Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 2016

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 2016

Od redakcji 5/2016

KUP e-NUMER

ZZL w orga­ni­za­c­jach funkcjonu­ją­cych na rynku mul­ti­mediów
Nie ulega wąt­pli­wości, że każdy pra­co­dawca musi się kon­fron­tować z per­spek­tywą zarządza­nia zasobami ludzkimi. Okoliczność ta spo­tyka się z różnymi rodza­jami ure­gulowań. W zależności od charak­teru zatrud­ni­a­jącego pod­miotu będziemy mieli do czynienia z prawem doty­czą­cym insty­tucji pub­licznych, prawem spółek czy prawem reg­u­lu­ją­cym funkcjonowanie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Oprócz przy­wołanych ure­gulowań źródłem treści nor­maty­wnych będzie także m.in. prawo pracy oraz kodeksy ety­czne.
Wśród pod­miotów zatrud­ni­a­ją­cych pra­cown­ików są również insty­tucje medial­ne. Oprócz zatrud­nienia, gdzie będzie mowa o wszelkiego rodzaju umowach (umo­wa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, czy umowa o świad­cze­nie różnego rodzaju usług zawarta z pod­miotem gospo­dar­czym), będziemy mieli do czynienia z wyna­gradzaniem za pisanie tek­stów, pro­jek­towanie grafiki kom­put­erowej czy stron inter­ne­towych. Mimo że nie zachodzi wów­czas sto­sunek pracy rozu­mi­any w aspek­cie for­malno­prawnym, z punktu widzenia zarządza­nia zasobami ludzkimi będziemy mieli do czynienia z licznymi zagad­nieni­ami, prob­le­mami i kon­trow­er­s­jami, które wyma­gać będą głęb­szej reflek­sji.
Gdyby się tylko przyjrzeć formie wier­szówki, a więc wyna­gradza­nia przez redak­cję cza­sop­ism za napisanie artykułu, to dostrzeżemy w tym mech­a­nizmie ele­ment spraw­iedli­wości, a więc nat­u­ralną kon­sek­wencję określonej transakcji, w następst­wie której autor otrzy­muje wyna­grodze­nie za wysiłek włożony w napisanie tek­stu. Jed­nak w tym samym mech­a­nizmie, z punktu widzenia zarządza­nia zasobami ludzkimi, można widzieć skuteczny czyn­nik motywa­cyjny. W prak­tyce wygląda to najczęś­ciej tak, że pro­fesjon­alne redakcje zatrud­ni­ają dzi­en­nikarzy w taki sposób, iż już umowa przewiduje rozróżnie­nie wyna­grodzenia na dwie części: pier­wsza stanowi stałą sumę i związana jest z wykony­waniem na przykład czyn­ności redak­cyjnych, na drugą zaś składa się właśnie wier­szówka. Wydawcy doskonale zdają sobie sprawę, że dobre tek­sty dzi­en­nikarskie są racją ist­nienia poszczegól­nych tytułów. Jeśli więc zagadnie­nie wyna­grodzenia rozu­mi­ane jest w opisany powyżej sposób, redak­torzy naczelni mogą liczyć na efek­ty­wność pracy dzi­en­nikarskiej. Osoby zawodowo para­jące się pisaniem wykażą się odpowied­nio dużym zaan­gażowaniem, by pod­czas kolegiów redak­cyjnych swoimi pomysłami przekonać zarząd, a tym samym zapewnić sobie mul­ti­p­likowanie oso­bistych dochodów. (więcej…)

From the Editors