Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 2016

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 2016

Od redakcji 2/2016

KUP e-NUMER

ZZL w insty­tuc­jach eduka­cyjnych
Obec­nie wiele dyskusji doty­czy potrzeby lep­szego wyko­rzys­ta­nia potenc­jału pra­cowników zatrud­nionych w sys­temie edukacji. „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb” to tytuł starego, ale nadal aktu­al­nego raportu J. Delorsa na temat przyszłości szkol­nictwa, prezen­tu­jącego wyzwa­nia dla poszczegól­nych poziomów szkol­nictwa, ale też niek­wes­t­ionowane przeko­nanie o roli sys­temu ksz­tałce­nia w ksz­tał­towa­niu do­brobytu i dobrostanu oby­wa­teli. Do tej pory reformy ksz­tałce­nia w Polsce w głównej mierze kon­cen­trowały się na uczniu i samym pro­ce­sie naucza­nia, nato­mi­ast dosko­nalenie zarządza­nia szkołami nastaw­ione było przede wszys­tkim na pod­nosze­nie jakości ksz­tałce­nia. Jed­nak ros­nące wyma­gania co do pro­fesjon­al­iza­cji zarządza­nia i lep­szego wyko­rzys­ta­nia zasobów prowadzą do wniosku, że zmian wymaga także pode­jś­cie do zasad­niczych pro­cesów kadrowych w szkołach. Pow­staje tu jed­nak pod­sta­wowe pytanie o sposób imple­men­tacji w szkołach instru­men­tów ZZL, wokół czego od pewnego czasu toczy się dyskusja, głównie w gronie ped­a­gogów. Szkoła jako insty­tucja specy­ficzna wymaga rozważnego pode­jś­cia do tej kwestii, zwłaszcza że mamy do czynienia z insty­tuc­jami eduka­cyjnymi różnego rodzaju; poczy­na­jąc od przed­szkoli, przez szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­jalne i śred­nie, aż po szkoły wyższe.
Ideą prze­wod­nią prezen­towanego numeru było zebranie wyników badań, do­świadczeń i dobrych prak­tyk w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi w różnych placówkach eduka­cyjnych. Zgro­mad­zone mate­ri­ały charak­teryzują w pewnym stop­niu stan wiedzy i zain­tere­sowań badaw­czych w tym obszarze pol­s­kich naukow­ców. Ujaw­ni­ają one brak szer­szych badań, a jedynie wstępne i wycinkowe ujmowanie prob­lematyki. Można przy­puszczać, iż nie bez powodu więk­szość opra­cowań ma charak­ter diag­nozu­jący stan prak­tyk ZZL w insty­tuc­jach eduka­cyjnych. Co jed­nak warto pod­kreślić, pomimo odręb­ności stosowanych metod badaw­czych i badanych zbiorowości uzyskany obraz zarządza­nia zasobami ludzkimi w pol­s­kich szkołach jest spójny i wza­jem­nie się potwierdza­jący. (więcej…)

From the Editors