Nr 10 (547) 2019

Spis treści 10/2019

   Table of Contents

Zagroże­nie ubóst­wem i wyk­lucze­niem społecznym w Unii Europe­jskiej w kon­tekś­cie real­iza­cji celów strate­gii Europa 2020 – Woj­ciech Bąba
DEPOPULACJAWYBRANE KONSEKWENCJE DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Piotr Szukalski
Eko­nom­iczne efekty pro­gramu „Rodz­ina 500+” w świ­etle badań budżetów gospo­darstw domowych w Polsce – Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SKUTKI ŁĄCZENIA STUDIÓW STACJONARNYCH Z PRACĄ – STUDIUM TEORETYCZNE I WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCHIzabela Ostoj
SAMOTNOŚĆ I RELACJE SPOŁECZNE U OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA – Ange­lika Kleszczewska-Albińska, Joanna Huć
MINIMUM SOCJALNE W II KWARTALE 2019 R. – Piotr Kurowski

RECENZJE
Mał­gorzata Kostrzyńska, STOWARZYSZANIE SIĘ „WYKLUCZONYCH”. PRZYKŁAD BEZDOMNOŚCI – rec. Mał­gorzata Potoczna

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Woj­ciech Bąba (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
ZAGROŻENIA UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW STRATEGII EUROPA 2020 (s. 1–10)
Celem artykułu było doko­nanie anal­izy aktu­al­nego stop­nia real­iza­cji celu strate­gii Europa 2020 w obszarze ubóstwa i wyk­luczenia społecznego oraz stworze­nie prog­nozy możli­wości real­iza­cji tego celu w zakładanym ter­minie (do 2020 r.). Rozważa­nia prowad­zone w artykule bazowały na anal­izie wartości wskaźnika zagroże­nia ubóst­wem lub wyk­lucze­niem społecznym (AROPE) oraz trzech jego skład­owych. Anal­iza wartości wskaźnika AROPE poz­woliła stwierdzić, że kra­jami, które charak­tery­zował najwięk­szy spadek wartości wskaźnika między rok­iem 2008 a 2018 były Pol­ska, Buł­garia i Rumu­nia, nato­mi­ast najwięk­szy wzrost tych wartości wys­tąpił w Luk­sem­burgu. Z kolei przeprowad­zona w artykule prog­noza wartości wskaźnika AROPE w kra­jach UE w 2020 r., doko­nana w drodze ekstrap­o­lacji real­nych wartości tego wskaźnika w okre­sie 2008–2018, poz­woliła na sfor­mułowanie wniosku, iż cel strate­gii Europa 2020 w obszarze ubóstwa i wyk­luczenia społecznego zostanie osiąg­nięty do 2020 r

Słowa kluc­zowe: ubóstwo, wyk­lucze­nie społeczne, Unia Europe­jska, Europa 2020

BIBLIOGRAFIA
Atkin­son A.B., Can­til­lon B., Mar­lier E., Nolan B. (2002), Social Indi­ca­tors: The EU and Social Inclu­sion, Oxford Uni­ver­sity Press, New York.
Atkin­son A. B. (2017), Nierówności. Co da się robić?, Wydawnictwo Kry­tyki Poli­ty­cznej, Warszawa.
Auleyt­ner J. (2018a), Co się kryje pod kapeluszem?, „Poli­tyka” nr 11.
Auleyt­ner J. (2018b), Komu państwo daje, „Poli­tyka” nr 35.
Deniszczuk L. (2000), Miary ubóstwa i prob­lemy ich aplikacji, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 2.
EC (2010), Europa 2020 – strate­gia na rzecz inteligent­nego i zrównoważonego roz­woju sprzy­ja­jącego włącze­niu społecznemu, COM (2010) 2020.
EC (2019), Euro­pean Com­mis­sion – Employ­ment, Social Affairs & Inclu­sion – Poli­cies and Activ­i­ties – Poverty and Social Inclu­sion, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751 [dostęp 01.08.2019].
EP (2000), Lis­bon Euro­pean Coun­cil 23–24 March 2000 – Pres­i­dency Con­clu­sions, http://www.europarl.europa.eu/ summits/lis1_en.htm [dostęp 01.08.2019].
EU (2015), Port­fo­lio of EU social indi­ca­tors for the mon­i­tor­ing of progress towards the EU objec­tives for Social Pro­tec­tion and Social Inclu­sion (2015 update), Social Pro­tec­tion Com­mit­tee, Brus­sels.
Euro­stat (2018), Europe 2020 indi­ca­tors – poverty and social exclu­sion, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion [dostęp 01.08.2019].
Euro­stat (2019), Euro­stat – Europe 2020 Indi­ca­tors – Head­line indi­ca­tors: Score­board, https://ec.europa.eu/eurostat/web/ europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headlineindicators-scoreboard [dostęp 01.08.2019].
Frieske K.W. (2010), Zamienię Porsche na gorsze: o biedzie, wyk­lucze­niu i rein­te­gracji społecznej, „Poli­tyka Społeczna” nr 10.
Goli­nowska S. red. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria, ocena, prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2006), Od ubóstwa do wyk­luczenia społecznego, „Poli­tyka Społeczna” nr 11–12.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015. Definicje, miary i wyniki, Scholar, Warszawa.
GUS (2012), Wskaźniki strate­gii Europa 2020, GUS, Warszawa.
GUS (2019a), Zasięg ubóstwa eko­nom­icznego w Polsce w 2018 r., GUS, Warszawa.
GUS (2019b), Komu­nikat Prezesa Głównego Urzędu Statysty­cznego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tabl­icy śred­niego dal­szego trwa­nia życia kobiet i mężczyzn, GUS, Warszawa.
Hills J., Le Grand J., Piachaud D. (2002), Under­stand­ing Social Exclu­sion, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Lis­ter R. (2007), Bieda, Wyd. Sic!, Warszawa.
Panek T. (2011), Ubóstwo, wyk­lucze­nie społeczne i nierówności: teo­ria i prak­tyka pomi­aru, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Radz­iukiewicz M. (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
RMRP (2014), Uch­wała nr 165 Rady Min­istrów RP z dnia 12 sierp­nia 2014 r. w sprawie przyję­cia pro­gramu pod nazwą „Kra­jowy Pro­gram Prze­ci­wdzi­ała­nia Ubóstwu i Wyk­lucze­niu Społecznemu 2020. Nowy wymiar akty­wnej inte­gracji”, http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 01.08.2019].
Sen A. (2000), Nierówności. Dal­sze rozważa­nia, Znak, Kraków.
Szarfen­berg R., Żołę­dowski C., Theiss M., red. (2010), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne – per­spek­tywa poz­naw­cza, Elipsa, Warszawa.
Szarfen­berg R., Rząd świadomie nie walo­ryzuje 500+ i zasiłków rodzin­nych. Rośnie skra­jne ubóstwo, https:// oko.press/rzad-swiadomie-nie-waloryzuje-500-i-zasilkow-rodzinnych-rosnie-skrajne-ubostwo-rozmowa/ [dostęp 01.08.2019].
Tarkowska E., red. (2012), Dyskursy ubóstwa i wyk­luczenia społecznego, Wyd. Insty­tutu Filo­zofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Piotr Szukalski (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
DEPOPULACJAWYBRANE KONSEKWENCJE DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 10–15)
Od lat 60. XX wieku coraz więk­szy obszar Pol­ski doświad­cza depop­u­lacji, czyli zmniejsza­nia się liczby mieszkańców. O ile początkowo doty­czyło to peryfer­yjnie położonych obszarów wiejs­kich o relaty­wnie niedużych skupiskach lud­ności, z biegiem czasu pro­ces ten zaczął dotykać zde­cy­dowaną więk­szość obszarów wiejs­kich, a następ­nie coraz częś­ciej małe i śred­nie miasta. Ostat­nie pro­jekcje lud­noś­ciowe wskazują, iż w zde­cy­dowanej więk­szości gmin i powiatów w Polsce w per­spek­ty­wie następ­nych dekad zmniejszać będzie się liczba lud­ności. Depop­u­lacja rodzi wiele kon­sek­wencji eko­nom­icznych i społecznych bezpośred­nio rzu­tu­ją­cych na wital­ność gospo­dar­czą obszarów, na których wys­tępuje, na skalę i zakres tem­aty­czny prob­lemów społecznych i na zdol­ność samorządów lokalnych do ich rozwiązy­wa­nia. Celami opra­cow­a­nia będzie: 1) prezen­tacja skali depop­u­lacji w uję­ciu przestrzen­nym; 2) prezen­tacja głównych prob­lemów społecznych stwarzanych lub pogłębianych przez wylud­ni­anie się, jak i prob­lemów lokalnych insty­tucji samorzą­dowych stąd wynika­ją­cych oraz 3) potenc­jal­nych środ­ków zmniejsza­ją­cych skalę owych problemów.

Słowa kluc­zowe: depop­u­lacja, wylud­ni­anie się, kon­sek­wencje lokalne, lokalna poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
ADAPT2DC, Euro­pean Strat­egy for regional responses to demo­graphic changes, https://www.soc.cas.cz/sites/default/ files/publikace/europeanstrategy_adapt2dc.pdf [dostęp 2.09.2019].
ADAPT2DC, New inno­v­a­tive solu­tions to adapt gov­er­nance and man­age­ment of pub­lic infra­struc­tures to demo­graphic change, https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/ publikace/adapt2dc_wp6_e-book_20140517.pdf [dostęp 2.09.2019].
Eber­hardt P. (1989), Regiony wylud­ni­a­jące się w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 148, IGiPZK PAN, Warszawa, http:// rcin.org.pl/igipz/Content/711/Wa51_5330_r1989-nr148_ Prace-Geogr.pdf [dostęp 2.09.2019].
ESPON, Shrink­ing rural regions in Europe. Towards smart and inno­v­a­tive approaches to regional devel­op­ment chal­lenges in depop­u­lat­ing rural regions, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Bri ef%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf.
EU Com­mit­tee of Regions (2016), The impact of demo­graphic change on Euro­pean regions, Brus­sels, https://espa s.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Impact_demographic_change_ european_regions.pdf [dostęp 2.09.2019].
Flaga M. (2019), Model przemian demograficznych w regionach wylud­ni­a­jącej się Pol­ski na przykładzie wojew­ództwa lubel­skiego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
GUS (2018), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
Kantor-Pietraga I. (2014), Sys­tem­atyka pro­cesu depop­u­lacji miast na obszarze Pol­ski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Kat­sarova I., red. (2008), Regiony wylud­ni­a­jące się: nowy paradyg­mat demograficzny i tery­to­ri­alny. Studium, Par­la­ment Europe­jski, Bruk­sela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/ pe408928_ex_pl.pdf [dostęp 2.09.2019].
Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A., Wey­man T., red. (2012), Demo­graphic change and local devel­op­ment: Shrink­age, regen­er­a­tion and social dynam­ics, OECD, Paris.
Martinez-Fernandez C., Wey­man T., van Dijk J., red. (2017), Demo­graphic Tran­si­tion, Labour Mar­kets and Regional Resilience, Springer, Cham.
Perek-Białas J., Sagan I., Stronkowski P., Szukalski P. (2017), Regional Approaches to Demo­graphic Change in Poland, w: C. Martinez-Fernandez, T. Wey­man, J. van Dijk (eds.), Demo­graphic Tran­si­tion, Labour Mar­kets and Regional Resilience, Springer, Cham, Switzer­land, s. 29–72, https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978–3-319–63197-4_3 [dostęp 2.09.2019].
Szukalski P. (2017), Depop­u­lacja – kon­sek­wencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, s. 11–19, https://www.ipiss. com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160‑2017 [dostęp 2.09.2019].
Szukalski P. (2019), Zmi­any liczby lud­ności wojew­ództw w lat­ach 1998–2018, „Demografia i Geron­tolo­gia Społeczna. Biule­tyn Infor­ma­cyjny”, nr 1, http://hdl.handle.net/11089/ 29194 [dostęp 2.09.2019].
Śleszyński P. (2011), Osza­cow­anie rzeczy­wis­tej liczby lud­ności gmin wojew­ództwa mazowieck­iego z wyko­rzys­tanie danych ZUS, „Stu­dia Demograficzne”, nr 2(160).
van Dalen H.P., Henkens K. (2011), Who fears and who wel­comes pop­u­la­tion decline?, „Demo­graphic Research”, Vol. 25, s. 437–464, DOI: 10.4054/DemRes.2011.25.13.
Wesołowska M. (2018), Wsie zanika­jące w Polsce. Stan, zmi­any, mod­ele roz­woju, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zarządzanie roz­wo­jem miast o zmniejsza­jącej się licz­bie mieszkańców (w kon­tekś­cie per­spek­tywy finan­sowej 2014–2020) (2013), Kance­laria Sen­atu RP, Warszawa, http://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/
2013/130301/zarzadzanie_rozw_mias.pdf [dostęp 2.09.2019].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji

Krystyna Hanusik (prof., Uni­w­er­sytet Opol­ski)
Urszula Łangowska-Szczęśniak (prof., Uni­w­er­sytet Opol­ski)
EKONOMICZNE EFEKTY PROGRAMURODZINA 500+” W ŚWIETLE BADAŃ BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE (s. 16–24)
W artykule przed­staw­iono wyniki badań wpływu pro­gramu „Rodz­ina 500+” na poziom życia gospo­darstw domowych w Polsce. W tym celu przeprowad­zono anal­izę porów­naw­czą relacji między samooceną poziomu zaspoka­ja­nia pod­sta­wowych grup potrzeb a dochodami, wydatkami kon­sump­cyjnymi i wybranymi charak­terystykami gospo­darstw domowych klasy­fikowanych według kry­terium typu bio­log­icznego. Porówny­wano sytu­ację gospo­darstw domowych w roku 2015 i 2017, czyli w roku bezpośred­nio poprzedza­ją­cym wprowadze­nie pro­gramu świad­czeń wychowaw­czych i roku, w którym świad­cze­nie to wypła­cane było już przez pełne 12 miesięcy. Anal­iza wykazała, że ist­ni­ała silna zależność oceny włas­nej sytu­acji eko­nom­icznej gospo­darstw zarówno od uzyski­wanych dochodów, jak i wydatków kon­sump­cyjnych. Pon­adto dochody z tytułu świad­czenia wychowaw­czego istot­nie wpłynęły na poprawę sytu­acji eko­nom­icznej gospo­darstw domowych posi­ada­ją­cych dzieci, a w efek­cie na samoocenę ich sytu­acji mate­ri­al­nej i poziomu zaspoko­je­nia potrzeb. W bada­ni­ach zas­tosowano metody anal­izy statysty­cznej. W artykule wyko­rzys­tano źródłowe dane z badań pan­elowych budżetów gospo­darstw domowych w Polsce w roku 2015 oraz 2017, prowad­zonych przez GUS.

Słowa kluc­zowe: gospo­darstwa domowe, poziom życia gospo­darstw domowych, nierówności poziomu życia, świad­cze­nie wychowawcze

BIBLIOGRAFIA
Bywalec Cz., Rud­nicki L. (2002), Kon­sumpcja, Warszawa.
Bywalec Cz. (2010), Kon­sumpcja a rozwój gospo­dar­czy i społeczny, Warszawa.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. (2013), Niedobory kon­sumpcji w pol­s­kich gospo­darst­wach domowych, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, Warszawa.
Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2013), Deter­mi­nanty i prze­jawy wzrostu dobrobytu gospo­darstw domowych w Polsce w okre­sie 1994–2010, w: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Kon­sumpcja gospo­darstw domowych w Polsce – kierunki roz­woju i ich przy­czyny, Opole.
Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2014), Deter­mi­nanty poziomu i zróżni­cow­a­nia dobrobytu gospo­darstw domowych w Polsce w lat­ach 2004–2012, „Stu­dia i prace Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia”, nr 35, t. 2, Szczecin, s. 311–327.
Łan­gowska U. (1993), Społeczno-gospodarcze uwarunk­owa­nia kon­sumpcji w Polsce w lat­ach 1970–1990 w układzie przestrzen­nym, Opole.
Rafal­ska E. (2016), Wys­tąpi­e­nie Elż­bi­ety Rafal­skiej, min­is­ter rodziny, pracy i poli­tyki społecznej pod­czas pier­wszego czy­ta­nia rzą­dowego pro­jektu ustawy o pomocy państwa w wychowywa­niu dzieci w dniu 9 lutego 2016 r., https://www. mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500– plus/dokumenty-i-opracowania/wystąpienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczaspierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-opomocy-panstwa-w-wychowaniu-dzieci-/] [dostęp 4.09.2019].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Izabela Ostój (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
SKUTKI ŁĄCZENIA STUDIÓW STACJONARNYCH Z PRACĄ – STUDIUM TEORETYCZNE I WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH (s. 24–29)
Łącze­nie studiów stacjonarnych z pracą zarobkową stało się pop­u­larnym zjawiskiem w wielu kra­jach świata, w tym także w Polsce. Celem artykułu jest wieloaspek­towa ocena jego skutków w różnych kra­jach, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem specy­fiki tego prob­lemu w Polsce. Doko­nano w nim przeglądu wniosków z badań przeprowad­zonych na pod­jęty temat w różnych kra­jach. Przed­staw­iono także wyniki autors­kich badań prowad­zonych w lat­ach 2014–2017 wśród stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach. Poz­woliły one na sfor­mułowanie wniosków wskazu­ją­cych na zagroże­nia wynika­jące z łączenia studiów stacjonarnych z pracą w odniesie­niu do wyników w nauce, zaburzenia równowagi między cza­sem przez­naczanym na naukę, pracę a cza­sem wol­nym, potenc­jal­nie zagraża­ją­cym zdrowiu. Wykazano też, że korzyści dla kap­i­tału ludzkiego i dal­szej kari­ery są relaty­wnie niewielkie i wys­tępują głównie w postaci posz­erza­nia zasobu ogól­nych kompetencji.

Słowa kluc­zowe: stu­dia stacjonarne, praca stu­den­tów, kap­i­tał ludzki

BIBLIOGRAFIA
Bach­mann A., Boes S. (2014), Pri­vate trans­fers and col­lege student’s deci­sion to work, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 42, s. 34–42.
Beerkens M., Magi E., Lill L. (2011), Uni­ver­sity stud­ies as a side job: causes and con­se­quences of mas­sive stu­dents in Esto­nia, „Higher Edu­ca­tion”, Vol. 61, Issue 6, s. 679–692.
Body K.M.D., Bon­nal L., Giret J.F. (2014), Does stu­dent employ­ment really impact aca­d­e­mic achieve­ment? The case of France, „Applied Eco­nom­ics”, Vol. 46, Issue 25, s. 3061–3073.
Cal­len­der C. (2008), The impact of term-time employ­ment on higher edu­ca­tion stu­dents’ aca­d­e­mic attain­ment and achieve­ment, „Jour­nal of Edu­ca­tion Pol­icy”, Vol. 23, Issue 4, s. 359–377.
D’Amico R. (1984), Does Employ­ment Dur­ing High School impair aca­d­e­mic progress?, „Soci­ol­ogy of Edu­ca­tion”, Vol. 57, No. 3, s. 152–164.
Davies P. (1999), Half full, not half empty. A pos­i­tive look at part time higher edu­ca­tion, „Higher Edu­ca­tion Quar­terly”, Vol. 53, Issue 2, s. 141–155.
Eurostu­dent VI 2016–2018. Syn­op­sis of Indi­ca­tors. Social and eco­nomic Con­di­tions of Stu­dent Life in Europe, Ger­man Cen­tre for Higher Edu­ca­tion Research and Sci­ence Stud­ies, W. Ber­tels­man Ver­lag GmbH & Co. KG.
Graf L. (2013), The Hybridiza­tion of Voca­tional Train­ing and Higher Edu­ca­tion in Aus­tria, Ger­many and Switzer­land, BudrichU­ni­Press Ltd., Opladen, Berlin, Toronto.
IPiSS, e-Dialog Sp. z o.o. (2012), Raport z badań II edy­cji pro­jektu Uczel­nia Przy­jazna Pra­co­daw­com, Warszawa.
Jarecki W. (2010), Praca i dochody stu­den­tów, „Poli­tyka Społeczna” nr 1, s. 21–25.
Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A. (2014), Przyszłe kadry pol­skiej gospo­darki, PARP, Warszawa.
Kosi T., Nas­tav B., Sus­teric J. (2013), Does stu­dent employ­ment dete­ri­o­rate aca­d­e­mic per­for­mance? The case of Slove­nia, „Revija za Soc­jalnu Poli­tiku”, Vol. 20, No. 3, s. 253–274.
Neyt B., Omey E., Ver­haest D., Baert S. (2017), Does stu­dent work really affect edu­ca­tional out­comes? A review of the lit­er­a­ture, Insti­tute on Labor Eco­nom­ics, IZA DP no 11023.
Ormis­ton R. (2016), Does high school employ­ment develop mar­ketable skills?, „Jour­nal of Labor Research”, Vol. 37, Issue 1, s. 53–68.
Ostoj I. (2018), Rea­sons full time stu­dents of eco­nom­ics in Poland under­take jobs, „Man­age­r­ial Eco­nom­ics”, Vol. 19, No. 1, s. 117–131.
Ostoj I. (2016), Prob­lems of pol­ish stu­dents with gain­ing pro­fes­sional expe­ri­ence from the per­spec­tive of Europe 2020 strat­egy goals, „Eco­nom­ics & Soci­ol­ogy”, Vol. 9, No. 2, s. 279–292.
Park Y., Sptung J.M. (2013), Work-school con­flict and health out­comes: ben­e­fi­cial resources for work­ing col­lege stu­dents, „Jour­nal of Occu­pa­tional Health Psy­chol­ogy”, Vol. 18, Issue 4, s. 384–394.
Rig­gert S.C., Boyle M., Pet­rosco J.M., Ash D., Rude-Parkins C. (2006), Stu­dent employ­ment and higher edu­ca­tion: empiri­cism and con­tra­dic­tion, „Review of Edu­ca­tional Research”, Vol. 76, No. 1, s. 63–92.
Ruhm C.J. (1997), Is high school employ­ment con­sump­tion or invest­ment?, „Jour­nal of Labor Eco­nom­ics”, Vol. 15, No. 4, s. 735–776.
Stephen­son S. (1981), In-school labor force sta­tus and adult wage rates of young men, „Applied Eco­nom­ics”, Vol. 13, Issue 3, s. 279–302.
Triventi M. (2014), Does work­ing dur­ing higher edu­ca­tion affect stu­dents’ aca­d­e­mic pro­gres­sion?, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 41, s. 1–13.
Tur-Sinai A., Romanov D., Zuss­man N. (2017), The true effect of stu­dents’ employ­ment on the dura­tion of stud­ies, „Applied Eco­nom­ics”, Vol. 49, Issue 33, s. 3328–3340.
Yan­barisova D.M. (2015), The effects of stu­dent employ­ment on aca­d­e­mic per­for­mance in Tatarstan higher edu­ca­tion insti­tu­tions, „Russ­ian Edu­ca­tion and Soci­ety”, Vol. 57, Issue 6, s. 459–482.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Ange­lika Kleszczewska-Albińska (dr, Uni­w­er­sytet Opol­ski)
Joanna Huć (mgr, Uni­w­er­sytet Opol­ski)
SAMOTNOŚĆ I RELACJE SPOŁECZNE U OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA (s. 30–37)
Celem bada­nia była anal­iza czyn­ników wpły­wa­ją­cych na poczu­cie samot­ności u osób po 60 roku życia. Sprawd­zono: (1) czy osoby po 60. roku życia mieszka­jące w domach wielopokole­niowych będą różnić się istot­nie pod wzglę­dem poczu­cia samot­ności w porów­na­niu z osobami z innych grup; (2) czy ist­nieje współza­leżność między liczbą domowników/osób w otocze­niu respon­denta a jego poziomem samot­ności; (3) czy ist­nieje współza­leżność między wiekiem osób badanych a natęże­niem poczu­cia samot­ności; (4) czy natęże­nie poziomu samot­ności różni się w zależności od płci; (5) czy natęże­nie poziomu samot­ności różni się w zależności od zaan­gażowa­nia (lub jego braku) w wykony­wanie akty­wności dodatkowych. Badanie miało charak­ter anki­etowy. Do pomi­aru natęże­nia poczu­cia samot­ności wyko­rzys­tano Skalę Samot­ności. Dowiedziono, że najbardziej samotni czują się mieszkańcy domów wielopokole­niowych i osoby prze­by­wa­jące w domach spoko­jnej starości. Najm­niej samotne czują się osoby samodziel­nie zamieszku­jące na osied­lach. Im więcej ludzi zna­j­duje się w otocze­niu osób po 60. roku życia, tym bardziej czują się oni samotni. Poczu­cie samot­ności nie ma związku z wiekiem respon­den­tów. Wyższe, w porów­na­niu z mężczyz­nami, poczu­cie samot­ności deklarują kobi­ety. Osoby akty­wne czują się istot­nie mniej samotne w porów­na­niu z osobami niezaan­gażowanymi w dodatkowe akty­wności. Warto zachę­cać osoby po 60. roku życia do samodziel­nego mieszka­nia w otocze­niu innych osób na osied­lach. Dobrym rozwiązaniem jest włączanie tych osób w dzi­ałal­ność różnorod­nych grup for­mal­nych i niefor­mal­nych. Szczególną uwagę warto poświę­cić kobi­etom po 60. roku życia, które deklarują wyższy poziom poczu­cia samot­ności niż mężczyźni.

Słowa kluc­zowe: poczu­cie samot­ności, relacje społeczne, osoby po 60. roku życia, psychologia

BIBLIOGRAFIA
Alpass F.M., Neville S. (2003), Lone­li­ness, health and depres­sion in older males, „Aging & Men­tal Health”, Vol. 7, No. 3, s. 212–216.
Barker H.R., Grif­fiths P., Mesa-Eguiagaray I., Pick­er­ing R., Gould L., Bridges J. (2016), Quan­tity and qual­ity of inter­ac­tion between staff and older patients in UK hos­pi­tal wards: A descrip­tive study, „Inter­na­tional Jour­nal of Nurs­ing Stud­ies”, Vol. 62, s. 100–107.
Bowl­ing A., Stafford M. (2007), How do objec­tive and sub­jec­tive assess­ments of neigh­bour­hood influ­ence social and phys­i­cal func­tion­ing in older age? Find­ings from a British sur­vey of age­ing, „Social Sci­ence and Med­i­cine”, Vol. 64, s. 2533–2549.
Burzyńska M., Pikala M., Kon­dak K., Maniecka-Bryła I. (2017), Jakość życia osób starszych korzys­ta­ją­cych z pomocy insty­tucjon­al­nej, „Acta Uni­ver­si­tas Lodzen­sis. Folia Oeco­nom­ica”, No. 3, s. 131–145.
Cacioppo J.T., Cacioppo S. (2014), Social rela­tion­ships and health. The toxic effects of per­ceived social iso­la­tion, „Social and Per­son­al­ity Psy­chol­ogy Com­pass”, Vol. 8, No. 2, s. 58–72.
Cacioppo J.T., Cacioppo S. (2018a), The grow­ing prob­lem of lone­li­ness, „Lancet”, Vol. 391(10119), s. 426.
Cacioppo J.T., Cacioppo S. (2018b), Lone­li­ness in the mod­ern age: an evo­lu­tion­ary the­ory of lone­li­ness (ETL), „Advances in Exper­i­men­tal Social Psy­chol­ogy”, Vol. 58, s. 127–197.
Cacioppo S., Grippo A.J., Lon­don S., Goossens L., Cacioppo J.T. (2015), Lone­li­ness: Clin­i­cal import and inter­ven­tions, „Per­spec­tives on Psy­cho­log­i­cal Sci­ence”, Vol. 10(2), s. 238–249.
Cacioppo J.T., Hawk­ley L.C. (2009), Per­ceived social iso­la­tion and cog­ni­tion, „Trends in Cog­ni­tive Sci­ences”, Vol. 13(10), s. 447–454.
Cacioppo J.T., Hawk­ley L.C., Thisted R.A. (2010), Per­ceived social iso­la­tion makes me sad: 5-year cross-lagged analy­ses of lone­li­ness and depres­sive symp­to­ma­tol­ogy in the Chicago health, aging, and social rela­tions study, „Psy­chol­ogy and Aging”, Vol. 2, s. 453–263.
Calas­tri C., Hess S., Daly A., Maness M., Kowald M., Axhausen K. (2017), Mod­el­ling con­tact mode and fre­quency of inter­ac­tions with social net­work mem­bers using the mul­ti­ple discrete-continuous extreme value model, „Trans­porta­tion Research Part C: Emerg­ing Tech­nolo­gies”, Vol. 76, s. 16–34.
Chod­kiewicz J., Świątkowska M. (2007), Poczu­cie osamot­nienia a wspar­cie społeczne i zad­owole­nie z życia u mężczyzn uza­leżnionych od alko­holu, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis Folia Psy­cho­log­ica”, No. 11, s. 81–95.
Cono­ley C.W., Gar­ber R.A. (1985), Effects of refram­ing and self­con­trol direc­tives on lone­li­ness, depres­sion, and con­trol­la­bil­ity, „Jour­nal of Coun­sel­ing Psy­chol­ogy”, Vol. 32(1), s. 139–142.
Cza­piński J. (2005), Psy­cholo­gia pozy­ty­wna. Nauka o szczęś­ciu, zdrowiu, sile i cno­tach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
De Jong Gierveld J., Kam­phuis F. (1985), The devel­op­ment of a Rasch-type lone­li­ness scale, „Applied Psy­chol­ogy Mea­sures”, No. 9, s. 289–299.
Domer­acki P., Try­bul­ski W. (2006), Zrozu­mieć samot­ność. Studium inter­dyscy­pli­narne, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytu­acji samot­ności i osamot­nienia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Głębocka A., Szarzyńska M. (2005), Wspar­cie społeczne a jakość życia ludzi starszych, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, No. 13, Issue 4, s. 255–259.
Gou­veia O.M.R., Matos A.D., Schouten M.J. (2016), Social net­works and qual­ity of life of elderly per­sons: a review and crit­i­cal analy­sis of lit­er­a­ture, „Revista Brasileira de Geri­a­tria e Geron­tolo­gia”, Vol. 19(6), s. 1030–1040.
Gry­giel P., Humenny G., Rębisz S., Świtaj P., Sikorska-Grygiel J. (2012), Val­i­dat­ing the Pol­ish adap­ta­tion of the 11-item De Jong Gierveld Lone­li­ness Scale, „Euro­pean Jour­nal of Psy­cho­log­i­cal Assess­ment”, No. 29, Issue 2, s. 1–11.
Hal­icki J. (2005), Pomyślne starze­nie jako jedna z kluc­zowych kat­e­gorii późnej dorosłości, w: E. Dubas (red.), Człowiek dorosły istota (nie)znana?, Wydawnictwo Naukowe Novum, Łódź-Płock, s. 165–173.
Hawk­ley L.C., Cacioppo J.T. (2010), Lone­li­ness mat­ters: A the­o­ret­i­cal and empir­i­cal review of con­se­quences and mech­a­nisms, „Annals of Behav­ioral Med­i­cine”, No. 40, s. 218–227.
Hawk­ley L.C., Hughes M.E., Waite L.J., Masi C.M., Thisted R.A., Cacioppo J.T. (2008), From social struc­tural fac­tors to per­cep­tions of rela­tion­ship qual­ity and lone­li­ness: the Chicago health, aging, and social rela­tions study, „Jour­nal of Geron­tol­ogy: Social Sci­ences”, Vol. 63, s. 375–384.
Kaleta K., Mróz J. (2013), Struk­tura relacji w rodzinie pochodzenia a poczu­cie wspar­cia i osamot­nienia, „Społeczeństwo i Rodz­ina”, No. 35, Issue 2, s. 80–95.
Kearns A., Whit­ley E., Tan­nahill C., Ell­away A. (2015), ‘Lone­some town’? Is lone­li­ness asso­ci­ated with the res­i­den­tial envi­ron­ment, includ­ing hous­ing and neigh­bour­hood fac­tors?, „Jour­nal of Com­mu­nity Psy­chol­ogy”, Vol. 43, s. 849–867.
Kem­per­man A., van den Berg P., Weijs-Perrée M., Uijt­dewil­le­gen K. (2019), Lone­li­ness of older adults: Social net­work and the liv­ing envi­ron­ment, „Inter­na­tional Jour­nal of Envi­ron­men­tal Research and Pub­lic Health”, Vol. 16, s. 406; doi:10.3390/ijerph16030406.
Lauder W., Sharkey S., Mum­mery K. (2004), A com­mu­nity sur­vey of lone­li­ness, „Jour­nal of Advanced Nurs­ing”, Vol. 46, No. 1, s. 88–94.
Luo Y., Waite L.J. (2014), Lone­li­ness and mor­tal­ity among older adults in China, „The Jour­nals of Geron­tol­ogy”, Vol. 4, s. 633–645.
Masi C.M., Chen H., Hawk­ley L.C., Cacioppo J.T. (2011), A meta-analysis of inter­ven­tions to reduce lone­li­ness, „Per­son­al­ity and Social Psy­chol­ogy Reviev”, Vol. 15, No. 3; doi:10.1177/1088868310377394.
Moorer P., Suurmei­jer T.P.B.M. (2001), The effects of neigh­bour­hoods on size of social net­work of the elderly and lone­li­ness: A mul­ti­level approach, „Urban Stud­ies”, Vol. 38, s. 105–118.
Ole­jniczak P. (2013), Wspar­cie społeczne i jego znacze­nie dla osób starszych, „Pielęg­niarstwo i Zdrowie Pub­liczne”, No. 3, Issue 2, s. 183–188.
Park N.S., Jang Y., Lee B.S., Haley W.E., Chiri­boga D.A. (2013), The medi­at­ing role of lone­li­ness in the rela­tion between social engage­ment and depres­sive symp­toms among older Korean Amer­i­cans: do men and women dif­fer?, „The Jour­nals of Geron­tol­ogy Series B: Psy­cho­log­i­cal Sci­ences and Social Sci­ences”, Vol. 68(2), s. 193–201.
Pikhar­tova J., Bowl­ing A., Vic­tor C. (2016), Is lone­li­ness in later life a self-fulfilling prophecy?, „Aging and Men­tal Health”, Vol. 5, s. 543–549.
Pin­quart M., Sörensen S. (2000), Influ­ences of socioe­co­nomic sta­tus, social net­work, and com­pe­tence on sub­jec­tive well-being in later life: A meta-analysis, „Psy­chol­ogy and Aging”, Vol. 15, No. 2, s. 187–224.
Pin­quart M., Sörensen S. (2001), Influ­ences on lone­li­ness in older adults: A meta-analysis, „Basic and Applied Social Psy­chol­ogy”, Vol. 23, No. 4, s. 245–266.
Por­ta­colone E. (2018), Struc­tural fac­tors of elders’ iso­la­tion in a high-crime neigh­bor­hood: An in-depth per­spec­tive, „Pub­lic Pol­icy And Aging Report”, Vol. 27(4), s. 152–155.
Por­ta­colone E., Perissinotto C.M., Yeh J., Grey­sen S.R. (2018), “I feel trapped”: The ten­sion between per­sonal and struc­tural fac­tors of social iso­la­tion and the desire for social inte­gra­tion among older res­i­dents of a high-crime neigh­bor­hood, „The Geron­tol­o­gist”, Vol. 58, No. 1, s. 79–88.
Rains S.A., Brun­ner S.R., Oman K. (2014), Self-disclosure and new com­mu­ni­ca­tion tech­nolo­gies: The impli­ca­tions of receiv­ing super­fi­cial self-disclosures from friends, „Jour­nal of Social and Per­sonal Rela­tion­ships”, Vol. 33, No. 1, s. 42–61.
Rem­bowski J. (1992), Samot­ność, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Richard A., Rohrmann S., Van­deleur C.L., Schmid M., Barth J., Eich­holzer M. (2017), Lone­li­ness is adversely asso­ci­ated with phys­i­cal and men­tal health and lifestyle fac­tors: Results from a Swiss national sur­vey, „PLoS One”, 7: e0181442; DOI:10.1371 / journal.pone.0181442.
Rico-Uribe L.A., Caballero F., Olaya B., Tobiasz-Adamczyk B., Kosk­i­nen S., Leonardi M., Haro J.M., Chat­terji S., Ayuso-Mateos J.L., Miret M. (2016), Lone­li­ness, social net­works, and health. A cross-sectional study in three coun­tries, „PLoS One”, 1:e0145264; DOI: 10.1371 / journal.pone.0145264.
Rosen D., Sur­prenant C. (1998), Eval­u­at­ing rela­tion­ships: are sat­is­fac­tion and qual­ity enough?, „Inter­na­tional Jour­nal of Ser­vice Indus­try Man­age­ment”, Vol. 9, No. 2, s. 103–125.
Scharf T., De Jong-Gierveld J. (2008), Lone­li­ness in urban neigh­bour­hoods: An Anglo-Dutch com­par­i­son, „Euro­pean Jour­nal of Age­ing”, Vol. 5, s. 103–115.
Schirmer W. Michailakis D. (2016), Lone­li­ness among the elderly as a social prob­lem: The per­spec­tives of med­i­cine, reli­gion and econ­omy, „Age­ing & Soci­ety”, Vol. 36, No. 8, s. 1559–1579.
Schrempft S., Jack­owska M., Hamer M., Step­toe A. (2019), Asso­ci­a­tions between social iso­la­tion, lone­li­ness, and objec­tive phys­i­cal activ­ity in older men and women, „BCM Pub­lic Health”, Vol. 19, s. 74.
Sęk H. (2001), O wieloz­nacznych funkc­jach wspar­cia społecznego, w: L. Cier­pi­ałkowska, H. Sęk (red.), Psy­cholo­gia klin­iczna i psy­cholo­gia zdrowia, Wydawnictwo Human­iora, Poz­nań, s. 13–33.
Stochmi­ałek J. (2005) Samot­ność oraz starość w świecie kon­cepcji jakości życia, w. J. Twardowska-Rajewska (red.), Prze­ciw samot­ności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poz­nań, s. 29–45.
Stefaniak-Hrycko A. (2006), Stare kobi­ety: prob­lemy z rolą i tożsamoś­cią, „Tek­sty Drugie”, nr 3, s. 202–210.
Świtoń A., Wnuk A. (2015), Samot­ność w obliczu niesprawności osób starszych, „Geri­a­tria”, nr 9, s. 243–249.
Teh J.K.L., Tey N.P., Ng S.T. (2014), Fam­ily sup­port and lone­li­ness among older per­sons in mul­ti­eth­nic Malaysia, „The Sci­en­tific World Jour­nal”.
Theeke L.A. (2010), Sociode­mo­graphic and health-related risks for lone­li­ness and out­come dif­fer­ences by lone­li­ness sta­tus in a sam­ple of U.S. older adult, „Research in Geron­to­log­i­cal Nurs­ing”, Vol. 2, s. 113–125.
Try­busińska D., Sara­cen A. (2019), Lone­li­ness in the con­text of qual­ity of life of nurs­ing home res­i­dents, „De Gruyter Open Med.”, Vol. 14, s. 354–361.
Trzop B. (2013), Dojrzałe, spełnione, nieza­leżne…? Kobi­ety 50+ w socjo­log­icznym zwier­ci­a­dle, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Trzop B. (2016), W poszuki­wa­niu dojrza­łej tożsamości: Kim są kobi­ety i mężczyźni 50+ we współczes­nym społeczeńst­wie pol­skim?, „Rocznik Lubuski”, Vol. 42(1), s. 261–275.
Vak­ili M., Mirzaei M., Modar­resi M. (2017), Lone­li­ness and its related fac­tors among elderly peo­ple in Yazd, „Elderly Health Jour­nal”, Vol. 3, No. 1, s. 10–15.
Van­der­Weele T.J., Hawk­ley L.C., Cacioppo J.T. (2012), On the rec­i­p­ro­cal asso­ci­a­tion between lone­li­ness and sub­jec­tive well-being, „Amer­i­can Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy”, Vol. 176(9), s. 777–784.
Wyka J., Bier­nat J., Zabłocka K. (2009), Żywie­nie ludzi starszych, Insty­tut Psy­chologii Zdrowia, Wrocław.
Yalom I. D. (2008a), Star­ing at the Sun: over­com­ing the ter­ror of death, Jossey-Bass, San Fran­cisco, CA.
Yalom, I.D. (2008b). Psy­choter­apia egzys­tenc­jalna, Insty­tut Psy­chologii Zdrowia PTP, Warszawa.
Yalom I.D. (2014), Mama i sens życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
Yang H., Bath P. (2018), Pre­dic­tors of lone­li­ness among older men and women in Eng­land, „Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy and Com­mu­nity Health”, Vol. 72 (Sup­ple­ment 1), A60A60.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: psy­cholo­gia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W II KWARTALE 2019 R. (s. 38–39)
Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego w II kwartale 2019 r. W okre­sie tym wartości min­i­mum soc­jal­nego rosły w szyb­szym tem­pie niż poziom inflacji. Głównym czyn­nikiem wyższej dynamiki koszyków był wzrost cen żywności, który został wzmoc­niony przez tegoroczną suszę.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2018), O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015. Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
GUS (2019), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w sierp­niu 2019 r., Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2019 

RISK OF POVERTY AND SOCIAL INCLUSION IN THE EUROPEAN UNION IN A CONTEXT OF EUROPE 2020 STRATEGY GOALSWoj­ciech Bąba
DEPOPULATION AND ITS SELECTED CONSEQUENCES FOR SOCIAL POLICY AT LOCAL LEVELPiotr Szukalski
IMPACT OF THEFAMILY 500 PLUSPROGRAM ON THE LIVING STANDARDS OF HOUSEHOLDS BRINGING UP CHILDREN AND THEIR SELF-ESTEEM (ON THE EXAMPLE OF POLAND IN 2016) – Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE CONSEQUENCES OF COMBINING FULL-TIME STUDYING WITH EMPLOYMENT – A THEORETICAL REVIEW AND SURVEY RESULTS Izabela Ostoj
SENSE OF LONELINESS AND SOCIAL RELATIONS IN PEOPLE OVER 60 YEARS OF AGEAnge­lika Kleszczewska-Albińska, Joanna Huć
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE SECOND QUARTER OF 2019 – Piotr Kurowski

BOOK REVIEWS
Mał­gorzata Kostrzyńska, THE PROCESS OF ASSOCIATION FORMING OFTHE EXCLUDED”. EXAMPLE OF HOMELESSNESS – Reviewed by Mał­gorzata Potoczna

 DIARY OF SOCIAL POLICY

Woj­ciech Bąba (PhD, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
RISK OF POVERTY AND SOCIAL INCLUSION IN THE EUROPEAN UNION IN A CONTEXT OF EUROPE 2020 STRATEGY GOALS (p. 1–10)
The goal of the arti­cle was an analy­sis of cur­rent exe­cu­tion level con­cern­ing the goal of Europe 2020 Strat­egy in the field of poverty and social exclu­sion and also an assess­ment of pos­si­bil­ity of achiev­ing this goal by 2020. In both these tasks val­ues of At Risk of Poverty or Social Exclu­sion (AROPE) indi­ca­tor and its three com­po­nents were uti­lized. The analy­sis of AROPE’s val­ues allowed to iden­tify coun­tries with biggest reduc­tion of indicator’s val­ues between 2008 and 2018 (Poland, Bul­garia and Roma­nia), and also biggest increase of these (Lux­em­bourg). The prog­no­sis of AROPE’s val­ues in EU mem­ber states in 2020, per­formed via extrap­o­la­tion of real val­ues of this indi­ca­tor in the 2008–2018 period allowed to draw a con­clu­sion, that the goal of Europe 2020 Strat­egy in the field of poverty and social inclu­sion will be reached by year 2020.

Key words: poverty, social inclu­sion, Euro­pean Union, Europe 2020

Piotr Szukalski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
DEPOPULATION AND ITS SELECTED CONSEQUENCES FOR SOCIAL POLICY AT LOCAL LEVEL (p. 10–15)
Since 1960s big­ger and big­ger part of Poland depop­u­lates. Shrink­ing pop­u­la­tion was ini­tially prob­lem of periph­eral rural areas con­cern­ing the small­est vil­lages. Over time depop­u­la­tion was expe­ri­enced by major­ity of rural areas and by larger and larger towns. The last pro­jec­tion made by the Sta­tis­tics Poland (GUS) expands the depop­u­la­tion to major­ity of local com­mu­ni­ties in the years to come. Shrink­ing pop­u­la­tion is related to many eco­nomic and social con­se­quences which affect social vital­ity of a depop­u­lated area, shap­ing scale and the­matic scope of emerg­ing social prob­lems and abil­ity of local com­mu­ni­ties to solve them. The arti­cle has 3 spe­cific aims: 1) infor­ma­tion on speci­ficity of depop­u­la­tion in Poland, 2) pre­sen­ta­tion of cru­cial social prob­lems related to shrink­ing pop­u­la­tions, and 3) infor­ma­tion on poten­tial mea­sures reduc­ing the problems.

Key words: depop­u­la­tion, pop­u­la­tion shrink­age, local con­se­quences, local social policy

Krystyna Hanusik (Pro­fes­sor, Opole Uni­ver­sity)
Urszula Łangowska-Szczęśniak (Pro­fes­sor, Opole Uni­ver­sity)
IMPACT OF THEFAMILY 500 PLUSPROGRAM ON THE LIVING STANDARDS OF HOUSEHOLDS BRINGING UP CHILDREN AND THEIR SELF_ESTEEM (ON THE EXAMPLE OF POLAND IN 2016) (p. 16–24)
The arti­cle presents the results of house­hold sur­veys in Poland regard­ing selected con­di­tions for the house­holds self-esteem of theirs finan­cial sit­u­a­tion. In par­tic­u­lar, the child­care ben­e­fit imple­mented in April 2016 under the “Fam­ily 500+” pro­gram was included. In the paper a com­par­a­tive analy­sis of the rela­tion­ship between self-esteem and income, con­sump­tion expen­di­ture and selected char­ac­ter­is­tics of farms belong­ing to the group of rais­ing chil­dren was con­ducted. The analy­sis showed that there is a strong depen­dence of the assess­ment of the own eco­nomic sit­u­a­tion of house­holds on both the obtained income and con­sumer spend­ing. Income from parental ben­e­fit proved to be an impor­tant fac­tor in improv­ing the socio-economic sit­u­a­tion of house­holds with chil­dren, and as a result it influ­enced the self-assessment of their finan­cial sit­u­a­tion. The increased income of this group of house­holds, to a small extent, affected the change in the struc­ture of con­sumer spend­ing. The meth­ods of sta­tis­ti­cal analy­sis were used in the research. There were used data from panel sur­veys of house­holds bud­gets in Poland in 2015 and 2017 con­ducted by the Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office in Warsaw.

Key words: house­holds, house­holds’ liv­ing stan­dards, inequal­i­ties in liv­ing stan­dards, edu­ca­tional services

Izabela Ostój (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
THE CONSEQUENCES OF COMBINING FULL-TIME STUDYING WITH EMPLOYMENT – A THEORETICAL REVIEW AND SURVEY RESULTS (p. 24–29)
Com­bin­ing full-time study­ing with gain­ful employ­ment has become pop­u­lar in many coun­tries, includ­ing Poland. The arti­cle aims to present a multi-faceted eval­u­a­tion of its con­se­quences in dif­fer­ent coun­tries, with a par­tic­u­lar focus on Poland. It reviews the results of a num­ber of rel­e­vant stud­ies from dif­fer­ent coun­tries and presents the results of the author’s own sur­vey con­ducted among the stu­dents of the Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice in the years 2014–2017. The sur­vey results allowed for the for­mu­la­tion of con­clu­sions iden­ti­fy­ing the threats aris­ing from full-time stud­ies com­bined with employ­ment, for exam­ple the effect work has on stu­dent per­for­mance or imbal­ance between study­ing time and free time, which may have an adverse influ­ence on a student’s health. Finally, the author argues that ben­e­fits for human cap­i­tal and a future career are rel­a­tively insignif­i­cant and con­sist mainly in improved gen­eral competencies

Key words: full-time stud­ies, stu­dent employ­ment, human cap­i­tal

Andże­lika Kleszczewska-Albińska (PhD, Uni­ver­si­tas Opolien­sis)
Joanna Huć (Mas­ter, Uni­ver­si­tas Opolien­sis)
SENSE OF LONELINESS AND SOCIAL RELATIONS IN PEOPLE OVER 60 YEARS OF AGE (p. 30–37)
The aim of the study was to ana­lyze fac­tors influ­enc­ing sense of lone­li­ness in peo­ple over 60 years of age. It was ver­i­fied: (1) whether respon­dents over 60 years of age liv­ing in multi­gen­er­a­tional homes dif­fer from peo­ple from other groups in their level of lone­li­ness; (2) are there any rela­tion­ships between num­ber of peo­ple in the house­hold and the level of lone­li­ness of respon­dents; (3) is there a rela­tion­ship between age of respon­dents and their sense of lone­li­ness; (4) whether the level of lone­li­ness dif­fers between men and women; (5) whether the level of lone­li­ness dif­fers between active and non-active respon­dents. It was sur­vey study. The level of lone­li­ness was mea­sured with Lone­li­ness Scale. The most lonely are peo­ple liv­ing in multi­gen­er­a­tional homes, and in an elderly homes. The least lonely are peo­ple liv­ing by them­selves in hous­ing devel­op­ments. More the peo­ple around per­son over 60 years of age, higher the level of lone­li­ness they declare. The level of lone­li­ness is inde­pen­dent from the age of respon­dents. Women declare higher level of lone­li­ness in com­par­i­son to men. Active peo­ple are less lonely in com­par­i­son to peo­ple uncom­mit­ted in addi­tional activ­i­ties. It is worth to encour­age peo­ple over 60 years of age to live inde­pen­dently but close to other peo­ple in hous­ing devel­op­ments. It is good to include peo­ple over 60 in activ­i­ties of for­mal and infor­mal groups. Par­tic­u­lar empha­sis should be put on lonely women over 60, since they declare higher level of lone­li­ness than men.

Key words: sense of lone­li­ness, social rela­tions, peo­ple over 60 years of age, psychology

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR SECOND QUARTERS OF 2019 (p. 38–39)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in the sec­ond quar­ter of 2019. The val­ues of the social min­i­mum have been grow­ing at a faster rate than the infla­tion rate. The main fac­tor of higher dynam­ics of bas­kets was the increase in food prices, which was rein­forced by this year’s drought

Key words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót