Nr 3 (552) 2020

Spis treści 3/2020

  Table of Contents

POLITYKA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU – Tadeusz Komor­niczak
PRZESŁANKI KORZYSTANIA Z DORAŹNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ – Elż­bi­eta Szaniawska-Bigosińska, Zofia Czechow­icz, Krystyna Osada
NIEPEŁNOSPRAWNI W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE – Lucyna Frąck­iewicz
Tworze­nie nowych miejsc pracy i restruk­tu­ryza­cja eko­nom­iczna – Stanisława Goli­nowska
POLITYKA SPOŁECZNA W TRAKTACIE AKCESYJNYM O PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJPiotr Zawadzki
FORMALIZACJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH – Agnieszka Hryniewicka
WOKÓŁ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH W POLSCEMaciej Duszczyk

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Tadeusz Komor­niczak
POLITYKA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU (s. 1–3)
Autor, kon­cen­truje się na pow­iąza­ni­ach pomiędzy poli­tyką gospo­dar­czą i poli­tyką społeczną, kładąc przy tym nacisk na to, że pow­iąza­nia te nie mają jed­nok­ierunk­owego charak­teru, a poli­tyka społeczna nie jest skrępowana jakimś rodza­jem gospo­dar­czego deter­minizmu. Drugi wątek tek­stu to prezen­tacja i argu­men­tacja na rzecz tezy, wedle której decyzje o charak­terze „strate­gicznym” powinny być rozważane także na poziomie ich skutków dla poli­tyki społecznej w wymi­arze sek­torowym czy branżowym. Wresz­cie autor kładzie nacisk na to, że prak­ty­czną formą poli­tyki społecznej, zwłaszcza zaś poli­tyki ksz­tał­towa­nia struk­tury dochodów gospo­darstw domowych, są decyzje pode­j­mowane na poziomie przedsiębiorstw.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka gospo­dar­cza, poli­tyka społeczna, poziomy poli­tyki gospo­dar­czej i poli­tyki społecznej, „strate­giczny” wymiar poli­tyki społecznej, soc­jalne funkcje zakładu pracy

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Elż­bi­eta Szaniawska-Bigosińska
Zofia Czechow­icz
Krystyna Osada
PRZESŁANKI KORZYSTANIA Z DORAŹNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (s. 3–7)
Autorki rozpoczy­nają od kon­stat­acji mówiącej, że w początkach lat 80. w wojew­ództwie łódzkim pod­woiła się liczba osób korzys­ta­ją­cych ze świad­czeń społecznych. Na tę grupę osób składają się głównie emeryci i ren­ciści otrzy­mu­jący odpowied­nie świad­czenia na min­i­mal­nym poziomie, co spy­cha ich poniżej progów ubóstwa. Autorki zwracają też uwagę na to, że jed­nym z kluc­zowych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych dobrostan ludzi w wieku 70–74 lata jest poczu­cie osamot­nienia, często odczuwane bardziej dotk­li­wie, aniżeli poczu­cie biedy

Słowa kluc­zowe: dobrostan emery­tów i ren­cistów, bieda i poczu­cie osamot­nienia ludzi starych

BIBLIOGRAFIA
Raport Komitetu Ekspertów Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO). Omówie­nie, 1978. Opiekun Społeczny, nr 2.
Rabenda-Bajkowska, L., 1979. Jakość życia w kon­cepc­jach teo­re­ty­cznych i bada­ni­ach. Stu­dia Socjo­log­iczne, nr 3.
Tatarkiewicz, W. 1962. O szczęś­ciu. Warszawa.
Piotrowski, J. 1973. Miejsce człowieka starego w rodzin­nie i społeczeńst­wie. Warszawa: PWN.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki socjologiczne

Lucyna Frąck­iewicz (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
NIEPEŁNOSPRAWNI W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE (s. 7–9)
W pier­wszej części artykułu autorka prezen­tuje ogólną kon­cepcję pro­jektu badaw­czego poświę­conego sytu­acji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w pol­skim społeczeńst­wie, real­i­zowanym od 1993 r. pod aus­pic­jami Pol­skiej Akademii Nauk. Druga część tek­stu wskazuje na ros­nący udział osób niepełnosprawnych w pol­skim społeczeńst­wie i naras­ta­jące trud­ności ich społecznej inte­gracji. Autorka wskazuje też na to, że pop­u­lacja osób niepełnosprawnych jest „pop­u­lacją ryzyka” związanego z wys­tępowaniem w niej roz­maitych prob­lemów społecznych

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność, społeczna inte­gracja, warunki życiowe, udział w rynku pracy, rodzaje wspar­cia dla osób niepełnosprawnych

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekono­mia i finanse

Stanisława Goli­nowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY I RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA (s. 10–16)
Artykuł nie jest tylko pod­sumowaniem między­nar­o­dowej kon­fer­encji, zor­ga­ni­zowanej pod patronatem min­is­tra finan­sów Leszka Bal­cerow­icza oraz min­is­tra pracy Long­ina Komołowskiego w dni­ach 23–24 października 1998 r. w Warsza­wie. Zaw­iera także komen­tarze i reflek­sje autorki, która była jej współor­ga­ni­za­torem i akty­wnym uczest­nikiem. Zakre­sem tem­aty­cznym tekst obe­j­muje pod­sta­wowe zagad­nienia roz­woju rynku pracy w kon­tekś­cie prob­lemów gospo­dar­czych po upły­wie dekady pol­skiej trans­for­ma­cji. Dysku­towane zagad­nienia doty­czyły takich tem­atów, jak: elasty­czność rynku pracy, mobil­ność pra­cown­ików, kwal­i­fikacji zasobów pracy i wyzwań związanych z ksz­tałce­niem, moty­wu­jącej i ochra­ni­a­jącej poli­tyki wyna­grodzeń (płacy min­i­mal­nej) i świad­czeń społecznych sprzy­ja­ją­cych restruk­tu­ryza­cji, wzrostu znaczenia samorzą­dowej poli­tyki region­al­nej oraz kierunków przemian dwóch branż szczegól­nych pol­skiej struk­tury gospo­dar­czej: gór­nictwa i rolnictwa.

Słowa kluc­zowe: tworze­nie nowych miejsc pracy, restruk­tu­ryza­cja eko­nom­iczna, rynek pracy, elasty­czność pracy, reformy poli­tyki społecznej, restruk­tu­ryza­cja gór­nictwa, restruk­tu­ryza­cja rol­nictwa

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: poli­tyka społeczna
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, ekono­mia i finanse

Piotr Zawadzki (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
POLITYKA SPOŁECZNA W TRAKTACIE AKCESYJNYM O PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ (s. 16–24)
Autor omawia złożoność negoc­jacji związanych z przys­tąpi­e­niem Pol­ski do UE, w szczegól­ności zaś prob­lematykę Załącznika XII, w którym – w Tytule 13 – omówione zostały pod­sta­wowe zagad­nienia reg­u­lacji doty­czą­cych poli­tyki społecznej. W tekś­cie zwraca się też uwagę na to, że postanowienia Trak­tatu w tym obszarze należy wiązać z innymi, wskazanymi doku­men­tami, które mu towarzyszą, zwłaszcza w dziedz­i­nach takich, jak bez­pieczeństwo pracy, dia­log społeczny, równe warunki dostępu do zatrud­nienia dla kobiet i mężczyzn i równe wyna­grodzenia itp.

Słowa kluc­zowe: trak­tat akcesyjny, Załącznik XII, reg­u­lacje doty­czące bez­pieczeństwa pracy, dia­logu społecznego, równość dostępu do zatrud­nienia, równość wynagrodzeń

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki prawne

Agnieszka Hryniewicka
FORMALIZACJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH (s. 24–27)
Autorka kon­cen­truje się na kon­sek­wenc­jach nowych przepisów reg­u­lu­ją­cych funkcjonowanie orga­ni­za­cji pozarzą­dowych (2003 r.), a zwłaszcza tej ich części, które określają warunki trans­parencji finan­sowej ich dzi­ałal­ności. Pod­sta­wowa teza tek­stu mówi, że spełnie­nie tych warunków – bez czego trudno myśleć o budowa­niu społecznego zau­fa­nia dla orga­ni­za­cji III sek­tora – wymaga daleko idącej pro­fesjon­al­iza­cji ich dzi­ałal­ności, co dla wielu z nich może stanowić poważną bari­erę o charak­terze eko­nom­icznym i organizacyjnym

Słowa kluc­zowe: orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, finan­sowanie orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, zau­fanie społeczne, trans­parencja dzi­ałal­ności orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i jej koszty

BIBLIOGRAFIA
Dąbrowska, J., Gumkowska, M., Wyg­nański, J., 2002. Pod­sta­wowe fakty o orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych – raport z badań 2002. Warszawa: Sto­warzysze­nie KLON/JAWOR.
Gło­gosz, D., Strzemińska H., 1999. Współpraca pozarzą­dowych orga­ni­za­cji non­profit z admin­is­tracją pub­liczną. Raport z badań empirycznych IPiSS. W: S. Goli­nowska, D. Gło­gosz D., red. Pozarzą­dowe insty­tucje społeczne. Między państ­wem a społeczeńst­wem. Warszawa: IPiSS.
Irish, L., Simon, K., Kushen, R., 1999. Prawne reg­u­lacje dzi­ała­nia orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Warszawa: Sto­warzysze­nie na Rzecz Forum Inic­jatyw Pozarzą­dowych.
Leś, E., 2000. Od filantropii do pomoc­nic­zości. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
Leś, E., 1998. Orga­ni­za­cje społeczne. Studium porów­naw­cze. Warszawa: Fun­dusz Współpracy, Pro­gram Phare Dia­log Społeczny.
Rym­sza, M., 2001. Rola orga­ni­za­cji pozarzą­dowych w real­iza­cji zadań lokalnej poli­tyki społecznej samorządu. W: Lokalna poli­tyka społeczna. Kon­fer­encja i sem­i­naria, Warszawa: Biule­tyn Biura Studiów i Eksper­tyz Kance­larii Sejmu, nr 3(42)01.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia i finanse, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji

Maciej Duszczyk (prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WOKÓŁ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH W POLSCE (s. 27–32)
Pol­ska w lat­ach 2007–2008 dokon­ała znaczącej lib­er­al­iza­cji prowad­zonej poli­tyki imi­gra­cyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrud­nienia cud­zoziem­ców w Polsce, tak aby uzu­peł­niali oni niedo­bry na rynku pracy. Artykuł anal­izuje zmi­any skali zatrud­nienia cud­zoziem­ców jakie miały miejsce w lat­ach 2008–2012. Wyko­rzys­tane do tego zostały dane Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. Na tej pod­stawie doko­nano oceny wprowad­zonych zmian oraz ich skuteczności. W artykule zna­j­dują się także rekomen­dacje, których zas­tosowanie spowodowałoby zwięk­sze­nie skuteczności pol­skiej poli­tyki imigracyjne

Słowa kluc­zowe: imi­gracja, poli­tyka imi­gra­cyjna, rynek pracy, skuteczność

BIBLIOGRAFIA
Cas­tles, S., Miller, M.J., 2011. Migracje we współczes­nym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Duszczyk, M., Szylko-Skoczny, M., 2011. Przeprowadze­nie badań nt. sys­temów imi­gracji różnych grup migranc­kich oraz dopuszczenia ich do pol­skiego rynku pracy, np.: osób wysoko wyk­wal­i­fikowanych; zagranicznych stu­den­tów pol­s­kich uczelni; stu­den­tów szkół zagranicznych odby­wa­ją­cych praktykę/staż w Polsce; pra­cown­ików dele­gowanych przez firmy zagraniczne; pra­cown­ików tym­cza­sowych z państw sąsiadu­ją­cych, raport z badań real­i­zowanych przez IPS UW na zlece­nie CRZL w lat­ach 2008 –2009, nieop­ub­likowany, Warszawa.
Duszczyk, M., 2012. Pol­ska poli­tyka imi­gra­cyjna a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Aspra-JR.
GUS, 2012. Rocznik demograficzny 2012, Warszawa: GUS.
Klaus, W., red. 2011. Ziemia obiecana? Warunki pracy cud­zoziem­ców w Polsce. Warszawa: Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej.
Massey, D.S., 1999. Inter­na­tional Migra­tion at the Dawn of the Twenty-First Cen­tury: The Role of the State. Pop­u­la­tion and Devel­op­ment Review”, Vol. 25, no. 2.
MPiPS, kole­jne lata. Zez­wole­nia na pracę wydane w lat­ach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Warszawa: MPiPS.
MPiPS, kole­jne lata. Oświad­czenia pra­co­daw­ców o zami­arze powierzenia zatrud­nienia cud­zoziem­cowi bez konieczności uzyski­wa­nia zez­wole­nia na pracę w lat­ach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Warszawa: MPiPS.
Zol­berg, A.R., 2006. A Nation by Design. Immi­gra­tion Pol­icy in the Fash­ion­ing of Amer­ica. New York: Rus­sell Sage Foun­da­tion.
ZUS, odpowied­nie lata. Liczba ubez­piec­zonych, którzy w zgłosze­niu do ubez­pieczeń: emery­tal­nego i ren­towych podali oby­wa­telstwo inne niż pol­skie – stan na 31.12.2011 i 31.12.2012. Warszawa: ZUS.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce i administracji


 Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3/2020

SOCIAL POLICY IN ACTION Tadeusz Komor­niczak
SOCIAL ASSISTANCE FOR THE ELDERLYElż­bi­eta Szaniawska-Bigosińska, Zofia Czechow­icz, Krystyna Osada
DISABLED PERSONS IN THE POLISH SOCIETYLucyna Frąck­iewicz
THE CREATION OF NEW JOBS AND ECONOMIC RESTRUCTURINGStanisława Goli­nowska
SOCIAL POLICY IN THE ACCESSION TREATY ON POLAND’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNIONPiotr Zawadzki
FORMAL SIDE OF NGO’S ACTIVITYAgnieszka Hryniewicka
ON EMPLOYMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN POLANDMaciej Duszczyk

DIARY OF SOCIAL POLICY

Tadeusz Komor­niczak
SOCIAL POLICY IN ACTION (p. 1–3)
The first and major the­sis of the paper indi­cate the need to inte­grate social pol­icy and eco­nomic pol­icy and care­ful analy­sis of the vari­ety of links between the two. Author indi­cates also the need to inte­grate pol­icy deci­sions made on the ‘strate­gic’ level of pol­icy with pol­icy out­comes that appear within par­tic­u­lar, sec­toral set­tings affected by such ‘strate­gic’ deci­sions. Author argues also that fam­ily incomes struc­ture should to be shaped not only by eco­nomic but also by social con­sid­er­a­tions tak­ing into account an idea of social jus­tice. Within this frame­work social pol­icy deci­sions made by com­pa­nies are of par­tic­u­lar importance

Key words: eco­nomic pol­icy, social pol­icy, lev­els of pub­lic pol­icy, ‘strate­gic’ dimen­sion of eco­nomic and social pol­icy, social func­tions of com­pany

Elż­bi­eta Szaniawska-Bigosińska, Zofia Czechow­icz, Krystyna Osada
SOCIAL ASSISTANCE FOR THE ELDERLY (p. 3–7)
At the begin­nings of the ’80 in Łódź voivod­ship num­ber of per­sons receiv­ing social assis­tance ben­e­fits dou­bled, and – as authors indi­cate – they were mostly elderly who do not receive any retire­ment pen­sions or receiv­ing them at the min­i­mal statu­tory level, what makes them extremely poor. Tak­ing these facts as a start­ing point authors describe liv­ing con­di­tions of the elderly from the age cohort 70–74.

Key words: liv­ing con­di­tions of the elderly, incomes of the elderly, poverty, loneliness

Lucyna Frąck­iewicz (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
DISABLED PERSONS IN THE POLISH SOCIETY (p. 7–9)
The first part of the paper informs about research project con­cern­ing social and eco­nomic sit­u­a­tion of dis­abled peo­ple and their fam­i­lies that has been started in ’93 under aus­pices of the Pol­ish Acad­emy of Sci­ence. Main efforts of the project cover 17 major areas of study: from liv­ing con­di­tions of the dis­abled peo­ple and social atti­tudes towards them to their sit­u­a­tion on the labour mar­ket and bar­ri­ers that make an ideal of social par­tic­i­pa­tion as well as rel­e­vant efforts dif­fi­cult to imple­ment. The sec­ond part of the paper describes dynamic increases of the share of the dis­abled per­sons in the soci­ety and indi­cates num­ber of social prob­lems they are fac­ing in their efforts to main­tain more or less sat­is­fac­tory social life.

Key words: dis­abil­ity, liv­ing con­di­tions, social inte­gra­tion, labour mar­ket par­tic­i­pa­tion, social sup­port for dis­abled peo­ple and their fam­i­lies

Stanisława Goli­nowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
THE CREATION OF NEW JOBS AND ECONOMIC RESTRUCTURING (p. 10–16)
The arti­cle was cre­ated not only as a sum­mary of the inter­na­tional con­fer­ence orga­nized under the aus­pices of the Min­is­ter of Finance Leszek Bal­cerow­icz and the Min­is­ter of Labour Lon­gin Komołowski on Octo­ber 23–24, 1998 in War­saw. It also con­tains com­ments and reflec­tions of the author, who was a co-organizer and active par­tic­i­pant of this con­fer­ence. The the­matic cov­ers the basic issues of labour mar­ket devel­op­ment in the con­text of eco­nomic prob­lems of the pass­ing decade of the Pol­ish trans­for­ma­tion. The top­ics dis­cussed con­cerned prob­lems such as: labour mar­ket flex­i­bil­ity, employee mobil­ity, skills of labour resources and edu­ca­tion chal­lenges. The debate also con­cerned: moti­va­tion instru­ments includ­ing pay­roll (min­i­mum wage) and social ben­e­fits poli­cies, that favour of restruc­tur­ing, increase in the impor­tance of regional pol­icy and local gov­ern­ment, and direc­tions of trans­for­ma­tion of two spe­cial branches of the Pol­ish eco­nomic struc­ture: min­ing and agriculture.

Key words: cre­ation of new jobs, eco­nomic restruc­tur­ing, labour mar­ket, flex­i­bil­ity, social pol­icy reforms, min­ing restruc­tur­ing, agri­cul­ture restructuring

Piotr Zawadzki (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
SOCIAL POLICY IN THE ACCESSION TREATY ON POLAND’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION (p. 16–24)
The paper deals with the com­plex­i­ties con­cern­ing social pol­icy in the Acces­sion Treaty and, in par­tic­u­lar with the Appen­dix XII (Title 13) refer­ring to the social pol­icy and employ­ment pol­icy Author indi­cates rather gen­eral or strictly tech­ni­cal reg­u­la­tions con­cern­ing both issues. He indi­cates, how­ever, that – regard­less to for­mal sta­tuses – equally impor­tant are polit­i­cal dec­la­ra­tions con­cern­ing such issues as work safety, equal oppor­tu­ni­ties of employ­ment, social dia­logue, etc.

Key words: Acces­sion Treaty, Appen­dix XII, polit­i­cal dec­la­ra­tions in the sphere of social pol­icy, employ­ment equal oppor­tu­ni­ties, social dia­logue

Agnieszka Hryniewicka
FORMAL SIDE OF NGO’S ACTIVITY (p. 24–27)
Tak­ing as a ref­er­ence point the new legal reg­u­la­tion of the III Sec­tor orga­ni­za­tions activ­ity (2003) author com­ments on con­di­tions of coop­er­a­tion between vari­ety of the NGO and pub­lic (both gov­ern­men­tal and self-governmental) admin­is­tra­tion. The author focus is mostly on con­di­tions of finan­cial trans­parency of the III Sec­tor orga­ni­za­tions, prob­lem of pub­lic trust as a pre – con­di­tion of such trust and the bur­den of required pro­fes­sion­al­iza­tion that comes with it.

Key words: III Sec­tor orga­ni­za­tions, social trust, NGO transparency

Maciej Duszczyk (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw)
ON EMPLOYMENT OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN POLAND
(p. 27–32)
From 2007 to 2008 Poland largely lib­er­alised its immi­gra­tion pol­icy. This process aimed to increase the employ­ment of for­eign­ers in Poland with a view to sup­ple­ment­ing the labour mar­ket short­ages. The arti­cle analy­ses the changes in the scale of for­eign­ers’ employ­ment that took place from 2008 to 2012, using data sourced from the Min­istry of Labour and Social Pol­icy and Social Insur­ance Insti­tu­tion. On this basis, the intro­duced changes and their effec­tive­ness was assessed. More­over the arti­cle con­tains rec­om­men­da­tions which, if car­ried into effect, might result in increased effec­tive­ness of Pol­ish migra­tion policy.

Key words: immi­gra­tion, immi­gra­tion pol­icy, labour mar­ket, effectiveness

 prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót