszawa.
Szu­bert W. (1974), Prawo jako narzędzie poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4, s. 12–13.
Wąsowska A. (2016), Włoskie lab­o­ra­to­rium medi­acji, „Forum Oby­wa­tel­skiego Roz­woju: Anal­iza” nr 17.2016, 18.10.2016, s. 9–10, https://for.org.pl/pl/d/970aab7d3b4020ea6fbc1a5f760ffa18 [dostęp 18.07.2018].
Wróblewska U. (2018), Obow­iązkowa medi­acja w sprawach pra­cown­iczych? Pomysł znów wraca, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1052763 [dostęp 11.07.2018].
Zieliński T. (1986), Prawo pracy: zarys sys­temu: część 1: ogólna. Warszawa, Kraków.
Zienkiewicz A. (2005), Medi­acja w cywilnym postępowa­niu pro­ce­sowym w Polsce na tle pro­cesów inte­gracji Europy, w: S. Wronkowska (red.), Pol­ska kul­tura prawna a pro­ces inte­gracji europe­jskiej, Kraków, s. 385–398.
Żurawska M. (2006), Medi­acja – nowa metoda rozwiązy­wa­nia sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz (red.), Arbi­traż i medi­acja jako instru­menty wspiera­nia przed­siębior­c­zości: mate­ri­ały z między­nar­o­dowej kon­fer­encji naukowej zor­ga­ni­zowanej przez Zakład Prawa Hand­lowego i Gospo­dar­czego Wydzi­ału Prawa Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego w Rzes­zowie w dni­ach 22–23 wrześ­nia 2006 r., Rzeszów, s. 222.
Żurawska M. (2008), Medi­acja jako nowa metoda rozwiązy­wa­nia sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski (red.), Sądy pol­ubowne i medi­acje, Warszawa, s. 101–127.
Żurawska M. (2009), Medi­acja jako metoda rozwiązy­wa­nia indy­wid­u­al­nych i zbiorowych sporów pracy, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Medi­acje: teo­ria i prak­tyka, Warszawa, s. 231–253.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki socjo­log­iczne

Krzysztof Lep­czyński (mgr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
ZWIĄZEK ZAWODOWY W KORPORACJI MEDIALNEJ. STUDIUM PRZYPADKU (s. 32–37)
Praca opisuje pro­ces pow­stawa­nia związku zawodowego w kor­po­racji medi­al­nej na pod­stawie mod­elu pow­stawa­nia związków zawodowych w sek­torze pry­wat­nym w Polsce autorstwa Pio­tra Ostrowskiego. Autor anal­izuje przy­czyny pow­stawa­nia związku, uwzględ­ni­a­jąc sytu­ację rynkową, postawy man­age­mentu i seg­men­tację wewnętrzną załogi, a także kap­i­tał kul­tur­owy i społeczny pra­cown­ików. Pow­stanie związku wiąże się z reakcją pra­co­dawcy, pole­ga­jącej na utrud­ni­a­niu dzi­ałal­ności, a następ­nie pod­ję­ciu współpracy. Związek przestaw­iony jest jako próba w ogranic­zonym zakre­sie udanej zmi­any warunków asym­e­trycznej wymi­any dokonu­jącej się między pra­cown­ikami a pracodawcą.

Słowa kluc­zowe: związki zawodowe, studium przy­padku, media

BIBLIOGRAFIA
Bab­bie E. (2003), Bada­nia społeczne w prak­tyce, PWN, Warszawa.
Boczkowski P.J., Siles I. (2012), Mak­ing sense of the news­pa­per cri­sis: A crit­i­cal assess­ment of exist­ing research and an agenda for future work, „New Media & Soci­ety”, Vol. 14, Issue 8.
Felik­siak M. (2017), Dzi­ałal­ność związków zawodowych w Polsce. Komu­nikat z badań nr 87/2017, CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_087_17.PDF [dostęp 2.03.2019].
Gar­dawski J. (2001), Związki zawodowe na roz­drożu, ISP, Warszawa.
Gar­dawski J. (2009), Dia­log społeczny w Polsce, MPiPS, Kat­e­dra Socjologii Eko­nom­icznej SGH, Warszawa.
Gar­dawski J., Mro­zow­icki A., Czarza­sty J. (2012), His­tory and Cur­rent Devel­op­ments of Trade Union­ism in Poland, SGH, Warszawa, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/Documents/1.Juliusz_Gardawski, Adam_Mrozowicki_and_Jan_Czarzasty,History_and_Current_Developments_of_Trade_Unionism_in_Poland.pdf [dostęp 2.03.2019].
Hirschman A. (1995), Lojal­ność, kry­tyka, rozs­tanie. Reakcje na kryzys państwa, orga­ni­za­cji i przed­siębiorstwa, Znak, Kraków.
Iwińska K. (2015), Być i dzi­ałać w społeczeńst­wie. Dyskusje wokół teorii pod­miotowego spraw­stwa, Nomos, Kraków.
Konecki K. (2000), Stu­dia z metodologii badań jakoś­ciowych. Teo­ria ugrun­towana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kozek W. (2003a), Czy wyła­nia się model? Prob­lem insty­tucjon­al­iza­cji zbiorowego prze­targu w sto­sunkach pracy, w: W. Kozek (red.), Insty­tucjon­al­iza­cja sto­sunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 16–41.
Kozek W. (2003b), Destruk­torzy. Ten­den­cyjny obraz związków zawodowych w tygod­nikach poli­ty­cznych w Polsce, w: W. Kozek (red.), Insty­tucjon­al­iza­cja sto­sunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 166–170.
Kozek W. (2003c), In Search of Job. Co zdarzyło się w sto­sunkach pracy na poziomie zakładu w Polsce w lat­ach dziewięćdziesią­tych?, w: W. Kozek (red.), Insty­tucjon­al­iza­cja sto­sunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 52–64.
Męcina J., red. (2009), Dia­log społeczny na poziomie zakładu pracy: między zasadami a realiami, SGH, Warszawa.
Mro­zow­icki A. (2014), Między remedium a pułapką: tak­tyki, doświad­czenia i kon­sek­wencje orga­ni­zowa­nia związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w: J. Czarza­sty, A. Mro­zow­icki A. (red.), Orga­ni­zowanie związków zawodowych w Europie. Bada­nia i prak­tyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 153–171.
Ost D. (2003), Słabość sil­nych ruchów społecznych. Mod­ele uninizmu w kon­tekś­cie wschod­nioeu­rope­jskim, w: W. Kozek (red.), Insty­tucjon­al­iza­cja sto­sunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 120–135.
Ost D. (2007), Klęska „Sol­i­darności”. Gniew i poli­tyka w postko­mu­nisty­cznej Europie, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Ostrowski P. (2009), Pow­stawanie związków zawodowych w sek­torze pry­wat­nym w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Sędek J. (2016), Dzi­en­nikarze 2016. Raport z bada­nia, https://pressinstitute.eu/raports/dziennikarze-2016/ [dostęp 22.04.2017].
Sil­ver­man D. (2008), Prowadze­nie badań jakoś­ciowych, PWN, Warszawa.
Sta­chowski K. (2014), Orga­ni­zowanie pra­cown­ików przez NSZZ „Sol­i­darność” – strate­gia i bari­ery, w: J. Czarza­sty, A. Mro­zow­icki (red.), Orga­ni­zowanie związków zawodowych w Europie. Bada­nia i prak­tyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 132–144.
Stake R.E. (1997), Studium przy­padku, w: L. Kor­porow­icz (red.), Ewalu­acja w edukacji, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Trapp­mann V. (2012), Związki zawodowe w Polsce. Aktu­alna sytu­acja, struk­tura orga­ni­za­cyjna, wyzwa­nia, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa.
Wen­zel M. (2009), Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pra­cown­iczych i „szara strefa” w zatrud­nie­niu. Komu­nikat z badań, CBOS, Warszawa, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_006_09.PDF [dostęp 2.03.2019].
Yin R.K. (2015), Studium przy­padku w bada­ni­ach naukowych. Pro­jek­towanie i metody, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjologiczne


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3/2019

SPECIFIC ASPECTS OF EMPLOYMENT PEOPLE OF AGED 55 AND OVER IN THE EUROPEAN UNION MEMBERS IN 2004–2017 – Anna Skórska
ARCHITECTURE FOR DEINSTITUTIONALIZATION. NOVEL MODELS OF LIVING SPACES FOR ELDERLY PERSONS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS, INCLUDING ALZHEIMER’S AND PARKINSON’S DISEASESJoanna Borow­czyk
PUBLIC WORKS AS AN EFFECTIVE FORM OF ACTIVATING THE LONG-TERM UNEMPLOYED Ewa Flaszyńska
THE INVOLVEMENT OF TRADE UNIONS IN WORKERSRIGHTS IN POLANDTHE PERSPECTIVE OF TRADE UNIONISTSJan­ina Petel­czyc, Kamil Matuszczyk
THE SPECIFICS OF CONFLICT SITUATION IN INDIVIDUAL LABOUR LAW – Błażej Mądrzy­cki, Mateusz Pękala
TRADE UNION IN THE MEDIA CORPORATION. CASE STUDY – Krzysztof Lep­czyński

BOOK REVIEWS
Stanisława Goli­nowska, POVERTY IN POLAND 1990–2015. DEFINITIONS, MEASURES AND RESULTSReviewed by Jacek Klich

DIARY OF SOCIAL POLICY

Anna Skórska (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
SPECIFIC ASPECTS OF EMPLOYMENT PEOPLE OF AGED 55 AND OVER IN THE EUROPEAN UNION MEMBERS IN 2004–2017 (p. 1–7)
The demo­graphic change is one of mega­trends, that affects many areas of socio-economical life in Europe, includ­ing labour mar­ket. The share of peo­ple aged 55 and over in the pop­u­la­tion of every EU mem­ber is grow­ing, while the activ­ity and employ­ment rates are decreas­ing with age. One of the fea­tures that affect the employ­ment level of this age group along­side gen­der is the level of edu­ca­tion. There­fore, the aim of the arti­cle is to present spa­tial diver­sity of employ­ment of peo­ple aged 55–64 in EU-28 between 2004 and 2017 and employ­ment pro­jec­tion till 2070. The analy­sis cov­ers the period between 2004 and 2017, the main source of data using in the arti­cle is Labour Force Sur­vey, down­loaded from Euro­stat database.

Key words: employ­ment, older work­ers, Poland, Euro­pean Union

Joanna Borow­czyk (PhD Ing., Lodz Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
ARCHITECTURE FOR DEINSTITUTIONALIZATION. NOVEL MODELS OF LIVING SPACES FOR ELDERLY PERSONS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS, INCLUDING ALZHEIMER’S AND PARKINSON’S DISEASES (p. 8–12)
The aim of the arti­cle is to describe selected deter­mi­nants of cre­at­ing archi­tec­tural stan­dards of assisted hous­ing for elderly per­sons and peo­ple with neu­ro­log­i­cal dis­eases. At the fore­front of atten­tion is adapt­ing the guide­lines for cre­at­ing spa­tial solu­tions to the needs of future users, which are ana­lyzed on the basis of objec­tive “Devel­op­ment of dein­sti­tu­tion­al­ized model solu­tions”, which is a part of the project “Inde­pen­dent life – devel­op­ing a stan­dard and car­ry­ing out the pilot­ing in the area of assisted liv­ing for per­sons suf­fer­ing from neu­ro­log­i­cal dis­or­ders, includ­ing Alzheimer’s and Parkinson’s dis­eases and elderly peo­ple”. The results of the con­ducted research are an ele­ment of the con­tem­po­rary dis­cus­sion on the devel­op­ment of new forms of assisted liv­ing for social inclu­sion emerg­ing in Poland.

Key words: assisted liv­ing, archi­tec­tural stan­dards, qual­ity of life, elderly per­sons, social policy

Ewa Flaszyńska (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
PUBLIC WORKS AS AN EFFECTIVE FORM OF ACTIVATING THE LONG-TERM UNEMPLOYED (p. 13–19)
The aim of the arti­cle is to col­lect infor­ma­tion regard­ing the imple­men­ta­tion of pub­lic work projects by local labour offices in Poland in a com­pre­hen­sive form and to research the effec­tive­ness of this instru­ment in the acti­va­tion of the unem­ployed. The scope of the analy­sis was nar­rowed down to the years 2015–2017 and due to the good eco­nomic sit­u­a­tion, the par­tic­i­pa­tion of the long-term unem­ployed was par­tic­u­lar taken into account.

