Nr 2 (551) 2020

Spis treści 2/2020

  Table of Contents

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY PRACY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ – Werner Sen­gen­berger
100-LECIE MOP JAKO KONTEKST DLA DYSKUSJI O PRZYSZŁOŚCI PRACYJacek Piotr Męcina, Michał Niedziela
SPOJRZENIE NA TERAŹNIEJSZOŚĆ I NA PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY I STOSUNKÓW PRACY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – Cristina Mihes
MINIMUM SOCJALNE W TRZECIM KWARTALE 2019 R. – Piotr Kurowski

VARIA
INDEKS SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ – Kaz­imierz W. Frieske
NOWOŚCI WYDAWNICZEoprac. Beata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Werner Sen­gen­berger (dr, Dyrek­tor Biura MOP na Europę Środkowo-Wschodnią w Budapesz­cie)
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY PRACY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ (s. 1–9)
Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy (MOP) pow­stała w wyniku pro­jektu reform mają­cych na celu poprawę warunków pracy w obliczu fali ruchów rewolucyjnych, prze­tacza­jącej się pod­czas I wojny świa­towej i po jej zakończe­niu. W swo­jej stulet­niej his­torii MOP stworzyła spójny i kom­plek­sowy sys­tem min­i­mal­nych między­nar­o­dowych stan­dardów pracy, zawarty przede wszys­tkim w jej kon­wenc­jach i zalece­ni­ach, wraz z mech­a­nizmem nad­zoru i pomocą tech­niczną w zakre­sie stosowa­nia i kon­troli przestrze­ga­nia tych stan­dardów. Stan­dardy czy normy MOP są powszech­nie obow­iązu­jące, nieza­leżnie od poziomu roz­woju kraju, kul­tury, trady­cji i kat­e­gorii zatrud­nienia pra­cown­ika lub typu przed­siębiorstwa. Kon­wencje uznane przez Między­nar­o­dową Orga­ni­za­cję Pracy za pod­sta­wowe trak­towane są na równi z prawami człowieka. Muszą one być przestrze­gane i pro­mowane przez wszys­tkie państwa członkowskie MOP nieza­leżnie od tego, czy są raty­fikowane, czy nie. Celem stan­dardów pracy MOP jest ustal­e­nie efek­ty­wnych dopuszczal­nych poziomów płac, godzin pracy, warunków zatrud­nienia i usług soc­jal­nych dla wszys­t­kich kra­jów konku­ru­ją­cych ze sobą w świa­towej gospo­darce, aby zapo­b­ie­gać dumpin­gowi soc­jal­nemu i zapewnić spraw­iedliwą i sta­bilną glob­al­iza­cję. Znacze­nie norm rosło wraz z kole­jnymi eta­pami naras­ta­nia glob­al­nej współza­leżności i inte­gracji gospo­dar­czej, napędzanych przez przed­siębiorstwa wielonar­o­dowe, przez pon­ad­nar­o­dowe łańcuchy dostaw i przez umowy hand­lowe. Liczne dowody empiryczne wskazują na to, że przestrze­ganie zasad ustalonych w ramach MOP przynosi korzyści gospo­dar­cze, społeczne i poli­ty­czne.

Słowa kluc­zowe: między­nar­o­dowe stan­dardy pracy, Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy, MOP, glob­al­iza­cja gospodarcza

BIBLIOGRAFIA
Egger, Ph., Sen­gen­berger, W., eds., 2003. Decent work in Den­mark: Employ­ment, social effi­ciency and eco­nomic secu­rity. Geneva: ILO.
Galli, R., Kucera, D., 2002. Labour stan­dards and infor­mal employ­ment in Latin Amer­ica. Dis­cus­sion Paper. Geneva: Inter­na­tional Insti­tute of Labour Stud­ies.
ILO, 2002. Decent work and the infor­mal econ­omy. Report VI. Geneva: Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 90th Ses­sion.
ILO, 2016. Non-standard employ­ment around the world: Under­stand­ing chal­lenges, shap­ing prospects. Geneva: ILO.
ILO, 2018a, Free­dom of Asso­ci­a­tion. Com­pi­la­tion of deci­sions of the Com­mit­tee on Free­dom of Asso­ci­a­tion. 6th edi­tion. Geneva: ILO.
ILO, 2018b. Women and men in the infor­mal econ­omy. A sta­tis­ti­cal pic­ture. Third edi­tion. Geneva: ILO.
ILO, 2019a. Report of the Com­mit­tee of Experts on the Appli­ca­tion of Con­ven­tions and Rec­om­men­da­tions. Geneva: Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, 108th Ses­sion.
ILO, 2019b. Work for a brighter future: Report of the Global Com­mis­sion of the Future of Work. Geneva.
Kott, S., Droux, J., eds., 2013. Glob­al­iz­ing social rights: The ILO and Beyond. Geneva: ILO Cen­tury Series.
Kucera, D., 2002. Core labour stan­dards and for­eign direct invest­ment. Inter­na­tional Labour Review, Vol. 141(1–2).
Li, X., 1996. Asian val­ues and the uni­ver­sal­ity of human rights. W: Report from the Insti­tute for Phi­los­o­phy and Pub­lic Pol­icy, Vol. 16(2).
Maul D., 2013. Human rights, devel­op­ment and decol­o­niza­tion. The Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion 1940–70. Geneva: Pel­grave Macmil­lan and ILO.
McCann, D., Lee, S., 2011. Reg­u­lat­ing for decent work: New direc­tions in labour mar­ket reg­u­la­tion. Geneva: ILO and Pel­grave.
Myrdal, G., 1994. The ILO in the cross-fire: Would it sur­vive the social clause. W: W. Sen­gen­berger, D. Camp­bell, eds. Inter­na­tional Labour Stan­dards and Eco­nomic Inter­de­pen­dence. Geneva: Inter­na­tional Insti­tute for Labour Stud­ies.
OECD, 2019. Employ­ment Out­look 2019: The Future of Work. Paris: OECD.
Rees, J., 1919. In defence of Octo­ber. Inter­na­tional Social­ism, 52. Lon­don: Autumn.
Sen, A., 2000. Work and rights, Inter­na­tional Labour Review, Vol. 193(2).
Sen­gen­berger, W., 2006. Inter­na­tional labour stan­dards in the glob­al­ized econ­omy: obsta­cles and oppor­tu­ni­ties for achiev­ing social progress. W: J.D.R. Craig, S.M. Lynk, eds. Glob­al­iza­tion and the Future of Labour Law. Cam­bridge: Uni­ver­sity Press.
Stiglitz, J., 2009. The global cri­sis, social pro­tec­tion and jobs. Inter­na­tional Labour Review, Vol. 193(2).
Tapi­ola, K., 2019. The dri­ving force: Birth and evo­lu­tion of tri­par­tism – Role of the ILO work­ers’ group. Geneva: ILO.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Jacek Piotr Męcina (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Michał Niedziela (mgr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
100-LECIE MOP JAKO KONTEKST DLA DYSKUSJI O PRZYSZŁOŚCI PRACY (s. 10–21)
Autorzy artykułu opisują wpływ dzi­ałal­ności Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy (MOP) na funkcjonowanie rynku pracy. Jego wskaźniki w Polsce nieustan­nie się popraw­iają, ale uwaga przenos­zona jest na inne aspekty, przykład­owo z bezrobo­cia na akty­wność zawodową. Zmieni­a­jące się realia panu­jące na świecie staw­iają jed­nak przed orga­ni­za­cją nowe wyzwa­nia, które wyma­gają odpowied­niej reakcji. Zmi­any tech­no­log­iczne mogą spowodować wielkie zmi­any, które pozostawią wiele osób poza rynkiem pracy. Autorzy na końcu artykułu przed­staw­iają propozy­cje reform doty­czące jakości pracy oraz funkcjonowa­nia rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy, MOP, przyszłość pracy, reformy rynku pracy

BIBLIOGRAFIA
Frey, C.B., Osborne, M.A., 2013. The Future of Employ­ment: How Sus­cep­ti­ble are jobs to com­put­er­i­sa­tion. Dostępny w: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf [Dostęp: 6.09.2019].
Gar­ben, S., 2017. The Con­sti­tu­tional (Im)balance between ‘the Mar­ket’ and ‘the Social’ in the Euro­pean Union. Euro­pean Con­sti­tu­tional Law Review, Vol. 13(1), p. 23–61.
Gar­dawski, J., 2009. Polacy pracu­jący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Scholar. Dostępny w: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html [Dostęp: 6.09.2019].
ILO, 1999. Decent work. Report of the Director-General to the 87th Ses­sion of the Inter­na­tional Labour Con­fer­ence. Geneva: ILO.
ILO, 2008a. Chairperson’s report. Tri­par­tite Meet­ing of Experts on the Mea­sure­ment of decent Work. Geneva: ILO.
ILO, 2008b. Mea­sure­ment of decent work. Dis­cus­sion paper for the Tri­par­tite Meet­ing of Experts on the Mea­sure­ment of Decent Work. Geneva: ILO.
ILO, 2018. Global Wage Report 2018/19: What lies behind gen­der pay gaps. Geneva: ILO.
ILO, 2019a. Work for a brighter future. Geneva: ILO.
ILO, 2019b. World Employ­ment and Social Out­look: Trends 2019. Geneva: ILO.
Kjell­strom, T. et al., 2016. Heat, Human Per­for­mance, and Occu­pa­tional Health: A Key Issue for the Assess­ment of Global Cli­mate Change Impacts. Annual Review of Pub­lic Health, Vol. 37, p. 97–112.
Maciejew­ski, M., Dimova, M., 2016. The ubiq­ui­tous dig­i­tal sin­gle mar­ket, Fact Sheets on the Euro­pean Union. Dostępny w: http://www.europarl.europa.eu/atyour-service/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html [Dostęp 6.09.2019].
Schwab, K., 2017. The Fourth Indus­trial Rev­o­lu­tion. New York: Crow Busi­ness.
Somavia, J., 2004. The ILO Decent Work Agenda as the aspi­ra­tions of peo­ple: The inser­tion of val­ues and ethics in the global econ­omy. W: D. Pec­coud ed. Philo­soph­i­cal and spir­i­tual per­spec­tives on decent work. Geneva: ILO.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekono­mia i finanse

Cristina Mihes (dr, Biuro Kra­jowe MOP w Europie Środ­kowej i Wschod­niej)
SPOJRZENIE NA TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY I STOSUNKÓW PRACY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
(s. 21–28)
Celem artykułu jest przyjrze­nie się ostat­nim refor­mom prawa pracy w kilku wybranych kra­jach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zbadanie sposobu, w jaki zmieni­ała się for­muła zaw­ier­a­jąca stan­dar­d­owy sto­sunek zatrud­nienia i dynamikę pro­cesów negoc­jacji układów zbiorowych. W pier­wszej części omówiono cele poli­tyki oraz czyn­niki sty­mu­lu­jące zmi­any prawne, które wpłynęły na ostat­nie reformy prawa pracy w podre­gionie i nimi kierowały. Zakres anal­izy objął również wpływy zewnętrzne ksz­tał­tu­jące nowe wizje w zakre­sie poli­tyki i dzi­ałań napraw­czych. W drugiej części przeanal­i­zowano najnowsze ten­dencje w zakre­sie reg­u­lowa­nia stan­dar­d­owych i nie­s­tandar­d­owych sto­sunków pracy, a także układów zbiorowych jako deter­mi­nan­tów warunków pracy i zatrud­nienia. Przeanal­i­zowano również nowe pode­jś­cia do wdraża­nia wyty­cznych doty­czą­cych negoc­jacji układów zbiorowych, w tym autonomii stron oraz zasad uprzy­wile­jowa­nia. Trze­cia część ma na celu zbadanie, jak będzie wyglą­dała przyszłość, jeśli będziemy podążać ścieżkami prze­tar­tymi przez prace Świa­towej Komisji MOP ds. Przyszłości Pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem powszech­nej gwarancji zatrud­nienia. Na koniec na pod­stawie przeanal­i­zowanych danych i poli­tyk wyciąg­nięto szereg wniosków.

Słowa kluc­zowe: reformy prawa pracy, sto­sunki pracy, nie­s­tandar­d­owe formy pracy, przyszłość pracy, MOP, Europa Środkowo-Wschodnia

BIBLIOGRAFIA
Casale, G., ed., 2011. The employ­ment rela­tion­ship – A com­par­a­tive overview. Geneva and Oxford: ILO and Hart Pub­lish­ing.
Chivu, L., Ciu­tacu, C., Dim­itriu, R., 2013. The Impact of Leg­isla­tive Reforms on Indus­trial Rela­tions in Roma­nia. Budapest: ILO.
Euro­pean Coun­cil, 2011. Pres­i­dency Con­clu­sions. Brus­sels: Euro­pean Coun­cil.
Euro­pean Com­mis­sion, 2010. Sur­veil­lance of Intra-Euro-Area Com­pet­i­tive­ness and Imbal­ances. Brus­sels: DG Employ­ment and Finan­cial Affairs.
Euro­pean Com­mis­sion, 2012. Labour Mar­ket Devel­op­ments in Europe. Brus­sels: EC.
Euro­pean Com­mis­sion, 2014. Indus­trial Rela­tions in Europe. Brus­sels: EC.
Euro­pean Com­mis­sion, 2015. Indus­trial Rela­tions in Europe. Brus­sels: EC.
Euro­pean Com­mis­sion, 2016. Eco­nomic Reform Pro­grammes of Alba­nia, the for­mer Yugoslav Repub­lic of Mace­do­nia, Mon­tene­gro, Ser­bia, Turkey, Bosnia and Herze­gov­ina and Kosovo (within the mean­ing of UNSC Res­o­lu­tion no. 1844). Insti­tu­tional Papers 28. Brus­sels: Eco­nomic and Finan­cial Affairs.
Euro­pean Com­mis­sion, 2017. Eco­nomic Reform Pro­grammes of Alba­nia, the for­mer Yugoslav Repub­lic of Mace­do­nia, Mon­tene­gro, Ser­bia, Turkey, Bosnia and Herze­gov­ina and Kosovo (within the mean­ing of UNSC Res­o­lu­tion no. 1844). Insti­tu­tional Paper 55. Brus­sels: Eco­nomic and Finan­cial Affairs.
Euro­pean Court of Jus­tice, 1996. Sum­mary of the Judg­ment: Union Européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entre­prises (UEAPME) v Coun­cil of the Euro­pean Union. Case T-135/96. Dostępny w: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61996TJ0135 [Dostęp: 17.11.2019].
Fen­wick, C., Kucera, D., Cur­tis, C., Lapeyre, F., Tchami, G., Stavrakis, C., Hunter, D., Mar­ca­dent, P., 2017. The Future of Work Cen­te­nary Ini­tia­tive. Issue Note Series. Issue No. 3.
Gernigon, B., Odero, A., Guido, H., 2000. Col­lec­tive bar­gain­ing: ILO stan­dards and the prin­ci­ples of the super­vi­sory bod­ies. Geneva: ILO.
Gro­is­man, F., Boffi, S., Calero, A., Cuba, M., Lini­ado, J., Scon­fienza, M., Parra, A., 2015. Social pro­tec­tion to the infor­mal sec­tor: the role of min­i­mum wage and income trans­fer poli­cies. Part­ner­ship for eco­nomic pol­icy PEP-Working paper.
ILO, 2003. The scope of the employ­ment rela­tion­ship, ILO – Report to Con­fer­ence. Geneva: ILO.
ILO, 2006. The employ­ment rela­tion­ship. ILO – Report to Con­fer­ence. Geneva: ILO.
ILO, 2015. Non-standard forms of employ­ment – Report for dis­cus­sion at the Meet­ing of Experts on Non-Standard Forms of Employ­ment. Geneva: ILO.
ILO, 2019. Work for a Brighter Future, Report of the ILO Global Com­mis­sion on the Future of Work. Geneva: ILO.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W TRZECIM KWARTALE 2019 R. (s. 29–31)
Artykuł omawia sza­cunki koszyków min­i­mum soc­jal­nego w trzecim kwartale 2019 r. Dynamika wartości koszykowych była nieco wyższa od wzrostu inflacji – wzrost koszyków w gospo­darst­wie jed­noosobowym i czteroosobowym odpowied­nio o 0,8% oraz 0,7%, przy wskaźniku CPI 0,3% w sto­sunku do drugiego kwartału. Na wzroś­cie koszyków zaważyły w dużej mierze ceny żywności ujętej w koszyku. Wzrosły one o 1,4% – dwukrot­nie szy­b­ciej niż inflacja dla tej grupy potrzeb (0,7%). Najbardziej wzrosły ceny owoców (o 3,3%), warzyw poza ziem­ni­akami (o 3,1%) oraz pro­duk­tów zbożowych (o 1,1%). Wzrost cen żywności był wzmoc­niony przez suszę.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Goli­nowska, S., 1997. Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie. Warszawa: IPiSS.
Goli­nowska, S., 2018. O pol­skiej biedzie w lat­ach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
GUS, 2019. Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2019 r. Warszawa: GUS.
Kurowski, P., 2019. Rola progów min­i­mal­nej kon­sumpcji w poli­tyce społecznej w Polsce. Poli­tyka Społeczna, nr 4, s. 43–48.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i administracji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2020

INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS IN THE GLOBAL ECONOMY: PAST, PRESENT AND FUTUREWerner Sen­gen­berger
100 YEARS OF THE ILO AS A CONTEXT FOR A DISCUSSION ON THE FUTURE OF WORK  – Jacek Piotr Męcina, Michał Niedziela
A GLIMPSE INTO THE PRESENT AND FUTURE OF LABOUR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  – Cristina Mihes
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE THIRD QUARTER OF 2019 – Piotr Kurowski

VARIA
INDEX OF SOCIAL JUSTICEKaz­imierz W. Frieske
NEW BOOKSPre­pared by Beata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

Werner Sen­gen­berger (PhD, ILO Office for Cen­tral and East­ern Europe in Budapest)
INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS IN THE GLOBAL ECONOMY: PAST, PRESENT AND FUTURE (s. 1–9)
The foun­da­tion of the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion is the off spring of a reform project to improve labour con­di­tions in the face of rev­o­lu­tion­ary move­ments dur­ing and after World War I. In its 100-year his­tory, the ILO has cre­ated a com­pre­hen­sive sys­tem of min­i­mum inter­na­tional labour stan­dards largely laid down in Con­ven­tions and Rec­om­men­da­tions, together with a super­vi­sory mech­a­nism and tech­ni­cal assis­tance for the appli­ca­tion and con­trol of the norms. The ILO norms are uni­ver­sally valid, inde­pen­dently of a country’s level of devel­op­ment, cul­ture, tra­di­tion, and cat­e­gory of worker or enter­prise. Con­ven­tions clas­si­fied as fun­da­men­tal are rated as human rights. They have to be respected and pro­moted by ILO mem­ber coun­tries inde­pen­dently of rat­i­fi­ca­tion. ILO labour stan­dards are directed to set an effec­tive floor to wages, hours of work, con­di­tions of employ­ment and social ser­vices for all coun­tries engaged in inter­na­tional com­pe­ti­tion in order to pre­vent social dump­ing and achieve fair and sta­ble glob­al­iza­tion. The rel­e­vance of the stan­dards has grown with the suc­ces­sive stages of global eco­nomic inter­de­pen­dence and inte­gra­tion, dri­ven by multi-national com­pa­nies, cross-national sup­ply chains and trade agree­ments. Abun­dant empir­i­cal evi­dence shows that the obser­vance of ILO rules gen­er­ates eco­nomic, social and polit­i­cal dividends.

