Nr 1 (550) 2020

Spis treści 1/2020

   Table of Contents

EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY I MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY – POCZĄTKI I PRZEMIANYWolf­gang Scholz
POTWIERDŹMY SŁOWA CZYNAMI: PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I OCHRONY SOCJALNEJARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA NOWĄ KONWENCJĄ MIĘDZYNARODOWĄ – Michael Cichon
ROLA STANDARDÓW MOP W KSZTAŁTOWANIU OCHRONY SOCJALNEJ W KRAJACH POŁUDNIA NA ŚWIECIE: NA PRZYKŁADZIE BRAZYLIIJan­ina Petelczyc

VARI
NOWOŚCI WYDAWNICZEoprac. Beata Kaczyńska
WSPOMNIENIE O TOMASZU SADOWSKIM Stanisława Goli­nowska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wolf­gang Scholz (prof., Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Niemcy)
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY I MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY – POCZĄTKI i PRZEMIANY (s. 1–11)
W artykule opisano współpracę między Między­nar­o­dową Orga­ni­za­cją Pracy a nowymi insty­tuc­jami europe­jskimi po II wojnie świa­towej, głównie Radą Europy i Europe­jską Wspól­notą Gospo­dar­czą, w dziedzinie zabez­pieczenia społecznego. W cen­trum zain­tere­sowa­nia zna­j­duje się kon­wencja MOP nr 102 (z 1952 r.) i raport MOP pt. „Raport Ohlina” (z 1956 r.) oraz to, w jaki sposób współk­sz­tał­towały one ewolucję europe­jskiego mod­elu społecznego w per­spek­ty­wie dłu­goter­mi­nowej. W drugiej części artykułu przed­staw­iono rozwój mod­elu na tle zmian paradyg­matu, który miał miejsce w lat­ach 70. ubiegłego wieku, w cza­sach od poli­tyki key­ne­sis­towskiej do poli­tyki neolib­er­al­nej. Biorąc pod uwagę roz­bieżności w poli­tyce społecznej między MOP a UE, które rozpoczęły się w lat­ach 60., w ogól­nym zarysie opisuje ona późniejsze skutki zmi­any paradyg­matu w zakre­sie for­mułowa­nia poli­tyki społecznej w (nowym) „państ­wie konkuren­cyjnym”, w którym dobrobyt (europe­jski model społeczny) nie był już celem, ale stał się środ­kiem służą­cym poprawie wyników gospo­dar­czych.

Słowa kluc­zowe: europe­jski model społeczny, Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy, Europe­jska Wspól­nota Gospo­dar­cza, Rada Europy, kon­wencja nr 102, raport Ohlina, Europe­jski kodeks zabez­pieczenia społecznego, key­ne­sizm, neolib­er­al­izm, zmi­ana paradyg­matu, stan konkurencji

