Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 2018 r.

Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 2018 r.

Od redakcji 2/2018

KUP e-NUMER

Zmi­en­ność otoczenia kon­cen­truje naszą uwagę na tym, co dzieje się tu i teraz, ale każda orga­ni­za­cja jest pod­miotem, który ma swoją przeszłość his­to­ryczną. Przeja­wia się ona w kul­turze orga­ni­za­cyjnej, w sposo­bie reagowa­nia jej pra­cown­ików na wyzwa­nia staw­iane przez ter­aźniejs­zość i przyszłość. W prezen­towanym zbiorze składa­ją­cym się z sześ­ciu artykułów tworzą­cych nr 2/2018 przeplatają się wątki istotne dla tego, co dzieje się aktu­al­nie, z tymi doty­czą­cymi przyszłości, wzbo­ga­cone o reflek­sje na temat przeszłości. Przy czym, jak zauważają P. Zim­bardo i J. Boyd w swoim dziele Paradoks czasu, musimy być wystar­cza­jąco ostrożni, aby nie utknąć w jed­nej ze stref cza­sowych kosztem innych osób. P. Górski w swoim artykule przed­stawił argu­menty za wyko­rzys­taniem per­spek­tywy his­to­rycznej w bada­ni­ach reflek­sji teo­re­ty­cznej i prak­tyki zarządza­nia ludźmi. Pod­dał anal­izie zmi­en­ności prak­tyki i kon­cepcji teo­re­ty­cznych zarządza­nia ludźmi, przed­staw­ionych w pol­skiej lit­er­aturze przed­miotu. Wiedzę na temat możli­wości wyko­rzys­ta­nia metod i narzę­dzi w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi uzu­peł­nia artykuł K. Piwowar-Sulej o per­spek­tywach zas­tosowa­nia metody ekspery­mentu do badań prob­lematyki zarządza­nia zasobami ludzkimi.
Ter­aźniejs­zość i przyszłość zarządza­nia zasobami ludzkimi jest w dużej mierze uwarunk­owana zmi­anami demograficznymi otoczenia. Skła­nia to zarządza­ją­cych do trak­towa­nia wieku jako ważnej zmi­en­nej wprowadzanych pro­gramów i prak­tyk HR. Tymi kwes­t­i­ami zajęły się trzy autorki – dwie z nich (I. War­was i A. Soł­tys) podję­ły kwestie strate­gicznego zarządza­nia wiekiem, opartego na celowym prze­jś­ciu od ekskluzji do inkluzji, będą­cych pod­stawą filo­zofii zarządza­nia różnorod­noś­cią w or­ganizacji. Pode­jś­cie inkluzyjne zakłada celowe zatrud­ni­anie osób „różnych” i „zróż­nicowanych”, nato­mi­ast sys­temy orga­ni­za­cyjne tworzą otwartą przestrzeń dostę­pu do nagród i przy­wile­jów zdefin­iowanych dla całego sys­temu orga­ni­za­cji. (więcej…)

From The Editor