Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2018

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2018

Od redakcji 5/2018

KUP e-NUMER

Pro­jek­towanie i anal­iza komu­nikacji w orga­ni­za­cji
Prezen­towany numer „Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi“ poświę­cono tem­atyce pro­jek­towa­nia i anal­izy komu­nikacji w orga­ni­za­cji z wyko­rzys­taniem metody Design Think­ing. Autorzy artykułów prowadzą bada­nia w kon­tekś­cie nowych przeło­mowych tech­nologii infor­maty­cznych (dis­rup­tive tech­nol­ogy). Wywier­ają one – a zgod­nie z przewidy­wanymi tren­dami będą wywierać również w przyszłości – znaczący
wpływ także na zada­nia menedżerów i spec­jal­istów HR. W rezulta­cie roz­woju nowych tech­nologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tworzenia nowych mod­eli biz­ne­sowych wiele trady­cyjnych zadań real­i­zowanych przez dzi­ały ZZL jest automaty­zowanych lub zle­canych do real­iza­cji innym orga­ni­za­cjom, w formie out­sourcingu.
Narasta przeko­nanie teo­re­tyków i prak­tyków zarządza­nia, że dział zarządza­nia HR powinien nie tylko zaj­mować się admin­istrowaniem zasobami ludzkimi, ale stać się doradcą sfery wykon­aw­czej w orga­ni­za­cji (biz­nesu). Jako doradcy biz­nesu, menedżerowie HR powinni pod­jąć się nowych ról, m.in. angażu­jąc się w inicjowanie i wprowadzanie zmian (change cham­pion role), a także w imple­men­towanie do orga­ni­za­cji nowych tech­nologii infor­maty­cznych (tech­nol­ogy pro­po­nent role). Zadaniem menedżerów HR w roli dorad­ców biz­nesu powinno też się stać tworze­nie warunków do sprawnej komu­nikacji, zapew­ni­a­jącej efek­ty­wną pracę między­pokole­niową pra­cown­ików i współpra­cown­ików, pomiędzy spec­jal­is­tami różnych dzi­ałów, pra­cown­ikami i free­lance­rami oraz wieloma innymi pod­mio­tami indy­wid­u­al­nymi i grupowymi.
Angażowanie zespołów (zasobów) ludz­kich w przepro­jek­towywanie orga­ni­za­cji i jej dzi­ałań, w tym zmi­anę mod­eli biz­ne­sowych (mod­eli dzi­ała­nia) orga­ni­za­cji, pro­cesów biz­ne­sowych, pro­cesów komu­nikowa­nia się w orga­ni­za­cji, a także pro­duk­tów i usług dostar­czanych przez orga­ni­za­cję otocze­niu, ułatwia metoda Design Think­ing (DTh). Design Think­ing to nie tylko konkretna metoda dzi­ała­nia, to także konkretny sposób myśle­nia, który opiera się na takich wartoś­ci­ach, jak: kreaty­wność, bycie otwartym, empa­tia i efek­ty­wna współpraca z ludźmi, którzy mają różne doświad­czenia i poziom wiedzy. DTh to także metoda twór­czego rozwiązy­wa­nia prob­lemów m.in. komu­nikacji w orga­ni­za­cji.
Numer otwiera artykuł Bar­bary Fil­ipczyk i Jerzego Gołu­chowskiego Kon­cepcja zaan­gażowa­nia menedżerów HR w zmi­anę pro­ce­dury wyboru pro­mo­tora pracy dyplo­mowej w uczelni. Na przykładzie wybranego pro­cesu autorzy prezen­tują kon­cepcję nowa­torskiego sposobu angażowa­nia menedżerów dzi­ałów HR w pod­nosze­nie jakości pracy w uczelni. Wskazują menedżerom dzi­ałów HR, opier­a­jąc się na rolach zapro­ponowanych m.in. przez Ulricha oraz na metodzie Design Think­ing, jak dla osiąg­nię­cia sukcesu w zarządza­niu zasobami ludzkimi mogą akty­wnie inicjować zmi­any, uczest­niczyć w proce­sach ich pro­jek­towa­nia i angażować się w imple­men­tację zapro­jek­towanych zmian. Przed­staw­iony opis metody i podane przykłady pozwalają aplikować propozy­cję również w innych orga­ni­za­c­jach niż szkoła wyższa. (więcej…)

From the Editor