BIBLIOGRAFIA
Bev­eridge W.H. (1942), Social insur­ance and allied ser­vices: Report, HMSO, Lon­don.
Ble­icken J. (2015), The army of Augus­tus, w: Augus­tus: The biog­ra­phy, Pen­guin, New York.
Coun­cil of Europe (1947), https://www.coe.int/en/web/portal [dostęp 17.07.2019].
Coun­cil of Europe (Undated), Details of Treaty No. 139, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/139 [dostęp 17.07.2019].
DeLong B.J. (2002), Macro­eco­nom­ics, Revised edi­tion, McGraw-Hill, New York.
Eco­nomic His­tory Asso­ci­a­tion (bez daty), http://eh.net/encyclopedia/article/boyer.poor.laws.england [dostęp 17.07.2019].
Flass­beck H. (2017), Europaeis­che Arbeit­skosten: Unter deutschem Ein­fluss auf defla­tion­aerem Pfad, Teile 1–3, https://makroskop.eu/2017/04/europaeische-arbeitskosten-unter-deutschem-einflussauf-deflationaerem-pfad-1/ [dostęp 17.07.2019].
Fried­man M., Bordo M.D. (2005), The opti­mum quan­tity of money, Trans­ac­tion Pub­lish­ers, Lon­don and New York.
Gauti J. (2015), France’s social model: Between resilience and ero­sion, w: Vaughan-Whitehead D. (red.), The Euro­pean social model in cri­sis. Is Europe los­ing its soul?, Geneva and Chel­tenham, UK and Northamp­ton, MA, ILO and Edward Elgar Pub­lish­ing, s. 121–174.
Gongcheng Z., Scholz W. (2019), Global social secu­rity and eco­nomic devel­op­ment: Ret­ro­spect and prospect, ILO Asia-Pacific Work­ing Paper Series, Bangkok, Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, Geneva. A joint research project of the China Asso­ci­a­tion of Social Secu­rity, the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion and the Friedrich-Ebert-Stiftung.
Grimshaw D. (2015), Britain’s social model: Rapid descent from lib­eral col­lec­tivism to a mar­ket soci­ety, w: Vaughan-Whitehead D. (red.), The Euro pean social model in cri­sis. Is Europe los­ing its soul?, Geneva and Chel­tenham, UK and Northamp­ton, MA, ILO and Edward Elgar Pub­lish­ing, s. 553–613.
Guinand C. (2003), Die Inter­na­tionale Arbeit­sor­gan­i­sa­tion (ILO) und die soziale Sicher­heit in Europa (1942–1969), Euro­pean Uni­ver­sity Stud­ies, Series III: His­tory and Allied Stud­ies, Vol. 948, Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt a. M.-New York-Wien.
Hage­me­jer K., Scholz W. (2004), Nach­haltig, sicher und angemessen? Die Reform­strate­gie der Welt­bank und die Renten­re­for­men in Polen, Ungarn, Tschechien und anderen osteu­ropaeis­chen Laen­dern, Eine Neu­be­tra­ch­tung (Soziale Sicher­heit in Europa), “Deutsche Renten­ver­sicherung”, 11/12.
ILO (1956), Social Aspects of Euro­pean Eco­nomic Coop­er­a­tion. Report by a Group of Experts, Stud­ies and Reports, New Series, No. 46, Geneva.
ILO (2001), Lux­em­bourg. Éval­u­a­tion actu­ar­ielle et finan­cičre du régime général d’assurance pen­sion du Grand-Duché de Lux­em­bourg. Remis au Min­istčre de la sécu­rité sociale, Bureau inter­na­tional du Tra­vail, https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=8C24uX7pyTWM2G0FK2_G0K_q0c9vdtVJF2pa-xKB-IjF3od26ZRx!-1751551395?id=8357 [dostęp 17.07.2019].
ILO (2015), The Euro­pean social model in times of cri­sis: An overview, w: Vaughan-Whitehead D. (red.), The Euro­pean social model in cri­sis. Is Europe los­ing its soul?, Geneva and Chel­tenham, UK and Northamp­ton, MA, ILO and Edward Elgar Pub­lish­ing.
ILO (2017), World Social Pro­tec­tion Report 2017–19. Uni­ver­sal social pro­tec­tion to achieve the Sus­tain­able Devel­op­ment Goals, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
ILO (bez daty), Gov­ern­ing Body, https://www.ilo.org/gb/lang–en/index.htm [dostęp 17.07.2019].
Judt T. (2010), Ill fares the land, Pen­guin, New York.
Krug­man P.R., Obst­feld M., Melitz M.J. (2012), Inter­na­tional Eco­nom­ics. The­ory and Pol­icy, 10th edi­tion. Pear­son Edu­ca­tion, Inc. Pren­tice Hall.
League of Nations (1922), Report of the com­mit­tee appointed to con­sider the cri­te­ria to be adopted in the selec­tion of the eight states of chief indus­trial impor­tance, League of Nations. C. 410 (a) 192g. V, June 26th, Geneva, https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilDocs/C-410(a)-1922-V_EN.pdf [dostęp 17.07.2019].
Leo XIII (1891), Rerum Novarum: Encycli­cal of Pope Leo XIII on cap­i­tal and labour, in Libre­ria Editrice Vat­i­cana, http://w2.vatican.va/content/leoxiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerumnovarum.html [dostęp 17.07.2019].
Lin­dert P.H. (2010), Grow­ing pub­lic: Social spend­ing and eco­nomic growth since the 18th cen­tury, Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia, Los Ange­les, CA.
Lis­ter R. (2013), Ben­e­fit cuts: How the lan­guage of wel­fare poi­soned our social secu­rity, in: The Guardian, 1 Apr. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/01/language-welfare-socialsecurity [dostęp 17.07.2019].
Man­the, U. (2011), Geschichte des Roemis­chen Rechts, 4. Auflage, C.H. Beck, Munich.
Mueller K. (1999), The polit­i­cal econ­omy of pen­sion reform in Central-Eastern Europe, Edward Elgar Pub­lish­ing, Northamp­ton, MA.
Ortiz I., Cum­mins M., Karunanethy K. (2017), Fis­cal space for social pro­tec­tion and the SDGs: Options to expand social invest­ments in 187 coun­tries, Exten­sion of Social Secu­rity Work­ing Paper No. 48, Inter­na­tion­al­LabourOf­fice, UNICE­Fan­dUN­WOMEN, Geneva and New York, http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537 [dostęp 17.07.2019].
Petersen K. (2019), Growth for wel­fare or wel­fare for growth? The chang­ing rela­tion­ship between eco­nomic devel­op­ment and social secu­rity in the Nordic coun­tries, Back­ground paper to Zheng Gongcheng & Wolf­gang Scholz, ILO Asia-Pacific Work­ing Paper Series, China Asso­ci­a­tion of Social Secu­rity, the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion and the Friedrich-Ebert-Stiftung, Bangkok.
Pla­m­on­don P., Drouin A., Binet G., Cichon M., McGillivray W.R., Bédard M., Perez-Montas H. (2002), Actu­ar­ial prac­tice in social secu­rity, Inter­na­tional Labour Office and Inter­na­tional Social Secu­rity Asso­ci­a­tion, Geneva.
Rodgers D.T. (1998), Atlantic cross­ings: Social pol­i­tics in a pro­gres­sive age, Har­vard Uni­ver­sity Press and Belk­nap Press, Cam­bridge, MA and Lon­don.
Roo­sevelt F.D. (1941), Four Free­doms Speech, 6 Jan­u­ary, https://www.fdrfourfreedomspark.org/fdr-thefour-freedoms [dostęp 17.07.2019].
Samuel­son P.A. (1983), Foun­da­tions of eco­nomic analy­sis, Enlarged edi­tion, Har­vard Eco­nomic Stud­ies, Cam­bridge, MA.
Stephens J.D. (w druku), The wel­fare state and eco­nomic devel­op­ment: The United States in com­par­a­tive per­spec­tive, Back­ground paper to Zheng Gongcheng & Wolf­gang Scholz.
The Avalon Project (1919), Undated. The Ver­sailles Treaty, June 28, Yale Uni­ver­sity, https://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp [dostęp 17.07.2019].
Vaughan-Whitehead D., red. (2015), The Euro­pean social model in cri­sis. Is Europe los­ing its soul?, Geneva and Chel­tenham, UK and Northamp­ton, MA, ILO and Edward Elgar Pub­lish­ing.
Williamson J. (2002), What Wash­ing­ton means by pol­icy reform, w: Williamson J. (red.), Latin Amer­i­can adjust­ment: How much has hap­pened?, Insti­tute for Inter­na­tional Eco­nom­ics, Wash­ing­ton, DC.
World Bank (1994), Avert­ing the old-age cri­sis: poli­cies to pro­tect the old and pro­mote growth, Oxford Uni­ver­sity Press, New York.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Michael Cichon (dr, członek Między­nar­o­dowej Rady ds. Opieki Społecznej)
POTWIERDŹMY SŁOWA CZYNAMI: PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I OCHRONY SOCJALNEJARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA NOWĄ KONWENCJĄ MIĘDZYNARODOWĄ (s. 11–20)
Prawo człowieka do zabez­pieczenia społecznego weszło do prawa między­nar­o­dowego w połowie ubiegłego wieku. W 2012 r. Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Pracy poczyniła ostatni krok w kierunku skonkre­ty­zowa­nia tego prawa, przyj­mu­jąc Zalece­nie nr 202 doty­czące min­i­mal­nego zakresu ochrony soc­jal­nej. Wkrótce potem, w 2015 r., świa­towa społeczność nar­o­dów przyjęła cele zrównoważonego roz­woju, które zaw­ier­ają kom­plek­sową agendę ochrony soc­jal­nej. Te dwa instru­menty wspól­nie wyz­naczają glob­alne cele w zakre­sie ochrony soc­jal­nej, dostępne dla wszys­t­kich ludzi. W artykule przed­staw­iono argu­menty za tym, że MOP lub ONZ muszą pod­jąć kole­jny krok i przek­sz­tał­cić „miękkie” instru­menty zale­ceń i celów w instru­menty „twarde” oraz opra­cować nową kon­wencję w sprawie powszech­nego dostępu do przy­na­jm­niej min­i­mal­nego zakresu ochrony soc­jal­nej, aby stworzyć prawdziwą gwarancję dla prawa do zabez­pieczenia społecznego i utrud­nić odwróce­nie osiąg­niętego postępu społecznego.

