Od redakcj 3–4/2019

KUP e-NUMER

Nowe trendy i różnorod­ność w bez­pieczeńst­wie pracy
Mate­riał przed­staw­iony w najnowszym numerze dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” jest pokłosiem cyklu kon­fer­encji orga­ni­zowanych przez Politech­nikę Śląską w Gli­wicach, pod­czas których kon­cen­trowano się na sze­roko rozu­mi­anych zagad­nieni­ach z zakresu bez­pieczeństwa, w szczegól­ności z uwzględ­nie­niem nowych tech­nologii w ramach rozwi­ja­jącego się Prze­mysłu 4.0, kon­tynu­u­jąc inter­dyscy­pli­narną współpracę naukową reprezen­tan­tów dyscy­plin nauk społecznych, human­isty­cznych i tech­nicznych.
Ich walorem, co pod­kreślamy przy każdym naszym spotka­niu, jest niewąt­pli­wie inte­growanie pol­skiego środowiska aka­demick­iego, sys­te­mowość wypra­cow­anych rozwiązań oraz inter­dyscy­pli­narność zagad­nień, i to właśnie chci­ałabym ukazać w najnowszym numerze ZZL.
Corocznie dedyku­jemy nasze rozważa­nia innym zagad­nieniom, które wynikają z bieżą­cych trud­ności, dla których wspól­nie poszuku­jemy rozwiązań. Każdego roku temat prze­wodni doty­czył innych ważnych zagadnień:

 • I Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Naukowa „Nauki społeczne i tech­niczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązy­wa­nia prob­lemów starze­jącego się społeczeństwa”;
 • II Ogólnopol­ska Kon­fer­encja „Nauki społeczne i human­isty­czne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwal­cza­nia ubóstwa”;
 • III Ogólnopol­ska Kon­fer­encja „Nauki społeczne i human­isty­czne – zakres współpracy na rzecz poprawy mon­i­torowa­nia potrzeb i zjawisk na rynku pracy”;
 • IV Ogólnopol­ska Kon­fer­encja „Nauki społeczne i human­isty­czne – zakres współpracy na rzecz koop­er­acji – współpracy – przyjaźni”;
 • V Ogólnopol­ska Kon­fer­encja „Nauki społeczne i human­isty­czne – zakres współpracy na rzecz pro­mocji i roz­woju badań interdyscyplinarnych”;
 • VI Ogólnopol­ska Kon­fer­encja „Nauki społeczne i human­isty­czne – zakres współpracy na rzecz innowacji społecznych”;
 • VII Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja „Nauki społeczne i tech­niczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”;
 • VIII Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja „Nauki społeczne i tech­niczne – zakres współpracy na rzecz per­spek­tyw roz­woju Prze­mysłu 4.0.

W roku 2019 planu­jemy IX kon­fer­encję: zakres współpracy na rzecz rozwiązy­wa­nia prob­lemów zdrowot­nych, a w roku 2020 – jubileuszową, X kon­fer­encję: zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i tech­no­log­icznego.
Prezen­towany numer składa się z trzy­nastu artykułów, ułożonych zgod­nie z kierunk­iem analiz – od wymi­aru orga­ni­za­cyjnego, zarząd­czego, do jed­nos­tkowego.
Zeszyt rozpoczyna artykuł Arka­diusza Kołodzieja o miejscu kul­tury bez­pieczeństwa w orga­ni­za­cji pracy na morzu – z per­spek­tywy mary­narzy. Ten wątek bez­pieczeństwa kon­tynu­uje Agnieszka Sko­rupa, pod­da­jąc anal­izie czyn­niki wpły­wa­jące na bez­pieczeństwo osób pracu­ją­cych. Wybiera zatem bardzo ciekawą grupę docelową, pracu­jącą w regionach polarnych. Piotr Mocek opisał zarządzanie zasobami ludzkimi w cza­sie akcji ratown­iczych. Nato­mi­ast rolę aspek­tów społecznych, tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych w ksz­tał­towa­niu kul­tury bez­pieczeństwa pracy opisują Katarzyna Piwowar-Sulej i Dorota Marniok – na pod­stawie studium przy­padku przed­siębiorstw z branży finan­sowej. (więcej…)

Od redakcj 3-4/2019

KUP e-NUMER

Nowe trendy i różnorodność w bezpieczeństwie pracy Materiał przedstawiony w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” jest pokłosiem cyklu konferencji organizowanych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, podczas których koncentrowano się na szeroko rozumianych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności z uwzględnieniem nowych technologii w ramach rozwijającego się Przemysłu 4.0, kontynuując interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i technicznych. Ich walorem, co podkreślamy przy każdym naszym spotkaniu, jest niewątpliwie integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień, i to właśnie chciałabym ukazać w najnowszym numerze ZZL. Corocznie dedykujemy nasze rozważania innym zagadnieniom, które wynikają z bieżących trudności, dla których wspólnie poszukujemy rozwiązań. Każdego roku temat przewodni dotyczył innych ważnych zagadnień:

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”;
 • III Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy”;
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz kooperacji – współpracy – przyjaźni";
 • V Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”;
 • VI Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz innowacji społecznych”;
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”;
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.

W roku 2019 planujemy IX konferencję: zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych, a w roku 2020 – jubileuszową, X konferencję: zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego. Prezentowany numer składa się z trzynastu artykułów, ułożonych zgodnie z kierunkiem analiz – od wymiaru organizacyjnego, zarządczego, do jednostkowego. Zeszyt rozpoczyna artykuł Arkadiusza Kołodzieja o miejscu kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu – z perspektywy marynarzy. Ten wątek bezpieczeństwa kontynuuje Agnieszka Skorupa, poddając analizie czynniki wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących. Wybiera zatem bardzo ciekawą grupę docelową, pracującą w regionach polarnych. Piotr Mocek opisał zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie akcji ratowniczych. Natomiast rolę aspektów społecznych, technicznych i organizacyjnych w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy opisują Katarzyna Piwowar-Sulej i Dorota Marniok – na podstawie studium przypadku przedsiębiorstw z branży finansowej.Przejściem tematycznym pomiędzy powyższą problematyką organizacyjną a podmiotową jest artykuł Katarzyny Nosalskiej i Jarosława Gracela o znaczeniu kompetencji pracowników w kształtowaniu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0. Artykuł Małgorzaty Dobrowolskiej, Marty Stasiły-Sieradzkiej i Marty Znajmieckiej-Sikory pod tytułem Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia, rozpoczyna drugą część tomu – perspektywę jednostkową. Kontynuują tę tematykę Małgorzata Chrupała-Pniak i Elżbieta Turska w artykule poświęconym rodzajom motywacji w kontekście ryzyka wypalenia zawodowego wśród pracowników organizacji korporacyjnych. Katarzyna Durniat w swoim artykule empirycznym skoncentrowała się na prezentacji zagadnienia bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy wobec zagrożenia lobbingiem, a Bernadetta Izydorczyk i Małgorzata Dobrowolska na podstawie studium przypadku opisują powrót do pracy po traumie napadu rabunkowego. Jego walorem są wskazania i zalecenia dla pracownika i jego pracodawcy. W komunikacie z badań Mateusz Paliga, Małgorzata Chrupała-Pniak i Anita Pollak zaprezentowali zmienną prężność psychiczną i orientację pozytywną w kontekście zależności z wydajnością pracowników, podkreślając rolę psychologicznego zespołowego klimatu bezpieczeństwa. Artykuł empiryczny pod tytułem Bezpieczny powrót do pracy kobiety po urodzeniu dziecka. Rola spostrzeganego wsparcia społecznego ukazuje inny aspekt bezpieczeństwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z kolei Anita Pollak, Małgorzata Chrupała-Pniak prezentują wyniki badań mających zweryfikować odpowiedź na pytanie, czy zaangażowani pracownicy zarabiają więcej. Poddają także analizie moderującą rolę wymagań pracy w relacji zaangażowania do wynagrodzenia. Ten wątek pracowniczy jest kontynuowany w artykule pod tytułem Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW) autorstwa Patrycji Rudnickiej i Małgorzaty Chrupały-Pniak. Dział „Artykuły” kończy praca Marioli Paruzel-Czachury i Bartosza Konieczniaka, którzy prezentują możliwości wykorzystania podejścia Gestalt w praktyce zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawione w tomie artykuły to rezultat ciekawych przemyśleń, nowatorskiego podejścia do aktualnych problemów i różnorodności bezpieczeństwa pracy. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ (ORCID: 0000-0003-1502-2205) redaktor naukowa numeru