Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4/2016

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4/2016

Od redakcji 3–4/2016

KUP e-NUMER

Zarządzanie różnorod­noś­cią
Kryzys związany ze wzmożonym napły­wem uchodźców do Europy niesie ze sobą wiele wyzwań. Jed­nym z nich jest konieczność szer­szego niż dotąd uwzględ­ni­a­nia w pro­ce­sie zarządza­nia przed­siębiorstwem różnorod­ności kul­tur­owej pra­cown­ików. Wielość doświad­czeń życiowych osób zatrud­nionych, ich zróżni­cow­anie wiekowe, płciowe czy etniczne może stać się dla pra­co­daw­ców szansą na osiąg­nię­cie przewagi konkuren­cyjnej. Jak to zro­bić? Bez wąt­pi­enia będzie w tym pomocne wdroże­nie strate­gii zarządza­nia różnorod­noś­cią. To właśnie tej prob­lematyce poświę­camy niniejszy numer dwu­miesięcznika.
Choć sama idea zarządza­nia różnorod­noś­cią nie jest nowa, to można odnieść wraże­nie, że w związku z czeka­ją­cymi także nasz kraj zmi­anami społecznymi jej znacze­nie będzie w najbliższych lat­ach rosło. Pode­j­mu­jemy ten temat także dlat­ego, że – jak wskazują wyniki badań kra­jowych, zaprezen­towanych w komu­nika­cie Anny Jawor-Joniewicz – zarządzanie różnorod­noś­cią nie jest jeszcze powszechną prak­tyką w przed­siębiorstwach funkcjonu­ją­cych w Polsce. Starałyśmy się ująć omaw­ianą prob­lematykę możli­wie sze­roko. Za punkt wyjś­cia obrałyśmy różnorod­ność kul­tur­ową, na której kon­cen­truje się artykuł Syl­wii Wiśniewskiej, prezen­tu­jący obok aspektu teo­re­ty­cznego również przykłady prak­ty­cznych rozwiązań stosowanych w fir­mie IBM. Kole­jne opra­cow­a­nia dotykają wyzwań związanych z zarządzaniem zespołami zróżni­cow­anymi pod wzglę­dem płci. Agnieszka Smoder i Joanna Mirosław pod­dały anal­izie, obser­wowalne także na pol­skim rynku pracy, negaty­wne zjawisko ist­nienia luki pomiędzy wyna­grodzeni­ami kobiet i mężczyzn posi­ada­ją­cych zbliżone kom­pe­tencje i zatrud­nionych na podob­nych stanowiskach. Bożena Gajdzik w studium przy­padku przed­siębiorstwa hut­niczego prezen­tuje nato­mi­ast prak­ty­czne rozwiąza­nia z zakresu zarządza­nia zespołem zróżni­cow­anym płciowo.
Płeć, a także wiek pra­cown­ików są czyn­nikami bodaj najczęś­ciej uwzględ­ni­anymi w pra­cach badaw­czych poświę­conych zarządza­niu różnorod­noś­cią. Nie mogło więc zabraknąć w dwu­miesięczniku opra­cowań uwzględ­ni­a­ją­cych funkcjonowanie w fir­mach osób reprezen­tu­ją­cych różne pokole­nia. Wyniki ostat­nich badań doty­czą­cych zarządza­nia wiekiem zaprezen­towały w swoich komu­nikat­ach Bar­bara Sajkiewicz i Anna Lubrańska, nato­mi­ast poświę­cone tej prob­lematyce studium przy­padku przy­go­towała Bożena Gajdzik. Żywimy nadzieję, że stanie się ono, wraz z prak­tykami zaprezen­towanymi w opra­cow­a­niu autorstwa Anny Rogozińskiej-Pawełczyk, istot­nym źródłem inspiracji dla naszych Czytel­ników.
Zarządzanie różnorod­noś­cią przynosi fir­mom wymierne korzyści, dlaczego zatem nie jest ono powszech­nie stosowane w rodz­imych przed­siębiorstwach? Być może jedną z barier jego wdroże­nia jest opór kadry zarządza­jącej wobec głębo­kich zmian w fir­mie, czy też stres bloku­jący pełne zaan­gażowanie się w to nowe zadanie. A może wynika to z niedostate­cznej wiedzy na temat zarządza­nia różnorod­noś­cią? Z komu­nikatu z badań autorstwa Arka­diusza Ste­fańskiego i Doroty Godlewskiej–Werner dowiadu­jemy się, jaka jest gotowość menedżerów do zmian i roz­woju, Mał­gorzata Sidor-Rządkowska zaś w swoim studium przy­padku prezen­tuje zalety zas­tosowa­nia men­toringu w pro­ce­sie posz­erza­nia kom­pe­tencji kadry zarządza­jącej.
Nasi Czytel­nicy zostaną pon­adto wyposażeni w konkretne narzędzia ułatwia­jące wprowadzanie zarządza­nia różnorod­noś­cią w fir­mach. Jed­nym z nich jest Pol­ska Karta Różnorod­ności, której ideę przy­bliża Marzena Strzel­czak. Drugim zaś, pozwala­ją­cym na poko­nanie związanych ze stre­sem barier ogranicza­ją­cych zaan­gażowanie pra­cown­ików, jest Indeks Stre­sorów Orga­ni­za­cyjnych wynika­ją­cych z Roli Zawodowej, szczegółowo omówiony przez Pawła Jurka.
Trady­cyjnie w numerze znalazły się także recen­zja nowości wydawniczej oraz kro­nika wydarzeń poświę­conych zarządza­niu zasobami ludzkimi.

Życzymy intere­su­jącej i inspiru­jącej lektury!

dr Anna Jawor-Joniewicz
prof. dr hab. Stanisława Borkowska
redak­torki naukowe numeru

From the Editor