Zadania COP

Do zadań Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów należy:

 1. spra­woz­daw­c­zość oraz wspar­cie bieżącej real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych i wdrożeniowych;
 2. archi­wiz­a­cja doku­men­tacji pro­jek­towej, prowadze­nie doku­men­tacji mery­to­rycznej real­i­zowanych w Insty­tu­cie badań, gro­madze­nie archi­wal­nych egzem­plarzy pow­stałych opracowań;
 3. opra­cowywanie ofert i pozyski­wanie środ­ków na pro­jekty badawczo-wdrożeniowe;
 4. koor­dy­nacja przepływu infor­ma­cji między pio­nami badaw­czymi, ośrod­kami i dzi­ałami Instytutu;
 5. opra­cowywanie pro­jek­tów planów prac naukowo-badawczych na pod­stawie wniosków kierown­ików pio­nów i ośrod­ków badawczych;
 6. przy­go­towywanie spra­woz­dań z dzi­ałal­ności Insty­tutu na pod­stawie spra­woz­dań poszczegól­nych komórek organizacyjnych;
 7. okre­sowe kon­trolowanie i doku­men­towanie stop­nia real­iza­cji zadań obję­tych planem;
 8. nadzór nad for­malną stroną przy­go­towywanych wniosków do Min­is­terstwa Nauki
  i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie dofi­nan­sowa­nia dzi­ałal­ności statu­towej; pro­jek­tów badawczych;
 9. zapewnie­nie orga­ni­za­cyjnej obsługi posiedzeń Rady Naukowe, Kolegium Insty­tutu, spotkań projektowych;
 10.  prowadze­nie sekre­tariatu Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego.
 11. w zakre­sie dzi­ałal­ności wydawniczej – przy­go­towywanie do druku pub­likacji przyję­tych przez Zespół Opiniodawczo-Wydawniczy, w szczegól­ności:
  – redakcja: nanosze­nie poprawek redak­cyjnych,
  – korekta językowa i tech­niczna,
  – skład i łamanie tek­stu,
  – pro­jekt graficzny okładki,
  – kon­takty z drukarnią.
 1. w zakre­sie dzi­ałal­ności doty­czącej przetwarza­nia danych:
  – utrzymy­wanie i rozbu­dowywanie ist­nieją­cych baz danych, a także wspo­ma­ganie prac przy ich tworze­niu i aktu­al­iza­cji,
  – kom­put­erowe opra­cowywanie badań empirycznych,
  – nadzór nad funkcjonowaniem pro­gramów, dzi­ała­ją­cych w wydzielonych komórkach Insty­tutu,
  – szkole­nie pra­cown­ików w zakre­sie obsługi kom­put­erów i użytkowa­nia nowych programów.