Key words: labour mar­ket, unem­ploy­ment, long-term unem­ployed, pub­lic works

Jan­ina Petel­czyc (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
Kamil Matuszczyk (Mas­ter, Uni­ver­sity of War­saw)
THE INVOLVEMENT OF TRADE UNIONS IN WORKERSRIGHTS IN POLANDTHE PERSPECTIVE OF TRADE UNIONISTS (p. 20–24)
For sev­eral decades, trade unions have been expe­ri­enc­ing a cri­sis asso­ci­ated with an ever smaller num­ber of mem­bers. Exist­ing lit­er­a­ture on the sub­ject focuses on threads related to so-called revi­tal­iza­tion or increas­ing union­iza­tion, espe­cially in the pri­vate sec­tor and among young employ­ees. It is more and more dif­fi­cult due to the chang­ing labour mar­ket and increas­ingly pre­car­i­ous employ­ment. One kind of the revi­tal­iza­tion activ­i­ties under­taken by trade unions is open­ing to new groups and social issues. The pur­pose of this arti­cle is to show how trade union­ists per­ceive the role of their orga­ni­za­tions in the field of engag­ing in issues on the bor­der of labour rights and human rights. The arti­cle con­tains an analy­sis of quan­ti­ta­tive sur­veys car­ried out with a ques­tion­naire among trade union mem­bers in Poland. The results of the research prove a strong dif­fer­en­ti­a­tion between indi­vid­ual trade unions in this area. While there is a con­sent to engage in the fight against dis­crim­i­na­tion of employ­ees due to their age or ori­gin, the trade union­ists are divided in the field of opin­ion on actions for the repro­duc­tive rights of women or the pro­tec­tion of LGBT persons.

Key words: trade unions, human rights, worker rights, revi­tal­iza­tion strate­gies

Błażej Mądrzy­cki (PhD, Uni­ver­sity of Sile­sia in Katow­ice)
Mateusz Pękała (PhD, Jesuit Uni­ver­sity Igna­tianum in Cra­cow)
THE SPECIFICS OF CONFLICT SITUATION IN INDIVIDUAL LABOUR LAW (p. 25–32)
The aim of the text is an inter­dis­ci­pli­nary analy­sis of char­ac­ter­is­tics of con­flict sit­u­a­tions that may occur in rela­tions between an employee and an employer. The dog­matic and legal method used by the authors is aimed at pre­sent­ing the func­tion of indi­vid­ual labour law, with par­tic­u­lar empha­sis on the adju­dica­tive func­tion, as well as pre­sent­ing the modes of dis­pute res­o­lu­tion through labour law in the light of the cur­rent pol­ish reg­u­la­tions. Soci­o­log­i­cal analy­sis, using in par­tic­u­lar ele­ments of the the­ory of inter­per­sonal con­flicts, will serve as a basis for dis­cussing exam­ples of var­i­ous types of sit­u­a­tions that can deter­mine the back­ground of court dis­putes between an employee and an employer. The motive that inspired the authors to take up this topic is a spe­cial type of social bond between the employer and employee.

Key words: medi­a­tion, con­flict, dis­pute, ADR, labour law

Krzysztof Lep­czyński (Mas­ter, Uni­ver­sity of War­saw)
TRADE UNION IN THE MEDIA CORPORATION. CASE STUDY (p. 32–37)
The arti­cle describes the process of for­ma­tion of a trade union in a media cor­po­ra­tion based on the model of for­ma­tion of trade unions in the pri­vate sec­tor in Poland by Piotr Ostrowski. The author ana­lyzes the rea­sons for the union’s for­ma­tion, tak­ing into con­sid­er­a­tion the mar­ket sit­u­a­tion, atti­tudes of man­age­r­ial staff and inter­nal seg­men­ta­tion of the staff, as well as the cul­tural and social cap­i­tal of employ­ees. Estab­lish­ing a union leads to employer’s reac­tion. Ini­tially he’s obstruct­ing the activ­ity and then start­ing coop­er­a­tion. The arti­cle shows union as a par­tially suc­cess­ful attempt to a lim­ited change in the con­di­tions of asym­met­ric exchange between employ­ees and the employer.

Key words: trade unions, case study, media

 

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót