Zarządzanie zasobami Ludzkimi nr 3-4 2017

Zarządzanie zasobami Ludzkimi nr 3-4 2017

Od redakcji 3–4/2017

KUP e-NUMER

Zarządzanie różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy
Wiodą­cym tem­atem numeru jest zarządza­nia różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy. Różnorod­ność jest atry­butem współczes­ności; ma wiele syn­on­imów, między innymi: het­ero­go­niczność, inność, niejed­no­li­tość, od­mienność, roz­maitość, różno­li­tość, różno­rakość, wielok­sz­tałt­ność, wielopostacio­wość. W odniesie­niu do rynku pracy poję­cie to oznacza mno­gość cech uczest­ników tego rynku: pra­co­daw­ców i pra­co­bior­ców, deter­min­u­ją­cych ich zachowa­nia. W tym kon­tekś­cie zróżni­cow­anie pra­cown­ików budzi zarówno strach, jak i nadzieję; wiąże się z: niepewnoś­cią, ryzykiem i nieprzewidy­wal­noś­cią, ale jed­nocześnie może być utożsami­ane z: bogactwem, bujnoś­cią, dobrobytem, dostatkiem, majątkiem, obfi­tością, zasob­noś­cią.
To, czy różnorod­ność okaże się pod­stawą dobrobytu i źródłem sukcesu organi­zacji, pod­miotu, w którym zachodzi swoista transakcja między pra­co­dawcą a praco­biorcą, zależy od sposobu jej trak­towa­nia i odpowied­niego nią zarządza­nia. A zarzą­dzanie różnorod­noś­cią nie jest łatwe; wymaga szczegól­nej wrażli­wości i otwartości umysłów oraz kreaty­wności w poszuki­wa­niu rozwiązań zakłada­ją­cych swoistą rów­nowagę pomiędzy roz­maitymi właś­ci­woś­ci­ami pra­cown­ików a potrze­bami organiza­cji i ofer­owanymi przez nie miejs­cami pracy. W zarządza­niu różnorod­noś­cią istotne jest zaak­cep­towanie przez pod­mioty rynku pracy różnic między tymi pod­mio­tami i stworze­nie warunków sprzy­ja­ją­cych ich współpracy. Punk­tem wyjś­cia wydaje się być zrozu­mie­nie potrzeb coraz bardziej zdy­w­er­sy­fikowanych grup pra­cown­ików i kandy­datów do pracy oraz indy­wid­u­al­iza­cja strate­gii orga­ni­za­cji ukierunk­owanych na uwzględ­nie­nie różnic wynika­ją­cych z: płci, wieku, rasy, poziomu wyk­sz­tałce­nia, miejsca zamieszka­nia, sta­tusu rodzin­nego, stażu pracy, zaj­mowanego stanowiska pracy, otrzymy­wanego wyna­grodzenia, stylu pracy, uczenia się, komu­nikacji, nego­cjacji, poczu­cia czasu, aspiracji zawodowych, sposobów pode­j­mowa­nia decyzji czy rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów.
Prob­lematyka zarządza­nia różnorod­noś­cią jest złożona, ciekawa i wciąż aktu­alna. Rozsz­erza się rozu­mie­nie poję­cia „różnorod­ność”, co wywołuje potrzebę dysku­towa­nia roz­maitych uwarunk­owań sprzy­ja­ją­cych akcep­tacji różnic, traktowa­nych jako potenc­jał roz­wo­jowy i generu­ją­cych wartość dodaną dla firm. Artykuły zaprezen­towane w niniejszym numerze stanowią głos w deba­cie na temat zarządza­nia różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy. (więcej…)

From the Editor 3-4/2017