Plan konferencji

Planowane kon­fer­encje na rok 2018

 • Ter­min: 3 lipca 2018 r.
  Między­nar­o­dowa kon­fer­encja na temat:

  “Dele­gowanie pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów o swo­bodzie przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. 50 lat roz­porządzenia nr 1612/68.
  Opieka mery­to­ryczna /Project  Coor­di­na­tion

  prof. dr hab. Gertruda Uścińska,
    FreSsco National Expert
  Miejsce kon­fer­encji:
  Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” , Warszawa, ul. Limanowskiego 23