Zadania Działu

DO ZADAŃ DZIAŁU ADMINISTRACJI I KON­TAK­TÓW ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY:

 1. Admin­istrowanie pomieszczeni­ami Insty­tutu, czuwanie nad racjon­al­nym ich wyko­rzys­taniem i należy­tym zabezpieczeniem.
 2. Prowadze­nie kon­serwacji i bieżą­cych remon­tów pomieszczeń biurowych oraz urządzeń tech­nicznych Insty­tutu, a także nadzór nad właś­ci­wym ich wykorzystaniem.
 3. Opra­cowywanie, na pod­stawie wniosków innych komórek Insty­tutu, planów zakupu wyposaże­nia i mate­ri­ałów biurowych, dokony­wanie zakupów i zaopa­try­wanie komórek orga­ni­za­cyjnych w sprzęt i mate­ri­ały, prowadze­nie ewidencji i doku­men­tacji w tym zakre­sie oraz prowadze­nie magazynu.
 4. Prowadze­nie punktu małej poligrafii.
 5. Prowadze­nie archi­wum Insty­tutu we współpracy z Państ­wowym Archi­wum Akt Nowych.
 6. Utrzy­manie czys­tości w pomieszczeniach.
 7. Utrzy­manie bez­pieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Współpraca z agencją ochrony mienia, mon­i­torowanie zabez­pieczeń lokalu Instytutu.
 9. Orga­ni­zowanie: kon­fer­encji, sem­i­nar­iów i spotkań z osobami wiz­y­tu­ją­cymi Insty­tut we współpracy z Cen­trum Obsługi Projektów.
 10. Rozpowszech­ni­anie, mar­ket­ing i sprzedaż wydawnictw Instytutu.
 11. Koor­dynowanie prac związanych z pro­mocją i przeprowadzaniem konkursów orga­ni­zowanych przez Instytut.
 12. Pro­mowanie dzi­ałal­ności Insty­tutu, a w szczegól­ności poprzez:
 • opra­cowywanie, we współpracy z Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów mate­ri­ałów i infor­ma­cji o Insty­tu­cie i jego przedsięwzięciach,
 • dys­try­bucję mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i informacyjnych,
 • pro­mocję i prowadze­nie sprzedaży usług określonych w § 3 ust. 6 Statutu Instytutu.

Admin­istrowanie i redagowanie ser­wisu inter­ne­towego ipiss.com.pl