Słowa kluc­zowe: zabez­piecze­nie społeczne, ochrona soc­jalna, prawa człowieka, Zalece­nie nr 202 doty­czące min­i­mal­nego zakresu ochrony soc­jal­nej, kon­wencje MOP, cele zrównoważonego rozwoju

BIBLIOGRAFIA
Bier­baum M. (2019), Update of the SPF Index, FES, Berlin, forth­com­ing.
Bier­baum M., Oppel A., Tromp A., Cichon M. (2016), A Social Pro­tec­tion Floor Index: Mon­i­tor­ing National Social Pro­tec­tion Pol­icy Imple­men­ta­tion, A dis­cus­sion paper Maas­tricht Grad­u­ate School of Governance/UNUMERIT, Friedrich Ebert Foun­da­tion.
Bier­baum M., Schild­berg C., Cichon M. (2017), Social pro­tec­tion floor index 2017: Dis­cus­sion paper: update and coun­try stud­ies, Friedrich-Ebert-Stiftung, Global Pol­icy and Devel­op­ment, Berlin.
Bongestabs A.F. (2014), Promises or Actions? Did the MDGs change gov­ern­ment invest­ments in social poli­cies?, Mas­ter The­sis, Maas­tricht Uni­ver­sity.
Cichon M. (2013), The social pro­tec­tion floors rec­om­men­da­tion: Can a five-page doc­u­ment change the course of social his­tory?, „Inter­na­tional Social Secu­rity Review”, Vol. 66(3–4), s. 21–43.
Cichon M. (2018a), Hardly Any­one Is Too Poor to Share – A basic level of social pro­tec­tion is afford­able nearly every­where, „Finance & Devel­op­ment”, Vol. 55(4).
Cichon M. (2018b), The Social Pro­tec­tion Agenda of the Sus­tain­able Devel­op­ment Goals and Its Fis­cal Chal­lenge and Annex: SDGs, Gov­er­nance, and Out­come Tar­gets Con­sti­tut­ing the Social Pro­tec­tion Agenda of the SDGs, w: Han­dayani S.W. (red.), Asia’s Fis­cal Chal­lenge: Financ­ing the Social Pro­tec­tion Agenda of the Sus­tain­able Devel­op­ment Goals, Asian Devel­op­ment Bank, Manilla.
Cichon M. (2019), From night watch­man to keeper of well-being: The his­tor­i­cal emer­gence of the con­cept and the right to social pro­tec­tion, A brief­ing note, forth­com­ing, ILO, Bangkok.
Civil Soci­ety Reflec­tion Group on the 2030 Agenda for Sus­tain­able Devel­op­ment (2018), Spot­light on Sus­tain­able Devel­op­ment 2018. Explor­ing new pol­icy path­ways. How to over­come obsta­cles and con­tra­dic­tions in the imple­men­ta­tion of the 2030 Agenda, Beirut / Bonn / Ferney-Voltaire /Montevideo / New York / Penang / Rome / Suva, https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2018/Spotlight_2018_web.pdf [dostęp 17.07.2019].
Dea­con B. (2013), Global Social Pol­icy in the Mak­ing: Foun­da­tions of Social Pro­tec­tion Floor, Pol­icy Press, Bris­tol.
FES (2019), From inter­na­tional ivory tow­ers to national real­i­ties: The chal­lenge to cre­ate national social dia­logues for social pro­tec­tion floors, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, forth­com­ing.
Fried­man H.S. (2013), Causal Infer­ence and the Mil­len­nium Devel­op­ment Goals (MDGs): Assess­ing Whether There Was an Accel­er­a­tion in MDG Devel­op­ment Indi­ca­tors Fol­low­ing the MDG Dec­la­ra­tion, Colum­bia Uni­ver­sity.
Global Coali­tion for the Social Pro­tec­tion Floor (2019), The IIMF’s New Pol­icy Frame­work on Social Pro­tec­tion – A view from the Global Coali­tion for Social Pro­tec­tion Floors, http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2019/01/the-imfsnew-policy-framework-on-social-protection/ [dostęp 17.07.2019].
ILO (2011a), Report VI: Social secu­rity for social jus­tice and a fair glob­al­iza­tion, Recur­rent dis­cus­sion on social pro­tec­tion (social secu­rity), Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 100th Ses­sion, Geneva.
ILO (2011b), Dec­la­ra­tion on Social Jus­tice for a Fair Glob­al­iza­tion, Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 100th Ses­sion, Geneva.
ILO (2011c), Social secu­rity and the rule of law, Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 100th Ses­sion, Geneva.
ILO (2012), Social secu­rity for all. Build­ing social pro­tec­tion floors and com­pre­hen­sive social secu­rity sys­tems. The strat­egy of the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, Geneva.
ILO (2014), Rules of The Game, A brief intro­duc­tion to Inter­na­tional Labour Stan­dards, Revised Edi­tion, Geneva.
ILO (2015), World Social Pro­tec­tion Report 2014/15, Geneva.
ILO (2017), Build­ing social pro­tec­tion sys­tems: Inter­na­tional stan­dards and human rights instru­ments, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
Ortiz I., Duran-Valverde F., Urban, S., Wod­sak V. (2018), Revers­ing Pen­sion Pri­va­ti­za­tions – Rebuild­ing pub­lic pen­sion sys­tems in East­ern Europe and Latin Amer­ica, ILO, Geneva.
IMF (2019), A Strat­egy for IMF Engage­ment on Social Spend­ing, Pol­icy Paper 19/016, Wash­ing­ton, DC.
Moldalieva J., Mut­taqien A., Muzyamba Ch., Osei D., Stoykova E., Le Thi Quynh N. (2016), Mil­len­nium Devel­op­ment Goals (MDGs): Did they change social real­ity?, MERIT Work­ing Paper 2016-035, United Nations Uni­ver­sity – Maas­tricht Eco­nomic and Social Research Insti­tute on Inno­va­tion and Tech­nol­ogy (MERIT).
Packard T., Gen­tilini U., Grosh M., O’Keefe Ph., Pala­cios R., Robalino D., San­tos I. (2019), Pro­tect­ing All: Risk Shar­ing for a Diverse and Diver­si­fy­ing World of Work, Human Devel­op­ment Per­spec­tives, World Bank, Wash­ing­ton, DC.
Schild­berg C., Cichon M., red. (2019), From inter­na­tional ivory tow­ers to national real­i­ties: The chal­lenge of cre­at­ing national social dia­logues for social pro­tec­tion floors 2019, Friedrich-Ebert–Stiftung, Global Pol­icy and Devel­op­ment, Berlin.
World Bank (2019), World Devel­op­ment Report 2019: The chang­ing nature of work, Wash­ing­ton, DC.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Jan­ina Petel­czyc (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
ROLA STANDARDÓW MOP W KSZTAŁTOWANIU OCHRONY SOCJALNEJ W KRAJACH POŁUDNIA NA ŚWIECIE: NA PRZYKŁADZIE BRAZYLII (s. 21–30)
Artykuł przed­stawia dzi­ała­nia Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy na rzecz kra­jów Połud­nia na świecie, przy czym Brazylia jest głównym punk­tem odniesienia. Ponieważ MOP zmieniła swój paradyg­mat w ciągu stu lat prowadzenia dzi­ałal­ności, poli­tyka wobec kra­jów Połud­nia na świecie również została zmieniona. Brazylia jest kra­jem często przy­woły­wanym w rapor­tach MOP jako przykład dobrych prak­tyk, co oznacza, że jest kra­jem, który pomógł mil­ionom swoich mieszkańców wyjść z ubóstwa. Bada­nia wykazały, że stan­dardy MOP można łatwiej osiągnąć, gdy spełnione są również inne ważne warunki: szczegól­nie dobra sytu­acja gospo­dar­cza i rząd sprzy­ja­jący przemi­anom społecznym, jak również akty­wne społeczeństwo oby­wa­tel­skie dążące do reform i zmian.

Słowa kluc­zowe: MOP, zabez­piecze­nie społeczne, Brazylia, kraje Połud­nia na świecie

BIBLIOGRAFIA
Bar­bosa F., Holanda F., de Moura R.L. (2012), Evoluçăo recente da infor­mal­i­dade no Brasil: uma analise segundo car­ac­terís­ti­cas da oferta e demanda de tra­balho, Texto para dis­cussăo No.17, Insti­tuto Brasileiro de Economia-Fundaçăo Getúlio Var­gas, Rio de Janeiro, Brazil.
Barth P. (1969), Social Secu­rity and Eco­nomic Devel­op­ment: A Quan­ti­ta­tive Approach, ILR Review, 22(2), s. 257–259.
Berger M.T. (2004), After the Third World? His­tory, des­tiny and the fate of Third World­ism, „Third World Quar­terly”, 25(1).
Cichon M. (2019), Let us walk the talk: the right to social secu­rity and the case for a new con­ven­tion, „Poli­tyka Społeczna”, 1ENG (15).
Col­lier D., Mes­sick R. (1975), Pre­req­ui­sites Ver­sus Dif­fu­sion: Test­ing Alter­na­tive Expla­na­tions of Social Secu­rity Adop­tion, „Amer­i­can Polit­i­cal Sci­ence Review”, 69(4).
Cor­reia P.L. (2016), Uma visăo prática das Con­vençőes 100, 118, 143 e 168 da OIT, https://jus.com.br/artigos/49077/uma-visao-pratica-das-convencoes-100–118-143-e-168-da-oit.
Crocitti J., Val­lance M. (2012), Brazil Today, an ency­clo­pe­dia of life in the Repub­lic, Cal­i­for­nia, s. 215.
Dados N., Con­nell R. (2012), The Global South, Con­texts, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Asso­ci­a­tion”, 11(1), s. 12–13.
Dow­bor L. (2010), Brasil: um outro pata­mar [Brazylia szuka nowych dróg, agenda na lata 2010], https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dowbor.org/10agendabrasil.doc&hl=pt_BR.
Guhan S. (1994), Social secu­rity options for devel­op­ing coun­tries, w: Figueiredo J.B., Sha­heed Z. (red.), New Approaches to Poverty Analy­sis and Pol­icy, Geneva.
Hage­me­jer K., McK­in­non R. (2013), The role of national social pro­tec­tion floors in extend­ing social secu­rity to all, „Inter­na­tional Social Secu­rity Review”, 66(3–4).
ILO (1931), The Inter­na­tional Labour Organ­i­sa­tion: The First Decade, George Allen and Unwin, for the ILO, Lon­don.
ILO (2010), Effects of non-contributory social trans­fers in devel­op­ing coun­tries: A Com­pendium, Work­ing Paper, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
ILC (2012), Report of the Com­mit­tee on the Social Pro­tec­tion Floor, 101st Ses­sion, Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, May–June, Geneva.
ILO (2014a), Tran­si­tion­ing from the infor­mal to the for­mal econ­omy, report pre­sented at Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 103rd Ses­sion, 28 May –12 June, Geneva.
ILO (2014b), Mater­nity and pater­nity at work, Law and prac­tice across the world, Geneva.
ILO (2016), The ILO in Brazil, June, Geneva.
ILO (2017a), World Social Pro­tec­tion Report 2017––2019. Uni­ver­sal social pro­tec­tion to achieve the Sus­tain­able Devel­op­ment Goals, Geneva.
ILO (2017b), ILO, UNICEF and World Bank: Under­stand­ing trends in child labour, a joint ILO-UNICEF – The World Bank report, Rome.
ILO (2019), Rat­i­fi­ca­tions for Brazil, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102571.
Laigle­sia J. (2011), Cov­er­age gaps in social pro­tec­tion: what role for insti­tu­tional inno­va­tions?, Paper pre­pared for the inter­na­tional con­fer­ence on Social Cohe­sion and Devel­op­ment, OECD Devel­op­ment Cen­tre.
Liton­jua M.D. (2012), Third World/global south: from mod­ern­iza­tion, to development/liberation, to post­de­vel­op­ment, „Jour­nal of Third World Stud­ies”, 29(1), pp. 25–56.
Lychowski R. (2007), Temas Con­tro­ver­tidos de Dire­ito Cole­tivo do Tra­balgo, Gramma, Rio de Janeiro.
Madrid R. (2005), Ideas, Eco­nomic Pres­sures, and Pen­sion Pri­va­ti­za­tion, „Latin Amer­i­can Pol­i­tics and Soci­ety”, 47(2), pp. 23–50.
Mesa-Lago C., Muller K. (2002), The Pol­i­tics of Pen­sion Reform in Latin Amer­ica, „Jour­nal of Latin Amer­i­can Stud­ies”, 34(3), s. 687–715.
Midg­ley J., Tang K., red. (2008), Social Secu­rity, the Econ­omy and Devel­op­ment, Pal­grave Macmil­lan, UK.
Mor­gan M. (2017), Extreme and per­sis­tent Inequal­ity: New Evi­dence for Brazil Com­bin­ing National Accounts, sur­vey and fis­cal Data, WID.worldWorking Paper Series No. 2017.12.
Oglesby C. (1969), Viet­namism has failed… The rev­o­lu­tion can only be mauled, not defeated, Com­mon­weal. 90.
Oxfam (2019), Brazil: extreme inequal­ity in num­bers, https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazilextreme-inequality-numbers.
PNAD (2013), IBGE, Pes­soas de 16 anos ou mais de idade, ocu­padas na sem­ana de refer­ęn­cia, total e pro­porçăo em tra­bal­hos for­mais, por sexo, Segundo as Grandes Regiőes as Unidades da Fed­er­açăo e as Regiőes Met­ro­pol­i­tanas – 2013, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
Petel­czyc J. (2011), Na drodze społecznego roz­woju. Współczesna poli­tyka społeczno-gospodarcza w Brazylii, [On the way of social devel­op­ment. Con­tem­po­rary social and eco­nomic pol­icy in Brasil], „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej”, nr 16.
Petel­czyc J. (2012), Nowe Zalece­nie MOP nr 202 doty­czące pod­staw ochrony soc­jal­nej, „Zabez­piecze­nie Społeczne. Teo­ria, Prawo, Prak­tyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabez­pieczenia Społecznego”, nr 1 [Rec­om­men­da­tion no. 202 con­cern­ing national floors for social pro­tec­tion, “Social Secu­rity. The­ory. Law. Prac­tice”, No. 1].
Petel­czyc J. (2013), Brazylia jako lider pomocy na linii południe-południe. Casus Afryki, [Brazil as a South-South coop­er­a­tion leader. African Casus], w: Gawrycki M. (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, [Brazil as an emerg­ing power], Insty­tut Studiów Iberyjs­kich i Iberoamerykańs­kich UW, Warszawa.
Romanello M., Oliveira-Gonclaves F. (2017), The tran­si­tion of brazil­ian work­ers to for­mal­ity: evi­dences from dura­tion analy­sis, „Economía, Sociedad y Ter­ri­to­rio”, vol. xvii, núm. 54.
Schläger C. (2007), New Pow­ers for Global Change? Chal­lenges for Inter­na­tional Devel­op­ment Coop­er­a­tion: The Case of Brasil, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.
Seek­ings J. (2008), The ILO and social pro­tec­tion in the Global South, CSSR Work­ing Paper No. 238.
Soares F.V., Ribas R.P., Osório R.G. (2010), Eval­u­at­ing the Impact of Brazil’s Bolsa Família: Cash Trans­fer Pro­grammes in Com­par­a­tive Per­spec­tive, „Latin Amer­i­can Research Review”, 45(2), s. 173–190.
Strang D., Chang P. (1993), The Inter­na­tional Labor Orga­ni­za­tion and the Wel­fare State: Insti­tu­tional Effects on National Wel­fare Spend­ing, 1960–80, Inter­na­tional Orga­ni­za­tion 47(2), pp. 235–262.
The­rien J.-Ph. (1999), Beyond the North-South divide: The two tales of world poverty, „Third World Quar­terly”, 20(4), s. 723–742, DOI: 10.1080/01436599913523.
United Nations (2018), Brazil, http://data.un.org/en/iso/br.html.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2020

THE EUROPEAN SOCIAL MODEL AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATIONORIGINS AND TRANSFORMATIONSWolf­gang Scholz
LET US WALK THE TALK: THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY AND SOCIAL PROTECTIONTHE CASE FOR A NEW INTERNATIONAL CONVENTION Michael Cichon
THE ROLE OF ILO STANDARDS IN SHAPING SOCIAL PROTECTION IN GLOBAL SOUTH COUNTRIES: EXAMPLE OF BRAZILJan­ina Petelczyc

VARIA
NEW BOOKSPre­pared by Beata Kaczyńska
TOMASZ SADOWSKIOBITUARY Stanisława Goli­nowska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Wolf­gang Scholz (Pro­fes­sor, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Niemcy)
THE EUROPEAN SOCIAL MODEL AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATIONORIGINS AND TRANSFORMATIONS (s. 1–11)
The paper describes the coop­er­a­tion between the Inter­na­tional Labour Organ­i­sa­tion and the new post-WWII Euro­pean insti­tu­tions – mainly Coun­cil of Europe and Euro­pean Eco­nomic Com­mu­nity – in the field of social secu­rity. At the cen­tre of inter­est are ILO Con­ven­tion 102 (1952) and the ILO’s “Ohlin report” (1956) and how they have co-shaped the evo­lu­tion of the “Euro­pean Social Model” in the long run. In its sec­ond part, the paper nests these devel­op­ments into the par­a­digm change, that took place in the 1970s, from Key­ne­sian to neo-liberal poli­cies. While tak­ing due account of ILOEU diver­gence in social pol­icy, which began in the 1960s, it describes in broad strokes the later impacts of the par­a­digm change on social pol­icy for­mu­la­tion in the (new) “com­pe­ti­tion state”, in which wel­fare (“the ESM”) was no longer the goal but became a means to strengthen eco­nomic per­for­mance.

Key words: Euro­pean Social Model, Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, Euro­pean Eco­nomic Com­mu­nity, Coun­cil of Europe, Con­ven­tion C102, Ohlin report, Euro­pean Code of Social Secu­rity, Key­ne­sian­ism, Neo-Liberalism, Par­a­digm change, Com­pe­ti­tion state

Michael Cichon (PhD, Inter­na­tional Coun­cil on Social Wel­fare, Fel­low)
LET US WALK THE TALK: THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY AND SOCIAL PROTECTIONTHE CASE FOR A NEW INTERNATIONAL CONVENTION (s. 11–20)
The human right to social secu­rity entered into inter­na­tional law in the mid­dle of the last cen­tury. In 2012 the Inter­na­tional Labour Con­fer­ence took the lat­est step towards the con­creti­sa­tion of this right when it adopted its rec­om­men­da­tion No. 202 (R202) con­cern­ing national floors of social pro­tec­tion. Shortly there­after, in 2015, the global com­mu­nity of nations adopted the Sus­tain­able Devel­op­ment Goals (SDG) which con­tain a com­pre­hen­sive social pro­tec­tion agenda. Together, these two instru­ments set clear global objec­tives of social pro­tec­tion acces­si­ble to all peo­ple.
It is argued here that the ILO or the UN have to take the next step and trans­form “soft” instru­ments of rec­om­men­da­tion and goals into “hard” ones and develop a new con­ven­tion on uni­ver­sal access to at least floor of social pro­tec­tion to a cre­ate true safe­guard for the right to social secu­rity and make it more dif­fi­cult to reverse achieved social progress.

Key words: social secu­rity, social pro­tec­tion, human rights, ILO Rec­om­men­da­tion No. 202 con­cern­ing national floors of social pro­tec­tion, ILO con­ven­tions, Sus­tain­able Devel­op­ment Goals

Jan­ina Petel­czyc (PhD, SGH War­saw School of Eco­nom­ics)
THE ROLE OF ILO STANDARDS IN SHAPING SOCIAL PROTECTION IN GLOBAL SOUTH COUNTRIES: EXAMPLE OF BRAZIL (s. 21–30)
This paper focuses on the actions of the ILO towards Global South, with Brazil as a focal point. As the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion has changed its par­a­digm dur­ing one hun­dred years of exis­tence, the poli­cies toward Global South have also altered. Brazil is a coun­try often evoked in the ILO reports as an exam­ple of good prac­tices, i.e. the coun­try that has taken mil­lions of its inhab­i­tants out of poverty. The study shows that ILO stan­dards can be eas­ier achieved when other impor­tant con­di­tions are also ful­filled: espe­cially good eco­nomic sit­u­a­tion and gov­ern­ment favourable to social change as well as active civil soci­ety and its pres­sure on reform and change.

Key words: ILO, social secu­rity, Brazil, Global South

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót