Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  nr 5 2017

Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  nr 5 2017

Od redakcji 5/2017

KUP e-NUMER

Współpraca – koop­er­acja – przy­jaźń
Prezen­towany numer jest pokłosiem wyjątkowych spotkań naukowych, idei cyklu kon­fer­encji orga­ni­zowanych przez Politech­nikę Śląską pod hasłem „Nauki społecz­ne i human­isty­czne – zakres współpracy”. W tym roku, kon­tynu­u­jąc interdyscypli­narną współpracę naukową reprezen­tan­tów dyscy­plin wchodzą­cych w skład nauk społecznych i human­isty­cznych, skon­cen­trowano się na sze­roko rozu­mi­anych za­gadnieniach z zakresu sty­mu­lowa­nia koop­er­acji, rozwi­ja­nia umiejęt­ności współpra­cy i przy­jaźni między ludźmi.
Celem kon­fer­encji było stworze­nie możli­wości prezen­tacji rezul­tatów badań, naw­iązanie inter­dyscy­pli­narnej współpracy naukowej, wymi­ana myśli badaczy zain­teresowanych zachodzą­cymi we współczes­nym świecie zmi­anami społecznymi. Jej walorem jest niewąt­pli­wie inte­growanie pol­skiego środowiska aka­demick­iego, syste­mowość wypra­cow­anych rozwiązań oraz inter­dyscy­pli­narność zagad­nień, co oczywi­ście znalazło odzwier­ciedle­nie w „jesi­en­nym” numerze ZZL.
Przed­staw­iany numer jest swoistym zaprosze­niem Czytel­ników do wspól­nej re­fleksji na temat kluc­zowych kwestii czwartej rewolucji prze­mysłowej: koop­er­acji, współpracy i przy­jaźni, widzianych oczami ekspertów różnych dziedzin, dyscy­plin i spec­jal­iza­cji.
Zeszyt składa się z jede­nastu artykułów, które zostały ułożone zgod­nie z kierun­kiem analiz – od wymi­aru orga­ni­za­cyjnego do jed­nos­tkowego.
Pier­wszych sześć tek­stów doty­czy orga­ni­za­cji i zarządza­nia. Anna Wziątek-Staśko zaprezen­towała istotę kul­tury orga­ni­za­cyjnej jako narzędzie kreacji przy­jaznego środo­wiska pracy, a Mag­dalena Bartczak uzu­pełniła tę „przy­jazność”, pisząc o korzyś­ci­ach dla przed­siębiorstw, wynika­ją­cych z wdroże­nia zarządza­nia przez wartości. Autorki kole­jnego tek­stu, Marta Stasiła-Sieradzka i Marta Znajmiecka-Sikora, skon­cen­trowały się na pra­cown­iczej oce­nie kli­matu bez­pieczeństwa pracy i znacze­niu ZZL na rzecz kre­owa­nia bez­piecznego środowiska pracy. Zaprezen­towały koop­er­a­cyjny zakres dzi­ałań zarówno w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi, jak też bez­pieczeństwa i higieny pracy. (więcej…)

From The Editor