Okładka zzl 1/2017

Okładka zzl 1/2017

Od redakcji 1/2017

KUP e-NUMER

Mimo iż wraz z ciągłym, dynam­icznym roz­wo­jem wyso­kich tech­nologii maszyny co­raz częś­ciej zastępują w przed­siębiorstwach ludzi, to jed­nak nadal ktoś tymi maszyna­mi musi nimi sterować, pro­gramować je i kon­trolować. Robią to pra­cown­icy, nie tak przewidy­walni jak najwyższej jakości sprzęty, co więcej, nie wykonu­jący swoich zadań bezre­fleksyjnie, ale kieru­jący się czymś nadal dla robotów nieuch­wyt­nym – emoc­jami. Może to przynosić orga­ni­za­cji wymierne korzyści, np. gdy pracy towarzyszy wysokie zaan­gażowanie i satys­fakcja z real­i­zowanych zadań. Niekiedy jed­nak uczu­cia mogą kom­p­likować relacje w przed­siębiorstwie, prowadząc do pojaw­ienia się poważnych trud­ności, zagraża­ją­cych jego sta­bil­ności i trwałości. Właśnie tym zagad­nieniom, re­lacjom panu­ją­cym pomiędzy ludźmi tworzą­cymi orga­ni­za­cje – w uję­ciu teo­re­ty­cznym i prak­ty­cznym – poświę­cony jest niniejszy numer dwu­miesięcznika.
Zaczyna się pozy­ty­wnie, wychodząc od spostrzeże­nia Elż­bi­ety Kasprzak, iż oto nas­tał czas, by w zarządza­niu zasobami ludzkimi eksponować przede wszys­tkim zalety i mocne strony osób zatrud­nionych, zami­ast kon­cen­trować się na ich manka­men­tach. Pomocne będą w tym szczególne kom­pe­tencje spec­jal­istów w dziedzinie ZZL, któ­rzy – jak dowodzą bada­nia zaprezen­towane w artykule Justyny Śmi­etańskiej – cechują się pon­ad­prze­cięt­nym poziomem inteligencji emocjon­al­nej. Ich empa­tia i zrozumie­nie potrzeb pra­cown­ików z pewnoś­cią ma wpływ na skuteczność wypra­cowywanych przez nich rozwiązań w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi. Nad skutecznoś­cią zarządza­nia pochyliły się również Jolanta Babiak, Beata Baj­car i Anna Borkowska, rozpraw­ia­jąc się jed­nocześnie ze szkodli­wymi stereo­ty­pami funkcjonu­ją­cymi na te­mat menedżerek, ukazu­ją­cymi je jako mniej sprawne, niekom­pe­tentne i kieru­jące się emoc­jami. Zaprezen­towane w ich artykule wyniki badań jed­noz­nacznie wskazują na niespraw­iedli­wość takich sądów i ich brak pow­iąza­nia z rzeczy­wis­toś­cią. O tym, co dzieje się w fir­mie, gdy relacje pomiędzy pra­cown­ikami stają się zbyt bliskie, wycho­dzące poza ramy kon­tak­tów służbowych, Czytel­nicy dowiedzą się z tek­stu autorstwa Ewy Woj­tow­icz. Romans w pracy – temat tabu – jak wskazuje autorka, może mieć dla całej orga­ni­za­cji zarówno korzystne, jak i przykre kon­sek­wencje. Tych ostat­nich jest znacznie więcej, gdy kon­tak­tami między­ludzkimi w fir­mie zaczyna rządzić cynizm. Jemu właśnie oraz wpły­wowi tej postawy na zaan­gażowanie pra­cown­ika i jego ety­kę zawodową poświę­cili swoje anal­izy Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski i Dominik Adamek. (więcej…)

From the Editors