Nr 11-12 (548-549) 2019

Spis treści 11–12/2019

   Table of Contents

OCENA REALIZACJI PRZEZ POLSKĘ PRZEPISÓW KONWENCJI NR 102 MOP DOTYCZĄCEJ MINIMALNYCH NORM ZABEZPIECZENIA SPOECZNEGOGertruda Uścińska, Adri­anna Binaś
WYSYCHAJĄ ŹRÓDŁA TRÓJSTRONNOŚCI. KILKA UWAG W STULECIE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACYBar­bara Sur­dykowska
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO PRZEJAW ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH W POLSCEBogu­miła Szopa, Mar­i­ola Mam­car­czyk
Stan­dardy i dys­funkcje w pro­ce­sie doboru kandy­datów na rodz­iców zastępczych – Zdzisława Janowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
Akty­wność zawodowa osób w wieku 50+ w kra­jach bał­ty­c­kich (Esto­nia, Litwa, Łotwa) w lat­ach 1998–2017 – Dawid Banaś

RECENZJE
Jerzy Wratny, FENOMEN PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ W NURCIE PRZEMIAN STOSUNKÓW PRACY – rec. Juliusz Gar­dawski
Teresa Liszcz, AKSJOLOGICZNE PODSTAWY PRAWA PRACY. ZARYS PROBLEMATYKI – rec. Jerzy Wratny
Anna Gierusz, MODELE PODZIAŁU RYZYKA W HYBRYDOWYCH PRACOWNICZYCH PROGRAMACH EMERYTALNYCH – rec. Mirosław Szreder

INFORMACJE
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANDorota Gło­gosz

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Międzynaro-dowych, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Adri­anna Binaś (dok­toran­tka Wydzi­ału Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Międzynaro-dowych, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
OCENA REALIZACJI PRZEZ POLSKĘ PRZEPISÓW KONWENCJI NR 102 MOP DOTYCZĄCEJ MINIMALNYCH NORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (s. 1–8)
Artykuł omawia stan­dardy Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy w obszarze zabez­pieczenia społecznego, a głównie Kon­wencję nr 102 MOP doty­czącą min­i­mal­nych norm zabez­pieczenia społecznego. W tekś­cie prezen­tuje się ocenę real­iza­cji przez Pol­skę tej najważniejszej kon­wencji w obszarze zabez­pieczenia społecznego oraz wnioski wynika­jące z tej oceny.

Słowa kluc­zowe: MOP, zabez­piecze­nie społeczne, kon­wencja nr 102 MOP, Pol­ska, stan­dardy MOP

BIBLIOGRAFIA
Direct Request (CEACR), przyjęte w 2006 r., opub­likowane na 96. sesji ILC (2007).
Direct Request (CEACR), przyjęte w 2012 r., opub­likowane na 102. sesji ILC (2013).
Pier­wsze spra­woz­danie sporząd­zone przez Rząd Rzecz­pospo­litej Pol­skiej z kon­wencji nr 102 doty­czącej min­i­mal­nych norm zabez­pieczenia społecznego z 1952 r. (2005), Warszawa.
Spra­woz­danie za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czer­wca 2006 r. sporząd­zone przez Rząd Rzecz­pospo­litej Pol­skiej z Kon­wencji nr 102 doty­czącej min­i­mal­nych norm zabez­pieczenia społecznego z 1952 r. (2006), Warszawa.
Spra­woz­danie za okres od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia 30 czer­wca 2011 r. sporząd­zone przez Rząd Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z Kon­wencji nr 102 doty­czącej min­i­mal­nych norm zabez­pieczenia społecznego z 1952 r. (2011), Warszawa.
Spra­woz­danie za okres od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 czer­wca 2016 r. sporząd­zone przez Rząd Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z Kon­wencji nr 102 doty­czącej min­i­mal­nych norm zabez­pieczenia społecznego z 1952 r. (2016), Warszawa.
Uścińska G. (2005a), Europe­jskie stan­dardy zabez­pieczenia społecznego a współczesne rozwiąza­nia pol­skie, IPiSS, Warszawa.
Uścińska G. (2005b), Świad­czenia z zabez­pieczenia społecznego w reg­u­lac­jach między­nar­o­dowych i pol­s­kich. Studium porów­naw­cze, IPiSS, Warszawa.
Zalewska H., Markowska H., Uścińska G., red. (2005), Adden­dum. Obliczenia porów­naw­cze: stan­dardy zabez­pieczenia społecznego, Stu­dia i Mono­grafie, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki prawne

Bar­bara Sur­dykowska (Biuro Eksper­ckie, Komisja Kra­jowa NSZZ „Sol­i­darność”)
WYSYCHAJĄ ŹRÓDŁA TRÓJSTRONNOŚCI. KILKA UWAG W STULECIE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (s. 8–14)
Artykuł zaw­iera reflek­sje związane ze stule­ciem pow­sta­nia Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy. Wskazano na spada­jącą siłę przed­staw­icielstwa pra­cown­iczego, co ma kon­sek­wencje w zakre­sie dzi­ałal­ności nor­motwór­czej MOP. Anal­i­zowana jest treść Deklaracji z okazji stule­cia MOP na rzecz przyszłości pracy. W tekś­cie postaw­iono pytanie, czy w związku ze zmniejsze­niem się siły przed­staw­icielstwa pra­cown­iczego w trójstron­ności można upa­try­wać pod­sta­wowego źródła szczegól­nej legi­t­ymiza­cji MOP.

Słowa kluc­zowe: Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy, dia­log społeczny, trójstronność

BIBLIOGRAFIA
Alston P. (2005), Fac­ing Up to the Com­plex­i­ties of the ILO’s Core Labour Stan­dards Agenda, „Euro­pean Jour­nal of Inter­na­tional Law”, Vol. 16, No. 3, s. 467–80.
Alston P., Heenan J. (2004), Shrink­ing the Inter­na­tional Labor Code, „Inter­na­tional Law and Pol­i­tics”, Vol. 36, No. 2/3, s. 221–264.
Bac­caro L., Mele V. (2012), Pathol­ogy of Path Depen­dency? The ILO and the Chal­lenge of New Gov­er­nance, „ILR Review”, Vol. 65, No. 2, s. 195–224.
Béguin B. (1959), ILO and the tri­par­tite sys­tem, Carnegie Endow­ment For Inter­na­tional Peace, https://ia801401.us.archive.org/13/items/IloAndTheTripartiteSystem/Beguin_ILO_tripartite_system.pdf [dostęp 26.11.2019].
Boock­mann B. (2001), The Rat­i­fi­ca­tion of ILO Con­ven­tions: A Haz­ard Rate Analy­sis, „Eco­nom­ics and Pol­i­tics”, Vol. 13, No. 3, s. 281–309.
Boruta I. (2019), „Pra­cować nad lep­szą przyszłoś­cią”. W sprawie raportu Świa­towej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP), „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 3, s. 2–10.
Camp­bell A., Fish­man N., McIl­roy J. (2007), The post war com­pro­mise: map­ping indus­trial pol­i­tics 1945–64, w: A. Camp­bell, N. Fish­man, J. McIl­roy (red.), The Post War Com­pro­mises. British trade unions and indus­trial pol­icy 1945–64, Mer­lin Press, Lon­don.
Cowen T. (2011), The great stag­na­tion: how Amer­ica ate all the low– hang­ing fruit of mod­ern his­tory, got sick and (even­tu­ally) feel bet­ter, Dut­ton, New York.
Croucher R., Wood G. (2015), Tri­par­tism in Com­par­a­tive and His­tor­i­cal Per­spec­tive, „Busi­ness His­tory”, Vol. 57, No. 3, s. 348.
Dao M., Das M., Zsoka K. ( 2017), Why is Labor Receiv­ing a Smaller Share of Global Income? The­ory and Empir­i­cal Evi­dence, IMF Work­ing Papers.
DiMat­teo L. i in. (2003), The Doha Dec­la­ra­tion and Beyond: Giv­ing a Voice to Non – trade Con­cerns within the WTO Trade Regime, „Van­der­bilt Jour­nal of Transna­tional Law”, Vol. 36, No. 1, s. 95–160.
Gor­don R. J. (2014), The demise of U. S. eco­nomic growth: resent­ment, rebut­tal and reflec­tions, https://www.nber.org/papers/w19895 [dostęp 26.11.2019].
Grze­byk P. (2019), Od rządów siły do rządów prawa. Pol­ski model prawa do stra­jku na tle stan­dardów uni­jnego i między­nar­o­dowego prawa pracy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Har­vey D. (2007), Neo-Liberalism as Cre­ative Destruc­tion, „Annales of the Amer­i­can Acad­emy of Polit­i­cal and Social Sci­ence”, Vol. 610, No. 1, s. 21–44.
Hughes S., Haworth N. (2011), The Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion: Com­ing in from the Cold, Rout­ledge, Oxon, UK.
Jakovleski V., Jerbi S., Bier­steker T. (2019), The ILO’s Role in Global Gov­er­nance: Lim­its and Poten­tial, „Inter­na­tional Devel­op­ment Pol­icy”, 11, 82, 108, https://journals.openedition.org/poldev/3026 [dostęp 26.11.2019].
Langille B. (2016), Con­sis­tency, Con­sen­sus, or Coher­ence? Legal Inter­pre­ta­tion of Fun­da­men­tal Labour Rights, w: Ensur­ing Coher­ence in Fun­da­men­tal Labour Rights Case Law: Chal­lenges and Oppor­tu­ni­ties, Con­fer­ence Papers and Con­tri­bu­tions, Social Jus­tice Exper­tise Cen­ter, Lei­den, The Nether­lands.
Maul D. (2012), Human Rights, Devel­op­ment and Decol­o­niza­tion: The Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, 1940–70, Palgrave/ILO, Geneva.
Mau­pain F. (2013), The future of the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion in the Global Econ­omy, Hart, Oxford, s. 336.
Meardi G., Gar­dawski J., Molina O. (2015), The dynamic of tri­par­tism in post-democratics tran­si­tions: com­par­a­tive lessons from Spain and Poland, „Busines His­tory”, Vol. 57, No. 3.
Moyni­han D. P. (1998), Sen­a­tor Moyni­han on ILO’s Labor Stan­dards Dec­la­ra­tion, US Senat, June 25, Wash­ing­ton D.C.
Peters J. (2011), The Rise of Finance and the Decline of Organ­ised Labour in the Advanced Cap­i­tal­ist Coun­tries, „New Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 16, No. 1, s. 73–99.
Schwab K. (2016), The Fourth Indus­trial Rev­o­lu­tion: What it means and How to Respond, World Eco­nomic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ [dostęp 26.11.2019].
Stand­ing G. (2010), The Inter­na­tional Labour Organ­i­sa­tion, „New Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 15, No. 2, s. 307–318.
Stand­ing G. (2008), The ILO: An Agency for Glob­al­iza­tion? „Devel­op­ment and Change”, Vol. 38, No. 3, s. 367.
Swep­ston L. (2005), Adop­tion of Stan­dards by the Inter­na­tional Labour Organ­i­sa­tion: Lessons and Lim­i­ta­tions, 11, para­graf 51.
United Nation (2016), Global Sus­tain­able Devel­op­ment Report, rozdział 3, s. 41–60, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2328&menu=1515 [dostęp 26.11.2019].
van der Hei­j­den P. (2018), The ILO Stum­bling towards Its Cen­te­nary Anniver­sary, „Inter­na­tional Orga­ni­za­tion Law Review”, Vol. 15, s. 203–220.
Weiss T. G. (2011), Fore­word, w: S. Hughes, N. Howorth (red.), The Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion: Com­ing in from the Cold, Rout­ledge, Oxon, UK.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki prawne

Bogu­miła Szopa (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
Mar­i­ola Mam­car­czyk (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO PRZEJAW ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH W POLSCE (s. 15–22)
Potrzeby członków gospo­darstw domowych są zróżni­cow­ane. Obe­j­mują nie tylko potrzeby ele­men­tarne, ale też wyższego rzędu, w tym społeczne. Te drugie są defin­iowane jako potrzeby doty­czące współży­cia społecznego, jak soc­jal­iza­cja, budowanie zewnętrznych i wewnętrznych więzi społecznych, kul­tura fizy­czna, rekreacja. Celem artykułu jest ukazanie ważnej roli akty­wności fizy­cznej w hier­ar­chii potrzeb gospo­darstw domowych w kon­tekś­cie starze­jącego się i tracącego kondy­cję zdrowotną społeczeństwa pol­skiego. Zwró­cono zatem uwagę na specy­fikę badanych potrzeb i możli­wości ich zaspoka­ja­nia, eksponu­jąc rolę infra­struk­tury społecznej. Zaprezen­towano też kondy­cję zdrowotną społeczeństwa z per­spek­tywy zmian demograficznych i pode­jś­cia do prob­lemów zdrowot­nych. Wyko­rzys­tane zostały najnowsze bada­nia budżetów gospo­darstw domowych GUS, pokazu­jące wydatki na rekreację i kul­turę oraz wyniki ostat­niej edy­cji badań EU-SILC 2017, z których pozyskano infor­ma­cje doty­czące stanu akty­wności fizy­cznej w Polsce.

Słowa kluc­zowe: gospo­darstwo domowe, hier­ar­chia potrzeb, akty­wność sportowa

BIBLIOGRAFIA
Berbeka J., Makówka M., Niem­czyk A. (2008), Pod­stawy ekonomiki i orga­ni­za­cji czasu wol­nego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie, Kraków.
Bieńkuńska A., Łysoń P., Sobest­jański K. (2015), Bada­nia spójności społecznej – prezen­tacja pier­wszych wyników II edy­cji, GUS, Warszawa.
Bom­bol M. (2009), Czas wolny a wyzwalanie postaw kon­sump­cyjnych, w: B. Mróz (red.), Oblicza kon­sumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
Bom­bol M., Słaby T. (2011), Kon­sument 55+ wyzwaniem dla rynku, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Bywalec C. (2017), Gospo­darstwo domowe; ekonomika, finanse, kon­sumpcja, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie, Kraków.
Dziem­bowski Z. (1985), Infra­struk­tura jako kat­e­go­ria eko­nom­iczna, „Ekon­o­mista”, nr 4–5.
GUS (2014), Dochody i warunki życia lud­ności Pol­ski (raport z bada­nia EU-SILC 2013), Warszawa.
GUS (2018a), Sytu­acja demograficzna Pol­ski do 2017 r. Urodzenia i dziet­ność, Warszawa.
GUS (2018b), Dochody i warunki życia lud­ności Pol­ski – raport z bada­nia EU-SILC 2017, Warszawa.
GUS (2018c), Budżety gospo­darstw domowych w 2017 roku, Warszawa.
Jakubowska H., Nosal P. (2017), Socjolo­gia sportu, PWN, Warszawa.
Kuczma P. (2018), Kon­sul­tacje społeczne jako ele­ment kon­sty­tucyjnej zasady dobra wspól­nego, w: B. Stępień-Załucka (red.), Wybrane prawne i eko­nom­iczne uwarunk­owa­nia sportu, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego, Rzeszów.
Kurkiewicz J., red. (2010), Pro­cesy demograficzne i metody ich anal­izy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie, Kraków.
Lenar­tow­icz M., Mosz J. (2018), Sta­diony i wid­owiska. Społeczne przestrze­nie sportu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Mam­car­czyk M. (2018), Infra­struk­tura sportowa w roz­woju lokalnym, Difin, Warszawa.
Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Insty­tut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Słaby T., red. (2006), Kon­sumpcja elit eko­nom­icznych w Polsce – uję­cie empiryczne, SGH, Warszawa.
Szopa B. (2016), Kon­sek­wencje pro­cesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane prob­lemy, „Prob­lemy zarządza­nia”, Vol. 14, nr 2 (59), t. 1, Wydział Zarządza­nia, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Warszawa.
Świa­towy G. (2006), Zachowa­nia kon­sumen­tów, PWE, Warszawa.

STRONY INTERNETOWE
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx [dostęp 4.02.2019].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse

Zdzisława Janowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
STANDARDY I DYSFUNKCJE W PROCESIE DOBORU KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH (s. 23–27)
Pomoc rodzi­nom mają­cym kłopoty w wypełnie­niu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do obow­iązków gminy. Chodzi tu o wspieranie takich rodzin, a przede wszys­tkim wypełnie­nie powin­ności wobec dzieci i real­iza­cji ich praw. Diag­noza trud­nej sytu­acji rodzin może skutkować decyzją o potrze­bie umieszczenia dziecka poza nią, czyli w rodzinie zastępczej. Skuteczność opiekuńczego dzi­ała­nia będzie zależeć od właś­ci­wego doboru osób, tj. rodz­iców zastępczych, którzy dobrowol­nie wezmą na siebie odpowiedzial­ność za dal­szy pro­ces wychowaw­czy dziecka, zapew­ni­a­jąc mu pełny rozwój. Celem artykułu jest anal­iza i ocena pro­cesu doboru kandy­datów na rodz­iców zastępczych. Prezen­towane treści, przy­go­towane na pod­stawie lit­er­atury i wyników badań oraz badań włas­nych (obserwacja uczest­nicząca), dowodzą dys­funkcjon­al­nej rzeczy­wis­tości w sferze pieczy zastępczej w kraju.

Słowa kluc­zowe: piecza zastępcza, rodz­ina zastępcza, kom­pe­tencje rodz­iców zastępczych, dobór rodz­iców zastępczych, dys­funkcje w pro­ce­sie doboru rodz­iców zastępczych