Key words: inter­na­tional labour stan­dards, Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, ILO, eco­nomic globalization

Jacek Piotr Męcina (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
Michał Niedziela (Mas­ter, Uni­ver­sity of War­saw)
100 YEARS OF THE ILO AS A CONTEXT FOR A DISCUSSION ON THE FUTURE OF WORK (s. 10–21)
The authors of the arti­cle describe the impact of the Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion (ILO) on the func­tion­ing of the labour mar­kets – in Poland and else­where. Due to the chang­ing real­i­ties of the world, Orga­ni­za­tion faces new chal­lenges that require appro­pri­ate responses. Tech­no­log­i­cal changes can result in sig­nif­i­cant adjust­ments in the econ­omy that will leave many peo­ple out of the labour mar­ket. At the end of the paper, the authors present reform pro­pos­als regard­ing the qual­ity of work and the func­tion­ing of the labour mar­ket. Although labour mar­ket indi­ca­tors in Poland are con­stantly improv­ing, but the atten­tion is shifted to other aspects, for exam­ple from fight­ing unem­ploy­ment to increased pro­mot­ing labour force par­tic­i­pa­tion and employment.

Key words: Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, ILO, future of work, labour mar­ket reforms

Cristina Mihes (PhD, ILO Coun­try Office for Cen­tral and East­ern Europe)
A GLIMPSE INTO THE PRESENT AND FUTURE OF LABOUR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (s. 21–28)
This paper seeks to take a look at recent labour law reforms in a num­ber of selected CEE coun­tries, and to exam­ine the man­ner, in which the equa­tion of stan­dard employ­ment rela­tion­ship and the dynam­ics of col­lec­tive bar­gain­ing processes have changed. The 1st sec­tion dis­cusses the pol­icy goals as well as dri­vers of legal changes, which have affected and guided recent labour law reforms in the sub-region. Exter­nal influ­ences over shap­ing of the new pol­icy visions and recov­ery poli­cies are also exam­ined here. The 2nd sec­tion exam­ines recent trends in reg­u­lat­ing stan­dard and non-standard employ­ment rela­tion­ship, as well as the col­lec­tive agree­ments as deter­mi­nants of work­ing con­di­tions and terms of employ­ment. It also analy­ses the new approaches in the imple­men­ta­tion of the guid­ing prin­ci­ples of col­lec­tive bar­gain­ing, includ­ing the auton­omy of the par­ties, and the prin­ci­ple of favoura­bil­ity. Fur­ther­more, the 3rd sec­tion seeks to explore what the future looks like by trav­el­ling the paths opened by the works of the ILO Global Com­mis­sion on the Future of Work, with a spe­cial focus on the Uni­ver­sal Labour Guar­an­tee. Finally, a num­ber of con­clu­sions are drawn on the basis of the analysed data and poli­cies

Key words: labour law reforms, employ­ment rela­tion­ship, non-standard forms of work, future of work, ILO, Cen­tral and East­ern Europe

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE THIRD QUARTER OF 2019 (p. 29–31)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in the third quar­ter of 2019. The dynam­ics of bas­ket val­ues was slightly higher than the growth of infla­tion. In rela­tion to the 2nd quar­ter, for single-person and four-person house­holds the increase was of 0.8 and 0.7% respec­tively, while the infla­tion rate was 0,3%. The increase in social min­i­mum bas­kets was largely influ­enced by food prices. They increased by 1.4%, twice as fast as the infla­tion for this group of needs (0.7%). The prices of fruit (by 3.3%) and veg­eta­bles other than pota­toes (by 3.1%) and cereal prod­ucts (by 1.1%) increased the most. The increase in food prices was rein­forced by drought.

Key words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

 

prze­jdź do Spisu treści


« powrót