Okładka 6 2011 pl

Okładka zzl 6 20011 ang

Od redakcji 6/2011

Dlaczego uważam, iż ist­nieje potrzeba pod­ję­cia tem­atu ciem­nej strony przy­wództwa? Więk­szość badań i pub­likacji naukowych na temat przy­wód­ców i przy­wództwa kon­cen­truje swoją uwagę na pozy­ty­wnych, wręcz roman­ty­cznych aspek­tach zachowań lid­erów, anal­izie pozy­ty­wnych wpły­wów tych zachowań na uczest­ników orga­ni­za­cji i orga­ni­za­cje jako całość. Widoczne ostat­nio trendy w naukach o orga­ni­za­cji ukierunk­owane na pos­i­tive orga­ni­za­tional schol­ar­ship1, 2 wydają się potwierdzać tę tezę. Skupiły one swoją uwagę na pozy­ty­wnych aspek­tach ludzkiej natury, dostar­cza­jąc istot­nych badań na tem­aty, takie jak pozy­ty­wne zachowa­nia orga­ni­za­cyjne3, 4, służebne przy­wództwo5, aut­en­ty­czne przy­wództwo6 czy przy­wództwo duchowe7.
Dlaczego więc widzę potrzebę numeru “Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi” poświę­conego “destruk­cyjnej stronie przy­wództwa”? Powodów jest kilka.
Pier­wszego dostar­cza nam prak­tyka zarządza­nia. Ostat­nia dekada obfi­tuje bowiem w liczne przykłady skan­dali korup­cyjnych we współczes­nych przed­siębiorstwach, których źródeł należy upa­try­wać w nieety­cznych zachowa­ni­ach ich lid­erów. Wiele bowiem zachowań korup­cyjnych możemy przyp­isać nie tyle określonym kor­po­racjom, ile zachowan­iom konkret­nych lid­erów tych orga­ni­za­cji, np. Ken­neth Lay (założy­ciel i dyrek­tor naczelny Enron Cor­po­ra­tion), Jef­frey Skilling (dyrek­tor naczelny Enron), Bernard Ebbers (dyrek­tor naczelny World­com), Leo Hin­dery (dyrek­tor naczelny Global Cross­ing Lim­ited), Richard Scrushy (dyrek­tor naczelny Health­south) czy Den­nis Kozłowski (dyrek­tor naczelny Tyco Cor­po­ra­tion).
Po drugie, prace, bada­nia naukowe nad rozwi­janiem pozy­ty­wnego przy­wództwa nie są możliwe bez dogłęb­nego poz­na­nia i zrozu­mienia destruk­cyjnej strony przy­wództwa, błędów popeł­ni­anych przez lid­erów, ich nieety­cznych zachowań, które doprowadz­iły i doprowadzają do upadku wielu orga­ni­za­cji oraz spadku zau­fa­nia społecznego do kor­po­racji i jej lid­erów.
Po trze­cie, bada­nia nad “ciemną stroną przy­wództwa” to nowe, wyła­ni­a­jące się źródło badań w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi. Po czwarte, zauważalna jest istotna luka na rynku pub­likacji naukowych, tak zwartych, jak i peri­odyków, w tych tem­at­ach. Według mojej wiedzy, jest to pier­wszy tem­aty­czny numer cza­sopisma naukowego na ten temat w Polsce i jeden z nielicznych na świecie.
W numerze tym świadomie odeszłam od stan­dar­d­owego układu i zapro­ponowałam alfa­bety­czny układ artykułów. Sądzę, że nie przeszkodzi to Czytel­nikowi w odbiorze (mam nadzieję przy­chyl­nym) treści zawartych w artykułach budu­ją­cych ten numer.
Pomimo iż niniejszy numer poświę­cony jest ciem­nej stronie przy­wództwa, jest on w zami­arze jego pomysło­dawcy pomyślany jako pier­wszy krok na drodze ku pozy­ty­wnej — jas­nej stronie przy­wództwa. Skan­dale korup­cyjne ostat­niej dekady i związany z nimi kryzys ety­czny świata biz­nesu skła­ni­ają bowiem do zada­nia następu­ją­cych pytań: Czy ist­nieje jakaś nadzieja, że ten­dencje kierowa­nia się chci­woś­cią i egoizmem, które w ostat­niej dekadzie charak­tery­zowały tak wielu przy­wód­ców orga­ni­za­cji, mogą się odwró­cić? Czy jest możliwe ksz­tałce­nie prawych, społecznie odpowiedzial­nych glob­al­nych przy­wód­ców, którzy trak­tują innych z god­noś­cią i sza­cunkiem oraz ukierunk­owują swoje zachowa­nia na pomoc innym? Odpowiedź “nie” na powyższe pyta­nia byłaby równoz­naczna z porzuce­niem nadziei i wiary w ludzkość i w dobroć, która jest prze­cież istotą człowieczeństwa.
Niniejszy numer pt. “Dark Sides of Lead­er­ship” (ciemne strony przy­wództwa) nie pow­stałby bez pracy, zaan­gażowa­nia, pasji i życ­zli­wości wielu osób, którym chci­ałabym serdecznie podz­iękować. (więcej…)

From the Editor 6/2011

Why do I think there is a need to raise the issue of the dark side of leadership? The majority of the research and scientific publications on leaders and leadership have  een focused on the positive, even romantic aspects of the behavior of leaders, as well as  nalyses of the positive influence of such behavior on the members of a given organization and on organizations as a whole. The recently visible trends in the sciences on organization, aimed at positive  rganizational scholarship,1, 2 seem to confirm this thesis. They focus their attention on the positive  spects of human nature, providing essential research on such topics such as positive organizational behavior,3, 4 servant leadership,5 authentic leadership,6 and spiritual leadership.7

Why, then, do I see the need to publish an issue of Human Resource Management dedicated to the “the destructive side of leadership?” There are several reasons for this. The very first reason has been provided by management know–how (practice), where the last decade has abounded in numerous examples of corruption scandals in modern enterprises—the sources of which can be traced back to the unethical behavior the respective leaders. The sheer quantity of corrupt behavior can be attributed not to the corporations themselves, but to the specific behavior of the leaders of those organizations, including Kenneth Lay (founder and CEO of Enron Corporation), Jeffrey Skilling (CEO of Enron), Bernard Ebbers (CEO of Worldcom), Leo Hindery (CEO of Global Crossing Limited), Richard Scrushy (CEO of Healthsouth) and last, but not least, Dennis Kozlowski (CEO of Tyco Corporation). Second, it is virtually impossible to carry out work and research on the development of positive leadership without a thorough knowledge and understanding of the destructive side of leadership—mistakes made by leaders, their unethical behavior leading to the collapse of many organizations as well as a decline in public confidence in the corporations and their leaders. Third, research into the “dark side of leadership” is a new, emerging source of knowledge in the field of human resource management. Fourth, one can observe a significant gap in the above topics in scientific publications available on the market—both noncyclic publications and periodicals. Based on my own personal experience, this is the first thematic issue of a scientific journal on this subject in Poland, and one of very few in the world. I have deliberately strayed away from a standard layout in this issue, suggesting articles arranged in alphabetical order. I think that this will not disturb the reader’s reception (hopefully a favorable one) of the contents of the articles. Although this issue is devoted to the dark side of leadership, the intention behind its genesis is that of a first step towards the positive—light—side of leadership. Corruption scandals that have shaken the last decade and the related ethical crisis of the business world may push forward the following questions: Is there any hope that trends driven by greed and selfishness, which in the last decade were so characteristic for so many organization leaders, can be reversed? Is it possible to educate virtuous, socially responsible, global leaders who approach others with dignity and respect and are driven by a willingness to help others? Answering “No” to these questions would be tantamount to losing hope and faith in mankind and goodness, which is truly the essence of humanity.

This issue—entitled “Dark Sides of Leadership”—would not have been possible without the efforts, commitment, passion, and kindness of many people whom I would like to thank most heartily. I thank the Editor–in–Chief, Professor Stanisława Borkowska and the Editorial Council for looking kindly upon my proposals and allowing me to publish them in such a prestigious and well–established magazine as Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management]. I would like to express my sincere gratitude to the authors of all the articles that make up this issue for their hard work, adherence to deadlines, and creation of great content that makes this issue very special and unique. I also thank the copy editor, Mrs. Magdalena M. Wojtaszewska, for her help and unceasing support in working on this issue. I also thank my family for its presence. So, Dear Reader, please join us in our journey to understand the destructive side of leadership, which, as we do hope, is a first step towards positive leadership.

Agata Stachowicz–Stanusch Scientific Editor of this Issue

  1. Cameron, K. S., Dutton, J. E., and Quinn, R. E. (Editors) (2003) Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett–Koehler, San Francisco.
  2. Luthans, F., Avolio, B. J. (2009) “The ‘Point’ of Positive Organizational Behavior,” Journal of Organizational Behavior, 30, pp. 291–307.
  3. Dutton, J. E. and Ragins, B. R. (Editors) (2007) Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Mahwah, Erlbaum, New Jersey.
  4. Dutton, J. E., Worline, M. C., Frost, P. J, and Lilius, J. (2006) “Explaining Compassion Organizing,” Administrative Science Quarterly, 51, pp. 59–96.
  5. Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., and Henderson, D. (2008) “Servant Leadership: Development of a Multidimensional Measure and Multilevel Assessment,” Leadership Quarterly, 19, pp. 161–177.
  6. Avolio, B. J. and Gardner, W. L. (2005) “Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership,” Leadership Quarterly, 16, pp. 315–338.
  7. Fry, L. and Kriger, M. (2009) “Towards a Theory of Being–Centered Leadership: Multiple