BIBLIOGRAFIA
Domaradzki P., Krzyszkowski J. (2016), Wspar­cie dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy zastępczej. Uję­cie prak­ty­czne, Akademia Samorzą­dowa, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Gajew­ska G, (2008), Mity o rodz­i­nach zastępczych. Bari­ery w szkol­nym funkcjonowa­niu dzieci, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8.
Gan­carz E. (2000), Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4.
GUS (2017, 2018), stat.gov.pl.rodzinna-piecza [dostęp 20.05.2019].
Janowska Z. (2018), Skuteczność akty­wiz­a­cji społeczno-zawodowej benefic­jen­tów pomocy społecznej szansą na ogranicze­nie państwa opiekuńczego w Polsce, w: M. Bed­narski, Z. Wiśniewski (red.), Poli­tyka społeczna w Polsce osiąg­nię­cia i wyzwa­nia, Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. A. Bączkowskiego, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa.
Janowska Z. (2019), Zarządzanie zasobami ludzkimi w insty­tuc­jach ekonomii społecznej – wybrane zagad­nienia, w: Zarządzanie kap­i­tałem ludzkim – wyzwa­nia i trendy, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Kolankiewicz M. (2017), Dzieci poza rodz­iną, „Dziecko krzy­wd­zone, teo­ria, bada­nia, prak­tyka”, nr 16(1) bazhum.muzhp.pl>files [dostęp 5.05.2019].
Łabędź A. (2002), Kat­a­log umiejęt­ności rodz­iców zastępczych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8.
Łucka I., Kadzikiewicz A., Urba­niak M., Jopek A., Zastępcze środowiska rodzinne – dylematy i nadzieje, „Psy­chi­a­tria”, t. 7, nr 6.
Miłoń M. (2017), Funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzin­nych domów dziecka. Praw­idłowość i skuteczność pro­cesu wychowaw­czego, „Kon­trola i Audyt”, nr 5, wrze­sień, październik, www.nik.gov.pl [dostęp 15.05.2019].
Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kom­pe­tenc­jami, teo­ria i prak­tyka, wyd. II zmienione, Ofi­cyna Wolters Kluwer Busi­ness, Warszawa.
Sajkiewicz A., red. (2008), Kom­pe­tencje menedżerów w orga­ni­za­cji uczącej się, Difin, Warszawa.
Skarżyński K. (2007), Zasady kwal­i­fikowa­nia kandy­datów na rodz­iców zastępczych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8.
Uraz­ińska A. (2019), Rodz­inę zastępcza zatrud­nię, MOPS szuka rodz­iców zastępczych na OLX, „Wybor­cza”, 28.02.2019, lodz,wyborcza.pl.lodz [dostęp 10.05.2019].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o zarządza­niu i jakości; nauki socjo­log­iczne

Dawid Banaś (mgr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB W WIEKU 50+ W KRAJACH BAŁTYCKICH (ESTONIA, LITWA, ŁOTWA) W LATACH 1998–2017 (s. 27–34)
W więk­szości państw na świecie można zaob­ser­wować prob­lem, jakim jest starze­nie się pop­u­lacji. Z powodu tego zjawiska wdrażane są nowe poli­tyki, pod­czas ksz­tał­towa­nia których uwzględ­ni­ane są dodatkowe czyn­niki, nie tylko demograficzne, ale również kul­tur­owe. Ich celem jest przede wszys­tkim więk­sza akty­wiz­a­cja osób w wieku pro­duk­cyjnym. Coraz więcej osób pobiera świad­czenia społeczne, które finan­sowane są z repar­ty­cyjnej części składek odprowadzanych przez pra­cown­ików, a liczba osób akty­wnych zawodowo maleje. Spowodowane jest to nie tylko prze­chodze­niem na emery­turę osób z pokole­nia baby boomers, ale także stop­niowym spad­kiem liczby urodzeń, co w per­spek­ty­wie dłu­goter­mi­nowej wpłynie na rynek pracy przez mniejszą liczbę osób w wieku pro­duk­cyjnym. Dodatkowo w wielu państ­wach na świecie opóź­nia się reformy mające na celu m.in. pod­wyższe­nie wieku upraw­ni­a­jącego do prze­jś­cia na emery­turę. Celem artykułu jest zaprezen­towanie sytu­acji osób starszych (powyżej 50 roku życia) na rynku pracy w kra­jach bał­ty­c­kich (Esto­nia, Litwa i Łotwa). Autor zwery­fikował hipotezę, że motywacja do wydłuże­nia akty­wności zawodowej zależy od uwarunk­owań sys­temu emery­tal­nego, tj. możli­wości wcześniejszego prze­jś­cia na emery­turę i pre­mii za dłuższy staż pracy. W artykule zas­tosowano kry­ty­czną anal­izę lit­er­atury przed­miotu oraz miary statystyki opisowej. Wyko­rzys­tano także anal­izę kom­para­ty­wną. Źródłem danych empirycznych są urzędy statysty­czne poszczegól­nych państw, a także Euro­stat i OECD.

