O zakładzie

ODDZIAŁ W ŁODZI ZOSTAŁ PRZENIESIONY W  2015 R. DO ZAKŁADU ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY W RAMACH RESTRUKTURYZACJI INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH.

Zamiejs­cowy odd­ział Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Łodzi dzi­ałał w lat­ach 1974 — 2015, jako efekt porozu­mienia między Min­istrem Pracy, Płac i Spraw Soc­jal­nych a Prezy­den­tem Miasta Łodzi. Zabieg ten miał poz­wolić na rozsz­erze­nie prowad­zonych badań z zakresu zatrud­nienia, gospo­darowa­nia zasobami pracy i zagad­nień soc­jal­nych oraz przy­czynić się do ich ściśle­jszego pow­iąza­nia z rzeczy­wistymi potrze­bami ówczes­nej gospo­darki. Kierunki prac badaw­czych pode­j­mowanych przez pra­cown­ików Odd­zi­ału zawsze były dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb prowad­zonej w Polsce poli­tyki społeczno-gospodarczej. Na początku ist­nienia Odd­zi­ału łódzkiego pode­j­mowane prace badaw­cze kon­cen­trowały się głównie wokół zatrud­nienia i stop­nia wyko­rzys­ta­nia zna­j­du­ją­cych się na rynku pracy zasobów pracy i poziomu ich akty­wności zawodowej. Pra­cown­icy odd­zi­ału prowadzili między innymi bada­nia wśród dzi­ała­ją­cych na tere­nie wojew­ództwa łódzkiego przed­siębiorstw i insty­tucji, osób pracu­ją­cych, uchy­la­ją­cych się od pracy oraz absol­wen­tów Politech­niki Łódzkiej i Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Pode­j­mowana była również ścisła współpraca z jed­nos­tkami Urzędu Miasta Łodzi, Fed­er­acją Związków zawodowych Pra­cown­ików Prze­mysłu Lekkiego, Odzieżowego i Skórzanego, Łódzką Radą PRON, Wydzi­ałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego i towarzyst­wami naukowymi. Do 1997 r. odd­zi­ałem kierował dr Hen­ryk Retkiewicz. Od 1997 r. kierown­ikiem Odd­zi­ału jest prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska. Obszar obec­nej akty­wności badaw­czej pra­cown­ików Odd­zi­ału jest bardzo sze­roki. Doty­czy seg­men­tacji rynku pracy, prowad­zonej poli­tyki zatrud­nienia i poli­tyki państwa na rynku pracy, funkcjonowa­nia współczes­nych rynków pracy, diag­no­zowa­nia i prog­no­zowa­nia popytu na pracę, wys­tępu­ją­cych na pol­skim rynku pracy niedopa­sowań struk­tu­ral­nych popytu i podaży pracy, czyn­ników deter­min­u­ją­cych podaż i popyt na pracę oraz bezrobo­cie. Prowad­zone są bada­nia wśród zbiorowości zna­j­du­ją­cych się w szczegól­nej sytu­acji na rynku pracy. Zakres analiz prowad­zonych przez pra­cown­ików Odd­zi­ału obe­j­muje również zagad­nienia doty­czące wyk­luczenia cyfrowego wys­tępu­jącego na rynku pracy, kierunków prowad­zonej w Polsce i w innych kra­jach członkows­kich UE poli­tyki flex­i­cu­rity, elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy, funkcjonowa­nia insty­tucji rynku pracy, deter­mi­nant bezrobo­cia oraz sposobów prze­ci­wdzi­ała­nia temu zjawisku. Pode­j­mowane przez pra­cown­ików Odd­zi­ału bada­nia naukowe, zwykle są końc­zone pub­likac­jami zwartymi (rapor­tami, mono­grafi­ami bądź eksper­tyzami) oraz kon­fer­enc­jami pod­sumowu­ją­cymi wyniki przeprowad­zonych badań, pod­czas których prezen­towane są wnioski i rekomen­dacje mery­to­ryczne, adresowane do organów decyzyjnych oraz insty­tucji i orga­ni­za­cji real­izu­ją­cych różne zada­nia ustawowe.