Rada Naukowa kadencji 2022-2026

Rada naukowa jest organem stanow­ią­cym, inicju­ją­cym, opin­io­daw­czym i dorad­czym insty­tutu w zakre­sie jego dzi­ałal­ności statu­towej oraz w sprawach roz­woju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W skład Rady Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych wchodzi 14 członków wybier­anych i powoły­wanych w try­bie i na zasadach określonych w art. 30 Ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (DzU 2010, nr 96, poz. 618 z późn. zm.) i Statu­cie IPiSS.

Są to:

    

   • pra­cown­icy naukowi i badawczo-techniczni insty­tutu wybrani w tajnym głosowa­niu — 50% składu rady IPiSS,

   • osoby niebędące pra­cown­ikami Insty­tutu, posi­ada­jące co najm­niej stopień naukowy dok­tora oraz osoby wyróż­ni­a­jące się wiedzą i prak­ty­cznym dorobkiem w sferze gospo­dar­czej objętej dzi­ałal­noś­cią insty­tutu, które powołał min­is­ter nad­zoru­jący  —  50% składu rady IPiSS.

  Pon­adto w skład Rady Naukowej IPiSS wchodzi przed­staw­iciel Min­is­terstwa Nauki Szkol­nictwa Wyższego.

  Rada Naukowa w kadencji 2022–2026:

  prof. dr hab. Ewa Leś — Prze­wod­niczący Rady Naukowej IPiSS

  Zastępca Prze­wod­niczącego – prof. dr hab. Gertruda Uścińska

  Zastępca Prze­wod­niczącego – dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. IPiSS

  Rzecznik Dyscy­pli­narny — dr hab. Zdzisław Cza­jka, prof. IPiSS

  Sekre­tarz Rady — dr Piotr Kurowski 

  Członkowie Rady Naukowej
  prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska, IPiSS
  dr hab. Marek Kośny, pro­fe­sor UEW, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu
  dr Piotr Kurowski, IPiSS — sekre­tarz Rady Naukowej
  mgr Mał­gorzata Mądry, przed­staw­iciel Min­is­terstwa Edukacji i Nauki
  dr hab. Michał Michal­ski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
  prof. dr hab. Jan Paradysz, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu
  prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
  dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. IPiSS
  dr hab. Piotr Szukalski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet Łódzki
  dr Dar­iusz Zalewski, IPiSS
  prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

  Rada Naukowa w kadencji 2018–2022:

  Prze­wod­niczący Rady Naukowej IPiSS – wakat

  Zastępca Prze­wod­niczącego – prof. dr hab. Gertruda Uścińska

  Rzecznik Dyscy­pli­narny — dr hab. Zdzisław Cza­jka, pro­fe­sor IPiSS

  Sekre­tarz Rady — mgr Bar­bara Sajkiewicz/mgr Maciej Gruza 

  Członkowie Rady Naukowej

  dr hab. Zdzisław Cza­jka, pro­fe­sor insty­tutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  dr hab. Elwira Gross-Gołacka, Min­is­terstwo Nauki Szkol­nictwa Wyższego/mgr Mał­gorzata Mądry, Min­is­terstwo Edukacji i Nauki

  mgr Bar­bara Sajkiewicz/mgr Maciej Gruza, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warszawski

  dr hab. Urszula Jeruszka, pro­fe­sor insty­tutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, pro­fe­sor insty­tutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  dr hab. Michał Michal­ski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu

  prof. dr hab. Józef Orczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie

  dr hab. Piotr Szukalski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet Łódzki

  prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uni­w­er­sytet Warszawski

  dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  Reg­u­lamin Rady Naukowej Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych [PDF]

  Translate »
  Skip to content