Rynek Pracy nr 3/2019 (170)

Rynek Pracy nr 3/2019 (170)Powrót do Rynek Pracy

 

ARTYKUŁY DO POBRANIA

Słowo wstępne redak­tora naukowego numeru prof. dr. hab. Zenona
TEMAT NUMERU
Innowa­cyjne metody prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu osób starszych, Monika Mak­sim, Zenon Wiśniewski
ANALIZY I BADANIA
Jak do akty­wiz­a­cji bezro­bot­nych 50+ pod­chodzą w Wielkiej Bry­tanii?, Bogusława Urba­niak
Prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu dłu­gotr­wałemu osób starszych bezro­bot­nych w Niem­czech, Zenon Wiśniewski, Monika Mak­sim
Coach­ing w pro­ce­sie akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych 50+, Monika Wojdyło
STATYSTYKA
Rola mediów społecznoś­ciowych na obec­nym rynku pracy, Mateusz Bogdz­iński
Kobi­ety na rynku pracy. Kom­pe­tencje nie zależą od płci, Paula Rejmer
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Wnioski prak­ty­czne doradcy zawodowego powia­towego urzędu pracy z testowa­nia
innowa­cyjnej strate­gii akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych 50+
, Alek­san­dra Lechow­icz
Dzi­ała­nia Cen­trum Infor­ma­cji i Planowa­nia Kari­ery Zawodowej w Toruniu, zapo­b­ie­ga­jące wyk­lucze­niu cyfrowemu osób bezro­bot­nych powyżej 50. roku życia, Katarzyna Maz­er­ska
Akty­wiz­a­cja zawodowa osób bezro­bot­nych 50+, w tym dłu­gotr­wale bezro­bot­nych, Kamila Dunaj
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Zmi­any w prawie pracy w zakre­sie danych osobowych, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.