Słowa kluc­zowe: kraje bał­ty­ckie, osoby starsze, rynek pracy, Litwa, Łotwa, Estonia

BIBLIOGRAFIA
Adamska-Chudzińska M. (2016), Zarządzanie wiekiem a wyko­rzys­tanie kap­i­tału ludzkiego w przed­siębiorstwie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo­dar­czy”, Vol. 46, No. 2, s. 334–344.
Banaś D. (2019), Osoby w wieku emery­tal­nym na rynku pracy w kra­jach postradziec­kich – „nowa” siła dla pra­co­daw­ców, w: M. Sipa, I. Gorzeń-Mitka, A. Wło­dar­czyk, A. Skibiński i M. Sitek (red.), Wielowymi­arowość zarządza­nia orga­ni­za­cją XXI wieku, Wydawnictwo Politech­niki Częs­to­chowskiej, Częs­to­chowa, s. 38–47.
Bielawska K. (2016), Elasty­czne rozwiąza­nia w sys­temach emery­tal­nych państw członkows­kich UE w kierunku wydłuża­nia akty­wności zawodowej. „Rozprawy Ubez­pieczeniowe. Kon­sument na rynku usług finan­sowych”, Vol. 22, No. 3, s. 49–60.
Börsch-Supan A. (1998), Incen­tive Effects of Social Secu­rity on Labor Force Par­tic­i­pa­tion: Evi­dence in Ger­many and cross Europe (Work­ing Paper 6780). https://www.nber.org/papers/w6780 [dostęp 10.06.2019].
Bukowska G., Kula G. i Morawski L. (2011), Ryzyko ubóstwa osób starszych, CeDeWu, Warszawa.
Coale A.J. (1974), The His­tory of the Human Pop­u­la­tion, „Sci­en­tific Amer­i­can”, Vol. 231, No. 3, s. 40–51. https://www.jstor.org/stable/10.2307/24950164 [dostęp 7.06.2019].
Coun­cil of Europe. (1990), Euro­pean Code of Social Secu­rity (Revised), Pobrane z https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007b3d6.
Cum­ming E., Henry W.E. (1961), Grow­ing old: The process of dis­en­gage­ment. Basic Books, New York.
Hage­ma­jer K. (2004), Później na emery­turę? To nie takie proste, w: I. Wóy­ci­cka (red.), Później na emery­turę, Insty­tut Badań nad Gospo­darką Rynkową. Gdańsk, s. 36–51, https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/70280/PozniejNaEmeryture.pdf [dostęp 3.06.2019].
Jurek Ł. (2012), Ekono­mia starze­jącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
Kim S., Feld­man D.C. (2000), Work­ing in retire­ment: The antecedents of bridge employ­ment and its con­se­quences for qual­ity of life in retire­ment, „Acad­emy of Man­age­ment Jour­nal”. Vol. 43, No. 6, s. 1195–1210.
Lietu­vos Respub­likos social­inės apsau­gos ir darbo min­is­te­ria. (2019), Socialinio draudimo sen­atvės pen­si­jos. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/socialinio-draudimo-ismokos/socialinio-draudimo-pensijos/socialinio-draudimo-senatves-pensijos [dostęp 28.05.2019].
Liwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M. i Sztander­ska U. (2008), Deza­k­ty­wiz­a­cja osób w wieku około emery­tal­nym, MPiPS, Warszawa, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/dezaktywizacja.pdf [dostęp 23.05.2019].
Sal­vage A.V., Zeilig H., Tin­ker A., Askham J. (2005), Facts and Mis­un­der­stand­ings about Pen­sion and Retire­ment Ages, Insti­tute of Geron­tol­ogy, King’s Col­lege Lon­don, Lon­dyn.
Skórska A. (2019), Zmi­any poziomu zatrud­nienia osób w wieku 55+ w kra­jach Unii Europe­jskiej w lat­ach 2004–2017, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 1–7.
Sot­si­aalkind­lus­tusamet. (2019), Pen­sion, liigid ja soodus­tused, https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused [dostęp 24.05.2019].
Szukalski P. (2006), Deza­k­ty­wiz­a­cja zawodowa Polek i Polaków na przed­polu starości, w: Z. Ole­jniczak (red.), Akty­wność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50+. Opra­cow­a­nia, anal­izy, bada­nia, dobre prak­tyki, Wyższa Szkoła Mar­ketingu i Zarządza­nia, Leszno, s. 26–45.
Szum­licz T. (2006), Ubez­piecze­nie społeczne. Teo­ria dla prak­tyki, Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
Val­sts sociālās apdrošināšanas aģen­tūra. (2019), Vecuma pen­sija, https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija/ [dostęp 22.05.2019].
Von Bons­dorff M.E. (2009), Inten­tions of early retire­ment and con­tin­u­ing to work among middle-aged and older employ­ees, Jyväskylä Uni­ver­sity Print­ing House, Jyväskylä, https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/21764/9789513936730.pdf [dostęp 1.06.2019].
Was­sel J.J., Cut­ler N.E. (2016), Yet Another Boomer Chal­lenge for Finan­cial Pro­fes­sion­als: The „Senior” Sand­wich Gen­er­a­tion, „Jour­nal of Finan­cial Ser­vice Pro­fes­sion­als”, Vol. 70, s. 61–73.
Żukowski M. (2004), Sys­temy emery­talne w Unii Europe­jskiej w świ­etle otwartej koor­dy­nacji, w: T. Szum­licz i M. Żukowski (red.), Sys­temy emery­talne w kra­jach Unii Europe­jskiej, TWIGGER, Warszawa, s. 341–362.
Пудовкин А.В. (2015), Анализ системы пенсионного обеспечения СССР, „Вестник МГИМО-Университета”. Vol. 41, No. 2, s. 217–223.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12/2019

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ILO CONVENTION NO. 102 ON MINIMUM SOCIAL SECURITY STANDARDS  BY POLANDGertruda Uścińska, Adri­anna Binaś
THE SOURCES OF TRIPARTISM DRY UP. A FEW COMMENTS ON THE ILO CENTENARYBar­bara Sur­dykowska
PHYSICAL ACTIVITY AS A MANIFESTATION OF SOCIAL NEEDS IN POLANDBogu­miła Szopa, Mar­i­ola Mam­car­czyk
Stan­dards and dys­func­tions found in the selec­tion process for fos­ter par­ents can­di­dates – Zdzisława Janowska

SOCIAL POLICY ABROAD
PROFESSIONAL ACTIVITY OF PEOPLE AGED 50+ IN THE BALTIC COUNTRIES (ESTONIA, LITHUANIA, LATVIA) IN THE YEARS 1998–2017 – Dawid Banaś

BOOK REVIEWS
Jerzy Wratny, PHENOMENON OF WORKERS PARTICIPATION IN THE TREND OF CHANGES OF LABOUR RELATIONSReviewed by Juliusz Gar­dawski
Teresa Liszcz, ETHICAL BASIS OF EMPLOYMENT LAW. PROBLEMS IN OUTLINEReviewed by Jerzy Wratny
Anna Gierusz, MODELS OF RISK SHARING IN HYBRID PENSION SCHEMESReviewed by Mirosław Szreder

INFORMATION
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCESDorota Gło­gosz

DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Fac­ulty of Polit­i­cal Sci­ence and Inter­na­tional Stud­ies, Uni­ver­sity of War­saw)
Adri­anna Binaś (Ph.D Can­di­date, Fac­ulty of Polit­i­cal Sci­ence and Inter­na­tional Stud­ies, Uni­ver­sity of War­saw)
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ILO CONVENTION NO. 102 ON MINIMUM SOCIAL SECURITY STANDARDS BY POLAND (s. 1–8)
The arti­cle dis­cusses the social secu­rity stan­dards of Inter­na­tional Labour Organ­i­sa­tion (ILO), mainly the ILO Con­ven­tion No. 102 on min­i­mum social secu­rity stan­dards. The paper presents an assess­ment of the imple­men­ta­tion by Poland of this key social secu­rity con­ven­tion and con­clu­sions drawn from the assessment.

Key words: ILO, social secu­rity, ILO Con­ven­tion No. 102, Poland, ILO stan­dards

Bar­bara Sur­dykowska (National Com­mis­sion of NSZZ Sol­i­darność — Expert Office)
THE SOURCES OF TRIPARTISM DRY UP. A FEW COMMENTS ON THE ILO CENTENARY (p. 8–14)
The arti­cle con­tains reflec­tions related to the cen­te­nary of the estab­lish­ment of the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion. The author points to the declin­ing strength of employee rep­re­sen­ta­tion, which has con­se­quences for the ILO’s standard-setting activ­i­ties, analy­ses the con­tent of the ILO Cen­te­nary Dec­la­ra­tion for the Future of Work. The paper raises the ques­tion whether, in view of the reduc­tion of power of work­ers’ rep­re­sen­ta­tion the fun­da­men­tal source of par­tic­u­lar legit­i­macy of the ILO can still be found in the tri­par­tite system.

Key words: Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, social dia­logue, tri­par­tite system

Bogu­miła Szopa (Pro­fes­sor, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
Mar­i­ola Mam­car­czyk (PhD, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
PHYSICAL ACTIVITY AS A MANIFESTATION OF SOCIAL NEEDS IN POLAND (p. 15–22)
Needs of house­holds’ mem­bers, both old and the new ones, seem to be an ele­ment of the house­hold daily rou­tine. The house­hold mem­bers apart from the eco­nomic func­tion, as a recip­i­ent of goods and ser­vices and a sup­plier of the labor, per­form a social func­tion, i.e. related to social repro­duc­tion and the appro­pri­ate stan­dard of liv­ing is piv­otal to this process. The social needs are hence defined as the needs con­cern­ing the social coex­is­tence, such as social­iza­tion and build­ing social ties of house­hold mem­bers, inter­nally and exter­nally, and par­tic­i­pa­tion cul­ture and recre­ation, to name the most impor­tant here. The paper aims at show­ing the impor­tant role played by phys­i­cal activ­ity in the hier­ar­chy of needs in the house­holds, in par­tic­u­lar in the social per­spec­tive using the case of Wad­ow­ice poviat.

Key words: house­hold, hier­ar­chy of needs, sport activity

Zdzisława Janowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
STANDARDS AND DYSFUNCTIONS FOUND IN THE SELECTION PROCESS FOR FOSTER PARENTS CANDIDATES (p. 23–27)
Munic­i­pal­ity is oblig­ated to help fam­i­lies who have prob­lems in ful­fill­ing the func­tions of care and edu­ca­tion of their chil­dren. The help includes sup­port­ing fam­i­lies in ful­fill­ing the duty towards chil­dren and imple­ment­ing their rights. Diag­no­sis of the dif­fi­cult sit­u­a­tion of the fam­i­lies may result in the need to place the child at fos­ter fam­ily. Suc­cess of car­ing action will depend on the cor­rect selec­tion of fos­ter par­ents who vol­un­tar­ily take respon­si­bil­ity for the child’s fur­ther edu­ca­tional process and its full devel­op­ment. There­fore, the aim of the arti­cle is to analyse and eval­u­ate the selec­tion process of can­di­dates for fos­ter par­ents. The con­tent of the paper which was pre­pared based on the­matic lit­er­a­ture and research results as well as own research /participant obser­va­tion method/ proves dys­func­tional solu­tions in the field of fos­ter care in the country.

Key words: fos­ter care, fos­ter fam­ily, com­pe­tences of fos­ter par­ents, dys­func­tions in the process of select­ing fos­ter parents

Dawid Banaś (Mas­ter, Poz­nań Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness)
PROFESSIONAL ACTIVITY OF PEOPLE AGED 50+ IN THE BALTIC COUNTRIES (ESTONIA, LITHUANIA, LATVIA) IN THE YEARS 1998–2017 (p. 27–34)
In most coun­tries around the world we can observe the prob­lem of pop­u­la­tion aging. Cause of this phe­nom­e­non, new poli­cies are being imple­mented, which take into account addi­tional fac­tors, not only demo­graphic but also ex. cul­tur­alic. Their goal is pri­mar­ily to increase the acti­va­tion of peo­ple of work­ing age. More and more peo­ple receive social ben­e­fits, which are financed from the pay-as-you-go part of con­tri­bu­tions paid by employ­ees, and the num­ber of pro­fes­sion­ally active peo­ple decreases. This is caused not only by the retire­ment of peo­ple from the baby boomers gen­er­a­tion, but also by a grad­ual decline in the num­ber of births, which in the long term will affect the labour mar­ket through fewer peo­ple of work­ing age. In addi­tion, reforms aimed at, among oth­ers, delay­ing in many coun­tries around the world. increas­ing the retire­ment age. The goal of this arti­cle is to present the sit­u­a­tion of peo­ple over 50 years of age on the labour mar­ket in the Baltic coun­tries (Esto­nia, Lithua­nia and Latvia), com­par­a­tive analy­sis was used to imple­ment it. The author hypoth­e­sised: the moti­va­tion to extend pro­fes­sional activ­ity depends on the pro­vi­sions in the pen­sion sys­tem, among oth­ers pos­si­bil­i­ties of early retire­ment, bonuses for longer work expe­ri­ence. The pub­li­ca­tion uses a crit­i­cal analy­sis of the lit­er­a­ture on the sub­ject and mea­sures of descrip­tive sta­tis­tics. The sources of empir­i­cal data are sta­tis­ti­cal offices of indi­vid­ual coun­tries, as well as Euro­stat and OECD.

Key words: Baltic coun­tries, the elderly, labour mar­ket, Lithua­nia, Latvia, Estonia

  prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót