O zakładzie

Zakład Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadzącą dzi­ałal­ność naukowo — badaw­czą w zakre­sie prawa pracy i zabez­pieczenia społecznego, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematyki europe­jskiej i między­nar­o­dowej. W ramach tych dziedzin, zespół Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego real­izuje pro­jekty badaw­cze o zasięgu zarówno kra­jowym, jak i między­nar­o­dowym.
Wyniki prowad­zonych badań są prezen­towane poprzez wydawanie pub­likacji, orga­ni­za­cję kon­fer­encji, sem­i­nar­iów i debat oraz poprzez akty­wny udział w wydarzeni­ach naukowych. Zespół Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego angażuje się także w dzi­ałal­ność dorad­czą i dydaktyczną.

 His­to­ria Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego

Zakład Prawa Pracy jako jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna Insty­tutu Pracy funkcjonował od początku ist­nienia tej placówki naukowo-badawczej, czyli od 1962 roku.
Pier­wszym kierown­ikiem zakładu był dr Roman Korolec. Zewnętrzną opiekę nad zakła­dem spra­wował prof. Maciej Świę­ci­cki. Głównym zadaniem Zakładu w lat­ach 1965–1970 były bada­nia nad układami zbiorowymi pracy.
W 1970 roku Insty­tut Pracy został rozwiązany, a wraz z nim zaprzes­tał dzi­ałal­ności Zakład Prawa Pracy. Po reak­ty­wowa­niu Insty­tutu w 1973 roku, jako Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Zakład Prawa Pracy wznowił swoją dzi­ałal­ność pod kierown­ictwem doc. R. Korolca.
W połowie lat 70. kierown­ikiem zakładu został dr Jerzy Wratny.
Na początku lat 80. Zakład Prawa Pracy został rozwiązany, lecz pra­cown­icy Zakładu nadal prowadzili bada­nia, for­mal­nie stanow­iąc część Zakładu Human­iza­cji Pracy pod kierown­ictwem prof. Heleny Strzemińskiej.
Zakład Prawa Pracy został reak­ty­wowany w połowie lat 80. pod kierown­ictwem dr Eugenii Gie­n­ieczko, a po jej ode­jś­ciu do Min­is­terstwa Pracy i Spraw Soc­jal­nych kierown­ikiem Zakładu został ponownie dr hab. Jerzy Wratny, który do dziś kieruje Zakła­dem.
W lat­ach 80. pra­cown­icy Zakładu zaj­mowali się w szczegól­ności prob­lematyką zbiorowego prawa pracy oraz prob­lematyką zabez­pieczenia społecznego. Pod koniec lat 80. te kierunki badań naukowych znalazły swoje odzwier­ciedle­nie w nazwie Zakładu, który został przemi­anowany na Zakład Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego, pod którą to nazwą funkcjonuje obec­nie.
W lat­ach 90. i w lat­ach 2000–2004  pra­cown­icy Zakładu brali akty­wny udział w negoc­jac­jach i przy­go­towa­ni­ach związanych z akcesją Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Zin­ten­sy­fikowana ówcześnie współpraca między­nar­o­dowa jest nadal kontynuowana.