Nr 9 (546) 2019

Spis treści 9/2019

   Table of Contents

NAJEM MIESZKAŃ NA WARUNKACH SOCJALNYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN MODELU POLITYKI MIESZKANIOWEJ W POLSCEAndrzej Przymeński
STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA W POLSCE Michał Bruski
MINIMUM SOCJALNE W I KWARTALE 2019 R. – Piotr Kurowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ZAKRESY WSPÓŁPRACY ASYSTENTA RODZINY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYMMarta Czechowska-Bieluga, Bar­bara Sordyl-Lipnicka
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W POZNANIU POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY REKREACJI FIZYCZNEJAlicja Kaiser

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
ANALIZA CZASU PRACY W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ Rafał Domański

INFORMACJE
PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA – TENDENCJE I WYZWANIA W ASPEKCIE PRZESTRZENNYMBeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Andrzej Przymeński (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
NAJEM MIESZKAŃ NA WARUNKACH SOCJALNYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN MODELU POLITYKI MIESZKANIOWEJ W POLSCE (s. 1–7)
Przed­miotem artykułu jest najem mieszkań jako instru­ment pomocy mieszkan­iowej dla gospo­darstw o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach w Polsce. Udzielanie pomocy w ramach dwu stosowanych obec­nie form najmu jest zadaniem włas­nym gmin. Obec­nie w Polsce wprowadzane są zmi­any prawa, dające gmi­nom możli­wość więk­szej elasty­czności w tworze­niu zasobów mieszkan­iowych i w gospo­darowa­niu nimi. Celem artykułu jest odpowiedź na dwa pyta­nia: jakie skutki i potenc­jał możli­wości niosą ze sobą wspom­ni­ane zmi­any w zakre­sie real­iza­cji zada­nia demar­gin­al­iza­cji mieszkan­iowej gospo­darstw domowych o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach oraz czy aktu­alna poli­tyka mieszkan­iowa prowadzi do zmi­any jej mod­elu? Nar­o­dowy Pro­gram Mieszkan­iowy, zaw­ier­a­jący słuszne cele i rozwiąza­nia, dotąd nie przynosi wymiernych efek­tów w postaci zwięk­szenia skali tworzenia mieszkań społecznych ani poprawy w udziela­niu pomocy mieszkan­iowej gospo­darst­wom domowym o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach. Mamy cią­gle do czynienia raczej z iner­cją starej poli­tyki pomocy mieszkan­iowej, która zresztą przynosi dobre rezul­taty, ale w sek­torze rynkowym. Nowe pro­gramy, nabier­a­jące w ostat­nich miesią­cach przyspieszenia, niosą ze sobą znaczny potenc­jał korzyst­nych zmian dla niezamożnych grup lud­ności. Anal­iza kierunku tych zmian prowadzi do wniosku, że model pol­skiej poli­tyki pomocy mieszkan­iowej zmienia się ku więk­szej selek­ty­wności pomocy i ograniczenia jej do lud­ności niezamożnej.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka mieszkan­iowa, mieszkalnictwo soc­jalne, pomoc mieszkan­iowa, gospo­darstwa domowe o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach

BIBLIOGRAFIA
Bezpośred­nie wydatki budżetu państwa na sferę mieszkan­iową (2019), Min­is­terstwo Inwest­y­cji i Roz­woju, Warszawa, www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj [dostęp 1.07.2019].
Cesarski M. (2018), Poli­tyka i sytu­acja mieszkan­iowa jako cywiliza­cyjne wyzwanie – Pol­ska i świat, „Poli­tyka Społeczna” nr 3, s. 14–20.
Lis P. (2018), Od uni­w­er­sal­ności do selek­ty­wności w społecznej poli­tyce mieszkan­iowej, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis. Folia Oeco­nom­ica”, nr 2(334), s. 67–82.
GUS (2018a), Rocznik Statysty­czny Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Warszawa.
GUS (2018b), Gospo­darka mieszkan­iowa w lat­ach 2013–2017, Warszawa.
MIiR (2018), Nar­o­dowy Pro­gram Mieszkan­iowy, Warszawa.
Przymeński A. (2016), Sys­tem soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej w Polsce i jego ocena, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 29–37.
Przymeński A. (2016), Soc­jalny najem mieszkań jako instru­ment demar­gin­al­iza­cji mieszkan­iowej w Polsce, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 32(1), s. 13–32.
Rataj Z. (2017), Główne prob­lemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospo­darstw domowych w Polsce i per­spek­tywy zmian, „Stu­dia Oeco­nom­ica Pos­nanien­sia”, Vol. 5, No.11.
Suszyńska K. (2017). Inter­wencjonizm na rynku mieszkan­iowym – rozważa­nia na temat ten­dencji komer­c­jal­iza­cyjnych budown­ictwa społecznego, „Stu­dia Oeco­nom­ica Pos­nanien­sia”, Vol. 5, No.11.

STRONY INTERNETOWE
https://www.bgk.pl/bip/wykaz-gmin-stan-na-01–07-2019-r-796/[dostęp 30.07.2019].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Michał Bruski (mgr, Uni­w­er­sytet Gdański)
STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA W POLSCE (s. 8–13)
Celem artykułu jest anal­iza potenc­jału urzędów pracy i ich inic­jatyw pode­j­mowanych w warunk­ach zmniejsza­nia się dostęp­nych zasobów pracy na region­al­nym rynku pracy na pod­stawie studium przy­padku woj. pomorskiego. Obecne uwarunk­owa­nia formalno-instytucjonalne urzędów pracy dzi­ała­ją­cych w zde­cen­tral­i­zowanej struk­turze samorzą­dowej stwarzają zarówno liczne szanse, jak i istotne ograniczenia dla adek­wat­nego i kon­sek­went­nego dos­tosowywa­nia oferty usług w pow­iąza­niu ze zmieni­a­ją­cymi się potrze­bami społecznymi i rynkowymi. Artykuł jest głosem w dyskusji nad pożą­danym kierunk­iem zmian, który powinny przyjąć pub­liczne służby zatrud­nienia w najbliższej przyszłości.

Słowa kluc­zowe: rola pub­licznych służb zatrud­nienia, starze­nie się społeczeństwa, zasoby pracy, region­alna poli­tyka rynku pracy

BIBLIOGRAFIA
Akty­wiz­a­cja zawodowa i Pub­liczne Służby Zatrud­nienia w Polsce. Doskonale­nie pro­gramów dla osób bezro­bot­nych (2016), Social Pro­tec­tion and Labor Global Prac­tice, Bank Świa­towy.
Błę­dowski P. (2019), Poli­tyka zatrud­nienia wobec starszych pra­co­bior­ców w Polsce, w: E. Flaszyńska, Ł. Arendt (red.), Rozwój pub­licznych służb zatrud­nienia. Stule­cie 1919–2019, Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.
Bruski M. (2016), Wyzwa­nia dla rynku pracy w wojew­ództwie pomorskim wynika­jące z prog­nozy demograficznej, w: I. Sobczak (red.), Rozwój demograficzny wojew­ództwa pomorskiego do 2035 roku – uwarunk­owa­nia i skutki, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk.
Euro­stat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database [dostęp 20.08.2019].
Jach K. (2015), Efek­ty­wność zatrud­nieniowa oraz eko­nom­iczna usług porad­nictwa zawodowego w Pomorskim Ośrodku Kom­pe­tencji. Wyniki testowa­nia, „Zeszyty Naukowe Małopol­skiej Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej w Tarnowie”, nr 2–3(27).
Jach K. (2019), Metodyka wspo­ma­gania akty­wności zawodowej osób z ograniczeni­ami funkcjon­al­nymi, Ofi­cyna Wydawnicza Politech­niki Wrocławskiej, Wrocław.
Jóźwiak J. (2013), Demograficzne uwarunk­owa­nia rynku pracy w Polsce, w: Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Insty­tut Oby­wa­tel­ski, Warszawa.
Kryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na pol­skim rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9.
Kryńska E., Wiśniewski Z. (2007), Trzy­naś­cie tez w sprawie reformy poli­tyki państwa na rynku pracy w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9.
Kukulak-Dolata I. (2016), Nowe zasady dzi­ała­nia pub­licznych służb zatrud­nienia – szanse i zagroże­nia, „Stu­dia Eko­nom­iczne. Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie”, nr 257.
Mar­tynuska A. (2015), Prak­tyka pub­licznych służb zatrud­nienia – potrzeba real­nej reformy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2 (18T).
Meet­ing the Chal­lenge of Europe’s Aging Work­force. The Pub­lic Employ­ment Ser­vices Response (2011), Euro­pean Net­work of Head of PES, War­saw, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7301&langId=en, [dostęp 20.06.2019].
Męcina J. (2013), Niewyko­rzys­tane zasoby. Nowa poli­tyka rynku pracy, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW, Warszawa.
Męcina J. (2015), Reforma insty­tucjon­alna rynku pracy – jej pier­wsze efekty i kole­jne wyzwa­nia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2 (18T).
MPiPS (2014), Efek­ty­wność dzi­ałań akty­wiz­u­ją­cych real­i­zowanych przez powia­towe urzędy pracy w ramach pro­gramów na rzecz pro­mocji zatrud­nienia, łagodzenia skutków bezrobo­cia i akty­wiz­a­cji zawodowej w 2013 r., Depar­ta­ment Fun­duszy, Warszawa.
Ocena zewnętrzna inic­jatywy bench­learningu. Spra­woz­danie zbior­cze w drugim cyklu – Pol­ska (2018), Komisja Europe­jska.
PES 2020 – map­ping visions and direc­tions for future devel­op­ment (2010), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, http://zielonalinia.gov.pl/upload/epsz/europa2020/PES%202020_mapping-visions-and-directions-for-future-development.pdf, [dostęp 21.06.2019].
Pietrzak Z. (2017), Per­spek­tywy roz­woju demograficznego wojew­ództwa pomorskiego – wybrane kon­sek­wencje eko­nom­iczne i społeczne, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytu­acja demograficzna wojew­ództwa pomorskiego jako wyzwanie dla poli­tyki społecznej i gospo­dar­czej, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Warszawa.
Streczyński R. i in. (2014), Wielowymi­arowy model wspar­cia i iden­ty­fikacji kom­pe­tencji zawodowych. Opis mod­elu wraz z instrukcją stosowa­nia, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
Strz­elecki P. (2012), Czy Pol­ska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? Wyniki anal­izy wrażli­wości założeń prog­noz dłu­gookre­sowych, „Zeszyty Naukowe Insty­tutu Statystyki i Demografii SGH”, nr 24.
The Role of PES in the out­reach to inac­tive pop­u­la­tion (2017), Euro­pean Com­mis­sion.
Wiśniewski Z. (2019), Poli­tyka rynku pracy w Europie i Polsce – rola pub­licznych służb zatrud­nienia, w: E. Flaszyńska, Ł. Arendt (red.), Rozwój pub­licznych służb zatrud­nienia. Stule­cie 1919–2019, Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W I KWARTALE 2019 R. (s. 13–15)
Od 2019 r. okre­sowe sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego sza­cow­ane będą nie w ostat­nich miesią­cach danego kwartału, ale w kwartałach. Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego w pier­wszym kwartale 2019 r. W okre­sie tym, w warunk­ach sta­gnacji cen, wartości min­i­mum soc­jal­nego wzrosły od 1,3% do 1,4%. Głównym czyn­nikiem wzrostu wartości koszyków była wyższa wycena żywności

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania.

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2019), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r., Warszawa

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji

Alicja Kaiser (dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Poz­na­niu)
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W POZNANIU POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY REKREACJI (s. 15–20)
Inic­jatywy na rzecz prze­ci­wdzi­ała­nia wyk­lucze­niu społecznemu osób starszych mają charak­ter inter­dyscy­pli­narny i doty­czą takich obszarów, jak: akty­wiz­a­cja zawodowa, akty­wność eduka­cyjna, społeczna, kul­tur­alna czy prozdrowotna. Pod­kreśla się, że pro­ces demograficznego starzenia się lud­ności prze­b­ie­gać będzie nierównomiernie, w więk­szym stop­niu ksz­tał­tu­jąc struk­turę demograficzną mieszkańców miast. Wskazuje to na potenc­jal­nie więk­sze zapotrze­bowanie na różne formy wspar­cia dla najs­tarszych mieszkańców miast. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie znaczenia poz­nańskiego pro­gramu pro­fi­lak­ty­cznego Trener Senio­ralny AWF w kon­tekś­cie prze­ci­wdzi­ała­nia wyk­lucze­niu społecznemu, pode­j­mowa­nia inic­jatyw w wymi­arze między­gen­er­a­cyjnym oraz poprawy zdrowia osób starszych przez zor­ga­ni­zowaną akty­wność fizy­czną. Zagad­nie­nie to real­i­zowano na pod­stawie anal­izy lit­er­atury przed­miotu oraz metody bada­nia jakoś­ciowego wyko­nanego za pomocą tech­niki grupowych wywiadów zog­niskowanych. Główne motywacje seniorów do udzi­ału w pro­gramie związane są z poprawą potenc­jału zdrowia oraz możli­woś­cią bezpłat­nego uczest­nictwa w zor­ga­ni­zowanych zaję­ci­ach sportowo-rekreacyjnych. Na pod­stawie opinii uczest­ników i tren­erów wyła­nia się obraz bardzo pozy­ty­wnego wpływu pro­gramu zarówno na zdrowie, jak i na funkcjonowanie społeczne najs­tarszych mieszkańców Poznania.

Słowa kluc­zowe: zmi­any demograficzne, osoby starsze, wyk­lucze­nie społeczne, potenc­jał zdrowotny

BIBLIOGRAFIA
Bar­toszek A., Niez­abitowska E., Kucharczyk-Brus E., Niez­abitowski M. (2011), Warunki zamieszka­nia pol­s­kich seniorów w świ­etle badań socjologów i architek­tów w pro­jek­cie PolSe­nior, „Poli­tyka Społeczna” nr 4 tem­aty­czny, s. 36–44.
Borkowska-Kalwas T. (2002). Sposoby spędza­nia wol­nego czasu, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Burns A., Den­ing T., Bald­win R. (2001), Care of older peo­ple: men­tal health prob­lems, „BMJ — British Med­ical Jour­nal”, Vol. 322, s. 789–791.
CBOS (2010), Obraz typowego Polaka w starszym wiek, Komu­nikat z badań nr BS/2/2010, Warszawa.
Çirak Y., Yil­maz Yel­var G.D., Par­lak Demir Y., Dalk­il­inç M., Mustafa K., Tağil S.M. (2015), Age-And Sex-Related Dif­fer­ences In Phys­i­cal Fit­ness And Phys­i­cal Activ­ity Lev­els Of The Phys­i­cally Inde­pen­dent Community-Dwelling Older Adults, „Turk­ish Jour­nal of Geri­atrics”, Vol. 18, No. 4, s. 273–279.
Cza­piński J., Błę­dowski P. (2014), Akty­wność społeczna osób starszych w kon­tekś­cie per­cepcji Polaków. Diag­noza Społeczna 2013, Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.
Ćwirlej-Sozańska A. (2014), Akty­wność fizy­czna a stan zdrowia osób starszych, „Przegląd Medy­czny Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego i Nar­o­dowego Insty­tutu Leków w Warsza­wie” nr 2, s. 173–181.
Edwards P., Tsouros, A.D. (2008), A Healthy city is an active city: a phys­i­cal activ­ity plan­ning guide, World Health Orga­ni­za­tion, Copen­hagen.
Gębka D., Kędziora-Kornatowska K. (2012), Korzyści z treningu zdrowot­nego u osób w starszym wieku, „Prob­lemy Higieny i Epi­demi­ologii”, Vol. 93(2), s. 256–259.
Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Znacze­nie wybranych form akty­wności w życiu osób w podeszłym wieku, „Geron­tolo­gia Pol­ska” nr 1, s. 29–32.
GUS (2008), Prog­noza lud­ności na lata 2008–2035, Warszawa.
GUS (2009a), Prog­noza lud­ności na lata 2008–2035, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ bcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf [dostęp 6.08.2018].
GUS (2009b), Uczest­nictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakoww-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2008-r,4,1.html [dostęp 6.08.2018].
Hal­icka M., Kramkowska E. (2012), Uczest­nictwo ludzi starych w życiu społecznym, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytu­acji ludzi starszych, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, II Kon­gres Demograficzny, Warszawa.
Hrynkiewicz J. (2012), Los starca zależy od kon­tek­stu społecznego. Wprowadze­nie, w: Hrynkiewicz J. (red.), O sytu­acji ludzi starszych, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, II Kon­gres Demograficzny, Warszawa.
Jop­kiewicz A. (2001), Okresy roz­woju osob­niczego a cykl roz­woju i regresu, „Acta Sci­en­tifica Acad­e­miae Ostro­vien­sis”, Vol. 8, s. 11–23.
Kwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośred­nie funkcje rekreacji, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna, Warszawa.
Lampinen P., Heikki­nen R.L., Kaup­pinen M., Heikki­nen E. (2006), Acti-vity as a pre­dic­tor of men­tal well-being among older adults, „Aging & Men­tal Health”, Vol. 10, s. 454–466.
Less F.D., Clark Ph.G., Nigg C.R., New­man Ph. (2005), Bar­ri­ers to exer­cise behav­iour among older adults: a focus group study, „Jour­nal of Aging and Phys­i­cal Activ­ity”, Vol. 13, No. 1, s. 23–33.
Litawa A., Szarota M., (2011), Nordic walk­ing jako forma rekreacji ruchowej seniorów, w: A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymi­ary starzenia się, Bib­lioteka Geron­tologii Społecznej, Wyższa Szkoła Admin­is­tracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 83–92.
Łysak A., Walen­tukiewicz A., Dra­bik J., Dąbrowski A., Row­iński R. (2014), Akty­wność fizy­czna i niek­tóre jej uwarunk­owa­nia w pop­u­lacji seniorów wojew­ództwa pomorskiego, „Hygeia pub­lic health”, Vol. 49(3), s. 549–553.
Magdziak M. (2009), Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjed­noc­zonych Ameryki Północ­nej, „Archi­tec­turae et Art­ibus”, Vol. 1, s. 38–45.
Malina R. (2002), Akty­wność fizy­czna a rokowanie dłu­gowieczności. „Med­i­c­ina Sportiva”, 6(1), s. 9–16.
Molesz­tak A. (2016), Nordic walk­ing jako współczesna forma akty­wności seniorów = Nordic walk­ing as a con­tem­po­rary activ­ity form of seniors, „Jour­nal of Edu­ca­tion, Health and Sport”, Vol. 6, No. 12, s. 365–375.
MPS (2004), Nar­o­dowa Strate­gia Inte­gracji Społecznej, Warszawa.
Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (2004), Poli­tyka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, w: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starze­jące się społeczeństwo. Nadzieje i zagroże­nia, Wyd. Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź, s. 229–239.
Szarfen­berg R. (2009), Strate­gia anty­wyk­luczeniowa Unii Europe­jskiej, w: E. Wrońska (red.), Księga Ubogich a.d. 2009, Biuro Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w poli­tyce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
Szukalski P. (2010), Co łączy pokole­nia? Relacje między­pokole­niowe z per­spek­tywy poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10, s. 7–12.
Trafi­ałek E. (2012), Warunki inte­gracji i ryzyka dyskrymi­nacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytu­acji ludzi starszych, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, II Kon­gres Demograficzny, Warszawa.
Uch­wała nr 238 Rady Min­istrów z dnia 24 grud­nia 2013 r. w sprawie przyję­cia doku­mentu Założe­nia Dłu­go­falowej Poli­tyki Senio­ral­nej w Polsce na lata 2014–2020, Mon­i­tor Pol­ski, poz. 118, s. 4.
Waśkiewicz A., Syg­nowska E., Broda G. (2012), Ocena stanu zdrowia i odży­wienia osób w wieku powyżej 75 lat w pop­u­lacji pol­skiej. Badanie WOBASZ-SENIOR. „Bro­ma­tolo­gia i Chemia Toksyko­log­iczna”, XLV(3), s. 614–618.
Wierzbicka-Damska I., Szafraniec R. (2005), Zdrowotne znacze­nie akty­wności ruchowej u osób starszych, w: E. Murawska-Ciałowicz, M. Zatoń (red.), Znacze­nie akty­wności ruchowej dla zdrowia, Wydawnictwo Naukowe AWF, Wrocław, s. 67–82.
Wiśniewski Z., red. (2009). Deter­mi­nanty akty­wności zawodowej ludzi starszych, Dom Orga­ni­za­tora, Toruń.
Witcher Ch.S.G., Holt N.L., Spence J.C., Cousins S.O. (2007), A Case Study of Phys­i­cal Activ­ity Among Older Adults in Rural New­found­land. Canada, „Jour­nal of Aging and Phys­i­cal Activ­ity”, Vol. 15, No. 2, s. 166–183.
Wolańska T. (1996), Uczest­nictwo w kul­turze fizy­cznej przez całe życie. w: A. Jop­kiewicz (red.), Akty­wność ruchowa osób starszych, WSP Kielce, s. 85–90.
Zaidi A. (2010). Poverty Risks for Older Peo­ple In EU Coun­tries – An Update, „Pol­icy Brief Jan­u­ary”, Vol. 11, s. 1–23.
Zrałek M. (2012), Zaspoko­je­nie potrzeb mieszkan­iowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytu­acji ludzi starszych, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Warszawa.
Zubrzycka-Czarnecka A. (2012), Poli­tyka miejska wobec starzenia się pop­u­lacji miast – na przykładzie Pol­ski, Francji i Kanady, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 18, s. 119–128.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki medy­czne i nauki o zdrowiu
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki socjo­log­iczne; nauki o zdrowiu

Marta Czechowska-Bieluga (prof., Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Bar­bara Sordyl-Lipnicka (dr, Uni­w­er­sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ZAKRES WSPÓŁPRACY ASYSTENTA RODZINY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM (s. 21–26)
W dobie współczes­nych przeo­brażeń życia społecznego coraz częś­ciej wzrasta zain­tere­sowanie prob­lematyką pomocy oraz wspar­cia udzielanych dziecku i rodzinie w ich środowisku zamieszka­nia. Osobami pro­fesjon­al­nie zaj­mu­ją­cymi się wspar­ciem rodzin zna­j­du­ją­cych się w trud­nych sytu­ac­jach życiowych są asys­tent rodziny i pra­cownik soc­jalny. Pro­ponowany przez nich model wza­jem­nych dzi­ałań skierowanych do rodzin będzie sprzy­jał ich poprawie funkcjonowa­nia oraz osiąg­nię­ciu powszech­nie rozu­mi­anego dobrostanu. Nie ulega zatem wąt­pli­wości, że obszar odd­zi­ały­wań pra­cown­ika soc­jal­nego i asys­tenta powinien być zarówno spójny, jak i elasty­czny, by prob­lemy społeczne, osobli­wości klien­tów oraz specy­fika indy­wid­u­al­nych zadań, przed jakimi stoją te pro­fesje, wpisy­wały się w pro­ces pro­fesjon­al­nego wspar­cia współczes­nych rodzin. Dlat­ego też zarówno asys­tent rodziny, jak i pra­cownik soc­jalny powinni pode­j­mować spójne strate­gie radzenia sobie w pracy oraz poszuki­wać możli­wości inter­dyscy­pli­narnego współdzi­ała­nia w następu­ją­cych obszarach: 1) edukacja oraz doskonale­nie zawodowe; 2) metody­czne dzi­ałanie w aspekcie real­iza­cji diag­nozy i wyko­rzys­tanie wspól­nych narzędzi pracy, tj. pro­jek­tów soc­jal­nych; 3) wartości i cech osób pro­fesjon­al­nie poma­ga­ją­cych, warunk­u­ją­cych jakość świad­c­zonego wsparcia.

Słowa kluc­zowe: pra­cownik soc­jalny, asys­tent rodziny, praca socjalna

BIBLIOGRAFIA
Bielecka E. (2014), Asys­tent rodziny w przestrzeni życia i funkcjonowa­nia rodziny, w: M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.), Praca soc­jalna z dziećmi, młodzieżą i rodz­iną, CRZL, Warszawa, s. 153–173.
Bier­nat T., Karwacki A. (2011), Akty­wna poli­tyka społeczna i pro­fesjon­alna praca soc­jalna w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim, Raport z badań, Toruń.
Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczu­cie zad­owole­nia z życia pra­cown­ików soc­jal­nych w socjope­d­a­gog­icznej per­spek­ty­wie uwarunk­owań pełnionej roli zawodowej, UMCS, Lublin.
Czechowska-Bieluga M. (2016), Przy­go­towanie zawodowe asys­ten­tów rodzin a real­i­zowane przez nich dzi­ała­nia. Anal­iza związku w świ­etle danych statysty­cznych i wyników badań włas­nych, w: M. Kaw­ińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca soc­jalna jako dyscy­plina naukowa. Współczesne wyzwa­nia wobec ksz­tałce­nia i pro­fesji, UKSW, Warszawa, s. 457–470.
Dębska-Cienian A. (2011), Gdyński model pro­fi­lak­tyki bez­dom­ności jako prze­jaw innowacji w pomocy społeczne, w: M. Szpunar (red.), Asys­ten­tura rodziny – anal­iza efek­ty­wności spec­jal­iza­cji pracy soc­jal­nej w kon­tekś­cie pro­jektu sys­te­mowego MOPS w Gdyni „Rodz­ina bliżej siebie”, MOPS w Gdyni, Gdy­nia, s. 19–40.
Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2017 Ustaw z dn. 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998, z późn. zm.), Warszawa, www.gov.pl/web/rodzina/informacja-rady-ministrów2017 [dostęp 05.04.2019].
Kan­tow­icz E. (2013), Eduka­cyjne wymi­ary pro­fesjon­al­iza­cji pracy soc­jal­nej, Annales Uni­ver­si­tatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec­tio J, 26, s. 133–146.
Kowal­czyk B. (2012), Mod­ele pracy asys­tenta rodziny i współpracy z pra­cown­ikiem soc­jal­nym, „Praca Soc­jalna”, nr 4, s. 3–16.
Krasiejko I. (2012), Metodyka dzi­ała­nia asys­tenta rodziny. Różne mod­ele pracy soc­jal­nej i ter­apeu­ty­cznej z rodz­iną, Śląsk, Katow­ice.
Krasiejko I. (2013), Zawód asys­tenta rodziny w pro­ce­sie pro­fesjon­al­iza­cji. Wstęp do teorii i prak­tyki nowej pro­fesji, Akapit, Toruń.
Krasiejko I. (2016), Asys­ten­tura rodziny. Rekomen­dacje metody­czne i orga­ni­za­cyjne, MRPiPS, Warszawa.
Łuczyńska M. (2013), Dylematy ety­czne – różne spo­jrzenia, w: M. Sokołowska (red.), Dylematy ety­czne pra­cown­ików soc­jal­nych, CRZL, Warszawa, s. 5–15.
Olech A. (2006), Etos zawodowy pra­cown­ików soc­jal­nych, wartości, normy i dylematy ety­czne, Śląsk, Katow­ice.
Solak A. (2013), Nowe kom­pe­tencje ped­a­gog­iczne pra­cown­ików służb społecznych wyzwaniem zmian współczes­nego świata, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 5–6, s. 41–52.
Statystyka za rok 2017, spra­woz­danie MRPIPS-03 za 2017 r., www.gov.pl/web/rodzina/statystyka-za-rok-2017 [dostęp 05.04.2019].
Szpunar M. (2013), Eduka­cyjne kon­frontacje rzeczy­wis­tości w pracy soc­jal­nej – asys­tenci rodzin wobec poczu­cia włas­nej kom­pe­tencji, w: M. Mendel, B. Skrzypczak (red.), Praca soc­jalna jako edukacja ku zmi­anie. Od edukacji do poli­tyki, ISP, Warszawa, s. 25–44.
Trafi­ałek E. (2010), Pra­cownik soc­jalny wobec wyzwań akty­wnej poli­tyki społecznej, [w:] A. Kan­ios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca soc­jalna. Ksz­tałce­nie – dzi­ałanie – kon­tek­sty, Impuls, Kraków, s. 91–100.
Witkowski L. (2010), Praca soc­jalna i pro­fesjon­al­izm ped­a­gog­iczny – o zarządza­niu human­isty­cznym. Między filo­zofią edukacji i ped­a­gogiką społeczną, WSEZiNS, Łódź.
Żukiewicz A. (2011), Asys­tent rodziny: pro­fesja i pomoc. Odniesie­nie do ety­cznych aspek­tów ingerencji w życie rodzinne, w: A. Żukiewicz (red.), Asys­tent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w sys­temie wspiera­nia rodzin. Od opieki i pomocy do wspar­cia, Impuls, Kraków, s. 9–26.
AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (DzU z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 marca 2016 r. o zmi­anie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU z 2016 r. poz. 406).
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspar­ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DzU z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
ped­a­gogika, nauki socjo­log­iczne

Rafał Domański (mgr, Szkoła Główna Hand­lowa)
ANALIZA CZASU PRACY W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ (s. 26–31)
Artykuł porusza prob­lematykę fak­ty­cznego czasu pracy w Europie Zachod­niej uchodzącej za region, w którym pracuje się sto­sunkowo mało. Cho­ciaż średni czas pracy w tej części świata jest krótki na tle innych kra­jów OECD, to przy­czyną tego zjawiska w dużej mierze jest polaryza­cja rozkładu czasu pracy i związany z nią wysoki odsetek osób pracu­ją­cych w krót­kich godz­i­nach i długich godz­i­nach. Rozkłady czasu pracy różnią się w zależności od płci i anal­i­zowanego kraju. O ile w przy­padku krót­kich godzin duże znacze­nie ma możli­wość połączenia pracy zawodowej z obow­iązkami rodzin­nymi, co przekłada się na nadreprezen­tację kobiet w tej grupie pracu­ją­cych, tak deter­mi­nanty pracy w długich godz­i­nach dla obu płci pozostają różne lub odd­zi­ałują w prze­ci­wnych kierunkach.

Słowa kluc­zowe: czas pracy, Europa Zachod­nia, praca zawodowa, obow­iązki rodzinne

BIBLIOGRAFIA
Alesina A., Glaeser E., Sac­er­dote B. (2005), Work and Leisure in the U.S. And Europe: Why so Dif­fer­ent? Har­vard Insti­tute of Eco­nomic Research Dis­cus­sion Paper No. 2068, Cam­bridge, MA.
Burger A. (2015), Extreme work­ing hours in West­ern Europe and North Amer­ica: A new aspect of polar­iza­tion, LEQS Paper No. 92, Lon­don.
Cabrita J., Anxo D., Boulin J.-Y., Ver­meylen G., Lehmann S., Lehmann R., Parent-Thirion A. (2017), Work­ing time pat­terns for sus­tain­able work, Euro­found, Lux­em­bourg.
De Spiege­laere S., Piasna A. (2017), The Why and How of work­ing time reduc­tion, Euro­pean Trade Union Insti­tute, Brus­sels.
Este­vao M., Sa F. (2006), Are the French Happy with the 35-Hour Work­week?, IMF West­ern Hemi­sphere Depart­ment, Wash­ing­ton D.C.
Euro­stat (2017), Aver­age num­ber of usual weekly hours of work in main job, by sex, pro­fes­sional sta­tus, full-time/part-time and eco­nomic activ­ity – hours, 2017, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ewhun2&lang=en [dostęp 3.07.2019].
Huber­man M., Minns Ch. (2007), The times they are not chang­ing’: Days and hours of work in Old and New Worlds, 1870–2000, Explo­rations in Eco­nomic His­tory 44, s. 538–567.
Kodz J. (2003), Work­ing long hours: a review of the evi­dence, The Insti­tute for Employ­ment Stud­ies. Depart­ment of Trade and Indus­try of the Gov­ern­ment, Lon­don.
Lee S., McCann D., Mes­sen­ger J.C. (2007), Work­ing Time Around the World: Trends in work­ing hours, laws and poli­cies in a global com­par­a­tive per­spec­tive, ILO, Geneva.
Mad­di­son A. (2001), The World Econ­omy: A Mil­len­nial Per­spec­tive. OECD, Paris.
Mor­ley J., Sanoussi F., Biletta I., Wolf F. (2009), Com­par­a­tive analy­sis of work­ing time in Euro­pean Union, Euro­pean Foun­da­tion for the improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions, Dublin.
O’Reilly D., Rosato M. (2013), Worked to death? A census-based lon­gi­tu­di­nal study of the rela­tion­ship between the num­bers of hours spent work­ing and mor­tal­ity risk, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
OECD (1998), Employ­ment Out­look 1998: Work­ing hours: lat­est trends and pol­icy ini­tia­tives, Paris, s. 153–188.
OECD (2016), Trade Union Den­sity, 2016, https://www.oecdilibrary. org/employment/data/trade-unions/trade-uniondensity_data-00371-en [dostęp 3.07.2019].
OECD (2017), Hours Worked, 2017, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm [dostęp 3.07.2019].
Shields M. (1999), Long work­ing hours and health, Health Reports, Ottawa, „Autumn”, Vol. 11, No. 2, s. 33–48.
Usal­cas J. (2008), Hours polar­iza­tion revis­ited, Sta­tis­tics Canada Cat­a­logue no. 75–001-X, Ottawa.
Wilkens M., Cabrita J., Jung­blut J.-M., Ander­son R. (2018), Strik­ing a bal­ance: Rec­on­cil­ing work and life in the EU, Euro­found, Luxembourg.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce i administracji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2019

THE RENTING OF COUNCIL FLATS IN THE CONTEXT OF CHANGING OF THE HOUSING POLICY MODEL IN POLANDAndrzej Przymeński
AGEING SOCIETY AS A CHALLENGE FOR PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES IN POLANDMichał Bruski
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE FIRST QUARTER OF 2019 – Piotr Kurowski

FROM RESEARCH AND STUDIES
COUNTERACTING SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN POZNAŃ THROUGH ORGANISING VARIOUS FORMS OF PHYSICAL RECREATIONAlicja Kaiser
SCOPE OF COOPERATION OF THE FAMILY ASSISTANT WITH THE SOCIAL WORKERMarta Czechowska-Bieluga, Bar­bara Sordyl-Lipnicka

SOCIAL POLICY ABROAD
ANALYSIS OF WORKING TIME IN WESTERN EUROPE COUNTRIESRafał Domański

INFORMATION
WORK AND SOCIAL POLICYTRENDS AND CHALLENGES IN THE SPATIAL ASPECTBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Andrzej Przymeński (Pro­fes­sor, Poz­nań Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness)
THE RENTING OF COUNCIL FLATS IN THE CONTEXT OF CHANGING OF THE HOUSING POLICY MODEL IN POLAND (s. 1–7)
The sub­ject of this arti­cle is rent­ing of coun­cil flats as an instru­ment of hous­ing assis­tance for low and very low income house­holds in Poland. The deliv­er­ing of the assis­tance under terms of two cur­rently used forms of rent­ing is the task of local com­mu­ni­ties. Cur­rently the new law, which gives to com­mu­ni­ties oppor­tu­ni­ties to increas­ing their flex­i­bil­ity in cre­at­ing new flat resources and man­ag­ing them, is imple­mented. The aim of the arti­cle is to answer two ques­tions: What results and poten­tial these changes are bring­ing in the scope of hous­ing de-marginalisation of house­holds liv­ing in poverty? Does the cur­rent hous­ing pol­icy leads to exchange its gen­eral model?
The National Hous­ing Pro­gramme, con­tained cor­rect aims and solu­tions, hasn’t brought mea­sur­able effects either in the shape of increas­ing num­bers of cre­ated pub­lic flats nor in giv­ing hous­ing assis­tance for low and very low income house­holds so far. There is rather the iner­tion of pre­vi­ous pol­icy of hous­ing assis­tance, which any­way has car­ried good results, but in the mar­ket sec­tor of hous­ing. The new pro­grammes of hous­ing assis­tance, gath­er­ing speed at present, have brought con­sid­er­able poten­tial of prof­itable changes for impe­cu­nious groups of peo­ple. The analy­sis of the direc­tion of these changes leads to con­clu­sion, that the model of Pol­ish hous­ing assis­tance pol­icy become more selec­tive and con­cen­trated on such house­holds only.

Key words: hous­ing pol­icy, pub­lic hous­ing, hous­ing assis­tance, low and very low income households

Michał Bruski (Mas­ter, Uni­ver­sity of Gdańsk)
AGEING SOCIETY AS A CHALLENGE FOR PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES IN POLAND (s. 8–17)
The aim of this arti­cle is an analy­sis of pub­lic employ­ment ser­vices (PES) poten­tial in respond­ing to demo­graphic change and antic­i­pated labour short­ages on regional labour mar­ket, cov­er­ing case-study of selected ini­tia­tives recently under­taken in Pomeran­ian region. Con­tem­po­rary insti­tu­tional frame­work of PES embed­ded in regional and local self-government pro­vides both cer­tain oppor­tu­ni­ties and impor­tant restric­tions for devel­op­ing ade­quate ser­vices offer with regard to chang­ing social and mar­ket needs. The arti­cle is a con­tri­bu­tion to dis­cus­sion on future direc­tion of devel­op­ment which PES should opt for.

Key words: role of pub­lic employ­ment ser­vices, aging pop­u­la­tion, labour force, regional labour mar­ket policy

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE FIRST QUARTER OF 2019 (s. 34–36)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in the first quar­ter of 2019. From 2019 onwards, peri­od­i­cal esti­mates of social min­i­mum level will be esti­mated not in the last months of a given quar­ter, but in quar­ters. Dur­ing the first quar­ter, in con­di­tions of stag­nat­ing prices, the val­ues of the min­i­mum sub­sis­tence level increased from 1.3% to 1.4%. The main fac­tor increas­ing the value of bas­kets was higher food prices.

Key words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Marta Czechowska-Bieluga (Pro­fes­sor, Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin)
Bar­bara Sordyl-Lipnicka (PhD, The Pon­tif­i­cal Uni­ver­sity of John Paul II in Krakow)
SCOPE OF COOPERATION OF THE FAMILY ASSISTANT WITH THE SOCIAL WORKER (s. 34–36)
In the era of con­tem­po­rary trans­for­ma­tions of social life, the inter­est in the issues of help and sup­port given to chil­dren and fam­i­lies in their liv­ing envi­ron­ment is grow­ing more and more often. Peo­ple who are pro­fes­sion­ally involved in sup­port­ing fam­i­lies in dif­fi­cult life sit­u­a­tions are the fam­ily assis­tant and social worker. The model of mutual actions directed to fam­i­lies pro­posed by them will mainly con­tribute to their improve­ment in func­tion­ing and to achiev­ing uni­ver­sally under­stood well-being. There is no doubt, there­fore, that the area of ​​influ­ence of the social worker and the assis­tant should be both cohe­sive and flex­i­ble, so that social prob­lems, pecu­liar­i­ties of clients and the speci­ficity of indi­vid­ual tasks that these pro­fes­sions stand in the process of pro­fes­sional sup­port for con­tem­po­rary fam­i­lies. There­fore, both the fam­ily assis­tant and social worker should under­take con­sis­tent cop­ing strate­gies at work and seek oppor­tu­ni­ties for inter­dis­ci­pli­nary coop­er­a­tion in the fol­low­ing areas: edu­ca­tion and pro­fes­sional devel­op­ment; 2) the area of ​​method­i­cal action in the aspect of diag­nos­ing and using com­mon tools of work,  (social projects); 3) area of ​​val­ues ​​and fea­tures of pro­fes­sion­ally assist­ing peo­ple, con­di­tion­ing the qual­ity of sup­port provided.

Key words: social worker, fam­ily assis­tant, social work

Alicja Kaiser (PhD, WSB Uni­ver­sity in Poz­nań)
COUNTERACTING SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN POZNAN THROUGH ORGANISING VARIOUS FORMS OF PHYSICAL RECREATION (s. 1–8)
Ini­tia­tives coun­ter­act­ing social exclu­sion of elderly peo­ple are of inter­dis­ci­pli­nary char­ac­ter and con­cen­trate on such areas as: employ­ment sup­port pro­gramme, edu­ca­tional, social, cul­tural and pro-health acti­va­tion. It is under­lined that process of pop­u­la­tion age­ing will be an irreg­u­lar process, shap­ing to a large extent the demo­graphic struc­ture of cities. This in turn, points to poten­tially grow­ing demand for var­i­ous forms of sup­port of elderly res­i­dents in cities. The aim of the arti­cle is to present sig­nif­i­cance of Poznań’s pro­gramme Trener Senio­ralny AWF (Seniors’ coach at the Phys­i­cal Edu­ca­tion Uni­ver­sity) in the con­text of coun­ter­act­ing social exclu­sion, under­tak­ing ini­tia­tives of cross-generational char­ac­ter, and improve­ment of elderly people’s health through organ­ised phys­i­cal activ­ity. The issue was car­ried out based on analy­sis of source lit­er­a­ture and qual­ity research method with use of focus group inter­view. The main moti­va­tions of seniors to take part in the pro­gramme are those of health improve­ment, as well as an oppor­tu­nity to par­tic­i­pate in organ­ised sports activ­i­ties free of charge. The gen­eral pic­ture drawn on the basis of par­tic­i­pants’ and coaches’ opin­ions reveals a very pos­i­tive influ­ence of the pro­gramme on both health and social func­tion­ing of elderly res­i­dents in Poznań.

Key words: demo­graphic changes, elderly peo­ple, social exclu­sion, health potential

Rafał Domański (Mas­ter, War­saw School of Eco­nom­ics)
ANALYSIS OF WORKING TIME IN WESTERN EUROPE COUNTRIES (s. 34–36)
This arti­cle describes the issue of the actual work­ing time in West­ern Europe, which is regarded as a region with rel­a­tively short work­ing hours. Although the aver­age work­ing time in this part of the world is short com­pared to other OECD coun­tries, the rea­son for this phe­nom­e­non is largely the polar­iza­tion of the work­ing hours and the asso­ci­ated high per­cent­age of peo­ple work­ing in short hours and long hours. Dis­tri­b­u­tion of work­ing hours vary depend­ing on the sex and the ana­lyzed coun­try. While in the case of short hours the pos­si­bil­ity of com­bin­ing work and fam­ily respon­si­bil­i­ties is of great impor­tance, which lead into an over-representation of women in this group of employ­ees, so deter­mi­nants of work in long hours for both sexes remain dif­fer­ent or inter­act in oppo­site directions.

Key words: OECD coun­tries, West­ern Europe, work­ing time

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót