Rynek Pracy nr 1/2019 (168)

 Rynek Pracy nr 1/2019 (168)

 Rynek Pracy nr 1/2019 (168)Powrót do Rynek Pracy

 

ARTYKUŁY DO POBRANIA

Słowo wstępne redak­tora naczel­nego dr. hab. Łukasza Arendta
Zmi­ana na bytom­skim rynku pracy, Elż­bi­eta Rzeszut, Powia­towy Urząd Pracy w Bytomiu
Jeżeli chcesz coś zro­bić – to zna­jdziesz sposób, Jad­wiga Pestka, Romana Warm­bier, Beata Piwowarska, Powia­towy Urząd Pracy w Cho­jni­cach
Dziś jesteśmy insty­tucją nowoczesną i dobrze wyposażoną, Mał­gorzata Matczak, Powia­towy Urząd Pracy w Gnieźnie
Cen­trum Akty­wiz­a­cji Zawodowej jako właś­ciwa forma real­iza­cji usług i instru­men­tów
rynku pracy na przykładzie Powia­towego Urzędu Pracy w Goł­dapi
, Woj­ciech Hołdyński, Powia­towy Urząd Pracy w Goł­dapi
Powia­towy Urząd Pracy w Grudz­iądzu wyspec­jal­i­zowaną i konkuren­cyjną insty­tucją, Aure­lia Schwanitz, Powia­towy Urząd Pracy w Grudz­iądzu
Innowa­cyjne rozwiąza­nia orga­ni­za­cyjne w Powia­towym Urzędzie Pracy w Lidzbarku
Warmińskim – dig­i­tal­iza­cja zasobów archi­wal­nych oraz skład­nicy akt
, Bożena Romasz, Powia­towy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Lubel­skie ścieżki porad­nictwa zawodowego, Joanna Żelazko, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Lublinie
Powia­towy Urząd Pracy w Nysie – więcej niż urząd pracy…., Mał­gorzata Pliszka, Powia­towy Urząd Pracy w Nysie
Moja przy­goda z his­torią pub­licznych służb zatrud­nienia, Walde­mar Grzędziak, Powia­towy Urząd Pracy w Oleśnicy
Dzi­ała­nia Urzędu Pracy Powiatu Olsz­tyńskiego w Olsz­tynie na rzecz osób prze­sied­lonych
z Don­basu
, Jolanta Fil­ipek, Miejski Urząd Pracy w Olsz­tynie
Obszary wyko­rzys­ta­nia porad­nictwa zawodowego na pod­stawie doświad­czeń Miejskiego
Urzędu Pracy w Olsz­tynie
, Karina Laskowska, Miejski Urząd Pracy w Olsz­tynie
Sukcesu nie da się osiągnąć w poje­dynkę, Wywiad z emeryt. dyr. Bog­danem Oswal­dem, Powia­towy Urząd Pracy w Pabi­an­i­cach
Wspól­nie, odd­ol­nie, lokalnie…, Iwona Woźniak-Bagińska, Powia­towy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej; Teresa Miguła, Powia­towy Urząd Pracy w Mikołowie; Justyna Tulaja, Powia­towy Urząd Pracy w Pszczynie; Hanna Prze­woź­niak, Powia­towy Urząd Pracy w Świę­tochłow­icach; Katarzyna Ptak, Powia­towy Urząd Pracy w Tychach; Alina Nowak, Powia­towy Urząd Pracy w Zabrzu
Od pio­nier­skiego Klubu Pracy na Śląsku po Ryb­nicką Plat­formę Porad­nictwa Zawodowego, Mirosława Mitra, Beata Zelent-Bieniek, Powia­towy Urząd Pracy w Ryb­niku
Wspom­nienia urzęd­niczki, Ryszarda Bajowska-Więcławska, Powia­towy Urząd Pracy w Rzes­zowie
Ja i moja praca, Grze­gorz Kaszuba, Powia­towy Urząd Pracy w Rzes­zowie
Moja pier­wsza i jak dotąd jedyna praca, Iwona Pruch­nicka, Powia­towy Urząd Pracy w Rzes­zowie
Mały urząd – wiele możli­wości!, Joanna Sokalska, Justyna Tyszkiewicz, Powia­towy Urząd Pracy w Świnou­jś­ciu
Znacze­nie i rozwój pośred­nictwa pracy oraz Powia­towego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu
w ksz­tał­towa­niu gospo­darki i rynku pracy regionu tarnobrzeskiego w lat­ach 1867–2015
, Teresa Huńka, Katarzyna Zdonek, Powia­towy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Krótka reflek­sja o służ­bie, Natasza Grodz­icka, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Warszawie

Możliwość komentowania jest wyłączona.