Nr 7 (544) 2019

Spis treści 7/2019

   Table of Contents

DOKĄD ZMIERZA POLITYKA SPOŁECZNA W WYBRANYCH KRAJACH BARDZO WYSOKO ROZWINIĘTYCH? – Mirosław Księżopol­ski
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCEZdzisława Janowska
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR PROFILU KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIAKlau­dia Wos, Mateusz Szafrański
REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KTO SIĘ REJESTRUJE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY? – Hanna Cichy, Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kac­zorowski, Krys­t­ian Maciejca 

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Pro­jekt „WORK for JOB – przez prak­tykę do pracyjako próba tworzenia mod­elu wspo­ma­gania tranzy­cji stu­den­tów socjologii na rynek pracy – Rafał Muster
LOKALNE RYNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – UWARUNKOWANIA I DETERMINANTY ROZWOJU W FAZIE ZMIANY DEMOGRAFICZNEJ. STUDIA PRZYPADKÓWRyszard Marszowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Mirosław Księżopol­ski (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DOKĄD ZMIERZA POLITYKA SPOŁECZNA W WYBRANYCH KRAJACH BARDZO WYSOKO ROZWINIĘTYCH? (s. 1–7)
Celem artykułu jest charak­terystyka praw­dopodob­nych kierunków refor­mowa­nia poli­tyki społecznej w kra­jach bardzo wysoko rozwinię­tych w najbliższych kilku dekadach. Kierunki te wyróżniono na pod­stawie anal­izy już obec­nie stosowanych lub rozważanych sposobów rozwiązy­wa­nia wybranych kwestii społecznych związanych z pracą zarobkową. Uważam bowiem, że sposoby oraz skuteczność rozwiązy­wa­nia tych prob­lemów będą miały znaczący wpływ na ksz­tałt całej poli­tyki społecznej w anal­i­zowanych kra­jach. Zaczy­nam od prezen­tacji argu­men­tów na rzecz legi­t­ymiza­cji poli­tyki społecznej. W kole­jnych punk­tach odpowiadam na pyta­nia doty­czące stosowanych obec­nie sposobów zapew­ni­a­nia miejsc pracy, zwięk­sza­nia zdol­ności do zatrud­nienia w gospo­darce opartej na wiedzy oraz opła­cal­ności pode­j­mowa­nia pracy nisko płat­nej. W zakończe­niu doko­nano oceny, które z tych sposobów mają najwięk­sze szanse real­iza­cji oraz zarysowano trzy najbardziej praw­dopodobne sce­nar­iusze dal­szego roz­woju poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: kierunki roz­woju poli­tyki społecznej, kraje wysoko rozwinięte

BIBLIOGRAFIA
Earned income tax credit (2018), Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Earned_income_tax_credit [dostęp 9.12.2018].
Esping-Andersen G. (1990), The three worlds of wel­fare cap­i­tal­ism, Cam­bridge, Polity Press.
Esping-Andersen G. (2010), Społeczne pod­stawy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
Gazon J. (2008), Ani bezrobo­cie, ani opieka społeczna. Od wyboru ety­cznego do eko­nom­icznej real­iza­cji, PWN, Warszawa.
Glen­ner­ster H. (2012), The sus­tain­abil­ity of West­ern Wel­fare States, w: The Oxford hand­book of The Wel­fare State, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford, s. 689–702.
Goli­nowska S. (2018), Mod­ele poli­tyki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Fun­dacja im. Ste­fana Batorego, Warszawa.
Hemer­i­jck A. (1991), Prospects for Inclu­sive Social Cit­i­zen­ship an age of struc­tural Inac­tiv­ity, MPIfG work­ing paper No 99/1 Max Planck Insti­tute for the Study of Soci­eties.
Hemer­i­jck A. (2013), Chang­ing wel­fare states, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Human Devel­op­ment. Indices and Indi­ca­tors (2018), Sta­tis­ti­cal Annex, hdr.undp.org/en/2018-update [dostęp 27.02.2018].
Jen­son J. (2009), Redesign­ing Cit­i­zen­ship Regime Insti­tute for Future Stud­ies, Research Reports after Neolib­er­al­ism.
Mov­ing Towards Social Invest­ment, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), What Future for Social Invest­ment?, Insti­tute For Future Stud­ies Research Report, Stock­holm, s. 27–42.

Jes­sop B. (1993), Towards a Schum­peter­ian Work­fare State? Pre­lim­i­nary Remarks on Post-Fordist Polit­i­cal Econ­omy, „Stud­ies in Polit­i­cal Econ­omy A Social­ist Review”, Vol. 40, Issue 1, s. 7–39.
Księżopol­ski M. (2017), Model poli­tyki społecznej w Polsce na tle porów­naw­czym, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Per­spek­tywy roz­woju pol­skiej poli­tyki społecznej – doświad­czenia i wyzwa­nia, Elipsa, Warszawa, s. 33–68.
Kuitto K. (2016), From social secu­rity to social invest­ment? Com­pen­sat­ing and social invest­ment poli­cies in a life-course per­spec­tive, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, Vol. 26, No. 5, s. 442–459.
Leksykon poli­tyki społecznej (2001), ASPRA-JR, Warszawa.
Mar­shall T.H. (2003), Cit­i­zen­ship and Social Class, w: Ch. Pier­son, F. Cast­less, The wel­fare state reader, Polity Press, Cam­bridge, s. 32–41.
McK­in­sey Global Insti­tute (2017), Jobs Lost, Jobs Gained: Work­force Tran­si­tions in a Time Of Automa­tion, Exec­u­tive Sum­mary, McKinsey&Company www.mckinsey.com [dostęp 12.06.2018].
Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Beyond the wel­fare state as We New It?, w: N. Morel et al. (red.), Towards a Social Invest­ment Wel­fare State? Ideas, Poli­cies and Chal­lenges, The Pol­icy Press, Bris­tol, s.1–30.
Obinger H., Starke P. (2014), Wel­fare State Trans­for­ma­tion: Con­ver­gence and the Rise of the Sup­ply Side Model, TranState Work­ing Papers nr 180, Uni­ver­sity of Bre­men, Bre­men.
OECD (1981), The wel­fare state in cri­sis, Paris.
Offe C. (2009), Epi­logue: Lessons Learnt and Open Ques­tions, w: A. Cerami, P. Van­huysse (red.), Post-Communist Wel­fare Path­ways, Hound­mills, Pal­grave Macmil­lan, s. 237–247.
Putting faces to the jobs at risk of automa­tion (2018), Pol­icy Brief on the Future of Work, OECD www.oecd.org/employment/future/future-of-work.htm [dostęp 7.06.2019].
Rifkin J. (1996), The End of Work: Tech­nol­ogy, Jobs, and Your Future, Tarche, New York.
Roosma F., Gel­lisen J., van Oorschot W. (2013), The Mul­ti­di­men­sion­al­ity of Wel­fare State Atti­tudes: A Euro­pean Cross-National Study, „Social Indi­ca­tors Research”, Vol. 113(1), s. 235–255.
Seeleib-Kaiser M., (2002), Glob­al­i­sa­tion, Polit­i­cal Dis­course, and Wel­fare Sys­tems in a Com­par­a­tive Per­spec­tive: Ger­many, Japan and the USA, „Czech Soci­o­log­i­cal Review”, Vol. 38, No. 6, s. 749–769.
Trak­tat o Unii Europe­jskiej (1992), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy00(26 [dostęp 29.12.2018].
van Oorschot W., Reeskens T., Meule­man B., (2012), Pop­u­lar per­cep­tion of wel­fare state con­se­quences: A mul­ti­level, cross-national analy­sis of 25 coun­tries, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, Vol. 22, No. 2, s. 181–197.
Van­huysse P. (2008), The New Polit­i­cal Econ­omy of Skill For­ma­tion, „Pub­lic Admin­is­tra­tion Review”, No. 68(5).
Wskaźniki strate­gii Europa 2020, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ, Wskazniki_Europa2020.pdf [dostęp 22.06.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Zdzisława Janowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE (s. 8–14)
Celem artykułu jest anal­iza i ocena funkcjonowa­nia spółdzielni soc­jal­nych w Polsce, będą­cych miejscem akty­wiz­a­cji życiowej i zawodowej osób o tzw. niskiej zatrud­nial­ności, tj. m.in. dłu­gotr­wale bezro­bot­nych, niepełnosprawnych, uza­leżnionych itp. Wyniki badań włas­nych prowad­zonych w Łodzi i woj. łódzkim, kra­jowych, a także obserwacji uczest­niczącej z racji społecznego kierowa­nia spółdziel­nią soc­jalną, dowodzą konieczności wspiera­nia słabych eko­nom­icznie pod­miotów przez aktorów społecznych, tj. władzę lokalną / samorządową/ i biznes. Jest to jedyna droga, która poz­woli Polsce znaleźć się w europe­jskim nur­cie nowej poli­tyki społecznej, ukierunk­owanej na work­fare state, opartej m.in. na włącze­niu społecznym grup marginalizowanych.

Słowa kluc­zowe: spółdziel­nia soc­jalna, samorząd tery­to­ri­alny, klauzula społeczna, wyk­lucze­nie społecznie, niska zatrud­nial­ność, nowa poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Chyra-Rolicz Z. (2017), Spółdziel­nie soc­jalne szansa dla wyk­luc­zonych? Zamierzenia i rezul­taty, w: Z. Galor, S. Kali­nowski, U. Kozłowska (red.), Mar­gin­al­iza­cja a rozwój społeczny. Między ter­aźniejs­zoś­cią i przeszłoś­cią, Soci­etas Pars Mundi, Biele­feld.
Goli­nowska S. (2007), Poli­tyka wobec pracy w kon­tekś­cie zwal­cza­nia ubóstwa i wyk­luczenia społecznego, w: S. Goli­nowska, A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandziarowska (red.), Praca lekarst­wem na biedę i wyk­lucze­nie społeczne. Strate­gie wobec pracy, IPiSS, Warszawa.
GUS (2018), Spółdziel­nie soc­jalne w 2016 r., Infor­ma­cje statysty­czne, Warszawa [dostęp 21.02.2018].
Infor­ma­cja o funkcjonowa­niu spółdzielni soc­jal­nych dzi­ała­ją­cych na pod­stawie ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2006 r. o spółdziel­ni­ach soc­jal­nych za okres 2012–2013 (2015), Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.
Jak mogłaby wyglą­dać współpraca biz­nesu z ekonomią społeczną i czemu tak nie wygląda (2018), ngo.pl.ekonomiaspołeczna.pl/ [dostęp 09.11.2018].
Janowska Z. (2018), Skuteczność akty­wiz­a­cji społeczno-zawodowej benefic­jen­tów pomocy społecznej szansą na ogranicze­nie państwa opiekuńczego w Polsce, w: M. Bed­narski, Z. Wiśniewski (red.), Poli­tyka społeczna w Polsce osiąg­nię­cia i wyzwa­nia, Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. A. Bączkowskiego, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa.
Janowska Z. (2016), Eko­nom­iczne uwarunk­owa­nia funkcjonowa­nia spółdzielni soc­jal­nych w Polsce, w: J. Auleyt­ner (red.), Kra­jowe i między­nar­o­dowe kon­tek­sty poli­tyki społecznej, Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna im. Janusza Kor­czaka w Warsza­wie, Warszawa.
Janowska Z., red. (2012), Spółdziel­czość soc­jalna w wojew­ództwie łódzkim, Między­nar­o­dowa Fun­dacja Kobiet, Łódź.
Kraw­czyk M. (2012), Rekomen­dacje współpracy jed­nos­tka samorządu tery­to­ri­al­nego – spółdziel­nie soc­jalne, w: Z. Janowska (red.), Spółdziel­czość soc­jalna w wojew­ództwie łódzkim, Między­nar­o­dowa Fun­dacja Kobiet, Łódź.
Mączyńska E. (2017), Inkluzy­wna gospo­darka, https://mycompanypolska.pl>artykuł>f [dostęp 28.12.2018].
Murawska D. (2013), Relacje firm z pod­mio­tami społecznymi, „Ekono­mia Społeczna”, nr 3.
Murzyn D. (2018), Ekono­mia społeczna jako przykład dzi­ałań na rzecz roz­woju inkluzy­wnego, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekono­mia społeczna, między rynkiem, państ­wem a oby­wa­telem, Difin SA, Warszawa.
Pach J. (2018), Innowa­cyjność ekonomii społecznej w kon­tekś­cie rozwiązy­wa­nia prob­lemów społeczno-gospodarczych, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekono­mia społeczna. Między rynkiem, państ­wem a oby­wa­telem, Difin SA, Warszawa.
Region­alny Pro­gram Roz­woju Ekonomii Społecznej w wojew­ództwie łódzkim do roku 2020 (2016), Region­alne Cen­trum Poli­tyki Społecznej, Łódź.
Skiba-Kuraszkiewicz K. (2017), Klauzule społeczne w zamówieni­ach pub­licznych, „Wspól­nota”, nr 9.
Sroka J. (2018), Ekono­mia społeczna – między rynkową transakcją, społeczną koop­er­acją a hier­ar­chiczną koor­dy­nacją, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekono­mia społeczna. Między rynkiem, państ­wem a oby­wa­telem, Difin SA, Warszawa.
Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim (2018), Raport, Region­alne Cen­trum Poli­tyki Społecznej, Agencja Wydawnicza ARGI s.c., Wrocław, luty.
EUROPA 2020. Strate­gia na rzecz inteligent­nego i zrównoważonego roz­woju sprzy­ja­jącego włącze­niu społecznemu (2010), Komu­nikat Komisji, KOM(2010) 2020 wer­sja ostate­czna Komisja Europe­jska, Bruk­sela, 3.3.2010, ec.europa.eu>pdf?1_PL_ACT_part1_v1 [dostęp 28.12.2018].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o zarządza­niu i jakości; nauki socjo­log­iczne

Klau­dia Wos (mgr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mateusz Szafrański (mgr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR PROFILU KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA (s. 15–21)
Artykuł przed­stawia związki między zain­tere­sowa­ni­ami zawodowymi uczniów z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną w stop­niu lekkim a wyborem przez nich pro­filu ksz­tałce­nia. Drugim celem artykułu jest zaprezen­towanie czyn­ników wewnętrznych i zewnętrznych, które odd­zi­ałują na wybór pro­filu ksz­tałce­nia przez badane osoby. Bada­nia, w których udział wzięło 63 uczest­ników, zre­al­i­zowano z wyko­rzys­taniem „Pro­filu zain­tere­sowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możli­woś­ci­ach intelek­tu­al­nych” autorstwa Mał­gorzaty Poła­j­dow­icz, Ewy Radtke-Pawłowskiej, Urszuli Sajewicz-Radtke, wydanego przez Pra­cownię Testów Psy­cho­log­icznych i Ped­a­gog­icznych w Gdańsku oraz autorskiego wywiadu kom­plet­nie kierowanego. Wyniki wskazują, że wybór pro­filu ksz­tałce­nia przez badane osoby z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną uczące się w szkole branżowej pier­wszego stop­nia nie jest zgodny z ich zain­tere­sowa­ni­ami zawodowymi. W pode­j­mowa­niu decyzji o wyborze pro­filu ksz­tałce­nia przez badanych znacze­nie mają: środowisko rodzinne, kon­sul­tacje z nauczy­cielami, oferta ksz­tałce­nia w szkole oraz prze­ci­wskaza­nia zdrowotne.

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność intelek­tu­alna, szkoła branżowa, pro­fil ksz­tałce­nia, wybór zawodu

BIBLIOGRAFIA
Antoszkiewicz E. (2016), Tworze­nie warunków eduka­cyjnych dla ucz­nia z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną w stop­niu lekkim, ORE, Warszawa.
Bar­czyński A., Radecki P. (2008), Iden­ty­fikacja przy­czyn niskiej akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych. Raport z badań, pro­jekt finan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach pro­gramu oper­a­cyjnego – Pro­gramu Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL dla Pol­ski 2004–2006, Warszawa.
Bartkowski J. (2007), Między styg­matyza­cją a odrzuce­niem. Sys­tem szkolny a przy­go­towanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych, w: E. Gier­manowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – akty­wiz­a­cja zawodowa i niety­powe formy zatrud­nienia, ISP, Warszawa, s. 197–224.
Chrzanowska I. (2010), Prob­lemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnoś­cią, Impuls, Warszawa.
Czerniecki B. (2015), Ksz­tałce­nie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej. Propozy­cje mod­ern­iza­cji orga­ni­za­cyjnej i pro­gramowej, „Jour­nal of Mod­ern Sci­ence”, nr 1(24), s. 63–84.
Czerwińska-Jasiewicz M. (1979), Psy­cho­log­iczna anal­iza cech decyzji zawodowych młodzieży szkol­nej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Gąsiorowska A., Baj­car B. (2006), Kwes­t­ionar­iusz zain­tere­sowań zawodowych, nowe narzędzie diag­nos­ty­czne dla doradcy zawodowego, „Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego”, nr 37, s. 29–30.
Gier­manowska E. (2012), Bari­ery akty­wności zawodowej młodzieży z niepełnosprawnoś­ci­ami w świ­etle badań, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 46–51.
Greve B. (2009), The labour mar­ket sit­u­a­tion of dis­abled peo­ple in Euro­pean coun­tries and imple­men­ta­tion of employ­ment poli­cies: a sum­mary of evi­dence from coun­try reports and research stud­ies, The Aca­d­e­mic Net­work of Euro­pean Dis­abil­ity Experts (ANED), Leeds.
Gurycka A. (1989), Rozwój i ksz­tał­towanie zain­tere­sowań, WSiP, Warszawa.
Jaglarz E. (2017), Praca i jej znacze­nie dla osób z niepełnosprawnoś­cią. Prawny i społeczny wymiar funkcjonowa­nia zawodowego osób z niepełnosprawnoś­cią, „Stu­dia Socialia Cra­covien­sia”, nr 2(17), s. 181–196.
Jurgielewicz-Wojtaszek M., Pawlak M. (2004), Wpływ zain­tere­sowań na ksz­tał­towanie się drogi zawodowej młodzieży upośled­zonej umysłowo w stop­niu lekkim, w: Z. Janiszewska-Niścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, t. 2: Wybrane prob­lemy społecznego funkcjonowa­nia oraz reha­bil­i­tacji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 65–73.
Kławsiuć-Zduńczyk A. (2014), Porad­nictwo całoży­ciowe jako ele­ment wspar­cia w edukacji dorosłych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Mari­ańczyk K., Otręb­ski W. (2012), Edukacja zawodowa i zatrud­ni­anie osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce. Czy jest szansa na pomyślne prze­jś­cie ze szkoły na rynek pracy?, w: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana pro­fe­sor Marii Braun-Gałkowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 315–332.
Otręb­ski W. (2007), Inter­ak­cyjny model reha­bil­i­tacji zawodowej osób z upośledze­niem umysłowym, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psy­cho­log­iczne pod­stawy wyboru zawodu. Przegląd kon­cepcji teo­re­ty­cznych, KOWEZIU, Warszawa.
Poła­j­dow­icz M., Radtke-Pawłowska E., Sajewicz-Radtke U. (2012), Pro­fil zain­tere­sowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możli­woś­ci­ach intelek­tu­al­nych, PTPiP, Gdańsk.
Rubacha K. (2008), Metodolo­gia badań nad edukacją, Wydawnictwa Aka­demickie i Pro­fesjon­alne, Warszawa.
Ros­al­ska M., Wawr­zonek A. (2013), Od marzeń do kari­ery. Porad­nik dla uczniów i absol­wen­tów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, KOWEZIU, Warszawa.
Soł­tysińska G. (2010), ABC doradcy zawodowego. Porad­nictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Mate­ri­ały dla szkol­nego doradcy zawodowego, KOWEZIU, Warszawa.
Super D. (1972), Psy­cholo­gia zain­tere­sowań, PWN, Warszawa.
Woj­tasiak E. (2006), Reha­bil­i­tacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwa­nia współczes­ności, w: H. Ochoczenko, M. Paszkow­icz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunk­ach glob­al­nych przemian społeczno-gospodarczych, Impuls, Kraków, s. 17–28.
Woj­tasik B. (2011), Pod­stawy porad­nictwa kari­ery. Podręcznik dla nauczy­cieli, KOWEZIU, Warszawa.
Zakrzewska-Manterys E. (2007), Wyk­sz­tałce­nie a sytu­acja zawodowa osób niepełnosprawnych, w: E. Gier­manowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodz­ina, edukacja, praca, ISP, Warszawa, s. 57–79.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ped­a­gogika, ped­a­gogika spec­jalna

Hanna Cichy (mgr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
Ewa Gałecka-Burdziak (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
Paweł Kac­zorowski (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Krys­t­ian Maciejca (mgr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KTO SIĘ REJESTRUJE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY? (s. 22–29)
Celem artykułu jest statysty­czna charak­terystyka pop­u­lacji osób zare­je­strowanych w powia­towych urzę­dach pracy, które pod­czas rejes­tracji przed­staw­iły wśród okresów zal­iczanych okres(y) pozbaw­ienia wol­ności. Dane doty­czą 343 310 byłych więźniów, którzy reje­strowali się w powia­towych urzę­dach pracy w okre­sie 1990–2017. Wyko­rzys­tu­jemy też dane z roczników więzi­en­nictwa, porównu­jąc grupę skazanych ujaw­ni­a­ją­cych karę w urzę­dach pracy do całej pop­u­lacji odby­wa­ją­cych karę. Anal­izu­jemy też reg­u­la­cyjne i pozareg­u­la­cyjne czyn­niki, które skła­ni­ają byłych więźniów do rejes­tracji w urzę­dach pracy i wykazy­wa­nia okresu odby­wa­nia kary w urzę­dowych for­mu­la­rzach. Wynikiem anal­izy jest statysty­czny obraz bezrobo­cia byłych więźniów stwor­zony na pod­stawie wyjątkowo dużej próby.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie reje­strowane, więźniowie, anal­iza statystyczna

BIBLIOGRAFIA
Bad­owiec R. (2016), Wykony­wanie pracy na pod­stawie skierowa­nia do pracy w cza­sie odby­wa­nia kary pozbaw­ienia wol­ności jako tytuł ubez­pieczenia społecznego, „Rynek – Społeczeństwo – Kul­tura”, nr 1(17), s. 13–17.
Bałan­dynow­icz A. (2010), Wielopas­mowa teo­ria resoc­jal­iza­cji z udzi­ałem społeczeństwa, „Resoc­jal­iza­cja Pol­ska (Pol­ish Jour­nal of Social Reha­bil­i­ta­tion)”, nr 1, s. 121–156.
Domżal­ska A. (2013), Sytu­acja byłych skazanych na rynku pracy, „Forum Ped­a­gog­iczne”, nr 2, s. 127–148.
Jaki P. (2017), Zatrud­nie­nie skazanych w Polsce na tle porów­naw­czym. Zagad­nienia wybrane, „Przegląd Więzi­en­nictwa Pol­skiego”, nr 95, s. 79–99.
Kali­nowski M., Niewiadom­ska I., Chwaszcz J., Augustynow­icz W. (2010), Więzi społeczne zami­ast więzień – wspar­cie pozy­ty­wnej readap­tacji osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym z powodu kon­fliktu z prawem. Raport z badań z rekomen­dac­jami, Lublin.
Kalisz T. (2003), Zatrud­nie­nie skazanych a efek­ty­wność wyko­na­nia kary. Nowa kody­fikacja prawa karnego, tom XIV, s. 214–215.
Kalisz T. (2008), Zatrud­nie­nie nieod­płatne skazanych na karę pozbaw­ienia wol­ności. Nowa kody­fikacja prawa karnego, tom XX, s. 175–191.
Musi­ała A. (2014), Ewolucja prawnej reg­u­lacji zatrud­nienia więźniów, „Przegląd Więzi­en­nictwa Pol­skiego”, nr 85, s. 63–78.
Sikora A., Nowak M. (2018), Real­iza­cja uprawnienia osób pozbaw­ionych wol­ności do zatrud­nienia w świ­etle danych statysty­cznych, „Kwartal­nik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”, nr 2, s. 62–74.
Szczy­gieł G. (2002), Społeczna readap­tacja skazanych w pol­skim sys­temie pen­i­tenc­jarnym, Wydawnictwo Temida, Białys­tok.
Tarwacki P. (2011), Zatrud­nie­nie odby­wa­ją­cych karę pozbaw­ienia wol­ności w zakładach karnych. Poszuki­wanie rozwiązań prawnych służą­cych pozyska­niu miejsc pracy dla skazanych, „Przegląd Więzi­en­nictwa Pol­skiego”, nr 70, s. 139–150.
Waligóra K. (2015), Zatrud­nie­nie niepra­cown­icze typu penalno­prawnego, „Folia Iuridica Uni­ver­si­tatis Wratislavien­sis”, Vol. 4 (1), s. 267–282.
Woźniakowska-Fajst D. (2009), Przestępc­zość nielet­nich dziew­cząt w świ­etle wyników badań, „Prace Insty­tutu Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji”, nr 14, s. 225–252.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Rafał Muster (prof., Uni­w­er­sytet Śląski)
PROJEKTWORK FOR JOBPRZEZ PRAKTYKĘ DO PRACYJAKO PRÓBA TWORZENIA MODELU WSPOMAGANIA TRANZYCJI STUDENTÓW SOCJOLOGII NA RYNEK PRACY (s. 30–36)
W artykule przed­staw­iono główne założe­nia pro­jektu grantowego WORK for JOB – przez prak­tykę do pracy, doty­czącego tranzy­cji stu­den­tów z sys­temu edukacji na rynek pracy. Innowa­cyjność pro­jektu zakładała imple­men­tację w pro­gramowo przewidziany cykl ksz­tałce­nia mod­elu płat­nych staży dla adep­tów stacjonarnych studiów socjo­log­icznych. Propozy­cja mod­elu wspier­a­jącego pro­ces prze­chodzenia młodzieży aka­demick­iej z sys­temu edukacji w obszar rynku pracy została wypra­cow­ana w part­nerst­wie między Insty­tutem Socjologii Uni­w­er­sytetu Śląskiego a Powia­towym Urzę­dem Pracy w Tychach. Główne założe­nia testowanego mod­elu umożli­wiały młodzieży zdoby­wanie prak­ty­cznego doświad­czenia zawodowego w trak­cie studiów. Stu­denci uczest­niczyli w spec­jal­isty­cznych szkole­ni­ach, poz­nali zasady funkcjonowa­nia pub­licznych służb zatrud­nienia, a za udział w pro­jek­cie dodatkowo otrzymy­wali stype­n­dia. Młodzież aka­demicka, pracu­jąc w małych, trzyosobowych zespołach real­i­zowała pro­jekty badaw­cze, których wyniki i wycią­gane przez nich wnioski miały wartość aplika­cyjną dla pub­licznych służb zatrud­nienia w kon­tekś­cie pode­j­mowa­nia dzi­ałań związanych z akty­wiz­a­cją lokalnego rynku pracy. Pod­czas badań anal­i­zowano: sytu­ację młodzieży na rynku pracy; efek­ty­wność udzielonych dotacji na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej; sytu­ację cud­zoziem­ców na lokalnym rynku pracy. Wyniki badań zre­al­i­zowanych przez stu­den­tów zostały opub­likowane w formie raportów.

Słowa kluc­zowe: tranzy­cja, absol­went, rynek pracy, akty­wiz­a­cja zawodowa

BIBLIOGRAFIA
Barwińska-Małajowicz A. (2015), Tranzy­cyjny kap­i­tał kari­ery absol­wen­tów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teo­re­ty­czne i empiryczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo­dar­czy”, nr 2/42, s. 378–398.
Denek K. (2013), Uni­w­er­sytet. Między trady­cją a wyzwa­ni­ami współczes­ności i przyszłości, „Edukacja Human­isty­czna”, nr 1/28, s. 7–21.
Dryl W., Dryl T. (2016), Kom­pe­tencje absol­wen­tów uczelni wyższych z per­spek­tywy ich przy­dat­ności na współczes­nym rynku pracy, „Zarządzanie i Finanse Jour­nal of Man­age­ment and Finance”, Vol. 14, No. 2, s. 33–48.
Fic M. (2015), Niedopa­sowanie kwal­i­fikacji i bezrobo­cie ludzi młodych w Unii Europe­jskiej, „Prob­lemy Pro­fesjologii”, nr 2, s. 53–65.
Hauz­iński A. (2017), Mapy poz­naw­cze w pro­ce­sie tranzy­cji roz­wo­jowej z edukacji zawodowej do pracy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza, Poz­nań.
Jeruszka U. (2011), Efek­ty­wność ksz­tałce­nia w szkołach wyższych, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 1–7.
Muster R. (2014), Diag­noza lokalnego rynku pracy miasta Gli­wice i powiatu gli­wick­iego, Gli­wice.
Piróg D. (2013), Wybrane teorie prze­chodzenia absol­wen­tów szkół wyższych na rynek pracy w warunk­ach gospo­darki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Prze­mysłu Pol­skiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 23, s. 146–159.
Piróg D. (2016), Opóźnienia w prze­chodze­niu absol­wen­tów szkół wyższych na rynek pracy: przy­czyny, typolo­gia, następstwa, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 292, s. 144–157.
Wyleżałek J., red. (2017), Społeczne funkcje uni­w­er­sytetu w cza­sach dynam­icznych zmian, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zielińska M. (2016), Młodzież aka­demicka jako przed­miot badań socjo­log­icznych, w: M. Zielińska, D. Sza­ban (red.), Młodzież w cza­sach nieufności. Stu­denci zielonogórscy o sobie i innych, Fun­dacja Obser­wa­to­rium Społeczne Inter Alia, Zielona Góra.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjo­log­iczne

Ryszard Marszowski (dr, Główny Insty­tut Gór­nictwa)
LOKALNE RYNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – UWARUNKOWANIA I DETERMINANTY ROZWOJU W FAZIE ZMIANY DEMOGRAFICZNEJ. STUDIA PRZYPADKÓW (s. 36–40)
Artykuł, łącząc zarówno obszar poz­naw­czy i anal­i­ty­czny, jak i prak­ty­czne zas­tosowanie zgro­mad­zonej w wyniku zre­al­i­zowanych badań wiedzy, sku­pia się na prob­lematyce uwarunk­owań i deter­mi­nant roz­woju lokalnych rynków pracy wojew­ództwa śląskiego w fazie zmi­any demograficznej. Wyniki prowad­zonych badań poz­woliły na opra­cow­anie rekomen­dacji służą­cych mod­ern­iza­cji i roz­wo­jowi, opartego głównie na wiedzy i edukacji rynku pracy w fazie zmi­any demograficznej.

Słowa kluc­zowe: społeczeństwo, rynek pracy, starze­nie się, zmi­ana demograficzna

BIBLIOGRAFIA
Chodub­ski A. (2013), Możli­wości i bari­ery imi­gra­cyjne w Europie, w: J. Bal­icki, M. Chamar­czuk (red.), Wokół prob­lematyki migra­cyjnej. Kul­tura przyję­cia, Warszawa.
Dobrowol­ska M., Marszowski R. (2017), Rynek pracy powiatu pszczyńskiego a akty­wiz­a­cja zawodowa lud­ności przez edukację, PUP w Pszczynie, Katowice/Pszczyna.
Gagacka M., Głąbicka K. (2014), Przed­siębior­c­zość społeczna. Wyzwa­nia dla rynku pracy, Uni­w­er­sytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
Hrynkiewicz J. (2008), Starze­nie się lud­ności pol­skiej a sys­tem ubez­pieczeń społecznych, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, „Biule­tyn”, nr 53, s. 9–25.
Kałuża-Kopias D. (2016), Zasoby pracy w Polsce w per­spek­ty­wie 2050 roku, Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach nr 292, Katow­ice.
Kiełkowska M. (2013), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, ISO, Warszawa.
Komisja Europe­jska (2010), Strate­gia na rzecz inteligent­nego i zrównoważonego roz­woju sprzy­ja­jącego włącze­niu Społecznemu, Bruk­sela.
Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Poli­tyka państwa wobec rynku pracy: idee eko­nom­iczne i rzeczy­wis­tość, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Marszowski R. (2016), Określe­nie zapotrze­bowa­nia na zawody na rynku pracy w powiecie raci­borskim, PUP w Raci­borzu, Katowice/Racibórz.
Marszowski R. (2016), Zmi­ana demograficzna i jej wpływ na kadry kwal­i­fikowane w gór­nictwie węgla kami­en­nego, „Przegląd Gór­niczy”, nr 7, wyd. SITG, Katow­ice.
Marszowski R. (2017a), Powiat raci­borski wobec wyzwań strate­gicznych. Stan i per­spek­tywy, „Między­nar­o­dowe Stu­dia Społeczno-Humanistyczne. Humanum”, nr 2, Warszawa.
Marszowski R. (2017b), Regres demograficzny w wojew­ództwie śląskim. Źródła i następstwa, „Między­nar­o­dowe Stu­dia Społeczno-Humanistyczne. Humanum”, nr 2, Warszawa.
Marszowski R. (2017c), Zapotrze­bowanie na kadry kwal­i­fikowane na rynku pracy Chor­zowa – stan i per­spek­tywy, PUP w Chor­zowie.
Marszowski R. (2018), Rynek pracy Zaw­ier­cia – diag­noza potrzeb kadrowych na tle gospo­dar­czym powiatu, PUP w Zaw­ier­ciu, Katowice/Zawiercie.
Podogrodzka M. (2016), Wybrane miary starości demograficznej i ich imp­likacja dla oceny przestrzen­nego zróżni­cow­a­nia tego zjawiska w Polsce, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 289, Katow­ice.
Rącza­szek A., red. (2012), Demograficzne uwarunk­owa­nia roz­woju gospo­dar­czego, „Zeszyty Naukowe Wydzi­ałowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, Katow­ice.
Rauz­iński R., Zagórowska A. (2014), Przemi­any społeczno-demograficzne na Śląsku w lat­ach 2002–2011 oraz ich imp­likacje prog­nos­ty­czne, „Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 197, Edukacja w świ­etle przemian współczes­nego rynku pracy: wybrane prob­lemy, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach.
Runge A. (2010), Pro­cesy i struk­tury lud­noś­ciowe w wojew­ództwie śląskim, w: Pro­cesy i struk­tury demograficzno-społeczne na obszarze wojew­ództwa śląskiego w lat­ach 1988–2008, Urząd Statysty­czny w Katow­icach, Katow­ice.
Runge J. (2015), Region­alne i lokalne kon­sek­wencje współczes­nych przemian demograficznych Pol­ski – ele­menty metodologii badań. Przykład wojew­ództwa śląskiego, „Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach”, nr 223, Katow­ice.
Scop­petta A., Macha­cova J., Moser P. (2013), Środ­kowoeu­rope­jska strate­gia starzenia się w fazie kon­sul­tacji społecznych. Syn­teza, w: Białecka B, Marszowski R. (red.), Starze­nie się społeczeństwa Europy Środ­kowej. Próba wskaza­nia na deter­mi­nanty i wyzwa­nia, GIG, Katow­ice.
Strz­elecki Z. (2010), Współczesna i przyszła sytu­acja demograficzna cywiliza­cji zachod­niej, w: J. Osiński (red.), Współczesna cywiliza­cja zachodu. Atuty i słabości, Wyd. Ofi­cyna SGH, Warszawa.
Trafi­ałek E. (2006), Starze­nie się i starość, Wyd. Wszech­nica Świę­tokrzyska, Kielce.
Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2011), Efek­ty­wność poli­tyki rynku pracy w Polsce, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wyzwa­nia roz­wo­jowe gmin wojew­ództwa śląskiego w kon­tekś­cie zachodzą­cych pro­cesów demograficznych (2011), Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Śląskiego, Katowice.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki socjo­log­iczne, ekonomia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7/2019

WHERE IS SOCIAL POLICY HEADING IN SELECTED VERY HIGH-DEVELOPED COUNTRIES? – Mirosław Księżopol­ski
CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF SOCIAL COOPERATIVES IN POLANDZdzisława Janowska
FACTORS DETERMINING THE SELECTION OF THE PROFILE OF EDUCATION BY PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN VOCATIONAL SCHOOLKlau­dia Wos, Mateusz Szafrański
LABOUR MARKET REINTEGRATION OF THE FORMER PRISONERSWHO DOES REGISTER WITH THE PUBLIC EMPLOYMENT OFFICE? – Hanna Cichy, Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kac­zorowski, Krys­t­ian Maciejca  

FROM RESEARCH AND STUDIES
WORK FOR JOB PROJECT“– BY PRACTICE FOR WORK AS AN ATTEMPT TO CREATE A MODEL FOR SUPPORTING TRANSIT SOCIOLOGY STUDENTS ON THE LABOUR MARKETRafał Muster
LOCAL LABOUR MARKETS OF THE SLASKIE VOIVODESHIPCONDITIONS AND DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN THE PHASE OF DEMOGRAPHIC CHANGE. CASE STUDIES Ryszard Marszowski

DIARY OF SOCIAL POLICY

Mirosław Księżopol­ski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
WHERE IS SOCIAL POLICY HEADING IN SELECTED VERY HIGH-DEVELOPED COUNTRIES? (p. 1–7)
The aim of the arti­cle is to char­ac­ter­ize the likely direc­tions of reform­ing social pol­icy in very high-developed coun­tries in the next few decades. These direc­tions are high­lighted on the basis of the analy­sis of cur­rently applied or con­sid­ered ways of solv­ing selected social issues related to paid work. I believe that the ways and the effec­tive­ness of solv­ing these prob­lems will have a pro­found impact on the shape of the entire social pol­icy in the ana­lyzed coun­tries. I start with the pre­sen­ta­tion of argu­ments for the legit­i­macy of social pol­icy. In the fol­low­ing para­graphs I am answer­ing ques­tions about cur­rently used meth­ods of pro­vid­ing jobs, increas­ing employ­a­bil­ity in a knowledge-based econ­omy and the cost-effectiveness of low-paid employ­ment. In the End­ing, I assess which of these meth­ods have the best chance of imple­men­ta­tion and out­line the three most likely sce­nar­ios for fur­ther devel­op­ment of social policy.

Key words: direc­tions of social pol­icy devel­op­ment, high-developed coun­tries

Zdzisława Janowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF SOCIAL COOPERATIVES IN POLAND (p. 8–14)
The aim of the study is to ana­lyze and assess the func­tion­ing of social coop­er­a­tives in Poland, which are the place of life and pro­fes­sional acti­va­tion of peo­ple with so-called low employ­a­bil­ity, i.e. long-term unem­ployed, dis­abled, addicted etc. The results of own research con­ducted in Lodz and the Lodz voivod­ship, by the use of par­tic­i­pant obser­va­tion as a social man­ager of a social coop­er­a­tive proves the need to sup­port eco­nom­i­cally weak enti­ties by social actors, i.e. local gov­ern­ment and busi­nesses. This is the only way that will allow Poland to find itself in the Euro­pean social pol­icy ori­ented to work­fare state based on includ­ing the inclu­sion of mar­gin­al­ized groups

Key words: social coop­er­a­tive, local gov­ern­ment, social clause, social exclu­sion, low employ­a­bil­ity, new social policy

Klau­dia Wos (Mas­ter, Nico­las Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
Mateusz Szafrański (Mas­ter, Nico­las Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
FACTORS DETERMINING THE SELECTION OF THE PROFILE OF EDUCATION BY PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN VOCATIONAL SCHOOL (p. 15–21)
Arti­cle presents rela­tion­ships between the occu­pa­tional inter­ests of stu­dents with intel­lec­tual dis­abil­i­ties and their choice of edu­ca­tional pro­file. The sec­ond aim of the arti­cle is to present inter­nal and exter­nal fac­tors that influ­ence the choice of the edu­ca­tional pro­file. The research, in which 63 par­tic­i­pants took part, was made using the author’s ques­tion­naire and the tool about student’s occu­pa­tional inter­ests for the stu­dent with reduced intel­lec­tual abil­i­ties. This tool was cre­ated by Mał­gorzata Poła­j­dow­icz, Ewa Radtke-Pawłowska, Urszula Sajewicz-Radtke, pub­lished by the Psy­cho­log­i­cal and Ped­a­gog­i­cal Test­ing Lab­o­ra­tory in Gdańsk. The results indi­cate that the choice of the edu­ca­tional pro­file by per­sons with intel­lec­tual dis­abil­ity is not con­sis­tent with their occu­pa­tional inter­ests. The fam­ily envi­ron­ment, con­sul­ta­tions with teach­ers, edu­ca­tional offer at school and health con­traindi­ca­tions are impor­tant in decid­ing on the choice of the edu­ca­tional profile.

Key words: intel­lec­tual dis­abil­ity, voca­tional school, edu­ca­tional pro­file, choice of profession

Hanna Cichy (Mas­ter, War­saw School of Eco­nom­ics)
Ewa Gałecka-Burdziak (PhD, War­saw School of Eco­nom­ics)
Paweł Kac­zorowski (PhD, Uni­ver­sity of Lodz)
Krys­t­ian Maciejca (Mas­ter, War­saw School of Eco­nom­ics)
LABOUR MARKET REINTEGRATION OF THE FORMER PRISONERSWHO DOES REGISTER WITH THE PUBLIC EMPLOYMENT OFFICE? (p. 22–29)
The aim of this study is to assem­ble and analyse sta­tis­ti­cal data regard­ing reg­is­tered unem­ployed indi­vid­u­als who dis­closed a period of incar­cer­a­tion dur­ing reg­is­tra­tion. We com­bine data on 343 310 peo­ple who were reg­is­tered in any dis­trict employ­ment office from 1990 to 2017 with cor­rec­tion office sta­tis­tics. We use it to sta­tis­ti­cally describe the reg­is­tered unem­ployed and com­pare them to gen­eral pop­u­la­tion serv­ing jail time. In addi­tion we analyse reg­u­la­tory and non-regulatory moti­va­tors which encour­age ex-prisoners to reg­is­ter as unem­ployed and dis­close their crim­i­nal past in offi­cial forms. The result is a com­pre­hen­sive sta­tis­ti­cal overview of ex-convicts’ unem­ploy­ment based on a par­tic­u­larly large sample.

Key words: reg­is­tered unem­ploy­ment, pris­on­ers, sta­tis­ti­cal analysis

Rafał Muster (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Sile­sia in Katow­ice)
WORK FOR JOB PROJECT” – BY PRACTICE FOR WORK AS AN ATTEMPT TO CREATE A MODEL FOR SUPPORTING TRANSIT SOCIOLOGY STUDENTS ON THE LABOUR MARKET
(p. 30–36)
The arti­cle presents the main assump­tions of the grant project WORK for JOB – by the prac­tice to work on the tran­si­tion of stu­dents from the edu­ca­tion sys­tem to the labor mar­ket. The project’s inno­va­tion assumes the imple­men­ta­tion in the pro­gram of the planned cycle of edu­ca­tion of the paid trainees model for adepts of soci­o­log­i­cal stud­ies. The pro­posal of a model sup­port­ing the process of trans­fer­ring aca­d­e­mic youth from the edu­ca­tion sys­tem to the area of the labor mar­ket was devel­oped in a part­ner­ship between the Insti­tute of Soci­ol­ogy of the Uni­ver­sity of Sile­sia and the Labor Office in Tychy. The main assump­tions of the tested model allowed young peo­ple to gain prac­ti­cal pro­fes­sional expe­ri­ence dur­ing their stud­ies. The stu­dents took part in spe­cial­ized train­ings, learned the rules of func­tion­ing of pub­lic employ­ment ser­vices, and received schol­ar­ships for par­tic­i­pa­tion in the project. Aca­d­e­mic youth, work­ing in small, three-person teams, car­ried out research projects whose results and con­clu­sions drawn by them had an appli­ca­tion value for pub­lic employ­ment ser­vices. Dur­ing the research, the sit­u­a­tion of youth on the labor mar­ket was ana­lyzed; effec­tive­ness of sub­si­dies for start­ing a busi­ness; the sit­u­a­tion of for­eign­ers on the local labor mar­ket. The results of research car­ried out by stu­dents have been pub­lished in the form of reports.

Key words: tran­si­tion, grad­u­ate, labor mar­ket, pro­fes­sional activation

Ryszard Marszowski (PhD, Cen­tral Min­ing Insti­tute)
LOCAL LABOUR MARKETS OF SLASKIE VOIVODESHIPCONDITIONS AND DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN THE PHASE OF DEMOGRAPHIC CHANGE. CASE STUDIES (p. 36–40)
The paper com­bines both cog­ni­tive and ana­lyt­i­cal field as well as prac­ti­cal appli­ca­tion of knowl­edge gath­ered as a result of research car­ried out, focuses on issues of con­di­tions and devel­op­ment deter­mi­nants of local labour mar­kets slaskie voivode­ship in phase of demo­graphic change. The results of the con­ducted research allowed to develop rec­om­men­da­tions for mod­ern­iza­tion and devel­op­ment based mainly on knowl­edge and edu­ca­tion of labour mar­ket in phase of demo­graphic change.

Key words: soci­ety, labour mar­ket, aging, demo­graphic change

   prze­jdź do Spisu treści

« powrót