O zakładzie

Zakład Geron­tologii Społecznej w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych pow­stał pod koniec 2008 roku. Do jego zadań należy badanie prob­lemów związanych ze staroś­cią i starze­niem się lud­ności. Tem­atyka badaw­cza doty­czy więc jed­nego z najważniejszych pro­cesów, jakim jest demograficzne starze­nie się społeczeństw.

Zakład real­izuje własne zda­nia badaw­cze oraz prowadzi bada­nia zle­cone przez insty­tucje zewnętrzne.