Plan konferencji

Planowane kon­fer­encje na rok 2019

 • Ter­min: 18 czer­wca 2019 r.
  MoveS sem­i­nar Poland
  Między­nar­o­dowa kon­fer­encja na temat:

  Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa”.
  Opieka mery­to­ryczna /Project  Coor­di­na­tion:
  prof. dr hab. Gertruda Uścińska,
    ekspert kra­jowy MoveS, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
  Miejsce kon­fer­encji:
  Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” , Warszawa, ul. Limanowskiego 23
  Lan­guages: Pol­ish, English