O zakładzie

Zakład Zbiorowych Sto­sunków Pracy jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych spec­jal­izu­jącą się w bada­ni­ach z zakresu społecznego ustroju pracy, czasu pracy i dia­logu społecznego. Pon­adto w ramach Zakładu real­i­zowane są bada­nia poświę­cone prob­lematyce orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z uwzględ­nie­niem ich specy­ficznej roli jako zbiorowego pra­co­dawcy i pod­miotu dia­logu oby­wa­tel­skiego. Zespół Zakładu Zbiorowych Sto­sunków Pracy real­izuje pro­jekty badaw­cze zarówno o charak­terze kra­jowym, jak i między­nar­o­dowym, a ich wyniki są upowszech­ni­ane w pub­likac­jach książkowych, peri­odykach naukowych oraz w trak­cie orga­ni­zowanych kon­fer­encji tematycznych.