„Poli­tyka Społeczna” jest miesięcznikiem ukazu­ją­cym się od 1974 r. Właś­ci­cielem tytułu jest Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, a wydawcą Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, powołany Uch­wałą nr 178 Rady Min­istrów z dnia 23 czer­wca 1974 r. (MP nr 36, poz. 198). Pismo przez­nac­zone jest dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, soc­jal­nej i biur pracy.
„Poli­tyka Społeczna” zna­j­duje się na liś­cie cza­sop­ism min­is­tra nauki i szkol­nictwa wyższego. Zgod­nie z komu­nikatem min­is­tra nauki i szkol­nictwa wyższego z dnia 18 grud­nia 2015 r. w sprawie wykazu cza­sop­ism naukowych wraz z liczbą punk­tów przyz­nawanych za pub­likację w tych cza­sopis­mach “Poli­tyka Społeczna” uzyskała 12 punk­tów (wykaz B, poz. 1227).
„Poli­tykę Społeczną” można znaleźć w naukowych bazach danych: The Cen­tral Euro­pean Jour­nal of Social Sci­ences and Human­i­ties (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza­sopiśmie Nauk Społecznych i Human­isty­cznych, BazEkon, JC Jour­nal Mas­ter List oraz POL-index.
Wer­sja papierowa cza­sopisma jest wer­sją pier­wotną. Artykuły zamieszc­zone w „Poli­tyce Społecznej” wyrażają opinie własne autorów.

Redakcja cza­sopisma „Poli­tyka Społeczna” przestrzega stan­dardów etyki rekomen­dowanych przez COPE — The Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics.

Artykuły nadesłane do cza­sopisma są recen­zowane. Zasady recen­zowa­nia są umieszc­zone w zakładce Pro­ce­dura recen­zowa­nia.

NR indeksu 369209
PL ISSN 0137–4729

Numery angielskojęzyczne

Numer 1 (14) 2018

Roczniki PS w języku angielskim: