Zadania Działu

DO ZADAŃ DZI­AŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO I SPRAW PRACOWNICZYCHNALEŻY:

 1. przy­go­towywanie doku­men­tacji finansowo-księgowej niezbęd­nej do tworzenia pro­jek­tów planów finan­sowych doty­czą­cych finan­sowa­nia różnych typów dzi­ałal­ności Insty­tutu oraz sporządza­nia spra­woz­dań z ich wykonania;
 2. prowadze­nie czyn­ności rachunkowych w uję­ciu anal­i­ty­cznym i syntetycznym;
 3. prowadze­nie czyn­ności rachunkowych związanych z real­iza­cją gospo­darki finan­sowej Insty­tutu; w szczegól­ności:
  – sprawdzanie pod wzglę­dem for­mal­nym i rachunkowym wszel­kich doku­men­tów stanow­ią­cych pod­stawę do wypłaty,
  – obliczanie należności i przy­go­towywanie wypłat z osobowego i bezosobowego fun­duszu plac oraz hon­o­rar­iów,
  – nal­iczanie ubez­pieczeń pra­cown­iczych,
  – prowadze­nie kasy Insty­tutu,
  – sporządzanie doku­men­tacji niezbęd­nej do przy­go­towa­nia analiz, spra­woz­dań finan­sowych i statysty­cznych Insty­tutu,
  – prowadze­nie rozliczeń z kon­tra­hen­tami kra­jowymi i zagranicznymi,
  – prowadze­nie rozliczeń miesięcznych z insty­tuc­jami publiczno-prawnymi (ZUS, Urząd Skar­bowy i inne);
 4. prowadze­nie księ­gowości dla wydzielonej pod wzglę­dem finan­sowym i rachunkowym dzi­ałal­ności gospo­dar­czej określonej w § 3 ust. 6 Statutu Instytutu.
 5. prowadze­nie całok­sz­tałtu spraw związanych z naw­iązy­waniem i rozwiązy­waniem sto­sunku pracy oraz obsługa i prowadze­nie spraw pracowniczych;
 6. przy­go­towanie zgod­nie z decyzją Dyrek­tora awan­sów, przesz­ere­gowań i innych form wyróżnień mate­ri­al­nych i poza­ma­te­ri­al­nych pracowników;
 7. przy­go­towanie wniosków kadrowych na posiedze­nie Rady Naukowej;
 8. przy­go­towywanie wniosków w sprawach ren­towych i emerytalnych;
 9. prze­chowywanie doku­men­tacji kadrowej;
 10. kon­trola przestrze­ga­nia porządku w pro­ce­sie pracy, wnioskowanie o udzielanie kar porządkowych;
 11. przy­go­towywanie pro­jek­tów prawnych w sprawach doty­czą­cych funkcjonowa­nia i orga­ni­za­cji Insty­tutu oraz prowadze­nie rejestru tych aktów;
 12. obsługa od strony for­mal­nej Komisji Socjalnej;
 13. obsługa orga­ni­za­cyjna Zespołu ds. okre­sowej oceny dorobku naukowego i tech­nicznego pra­cown­ików naukowych.