Plan debat

Planowane debaty na rok 2021

 • DEBATA 7.
  Tytuł:  “Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin“
  Ter­min: 30 wrześ­nia 2021 r.
  Wykład wprowadza­jący: Pow­stawanie niepełnosprawności – aspekt zdrowotny i społeczny, prof. Stanisława Goli­nowska – IPiSS

 • DEBATA 8.
  Tytuł: “Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy“
  Ter­min zostanie ogłos­zony wkrótce
  Wykład wprowadza­jący: Między­pokole­niowy trans­fer kap­i­tału społecznego. Teo­ria i prak­tyka dzie­le­nia się wiedzą, prof. zw. dr hab. Ste­fan M. Kwiatkowski

Planowane debaty na rok 2022

 • DEBATA 9.
  Tytuł: “Równowaga praca-rodzina: koszty i korzyści“
  Ter­min zostanie ogłos­zony wkrótce
  Wykład wprowadza­jący:  Przesłanki poli­tyki zatrud­nienia przy­jaznego rodzinie – na przykładzie Pol­ski, prof. Bożena Balcerzak-Paradowska