Nr 5-6 (542-543) 2019

Spis treści 5–6/2019

   Table of Contents

WSPÓŁCZESNY FENOMEN GLOBALNEGO RYNKU PRACYPLATFORMA ZATRUDNIENIAAndrzej Mar­ian Świątkowski
EWALUACJA INWESTYCYJNYCH PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCHMonika Klimow­icz, Mał­gorzata Michalewska-Pawlak
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY UDANEMU WEJŚCIU NA RYNEK PRACY. PRZYKŁAD STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGOMonika Rudy
SOCJOLOGICZNY WGLĄD W SŁUŻBĘ KOBIET W POLSKIEJ POLICJIKatarzyna Dojwa-Turczyńska

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
WIEK BEZROBOTNYCH JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY GOTOWOŚĆ PODJĘCIA PRACY I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJRafał Muster
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU I GRUDNIU 2018 r. – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI I MINIMUM SOCJALNE W 2018 R. SZACUNKI NA PODSTAWIE ŚREDNIOROCZNYCH NOTOWAŃ CENPiotr Kurowski

INFORMACJE
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE” W 2018 R. – Bar­bara Szatur-Jaworska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Andrzej Mar­ian Świątkowski (prof., Akademia Igna­tianum w Krakowie)
WSPÓŁCZESNY FENOMEN GLOBALNEGO RYNKU PRACYPLATFORMA ZATRUDNIENIA (s. 1–7)
Świad­cze­nie usług pole­ga­ją­cych na wykony­wa­niu pracy w ramach plat­form zatrud­nienia jest jed­nym z najbardziej rozwi­ja­ją­cych się zjawisk na glob­al­nym rynku pracy. Sta­tus prawny zatrud­nionych nie jest prawnie ure­g­u­lowany. Jest to związane m.in. z tym, że część zatrud­nionych rozpoczęła wykony­wanie usług w ramach real­iza­cji idei „ekonomii współdzie­le­nia dóbr”. Uczest­nicy obrotu prawnego odby­wa­jącego się z udzi­ałem plat­form są w więk­szości przy­pad­ków uznawani za samoza­trud­nionych. Nie korzys­tają więc z żad­nych uprawnień pra­cown­iczych i soc­jal­nych. Państwa członkowskie Unii Europe­jskiej, z nielicznymi wyjątkami, nie pode­j­mują dzi­ałań zmierza­ją­cych do ure­g­u­lowa­nia sytu­acji prawnej osób zatrud­nionych w ramach plat­form. Deklaracja pod­jęta w 2016 r. z inic­jatywy cen­tral związkowych zmierza do uzna­nia za pra­cown­ików tych zatrud­nionych, którzy wykonują w ramach plat­formy pracę podporządkowaną.

Słowa kluc­zowe: ochrona prawna, osłona soc­jalne, plat­forma zatrud­nienia, pra­cown­icy, usługodawcy

BIBLIOGRAFIA
Alon G. et al. (2018), The Impact of Behav­ioral and Eco­nomic Dri­vers on Gig Econ­omy Work­ers, Octo­ber 29, 2018). Avail­able at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3274628;http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3274628 [dostęp 18.02.2019].
Berg J., Fur­rer M., Har­mon E., Rani U., Sil­ber­man S. (2018), Dig­i­tal Labour Plat­forms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
Cor­po­raal G. (2019), Free­lanc­ing Amer­ica 2017. Future of Work Orga­ni­za­tions Plat­form Econ­omy, Oxford Inter­net Insti­tute, Oxford.
Cor­po­raal G. (2019), Future of Work Orga­ni­za­tions Plat­form Econ­omy, Oxford Inter­net Insti­tute, Oxford.
de Groen W.P., Kil­hof­fer Z., Lenaerts K., Mand I. (2018), Employ­ment and work­ing con­di­tions of selected types of plat­form work, Euro­pean Foun­da­tion for the Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions, Pub­li­ca­tion Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
de Ste­fano V. (2018), „Nego­ti­at­ing the algo­rithm”: Automa­tion, arti­fi­cial intel­li­gence and labour pro­tec­tion, ILO, Geneva.
de Ste­fano V., Aloisi A. (2018), Euro­pean legal frame­work for dig­i­tal labour plat­forms, Pub­li­ca­tions of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Euro­stat; BLS; McK­in­sey Global Insti­tute analy­sis, What moti­vates work­ers in the gig econ­omy?, Knowledge@Wharton, the online research and busi­ness analy­sis jour­nal of the Whar­ton Busi­ness School, Penn­syl­va­nia Uni­ver­sity, 16.1.2019.
Kull­mann M. (2018), Plat­form Work, Algo­rith­mic Decision-Making, and EU Gen­der Equal­ity Law, „Inter­na­tional Jour­nal of Com­par­a­tive Law and Indus­trial Rela­tions”, Vol. 34(1).
McK­in­sey Global Insti­tute analy­sis; Knowledge@Wharton, the online research and busi­ness analy­sis jour­nal of the Whar­ton Busi­ness School, Penn­syl­va­nia Uni­ver­sity, 16.1.2019.
Prassl J. (2018), Humans as a Ser­vice. The Promise and Per­ils of Work in the GiG Econ­omy, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Prassl J., Risak M. (2016), Uber and TaskRa­bitt, & Co.: Plat­forms as Employ­ers? Rethink­ing the Legal Analy­sis of Crowd­work, „Com­par­a­tive Labour Law and Pol­icy Jour­nal”, Vol. 37(3).
Rosen­blat A. (2018), Uber­land: How Algo­rithms Are Rewrit­ing the Rules of Work, Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia Press, Oak­land.
Świątkowski A.M. (2018), Szanse, zagroże­nia i niewiadome zatrud­nienia w sta­dium „czwartej rewolucji prze­mysłowej”, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Świątkowski A.M. (2019), Nowe, nowoczesne formy zatrud­nienia w epoce postin­dus­tri­al­nej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1.
Tay­lor M. (2017), Good Work; The Tay­lor review of mod­ern work­ing prac­tices, Depart­ment of Busi­ness, Energy and Indus­trial Strat­egy, London.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki prawne

Monika Klimow­icz (prof., Uni­w­er­sytet Wrocławski)
Mał­gorzata Michalewska-Pawlak (prof., Uni­w­er­sytet Wrocławski)
EWALUACJA INWESTYCYJNYCH PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH (s. 8–14)
Celem artykułu jest anal­iza znaczenia ewalu­acji inwest­y­cyjnych pro­gramów społecznych dla oceny skuteczności i efek­ty­wności jego imple­men­tacji, na przykładzie Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych ASOS. W pier­wszej części opisane zostały pod­stawy teo­re­ty­czne i mod­e­lowe ewalu­acji. Dalej zaprezen­towany został inwest­y­cyjny charak­ter pro­gramu ASOS oraz kry­ty­czna anal­iza przeprowad­zonych ewalu­acji w uję­ciu mod­e­lowym od początku jego imple­men­tacji, czyli od 2012 r. Następ­nie wskazano warunki prowadzenia wiary­god­nych badań ewalu­a­cyjnych inwest­y­cyjnych pro­gramów społecznych, które związane są z imple­men­towaniem zróżni­cow­anych rodza­jów ewalu­acji w pro­ce­sie badaw­czym, m.in.: oceny potrzeb grupy docelowej pro­gramu, pro­cesu imple­men­tacji inter­wencji i wpływu anal­i­zowanego pro­gramu nie tylko na bezpośred­nich jego benefic­jen­tów, ale także na sze­roko rozu­mi­ane otocze­nie społeczne oraz oceny eko­nom­icznych skutków real­iza­cji pro­gramu. Autorki rekomen­dują imple­men­tację metod iloś­ciowych i jakoś­ciowych, a także prowadze­nie badań ewalu­a­cyjnych rezul­tatów pro­gramów inwest­y­cyjnych w dłu­gookre­sowej per­spek­ty­wie cza­sowej. Artykuł, obok kry­ty­cznej anal­izy lit­er­atury przed­miotu doty­czącej ewalu­acji poli­tyk pub­licznych, prezen­tuje wyniki badań zre­al­i­zowanych w ramach pro­jektu Inno­v­a­tive Social Invest­ment Strength­en­ing Com­mu­ni­ties in Europe finan­sowanego z pro­gramu Hory­zont 2020.

Słowa kluc­zowe: inwest­y­cyjna poli­tyka społeczna, poli­tyka senio­ralna, ewalu­acja, Hory­zont 2020

BIBLIOGRAFIA
Altschuld J.W., Witkin B.R. (1999), From Needs Assess­ment to Action: Trans­form­ing Needs into Solu­tion Strate­gies, Thou­sand Oaks, SAGE Pub­li­ca­tions, Lon­don.
Banke-Thomas O., Madaj B., Charles A., Broek N. (2015), Social Return on Invest­ment (SROI) method­ol­ogy to account for value for money of pub­lic health inter­ven­tions: a sys­tem­atic review, „BMC Pub­lic Health”, Vol. 582, Issue 12, s. 1–14.
Bonoli G. (2005), The pol­i­tics of the new social poli­cies: Pro­vid­ing cov­er­age against new social risks in mature wel­fare state, „Pol­icy & Pol­i­tics”, Vol. 33, Issue 1, p. 431–450.
Con­nell J., Kubisch A. (1998), Apply­ing a The­ory of Change Approach to the Eval­u­a­tion of Com­pre­hen­sive Com­mu­nity Ini­tia­tives: Progress, Prospects, and Prob­lems, http://seachangecop.org/files/documents/1998_ToC_and_evaluation_of_community_initiatives.pdf (dostęp: 10.06.2017).
Don­ald­son S.I. (2007), Pro­gram Theory-Driven Eval­u­a­tion Sci­ence: Strate­gies and Appli­ca­tion, Lawrence Erl­baum, New York.
Fox C., Grimm R., Caldeira R. (2016), An Intro­duc­tion to Eval­u­a­tion, Sage Pub­lish­ing, Lon­don.
Gór­niak J. (2007), Ewalu­acja w cyklu poli­tyk pub­licznych, w: S. Mazur (red.), Ewalu­acja fun­duszy struk­tu­ral­nych. Per­spek­tywa region­alna, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie, Małopol­ska Szkota Admin­is­tracji Pub­licznej, Kraków, s. 11–28.
Hansen H.F. (2005), Choos­ing Eval­u­a­tion Mod­els. A Dis­cus­sion on Eval­u­a­tion Design, „Eval­u­a­tion”, Vol. 4, Issue 11, s. 447–462.
Hansen M.B., Vedung E. (2010) The­ory – Based Stake­holder Eval­u­a­tion, „Amer­i­can Jour­nal of Eval­u­a­tion”, Vol. 3, Issue 31, s. 294–313.
Haus­ner J. (2008). Zarządzanie pub­liczne. Podręcznik aka­demicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
Hulme M., Sander­son E. (2015). Social Invest­ment for Fam­ily, Friends and Rela­tion­ships, Big Soci­ety Cap­i­tal, Lon­don.
Iwański R. (2017), Nowe oblicza starości z per­spek­tywy dal­szego starzenia się pop­u­lacji, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(11), s. 113–128, doi: 10.18559/SOEP.2017.11.8.
Klimow­icz M., Michalewska-Pawlak M. (2016), Gov­ern­ment Pro­gramme for the Elderly Social Activ­ity based on the selected exam­ple. D4.2 Deliv­er­able, Eval­u­a­tion report on case study, Euro­pean Com­mis­sion, Research Exec­u­tive Agency, Brus­sels.
Łącka I. (2015), Prob­lemy oceny efek­ty­wności pod­miotów ekonomii społecznej, w: G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego roz­woju – odpowiedzial­ność, etyka, sta­bil­ność finan­sowa. Tom 1. Finanse, Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 241–252.
Math­i­son S. (2005), Ency­clo­pe­dia of eval­u­a­tion, Thou­sand Oaks, SAGE Pub­li­ca­tions, CA and Lon­don.
Michalewska-Pawlak M. (2017), Unia Europe­jska wobec paradyg­matu inwest­y­cji społecznych, „Wrocławskie Stu­dia Poli­to­log­iczne”, Vol. 27, s. 93–107.
Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Social invest­ment: A par­a­digm in search of the new eco­nomic model and polit­i­cal mobil­i­sa­tion, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), Towards a Social Invest­ment Wel­fare State, Pol­icy Press, Bris­tol, s. 353–376.
Moroń D., Klimow­icz M. (2016), Zas­tosowanie stopy społecznego zwrotu z inwest­y­cji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efek­ty­wności pro­jek­tów społecznych, „Wrocławskie Stu­dia Poli­to­log­iczne”, Vol. 21, s. 67–81.
Motyk K., Małecki-Tepicht Ł. (2008), Pos­tu­lat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla dzi­ałań w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w Polsce, „Zarządzanie Pub­liczne”, Vol. 6, Issue 4, s. 124–133.
MPiPS (2013a), Rzą­dowy Pro­gram na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS2012-2013.pdf [dostęp 17.01.2019].
MPiPS (2013b), Infor­ma­cja z kon­sul­tacji pro­jektu doku­mentu rzą­dowego pn. Rzą­dowy Pro­gram na Rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (zwany dalej Pro­gramem ASOS) w okre­sie od wrześ­nia do grud­nia 2013, Warszawa.
MPiPS (2013c), Infor­ma­cja o real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Warszawa.
MPiPS (2014a), Rzą­dowy Pro­gram na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA%20STRONA/Seniorzy/Program%20ASOS%202014–2020.pdf [dostęp 17.01.2019].
MPiPS (2014b), Spra­woz­danie z real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 – rok 2013, Warszawa.
MPiPS (2015), Spra­woz­danie z real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – rok 2014, Warszawa.
MRPiPS (2016), Spra­woz­danie z real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – rok 2015, Warszawa.
MRPiPS (2017), Spra­woz­danie z real­iza­cji Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – rok 2016, Warszawa.
Ole­jniczak K. (2008), Mech­a­nizmy wyko­rzys­ta­nia ewalu­acji. Studium ewalu­acji. śred­niookre­sowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Ole­jniczak K. (2010). Mech­a­nizm i narzędzia racjon­al­iza­cji pro­roz­wo­jowych dzi­ałań pub­licznych, w: A. Tuchorska (red.), Europe­jskie wyzwa­nia dla pol­ski i jej 20 regionów, Min­is­terstwo Roz­woju Region­al­nego, Warszawa, s. 302–325.
Pat­ton M.Q. (2004), Eval­u­a­tion Research, w: M.S. Lewis-Beck, A. Bry­man, T.F. Liao (red.), The Sage ency­clo­pe­dia of social sci­ence research meth­ods, SAGE Pub­li­ca­tions, Thou­sand Oaks and CA, s. 337–340.
Perek-Białas J. (2016), Trady­cyjne i uzu­peł­ni­a­jące pode­jś­cia do ewalu­acji efek­tów poli­tyki senio­ral­nej w Polsce, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej”, Vol. 3, s. 91–111.
Shafir E. (2013), Intro­duc­tion, w: Shafir E. (red.) The Behav­ioral Foun­da­tions of Pub­lic Pol­icy, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton, s. 1–9.
Szatur-Jaworska B. (2016), Poli­tyka społeczna wobec starzenia się lud­ności– propozy­cja kon­cep­tu­al­iza­cji poję­cia, „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”, Vol. 9, Issue 4, s. 7–27.
Wiktorska-Święcka A., Michalewska-Pawlak M., Klimow­icz M. (2017), Insti­tu­tional deter­mi­nants of inno­va­tions in regional gov­er­nance in Poland, Ofi­cyna Wydawnicza Aspra, Warszawa-Wrocław.
Wiktorska-Święcka A., Klimow­icz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D. (2017), Inwest­y­cje społeczne jako nowy paradyg­mat poli­tyk pub­licznych w Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Young K., Ashby D., Boaz A., Grayson L. (2002), Social Sci­ence and the Evidence-based Pol­icy Move­ment, „Social Pol­icy and Soci­ety“, Vol. 3, Issue 1, s. 215–224.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji

Monika Rudy (mgr, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY UDANEMU WEJŚCIU NA RYNEK PRACY. PRZYKŁAD STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO (s. 15–20)
Artykuł poświę­cono zagad­nie­niu przed­siębior­c­zości stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego i jej wpływu na ich lep­szy start na rynku pracy. Celem tek­stu jest ukazanie opinii stu­den­tów na temat przed­siębior­c­zości i możli­wości jej wyko­rzys­ta­nia na rynku pracy, również w zakre­sie zakłada­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. W artykule zas­tosowano następu­jące metody badaw­cze: metodę desk research oraz metodę son­dażu diag­nos­ty­cznego. W opinii respon­den­tów (stu­den­tów UR) ksz­tał­towanie przed­siębior­c­zości w trak­cie studiów ma istotny wpływ zarówno na ich rozwój oso­bisty, jak i lep­szy start w kari­erze zawodowej. Anal­iza wyników badań wskazała na potrzebę angażowa­nia się stu­den­tów w dodatkowe formy akty­wności w celu budowa­nia postaw przed­siębior­czych oraz więk­szego edukowa­nia młodych w zakre­sie ofer­owanych im możli­wości rozwoju.

Słowa kluc­zowe: przed­siębior­c­zość, stu­denci, rynek pracy, Uni­w­er­sytet Rzeszowski

BIBLIOGRAFIA
Barwińska-Małajowicz A. (2013), Start zawodowy absol­wen­tów szkół wyższych w Polsce i Niem­czech. Anal­iza porów­naw­cza w uję­ciu ogól­nokra­jowym i region­al­nym, CeDeWu, Warszawa.
Bed­narz N. (2005), Prak­tyki zawodowe za i prze­ciw, w: T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierze­jew­ska (red.), Uczel­nia oparta na wiedzy, Fun­dacja Pro­mocji i Akredy­tacji Kierunków Eko­nom­icznych, Warszawa, s. 183, 184.
Cieś­lik J., Guliński J., Matu­siak K.B., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przed­siębior­c­zości aka­demick­iej, PARP, Poznań-Warszawa.
Dąbrowska K., Skowron M. (2015), Porów­nanie postaw przed­siębior­czych stu­den­tów studiów eko­nom­icznych, społecznych i human­isty­cznych, „Annales. Etyka w życiu gospo­dar­czym”, nr 3(18).
Gier­manowska E. (2007), Młodzież w poszuki­wa­niu zatrud­nienia, w: E. Kar­pow­icz, Rynek pracy, BAS, Warszawa.
Infor­ma­tor o Uni­w­er­syte­cie Rzes­zowskim (2016), Dział Infor­ma­cji i Pro­mocji UR, Rzeszów.
Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Pod­stawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Malerba F., McK­elvey M. (2010), Con­cep­tu­al­iz­ing knowl­edge inten­sive entre­pre­neur­ship: con­cept and mod­els, Mate­ri­ały Kon­fer­encji Naukowej pt. DIMEAEGISLIEE/NTUA, Ateny.
Marsza­łek A. (2012), Anal­iza postaw przed­siębior­czych wśród stu­den­tów, „e-mentor”, nr 3(45).
Matu­siak K.B. (2006), Przed­siębiorca i przed­siębior­c­zość w teorii ekonomii i innych naukach, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Piecuch T. (2013), Przed­siębior­c­zość. Pod­stawy teo­re­ty­czne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
GUS (2018), Rocznik Statysty­czny Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Warszawa.
Roszkowska-Mądra B., Parfie­niuk A., Studnicki M. (2014), Poglądy młodzieży aka­demick­iej studiów eko­nom­icznych o przed­siębior­c­zości i deter­mi­nan­tach jej roz­woju, „Opti­mum. Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 6(72).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i administracji

Katarzyna Dojwa-Turczyńska (prof., Uni­w­er­sytet Wrocławski)
SOCJOLOGICZNY WGLĄD W SŁUŻBĘ KOBIET W POLSKIEJ POLICJI (s. 20–28)
Policja jest najwięk­szą insty­tucją bez­pieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Mimo nom­i­nal­nej równości, udział kobiet w gronie funkcjonar­iuszy jest niższy niż mężczyzn, a zróżni­cow­anie ze względu na płeć jest jeszcze bardziej widoczne w przy­padku pier­ws­zo­planowych stanowisk kierown­iczych. Sama obec­ność kobiet w policji, posi­adanie określonych sta­tusów i wypeł­ni­anie przez nie roz­maitych ról zawodowych są istotne z per­spek­tywy akty­wiz­a­cji zawodowej kobiet, zapewnienia policji zasobów kadrowych, równouprawnienia i równego sta­tusu obu płci. Punkt wyjś­cia artykułu stanowi przy­bliże­nie policji jako insty­tucji bez­pieczeństwa „zatrud­ni­a­jącej” kadry dla wypeł­ni­a­nia określonych funkcji, ofer­u­jącej w zamian za służbę określone mate­ri­alne i nie­ma­te­ri­alne ekwi­wa­lenty. Na bazie rozwiązań nor­maty­wnych oraz ist­nieją­cych danych wtórnych pod­jęto próbę wskaza­nia czyn­ników, które mogą okazać się korzystne przy wyborze pol­i­cyjnej ścieżki kari­ery zawodowej przez kobi­ety, jak i odniesie­nie się do roz­maitych dys­funkcji, które niesie za sobą praca-służba w mundurze.

Słowa kluc­zowe: policja, kobi­ety w policji, służba, praca

BIBLIOGRAFIA
Arch­bold C., Schulz D.M. (2012), Research of Women in Polic­ing: A Look At the Past, Present and Future, „Soci­ol­ogy Com­pass”, 6/9, s. 694–706.
Brum­mond K.M. (2015), A ‘Greedy’ Insti­tu­tion with Great Job Ben­e­fits: Fam­ily Struc­ture and Gen­der Vari­a­tion in Com­mit­ment to Mil­i­tary Employ­ment, Uni­ver­sity of Mass­a­chu­setts Amherst, Depart­ment of Soci­ol­ogy, https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&context=masters_theses_2 [dostęp 12.11.2018].
CBOS (2018a), Oceny dzi­ałal­ności insty­tucji pub­licznych, marzec, Warszawa.
CBOS (2018b), Kobi­ety i mężczyźni na rynku pracy, październik, Warszawa.
Coser L. (1974), Greedy Insti­tu­tions: Pat­terns of Undi­vided Com­mit­ment, The Free Press, New York.
de Campo M.E. (2013), Con­tem­po­rary Greedy Insti­tu­tions: An Essay on Lewis Coser’s Con­cept in the Era of the ‘Hive Mind’, „Soci­o­log­icky časopis” [„Czech Soci­o­log­i­cal Review”], Vol. 49, No. 6, s. 969–987, http://sreview.soc.cas.cz/uploads/ce3382fe80aac2da213124b7b83050c90637b893_13-6-06Campo-13.indd.pdf, [dostęp 12.11.2018].
Dojwa K. (2005), Polic­janci: motywy pod­ję­cia służby, wady i zalety pracy w Policji, w: J. Maciejew­ski, O. Now­czyk (red.), Prob­lemy Bez­pieczeństwa nar­o­dowego a grupy dys­pozy­cyjne, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 339–352.
Dojwa K. (2006), Polic­jan­tki i polic­janci o służ­bie w Policji, w: J. Maciejew­ski (red.), Grupy dys­pozy­cyjne społeczeństwa pol­skiego, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–130.
Dojwa K. (2009a), Kobi­ety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 19–24.
Dojwa K. (2009b), Kobi­ety w Policji. Rzeczy­wis­tość a oczeki­wa­nia społeczne, „Acta Uni­ver­si­tas Wratislavien­sis”, No 3096, „Socjolo­gia XLV, Wrocław, s. 55–68.
Domański H. (1991), Klasy społeczne, grupy zawodowe, orga­ni­za­cje gospo­dar­cze: struk­tura społeczna w kra­jach rozwiniętego kap­i­tal­izmu, Warszawa.
Gąciaż B. (2011), Praca kobiet w Polsce: od egal­i­tarnego przy­musu eko­nom­icznego do eli­tarnej swo­body wyboru i powszech­nej nierówności sta­tusu, w: K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Gen­der w społeczeńst­wie pol­skim, Wyd. Nomos, Krakow, s. 311–330.
Goff­man E. (2011), Insty­tucje totalne: o pac­jen­tach szpi­tali psy­chi­a­trycznych i mieszkań­cach innych insty­tucji total­nych, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Sopot.
Graue T.M., Hildie R.E., Weath­erby G.A. (2016), Women in Mod­ern Polic­ing, „Jour­nal of Social Sci­ences and Human­i­ties”, Vol 2, No. 3, s. 51–62.
Grzebyk-Dulak I. (2017), Adap­tacja społeczno-zawodowa w for­ma­cji mundurowej: studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. Difin, Warszawa.
Hołyst B. (2011), Policja na świecie, Lex­is­Nexis, Warszawa, http://www.info.policja.pl/inf/kierownictwo-i-struktu/komendanciglowni-poli [dostęp 21.08.2018].
Jankowski S. (2012), Dziew­częta w maciejówkach, Warszawa.
Kobi­ety w Polsce na tym samym stanowisku zara­bi­ają o ok. 700 zł mniej niż mężczyźni (2018), https://dorzeczy.pl/kraj/52332/Kobiety-w-Polsce-na-tym-samym-stanowisku-zarabiaja-ook-700-zl-mniej-niz-mezczyzni.html, [dostęp 20.11.2018].
Kostera M., red. (2011), Etno­grafia orga­ni­za­cji. Bada­nia pol­s­kich firm i insty­tucji, GWP, Sopot.
Kro­likowska A., Sklep­kowska K. (2015), Miejsce kobiet w policji w opinii polic­jan­tek i polic­jan­tów, w: I. Now­icka, D. Hryszkiewicz, (red.), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami kobiet w Policji, Wyd. WSPol, Szczytno, s. 299–317.
Krzyżanowska Ł., Stec M. (2012), Rynek pracy, w: A. Giza, M. Siko­rska (red.), Współczesne społeczeństwo pol­skie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 523–571.
Kuśmierczyk-Balcerek M. (2018), Służba kobiet przez II wojną świa­tową, w: E. Waśko-Owsiejczuk (red.), Kobi­ety w pol­s­kich służbach mundurowych. Role, zada­nia i wyzwa­nia, Wyd. Ofi­cyna Wydawnicza Aspra, Uni­w­er­sytet w Białym­stoku, Warszawa – Białys­tok, s. 45–56.
Maciejew­ski J., Now­czyk O., red. (2005), Prob­lemy Bez­pieczeństwa nar­o­dowego a grupy dys­pozy­cyjne, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Maciejew­ski J., red. (2006), Grupy dys­pozy­cyjne społeczeństwa pol­skiego, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Magda I., Tyrow­icz J., van der Velde L. (2015), Nierówności pła­cowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, IBS, Warszawa.
Milewska K. (2011), Pol­i­cyjny geno­typ – iden­ty­fikacja stróża państwa z orga­ni­za­cją, w: M. Kostera (red.), Etno­grafia orga­ni­za­cji. Bada­nia pol­s­kich firm i insty­tucji, GWP, Sopot, s. 220–240.
Misiak S. (2012), Kobi­ety zarządza­jące zasobami ludzkimi w orga­ni­za­c­jach – anal­iza przy­padku, w: A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion (red.), Jakość zarządza­nia zasobami ludzkimi we współczes­nych orga­ni­za­c­jach, Łódź, s. 203–216.
Mis­iuk A. (2015), Godne naślad­owa­nia, „Policja 997”, wydanie spec­jalne nr 3, s. 9–11.
Morawski Z. (2005), Prawne deter­mi­nanty pozy­cji, roli i sta­tusu warstw dys­pozy­cyjnych społeczeństwa Pol­ski na przykładzie trzech orga­ni­za­cji for­mal­nych, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
MSW (2014), Raport MSW na temat równego trak­towa­nia kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych Min­istrowi Spraw Wewnętrznych lub przez nie nad­zorowanych, Warszawa.
Nadin­spek­tor Irena Doroszkiewicz pier­wszą kobi­etą – gen­er­ałem w pol­skiej policji (2015), https://opole.onet.pl/nadinspektorirena-doroszkiewicz-pierwsza-kobieta-generalem-w-polskiej-policji/c0nz1v [dostęp 21.08.2018].
Nierówność pła­cowa kobiet i mężczyzn (2015), raport, IBS, Warszawa, http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/05/IBS_Nierownosc_Placowa_raport.pdf; https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kobiety-zarabiaja-w-Polsce-srednio-o-19-proc-mniej-nizmezczyzni-7495502.html [dostęp 10.12.2017].
Olech­nicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjo­log­iczny, Wyd. Graf­fiti BC, Toruń.
Parafi­ańska M. (2011), Rygory służby w Policji a życie rodzinne, Wyd. Insty­tut Wiedzy i Umiejęt­ności, Warszawa.
RPO: niższe wyna­grodzenia kobiet efek­tem nierówności w życiu zawodowym, http://www.rp.pl/Place/303239958-RPO-nizszewynagrodzenia-kobiet-efektem-nierownosci-w-zyciu-zawodowym.html [dostęp: 10.11.2018].
Sabat S.N., Mishra S. (2010), Role of Women in the man­age­ment of Police organ­i­sa­tion: a par­a­digm shift, Int. J. Learn­ing and Change, Vol. 4, No. 4, s. 365–377.
Sarata N. (2011), Rynek pracy w Polsce – płeć, obec­ność, uczest­nictwo, w: K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Gen­der w społeczeńst­wie pol­skim, Wyd. Nomos, Kraków, s. 267–279.
Siepko M. (2015), Kobi­eta – jed­nos­tka rynku pracy, a kiedy zakłada mundur…?, w: I. Now­icka, D. Hryszkiewicz (red.), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami kobiet w Policji, Wyd. WSPol, Szczytno, s. 207–222.
Skiba F. (2015), Kobi­ety w Policji – pro­mocja czy dyskrymi­nacja?, w: I. Now­icka, D. Hryszkiewicz (red.), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami kobiet w Policji, Wyd. WSPol, Szczytno, s. 119–134.
Sułek A. (2002), Ogród metodologii socjo­log­icznej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Szczepański J. (1965), Czyn­niki ksz­tał­tu­jące zawód i struk­turę zawodową, w: A. Sara­p­ata (red.), Socjolo­gia zawodów, Warszawa.
Sztum­ski J. (1980), Socjolo­gia pracy, w zarysie, Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
Sztum­ski J. (2006), Zawód w świ­etle socjologii, „Prob­lemy Pro­fesjologii”, nr 2, s. 13–17.
Trz­cińska W. (2008), Od stu lat w mundurze – polic­jan­tki wczo­raj i dziś, w: A. Skrabacz (red.), Służba kobiet w for­ma­c­jach mundurowych, Wyd. MON, Cen­tralna Bib­lioteka Wojskowa, Warszawa.
Trz­cińska W. (2015), Kobi­ety w policji – rys his­to­ryczny, w: I. Now­icka, D. Hryszkiewicz (red.), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami kobiet w Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczyt­nie, Szczytno, s. 135–156.
Wiciak I. (2015), Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w Policji, w: I. Now­icka, D. Hryszkiewicz (red.), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami kobiet w Policji, Wyd. WSPol, Szczytno, s. 105–118.
Women in Police ser­vices in the EU. Facts and fig­ures 2012 (2013), Insti­tut de Segure­tat Pub­lica de Catalunya, Insti­tut for Pub­lic Secu­rity, Barcelona, luty.
Woź­niak M. (1997), Mod­ern­iza­cja Policji w Polsce 1935–1939, „Dzieje Najnowsze”, nr 29/3, s. 63–76.
Zagorski Z. (1997), Społeczeństwo trans­for­ma­cyjne. Klasy i warstwy Pol­ski postko­mu­nisty­cznej, Wyd. Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zagorski Z. (2000), Grupy dyspozycyjno-mundurowe w toku trans­for­ma­cji: struk­tura seg­men­ta­cyjna a kondy­cja społeczeństwa Trze­ciej Rzeczy­pospo­litej, w: Wojsko i inne grupy dys­pozy­cyjne w per­spek­ty­wie socjo­log­icznej, „Poglądy i Doświad­czenia”, numer spec­jalny, Wyższa Szkoła Ofi­cer­ska im. Tadeusza Koś­ciuszki, Wrocław, s. 13–21.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjologiczne

Rafał Muster (prof., Uni­w­er­sytet Śląski)
WIEK BEZROBOTNYCH JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY GOTOWOŚĆ PODJĘCIA PRACY I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (s. 29–34)
W artykule zaprezen­towano cząstkowe wyniki badań empirycznych doty­czą­cych prob­lematyki pokole­niowego zróżni­cow­a­nia osób bezro­bot­nych. Anal­i­zowano, w jakim zakre­sie wiek pozosta­ją­cych bez pracy wpływa na akty­wność przy poszuki­wa­niu pracy oraz na chęć uczest­nictwa w różnych dzi­ała­ni­ach akty­wiz­u­ją­cych ofer­owanych przez pub­liczne służby zatrud­nienia. Dzięki uwzględ­nie­niu zasady reprezen­taty­wności for­mułowane wnioski z badań można ekstrapolować na szer­szą pop­u­lację bezro­bot­nych. Anal­iza zgro­mad­zonego mate­ri­ału badaw­czego jed­noz­nacznie wykazała, że im starszy wiek bezro­bot­nych, tym mniejszy poziom akty­wności w poszuki­wa­niu pracy oraz w zakre­sie chęci uczest­nictwa w dzi­ała­ni­ach z zakresu akty­wiz­a­cji zawodowej ofer­owanych przez pub­liczne służby zatrud­nienia. W artykule ukazano także oczeki­wa­nia osób bezro­bot­nych wobec pra­co­daw­ców w zakre­sie płacy i warunków pracy, również uwzględ­ni­a­jąc pokole­niowe zróżni­cow­anie respon­den­tów. Zna­jo­mość tych oczeki­wań oraz ich uwzględ­ni­anie w poli­tyce akty­wiz­a­cji zasobów ludz­kich powinno wpłynąć na wzrost wskaźników akty­wności zawodowej.

Słowa kluc­zowe: bezro­botni, akty­wiz­a­cja zawodowa, pokole­niowe zróżni­cow­anie, poszuki­wanie pracy

BIBLIOGRAFIA
Boer T., van Ours J. (2011), Ekono­mia niedoskon­ałych rynków pracy, Ofi­cyna Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
Chirkowska-Smolak T. (2000), Akty­wność bezro­bot­nych w świ­etle psy­cho­log­icznych mod­eli poszuki­wa­nia pracy, „Ruch Prawniczy, Eko­nom­iczny i Socjo­log­iczny”, z. 4, s. 147–166.
Kryńska E. (2012), Praca dla osób starszych. Sol­i­darne społeczeństwo, bez­pieczna rodz­ina, Biule­tyn Forum Debaty Pub­licznej, Kance­laria Prezy­denta RP, Warszawa, nr 12, s. 12–18.
Kwiatkowski E. (2007), Bezrobo­cie. Pod­stawy teo­re­ty­czne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mak­sim M., Wiśniewski Z., Wojdyło M. (2018), Strate­gie akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych w wieku 50+ dla pub­licznych służb zatrud­nienia. Teo­ria i prak­tyka, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Adama Mick­iewicza, Toruń.
Muster R. (2010), Szanse bezro­bot­nych w szczegól­nej sytu­acji na rynku pracy na pod­ję­cie zatrud­nienia. Diag­noza grup defa­wory­zowanych przez pra­co­daw­ców, w: M. Gagacka, K. Głąbicka (red.), Lokalne sieci wspar­cia, Politech­nika Radom­ska, Radom, s. 248–263.
Muster R. (2014), Diag­noza lokalnego rynku pracy miasta Gli­wice i powiatu gli­wick­iego, Wyd. CTC Sp. z o.o., Opole.
MPiPS (2014), Pro­filowanie pomocy dla osób bezro­bot­nych. Podręcznik dla pra­cown­ików powia­towych urzędów pracy, Warszawa.
Spytek-Bandurska G. (2012), Akty­wiz­a­cja zawodowa osób w fazie późnej dojrza­łości i starszych w Polsce, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 17, s. 91–112.
Turek K. (2013), Starze­nie się lud­ności jako wyzwanie dla gospo­darki, rynku pracy, poli­tyki i oby­wa­teli, w: J. Gór­niak (red.), Młodość czy doświad­cze­nie. Kap­i­tał ludzki w Polsce. Raport pod­sumowu­jący III edy­cję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, s. 74–105.
Wik­torow­icz J., War­was I. (2016), Pokole­nia na rynku pracy, w: J. Wik­torow­icz, I. War­was, M. Kuba i in. (red.), Pokole­nia – co się zmienia? Kom­pendium zarządza­nia między­gen­er­a­cyjnego, Wolters Kluwer S.A., Warszawa, s. 19–37.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjologiczne

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU I GRUDNIU 2018 R. (s. 35–37)
Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego dla warunków z wrześ­nia i grud­nia 2018 r. na tle pod­sta­wowych czyn­ników zewnętrznych. We wrześniu, porów­na­niu z poprzed­nim badaniem z czer­wca, w warunk­ach sta­gnacji cen, wartości min­i­mum soc­jal­nego obniżyły się: w rodzinie z 2 dzieci o 1,6%, a w gospo­darst­wie 1-osobowym o 1,2%. W bada­niu z grud­nia 2018 r., przy niskiej inflacji, wartości koszyków także rosły skrom­nie: od +0,3% w rodzinie z dzieck­iem młod­szym do +0,8% w gospo­darst­wach 2-osobowych bez dzieci. Głównym czyn­nikiem zmian wartości koszyków były sezonowe zmi­any cen żywności.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
GUS (2019), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r., Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM EGZYSTENCJI I MINIMUM SOCJALNE W 2018 R. SZACUNKI NA PODSTAWIE ŚREDNIOROCZNYCH NOTOWAŃ CEN (s. 37–39)
Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego na pod­stawie cen śred­niorocznych w 2018 r. Min­i­mum egzys­tencji wyz­nacza mod­e­lowy sposób zaspoko­je­nia potrzeb na min­i­mal­nym poziomie, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia. Z kolei min­i­mum soc­jalne przed­stawia mod­e­lowe koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roz­tacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
GUS (2017), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2015 i 2016, Warszawa.
GUS (2018a), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2017 r., Infor­ma­cja syg­nalna, 31-05-2018, Warszawa.
GUS (2018b), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r., sty­czeń, Warszawa.
Kurowski P., red. (2018), Wysokość i struk­tura progu inter­wencji soc­jal­nej. Według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r., raport IPiSS dla MRPiPS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2019

THE CONTEMPORARY PHENOMENON OF THE GLOBAL LABOUR MARKETWORK PLATFORM – Andrzej Mar­ian Świątkowski
SOCIAL INVESTMENT POLICY PROGRAMMES EVALUATION BASED ON SELECTED CASE STUDY GOVERNMENT PROGRAMME FOR THE ELDERLY SOCIAL ACTIVITY – Monika Klimow­icz, Mał­gorzata Michalewska-Pawlak
ENTREPRENEURSHIP AS A STIMULATOR OF SUCCESSFUL ENTRY TO THE LABOUR MARKET. EXAMPLE OF STUDENTS OF THE RZESZÓW UNIVERSITY – Monika Rudy
SOCIOLOGICAL INSIGHT IN SERVICE OF WOMEN IN THE POLICE FORCES IN POLAND – Katarzyna Dojwa-Turczyńska

FROM RESEARCH AND STUDIES
AGE OF THE UNEMPLOYED AS A DETERMINANT DIFFERENTIATING READINESS TO FIND A JOB AND PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL ACTIVATION – Rafał Muster
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR SEPTEMBER AND DECEMBER OF 2018 – Piotr Kurowski
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS AND SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR 2018 – Piotr Kurowski

INFORMATIONS
PROBLEMS OF SOCIAL POLICY. RESEARCH AND DEBATESIN 2018 – Bar­bara Szatur-Jaworska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Andrzej Mar­ian Świątkowski (Pro­fes­sor, Jesuit Uni­ver­sity in Kraków)
THE CONTEMPORARY PHENOMENON OF THE GLOBAL LABOUR MARKETWORK PLATFORM (p. 1–7)
The work plat­form is grow­ing unusu­ally fast due to the neces­sity to desire to reduce man­power cost and urgency on short terms results. As far as the legal statutes of work plat­form is con­cerned a lot of issues remain unsolved. Cer­tain num­ber of peo­ple who work for the gig econ­omy has not started for the rea­son of neces­sity. There­fore, at the present time there is a lack of clar­ity con­cern­ing plat­form work­ers’ legal sta­tus, their wages and rat­ing mech­a­nism. Almost none of the EU Mem­ber State has reg­u­la­tions spec­i­fy­ing the employ­ment sta­tus of plat­form work­ers. The Frank­furt Dec­la­ra­tion of 2016 on platform-based work is in favour to ensure that work­ers on any plat­form who work under the author­ity of plat­form ought to be clas­si­fied as employees.

Key words: gig econ­omy, employee, legal sta­tus, plat­form work

Monika Klimow­icz (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Wrocław)
Mał­gorzata Michalewska-Pawlak (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Wrocław)
SOCIAL INVESTMENT POLICY PROGRAMMES EVALUATION BASED ON SELECTED CASE STUDY GOVERNMENT PROGRAMME FOR THE ELDERLY SOCIAL ACTIVITY (p. 8–14)
The main aim of the paper is to exam­ine the role of eval­u­a­tion of invest­ment social pro­grammes in the process of its effi­ciency and effec­tive­ness assess­ment based on Gov­ern­ment Pro­gramme for the Elderly Social Activ­ity (ASOS) case study. In the first part the­o­ret­i­cal ori­gins and mod­els of eval­u­a­tion, the invest­ment dimen­sion of the ASOS pro­gramme and crit­i­cal analy­sis of exist­ing eval­u­a­tions of the pro­gramme since 2012 have been pre­sented. Next, the con­di­tions for con­duct­ing plau­si­ble eval­u­a­tion research of the invest­ment social pro­grammes have been described. They are con­nected with the imple­men­ta­tion var­ied mod­els of eval­u­a­tion in the research process includ­ing: needs assess­ment of the programme’s pri­mary stake­hold­ers, process imple­men­ta­tion of the inter­ven­tion, impact the pro­gramme on the ben­e­fi­cia­ries and their social envi­ron­ment and assess­ment eco­nomic results of inter­ven­tion. The authors of paper rec­om­mend both quan­ti­ta­tive and qual­i­ta­tive research meth­ods imple­men­ta­tion and doing eval­u­a­tion research the results of invest­ment social pro­grammes at least in the long time per­spec­tive. The con­tent of the paper is based on crit­i­cal analy­sis the sci­en­tific sources about eval­u­a­tion pub­lic poli­cies and presents research results from the sci­en­tific project Inno­v­a­tive Social Invest­ment Strength­en­ing Com­mu­ni­ties in Europe financed by the Hori­zon 2020 programme.

Key words: social invest­ment pol­icy, senior pol­icy, eval­u­a­tion, Hori­zon 2020

Monika Rudy (Mas­ter, Uni­ver­sity of Rzeszów)
ENTREPRENEURSHIP AS A STIMULATOR OF SUCCESSFUL ENTRY TO THE LABOUR MARKET. EXAMPLE OF STUDENTS OF THE RZESZÓW UNIVERSITY (p. 15–20)
This arti­cle dis­cusses pend­ing issues of entre­pre­neur­ship of stu­dents at the Uni­ver­sity of Rzeszów (UR), and its impact on a suc­cess­ful start on the labor mar­ket. The objec­tive of the study is to show the stu­dents’ opin­ions on entre­pre­neur­ship and the pos­si­bil­i­ties of the use it on a labor mar­ket, includ­ing set­ting up a busi­ness. The research method used in the arti­cle is desk research method and the diag­nos­tic sur­vey method. In the opin­ion of the respon­dents (UR stu­dents), shap­ing entre­pre­neur­ship dur­ing the period of the study has a major impact, for both the stu­dents devel­op­ment and their suc­cess­ful career start. The analy­sis of the mar­ket research results indi­cates the need engag­ing stu­dents in addi­tional forms of activ­ity in order to cre­ate an entre­pre­neur­ial atti­tudes , as well as edu­cate the young in the scope of the devel­op­ment oppor­tu­ni­ties offered to them.

Key words: entre­pre­neur­ship, stu­dents, labor mar­ket, Uni­ver­sity of Rzeszów

Katarzyna Dojwa-Turczyńska (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Wrocław)
SOCIOLOGICAL INSIGHT IN SERVICE OF WOMEN IN THE POLICE FORCES IN POLAND (p. 20–28)
The police forces are the largest insti­tu­tion of inter­nal secu­rity in Poland. Despite the nom­i­nal equal­ity, the share of females in the police forces is lower than that of males, with the gen­der gap even more vis­i­ble at lead­ing man­age­r­ial posts. The pres­ence of women in the police forces and the fact that they enjoy a cer­tain sta­tus and ful­fil var­i­ous pro­fes­sional roles are impor­tant both in terms of women’s par­tic­i­pa­tion on the labour mar­ket and ensur­ing staff resources to the police. Based on nor­ma­tive solu­tions and the exist­ing sec­ondary data, an attempt was made to indi­cate fac­tors that may prove to be attrac­tive to women when choos­ing the pro­fes­sional career of a police offi­cer, as well as to address var­i­ous dys­func­tions related to the work-service in the uni­form services.

Key words: police forces, women in the police forces, ser­vice, work

Rafał Muster (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Sile­sia in Katow­ice)
AGE OF THE UNEMPLOYED AS A DETERMINANT DIFFERENTIATING READINESS TO FIND A JOB AND PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL ACTIVATION (p. 29–34)
The arti­cle presents par­tial results of empir­i­cal research on gen­er­a­tional diver­sity of the unem­ployed. Above all were ana­lyzed how the age of the unem­ployed influ­ences the activ­ity in the job search and the will­ing­ness to par­tic­i­pate in pro­fes­sional acti­va­tion offered by the pub­lic employ­ment ser­vices. The prin­ci­ples of rep­re­sen­ta­tive­ness were taken into account, there­fore the con­clu­sions from the research can be extrap­o­lated to the wider pop­u­la­tion of the unem­ployed. Stud­ies have shown that the older the age of the unem­ployed, the lower level of activ­ity in search of work and on the will­ing­ness to par­tic­i­pate in activ­i­ties related to pro­fes­sional acti­va­tion offered by pub­lic employ­ment ser­vices. The arti­cle also presents the expec­ta­tions of peo­ple unem­ployed towards employ­ers – also the gen­er­a­tional diver­sity of respon­dents was taken into account. Knowl­edge of these expec­ta­tions and their inclu­sion in the pol­icy of acti­vat­ing human resources should affect the increase in pro­fes­sional activ­ity rates.

Key words: unem­ployed, pro­fes­sional acti­va­tion, gen­er­a­tional diver­sity, job search

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR SEPTEMBER AND DECEMBER OF 2018 (p. 35–37)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets — defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – for the con­di­tions of Sep­tem­ber and Decem­ber 2018 in com­par­i­son to basic exter­nal fac­tors. In Sep­tem­ber, com­pared to the pre­vi­ous study in June, in con­di­tions of stag­nat­ing prices, the value of social min­i­mum bas­kets have decreased: in a fam­ily with 2 chil­dren by 1.6%, and in a one-person house­hold of work­ing age by 1.2%. In the Decem­ber 2018 sur­vey, at low infla­tion, the val­ues of bas­kets also increased mod­estly, from +0.3% in a fam­ily with a younger child to +0.8% in 2-person house­holds with­out chil­dren. The main fac­tor of changes in the value of bas­kets were sea­sonal changes in food prices.

Key words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS AND SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR 2018 (p. 37–39)
The arti­cle presents esti­mates of Sub­sis­tence min­i­mum as well as Social min­i­mum bas­kets based on aver­age prices of 2018. Sub­sis­tence min­i­mum defines the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to sur­vive, while Social min­i­mum defines a model cat­e­gory allow­ing the min­i­mum level of decent life, nec­es­sary for social inte­gra­tion. Between these two extremes there is a sphere of scarcity.

Key words: sub­sis­tence min­i­mum, social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót