Plan seminariów

Planowane sem­i­naria na  2019 rok

  • 4 marca 2019 r. — Sem­i­nar­ium nt. Innowa­cyjność pra­cown­icza w przedsiębiorstwie
  • Dwa sem­i­naria region­alne orga­ni­zowane w ramach pro­jektu Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji  współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

  • 8 marca 2019 r. — wojew­ództwo łódzkie
  • 14 marca 2019 r. — wojew­ództwo podlaskie