ZZL 2/2017

ZZL 2/2017

Od redakcji 2/2017

KUP e-NUMER

Zagad­nienia metodolog­iczne badań w obszarze ZZL
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jako sub­dyscy­plina dyscy­pliny nauki o zarządza­niu uksz­tał­towała się w efek­cie poszuki­wań przez menedżerów i właś­ci­cieli przed­siębiorstw efek­ty­wnych metod ksz­tał­towa­nia warunków pracy oraz kom­pe­tencji zatrud­nionej kadry, służą­cych real­iza­cji celów orga­ni­za­cji. Z tej przy­czyny w początkowych fazach ist­nienia trudno doszuki­wać się w ZZL jas­nych założeń onto­log­icznych i epis­te­mo­log­icznych, a także zestawu charak­terysty­cznych metod; domi­nował prag­matyzm. Z upły­wem czasu naukowcy inko­r­porowali do rozważań nad czyn­nikiem ludzkim w miejscu pracy narzędzia, metody, a wręcz pod­sta­wowe założe­nia badaw­cze z innych nauk, np. ekonomii, socjologii, psy­chologii (Box­all i wsp., 2007). W efek­cie ZZL jest obec­nie niezwykle bogatym obszarem naukowym, obe­j­mu­ją­cym zarówno różnorod­ność zagad­nień, jak i pode­jść badaw­czych stosowanych do ich anal­izy.
Wraz z roz­wo­jem sub­dyscy­pliny ZZL aka­demicy coraz częś­ciej zas­tanaw­iają się nad jej miejscem w naukach o zarządza­niu, a także nad kierunk­ami roz­woju, porusza­jąc prob­lemy na poziomie epis­te­mo­log­icznym i onto­log­icznym. Z jed­nej strony mamy do czynienia z nurtem poszuku­ją­cym granic pomiędzy ZZL a innymi sub­dyscy­plinami, czy dyscy­plinami należą­cymi do innych dziedzin, a nawet obszarów nauk. Z drugiej zaś – często dostrzegamy, że w rozwiązy­wa­niu trud­nych prob­lemów lep­sza jest trans-, czy inter­dyscy­pli­narność pode­jść, dająca głęb­sze spo­jrze­nie w otacza­jącą rzeczy­wis­tość, mimo iż nie każde „połącze­nie” uznawane jest za korzystne – por. rozważa­nia Grimshawa i Rubery (2007) doty­czące związków ekonomii z ZZL. Efekty owych „napięć” są do pewnego stop­nia odzwier­cied­lone na poziomie metodologii, gdzie z jed­nej strony pos­tu­luje się plu­ral­izm lub eklek­tyzm metodolog­iczny (Sułkowski 2004), a z drugiej pojaw­iają się nurty skła­ni­a­jące do swois­tej hier­ar­chiza­cji stosowanych w ZZL metod badaw­czych (np. w ramach evidence-based HRM – zob. Rousseau, Barends, 2011). Pogłębiona reflek­sja metodolog­iczna zna­j­duje swój wyraz w rozważa­ni­ach na temat metod badań wyko­rzysty­wanych np. w między­nar­o­dowym ZZL (Cas­cio, 2012) lub w anal­izach relacji prak­tyki ZZL – wyniki orga­ni­za­cji (Fleet­wood, Hes­keth, 2008). Dąże­nie do roz­woju warsz­tatu badaw­czego naukow­ców zaj­mu­ją­cych się czyn­nikiem ludzkim w orga­ni­za­cji prowadzi również do wery­fikowa­nia wiary­god­ności narzędzi badaw­czych stosowanych do anal­izy ugrun­towanych od dawna kon­struk­tów (np. zob. Bowl­ing, Ham­mond, 2008, w odniesie­niu do satys­fakcji z pracy). (więcej…)

From the Editors