Nr 4 (541) 2019

Spis treści  4/2019

 Table of Contents

DOCHODY Z REDYSTRYBUCJI

OD REDAKTOREK TEMATYCZNYCH NUMERUStanisława Goli­nowska, Irena Top­ińska
DOCHODY Z REDYSTRYBUCJI. KRYTERIA DZIELENIA I ADRESOWANIA. ARTYKUŁ WPROWADZAJĄCY – Stanisława Goli­nowska
DOCHÓD MINIMALNY W EUROPEJSKIM FILARZE PRAW SOCJALNYCH I PRAKTYCE KRAJÓW CZŁONKOWSKICH – Irena Top­ińska
UNIVERSAL BASIC INCOME: A TIMELY DISCUSSION FOR EUROPE? – Alek­san­dra Gar­lińska, Enkeleida Tahi­raj
BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY A KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WILLIAMA BEVERIDGE’A W ŚWIETLE DEBATYBEVERIDGE REBOOTED: A BASIC INCOME FOR EVERY CITIZEN?” – Agnieszka Furmańska-Maruszak
KONCEPCJA POWSZECHNEGO DOCHODU GWARANTOWANEGOSPOJRZENIE Z FRANCUSKIEJ PERSPEKTYWYKrzysztof Starzec
DYSKURS WOKÓŁ UNIWERSALNEGO DOCHODU PODSTAWOWEGOOPINIE W NORWEGIIDanuta A. Tom­czak
POWSZECHNY DOCHÓD PODSTAWOWY W OPTYCE KONCEPCJI PRZEJŚCIOWYCH RYNKÓW PRACY. POLEMIKA O PRYNCYPIA I PRAGMATYKĘ – Kamil Zawadzki
ROLA PROGÓW MINIMALNEJ KONSUMPCJI W POLITYCE SPOŁECZNEJ W POLSCEPiotr Kurowski

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stanisława Goli­nowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Irena Top­ińska (dr, Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, CASE)
OD REDAKTOREK TEMATYCZNYCH NUMERU (s. 1)
Na obec­nym etapie roz­woju kap­i­tal­izmu, w którym gospo­darki dostar­czają bogactwa (a nawet nad­mi­aru) dóbr kon­sump­cyjnych, tem­atem dysku­towanym społecznie i poli­ty­cznie jest to, czy dochody lud­ności zapew­ni­ają powszechny i wyrów­nany dostęp do tych dóbr. Na drugi plan schodzi debata, jakie potrzeby dzięki tym dochodom są zaspoko­jone. Mniejsze znacze­nie ma także debata o tym, w jakiej skali dochody lud­ności pochodzą z pracy, a w jakiej z redys­try­bucji oraz jak to wpływa na sferę wyt­warza­nia. Wyrów­nane dochody i swo­boda wyboru kon­sumenta łączą paradyg­maty z różnych opcji: lewicowej, gdy chodzi o równość i lib­er­al­nej, gdy chodzi o wol­ność oby­wa­tela w roli kon­sumenta. Jak w tym sytu­ują się kierunki dzi­ałań poli­tyki społecznej i współczes­nego państwa opiekuńczego, którego uza­sad­nie­niem jest ograniczanie i rozwiązy­wanie trud­nych kwestii soc­jal­nych? W doty­chcza­sowej poli­tyce społecznej wspieranie dochodów lud­ności (przez redys­try­bucję) było uza­sad­nione i społecznie akcep­towane, gdy oby­wa­tel nie był w stanie pozyskać ich samodziel­nie – przez pracę, a przede wszys­tkim w sytu­acji dłu­gookre­sowego bezrobo­cia oraz niez­dol­ności do pracy. W obec­nych cza­sach uza­sad­nie­niem redys­try­bucji stają się prawa soc­jalne oraz dąże­nie do uni­w­er­sal­iza­cji świad­czeń dochodowych. Chodzi przy tym także o określanie przyz­woitego poziomu (decent) takich świad­czeń. Pojaw­iły się głosy, a nawet pewien ruch pro­mu­jący jed­nakowe dochody dla wszys­t­kich; nieuwarunk­owane i uni­w­er­salne (ang. Uncon­di­tional basic income UBI), wyma­ga­jące „total­nej” redys­try­bucji. Ponieważ idea nieuwarunk­owanych i uni­w­er­sal­nych dochodów pod­sta­wowych dla wszys­t­kich staje się pop­u­larna także w Polsce, w redakcji „Poli­tyki Społecznej” postanowiono przyjrzeć się tem­atowi: zdefin­iować go oraz odwołać się do pewnych dzi­ałań (ekspery­men­tów) w innych kra­jach (Stanisława Goli­nowska). Odt­wor­zono dyskusję w Wielkiej Bry­tanii, która odbyła się przy okazji jubileuszu 75-lecia ogłoszenia raportu Beveridge’a (Agnieszka Furmańska-Maruszak). Zrelacjonowano debatę toc­zoną w Par­la­men­cie Europe­jskim (Alek­san­dra Gar­lińska i Enkeleida Tahi­raj). Przed­staw­iono głosy z Francji, która jest kra­jem, gdzie najw­cześniej zas­tosowano jed­nakowy i gwaran­towany poziom wspar­cia w pomocy społecznej (Krzysztof Starzec). Opisano także debatę w Nor­wegii, obec­nie najbo­gat­szego kraju w Europie, ze skan­dy­nawskim pode­jś­ciem do państwa opiekuńczego (Danuta Aniela Tom­czak). Odnie­siono kon­cepcję nieuwarunk­owanego dochodu pod­sta­wowego do kon­cepcji prze­jś­ciowych rynków pracy jako potenc­jal­nego jej zas­tosowa­nia w przyszłości naz­nac­zonej rewolucyjnymi zmi­anami tech­no­log­icznymi (Kamil Zawadzki).
W prezen­towanym Państwu numerze zamieszczamy także dwa tek­sty o fak­tach, a nie tylko głosy w deba­cie. Jeden doty­czy rezolucji Par­la­mentu Europe­jskiego na temat dochodu min­i­mal­nego w europe­jskim filarze praw soc­jal­nych (Irena Top­ińska), a drugi ksz­tał­towa­nia się poziomu kat­e­gorii dochodowych stosowanych do anal­izy ubóstwa i wyko­rzysty­wanych w pol­skiej pomocy społecznej (Piotr Kurowski).

Stanisława Goli­nowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
DOCHODY Z REDYSTRYBUCJI. KRYTERIA DZIELENIA I ADRESOWANIA. ARTYKUŁ WPROWADZAJĄCY (s. 2–8)
Artykuł stanowi syn­te­ty­czny przegląd kry­ter­iów stosowanych w przyz­nawa­niu pieniężnych świad­czeń społecznych, czyli dochodów pochodzą­cych z redys­try­bucji. Jego celem jest wydoby­cie zasad­niczych cech pode­jść stosowanych w poli­tyce społecznej zarówno his­to­rycznie, jak i porów­naw­czo, kon­cen­tru­jąc się na cza­sach współczes­nych. Zakońc­zony jest rozważa­ni­ami na temat kosztów i korzyści bezwarunk­owego dochodu pod­sta­wowego – BDP (ang. UBI), który staje się obec­nie jed­nym ze znaczą­cych, a zarazem kon­trow­er­syjnych tem­atów nie tylko reformy państwa opiekuńczego, ale także debaty politycznej.

Słowa kluc­zowe: dochody z redys­try­bucji, świad­czenia społeczne, świad­czenia społeczne uwarunk­owane i uni­w­er­salne, ulgi podatkowe, nieuwarunk­owany dochód pod­sta­wowy, prze­chod­nie rynki pracy

BIBLIOGRAFIA
Allen J.T. (2002), Neg­a­tive Income Tax, w: The Con­cise Ency­clo­pe­dia of Eco­nom­ics, Lib­erty Fund.
Atkin­son A.B. (1995), Pub­lic Eco­nom­ics in Action: The Basic Income / Flat Tax Pro­posal, Claren­don Press, Oxford.
Back­haus J., Pel B. (2017), WP4 Case Study Report: BIEN and the Basic Income, TRANSIT: EU SSH.2013.3.2–1 Grant agree­ment no. 613169.
Browne J., Immer­voll H. (2017), Mechan­ics of replac­ing ben­e­fit sys­tems with a basic income: com­par­a­tive results from a microsim­u­la­tion approach, „The Jour­nal of Eco­nomic Inequal­ity”, Springer; Soci­ety for the Study of Eco­nomic Inequal­ity, Vol. 15(4), s. 325–344.
De Wis­pelaere J. (2015), An Income of One’s Own? The Polit­i­cal Analy­sis of Uni­ver­sal Basic Income, Aca­d­e­mic Dis­ser­ta­tion of the Uni­ver­sity of Tam­pere.
Downes A., Lans­ley S. (2018), It’s Basic Income: The Global Debate, Uni­ver­sity of Bris­tol, Pol­icy Press.
Fer­rarini T., Nel­son K., Höög H. (2013), From uni­ver­sal­ism to selec­tiv­ity: Old wine in new bot­tles for child ben­e­fits in Europe and other coun­tries, w: I. Marx, K. Nel­son (eds.), Min­i­mum Income Pro­tec­tion in Flux. Rec­on­cil­ing Work and Wel­fare in Europe, Pal­grave Macmil­lan, Lon­don.
Goli­nowska S. (2002), Świad­czenia rodzinne. Pode­jś­cie powszechne ver­sus selek­ty­wne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4, s. 30–34.
Goli­nowska S., Top­ińska I. (2002), Pomoc społeczna – zmi­any i warunki skutecznego dzi­ała­nia, CASE, Warszawa.
Gregg P. (2009), UK wel­fare reform 1996 to 2008 and beyond: a per­son­al­ized and respon­sive wel­fare sys­tem?, w: S. Goli­nowska, P. Heng­sten­berg, M. Żukowski (eds.), Diver­sity and Com­mon­al­ity in Euro­pean Social Poli­cies: The Forg­ing of a Euro­pean Social Model, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa, s. 261–295.
Gugushvili D., Hirsch D. (2014), Means-testing or uni­ver­sal­ism: what strate­gies best address poverty? A review con­tribut­ing to Joseph Rown­tree Foundation’s devel­op­ment of an anti-poverty strat­egy, Cen­tre for Research in Social Pol­icy of Lough­bor­ough Uni­ver­sity, Leices­ter­shire.
Gau­thier A.H. (2007), The impact of fam­ily poli­cies on fer­til­ity in indus­tri­al­ized coun­tries: a review of the lit­er­a­ture, „Pop­u­la­tion Research and Pol­icy Review”, Vol. 26, s. 323–346.
Inglot T. (2010), Zasiłki rodzinne jako „odrzu­cone” dziedz­ictwo komu­nisty­cznego wel­fare state w Polsce 1947–2003, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9, s. 13–17.
Jor­dan B. (2003), Social Work, Mobil­ity and Mem­ber­ship, „Social Work & Soci­ety” Vol. 1, No 1.
Jöri­mann A. (2017), Financ­ing basic Income in Switzer­land, and an Overview of the 2016 Ref­er­en­dum Debates, w: R. Pereira, Financ­ing Basic Income. Address­ing the Cost Objec­tion, Pal­grave Macmil­lan, s. 49–74.
Kan­gas O., Kalliomaa-Puha P. (2016), Basic income exper­i­ment in Fin­land, Social Insur­ance Insti­tu­tion of Fin­land – Kela, ESPN Flash Report 2016/13, Brus­sels.
Khosla S. (2018), India’s Uni­ver­sal Basic Income, Carnegie Endow­ment for Inter­na­tional Peace, Pub­li­ca­tions Depart­ment, Wash­ing­ton D.C.
Letho O. (2018), The Unex­pected Ben­e­fits of Uncon­di­tional Cash Trans­fers, Adam Smith Research Trust pub­lished ASI (Research) Ltd.
Lieber­mann S. (2012), Basic Income in the Ger­man Debate, w: M.C. Mur­ray & C. Pate­man (eds.), Basic Income World­wide, Hori­zons of Reform, Pal­grave, Lon­don.
Lieber­mann S. (2015), Aus dem Geist der Demokratie: Bedin­gungsloses Grun­deinkom­men, Human­i­ties Online, Frank­furt am Main.
OECD (2016), Soci­ety at a Glance 2016: OECD Social Indi­ca­tors, OECD Pub­lish­ing, Paris.
OECD (2017), Basic Income as a pol­icy option: can it add up? Pol­icy Brief and a future of work, OECD Pub­lish­ing, Paris.
OECD (2018), The Future of Social Pro­tec­tion: What works for non-standard work­ers? Pol­icy Brief on the Future of Work, https://www.oecd.org/employment/future-of-social-protection.pdf.
Ville-Veikko P. (2017), A free lunch with robots – can a basic income sta­bi­lize the dig­i­tal econ­omy?, „Euro­pean Review of labour and Research”, Vol. 23(3), s. 295–311.
Van Par­ijs P. (1992), Com­pet­ing jus­ti­fi­ca­tion for uncon­di­tional basic income, w: P. Van Par­ijs (ed.), Argu­ing for basic income: Eth­i­cal foun­da­tions for a rad­i­cal reform, Verso, Lon­don.
Van Par­ijs P. (1995), Real free­dom for all: What (if any­thing) can jus­tify cap­i­tal­ism?, Claren­don, Oxford.
Van Par­ijs P. (1996), Basic income and the two dilem­mas of the wel­fare state, „The Polit­i­cal Quar­terly”, Vol. 67, No. 1.
Van Par­ijs P. (2004), Basic income: A sim­ple and pow­er­ful idea for the twenty-first cen­tury, „Pol­i­tics and Soci­ety”, Vol. 32, No. 1.
Ortiz I., Behrendt Ch., Acuńa-Ulate A., Nguyen Q.A. (2018), Uni­ver­sal Basic Income pro­pos­als in light of ILO stan­dards: Key issues and global cost­ing, ILO ESS – Work­ing Paper No. 62, ILO, Geneva.
Pereira R., ed. (2017), Financ­ing Basic Income. Address­ing the Cost Objec­tion, Pal­grave Macmil­lan, Lon­don.
Schmid G. (2002), Towards a The­ory of Tran­si­tional Labour Mar­kets, w: G. Schmid, B. Gazier (eds.), The Dynamic of Full Employ­ment, Edward Elgar Pub­lish­ing, Chel­tenham.
Segal H.D. (2016), Find­ing a Bet­ter Way: A Basic Income Pilot Project for Ontario, Massey Col­lege, Uni­ver­sity of Toronto, Ontario, Canada.
Stand­ing G. (2017), Basic Income: And How We Can Make It Hap­pen, Pel­i­can, Lon­don.
Szlin­der M. (2018), Bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, PWN, Warszawa.
Torry M. (2014), Research note: A fea­si­ble way to imple­ment a Citizen’s Income, EUROMOD, Work­ing Paper EM17/14, Insti­tute for Social and Eco­nomic Research, Uni­ver­sity of Essex, Colch­ester.
Torry M. (2018), An update, a cor­rec­tion, and an exten­sion, of an eval­u­a­tion of an illus­tra­tive Citizen’s Basic Income scheme, Citizen’s Income schemes: adden­dum to EUROMOD Work­ing Paper EM5/16, EUROMOD Work­ing Paper MM12/17, Insti­tute for Social and Eco­nomic Research, Uni­ver­sity of Essex, Colch­ester.
Widerquist K., Howard M., eds. (2012), Alaska’s Per­ma­nent Fund Div­i­dend, Pal­grave Macmil­lan, New York.
Zawadzki K. (2005), Prze­jś­ciowe rynki pracy. Kon­cepcja – imple­men­tacje – per­spek­tywy, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Irena Top­ińska (dr, Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, CASE)
DOCHÓD MINIMALNY W EUROPEJSKIM FILARZE PRAW SOCJALNYCH I PRAKTYCE KRAJÓW CZŁONKOWSKICH (s. 9–14)
Artykuł poświę­cony jest miejscu i roli dochodu min­i­mal­nego w Europe­jskim fi larze praw soc­jal­nych (EFPS) oraz rozwiązan­iom stosowanym obec­nie przez kraje członkowskie. W części pier­wszej przed­staw­iono kon­cepcję dochodu min­i­mal­nego w EFPS. Obecne pode­jś­cie omaw­iane jest w naw­iąza­niu do wcześniejszych reg­u­lacji oraz w zestaw­ie­niu z ideą powszech­nego (bezwarunk­owego) dochodu pod­sta­wowego. Druga część kon­cen­truje się na per­spek­tywach real­iza­cji prawa do dochodu min­i­mal­nego i omawia pro­ponowane mech­a­nizmy wdraża­nia tego uprawnienia. Trze­cia przed­stawia rozwiąza­nia stosowane obec­nie przez kraje członkowskie, głównie w obszarze pomocy społecznej, zwraca­jąc uwagę na te cechy opisy­wanych sys­temów, które są najbardziej istotne przy wprowadza­niu w gwarancji dochodu min­i­mal­nego i będą przed­miotem stałego mon­i­torowa­nia. Anal­iza wydatków całkow­itych, zasięgu i poziomu świad­czeń oraz ich skuteczności w zwal­cza­niu ubóstwa wskazuje na ist­niejące w tym obszarze zróżnicowania.

Słowa kluc­zowe: dochód min­i­malny; Europe­jski filar praw socjalnych

BIBLIOGRAFIA
AEDH [Asso­ci­a­tion Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme] (2016), Min­i­mum income and basic income in order to com­bat poverty: wrong good ideas?, https://www.eapn.eu/ [dostęp 28.08.2018].
EAPN [Europe­jska Sieć ds. Prze­ci­wdzi­ała­nia Ubóstwu] (2017), Make Social Rights the beat­ing heart of Europe!, EAPN Response to the Euro­pean Pil­lar of Social Rights, https://www.eapn.eu/ [dostęp 28.08.2018].
EAPN (2018) Social Fair­ness Pack­age 2018. Mak­ing a dif­fer­ence for peo­ple in poverty? EAPN Response https://www.eapn.eu/ [dostęp 28.08.2018].
EC [Komisja Europe­jska] (2018a), Employ­ment and Social Devel­op­ment in Europe 2018 ec.europa.eu/social https://ec.europa.eu/social/ [dostęp 28.08.2018].
EC (2018b), Staff work­ing doc­u­ment: Mon­i­tor­ing the imple­men­ta­tion of the Euro­pean Pil­lar of Social Rights https://ec.europa.eu/commission/[dostęp 28.08.2018].
EMIN [Europe­jska ds. Sieć Dochodu Min­i­mal­nego] (2017a), A renewed roadmap for pro­gres­sive real­i­sa­tion of ade­quate, acces­si­ble and enabling Min­i­mum Income Schemes in Europe, https://emin-eu.net/ [dostęp 28.08.2018].
EMIN (2017b), Posi­tion in rela­tion to Min­i­mum Income as part of the Euro­pean Pil­lar of Social Rights https://emin-eu.net/ [dostęp 28.08.2018].
EMIN (2017c), Set­ting the scene. EMIN Con­text Report Devel­op­ments in rela­tion to Min­i­mum Income Schemes in Europe by Anne Van Lancker https://emin-eu.net/ [dostęp 28.08.2018].
EP [Par­la­ment Europe­jski] (2017), Min­i­mum Income Poli­cies in EU Mem­ber States. Study for the EMPL Com­mit­tee by Chiara Crepaldi, Bar­bara Da Roit, Clau­dio Casteg­naro and Ser­gio Pasquinelli http://www.europarl.europa.eu/RegData/ [dostęp 28.08.2018].
EP, Coun­cil, EC [Euro­pean Par­lia­ment, Coun­cil of the Euro­pean Union, Euro­pean Com­mis­sion] (2017), Euro­pean Pil­lar of Social Rights, https://ec.europa.eu/commission/ESPN [Europe­jska Sieć Poli­tyki Społecznej] (2016a), Min­i­mum Income Schemes in Europe. A study of national poli­cies 2015, by Hugh Frazer and Eric Mar­lier, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=en [dostęp 28.08.2018].
ESPN (2016b), Towards a Euro­pean Pil­lar of Effec­tive Social Rights. Sub­mis­sion to the Euro­pean Com­mis­sion, pre­pared by and at the ini­tia­tive of The Euro­pean Social Pol­icy Net­work, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=en [dostęp 28.08.2018].
ETUC [Europe­jska Kon­fed­er­acja Związków Zawodowych] (2016), Posi­tion on the Euro­pean Pil­lar of Social Rights. Work­ing for a Bet­ter Deal for All Work­ers, Posi­tion adopted by ETUC Extra­or­di­nary Exec­u­tive Com­mit­tee Meet­ing https://www.etuc.org/en [dostęp 28.08.2018].
Sabato S., Van­her­cke B. (2017), Towards Euro­pean Pil­lar of Social Rights: from pre­lim­i­nary out­line to a Com­mis­sion Rec­om­men­da­tion, w: B. Van­her­cke, S. Sabato, D. Bouget (red), Social pol­icy in the Euro­pean Union: state of play 2017, Euro­pean Trade Union Insti­tute, Euro­pean Social Obser­va­tory, s. 73–96.
Uścińska G. (2017), Europe­jski Filar Praw Soc­jal­nych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6, s. 2–8.
WB [The World Bank] (2018), The chang­ing nature of work. World Devel­op­ment Report 2019, http://www.worldbank.org/, [dostęp 28.08.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Alek­san­dra Gar­lińska (dr, Par­la­ment Europe­jski)
Enkeleida Tahi­raj (dr, Lon­don School of Eco­nom­ics)
UNIVERSAL BASIC INCOME: A TIMELY DISCUSSION FOR EUROPE? (s. 15–18)
Ponieważ świat pracy ulega zmi­anie z powodu nowych tech­nologii, dig­i­tal­iza­cji oraz glob­al­iza­cji na rynku pracy, niek­tórzy Pol­icy mak­ers zmuszeni są do „wzię­cia na pokład” kon­cepcji doty­chczas tylko niez­nacznie dotykanych i prze­myśle­nia sys­temów zabez­pieczenia społecznego oraz państwa opiekuńczego takich, jakie znamy. Idea uni­w­er­sal­nego dochodu gwaran­towanego (UBI), napędzana potenc­jal­nymi zagroże­ni­ami glob­al­iza­cji, wzrostem automatyza­cji oraz rewolucją cyfrową, nieśmi­ało zna­j­duje drogę w europe­jskiej deba­cie. W artykule wyjaś­nia się dyskusje na temat UBI, jakie ostat­nio zostały pod­jęte w insty­tuc­jach Unii Europe­jskiej i szkicuje porów­naw­czo opinie na temat inic­jatyw związanych z UBI. Rozważa się sposoby zaję­cia przez UE stanowiska w sprawie UBI, mając na uwadze fakt, że Komisja Europe­jska nie może pro­ponować rozwiązań prawnych w odniesie­niu do uni­w­er­sal­nego dochodu gwarantowanego.

Słowa kluc­zowe: uni­w­er­salny dochód gwaran­towany, dochód min­i­malny, debata europejska

BIBLIOGRAFIA
Alcock P. (1999), Devel­op­ment of social secu­rity, in: J. Ditch (ed.), Intro­duc­tion to Social Secu­rity: Poli­cies, Ben­e­fits and Poverty, Rout­ledge, Lon­don.
Bev­eridge W. (1942), Social Insur­ance and allied ser­vices, Report. ESS8 (2016), Euro­pean Social Sur­vey 8.
Dean H. (2018), EU Cit­i­zen­ship and ‘Work’: Ten­sions between for­mal and sub­stan­tive equal­ity, in: S. Seu­bert, O. Eberl, F. van Waar­den (eds.), Recon­sid­er­ing Euro­pean Cit­i­zen­ship: Con­tra­dic­tions and Con­straints, Edward Elgar.
Kan­gas O., Jauhi­ainen S., Simanainen M., Ylika nnö M., eds. (2019), The Basic Income Exper­i­ment 2017–2018 in Fin­land. Pre­lim­i­nary results, Min­istry of Social Affairs and Health, Helsinki. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf?sequence-=1&isAllowed=y (accessed 20.02.2019).
Korosec V. (2015), Lat­est Devel­op­ments on UBI Slove­nia, https://www.youtube.com/watch?v=LuMr5HXojvI
Milanovic B. (2018), On the FY coun­tries social media post­ing.
Neu­vo­nen A. (2017), Uni­ver­sal Basic Income: The Finnish Exper­i­ment and how we got there. Demos Helsinki, Pre­sen­ta­tion in Ser­bia meet­ing.
Tahi­raj E. (2018), Inno­v­a­tive approaches in the West­ern Balkans: Dis­cussing Uni­ver­sal Basic Income, talk deliv­ered at the Future of wel­fare state con­fer­ence in Bel­grade, June.
Tahi­raj E. (2018a), Par­a­digms and Poli­cies: A Ret­ro­spec­tive of the Future!, Paper deliv­ered at the con­fer­ence Inequal­i­ties in the West­ern Balkans, Bel­grade, Octo­ber.
Tahi­raj E. (2007), Social Pol­icy from Tran­si­tion to Con­sol­i­da­tion, Uni­ver­sity of York.
Torry M. (2018), Giv­ing every­one some money, from birth to death: defin­ing a Citizen’s Basic Income, LSE Blogs, https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/citizens-basic-income-explainer/ (accessed 20.02.2019).
UNDP (2018), Build­ing a path to uni­ver­sal basic income in Ser­bia, final draft, March, http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/blog/2018/join-a-universalbasic-income–ubi–conversation-in-serbia-.html (accessed 20.02.2019).
Vlan­das T. (2018), The pol­i­tics of Uni­ver­sal Basic Income, LSE, http://blogs.lse.ac.uk/netuf/2018/03/07/the-politics-of-universal-basic-income-ubi/ (accessed 20.02.2019).
Widerquist K. (2018), A crit­i­cal analy­sis of basic income exper­i­ments for researchers, pol­icy mak­ers and cit­i­zens. Explor­ing the Basic Income Guar­an­tee, Pal­grave Pivot, Cham.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Agnieszka Furmańska-Maruszak (dr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika)
BEZWARUNKOWY GOCHÓD PODSTAWOWY A KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WILLIAMA BEVERIDGE’A W ŚWIETLE DEBATYBEVERIDGE REBOOTED: A BASIC INCOME FOR EVERY CITIZEN?” (s. 18–22)
Odpowiedź na pytanie, czy gdyby raport Beveridge’a był pisany dzisiaj, rekomen­dowałby bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy (BDP) nie była oczy­wista pod­czas debaty w Lon­don School of Eco­nom­ics. Zwolen­nik pomysłu BDP Philippe Van Par­ijs zaprezen­tował ten kon­cept jako odpowiedź na pięć gigan­tów zła sfor­mułowanych przez Beveridge’a. Sposób, w jaki doświad­czamy tych prob­lemów dzisiaj, różni się od doświad­czeń ludzi żyją­cych w lat­ach 40. XX wieku. Biedni pracu­jący są najwięk­szymi benefic­jen­tami tego rozwiąza­nia, gdyż BDP daje im szanse, by byli bezczynni w sen­sie nieak­cep­towa­nia złych warunków pracy, a szuka­nia pracy, która jest dla nich bardziej znacząca. Nie ma drzewa pieniędzy w Matrik­sie, a liczby mówią same za siebie – pod­kreślał John Kay, sto­jący w opozy­cji do omaw­ianej kon­cepcji. Aby mieć bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy na poziomie stanow­ią­cym alter­natywę do zatrud­nienia w Wielkiej Bry­tanii, należałoby pod­nieść podatki o połowę.

Słowa kluc­zowe: bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy, raport Beveridge’a, Wielka Brytania

BIBLIOGRAFIA
Abel-Smith B. (1992), The Bev­eridge Report: Its ori­gins and out­comes, „Inter­na­tional Social Secu­rity Review”, Vol. 45, Issue 1–2, p. 5–16.
Ack­er­man B., Alstott A., Van Par­ijs P. (2006), Redesign­ing Dis­tri­b­u­tion: basic income and stake­holder grants as alter­na­tive cor­ner­stones for a more egal­i­tar­ian cap­i­tal­ism, Verso, Lon­don.
Euro­stat (2017), Peo­ple in the EU – sta­tis­tics on house­hold and fam­ily struc­tures, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_in_the_EU_-_statistics_on_household_and_family_structures [dostęp 10.10.2018].
Euro­stat (2018), Glos­sary: At-risk-of-poverty rate, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate [dostęp 10.10.2018].
Kay J. (2015), Other People’s Money. The Real Busi­ness of Finance, Pub­lic Affairs, New York.
Magnuszewska-Otulak G. (1992), Rozwój sys­temu zabez­pieczenia społecznego w Wielkiej Bry­tanii. Raport Beveridge’a, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, z. 3(364), IPiSS, Warszawa.
Scharft T. (2013), Poli­tyka społeczna w Wielkiej Bry­tanii: od ustawy o ubogich do „trze­ciej drogi”, w: K. Kraus, T. Geisen, Państwo soc­jalne w Europie. His­to­ria, rozwój, per­spek­tywy, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Torry M. (2018), An update, a cor­rec­tion, and an exten­sion, of an eval­u­a­tion of an illus­tra­tive Citizen’s Basic Income scheme, Citizen’s Income schemes: adden­dum to EUROMOD Work­ing Paper EM5/16, EUROMOD Work­ing Paper MM12/17, Insti­tute for Social and Eco­nomic Research, Uni­ver­sity of Essex, Colch­ester.
Toyn­bee P., Walker D. (2017), Dis­mem­bered: How the Con­ser­v­a­tive Attack on the State Harms Us All, Guardian Faber Pub­lish­ing, Lon­don.
Van Par­ijs P. (1995), Real free­dom for all: What (if any­thing) can jus­tify cap­i­tal­ism?, Claren­don, Oxford.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Krzysztof Starzec (prof., Uni­w­er­sytet 1 Panthéon-Sorbonne)
KONCEPCJA POWSZECHNEGO DOCHODU GWARANTOWANEGOSPOJRZENIE Z FRANCUSKIEJ PERSPEKTYWY (s. 23–29)
Artykuł jest opisem sytu­acji i ewolucji poli­tyki społecznej we Francji w kon­tekś­cie kon­cepcji powszech­nego dochodu gwaran­towanego. Dysku­towana jest sama idea, jej his­to­ria i rozwój w ramach ubez­pieczeniowego mod­elu fran­cuskiego zabez­pieczenia społecznego. Skutki redys­try­bucyjne różnych wari­antów reform wprowadza­ją­cych dochód gwaran­towany we Francji anal­i­zowane są za pomocą metod mikrosy­mu­la­cyjnych. Koń­cowa dyskusja ekon­o­mistów i socjologów stawia prob­lem możli­wych kon­sek­wencji wprowadzenia dochodu gwaran­towanego, a szczegól­nie realne zagroże­nie trwałego podzi­ału społeczeństwa na uczest­niczą­cych i wyk­luc­zonych z rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: powszechny dochód gwaran­towany, zabez­piecze­nie społeczne, min­ima społeczne, redys­try­bucja dochodów

BIBLIOGRAFIA
Allè­gre G. (2017), Le revenu uni­versel: utopique ou prag­ma­tique?, [Dochód powszechny – utopia czy prag­matyzm?], OFCE, Paris.
Atkin­son A.B. (1996), Pub­lic Eco­nom­ics in Action: the Basic Incom/Flat tax Pro­posal, OUP Cat­a­logue, Oxford Uni­ver­sity Press, num­ber 9780198292166.
Basquiat M. (2011), Thčse: Ratio­nal­i­sa­tion d’un sys­tčme redis­trib­u­tif com­plexe: une mod­éli­sa­tion de l’allocation uni­verselle en France par Marc de Basquiat, sous la direc­tion de Claude Gamel, Ecole Doc­tor­ale Sci­ences Economiques et de Ges­tion d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence).
Basquiat M., Koenig G. (2014), Un revenu de lib­erté pour tous, une propo­si­tion d’impôt négatif en France, Généra­tion Libre, www.générationlibre.eu
Bour­guignon F. (2001), Revenu min­i­mum et redis­tri­b­u­tion opti­male des revenus: fonde­ments théoriques, w: Economie et sta­tis­tique, n 346–347.
Bour­guignon F.,Chiappori P-A. (1998), Fis­cal­ité et redis­tri­b­u­tion, „Revue Française d’Économie”, Vol. 13, no. 1, s. 3–64.
Eydoux A. (2017), Con­di­tion­nal­ité et incon­di­tion­nal­ité: dis­cus­sion de deux mythes sur emploi et la sol­i­dar­ité, [Warunk­owość i bezwarunk­owość dyskusji wokół dwóch mitów: pracy i sol­i­darności, OFCE, Paris.
Fried­man M., Fried­man R. (1962), Cap­i­tal­ism and free­dom, Chicago Uni­ver­sity of Chicago Press.
Groulx L-H. (2005), Revenu min­i­mum garanti. Com­para­i­son inter­na­tionale, analy­ses et débats, Presses de l’Université du Québec, col­lec­tion Prob­lčmes soci­aux et inter­ven­tions sociales.
Har­ribey J.-M. (2017), Le revenu d’existence: un remède ou un piège?, [Powszechny dochód min­i­malny rozwiązanie czy pułapka?], OFCE, Paris.
Hyafil J.-É. (2017), Mise en place d’un revenu de base: Dif­fi­cultés et Solu­tions, [Wprowadze­nie dochodu pod­sta­wowego: prob­lemy i rozwiąza­nia], OFCE, Paris.
Koenig G. (2017),  Revenu d’existence, [ Dochód życia], OFCE, Paris.
Math­e­lier G. (2017), Un pas vers l’égalité des dota­tions ini­tiales: vers une exis­tence bien vécue, [Krok w kierunku równości trans­ferów: w kierunku szczęśli­wego bytu], OFCE, Paris.
OFCE (2017), Revenu uni­versel: l’état du débat, Allè­gre G., Ster­dy­niak H. (coord.), OFCE ebook.
Sieroń A. (2016), Money for noth­ing, czyli bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy, Insty­tut Mis­esa (bib­lio do wyko­rzys­ta­nia).
Ster­dy­niak H. (2017), Des min­ima soci­aux au revenu uni­versel?, [Od min­imów społecznych do dochodu powszech­nego], OFCE, Paris.
Van Par­ijs P. (1992), Com­pet­ing Jus­ti­fi­ca­tions of Basic Income, w: P. Van Par­ijs (red.), Argu­ing for Basic Income: Eth­i­cal Foun­da­tions for a Rad­i­cal Reform, Lon­don, New York, s. 7.
Van Par­ijs P. (1997), Refonder la sol­i­dar­ité, „Revue Philosophique de la France Et de l’Etranger”, 187(2), s. 241–242.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Danuta A. Tom­czak (dr, Øst­fold Uni­ver­sity Col­lege, Halden, Nor­we­gia)
DYSKURS WOKÓŁ UNIWERSALNEGO DOCHODU PODSTAWOWEGOOPINIE W NORWEGII (s. 30–36)
Kon­cepcja uni­w­er­sal­nego dochodu pod­sta­wowego (UBIuni­ver­sal basic income), jako nowej formy korzys­ta­nia wszys­t­kich oby­wa­teli z wyt­wor­zonej wartości pro­duktu kra­jowego, jest tem­atem dyskusji w wielu kra­jach. Przy­czyn można się doszuki­wać w niepewności i niesta­bil­ności na rynku pracy, związanych głównie z postępu­jącą automatyza­cją i dig­i­tal­iza­cją. Artykuł przed­stawia pod­stawy idei UBI i dyskurs wokół tej kon­cepcji głównie w Nor­wegii, która jest kra­jem ze sprawnie dzi­ała­ją­cym państ­wem opiekuńczym i sze­rokim popar­ciem społecznym dla funkcjonu­jącego mod­elu społeczno-gospodarczego. W artykule przed­staw­iono stanowiska różnych środowisk społecznych w deba­cie na ten temat. Pon­adto opisano nieco inną kon­cepcję dochodu pod­sta­wowego – gwaran­towanego pro­cen­towego udzi­ału oby­wa­teli (UBSuni­ver­sal basic share) w wyt­wor­zonym pro­duk­cie nar­o­dowym brutto (PNB) i kalku­lację jego wysokości dla Nor­wegii i Indii. W Nor­wegii jest niewielu zwolen­ników UBI, gdyż dobrze opła­cana praca jest tu wartoś­cią nadrzędną. Stąd też w debat­ach społecznych pry­mat wiodą tem­aty doty­czące zapewnienia wysok­iej stopy zatrud­nienia, równości szans dla wszys­t­kich na rynku pracy oraz wspiera­nia zmi­any kwal­i­fikacji w warunk­ach szy­bkiego postępu tech­nologii. Zwolen­nicy UBI pokazują pozy­ty­wne efekty ekspery­men­tów jego wprowadzenia, co skła­nia do popar­cia podob­nych prak­tyk, lecz na ogranic­zonym obszarze i dla wybranych grup odbior­ców. Anal­iza pokazuje możli­wości wprowadzenia w życie zmody­fikowanego wari­antu dochodu pod­sta­wowego w postaci określonej pro­cen­towo części dochodu nar­o­dowego do powszech­nego podzi­ału, wskazu­jąc tym samym drogę do nowego kon­traktu społecznego, którego celem będzie zmniejsze­nie ist­nieją­cych nierówności społeczno-ekonomicznych. W debat­ach w Nor­wegii, a także w innych kra­jach brakuje spre­cy­zowa­nia, jakie świad­czenia państwa opiekuńczego pozostaną zachowane w przy­padku wprowadzenia UBI, a które zastąpi dochód pod­sta­wowy, co, oczy­wiś­cie, jest istot­nym brakiem mery­to­rycznym w obec­nej argu­men­tacji na rzecz kon­cepcji powszech­nego i nieuwarunk­owanego dochodu podstawowego.

Słowa kluc­zowe: bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy, przyszły rynek pracy, państwo dobrobytu w Nor­wegii, nowe kon­cepcje podzi­ału pro­duktu narodowego

BIBLIOGRAFIA
Ace­moglu D., Naidu S., Restrepo P., Robin­son J.A. (2013), Democ­racy, redis­tri­b­u­tion and inequal­ity, MIT, Dep. of Eco­nom­ics, Work­ing Paper 13–24, Octo­ber 30.
Amable B. (2003), The Diver­sity of Mod­ern Cap­i­tal­ism, Oxford Uni­ver­sity Press.
Barth E., Moene K.O. (2016), The Equal­ity Mul­ti­plier: How Wage Com­pres­sion and Wel­fare Empow­er­ment Inter­act, „Jour­nal of the Euro­pean Eco­nomic Asso­ci­a­tion”, Vol. 14, Issue 5, s. 1001–1037.
Barth E., Moene K.O., Willum­sen F. (2014), The Scan­di­na­vian model – An inter­pre­ta­tion, „Jour­nal of Pub­lic Eco­nom­ics”, Vol. 117, Sep­tem­ber, s. 60–72.
Beck U. (2004), Glob­al­iz­er­ing og indi­vid­u­alis­er­ing, Abstrakt For­lag AS, Oslo.
Besley T. (2013), What’s the Good of the Mar­ket? An essay on Michael Sandel’s What Money Can’t Buy, „Jour­nal of Eco­nomic Lit­er­a­ture”, Vol. 51, No. 2, s. 478–495, http://dx.doi.org/10.1257/jel.51.2.478 15.06.2014.
Bus­solo M. et al (2019), Toward a New Social Con­tract; Tak­ing on Dis­tri­b­u­tional Ten­sions in Europe and Cen­tral Asia, World Bank Group, Europe and Cen­tral Asia Stud­ies.
Caprio G., Hon­o­han P., Stiglitz J.E., ed. (2001), Finan­cial Lib­er­al­iza­tion; How far, How fast?, Cam­bridge Uni­ver­sity Press.
Chris­tensen E. (2017), Pĺ vej til borg­er­lřn, Aktuel idéde­bat, Hov­ed­land.
Davis G.F. (2011), Man­aged by the Mar­kets, How finance re-shaped Amer­ica, Oxford Uni­ver­sity Press.
Divided We Stand, Why Inequal­ity Keeps Ris­ing (2011), OECD Report, Decem­ber, http://www.oecd.org/els/soc/dividedwestandwhyinequalitykeepsrising.html [dostęp 12.12.2016].
Dřlvik J.E., Flřt­ten T., Hippe J.M., Jord­fald B. (2015), The Nordic model towards 2030, A new chap­ter?, FAFO, Oslo.
Eliassen I., Omdal S.E. (2018), Borg­er­lřnn; Ideen som Endrer Spillet, Res Pub­lica, Oslo.
Euro­pean Social Sur­vey (2018), The Past, Present and Future of Euro­pean Wel­fare Atti­tudes, https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_8_welfare.pdf [dostęp 13.01.2019].
Fast­ing M. (2017), Borg­er­lřnn pĺ Norsk, „Aften­posten“ z 29 grud­nia, https://www.civita.no/2017/12/29/borgerlonn-pa-norsk 25.01.2018.
Girid­haradas A. (2018), Win­ners Take All. The Elite Cha­rade of Chang­ing the World, Alfred a. Knapf, New York.
Haave A.N. (2018), Bor­gar­lřn fun­gerer!, „Klassekam­pen“ z 25 wrześ­nia.
Kalvřy O. (2018), Betingelses­lřst og uni­verselt, „Dagens Nćringsliv“ z 5 października, s. 4.
Kil­dal N., Thomassen E. (2014), Borg­er­lřnn, Store norske lek­sikon, https://snl.no/borgerl%C3%B8nn 25.01.19.
Mc Arthur J. (2018), 3 big soci­etal prob­lems to fix in 2019, Brook­ing Insti­tu­tion, https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/12/10/3-big-societal-problems-to-fix-in-2019/ [dostęp 7.01.2019].
Milanovic B. (2002), The Two Faces of Glob­al­iza­tion: Against Glob­al­iza­tion as We Know It, The World Bank, Research Dept, Draft for dis­cus­sion.
Moene K.O., Ray D. (2016), The uni­ver­sal basic share and social incen­tives, https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/the-universal-basic-share-and-social-incentives.html [dostęp 5.12.2018].
Nunn N. (2009), The Impor­tance of His­tory for Eco­nomic Devel­op­ment, „Annual Review of Eco­nom­ics”, Vol. 1, s. 65–92.
Nye J.S. Jr., Welch D.A. (2011), Under­stand­ing Global Con­flict and Coop­er­a­tion, Pear­son.
Polanyi K. (2001), Great Trans­for­ma­tion, The Polit­i­cal and Eco­nomic Ori­gins of Our Time, Bea­con Press, Boston.
Polanyi K. (2012), Den libar­ale utopi, Res Pub­lica.
Reiersen J. (2015), Sen­trale lřnns­forhan­dlinger, sol­i­darisk lřnnspoli­tikk og frontfag. Noen insti­tusjonelle forhold ved lřnns­dan­nelsen i Norge, Skrift­se­rien fra Hřgskolen i Buskerud og Vest­fold nr 17.
Rodrik D. (2011), The glob­al­iza­tion para­dox: why global mar­kets, states and democ­racy can’t coex­ist, Oxford Uni­ver­sity Press.
Rodrik D., Sub­ra­man­ian A., Trebi F. (2004), The Pri­macy of Insti­tu­tions over Geog­ra­phy and Inte­gra­tion in Eco­nomic Devel­op­ment, „Jour­nal of Eco­nomic Growth”, Vol. 9.
Sandel M.J. (2013), What Money Can’t Buy, Far­rar, Straus and Giroux, New York.
Sen A. (1999), Devel­op­ment as Free­dom, Oxford Uni­ver­sity Press.
Stand­ing G. (2011), The Pre­cariat. The New Dan­ger­ous Class, Blooms­bury Pub­lish­ing.
Tabellini G. (2010), Cul­ture and Insti­tu­tions: Eco­nomic Devel­op­ment in the Regions of Europe, „Jour­nal of Euro­pean Eco­nomic Asso­ci­a­tion”, Vol. 8(4), s. 677–716.
Tajik H. (2018), Borg­er­lřnn: ĺ gi opp folk, „Klassekam­pen” z 15 wrześ­nia, s. 42–43.
Tom­czak D. (2009), Global Econ­omy – the Chance for Active Regions, w: Z.B. Liberda, A. Gro­chowska (ed.), Civ­i­liza­tional Com­pe­tences and Regional Devel­op­ment in Poland, War­saw Uni­ver­sity Press.
Tom­czak D. (2017), Równość społeczna jako czyn­nik roz­woju gospo­dar­czego – doświad­czenia skan­dy­nawskie, Biule­tyn PTE, Pol­skiego Towarzystwa Eko­nom­icznego nr 1(76); Ukryte źródła innowacji, pro­jekt badaw­czy, s. 7–14.
Torry M. (2013), Money for Every­one: Why we need a Citizen’s Income, Pol­icy Press.
Williamson O.E. (1985), The Eco­nomic Insti­tu­tions of Cap­i­tal­ism: firms, mar­kets, rela­tional con­tract­ing, Free Press.
World Eco­nomic Forum (2018), The Global Com­pet­i­tive­ness Index 2017-218, Rank­ings, s. 11, http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf [dostęp 30.12.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Kamil Zawadzki (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika)
POWSZECHNY DOCHÓD PODSTAWOWY W OPTYCE KONCEPCJI PRZEJŚCIOWYCH RYNKÓW PRACY. POLEMIKA O PRYNCYPIA I PRAGMATYKĘ (s. 37–42)
Celem artykułu jest ocena kon­cepcji powszech­nego dochodu pod­sta­wowego (UBI) w świ­etle założeń kon­cepcji prze­jś­ciowych rynków pracy (TLM). W tekś­cie wskazano obszary zbieżne obu idei, a także wyo­dręb­niono pola, w których wys­tępują najważniejsze różnice między nimi w wymi­arze aksjo­log­icznym i prag­maty­cznym. Pod­dano także kry­ty­cznej anal­izie główne cele i założe­nia idei UBI. Prowad­zone rozu­mowanie i argu­men­tacja miały na celu wery­fikację hipotezy, że kon­cepcja prze­jś­ciowych rynków pracy w warunk­ach współczes­nego rynku pracy w Polsce (charak­teryzu­jącego się niskim bezrobo­ciem i poziomem akty­wności zawodowej) jest pode­jś­ciem, które lep­iej chroni przed ubóst­wem i wyk­lucze­niem społecznym niż rozwiąza­nia pro­ponowane przez UBI, dzięki budowa­niu dłu­gookre­sowej odporności osób w wieku pro­duk­cyjnym na szoki, pod­nosze­niu zatrud­nial­ności zasobów pracy, wspiera­niu elasty­czności osób na rynku pracy i prze­ci­wdzi­ała­niu deprec­jacji ich kap­i­tału ludzkiego. Przeprowad­zona polemika sku­pia się na argu­men­tach eko­nom­icznych doty­czą­cych celów, kosztów i kon­sek­wencji dla rynku pracy wdroże­nia UBITLM.

Słowa kluc­zowe: powszechny dochód pod­sta­wowy, prze­jś­ciowe rynki pracy, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Atkin­son A. B. (2017), Nierówności. Co da się zro­bić?, Wyd. Kry­tyka Poli­ty­czna, Warszawa.
Brzez­iński M. (2017), Czy Pol­ska jest kra­jem dużych nierówności eko­nom­icznych? IBS, http://ibs.org.pl/app/uploads/2017/06/IBS_Policy_Paper_01_2017_pl.pdf [dostęp 12.07.2018].
Busi­ness Insider Pol­ska (2017), „Powszechny dochód to mrzonka”. Bry­tyjski ekon­o­mista pro­ponuje alter­natywę, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/dochod-podstawowy-powszechny-partycypacyjny-co-to-jest/f7w4xdt [dostęp 25.07.2018].
Coun­try Econ­omy (2018), https://countryeconomy.com/countries/compare/netherlands/poland?sc=XE05 [dostęp: 12.07.2018].
Gołębiowski G. (2017), Powszechny dochód pod­sta­wowy – argu­menty za i prze­ciw, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 334, s. 33–45.
IPiSS (2018), Infor­ma­cja o poziomie min­i­mum egzys­tencji w 2017 r., Warszawa.
Jan Paweł II (1982), Encyk­lika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej – „Laborem exercens”, Warszawa.
Kołodko G.W. (2014), Nowy prag­matyzm, czyli ekono­mia i poli­tyka dla przyszłości, „Ekon­o­mista”, nr 2, s. 161–180.
Morawski I. (2016), Dochód dla każdego – bodziec do roz­woju czy nieety­czny prezent, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dochod-dla-kazdego-bodziec-dorozwoju-czy-nieetyczny-prezent/,za: G. Gołębiowski (2017), Powszechny dochód pod­sta­wowy – argu­menty za i prze­ciw, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 334, s. 33–45.
OECD (2018), OECD Employ­ment Out­look 2018, Paryż.
van Par­ijs P. (2004), Basic Income: A Sim­ple and Pow­er­ful Idea for the Twenty-First Cen­tury, „Pol­i­tics & Soci­ety”, Vol. 32(1), s. 7–39, https://doi.org/10.1177/0032329203261095.
Prak­tyka Teo­re­ty­czna (2014), Bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy – pos­tu­lat godny rozważe­nia, „Prak­tyka Teo­re­ty­czna” nr 2(12), http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr12_2014_Dochod_podstawowy/00.Wstep.pdf [dostęp 12.07.2018].
Spra­woz­danie z wyko­na­nia budżetu państwa za okres od 1 sty­cz­nia do 31 grud­nia 2017 r. Infor­ma­cja o wyko­na­niu budżetów jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego (2018), Rada Min­istrów, orka.sejm.gov.pl [dostęp 10.07.2018].
Rata­jczak M. (2017), Dlaczego trzeba wprowadzić bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy?, „Prak­tyka Teo­re­ty­czna”, nr 2(24), s. 167–178.
Schmid G. (1995), Is Full Employ­ment Still Pos­si­ble? Tran­si­tional Labour Mar­kets as a New Strat­egy of Labour Mar­ket Pol­icy, „Eco­nomic and Indus­trial Pol­icy”, nr 16.
Schmid G. (1998), Tran­si­tional Labour Mar­kets: A New Euro­pean Employ­ment Strat­egy, Wis­senschaft­szen­trum Berlin für Sozial­forschung, Dis­cus­sion Paper, FS I 98–206.
Schmid G. (2001), Enhanc­ing Gen­der Equal­ity through Tran­si­tional Labour Mar­kets, „Trans­fer. Euro­pean Review of Labour and Research”, sum­mer.
Schmid G., Auer P. (1998), Tran­si­tional Labour Mar­kets: Con­cepts and Exam­ples in Europe, w: H.U. Schwedler (red.), New Insti­tu­tional Arrange­ments in the Labour Mar­ket. Tran­si­tional Labour Mar­kets as a New Full Employ­ment Con­cept, Euro­pean Acad­emy of the Urban Envi­ron­ment, Berlin.
Schmid G., Schö­mann K. (2002), Man­ag­ing Social Risks through Tran­si­tional Labour Mar­kets: Towards a Euro­pean Social Model, Sem­i­nar Paper, Wis­senschaft­szen­trum Berlin für Sozial­forschung, Berlin.
Sed­lak & Sed­lak (2018), https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-kwartalne [dostęp 20.07.2018].
Stand­ing G. (2017), Basic Income. And How Can We Make It Hap­pen, Pen­guin Books, Lon­don.
Szlin­der M. (2018a), Bezwarunk­owy dochód pod­sta­wowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, PWN, Warszawa.
Szlin­der M. (2018b), Szlin­der: 1000 plus to nie utopia. Dochód pod­sta­wowy zachęca do pracy i da się go sfi­nan­sować, „Gazeta Wybor­cza” z 6 lipca, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23636784,1000-plus-to-nie-utopia-dochod-podstawowy-zacheca-do-pracy.html [dostęp 27.07.2018].
Weber M. (1994), Etyka protes­tancka a duch kap­i­tal­izmu, Wyd. Test, Lublin.
Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efek­ty­wność poli­tyki rynku pracy w Polsce, Pra­cow­nia Sztuk Plas­ty­cznych, Toruń.
Zawadzki K. (2005), Prze­jś­ciowe rynki pracy. Kon­cepcja – imple­men­tacje – per­spek­tywy, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
ROLA PROGÓW MINIMALNEJ KONSUMPCJI W POLITYCE SPOŁECZNEJ W POLSCE (s. 43–48)
Artykuł w pier­wszej części przed­stawia cztery wskaźniki wypra­cow­ane metodą koszykową, które odgry­wają różne funkcje w pol­skiej poli­tyce społecznej. Najs­tarsze z nich to min­i­mum soc­jalne (pub­likowane reg­u­larnie od 1981 r., jeszcze przed trans­for­ma­cją) oraz min­i­mum egzys­tencji (od 1994 r.). W lat­ach 2001–2002 opra­cow­ano dwa nowsze progi dla określa­nia dochodowych granic przyz­nawa­nia świad­czeń z pomocy społecznej (próg inter­wencji soc­jal­nej) oraz zasiłków rodzin­nych (wspar­cie dochodowe rodzin). Druga część artykułu przed­stawia zróżni­cow­anie tery­to­ri­alne zarówno samych progów (min­i­mum soc­jal­nego i egzys­tencji), jak i sza­cunków GUS nad region­al­nym zróżni­cow­aniem wybranych stóp ubóstwa. Zaprezen­towano także syn­te­ty­czne wskaźniki ubóstwa, do których się­gają niek­tóre władze samorzą­dowe, by obser­wować zjawisko ubóstwa na poziomie niższym niż województwo.

Słowa kluc­zowe: ubóstwo, metoda koszykowa, metoda potrzeb pod­sta­wowych, min­i­mum soc­jalne, min­i­mum egzys­tencji, poli­tyka społeczna, bada­nia regionalne

BIBLIOGRAFIA
Akoliński S. (1957), Próba ustal­e­nia min­i­mum kosztów utrzy­ma­nia, „Przegląd Zagad­nień Soc­jal­nych”, nr 2.
Balcerzak-Paradowska B., red. (2013), Praca i poli­tyka społeczna. Współczesne ten­dencje i wyzwa­nia, IPiSS, Warszawa.
Broda-Wysocki P. (2012), Wyk­lucze­nie i inkluzja społeczna. Paradyg­maty i próby definicji, IPiSS, Warszawa.
Broda-Wysocki P., Deniszczuk L., Kurowski P., Sowa A. (2013), Miary ubóstwa w bada­ni­ach Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz ich zas­tosowanie w pol­skiej poli­tyce pomocy społecznej, w: B. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i poli­tyka społeczna. Współczesne ten­dencje i wyzwa­nia, IPiSS, Warszawa, s. 292–310.
Broda-Wysocki P., Kurowski P. (2013), Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Deniszczuk L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L. (2001), Kilka uwag o his­torii i funkc­jach min­i­mum soc­jal­nego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996a), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996b), Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Dziubińska-Michalewicz M., Chodyra A. (2003), Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. Czym jest min­i­mum soc­jalne?, Biuro Studiów i Eksper­tyz Kance­larii Sejmu, Warszawa.
Goli­nowska S. (2001), O funkc­jach i znacze­niu min­i­mum soc­jal­nego, „Poli­tyka Społeczna” nr 11–12.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Goli­nowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B. (1998), Zasady i kry­te­ria udziela­nia pomocy społecznej, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., red. (1996), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., red. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2013), Jakość życia. Kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne w Polsce, Warszawa.
GUS (2017), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2015 i 2016, Warszawa.
GUS (2018), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2017 r., infor­ma­cja syg­nalna, czer­wiec.
IPiSS (2002a), Kry­te­ria dochodowe upraw­ni­a­jące do świad­czeń rodzin­nych, IPiSS, Warszawa.
IPiSS (2002b), Kry­te­ria dochodowe upraw­ni­a­jące do świad­czeń z pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
Jabkowski P. (2016), Eksper­tyza doty­cząca zmi­any pro­ce­dury wyz­nacza­nia, syn­te­ty­cznych mierników ubóstwa w gmi­nach wojew­ództwa wielkopol­skiego, UAM, Poz­nań.
KNF (2018), Rekomen­dacja S doty­cząca dobrych prak­tyk w zakre­sie zarządza­nia ekspozy­c­jami kredy­towymi zabez­piec­zonymi hipotecznie, pro­jekt, dostęp https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/projekt_znowelizowanej_Rekomendacji_S_62603.pdf.
Kołaczek B. (2007), Inwest­y­cje w młode pokole­nie i zasada równych szans w poli­tyce rodzin­nej i eduka­cyjnej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.
Krześniak-Sajewicz M. (2016), KNF: są wyty­czne w sprawie kredytów o stałym opro­cen­towa­niu, „Rzecz­pospolita”, rp.pl [dostęp 10.10.2016].
Kurowski P. (2001a), Rola kat­e­gorii min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji w ksz­tał­towa­niu kat­e­gorii dochodowych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Kurowski P. (2001b), Tery­to­ri­alne zróżni­cow­anie wartości koszyków min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego w lat­ach 1998–2000, eksper­tyza dla MPiPS, IPiSS, Warszawa.
Kurowski P. (2015), Zróżni­cow­anie min­i­mum soc­jal­nego oraz min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym w 2014 r., „Poli­tyka Społeczna”, nr 9.
Kurowski P., red. (2018a), Wartość i struk­tura Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r.), raport z bada­nia eksper­ck­iego wery­fikacji wartości, IPiSS, Warszawa.
Kurowski P., red. (2018b), Wartość i struk­tura Wspar­cia Dochodowego Rodzin (według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r.), luty, IPiSS, Warszawa.
Kurowski P. (2018c), Zróżni­cow­anie min­i­mum egzys­tencji oraz min­i­mum soc­jal­nego w układzie przestrzen­nym w 2017 r., „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.
MCPS (2017), Ocena zasobów pomocy społecznej w opar­ciu o sytu­ację społeczną i demograficzną Wojew­ództwa Mazowieck­iego za 2016 rok, MCPS, Warszawa.
MRPiPS (2017), Infor­ma­cja o real­iza­cji świad­czeń rodzin­nych w 2016 r., Warszawa.
MRPiPS (2018), Sytu­acja społeczno-ekonomiczna gospo­darstw domowych w Polsce w lat­ach 2015–2016, Depar­ta­ment Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz, sty­czeń, Warszawa.
Podgórski J. (1996), Subiek­ty­wne linie ubóstwa. Sza­cunek subiek­ty­wnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993 i 1994, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa, s. 111–134.
Rajkiewicz A. (2001), O genezie min­i­mum soc­jal­nego w Polsce i dal­szym jego ciągu, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Sajkiewicz B. (1998), Zróżni­cow­anie tery­to­ri­alne kosztów wyży­wienia na poziomie min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, P. Kurowski, B. Sajkiewicz, Zasady i kry­te­ria udziela­nia pomocy społecznej, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2017), Wpływ świad­czenia wychowaw­czego (500+) na ubóstwo na pod­stawie mikrosy­mu­lacji, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Szczepaniak-Sienniak J. (2015), Poli­tyka rodzinna państwa we współczes­nej Polsce, Społeczeństwo i Ekono­mia 2 (4), Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego, Wrocław.
Szczy­gieł E. (2015), Oblicza ubóstwa i wyk­luczenia społecznego w wybranych kra­jach europe­js­kich, Wydawnictwo Sto­warzysze­nie „Cen­trum Wspiera­nia Edukacji i Przed­siębior­c­zości”, Rzeszów.
Szlach­ciak K., Szpyrka S., Zarębiak M. (2018), Ubóstwo w gmi­nach wojew­ództwa wielkopol­skiego na pod­stawie syn­te­ty­cznego miernika ubóstwa (SMU) – 2017, Obser­wa­to­rium Inte­gracji Społecznej, Wielkopol­skie Region­alne Obser­wa­to­rium Tery­to­ri­alne, Poz­nań.
Tymowski A. (1973), Min­i­mum soc­jalne. Metodyka i próba określe­nia, PWE, Warszawa.
Tymowski A. (2001), Z per­spek­tywy czasu: początki „min­i­mum soc­jal­nego”, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
War­naar M., Luuten A. (2009), Hand­book of Ref­er­ence Bud­gets, Nibud.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i administracji


 

Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4/2019

INCOME REDISTRIBUTION

FROM THE ISSUE EDITORS Stanisława Goli­nowska, Irena top­ińska
INCOME REDISTRIBUTION. THE CRITERIA FOR DIVIDING AND TARGETING SOCIAL BENEFITS. INTRODUCTORY ARTICLEStanisława Goli­nowska
MINIMUM INCOME IN THE EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS AND ACTUAL POLICIES OF THE MEMBER STATES Irena Top­ińska
UNIVERSAL BASIC INCOME: A TIMELY DISCUSSION FOR EUROPE? – Alek­san­dra Gar­lińska, Enkeleida Tahi­raj
UNCONDITIONAL BASIC INCOME VERSUS BEVERIDGE SOCIAL SECURITY CONCEPT IN THE LIGHT OF THE DEBATEBEVERIDGE REBOOTED: A BASIC INCOME FOR EVERY CITIZEN?” – Agnieszka Furmańska-Maruszak
THE UNIVERSAL BASIC INCOME CONCEPT FROM THE FRENCH PERSPECTIVEKrzysztof Starzec
DISCOURSE ON UNIVERSAL BASIC INCOME IN NORWAYDanuta A. Tom­czak
UNIVERSAL BASIC INCOME ACCORDING TO THE CONCEPT OF TRANSITIONAL LABOUR MARKETS. POLEMICS ON PRINCIPLES AND PRAGMATICSKamil Zawadzki
THE ROLE OF MINIMUM CONSUMPTION THRESHOLDS IN SOCIAL POLICY IN POLANDPiotr Kurowski

DIARY OF SOCIAL POLICY

Stanisława Goli­nowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
Irena Top­ińska (PhD, Cen­ter for Social and Eco­nomic Research)
FROM THE ISSUE EDITORS (p. 1)

Stanisława Goli­nowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
INCOME REDISTRIBUTION. THE CRITERIA FOR DIVIDING AND TARGETING SOCIAL BENEFITS. INTRODUCTORY ARTICLE (p. 2–8)
This arti­cle pro­vides an overview, in a syn­thetic way, of dif­fer­ent cri­te­ria used for income divi­sion, income redis­tri­b­u­tion meth­ods and tar­get­ing social finan­cial ben­e­fits in cash. The aim of the text is to abstract the main approaches of income redis­tri­b­u­tion in social pol­icy both his­tor­i­cally and com­par­a­tively, focus­ing how­ever, on present times. This leads to a wider dis­cus­sion of the costs and ben­e­fits of the uncon­di­tional basic income (UBI). This idea is a hot topic being dis­cussed not only among wel­fare state experts but also pol­icy mak­ers in polit­i­cal debate.

Key words: income dis­tri­b­u­tion, social ben­e­fits, con­di­tional cash trans­fer, tax income, uncon­di­tional basic income, tran­si­tional labour markets

Irena Top­ińska (PhD, Cen­ter for Social and Eco­nomic Research)
MINIMUM INCOME IN EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS AND ACTUAL POLICIES OF THE MEMBER STATES (p. 9–14)
The paper dis­cusses the posi­tion of the min­i­mum income (MI) guar­an­tee in the Euro­pean Pil­lar Social Rights and the min­i­mum income poli­cies applied by the EU mem­ber states. Firstly, it shows the devel­op­ment of the MI con­cept in the EU doc­u­ments and con­fronts the cur­rent approach with the idea of the uni­ver­sal (uncon­di­tional) basic income. Sec­ondly, it dis­cusses mech­a­nisms that are pro­posed to imple­ment the min­i­mum income guar­an­tee. Thirdly, it exam­ines actual MI schemes in the EU coun­tries, focus­ing on social assis­tance and related poli­cies. It com­pares the design and inves­ti­gates key indi­ca­tors char­ac­ter­iz­ing these schemes – namely the total expen­di­ture, cov­er­age and effec­tive­ness in reduc­ing poverty – giv­ing evi­dence of the sig­nif­i­cant dif­fer­ences among the national solutions.

Key words: min­i­mum income guar­an­tee, Euro­pean Pil­lar of Social Rights

Alek­san­dra Gar­lińska (PhD, Euro­pean Par­lia­ment)
Enkeleida Tahi­raj (PhD, Lon­don School of Eco­nom­ics)
UNIVERSAL BASIC INCOME: A TIMELY DISCUSSION FOR EUROPE? (p. 15–18)
As the world of work is chang­ing due to new tech­nolo­gies, dig­i­tal­i­sa­tion and global shifts in the labour mar­ket, some pol­icy mak­ers are forced to take on-board pre­vi­ously incon­sid­er­able ideas regard­ing social secu­rity sys­tems and rethink the wel­fare state as we know it. Fuelled by the poten­tial threats of glob­al­i­sa­tion, increas­ing automa­tion and the dig­i­tal rev­o­lu­tion, the idea of Uni­ver­sal Basic Income (UBI) is timidly find­ing its way into the Euro­pean debate. This arti­cle explores recent UBI related dis­cus­sions at EU insti­tu­tions, draws a com­par­a­tive view on cur­rent national Basic Income ini­tia­tives across Europe, and looks at ways the EU could posi­tion this debate, aware that the Euro­pean Com­mis­sion can­not pro­pose leg­is­la­tion on an issue such as the Uni­ver­sal Basic Income.

Key words: Uni­ver­sal Basic Income (UBI), min­i­mum income, Euro­pean debate

Agnieszka Furmańska-Maruszak (PhD, Nico­las Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
UNCONDITIONAL BASIC INCOME VERSUS BEVERIDGE SOCIAL SECURITY CONCEPT IN THE LIGHT OF THE DEBATEBEVERIDGE REBOOTED: A BASIC INCOME FOR EVERY CITIZEN?” (p. 18–22)
The answer for the ques­tion if the Bev­eridge report was being writ­ten today, would it rec­om­mend a basic income was not obvi­ous dur­ing the debate orga­nized by Lon­don School of Eco­nom­ics. The sup­porter of an uncon­di­tional basic income idea, Philippe van Par­ijs, pre­sented this con­cept as an answer to Beveridge’s five giant evil. The way it man­i­fests itself nowa­days is dif­fer­ent from the way it was expe­ri­enced in for­ties of 20th cen­tury. Work­ing poor are the great­est ben­e­fi­cia­ries of this solu­tion as uncon­di­tional basic income gives them a chance to be idle in a sense of reject­ing bad work­ing con­di­tions and look­ing for a job that is more mean­ing­ful for them. How­ever, there are prob­lems with putting the idea of basic income into prac­tice. There is no matrix money tree and num­bers sim­ply do not add – empha­sised John Kay stand­ing in oppo­si­tion to this con­cept. In order to have a basic income that is a real alter­na­tive for employ­ment for any num­ber of peo­ple in Great Britain, there is a need to raise taxes by half.

Key words: uncon­di­tional basic income, Bev­eridge report, Great Britain

Krzysztof Starzec (Pro­fes­sor, Uni­ver­sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
THE UNIVERSAL BASIC INCOME CONCEPT FROM THE FRENCH PERSPECTIVE (p. 23–29)
The arti­cle describes the sit­u­a­tion and the evo­lu­tion of French social pol­icy in the con­text of the basic income/flat tax rate con­cept. The short his­tory and ratio­nale of basic income are dis­cussed. The recent evo­lu­tion of the French social insurance-based wel­fare state is ana­lyzed as a con­ver­gence towards some ideas of this con­cept. Using the microsim­u­la­tion meth­ods some vari­ants of basic income are applied to French wel­fare sys­tem and their redis­trib­u­tive effects are ana­lyzed. Finally, the short descrip­tion of the French econ­o­mists’ and soci­ol­o­gists’ dis­cus­sion on the pos­si­ble con­se­quences of basic income intro­duc­tion is pre­sented like the real risk of a durable divi­sion of the soci­ety on the work­ing and excluded from labor mar­ket people.

Key words: basic income/flat tax rate, wel­fare state, social min­i­mum, equal­ity, poverty, social exclu­sion, income redis­tri­b­u­tion

Danuta A. Tom­czak (PhD, Øst­fold Uni­ver­sity Col­lege, Halden, Nor­way)
DISCOURSE ON UNIVERSAL BASIC INCOME IN NORWAY (p. 30–36)
In recent years the uni­ver­sal basic income (UBI) has been fre­quently dis­cussed as a new sim­ple and fair income dis­tri­b­u­tion for­mula to all cit­i­zens, due to changes of jobs avail­abil­ity in dig­i­tal­ized future. The arti­cle presents back­ground for the upcom­ing ideas and response to the core of this con­cept in Nor­way – the coun­try with well-functioning wel­fare state, and bred sup­port to exist­ing insti­tu­tional socio-economic model. Dif­fer­ent social voices on mat­ter are ana­lyzed, with pre­sen­ta­tion of an UBS (uni­ver­sal basic share of BNP) con­cept and its cal­cu­la­tion for Nor­way and India. There are few sup­port­ers of UBI in Nor­way since work is regarded as fun­da­men­tal worth. .Analy­ses show that atti­tude to work, secur­ing high labour par­tic­i­pa­tion and equal oppor­tu­nity for all cit­i­zens have pri­macy in debates on chal­leng­ing future. Sup­port­ers of UBI point out suc­cess­ful exam­ples of its use, so it opens for pos­si­bil­ity to apply it in spe­cial cir­cum­stances, for lim­ited groups or/and regions. This is show­ing new fields for appli­ca­tion of the mod­i­fied basic income con­cept – a way towards a new social con­tract, to dimin­ish exist­ing social and eco­nomic inequal­i­ties. In debates in Nor­way, as well as in other coun­tries, there is no clear indi­ca­tion which ser­vices of today‘s wel­fare state will remain and which will be incor­po­rated in basic income pay­ments, what, notice­ably, is a slip in argu­men­ta­tion for uni­ver­sal basic income support.

Key words: uni­ver­sal basic income, future labour mar­ket, Nor­we­gian wel­fare state, fair income distribution

Kamil Zawadzki (Pro­fes­sor, Nico­las Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
UNIVERSAL BASIC INCOME ACCORDING TO THE CONCEPT OF TRANSITIONAL LABOUR MARKETS. POLEMICS ON PRINCIPLES AND PRAGMATICS (p. 37–42)
The main goal of the arti­cle is to assess the con­cept of Uni­ver­sal Basic Income (UBI) accord­ing to the idea of Tran­si­tional Labour Mar­kets (TLMs). The paper iden­ti­fies con­ver­gent areas of both ideas, and fields of the most impor­tant axi­o­log­i­cal and prag­matic dif­fer­ences between them. The main goals and assump­tions of the UBI idea were also crit­i­cally ana­lyzed. The rea­son­ing and argu­men­ta­tion were aimed at ver­i­fy­ing the hypoth­e­sis that the TLM approach in the con­text of cur­rent labour mar­ket in Poland (i.e. a low unem­ploy­ment rate and a low activ­ity rate) is an approach pro­tect­ing bet­ter against poverty and social exclu­sion than the solu­tions pro­posed by UBI. TLMs build the long-term resis­tance of peo­ple to labour mar­ket shocks, increase the employ­a­bil­ity, sup­port the flex­i­bil­ity of peo­ple on the labour mar­ket and coun­ter­act the depre­ci­a­tion of their human cap­i­tal. The con­ducted polemic focuses on eco­nomic argu­ments regard­ing the goals, costs and con­se­quences for the UBI vs. TLM implementation.

Key words: Uni­ver­sal Basic Income, Tran­si­tional Labour Mar­kets, social policy

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
THE ROLE OF MINIMUM CONSUMPTION THRESHOLDS IN SOCIAL POLICY IN POLAND (p. 43–48)
The first part of the arti­cle presents four indi­ca­tors devel­oped with the method of basic needs, which play dif­fer­ent func­tions in Pol­ish social pol­icy. The old­est of them are the social min­i­mum (pub­lished reg­u­larly before the trans­for­ma­tion, since 1981) and the sub­sis­tence min­i­mum (since 1994). In the years 2001–2002, two newer thresh­olds were devel­oped for deter­min­ing the income lim­its for grant­ing social assis­tance ben­e­fits (the Social Inter­ven­tion Thresh­old) and fam­ily ben­e­fits (Income Sup­port for Fam­i­lies). The sec­ond part of the arti­cle presents ter­ri­to­r­ial dif­fer­en­ti­a­tion of both the thresh­olds (social min­i­mum and sub­sis­tence) as well as the esti­mates of the Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office (GUS) on the dif­fer­en­ti­a­tion of dif­fer­ent poverty rates. Syn­thetic indi­ca­tors of poverty, which are used by some self-government author­i­ties to observe the phe­nom­e­non of poverty at the level lower than the voivode­ship, are also presented.

Key words: poverty, bas­ket method, basic needs method, social min­i­mum bas­kets, sub­sis­tence min­i­mum bas­kets, social pol­icy regional research

  Prze­jdź do Spisu Treści

« powrót